Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.5 din 27 februarie 2014 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării Registrului unic de licențiere?”

Numar 66-71 din data de 2014-02-27 Nr. cerinte: 11 Nr. recomandari: 23

Curtea de Conturi, în prezența directorului Camerei de Licenţiere, dl V.Guznac, preşedintelui Î.S. Camera Înregistrării de Stat”, dl V.Cebotari, vicedirectorului general al Întreprinderii de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru””, dl V.Ciornîi, directorului adjunct al Departamentului reglementare şi supraveghere bancară în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, dl M.Dohotaru, şefului Direcţiei juridice şi reglementări în cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, dl M.Oțel, șefului adjunct al Direcției generale asistență juridică în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dna T.Ciobanu, șefului Departamentului reglementări, investiții și calitate în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, dl Gh.Lupan, şefului Direcţiei dezvoltare reglementări în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, dna A.Baiduz, şefului Serviciului e-Transformare în cadrul Ministrului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, dl D.Calalb, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul entităților auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării Registrului unic de licențiere?”, efectuat la Camera de Licențiere.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014, avînd drept scop obţinerea probelor de audit competente, relevante şi rezonabile pentru susţinerea raţionamentelor, constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, precum și pentru înaintarea recomandărilor constructive, fiabile şi utile.
Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, Manualului de audit al performanţei şi Manualului de audit al tehnologiilor informaţionale, aprobate de Curtea de Conturi.
Misiunea de audit şi-a propus să răspundă la următoarea întrebare:
Au fost realizate scopurile trasate aferente automatizării Registrului unic de licențiere?
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Camera de Licenţiere este organul public de specialitate în subordinea Ministerului Economiei, care implementează politica statului în domeniul licențierii activităţii de întreprinzător. Conform competenţei, aceasta asigură controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite de cadrul legal, care sînt obligatorii la desfăşurarea genului de activitate supus licențierii.
Reieşind din specificul domeniului auditat, în conformitate cu procedurile aplicate şi aspectele evaluate, echipa de audit a identificat numeroase impedimente şi limitări, care au generat rezultate modeste în automatizarea proceselor din domeniul licenţierii activităţii de întreprinzător. Situaţia curentă reprezintă un risc major pentru capacitatea Camerei de Licențiere privind realizarea obiectivelor în domeniul aplicării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor de micșorare a poverii administrative și facilitare a activității de antreprenoriat, conform prevederilor legale.
În prezent, deşi au fost efectuate mai multe activităţi care au vizat direct sau indirect dezvoltarea subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere, se constată un nivel redus al performanţelor la acest capitol şi o pondere scăzută a automatizării proceselor de business la licenţierea activităţii de întreprinzător.
Misiunea de audit a identificat diverși factori şi numeroase obstacole ale căror efecte nu au putut fi atenuate din cauza lipsei de activităţi structurate la capitolul gestiunea riscurilor şi managementul proiectelor. Astfel, ținînd cont de  complexitatea aspectelor necesare automatizării, efectele negative au avut un impact considerabil, fiind amplificate de situaţia nefavorabilă în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor la nivel de ţară, de subfinanţarea sectorului şi de reticenţa factorilor externi.
Activități de implementare și dezvoltare a Registrului menționat au fost efectuate în cadrul Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” în anul 20071,2, iar ulterior – în cadrul Proiectului „Reglementarea activității de antreprenoriat și administrarea fiscală” (USAID|BIZTAR).
Urmare a realizării misiunii de audit, s-a constatat că activitățile menționate nu au generat rezultatele scontate. Procesele de creare, implementare și dezvoltare a subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere nu au fost documentate corespunzător. În special, se accentuează lipsa Regulamentului de funcționare, a Concepției, descrierii tehnice și arhitecturii sistemului, precum și a codului sursă. Aceasta face imposibilă buna gestiune a sistemului, ajustarea și dezvoltarea lui.
Se atestă că scopurile trasate privind automatizarea Registrului unic de licențiere nu au fost atinse, iar în prezent posibilitățile de redresare a situației pot fi privite doar din perspectiva conceptualizării unei abordări noi asupra modului de automatizare a proceselor aferente domeniului licențiere. Astfel, în condiții de existență a unor probleme tehnice și funcționale, subsistemul respectiv nu poate asigura la un nivel tolerant exactitatea, veridicitatea, integritatea și disponibilitatea datelor. Acest fapt generează riscuri asociate și afectează direct procesul de formare și funcționare a altor sisteme importante, dintre care menționăm Registrul de stat al unităților de drept și serviciul electronic „e-Licențiere”.
