Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 18 din 10 mai 2012 privind Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine

Numar din data de 2012-05-10 Nr. cerinte: 7 Nr. recomandari: 41

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei A.Ţurcanu, consultant principal al Comisiei permanente protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului; dlui A.Usatîi, ministrul sănătăţii; dnei M.Andrieş, şef al Secţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii a Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială a Ministerului Finanţelor; dnei D.Cebotarean, şef al Direcţiei privatizare a Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei; dlui A.Coman, directorul general al Agenţiei Medicamentului; dnei S.Cebotari, directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui; dlui N.Cociu, directorul Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; dnei M.Ţăruş, medicul-şef al Centrului de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; dnei C.Grosu, directorul Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii; dlui V.Slobodean, medicul-şef al Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi; dlui A.Cebotari, directorul Întreprinderii de Stat "Direcţia de Reparaţii şi Construcţii"; dlui A.Nicolaev, directorul Întreprinderii Republicane de Producere şi Comerţ "Molda", precum şi altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine (Anexa nr.1), Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi la Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi (Anexa nr.2), Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Agenţia Medicamentului (Anexa nr.3).

Misiunile de audit s-au desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[2], avînd ca scop evaluarea regularităţii situaţiilor financiare, întru asigurarea faptului că acestea nu conţin denaturări semnificative, precum şi a gestionării patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], cu abordarea bazată pe proceduri de fond şi pe sistemul de control intern. În funcţie de abordarea auditului, au fost auditate: aparatul central al Ministerului Sănătăţii; Agenţia Medicamentului; Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui; Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun. Chişinău; Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun. Bălţi, precum şi s-au colectat probe de audit la instituţiile medico-sanitare publice cu privire la mijloacele executate pentru realizarea Programelor naţionale/speciale din domeniul ocrotirii sănătăţii. De asemenea, au fost colectate probe de audit la Întreprinderea de Stat "Direcţia de Reparaţii şi Construcţii" şi Întreprinderea Republicană de Producere şi Comerţ "Molda".

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Ministrul sănătăţii, în calitatea sa de executor de buget şi manager al instituţiei publice, are obligaţia să asigure utilizarea fondurilor publice cu respectarea principiilor de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate şi legalitate, pentru funcţionarea regulamentară a aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi instituţiilor din subordine, precum şi să administreze raţional patrimoniul public aflat în gestiune. Avînd în vedere că misiunea ministerului constă în îmbunătăţirea sănătăţii publice prin consolidarea sistemului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente prin implementarea politicilor publice de dezvoltare a sistemului de sănătate în vederea obţinerii rezultatelor măsurabile, acţiunile de audit s-au axat pe evaluarea regularităţii cheltuielilor publice (la remunerarea muncii, investiţii capitale, achiziţii publice), administrării Programelor naţionale/speciale din domeniul ocrotirii sănătăţii, gestionării patrimoniului public, precum şi a factorilor ce au determinat admiterea neregularităţilor şi abaterilor.

Deşi în perioada auditată Ministerul Sănătăţii, în calitate de executor primar de buget, a asigurat execuţia de ansamblu a alocaţiilor, încadrîndu-se în limitele preconizate, şi a întreprins măsuri de monitorizare a activităţii instituţiilor din subordine, acestea necesită consolidare prin prisma ridicării nivelului de responsabilizare a managerilor din subordine şi implementării unui sistem integru de management financiar şi control intern, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice administrate.

Verificările auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine, colectarea probelor de audit la unele instituţii medico-sanitare publice cu privire la mijloacele executate pentru realizarea Programelor naţionale/speciale din domeniul ocrotirii sănătăţii, precum şi la unele unităţi economice administrate de către minister au relevat carenţe în procesul planificării bugetare, neregularităţi la executarea şi raportarea mijloacelor publice, precum şi controlul insuficient al ministerului asupra sistemului general de gestiune a patrimoniului, în special al instituţiilor din subordine şi unităţilor economice administrate.

