Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 07 februarie 2014 privind Raportul auditului conformității la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privind avizarea, aprobarea și formarea prețurilor la medicamente pe anii 2012-2013

Numar 60-65 din data de 2014-02-07 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului sănătății dl M.Ciocanu, șefului Direcției Medicamente și Dispozitive Medicale din cadrul Ministerului Sănătății dna L.Topchin, directorului general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dl A.Coman, șefului Secției evaluare, statistică și comunicare din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dna A.Buzu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privind avizarea, aprobarea și formarea prețurilor la medicamente pe anii 2012-2013.
       Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi2, avînd drept obiectiv general evaluarea conformității aplicării cadrului legal la exercitarea/realizarea proceselor de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente prin prisma responsabilităților atribuite Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, precum și Ministerului Sănătății.
Auditul conformității la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privind avizarea, aprobarea și formarea prețurilor la medicamente a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curții de Conturi3 și cu bunele practici în domeniul auditului conformității. Pentru obţinerea unor probe relevante şi rezonabile, care să susţină concluziile şi credibilitatea constatărilor expuse în Raport, echipa de audit a efectuat testarea de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: analiza cadrului regulator referitor la identificarea proceselor de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente; verificarea selectivă a setului de documente privind avizarea și aprobarea prețurilor de producător la medicamente, depuse de către solicitanți; verificarea selectivă a procurilor care confirmă dreptul reprezentantului oficial la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente; analiza, pe perioada auditată, a prețurilor medicamentelor originale și generice înregistrate în Catalogul național de prețuri de producător la medicamente etc. Auditul a utilizat informațiile referitor la prețurile de producător la medicamente din Cataloagele naționale de prețuri de producător la medicamente și Cataloagele de prețuri la medicamente de pe piața farmaceutică a țării de origine.
Probele de audit au fost colectate la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, precum și, după caz, la Ministerul Sănătății. Totodată, în scopul obținerii unor probe relevante, au fost înaintate chestionare oficialilor-cheie din cadrul Ministerului Sănătății şi factorilor de decizie din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a  c o n s t a t a t:

Deși Ministerul Sănătății, prin intermediul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, a întreprins măsuri vizînd procedurile de avizare, aprobare și formare a prețurilor de producător la medicamente, auditul a relevat atît deficiențe, cît și unele probleme ce influențează desfășurarea conformă a managementului acestor procese, ceea ce determină nivelul realizării politicii statului în domeniul medicamentului. Astfel:

  1. în aspectul procesului privind avizarea prețurilor de producător la medicamente se atestă nerespectarea de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a conformității procedurii de verificare a setului de documente prezentat pentru evaluarea prețului de producător la medicamente, iar de către Ministerul Sănătății – a procedurii de avizare a cererii și documentelor depuse de solicitanți.
În acest context, auditul a identificat: 332 de medicamente la care prețurile au fost stabilite în lipsa fișei de evaluare; aprobarea neregulamentară a prețurilor de producător la 36 de medicamente generice în raport cu prețurile medicamentelor originale; nerespectarea normelor legale la avizarea prețurilor de producător pentru medicamentele produse în țările-membre ale Comunității Statelor Independente; nerespectarea prevederilor legale privind calcularea conformă a prețurilor de producător la unele medicamente.
De asemenea, auditul atestă faptul că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nu dispune de toate Cataloagele naționale de prețuri pentru perioadele precedente  anului de gestiune, ceea ce confirmă lipsa evidenței sistemice a prețurilor aprobate la medicamente pentru perioadele precedente, aceste circumstanțe avînd ca efect stabilirea unor costuri suplimentare pentru populație, în cazurile identificate de audit, în sumă estimativă de 4,9 mil.lei;

  1. cît privește procesul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente, auditul nu a constatat abateri semnificative, cu excepția nerespectării, în unele cazuri, a termenului de publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinelor Ministerului Sănătății privind înregistrarea prețului de producător la medicamente;

  1. referitor la procesul de formare a prețurilor de producător la medicamente, în cazurile verificate de audit, nu au fost identificate neconformități, însă auditul consideră oportun  de a intensifica controlul asupra formării prețului la medicamente de către Inspectoratul farmaceutic și dispozitivelor medicale;

