Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 19 din 11 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Edineţ pe anul 2011

Numar din data de 2012-05-11 Nr. cerinte: 37 Nr. recomandari: 176

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Edineţ dl Oleg Scutaru, ex-preşedintelui raionului Edineţ dna Galina Mosoric, şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Edineţ dna Stela Botnaru, şefului Secţiei economie dl Sergiu Gheorghiţa, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Edineţ dl Valeriu Diacioc, primarilor: or.Edineţ - dl Constantin Cojocaru; or.Cupcini - dl Ivan Ostafiiciuc şi viceprimarului com.Brătuşeni - dna Valentina Grigoreiciuc, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din raion, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Edineţ pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (pe anul 2011 şi pe anul 2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Edineţ a prevederilor regulamentare în exerciţiul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale UAT.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Autorităţile administraţiei publice locale din raionul Edineţ nu au fost preocupate în măsura necesară de asigurarea unei discipline financiar-bugetare care să întrunească rigorile de legalitate şi regularitate în procesul bugetar şi gestionarea patrimoniului public, întru realizarea priorităţilor economice şi sociale ale teritoriului administrat. În multiple cazuri, factorii cu funcţii publice din raion au adoptat decizii contraindicate, privilegiind în detrimentul intereselor publice persoane suspuse, exprimate prin alocarea/acordarea neregulamentară de fonduri şi înlesniri fiscale/nefiscale, astfel cauzînd prejudicii materiale statului şi subminînd autoritatea instituţiilor publice. Adoptarea unor decizii ilegale de către consiliile locale se datorează şi lipsei unui control obligatoriu relevant şi conform din partea oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.

Generalizînd iregularităţile şi neconformităţile admise de autorităţile publice locale în administrarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public, expuse în Raportul de audit, menţionăm următoarele.

  • Contrar prevederilor legale şi atribuţiilor stipulate în Regulamentul Direcţiei Generale Finanţe, aceasta nu a organizat lucrul de elaborare a proiectului bugetului raionului, precum şi nu a asigurat evaluarea veridică şi economic argumentată a veniturilor bugetare, inclusiv prin analizarea surselor de venituri ale UAT de nivelul I. S-a constatat că indicii bugetari estimaţi şi stabiliţi de autorităţile publice locale, susţinuţi de Direcţia Generală Finanţe, sînt diminuaţi şi nu corespund posibilităţilor reale de mobilizare a surselor care ţin de finanţele publice. Situaţia dată a generat subestimări la unele tipuri de venituri în sumă de minim 1,3 mil.lei. Ca rezultat, obiectivitatea aprecierii performanţelor obţinute de UAT la administrarea veniturilor este improbabilă şi, respectiv, alocarea de la bugetul de stat a transferurilor de susţinere financiară a teritoriului nu întruneşte fundamentarea suficientă. În acest context, se constată o necesitate stringentă ca Direcţia Generală Finanţe, în comun cu Secţia economie, Inspectoratul Fiscal, Serviciul Statistică, să demareze un program de formare a datelor analitice pentru evaluarea bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe şi impozite (contingent) formate pe teritoriul raionului.
  • Planificarea în mod defectuos a veniturilor bugetare, precum şi preocuparea necorespunzătoare a autorităţilor de identificarea şi evaluarea bazei de impozitare constituie un impediment în extinderea şi consolidarea surselor proprii. Astfel, verificările selective ale auditului denotă că neîncasarea integrală a impozitului funciar; plăţilor din arenda terenurilor agricole şi terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate; taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, taxei de piaţă; altor plăţi cuvenite bugetului a determinat ratarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală estimată de la 6,0 mil.lei pînă la circa 10,5 mil.lei, din care posibile pentru calculare şi încasare - 3,7 mil.lei.
  • Administraţiile locale au repartizat într-un mod neregulamentar diferitor persoane fizice terenurile din rezerva primăriilor. Astfel, Consiliul orăşenesc Edineţ, ignorînd art.11 din Codul funciar, care prevede că, din fondul de rezervă al UAT, AAPL atribuie familiilor nou-formate sectoare de teren din rezerva intravilanului, precum şi nedispunînd de un mecanism transparent, care ar fi reglementat regimul atribuirii terenurilor, particularităţile şi criteriile, a repartizat în condiţii incerte terenuri la: 6 persoane celibatare (necăsătorite); 16 persoane fizice care aveau înregistrate căsătorii de la 8 ani pînă la 52 de ani (o parte din aceştia deţinînd cîte 2-3 imobile) şi la 3 persoane - cu depăşirea suprafeţei reglementate legal. Este important de menţionat că printre beneficiarii de terenuri figurează persoane cu funcţii de conducere din raion, funcţionari publici, rude de gradul întîi ale judecătorilor etc. Auditul a constatat că prin aceste acţiuni Consiliul orăşenesc a lipsit bugetul local de mijloace, evaluate de audit, în sumă de circa 2,0 mil.lei.
  • Atît Consiliul orăşenesc Edineţ, cît şi autoritatea subordonată - Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru nu au exercitat regulamentar controlul asupra folosirii şi protecţiei terenurilor. Acest fapt a permis primăriei or.Edineţ să încalce normele cadrului legislativ-normativ ce vizează domeniul funciar, eliberînd certificate de urbanism la proiectare, iar ulterior - certificate de construire, pentru edificarea unor construcţii pe suprafeţele de terenuri agricole, fără a fi schimbată destinaţia terenurilor respective. Doar unele verificări selective ale auditului denotă că neregulile date au generat neachitarea la bugetul de stat a unor mijloace în sumă de peste 3,1 mil.lei.
  • O rezervă semnificativă nevalorificată la acumularea veniturilor proprii în bugetele locale sînt şi restanţele contribuabililor, care în perioada auditată au avut o tendinţă de creştere continuă, la 31.12.2011 atingînd cifra de 3,3 mil.lei. Concomitent s-au majorat şi restanţele contribuabililor faţă de toate componentele BPN, la finele anului înregistrînd suma de 28,0 mil.lei, ceea ce denotă iresponsabilitatea IFS Edineţ, precum şi a administraţiilor publice locale. În perioada auditată, IFS Edineţ nu a întreprins măsuri coerente şi eficiente de încasare silită a obligaţiilor fiscale.