Avînd în vedere competenţele legale şi responsabilităţile părţilor implicate în procesul de administrare, monitorizare şi raportare a situaţiei financiare şi celei patrimoniale, se relevă următoarele:

Ministerul Sănătăţii, ca organ central de specialitate, în calitatea sa de executor primar de buget şi fondator:

 • N-a asigurat pe deplin efectuarea controlului asupra planificării necesarului de mijloace bugetare, ceea ce a condiţionat formarea surplusurilor de mijloace la 4 entităţi auditate în sumă totală de 4699,8 mii lei. De asemenea, neefectuarea evaluării normativelor statelor de personal pe domeniu, cu racordarea şi restructurarea lor ţinîndu-se cont de necesităţile reale, a condiţionat admiterea formării exagerate de funcţii vacante.
 • N-a monitorizat utilizarea conformă de către instituţiile din subordine a mijloacelor publice prin prisma principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate, astfel admiţîndu-se situaţii de utilizare neregulamentară a mijloacelor la retribuirea muncii - în sumă totală de 1621,1 mii lei, la investiţiile şi reparaţiile capitale - de 2225,6 mii lei, la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor, prin divizarea procedurilor de achiziţii - de 810,8 mii lei.
 • A admis verificarea neadecvată a raportării financiare de către instituţiile din subordine, auditul identificînd erori la diferite componente, în sumă totală de 5118,4 mii lei.
 • N-a asigurat managementul instituţional relevant la realizarea Programelor naţionale/speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii, în special la capitolele estimarea necesarului de produse medicamentoase, planificarea, monitorizarea şi raportarea circuitului acestora, fapt care a condiţionat formarea stocurilor excesive de produse medicamentoase.
 • N-a asigurat aprobarea de reglementări exhaustive cu privire la modul de planificare, utilizare şi raportare a mijloacelor alocate pentru consolidarea bazei tehnico-materiale, ceea ce, în unele cazuri, a dus la direcţionarea lor în soldurile a 8 instituţii beneficiare, în sumă totală de 2190,9 mii lei.
 • N-a stabilit criterii de prioritizare la selectarea beneficiarilor de alocaţii în cadrul Programelor naţionale/speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii, fapt ce ar exclude admiterea carenţelor la planificarea necesarului de alocaţii şi o posibilă privare de drepturi echitabile a pacienţilor în acordarea investigaţiilor şi tratamentului.
 • N-a asigurat monitorizarea executării integrale şi calitative a lucrărilor de reparaţie şi reconstrucţie, fiind achitate lucrări suplimentare, în lipsa acordului adiţional, la obiectivul - reconstrucţia clădirii Spitalului de boli tuberculoase din s. Vorniceni, în sumă de 1149,2 mii lei, şi la Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Cahul - de 437,8 mii lei, precum şi a transferării neregulamentare în avans antreprenorului a sumei de 638,6 mii lei.
 • N-a asigurat definitivarea acţiunilor privind instituirea şi activitatea Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Cahul în condiţiile cadrului regulator intern, instituţia nefiind inclusă în Lista instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia", pentru care au fost utilizate 2279,5 mii lei, provenite din grantul extern cu destinaţia investiţii capitale.
 • Nu a dispus în deplină măsură monitorizarea activităţii economico-financiare şi a rezultatelor acesteia, precum şi a modului de gestionare a fondurilor publice de către instituţiile din subordine şi unităţile economice al căror fondator este, admiţîndu-se neînregistrarea şi neevaluarea terenurilor aferente imobililor a 8 IMSP, cu suprafaţa de 71044,3 m2, deteriorarea bunurilor patrimoniale administrate de Întreprinderea de Stat "Direcţia de Reparaţii şi Construcţii", înstrăinarea unui imobil al Întreprinderii Republicane de Producere şi Comerţ "Molda", privatizarea imobilului proprietate publică din str. Gh.Asachi 65, aflat în gestiunea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui.

Agenţia Medicamentului:

 • N-a asigurat implementarea unui management financiar şi sistem de control intern adecvat, urmare cărui fapt au fost planificate şi solicitate surplusuri de alocaţii bugetare faţă de necesităţile reale, ceea ce a determinat posibilitatea utilizării lor neregulamentare la retribuirea muncii, în sumă totală de 2549,8 mii lei.
 • A admis efectuarea unor cheltuieli improprii, în sumă totală de 256,8 mii lei, pentru retribuirea muncii unor angajaţi şi întreţinerea unui automobil care real activează în cadrul Ministerului Sănătăţii.
 • N-a asigurat în întregul proces de efectuare a lucrărilor de reparaţie şi investiţii capitale, inclusiv în perioada anului 2011, la obiectul Blocul de laboratoare al Agenţiei Medicamentului, organizarea conformă a procedurilor de achiziţii, monitorizarea executării lucrărilor şi serviciilor contractate şi raportarea acestora, în aceste condiţii fiind comise neregularităţi în sumă totală de 1390,2 mii lei.
 • A admis iregularităţi la achiziţionarea centralizată a produselor medicamentoase, urmare cărui fapt n-au fost depuse de către operatorii economici garanţiile pentru buna execuţie a contractelor în sumă totală de 3891,5 mii lei. De asemenea, nesupravegherea executării clauzelor contractuale a cauzat livrarea medicamentelor cu întîrzieri, fără aplicarea penalităţilor în sumă de 460,8 mii lei.
 • A ignorat principiile de bază ale organizării şi ţinerii evidenţei contabile, nefiind asigurată conformitatea evidenţei şi raportării financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se iregularităţi şi erori la înregistrarea mijloacelor fixe, care au însumat 360,4 mii lei.

Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui: 

 • N-a conformat, în comun cu Ministerul Sănătăţii, cadrul regulator privind modalitatea de eliberare a produselor sanguine instituţiilor beneficiare, în special celor private, la prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.928 din 13.08.2007 ,,Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii", urmare cărui fapt n-au fost încasate mijloace speciale în sumă de 427,5 mii lei.
 • N-a întreprins măsurile necesare pentru iniţierea examinării situaţiei privind stabilirea sporurilor pentru munca prestată în condiţii de risc major pentru sănătate, circumstanţe ce denotă lipsa succesiunii normelor de drept în rezultatul mai multor modificări ale pct.8 din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din13.04.2006 ,,Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice", admiţînd interpretarea şi aplicarea neregulamentară a normei.

♦  Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi:

 • N-au asigurat nivelul adecvat al managementului resurselor umane prin necompletarea statelor de personal şi neevaluarea necesităţii reale a volumului de lucru, condiţii în care se menţine un număr major de funcţii vacante, cu planificarea exagerată de alocaţii şi ulterioara practicare pe larg a cumulării funcţiilor vacante. Astfel, economia formată în rezultatul necompletării funcţiilor vacante a fost utilizată neregulamentar pentru diferite plăţi în sumă totală de 465,0 mii lei.
 • Nu au asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării şi ţinerii evidenţei contabile, precum şi conformităţii raportării financiare potrivit normelor stabilite, fiind constatate erori în evidenţa contabilă în sume care nu au influenţat realitatea rapoartelor.
 • Neimplementarea unui sistem de control intern adecvat la organizarea achiziţiilor publice în cadrul unor instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii a avut un impact negativ asupra efectuării unor procurări de bunuri în condiţii de neeconomicitate.
 • Nivelul redus al organizării activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice a cauzat încheierea unor contracte de achiziţie în lipsa depunerii de către agenţii economici a garanţiilor pentru buna execuţie a contractelor în sumă totală de 528,9 mii lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine (Anexa nr.1), Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi la Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi (Anexa nr.2) şi Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Agenţia Medicamentului (Anexa nr.3).

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit nominalizate în pct.1 se remit:

2.1. Ministerului Sănătăţii, şi se cere:

2.1.1. întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la planificarea şi utilizarea fondurilor publice de către instituţiile din subordine şi întreprinderile de stat administrate;

2.1.2. Să dispună efectuarea evaluării normativelor statelor de personal pe domeniu, cu racordarea şi restructurarea lor ţinînd cont de necesităţile reale, fiind exclusă admiterea formării exagerate de funcţii vacante prin prisma redimensionării cheltuielilor publice;

2.1.3. Să consolideze managementul instituţional la realizarea Programelor naţionale/speciale, asigurînd maximizarea rezultatelor în domeniul sănătăţii;

2.1.4. Să analizeze, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, situaţia privind stabilirea sporurilor pentru munca prestată în condiţii de risc major pentru sănătate medicilor şi personalului medical mediu al Centrelor de Transfuzie a Sîngelui, în condiţiile modificărilor alineatelor respective din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din13.04.2006 ,,Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice", cu înaintarea propunerilor de rigoare ce ar asigura corelarea normelor de drept;

2.2. Agenţiei Medicamentului, şi se cere:

2.2.1. Să asigure lichidarea iregularităţilor constatate, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor;

2.2.2. Să consolideze supravegherea procesului de execuţie a clauzelor contractuale în cadrul procurării produselor medicamentoase, cu determinarea obligaţiunilor şi responsabilităţilor în circuitul acestora;

2.2.3. Să asigure executarea conformă a responsabilităţilor în calitatea sa de beneficiar al construcţiei Blocului de Laborator prin prisma Legii privind calitatea în construcţii nr.721- XIII din 02.02.1996, cu determinarea măsurilor în vederea finalizării obiectului;