  1. deși implementarea integrală a Sistemului informațional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” era preconizată începînd cu anul 2006, nefuncționalitatea deplină a acestuia pînă în prezent determină lipsa: informației despre controlul asupra acumulării, păstrării şi utilizării resurselor informaţionale privind circulaţia medicamentelor; controlului importului/exportului  medicamentelor înregistrate şi al celor neînregistrate; monitorizării vînzărilor cu amănuntul ale medicamentelor din farmacii; monitorizării livrărilor angro către farmaciile instituţiilor medico-sanitare publice; controlului asupra producerii medicamentelor la întreprinderile autohtone de producţie farmaceutică; analizei multiaspectuale a informaţiei calitativ-cantitativ-valorice despre medicamentele aflate legal pe piaţa farmaceutică. În aceste circumstanțe survine riscul  nemonitorizării totale a situației pe piața farmaceutică din țară.

Totodată, auditul atestă și prezența unor situații problematice privind incertitudinile cadrului legal aferent procesului de avizare a prețurilor de producător la medicamente, condiționate de următoarele: baza de comparare a prețurilor de producător la medicamentele produse în țările-membre ale Comunității Statelor Independente nu este una relevantă, dat fiind faptul că se operează cu noțiuni diferite după conținut; nu sînt prevăzute acțiunile ce urmează să fie întreprinse de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în cazurile în care producătorul nu acceptă prețul calculat conform Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente.

În contextul celor menționate, se relevă că buna realizare a proceselor de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente este afectată și de nivelul existent al implementării elementelor sistemului de control intern. Acest fapt lipseşte conducerea Ministerului Sănătății și a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de oferirea unei asigurări rezonabile asupra îndeplinirii obiectivelor instituţionale potrivit competențelor delegate, din cauza: irelevanței mediului de control din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale asupra îndeplinirii de către angajați a sarcinilor și obligațiunilor delegate; neidentificării și negestionării riscurilor care pot afecta sistemic procesele de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente; lipsei procedurilor de monitorizare a procesului de formare a prețului de producător, exprimată prin neimplicarea conducerii Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în punctele-cheie ale sistemului de control intern.
Se constată insuficienţa comunicării şi coordonării interinstituţionale în cadrul proceselor de avizare, aprobare și formare a prețurilor de producător la medicamente, inclusiv lipsa verificărilor periodice din partea Ministerului Sănătății,  fapt ce a condiţionat deficienţe la realizarea acestor procese și care supune   riscului asigurarea conducerii Ministerului Sănătății vizînd conformitatea aplicării de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a prevederilor legale.
De asemenea, se menționează inactivitatea auditului intern în cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privind avizarea, aprobarea și formarea prețurilor la medicamente pe anii 2012-2013, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale şi se cere, conform competențelor:
      1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;
      2. să asigure conformitatea procesului de avizare a prețurilor de producător la medicamente prin responsabilizarea persoanelor cu funcțiile delegate la acest capitol;
2.2. Ministerului Sănătății şi se cere, prin prisma competențelor:
2.2.1. să asigure intensificarea monitorizării proceselor de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente în vederea realizării politicilor de domeniu, în special, pentru asigurarea calității și accesibilității populației la sistemul de asistență cu produse medicamentoase;
2.2.2. să examineze situația privind relevanța cadrului legal aferent proceselor   de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente, cu perfectarea și înaintarea propunerilor de rigoare;
2.2.3. prin intermediul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, să consolideze acțiunile de asigurare a controlului asupra respectării modalității de formare a prețurilor la medicamentele comercializate și plasate pe piața internă;

2.3. Guvernului, pentru documentare și luare de atitudine;

2.4. Parlamentului și Comisiei parlamentare permanente, protecție socială, sănătate și familie, pentru informare.

3. Se ia act că Ministerul Sănătății a înaintat Guvernului proiectul vizînd modificarea Hotărîrii Guvernului nr.525 din 22.06.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente”.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013”(cu modificările și completările ulterioare); Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”, abrogată prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.