 Bugetul este afectat şi de operaţiunile de vînzare a patrimoniului gajat la bănci, ai cărui proprietari sînt agenţii economici restanţieri la buget. În urma acestor tranzacţii, banca încasează integral mijloacele din înstrăinarea patrimoniului, iar agentul economic îşi majorează datoriile la buget cu suma TVA din tranzacţia respectivă. Doar într-un caz, fiind realizat patrimoniul S.A. ,,Cupcini-Cristal" din raionul Edineţ, datoriile Societăţii faţă de buget au crescut cu TVA în sumă de 8,5 mil.lei. Dat fiind că Societatea nu dispunea de patrimoniu sau de mijloace financiare întru achitarea datoriilor, în anul 2012, IFS Edineţ a pornit procedura de insolvabilitate. Prin urmare, se poate constata că obligaţia fiscală a agentului economic în sumă totală de 11,6 mil.lei practic este compromisă.

  • Managementul financiar al executării cheltuielilor bugetelor locale din raion nu s-a încadrat în normele legale prevăzute, în consecinţă depăşindu-se o serie de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, şi anume:

♦  La execuţia unor tipuri de cheltuieli nu s-au respectat limitele aprobate în sumă totală de peste 1,7 mil.lei, ceea ce, în unele cazuri, a determinat formarea unor datorii creditoare în lipsa suportului financiar.

♦  La redistribuirea transferurilor din bugetul de stat pentru susţinerea financiară a UAT, sursele destinate domeniului învăţămîntului în sumă de 0,7 mil.lei au fost utilizate în alte scopuri, inclusiv la majorarea cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului administrativ (262,0 mii lei), la finanţarea cheltuielilor pentru mass-media (300,0 mii lei) etc.

♦  S-a constatat o disciplină precară în managementul resurselor umane, exprimată prin remunerarea unor angajaţi care efectiv nu se aflau pe teritoriul ţării, efectuarea plăţilor salariale neregulamentare în sumă totală de 359,3 mii lei, precum şi prin admiterea unor cheltuieli suplimentare în sumă de 87,7 mii lei.

♦   În condiţii neregulamentare au fost utilizate mijloacele bugetare în sumă de 257,4 mii lei, alocate de aleşii locali ca ajutoare materiale persoanelor fizice pentru diferite lucrări de reparaţii. Se relevă că mijloacele respective s-au utilizat cu suspiciuni de fraudă.