2.3. Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui; Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrului de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi, şi se cere:

2.3.1. întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret şi a responsabililor de realizarea măsurilor;

2.3.2. Să asigure regularitatea planificării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv pentru achiziţiile publice;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare despre rezultatele auditului şi pentru luare de atitudine, conform competenţelor atribuite, ţinînd cont de iregularităţile constatate la planificarea şi executarea mijloacelor publice pentru retribuirea muncii, investiţii capitale şi achiziţii publice;

2.5. Guvernului, pentru documentare şi luare de atitudine privind privatizarea imobilului proprietate publică din str. Gh.Asachi 65, aflat în gestiunea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui;

2.6. Parlamentului, inclusiv Comisiei permanente protecţie socială, sănătate şi familie şi Comisiei permanente economie, buget şi finanţe, pentru informare.

3. Se ia act că, pe parcursul auditului:

3.1. Agenţia Medicamentului a calculat şi a reţinut penalităţile în sumă de 460,8 mii lei pentru nerespectarea de către agenţii economici a clauzelor contractuale, precum şi a corectat înregistrările contabile la compartimentul mijloacele fixe cu suma de 360,4 mii lei;

3.2. Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun. Chişinău a calculat şi a transferat la bugetul asigurărilor sociale de stat suma de 87,6 mii lei, precum şi a corectat evidenţa mijloacelor fixe cu 60,7 mii lei;

3.3. De către 11 instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii au fost evaluate şi înregistrate în evidenţă terenurile cu suprafaţa totală de 59872,9 m2 şi valoarea de 25283,2 mii lei.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1., subpct. 2.2. şi subpct. 2.3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2]Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012'' (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (41)

1. Să asigure planificarea reală a necesităţilor de alocaţii bugetare pentru cheltuielile de întreţinere instituţională, cu determinarea de politici relevante pentru buna guvernare a banilor publici.

2. Să prezinte cu regularitate Ministerului Sănătăţii necesităţile reale de cadre medicale cu studii superioare şi medii, în corelare cu funcţiile vacante, cu mediatizarea procesului respectiv.

3. Să asigure în conformitate cu cadrul legal şi regulator stabilirea sporurilor pentru înaltă eficienţă, intensitatea muncii, executarea unor lucrări de importanţă deosebită, a suplimentelor etc.

4. Să efectueze achiziţiile publice pentru procurarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor în strictă conformitate cu cadrul legal ce reglementează domeniul vizat.

5. Să corecteze reflectarea în evidenţa contabilă şi raportarea mijloacelor fixe în sumă de 360,4 mii lei.

6. Să asigure în condiţiile legii întreprinderea acţiunilor legale asupra datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 27,4 mii lei.

7. Să elaboreze propuneri privind oportunitatea atribuirii certificatelor de înregistrare a produselor medicamentoase la formulare cu regim special, prin prisma Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997", cu înaintarea acestora Guvernului, spre examinare şi aprobare.

8. Să consolideze managementul instituţional în vederea redresării situaţiei la realizarea programelor privind estimarea necesarului de produse medicamentoase, planificarea, monitorizarea şi raportarea circuitului acestora.

9. Să întreprindă măsuri rezultative întru eliminarea neajunsurilor constatate de audit la capitolul achiziţiile publice ale medicamentelor, excluzînd circumstanţele care ar condiţiona admiterea neregularităţilor.

10. Să monitorizeze riscul de generare a stocurilor excesive de medicamente şi consumabile la instituţiile beneficiare, cu supravegherea termenului de valabilitate.

11. Să consolideze cadrul regulator şi acţiunile de monitorizare şi control intern asupra procesului de achiziţii publice şi executării contractelor, excluzînd faptele de nedepunere a garanţiilor pentru buna execuţie a contractelor şi de neaplicare a penalităţilor în cazurile de neexecutare a clauzelor.

12. Să asigure, în condiţii legale, încasarea de la operatorii economici, pentru anul 2011, a datoriilor privind taxa pentru desfăşurarea procedurii de achiziţii în sumă de 23,9 mii lei.

1. Să asigure conformitatea executării politicilor de consolidare a domeniului donărilor de sînge prin racordarea cadrului instituţional la prevederile legale în domeniu.

2. Să determine politici şi proceduri clare în domeniul resurselor umane, asigurînd o planificare reală a necesităţilor de personal şi cheltuielilor pentru salarizarea acestora.