Serviciul electronic „e-Licențiere” este destinat solicitării în regim on-line a eliberării/prelungirii/reperfectării licenţelor. Din cauza problemelor tehnice și lipsei documentației aferente subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere, nu a putut fi asigurată interconexiunea serviciului electronic cu Registrul, schimbul de date fiind ineficient. Persistența problemelor tehnice și lipsa de fiabilitate a Registrului unic de licențiere pune în pericol funcționarea serviciului electronic.
În cadrul Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2011-2014 „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” au fost planificate activități de îmbunătăţire și simplificare a procesului de eliberare și evidență a documentelor permisive, de facilitare a procedurilor de reglementare a micului business, inclusiv prin crearea „ghișeului unic” și desemnarea organului unic de licențiere – Camera de Licențiere.
În acest scop, este necesară unificarea modului de automatizare a proceselor de eliberare și evidență a actelor cu caracter permisiv în cadrul Camerei de Licențiere, în baza unei soluții fiabile, flexibile și scalabile. Astfel, pentru a exclude eventualele consecințe ale riscurilor ce derivă din problemele existente în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, urmează a fi efectuate investiții inteligente și asigura creșterea numărului de personal specializat.
Reieșind din circumstanțele enumerate și problemele tehnice descrise în Raportul de audit, se impune necesitatea conlucrării eficiente a tuturor părților interesate, în vederea realizării obiectivelor strategice ale Guvernului pe acest segment strategic.
Pentru identificarea căilor univoce în abordarea problemelor existente la capitolul aplicarea pe larg a tehnologiilor informaţionale şi automatizării proceselor, precum și pentru promovarea principiului existenţei unui organ unic de licenţiere și crearea „ghișeului unic” este primordială implicarea mai activă şi eficientă a Guvernului în gestiunea şi monitorizarea proiectelor de automatizare, în stabilirea corectă a priorităţilor de finanţare.
Antrenarea tuturor instituţiilor de stat cu domenii de responsabilitate ce țin de formarea primară sau înregistrarea datelor şi evenimentelor pentru crearea unui spaţiu informaţional unic integrat la nivel de ţară trebuie privită drept sarcină de primă importanță, care urmează a fi promovată de Guvern şi de instituţiile abilitate cu aceasta.
O prezentare detaliată a constatărilor misiunii de audit, precum şi recomandările de rigoare sînt expuse în Raportul de audit, care este parte integrantă a prezentei Hotărîri.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării Registrului unic de licențiere?”, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:
  1. Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raport și din prezenta Hotărîre;
  2. Ministerului Economiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să asigure identificarea documentației tehnice și a codului sursă ale subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere, cu transmiterea acestora, în modul stabilit, Camerei de Licențiere pentru asigurarea unui proces eficient de gestiune și funcționare a acestuia;
  3. Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și se propune, în mod repetat, să examineze statutul personalului din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi nivelul de salarizare al acestuia, pentru determinarea metodelor şi modelelor de motivare a lui, în scopul minimizării fluctuaţiei cadrelor şi asigurării continuității şi durabilității procesului de dezvoltare a domeniului vizat, cu înaintarea Guvernului spre examinare a propunerilor respective;
  4. Centrului de Guvernare Electronică, pentru identificarea posibilităților de asigurare a unui proces eficient de asistenţă şi consultanţă în reingineria, managementul şi gestiunea proceselor de asigurare a continuității în funcționare și a dezvoltării ulterioare a serviciului electronic „e-Licențiere”, precum și în integrarea acestuia în circuitul de date aferent eliberării actelor cu caracter permisiv;
  5. Guvernului, pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă, în comun cu conducerea Ministerului Finanţelor și Ministerului Economiei, prevadă posibilități de finanțare continuă a activităților în domeniul formării principiului existenţei unui organ unic de licenţiere și creării „ghișeului unic” la licenţierea activităţii de întreprinzător.
3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Comisiei permanente economie, buget și finanțe a Parlamentului, pentru documentare şi o posibilă utilizare la luarea deciziilor privind reformele de susținere a politicii în domeniul tehnologiilor informaționale.
4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1-2.4 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Hotărîrea Guvernului nr.255 din 09.03.2005 Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – Moldova electronică”.
2 Hotărîrea Guvernului nr.606 din 01.06.2007 Cu privire la unele acţiuni de implementare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – Moldova electronică” în anul 2007”.