♦  La procurarea unor mărfuri şi servicii, unele AAPL din raion n-au respectat procedurile legale de achiziţii publice, efectuînd procurarea mărfurilor şi serviciilor prin divizarea achiziţiei publice în sumă totală de 1,1 mil.lei. Concomitent, prezenţa unor încălcări de ordin procedural a limitat condiţiile de liberă concurenţă şi transparenţă a procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor.

♦  Actele normative ale AAPL nu relevă expres categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate din contul fondurilor de rezervă, ceea ce permite reflectarea tuturor cheltuielilor la cele cu "caracter excepţional şi imprevizibil".

♦  Cheltuielile pentru investiţii şi reparaţii capitale la unele obiective în sumă totală de 3,5 mil.lei s-au efectuat în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar. Deficienţa respectivă poate genera majorarea volumului de lucrări, precum şi limitează controlul asupra valorificării mijloacelor publice în aceste scopuri.

♦  Consiliul raional şi AAPL din raion nu dispun de o politică investiţională privind finalizarea obiectivelor iniţiate în perioada anilor 1990-2009, inclusiv de o previziune privind utilitatea acestora pe viitor. Acest fapt determină ineficienţa utilizării mijloacelor publice, ţinîndu-se cont de faptul că acestea nu au fost conservate, iar unele deja se deteriorează.

♦  Consiliul raional şi DGF nu au întreprins măsurile necesare de rambursare în termen a împrumuturilor acordate în perioada anterioară în sumă de 697,8 mii lei.

  • Organele AAPL nu au asigurat contabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică locală transmis în gestiunea întreprinderilor municipale fondate, în valoare totală de 177,8 mil.lei. Consiliile locale, în calitate de fondatori ai întreprinderilor respective, nu promovează un management performant, inclusiv prin stabilirea indicilor economici, aprobarea business-planurilor, planurilor de perspectivă a dezvoltării acestor întreprinderi. 
  • Atît Consiliul raional, cît şi Aparatul preşedintelui raionului nu au asigurat o evidenţă conformă a bunurilor proprietate publică transmise în gestiunea IMSP din raion, ca rezultat, IMSP fiindu-le transmise în gestiune bunuri cu valoarea totală de 45,7 mil.lei, în lipsa contractelor de comodat şi a actelor de primire-predare, aprobate regulamentar. 
  • Unele AAPL nu deţin o informaţie exhaustivă privind fondul funciar aflat în proprietatea sa şi modul de utilizare a acestuia, ceea ce poate duce la folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică locală, fapt constatat la vînzarea bazinului acvatic din s.Parcova. Cauza principală se prezintă a fi nedelimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a UAT, precum şi a terenurilor din domeniul public şi cel privat. 
  • Evidenţa contabilă în instituţiile bugetare se ţine sub nivelul cerinţelor şi normelor, în unele cazuri cheltuielile bugetare nefiind justificate în modul stabilit, inclusiv la angajarea serviciilor muzicale în cadrul desfăşurării măsurilor culturale în lipsa devizelor de cheltuieli şi a documentelor ce justifică desfăşurarea acestora; la decontarea carburanţilor în lipsa foilor de parcurs, sau acestea fiind întocmite necorespunzător etc.  

Iregularităţile constatate sînt rezultatul responsabilităţii insuficiente de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui control intern eficient în toate domeniile verificate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Edineţ pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1 ).

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

3.1. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

3.2. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare ;

3.3. Guvernului, pentru informare, şi se propune să întreprindă măsuri în vederea eficientizării activităţii oficiului teritorial al Cancelariei de Stat din raionul Edineţ;

3.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Edineţ la evaluarea şi monitorizarea potenţialului economico-financiar aferent bazei impozabile şi, respectiv, formării şi mobilizării integrale a veniturilor publice; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind ţinerea evidenţei contabile a patrimoniului public local, inclusiv a modului de înregistrare în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică; precum şi examinarea oportunităţii modificării cadrului legal în vigoare privind aplicarea TVA asupra tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a bunurilor gajate în contul creditelor bancare.

4. Materialele privind auditul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Edineţ pe anul 2011 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2., 3.3.-3.4. şi 4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (176)

2.2. DGF să asigure o conlucrare eficientă cu autorităţile economice, statistice, fiscale şi funciare/cadastru, cu UAT de nivelul I, cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite atît bugetului raional, cît şi bugetelor locale.

