Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.11 din 18 martie 2014 privind auditul conformității gestionării fondurilor publice și situațiilor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv ale unor instituţii subordonate pe exercițiul bugetar 2013

Numar 92-98 din data de 2014-03-18 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 20

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului tineretului și sportului, dl O.Bodișteanu, consultantului principal al Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, dl S.Cornețchi, șefului Secției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Tineretului și Sportului, dna L.Dimitrieva, șefului adjunct al Direcției finanțele în învățămînt, cultură și știință a Ministerului Finanțelor, dna R.Ghilan, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Tineretului și Sportului, inclusiv de către unele instituții subordonate pe exercițiul bugetar 2013 (Anexa nr.1) și Raportul auditului situațiilor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv ale unor instituții subordonate pe exercițiul bugetar 2013 (Anexa nr.2).
Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 20132 și 20143, avînd ca scop obținerea unei asigurări rezonabile că fondurile publice administrate de către Ministerul Tineretului și Sportului și instituțiile subordonate sînt gestionate conform reglementărilor aprobate, precum și asupra faptului că raportul financiar consolidat, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă a situaţiilor financiare şi patrimoniale raportate, iar operaţiunile financiare sînt corecte.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi4. În vederea susţinerii opiniei, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a sistemului de control intern și celor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode (examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.), ținîndu-se cont de semnificaţia, nivelul materialităţii şi riscurile identificate. În acest sens, au fost auditate Aparatul central al Ministerului Tineretului și Sportului, precum și 11 instituții din subordine, după cum urmează: Contabilitatea centralizată, Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale, Școala sportivă specializată republicană de tenis, Școala sportivă specializată a rezervelor olimpice, Şcoala sportivă specializată republicană de fotbal, Școala sportivă specializată republicană de acrobatică și rugby, Școala sportivă specializată de atletism (mun. Chișinău), Școala sportivă specializată de caiac-canoe, Școala sportivă specializată de fotbal, Școala sportivă specializată de înot, Școala sportivă specializată de judo și Întreprinderea de Stat „Manejul de atletică oară”, monitorizată de Ministerul Tineretului și Sportului.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru anul 2013, Ministerului Tineretului și Sportului i s-au aprobat  mijloace financiare de la bugetul de stat (pe toate componentele) în sumă totală de 88985,4 mii lei, fiind executate 87484,8 mii lei (98,3%). Comparativ cu anul 2010, Ministerului Tineretului și Sportului i-au fost majorate alocațiile bugetare cu 38071,9 mii lei. Peste 87,5% din mijloace s-au alocat pentru măsuri sportive, 6,6% pentru acțiuni pentru tineret, iar 5,9% pentru cheltuieli administrative.
La situația din 31.12.2013, datoriile debitoare ale Ministerului Tineretului și Sportului au constituit 12656,4 mii lei, sau cu 10492,2 mii lei mai mult față de începutul anului 2013.
În aspectul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Tineretului și Sportului, inclusiv de către unele instituții subordonate pe exercițiul bugetar 2013, s-a evidențiat prezența unor neregularități, cum ar fi:  
 • nerespectarea cadrului regulator și neasigurarea în deplină măsură a managementului ministerial asupra procesului de achiziții, condiționate de nestabilirea atribuțiilor personalului implicat în acest proces, neelaborarea planurilor de achiziții, neîntocmirea în modul stabilit a documentației necesare procesului respectiv, divizarea achizițiilor, precum și de efectuarea unor achiziții în lipsa mijloacelor financiare (formîndu-se datorii în sumă de 400,0 mii lei), care pot afecta întregul proces menționat;
 • nivelul insuficient al sistemului de control intern în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și instituțiilor subordonate, care a determinat gestionarea irelevantă a patrimoniului, exprimată prin: neînregistrarea la Oficiul cadastral teritorial a unor imobile; neidentificarea apartenenței unor imobile; transmiterea în locațiune a unor imobile cu includerea în contract a unor clauze în defavoarea instituției, aceasta neutilizînd drepturile legale cu privire la rezilierea contractului; nerespectarea procedurii de înregistrare la Oficiul cadastral teritorial și de semnare a contractelor de locațiune sau a modificărilor acestora conform prevederilor cadrului legal; abordarea superficială şi nesistemică a regulilor privind inventarierea şi evidenţa patrimoniului; neincluderea în unele contracte adiționale încheiate a tuturor obiectelor prevăzute în contractul de bază și utilizate de locatari; admiterea neconformităților la gestionarea patrimoniului și în activitatea Întreprinderii de Stat „Manejul de atletică ușoară” monitorizată de către Ministerul Tineretului și Sportului;