Recomandari (23)

1.Conducerea Camerei de Licențiere, de comun cu Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, să asigure un proces eficient de planificare a mijloacelor financiare, necesare asigurării unei bune funcționări a domeniului TIC, reieșind din obiectivele strategice stabilite.

2.Conducerea Camerei de Licențiere, de comun cu Ministerul Economiei, să asigure: 2.1.elaborarea și aprobarea unui plan de acțiuni, necesar asigurării continuității în funcționarea și dezvoltarea ulterioară a serviciului electronic „e-Licențiere”, precum și integrarea acestuia în circuitul de date aferent eliberării actelor cu caracter permisiv;

2.2.identificarea mijloacelor financiare și realizarea renovării infrastructurii tehnologice a Camerei de Licențiere în conformitate cu standardele internaționale în domeniu;

2.3.elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării tehnologiilor informaţionale în conformitate cu direcţia de dezvoltare selectată; efectuarea investiţiilor reieşind din perspectivele de integrare ulterioară în eventuala infrastructură tehnologică nouă;

2.4.implementarea principiilor de obținere a plus-valorii în cadrul proiectelor, precum și stabilirea indicatorilor necesari în acest sens;

2.5.un nivel cît mai înalt de implementare a controalelor generale, divizarea distinctă a domeniilor de responsabilitate, cu posibilitatea externalizării treptate a unor activități;

2.6.elaborarea și implementarea documentelor de politici în domeniul securității informaționale, managementului proiectelor și al riscurilor;

2.7.instruirea continuă a angajaților în domeniul securității informaționale, managementului proiectelor, gestionarea riscurilor și asigurării continuității proceselor;

2.8.identificarea posibilităților de creștere a unităților de personal în domeniul TIC, precum și de instruire și motivare a acestuia;

2.9.segregarea sarcinilor și atribuțiilor aferente gestiunii TIC, precum și instruirea persoanelor implicate, conform competențelor;

2.10.conceptualizarea unei noi abordări a automatizării și evidenței în domeniul licențierii, care să acopere integral procesele aferente;

2.11.analiza oportunității de aplicare și utilizare a ECMP pentru automatizarea proceselor RUL;

2.12.elaborarea și implementarea procedurii și instrumentelor necesare pentru efectuarea copiilor de rezervă complete ale părților funcționale ale SIA RUL, care să asigure restabilirea funcționalității acestuia în termene cît mai restrînse;

2.13.examinarea oportunității de utilizare a soluțiilor gata pentru automatizarea proceselor, în scopul excluderii dependenței de furnizori și persoanele-cheie, astfel fiind posibilă obținerea de beneficii considerabile și de plus-valoare pe termen lung.

3.Conducerea Ministerului Economiei și Camerei de Licențiere, de comun cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Î.S. „CRIS „Registru””, să asigure identificarea și actualizarea documentelor aferente procesului ciclului de viață pentru SIA RUL.