3. Să redirecţioneze/conformeze activitatea de asigurare cu produse sanguine a IMS private, departamentale etc. la procedurile statuate prin Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13.08.2007.

4. Să evalueze situaţia privind finalizarea lucrărilor la CRTS Cahul, inclusiv prin stabilirea priorităţilor în domeniul investiţiilor capitale, şi să se determine asupra demarării activităţii acestuia.

5. Să se conformeze la rigorile cadrului legal şi regulator privind calcularea fondului retribuirii muncii, în special la stabilirea sporurilor şi suplimentelor.

5. Să se conformeze la rigorile cadrului legal şi regulator privind calcularea fondului retribuirii muncii, în special la stabilirea sporurilor şi suplimentelor.

6. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor la efectuarea achiziţiile publice.

6. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor la efectuarea achiziţiile publice.

1. Să asigure, prin prisma consolidării elementelor sistemului de control intern, lichidarea neregulilor constatate de audit, cu excluderea admiterii acestora în perioadele ulterioare de gestiune a fondurilor publice.

2. Să perfecteze cadrul regulator referitor la administrarea mijloacelor destinate realizării programelor în domeniul sănătăţii, care: 2.1. ar exclude situaţiile incerte în planificare, distribuire, executare, raportare şi monitorizare şi ar asigura principiul priorităţii la selectarea beneficiarilor de mijloace; 2.2. ar reglementa obligativitatea utilizării conforme a mijloacelor alocate în cadrul realizării unor programe în domeniul sănătăţii pînă la finele anului de gestiune.

3. Să respecte principiile contabilizării privind continuitatea şi plenitudinea reflectării decontărilor cu debitorii şi creditorii.

4. Să se responsabilizeze în calitatea sa de executor primar de buget şi beneficiar de investiţii capitale, în vederea: 4.1. exercitării conforme a obligaţiunilor ce-i revin la executarea contractelor, excluzînd practica executării lucrărilor în afara prevederilor contractuale; 4.2. examinării situaţiei achitării lucrărilor suplimentare la obiectivul - reconstrucţia clădirii Spitalului de boli tuberculoase din s.Vorniceni, în sumă de 1149,2 mii lei, în lipsa acordurilor adiţionale.

5. Să determine politici şi proceduri clare şi exhaustive în domeniul resurselor umane, asigurînd o planificare reală a necesităţilor de personal şi o bugetare corectă a cheltuielilor pentru retribuirea muncii, cu examinarea unei posibile revizuiri a schemei de încadrare.

7. Să prezinte cu regularitate Ministerului Sănătăţii justificările necesităţilor reale de cadre medicale cu studii superioare şi medii, în corelare cu funcţiile vacante, cu normativele şi efortul personalului la acordarea serviciilor de reabilitare medicală şi medicină fizică.

8. Să reglementeze în politica resurselor umane aplicarea principiului de transparenţă în procesul de recrutare a personalului.

9. Să efectueze achiziţiile publice în strictă conformitate cu cadrul legal ce reglementează domeniul vizat.

10. Să aprobe normele de consum lunare pentru fiecare unitate de transport şi procedurile ce ţin de întocmirea foilor de parcurs, cu asigurarea respectării lor.

11. Să determine politici şi proceduri clare şi exhaustive în domeniul resurselor umane, asigurînd o planificare reală a necesităţilor de personal şi o bugetare corectă a cheltuielilor pentru retribuirea muncii, cu examinarea unei posibile revizuiri a schemei de încadrare.

12. Să evalueze situaţia privind alimentarea contingentului regulamentar, verificînd calitatea alimentaţiei în instituţie în condiţiile nevalorificării integrale a normelor aprobate, şi să se autosesizeze în privinţa alimentării personalului.

13. Să asigure regularitatea stabilirii sporurilor pentru înaltă eficienţă, intensitatea muncii, executarea unor lucrări de importanţă deosebită, suplimentelor etc., precum şi a suplimentelor pentru extinderea zonei de deservire şi sporirea volumului de lucru.

14. Să asigure regularitatea şi conformitatea efectuării achiziţiilor publice, cu eliminarea neregulilor constatate de audit, în special să intensifice monitorizarea executării contractelor privind livrarea medicamentelor.

15. Să aprobe normele de consum lunare pentru fiecare unitate de transport şi să respecte normele şi procedurile ce ţin de inventarierea consumurilor şi stocurilor de combustibil.