 • nerespectarea cadrului legal la desfășurarea măsurilor sportive, ceea ce a condiționat finanțarea sportului din contul mijloacelor bugetare, fără aprobarea legală a criteriilor distincte de performanță, iar în lipsa unui contract de colaborare, au fost finanțate neregulamentar federațiile sportive, cu nejustificarea adecvată a cheltuielilor;
 • lipsa unor estimări și planificări reale, precum și problemele legate de desfășurarea acțiunilor pentru tineret cu susținerea financiară din partea Ministerului Tineretului și Sportului au determinat nivelul redus de monitorizare a mijloacelor alocate în aceste scopuri, urmare a cărui fapt, la data de 31.12.2013, suma de 2135,4 mii lei a fost utilizată cu unele neconformități față de prevederile cadrului normativ;
 • managementul insuficient în derularea proiectelor finanțate în cadrul Programului de Granturi, care a afectat conformitatea modului de finanțare a proiectelor, organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare și selectare a solicitanților, procedura de evaluare și selectare a proiectelor, executarea contractului de finanțare, procedura de raportare și justificare a cheltuielilor.
Plenul Curții de Conturi relevă o problemă majoră privind situația în care pregătirea și participarea sportivilor, antrenorilor și tehnicienilor la competițiile sportive internaționale se realizează din sursele financiare acordate de către  structurile internaționale și europene de profil etc., prin prisma cadrului legislativ național5 care conține prevederi contradictorii referitor la impozitarea acestor mijloace, precum și la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală. În aceste circumstanțe, rămîne deschisă problema calculării și achitării acestor contribuții, devenind stringentă necesitatea revizuirii cadrului legal în vederea soluționării situației.
Cu referire la auditul situațiilor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv ale unor instituții subordonate pe exercițiul bugetar 2013, s-au constatat următoarele:
 • prin managementul financiar și controlul intern neadecvat constatat la unele instituții din subordine, nu s-a asigurat încasarea veniturilor la componenta mijloace speciale, conform calculelor efectuate;
 • nu a fost asigurată inventarierea tuturor elementelor de activ și pasiv, nefiind efectuată inventarierea patrimoniului, a decontărilor și nici determinate, la timp şi corect, rezultatele inventarierii, fapt ce afectează corectitudinea rapoartelor financiare;
 • nu s-a respectat disciplina financiară, ceea ce a determinat efectuarea unor cheltuieli cu depășirea devizului aprobat;
 • în lipsa unei planificări reale a cheltuielilor, nu a fost respectat unul dintre principiile de bază și caracteristicile calitative ale contabilității, care prevede separarea patrimoniului și datoriilor;
 • dezechilibrul atestat între executarea efectivă/reală și cea de casă a limitelor de alocații aprobate a determinat crearea datoriilor debitoare la componenta de bază, în sumă de 11976,1 mii lei, și a datoriilor creditoare, în sumă de 3324,8 mii lei;
 • nu au fost respectate regulile contabilității în ce privește corectitudinea întocmirii registrelor contabile;
 • datoriile debitoare la 31.12.2013, la toate componentele, au constituit suma de 12656,4 mii lei, sau cu o majorare față de începutul anului de 10492,2 mii lei, acestea fiind formate ca rezultat al plăților în avans pentru mărfuri, lucrări şi servicii, conform contractelor încheiate, și al neprezentării rapoartelor privind justificarea cheltuielilor în cadrul desfășurării acțiunilor pentru tineret și măsurilor sportive, precum și deconturilor de avans de către unii titulari de avans;
 • nu a fost asigurată documentarea conformă a fondurilor fixe, nefiind  atribuite numerele de inventar și nici indicate în fișele respective caracteristicile obiectului, data și numărul procesului-verbal de dare în exploatare;
 • documentele de casă întocmite de Contabilitatea centralizată nu au fost semnate de conducătorul entității (ministru), această responsabilitate nefiind delegată altei persoane;
 • în lista de inventariere a Centrului sportiv de pregătire a loturilor naționale nu au fost incluse 14 imobile real existente, acestea nefiind trecute nici în evidența contabilă. Analogic, nu au fost incluse în lista de inventariere clădirea și sala sportivă ale Școlii sportive specializate republicane de fotbal, precum și stadionul de fotbal în curs de execuție care aparține Școlii sportive specializate de fotbal. Pînă la momentul actual, imobilele menționate nu au fost evaluate, fapt ce determină întocmirea eronată a rapoartelor financiare, precum și imposibilitatea de a constata suma denaturărilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturihotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Tineretului și Sportului, inclusiv de către unele instituții subordonate pe exercițiul bugetar 2013 (Anexa nr.1) și Raportul auditului situațiilor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv ale unor instituții subordonate pe exercițiul bugetar 2013 (Anexa nr.2).
2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit menționate se remit:

2.1. Ministerului Tineretului și Sportului, pentru documentare referitor la rezultatele auditului conformității gestionării fondurilor publice și situațiilor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv ale unor instituţii subordonate pe exercițiul bugetar 2013, precum şi pentru întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere:
2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului Ministerului Tineretului și Sportului a rezultatelor auditului, asigurînd, prin prisma responsabilității persoanelor cu funcţii de răspundere, realizarea unor acţiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate;  
2.1.2. consolidarea sistemului de management financiar şi control intern prin responsabilizarea managerilor întreprinderii de stat şi instituţiilor din subordine, pentru utilizarea conformă a fondurilor publice;
2.1.3. elaborarea în comun cu Ministerul Finanțelor, a cadrului regulator privind finanțarea/acordarea ajutorului material unic unor organizații necomerciale, precum și asupra utilizării, evidenței și raportării cheltuielilor respective;
2.1.4. conformarea la cadrul legal a procesului de colaborare cu federațiile sportive naționale de profil prin  încheierea contractelor respective;
2.1.5. elaborarea și înaintarea către Guvern a propunerilor privind modificarea Legii nr.330-XIV din 25.03.19996 și a Hotărîrii Guvernului nr.184 din 25.03.20097, în scopul justificării modului de acordare sportivilor a subvențiilor;  
2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor;
       2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare și soluționarea situației referitor la asigurarea uniformității normelor de drept aferente raporturilor sociale ce țin de impozitarea mijloacelor financiare acordate de structurile sportive internaționale și europene federațiilor naționale de profil și Comitetului Național Olimpic, cu înaintarea propunerilor legislative corespunzătoare;
2.4. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.5. Comisiei parlamentare permanente cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, pentru informare și monitorizarea soluționării situației referitor la uniformizarea normelor de drept aferente raporturilor sociale ce țin de impozitarea mijloacelor financiare acordate de structurile sportive internaționale și europene federațiilor naționale de profil și Comitetului Național Olimpic.