3.Conducerea Ministerului Economiei și Camerei de Licențiere, de comun cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Î.S. „CRIS „Registru””, să asigure identificarea și actualizarea documentelor aferente procesului ciclului de viață pentru SIA RUL.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "În perioada de raportare, întru executarea Ordinului Ministerului Economiei nr.60 din 11.04.2016 Camera de Licențiere emis Ordinul 2g din 15.03.2016 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Camerei de Licențiere privind evaluarea și reingineria serviciului public de licențiere pentru anul 2016 și instituirea Grupului de lucru responsabil de evaluarea și reingineria serviciului public de licențiere”. Astfel au fost realizate următoarele: 1) identificate 38 servicii publice, pasibile procesului de eficientizare și reinginerie, cu perfectarea fișelor de inventariere a acestora; 2) actualizate: - schema proceselor operaționale și pașaportul serviciului public de licențiere; - obiectivele de eficientizare din conținutul Planului de reinginerie; 3) efectuată inventarierea serviciilor publice acordate de Cameră (licențe, autorizații, etc.) cu calcularea costurilor actelor adiționale la declarația/cererea pentru licență. Sistemul Informațional „e-licențiere” a creat posibilitatea simplificării procedurii depunerii declarațiilor/cererilor pentru licență în regim online 24/24 ore și 7/7 zile, excluzîndu-se contactul direct al solicitantului de licență cu funcționarul Camerei și dependența agentului economic de programul de lucru al angajatului respectiv al instituției, micșorîndu-se substanțial cheltuielile pentru deplasarea solicitantului de licență pînă la Camera de Licențiere. Utilizarea SI „e-licențiere” a constituit un pas important întru realizarea planului de acțiuni al Guvernului întru implementarea principiului ”guvern fără hîrtie”. De menționat că, în perioada anilor 2012 – 2016 ponderea utilizării SI ”e-Licențiere”, comparativ cu numărul total al declarațiilor/cererilor recepționate, a crescut de la 15% - în anul 2012, pînă la 99,57% în anul 2016. Calitatea funcționării Serviciului (sistemului informaţional) „e-Licenţiere” (solicitanţi/titulari de licenţe) conform vizitelor înregistrate, potrivit situației din 31.12.16, prin intermediul site-ului instituţional este apreciat în felul următor: 41,9% - calificativul ”BINE”; 31,7% - calificativul ”SATISFĂCĂTOR”. "

4.Conducerea Camerei de Licențiere, de comun cu Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Î.S. „CRIS „Registru””, să efectueze: 4.1.o analiză amplă a componentelor SIA RUL şi, luînd în considerare capacităţile sale interne, să decidă oportunitatea dezvoltării ulterioare a acestuia sub aspectul importanţei şi eficienţei alocării de resurse;

4.2.o reevaluare a modului de realizare a soluţiei tehnice pentru RUL, astfel încît să fie luată în considerare necesitatea reingineriei proceselor, precum şi să prevadă posibilitatea utilizării metodelor moderne scalabile de automatizare a RUL;

4.3.identificarea metodelor de excludere a dependenței funcționării SIA RUL de mediul fizic și de transferare a acestuia pe alt echipament.

5.Conducerea Camerei de Licențiere să asigure: 5.1.elaborarea şi aprobarea Regulamentului și Concepției necesare formării RUL;

5.2.realizarea acțiunilor necesare înregistrării SIA RUL în Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal;

5.3.elaborarea și aplicarea documentelor necesare respectării prevederilor legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

5.4.identificarea soluțiilor pentru asigurarea principiilor securității informaționale.

Cerinte (11)

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raport și din prezenta Hotărîre;

response:
scris. Min fin nr. 05-02/1/8 din 13.04.2017 Răspuns prezentat prin scrisoarea nr. 05-02/17 clin 19.09.2014 (Anexa nr. 22) Cu referire la aspectele ce țin de posibilitatea finanțării constante și eficiente a activităților de automatizare în sectorul licențierii, Ministerul Finanțelor comunică faptul că, în scopul asigurării procesului de e-Transformare a guvernării, anual, în bugetul de stat sunt prevăzute mijloace financiare pentru asigurarea activității Centrului de Guvernare Electronică. Una din funcțiile de bază a instituției sus-menționate constă în managementul proiectelor şi implementarea sistemelor informaționale şi de comunicații pentru Guvern. Având în vedere situația de austeritate bugetară și urmând scopul creării și funcționării Subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere într-un mod econom, eficient şi eficace, Ministerul Economiei, de comun cu Centrul de Guvernare Electronică, urma să examineze posibilitatea privind crearea (identificarea soluției tehnice) sistemului respectiv de către Centrul de Guvernare Electronică, din contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute acestuia. Totodată, se menționează că, întru evitarea cheltuielilor ce țin de crearea infrastructurii proprii pentru asigurarea funcționării sistemului în cadrul Camerei de Licențiere (achiziționarea echipamentului hardware și a licențelor software, mentenanță şi administrare) şi în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”, odată cu crearea S1A RUL, acesta urmează a fi găzduit pe Platforma MCloud.