1. Preşedintele raionului să asigure conlucrarea între DGF, Direcţia Generală Economie, Inspectoratul Fiscal pe raion privind crearea unui program analitic de date pentru evaluarea/monitorizarea bazei de impozitare (pe fiecare contribuabil) în aspect teritorial şi ramural, pe categorii de impozite/taxe şi contribuţii sociale (contingent) formate în UAT de nivelul II şi de nivelul I, care constituie obiect al impozitării.

2.1. DGF să asigure cadrul procedural-standardizat şi formarea unui program analitic de indicatori economico-financiari aferenţi bazei de impozitare, în scopul evaluărilor bugetare pe categorii de venituri fiscale/nefiscale luate în calcul la formarea tuturor componentelor BPN.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. AAPL din raion să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. AAPL din raion să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăria or.Edineţ să asigure stabilirea regulamentară a plăţii pentru arenda terenurilor din fondul de rezervă, revizuind contractele încheiate anterior, precum şi să analizeze cazurile de acordare neîntemeiată a facilităţilor unor agenţi economici, cu excluderea pe viitor a unor asemenea cazuri.

5. Primăria com.Hincăuţi să revizuiască prevederile contractului de arendă a bazinului acvatic, cu negocierea plăţii pentru arendă potrivit rezultatelor licitaţiei.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

6. AAPL să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 500,9 mii lei, precum şi a impozitului funciar de la persoane fizice pentru folosirea păşunilor şi fîneţelor.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

8. Primăria or.Edineţ, în comun cu Consiliul orăşenesc Edineţ, să asigure funcţionarea legală a pieţelor din or.Edineţ, cu întreprinderea măsurilor de colectare a veniturilor suplimentare la bugetul local din taxa de piaţă, precum şi a veniturilor din taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului.

9.1. Să asigure exercitarea unui control asupra folosirii şi protecţiei terenurilor agricole, inclusiv aflate în proprietate privată, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de proprietarii care le utilizează în alte scopuri.

9.2. Să asigure elaborarea unui Regulament privind mecanismul, particularităţile şi criteriile de atribuire familiilor nou-create, în folosinţă gratuită, a terenurilor proprietate publică, cu prezentarea acestuia spre aprobare Consiliului orăşenesc.

9.3. Să asigure inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică atribuite anterior în folosinţă pentru construcţia caselor de locuit, în vederea stabilirii utilizării acestora, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie.

9.4. Să asigure analiza cazurilor de eliberare nelegitimă a certificatelor de urbanism la proiectare şi a certificatelor de construire a edificiilor pe terenurile agricole, fără a fi schimbată destinaţia utilizării terenurilor respective, cu întreprinderea măsurilor faţă de persoanele care se fac vinovate.

10. Preşedintele raionului, în comun cu IFS şi UAT de nivelul I, să analizeze în complex starea administrării impozitelor şi taxelor, cu stabilirea unui plan de măsuri privind diminuarea restanţelor acumulate la BPN, întru asigurarea aplicării consecvente şi depline a tuturor pîrghiilor şi procedurilor de percepere incontestabilă a obligaţiilor calculate.

11. IFS Edineţ să asigure conlucrarea cu AAPL de nivelul I în vederea încasării restanţelor la bugetul local; să întreprindă măsurile de rigoare privind eficientizarea administrării fiscale - în general, şi a procesului de urmărire şi executare silită a obligaţiilor şi restanţelor fiscale - în special.

12. Preşedintele raionului, în comun cu AAPL de nivelul I, să examineze problema stabilirii plăţii părinţilor pentru alimentaţia copiilor, cu identificarea soluţiilor de acordare a scutirilor potrivit actelor normative în vigoare.

13. DGF să asigure elaborarea unor criterii clare şi transparente privind modul de recalculare şi realocare a transferurilor din bugetul raional în bugetele de nivelul I, cu înaintarea acestora, spre aprobare, Consiliului raional.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

14. AAPL de nivelul I din raion să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

15. Primarul or.Edineţ să asigure elaborarea şi aprobarea mecanismului de iniţiere a proiectelor de decizii înaintate către Consiliul local, concomitent demarînd o cercetare din oficiu privind persoanele care se fac vinovate de neregulile constatate de audit la utilizarea mijloacelor publice în valoare de 257,4 mii lei, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie.