3. Despre măsurile întreprinse privind executarea subpunctului 2.1. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.61 din 11.12.2013 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2014”.
4 Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității”, abrogată prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
5 Conform art.20 lit.t) din Codul fiscal, ajutoarele financiare obținute de Comitetul Național Olimpic și federațiile sportive naționale de profil de la Comitetul Internațional Olimpic, federațiile sportive europene și internaționale reprezintă surse de venit neimpozabil. Pct.34) din Anexa nr.5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.329 din 23.12.2013 stipulează ca tipuri de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii: ajutorul financiar obținut de sportivi și antrenori de la Comitetul Internațional Olimpic, premiile obținute de sportivi, antrenori și tehnicieni la competițiile sportive internaționale, indemnizațiile acordate loturilor naționale în vederea pregătirii și participării la competițiile internaționale oficiale. Așadar, se observă omiterea ajutoarelor financiare acordate de federațiile sportive europene și internaționale de profil din contul cărora sportivilor, antrenorilor și tehnicienilor li se achită indemnizații pentru pregătirea și participarea loturilor naționale la competițiile europene și internaționale. O situație dificilă se atestă la capitolul ce ține de necalcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din aceste tipuri de venituri cu statut de ajutoare financiare, granturi etc., deoarece Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nu prevede expres asemenea facilități. În această situație, federațiile naționale de profil, în lipsa de mijloace financiare, nu calculează și nu achită prime de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente ajutoarelor financiare obținute de la federațiile europene și cele internaționale. Astfel, se atestă faptul că federațiile sportive de profil din țară utilizează cu mari rezerve norma legală prevăzută de pct.26 din Anexa nr.3 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002.
6 Art.34 alin.(8) din Legea nr. 330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport.
7 Hotărîrea Guvernului nr.184 din 09.03.2009 „Cu privire la susținerea sportivilor loturilor naționale sau care participă la competiții de nivel național”.

Recomandari (20)

1. Să conformeze la cadrul legal activitatea Contabilității centralizate și a școlilor sportive subordonate ministerului, cu înaintarea către Guvern a propunerilor de rigoare.

response:
în vederea conformării la cadrul legal a activităţii Contabilităţii Centralizate şi a şcolilor sportive subordonate ministerului, a fost elaborat şi înaintat spre aprobare proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la unele instituţii subordonate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, proiect care a fost aprobat la 24.03.2014 prin Hotărîrea Guvernului nr.206. în baza acestui act normativ a fost dizolvată Contabilitatea Centralizată din subordinea ministerului (se anexează).

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf

2. Să instituie proceduri de control intern care vor reglementa modul de documentare, executare și confirmare a volumului real al lucrărilor executate la suplinirea obligaţiilor unor funcţionari publici temporar absenţi.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 au fost instituite proceduri clare de control intern privind modul de documentare, executare şi confirmare a volumului real al lucrărilor executate la suplinirea obligaţiilor unor funcţionari publici temporar absenţi. Astfel, conducătorul subdiviziunii interne coordonează cumularea unei funcţii publice temporar vacante de către un funcţionar public din cadrul subdiviziunii, ulterior acesta examinează şi confirmă raportul privind volumul sarcinilor şi documentelor realizate în intervalul de cumulare, prezentat la finalul acestuia de către funcţionarul care suplinește funcția temporar vacantă. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 au fost instituite proceduri clare de control intern privind modul de documentare, executare și confirmare a volumului real al lucrărilor executate la suplinirea obligațiilor unor funcționari publici temporar absenți. Astfel, conducătorul subdiviziunii interne coordonează cumularea funcției publice temporar vacante de către un funcționar public din cadrul subdiviziunii, ulterior acesta examinează și confirmă raportul privind volumul sarcinilor și documentelor realizate în intervalul de cumulare, prezentat la finalul acestuia de către funcționarul care suplinește funcția temporar vacantă (pentru a ilustra modul în care aceste prevederi sunt aplicate anexăm Ordinul nr. 75p din 27 martie 2014 „Cu privire la stabilirea sporului pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu a lucrătorului temporar absent” și Darea de seamă cu privire la activitatea pe perioada 03 - 26.03.2014 privind cumularea funcției de specialist principal în cadrul Direcției Sport de Performanță, anexa nr. 5). scris.nr.08/731 din 05.07.17 Polica de contabilitate actualizată