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raport și din prezenta Hotărîre;

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raport și din prezenta Hotărîre;

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raport și din prezenta Hotărîre;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "În perioada de raportare au fost create 2 parteneriate cu autoritățile publice cu funcții de reglementare și control privind verificarea veridicității prin intermediul Ghișeului unic a documentelor pasibile anexării la declarația/cererea pentru licență: 1) Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – privind verificarea online a Avizului de prevenire şi stingere a incendiilor; 2) Biroul Național de Statistică – privind verificarea directă a Dovezii îndeplinirii capacității financiare, care se probează prin capitalul propriu, confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanț contabil. La moment, Camera de Licențiere dispune de parteneriate cu 9 autorități publice privind asigurarea Camerei a accesului direct electronic (online) la informația ce ține de actele permisive pasibile anexării la declarația/cererea pentru licență. Din lista a 22 documente pasibile anexării la declarația/cererea pentru eliberarea, prelungirea sau reperfectarea licenței, 68% se verifică prin intermediul Ghișeului unic de licențiere (10 se verifică online; 4 – în baza informației plasate pe paginile web oficiale ale autorităților publice; 1 – se verifică și se confirmă prin poșta electronică e-mail). De asemenea, de către Camera de Licenţiere au fost încheiate acorduri/contracte relevante obiectivului abordat: 1) între Instituția Publică ”Centrul de Guvernare Electronică” și Camera de Licențiere (MPass și MConnect); 2) între Întreprinderea de Stat „CRIS REGISTRU” și Camera de Licențiere. Totodată, au fost întreprinse acțiuni privind accesul la bazele de date ale Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice în vederea obținerii accesului la bazele de date ale acestora. "

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raport și din prezenta Hotărîre;

2.2. Ministerului Economiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să asigure identificarea documentației tehnice și a codului sursă ale subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere, cu transmiterea acestora, în modul stabilit, Camerei de Licențiere pentru asigurarea unui proces eficient de gestiune și funcționare a acestuia;

2.2. Ministerului Economiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să asigure identificarea documentației tehnice și a codului sursă ale subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere, cu transmiterea acestora, în modul stabilit, Camerei de Licențiere pentru asigurarea unui proces eficient de gestiune și funcționare a acestuia;

2.2. Ministerului Economiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să asigure identificarea documentației tehnice și a codului sursă ale subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere, cu transmiterea acestora, în modul stabilit, Camerei de Licențiere pentru asigurarea unui proces eficient de gestiune și funcționare a acestuia;

2.2. Ministerului Economiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camerei de Licențiere, Î.S. „CRIS „Registru”” şi se recomandă să asigure identificarea documentației tehnice și a codului sursă ale subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere, cu transmiterea acestora, în modul stabilit, Camerei de Licențiere pentru asigurarea unui proces eficient de gestiune și funcționare a acestuia;

2.3. Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și se propune, în mod repetat, să examineze statutul personalului din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi nivelul de salarizare al acestuia, pentru determinarea metodelor şi modelelor de motivare a lui, în scopul minimizării fluctuaţiei cadrelor şi asigurării continuității şi durabilității procesului de dezvoltare a domeniului vizat, cu înaintarea Guvernului spre examinare a propunerilor respective;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Prin dispoziția Prim-ministrului nr.1-d a fost elaborat Conceptul privind sitemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și remis Guvernului pentru aprobare, pentru inițierea ulterioară a proiectului Legii salarizării în sectorul bugetar.

2.4. Centrului de Guvernare Electronică, pentru identificarea posibilităților de asigurare a unui proces eficient de asistenţă şi consultanţă în reingineria, managementul şi gestiunea proceselor de asigurare a continuității în funcționare și a dezvoltării ulterioare a serviciului electronic „e-Licențiere”, precum și în integrarea acestuia în circuitul de date aferent eliberării actelor cu caracter permisiv;