16. Să determine politici şi proceduri clare şi exhaustive în domeniul resurselor umane, asigurînd o planificare reală a necesităţilor de personal şi o bugetare corectă a cheltuielilor pentru retribuirea muncii, cu examinarea unei posibile revizuiri a schemei de încadrare.

17. Să monitorizeze stabilirea în conformitate cu cadrul legal şi acordarea sporurilor pentru înaltă eficienţă, intensitatea muncii, executarea unor lucrări de importanţă deosebită, suplimentelor etc., precum şi volumul cumulărilor, în special ale personalului de conducere.

18. Să asigure regularitatea utilizării mijloacelor pentru retribuirea muncii, în special la acordarea sporurilor şi suplimentelor.

19. Să asigure regularitatea şi conformitatea efectuării achiziţiilor publice, cu lichidarea neregulilor constatate de audit.

20. Să reglementeze modalitatea şi procesele de monitorizare a utilizării combustibilului pentru automobilele instituţiei.

20. Să reglementeze modalitatea şi procesele de monitorizare a utilizării combustibilului pentru automobilele instituţiei.

21. Să examineze situaţiile constatate de audit, cu determinarea măsurilor concrete de redresare privind: 21.1. evaluarea şi înregistrarea de către instituţiile din subordine în evidenţa contabilă şi la organele cadastrale a terenurilor aferente imobilelor cu suprafaţa de 71044,3 m2; 21.2. aprecierea asupra componenţei şi funcţionalităţii actualelor Consilii de administraţie ale unităţilor economice, ţinînd cont de inactivitatea acestora; 21.3. revizuirea indicatorilor de activitate ai întreprinderilor, cu determinarea măsurilor concrete de consolidare a capacităţilor şi obiectivelor acestora.

Cerinte (7)

2.1. Ministerului Sănătăţii, şi se cere: 2.1.1. Să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la planificarea şi utilizarea fondurilor publice de către instituţiile din subordine şi întreprinderile de stat administrate; 2.1.2. Să dispună efectuarea evaluării normativelor statelor de personal pe domeniu, cu racordarea şi restructurarea lor ţinînd cont de necesităţile reale, fiind exclusă admiterea formării exagerate de funcţii vacante prin prisma redimensionării cheltuielilor publice; 2.1.3. Să consolideze managementul instituţional la realizarea Programelor naţionale/speciale, asigurînd maximizarea rezultatelor în domeniul sănătăţii; 2.1.4. Să analizeze, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, situaţia privind stabilirea sporurilor pentru munca prestată în condiţii de risc major pentru sănătate medicilor şi personalului medical mediu al Centrelo

2.2. Agenţiei Medicamentului, şi se cere: 2.2.1. Să asigure lichidarea iregularităţilor constatate, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor; 2.2.2. Să consolideze supravegherea procesului de execuţie a clauzelor contractuale în cadrul procurării produselor medicamentoase, cu determinarea obligaţiunilor şi responsabilităţilor în circuitul acestora; 2.2.3. Să asigure executarea conformă a responsabilităţilor în calitatea sa de beneficiar al construcţiei Blocului de Laborator prin prisma Legii privind calitatea în construcţii nr.721- XIII din 02.02.1996, cu determinarea măsurilor în vederea finalizării obiectului.

2.3. Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui; Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrului de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi, şi se cere: 2.3.1. Să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret şi a responsabililor de realizarea măsurilor; 2.3.2. Să asigure regularitatea planificării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv pentru achiziţiile publice.

2.3. Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui; Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrului de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi, şi se cere: 2.3.1. Să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret şi a responsabililor de realizarea măsurilor; 2.3.2. Să asigure regularitatea planificării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv pentru achiziţiile publice.

2.3. Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui; Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrului de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi, şi se cere: 2.3.1. Să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret şi a responsabililor de realizarea măsurilor; 2.3.2. Să asigure regularitatea planificării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv pentru achiziţiile publice.

2.3. Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui; Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrului de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi, şi se cere: 2.3.1. Să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret şi a responsabililor de realizarea măsurilor; 2.3.2. Să asigure regularitatea planificării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv pentru achiziţiile publice.

2.3. Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui; Centrului Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi; Centrului de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun.Chişinău; Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii; Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii, mun.Bălţi, şi se cere: 2.3.1. Să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret şi a responsabililor de realizarea măsurilor; 2.3.2. Să asigure regularitatea planificării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv pentru achiziţiile publice.