Recomandari (7)

1.Să fortifice activitățile de control privind asigurarea corectitudinii prezentării documentelor de către solicitanți în scopul avizării prețului de producător la medicamente.

response:
Conform Scrisirii AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se anuntă că: A fost elaborat un ordin cu privire la registrul persoanelor împuternicite și reprezentanților oficiali ai producătorilor/deținătorilor Certificatului de Înregistrare a Medicamentului. Se anexează ordinul.

RO_2034_AMDM nr. 02-3974 din 19.08.2014.pdf

2. Să asigure păstrarea Catalogului național de prețuri de producător la medicamente la data publicării pe paginile web ale Ministerului Sănătății și Agenției, precum și a tuturor Cataloagelor de prețuri ale țărilor de referință pentru confirmarea datelor utilizate la stabilirea prețului de producător la medicamente.

response:
Conform Scrisirii AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se anuntă că: începînd cu luna noiembrie 2012 pînă la moment a fost restabilit și arhivat Catalogul național de preț de producător la medicamente. Despre acest fapt a fost anunțat MS prin Nota informativă A07.PS-01.Rg02-1488 din 19.03.14 care se anexează. Totodată, începînd cu luna martie 2014 Catalogul se arhivează și se păstrează în cadrul Secției evaluare, statistică și comunicare. În Anexa la scrisoarea nominalizată (scr AMDM nr. 1488 din 19.03.14 către MS), se menționează că cataloagele țărilor de referință de asemenea se păstrează în cadrul sectiei evaluare,… Pentru medicamentele produse în Turcia, India și China au fost solicitate de la tarile respective prețurile și copiile cataloagelor, ulterior fiind prezentate. (se anexeaza)

RO_2034_AMDM nr. 02-3974 din 19.08.2014.pdf

3.Să asigure conformitatea stabilirii prețurilor medicamentelor generice cu respectarea cotei de 75% din prețul medicamentelor originale aprobate de Ministerul Sănătății.

response:
Conform Scrisorii AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se anuntă că: toate prețurile au fost ajustate în conformitate cu prevederile Regulamentului. Concomitent, s-a prezentat anexele cu lista medicamentelor generice cu prețuri reevaluate în urma aprobării prețurilor medicamentelor originale care au fost aprobate în perioada dintre lunile februarie-iulie 2014. Prin Scrisoarea AMDM nr. 02-1596 din 01.03.16 se informează CCRM că: Ordinele MS „Cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pt produsele medicamentoase de us uman” sînt disponibile pe versiunea electronică pe pagina oficială a Agenției www.amed.md sau in Monitoul oficial. În anexa nr. 2 la fiecare Ordin aprobat este prezentată lista medicamentelor generice cu prețuri reevaluate în urma aprobării prețurilor medicamentelor originale. Pentr conirmare se prezintă 3 exemple de ordine.

RO_2034_AMDM nr. 02-3974 din 19.08.2014.pdf
RO_3066_AMDM nr. 02-1596 din 01.03.16.pdf

4.Să asigure informarea oficială a Ministerului Sănătății asupra situațiilor în care producătorii sau reprezentanții oficiali ai acestora nu acceptă prețurile la medicamente, calculate conform Regulamentului, în vederea aprobării deciziei corespunzătoare.

response:
Conform Scrisorii AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se anuntă că: în perioada examinată AMDM a prezentat lunar MS ”Note informative despre nivelul prețurilor pentru medicamentele introduse în proiectele Ordinelor cu privire la înregistrarea prețurilor de producător. Notele informative au fost însoțite de scrisorile de la producător sau reprezentanții oficiali ai acestora care nu acceptau prețul stabilit de AMDM. Totodată au fost expediate către MS 3 Note informative: cu probleme ce se confruntă sectorul farmaceutic, privind fluctuația cursului, solicitările reprezentanților privind revizuirea prețurilor. (se anexează)

RO_2034_AMDM nr. 02-3974 din 19.08.2014.pdf

5.Să asigure respectarea termenului de publicare în Monitorul Oficial a ordinelor Ministerului Sănătății privind înregistrarea prețului de producător la medicamente.