16. Primarul com. Brătuşeni să efectueze o investigare de serviciu pe cazul întocmirii documentelor oficiale cu conţinut neveridic, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de persoanele vinovate, concomitent intensificînd controlul intern la componenta dată.

17. DGF să asigure desfăşurarea unor instruiri pentru angajaţii AAPL de nivelul I în domeniul aplicării legislaţiei muncii şi să le acorde suportul metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la efectuarea plăţilor pentru retribuirea muncii.

18. Preşedintele raionului să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziţii publice din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional şi AAPL de nivelul I, concomitent fiindu-le acordat suportul metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora.

19. Preşedintele raionului şi Secţia construcţii să elimine practica iraţională de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată potrivit prevederilor legale.

19. Preşedintele raionului şi Secţia construcţii să elimine practica iraţională de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată potrivit prevederilor legale.

20. Preşedintele raionului, în comun cu AAPL de nivelul I, să asigure elaborarea unei programe investiţionale, cu identificarea surselor de finanţare a obiectivelor nefinalizate, concomitent evaluînd utilitatea acestora în perspectivă.

21. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu toate AAPL de nivelul I, să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, respectiv, Consiliului raional şi consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil".

22. DGF, în comun cu autorităţile locale menţionate, să găsească soluţii în vederea rambursării împrumuturilor cu termenul de achitare expirat în sumă de 697,8 mii lei.

23. Consiliul orăşenesc Edineţ, Consiliul orăşenesc Cupcini şi Consiliul local Brătuşeni să reexamineze statutele întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestora la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

23. Consiliul orăşenesc Edineţ, Consiliul orăşenesc Cupcini şi Consiliul local Brătuşeni să reexamineze statutele întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestora la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

23. Consiliul orăşenesc Edineţ, Consiliul orăşenesc Cupcini şi Consiliul local Brătuşeni să reexamineze statutele întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestora la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

24. Primăriile or.Edineţ, or.Cupcini şi s.Brătuşeni, în comun cu administraţia întreprinderilor înfiinţate, să efectueze o inventariere a patrimoniului public, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidenţa contabilă.

24. Primăriile or.Edineţ, or.Cupcini şi s.Brătuşeni, în comun cu administraţia întreprinderilor înfiinţate, să efectueze o inventariere a patrimoniului public, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidenţa contabilă.

24. Primăriile or.Edineţ, or.Cupcini şi s.Brătuşeni, în comun cu administraţia întreprinderilor înfiinţate, să efectueze o inventariere a patrimoniului public, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidenţa contabilă.

25. Consiliul raional Edineţ să asigure încheierea contractelor de comodat privind transmiterea în gestiune IMSP a patrimoniului public, cu înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile respectiv.

26.1. Consiliul raional Edineţ şi preşedintele raionului: să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public.

26.2. Consiliul raional Edineţ şi preşedintele raionului: să aprobe un plan amplu de măsuri, în ansamblu pe raion, pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public imobiliar în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

27.1. Primăria or.Cupcini, în comun cu primăria s.Parcova: să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică, cu excluderea practicii de utilizare a terenurilor drepturile asupra cărora nu sînt stabilite.

27.2. Primăria or.Cupcini, în comun cu primăria s.Parcova: să întreprindă măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei regulamentare a terenurilor proprietate publică.

28. DGF, în calitate de autoritate responsabilă de managementul şi metodologia contabilă, să asigure desfăşurarea instruirilor şi seminarelor în domeniul vizat, cu sporirea exigenţelor privind implementarea sistemului de management financiar şi control intern, potrivit prevederilor legale.

Cerinte (37)

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Edineţ, Direcţiei Generale Finanţe, celor 32 de primării din raionul Edineţ, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile, şi se cere implementarea recomandărilor înaintate.

3.3. Guvernului, pentru informare, şi se propune să întreprindă măsuri în vederea eficientizării activităţii oficiului teritorial al Cancelariei de Stat din raionul Edineţ.

3.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Edineţ la evaluarea şi monitorizarea potenţialului economico-financiar aferent bazei impozabile şi, respectiv, formării şi mobilizării integrale a veniturilor publice; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind ţinerea evidenţei contabile a patrimoniului public local, inclusiv a modului de înregistrare în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică; precum şi examinarea oportunităţii modificării cadrului legal în vigoare privind aplicarea TVA asupra tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a bunurilor gajate în contul creditelor bancare.

4. Materialele privind auditul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Edineţ pe anul 2011 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.