response:
Nu s-a prezentat nici un răspuns

RO_2034_AMDM nr. 02-3974 din 19.08.2014.pdf

6.Să asigure implementarea unui sistem de management financiar şi control conformat la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010 “Privind controlul financiar public intern”.

response:
În Scrisoarea AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se informează: 1. Sistemul de MFC: a fost finalizat cu succes procesul de certificare a calității (copia certificatului se anexează); 2. AI: a fost întocmit Planul de activitate al Secției managementul calității și audit intern pentru anul 2014 (se anexează); De la începutul anului 2014 și pînă în prezent au fost efectuate 7 misiuni de audit în 7 subdiviziuni ale AMDM în baza unui Program de audit (se anexează) unde a fost evaluat sistemul de management. A fost angajat un auditor intern în baza ordinului nr. 699-9 din 02.12.14, care deține certificat.

RO_2033_MS nr. 019-974 din 12.06.14.pdf

6.Să asigure implementarea unui sistem de management financiar şi control conformat la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010 “Privind controlul financiar public intern”.

response:
În Scrisoarea AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se informează: 1. Sistemul de MFC: a fost finalizat cu succes procesul de certificare a calității (copia certificatului se anexează); 2. AI: a fost întocmit Planul de activitate al Secției managementul calității și audit intern pentru anul 2014 (se anexează); De la începutul anului 2014 și pînă în prezent au fost efectuate 7 misiuni de audit în 7 subdiviziuni ale AMDM în baza unui Program de audit (se anexează) unde a fost evaluat sistemul de management. A fost angajat un auditor intern în baza ordinului nr. 699-9 din 02.12.14, care deține certificat. Prin Scrisoarea AMDM nr. 02-1596 din 01.03.16 suplimentar se informează CCRM: Referitor identificarea și reevaluarea riscurilor, urmează la data intrarii in vigoare a versiunii noi a standardului ISO 9001:2015 să fie actualizate documentele de sistem și identificarea riscurilor asociate obiectivelor. Perioada de tranziție la versiunea nouă este de 3 ani.

RO_2034_AMDM nr. 02-3974 din 19.08.2014.pdf
RO_3066_AMDM nr. 02-1596 din 01.03.16.pdf

Cerinte (5)

2.1. Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale şi se cere, conform competențelor: 2.1.1.să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;

response:
Nu s-au implementat integral toate recomandările

2.1.2.să asigure conformitatea procesului de avizare a prețurilor de producător la medicamente prin responsabilizarea persoanelor cu funcțiile delegate la acest capitol;

response:
Conform Scrisorii AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se anuntă că: A fost elaborat un ordin cu privire la registrul persoanelor împuternicite și reprezentanților oficiali ai producătorilor/deținătorilor Certificatului de Înregistrare a Medicamentului.

RO_2034_AMDM nr. 02-3974 din 19.08.2014.pdf

2.2. Ministerului Sănătății şi se cere, prin prisma competențelor: 2.2.1. să asigure intensificarea monitorizării proceselor de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente în vederea realizării politicilor de domeniu, în special, pentru asigurarea calității și accesibilității populației la sistemul de asistență cu produse medicamentoase;

response:
Prin Scrisoarea MS nr. 01-9/429 din 16.03.16 anunță CCRM că: pentru a asigura accesibilitatea populației la medicamente MS a obligat Agenția, odată cu prezentarea proiectului ordinului de înregistrare a prețului de producător la medicamente să prezinte o notă informativă detaliată cu informația comparativă și materialele justificative în cazul creşterii preţurilor. Exemplu de Notă informativă s-a prezentat prin Scrisoarea MS nr. 019/974 din 12.06.14.

RO_2033_MS nr. 019-974 din 12.06.14.pdf
RO_3132_MS nr. 01-9-429 din 16.03.16.pdf

2.2.2. să examineze situația privind relevanța cadrului legal aferent proceselor de avizare, aprobare și formare a prețurilor la medicamente, cu perfectarea și înaintarea propunerilor de rigoare;

response:
1. Prin Scrisoarea MS nr. 019/974 din 12.06.14 se comunică că: La proiectul Hotărîrii de Guvern ”Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente” se operează modificările înaintate de Cancelaria de Stat la Legea 1409 din 17.12.97 ”Cu privire la medicamente” și Legea nr. 1456 din 25.05.93 ”Cu privire la activitatea farmaceutică”. Ulterior urmează a fi operate modificările la Hotărîrea de Guverm nr. 525 din 22.06.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente". Concluzie: Cu toate că au fost examinată situația, pînă la aprobarea legii, recomandarea rămîne parțial executată 2. În Scrisoarea AMDM nr. 3974 din 19.08.14 se informează că: cu ajutorul experților portughezi (TAIEX) au fost identificate soluții pentru înlăturarea carențelor existente în legislația RM privind mecanismul de înregistrare a prețurilor de producător la medicamente. (Modificările sunt menționate în scrisoarea nominalizată). 3. Prin Scrisoarea MS nr. 01-9/429 din 16.03.16 se informează CCRM că: menţionăm, că Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22 iunie, prin care s-au luat la control preţul la medicamente prin crearea Catalogului Naţional de preţ de producător la medicamente (CNP) stabileşte că preţul de producător la un medicament se declară anual şi este valabil un an de zile de la data semnării ordinului Ministrului Sănătăţii. Astfel, procesul de înregistrare a preţului de producător este unul constant, iar datele privind nivelul preţurilor se schimbă anual în funcţie de: . preţurile în ţările de referinţă; • preţul medicamentului original (preţul medicamentului generic nu poate depăşi 75% din preţul acestuia); • preţurile medicamentelor cu acelaşi cod ATC, înregistrate în CNP la momentul evaluării dosarului (în cazul medicamentelor care nu se regăsesc în ţările de referinţă); • rata medie valutară pentru luna precedentă comparativ cu perioada în care se evaluează dosarul); • fluctuaţia monedei naţionale, deoarece preţul se declară atît în lei cît şi în valută. Actualmente, Republica Moldova se confruntă cu problema unei lipse considerabile a medicamentelor pe piaţă. Dacă la începutul procesului de reglementare şi înregistrare a preţului de producător în Catalogul naţional de preţuri, se aflau circa 90% din medicamentele înregistrate, în prezent, numărul acestora s-a micşorat considerabil, iar multe din poziţiile înregistrate, nu se mai importă din cauza că preţul declarat nu este acceptat de agenţii economici din cauza devalorizării monedei naţionale. Această problemă a fost discutată şi în cadrul întrunirilor părţilor implicate Ministerul Sănătăţii, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Asociaţia Farmaciştilor, Asociaţia producătorilor autohtoni, reprezentanţii mediului de afaceri cu Prim -ministru Dl. Pavel Filip, pentru care s-a propus un Plan de acţiuni aprobat prin Dispoziţia nr29-d din 10 martie 2016. Terminul limită pentru înlăturarea lacunele în ţinerea şi gestionarea Catalogului naţional de preţuri de producător la medicamente este 1 iulie 2016. Despre măsurile întreprinse Ministerul Sănătăţii urmează să Vă informeze suplimentar.

RO_2033_MS nr. 019-974 din 12.06.14.pdf
RO_3132_MS nr. 01-9-429 din 16.03.16.pdf

2.2.3. prin intermediul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, să consolideze acțiunile de asigurare a controlului asupra respectării modalității de formare a prețurilor la medicamentele comercializate și plasate pe piața internă;

response:
Prin Scrisoarea MS nr. 120614 din 019/974 se comunică că: Pe perioada Tr. III-IV a anului 2014 se preconizează un control intern. Totodată, este planificat un studiu pe subiectul de formare și control a prețurilor de medicamente (Planul de studiu se anexează). Prin Scrisoarea MS nr. 01-9/429 din 16.03.16 se informează CCRM că: în scopul consolidării acţiunilor de asigurare a controlului asupra respectării modalităţii de formare a preţurilor la medicamente comercializate şi plasate pe piaţa internă, este planificat un studiu pe subiectul de formare şi control a preţurilor la medicamente pentru trimestrul II anul 2016.

RO_2033_MS nr. 019-974 din 12.06.14.pdf
RO_3132_MS nr. 01-9-429 din 16.03.16.pdf