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

3. Să conformeze la cadrul regulator intern remunerarea administratorului Î.S. „Manejul de atletică ușoară”, dar și activitatea Consiliului de administrație – la prevederile legale.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 Ministerului Tineretului şi Sportului a menţionat că în art. 5.1 din contractul individual de muncă este prevăzut achitarea sporului la salariu pentru vechime în muncă. Astfel achitarea respectivă nu constituie încălcare. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 referitor la conformarea la cadrul regulator intern a remunerării administratorului întreprinderii de stat din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului şi a activității Consiliului de administrație a acesteia menționăm că între administratorul Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară" și Ministerul Tineretului și Sportului este încheiat contractul nr.1 din 04.07.2011 iar la punctul 5.1 sunt stabilite condițiile de remunerare a administratorului (anexa nr. 6). Totodată vă comunicăm că activitatea Consiliului administrativ al „I.S. Manejul de Atletică Ușoară" se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat și a Regulamentului Consiliului de administrare al ÎS „Manejul de Atletică Ușoară" (anexa nr. 7). Consiliul administrativ al „Î.S. Manejul de Atletică Ușoară" a aprobat direcțiile prioritare și planurile anuale de dezvoltare a întreprinderii, devizul anual de cheltuieli, dările de seamă ale administratorului privind rezultatele economico-fmanciare a întreprinderii. MTS nr. 08/194 din 20.02.2017 între administratorul I.S. „Manejul de Atletică Uşoară” şi Ministerul Tineretului şi Sportului este încheiat contractul revizuit nr.l din 10.07.2016, iar la punctul 6.1 sunt stabilite condiţiile de remunerare a administratorului (anexa nr. 1).

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf
RO_4026_MTS2.PDF

4. Să elaboreze și să implementeze procesele operaționale aferente controlului intern asupra conformării la prevederile legale și remedierii tuturor deficiențelor admise în domeniul achizițiilor publice.

response:
măsurile necesare pentru remedierea tuturor deficienţelor depistate în domeniul achiziţiilor publice au fost întreprinse în perioada desfăşurării auditului. Astfel, a fost aprobat Planul anual al achiziţiilor publice (se anexează), în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007; registru de evidenţă se completează în conformitate cu normele în vigoare şi recomandările indicate în Raport la acest capitol. De asemenea au fost întocmite dosarele de achiziţii în corespundere cu prevederile relevante. Totodată, fiecărui operator economic care participă în cadrul unei licitaţii, i se eliberează o recipisă în care este indicată data şi ora recepţionării ofertei.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf

5. Să asigure administrarea patrimoniului public conform cadrului legal, examinînd situațiile și factorii care stopează procesul de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile şi terenurilor aferente, precum și înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale.

response:
MTS nr. 08/194 din 20.02.2017 s-au întreprins toate măsurile necesare în scopul asigurării administrării patrimoniului public conform cadrului legal, fiind întocmite dosarele cadastrale, înregistrări la oficiile cadastrale teritoriale, restabilită documentația tehnică şi titlurile pe teren a patrimoniului public din gestiunea Ministerului Tineretului şi Sportului (anexa nr. 2). MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 în scopul asigurării administrării patrimoniului public conform cadrului legal, au fost întocmite dosarele cadastrale a Bazei de canotaj din or. Vatra, precum şi a bazinului din mun. Chişinău, str. Tăbăcăria Veche 23. Totodată, la data de 22.01.2014 fost recepţionat Planul cadastral şi Dosarul cadastral cu nr.0100423230 ale unor terenuri ale Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 MTS a întreprins măsuri concrete în scopul asigurării administrării patrimoniului public conform cadrului legal, fiind întocmite dosarele cadastrale a Bazei de canotaj din or. Vatra, precum și a bazinului din mun. Chișinău, str. Tăbăcăria Veche 23. Totodată, la data de 22.01.2014 a fost recepționat Planul cadastral și Dosarul cadastral cu nr.0100423230 ale unor terenuri ale I.S. „Manejul de Atletică Uşoară.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf
RO_4026_MTS2.PDF

6. Să înainteze propuneri de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.05.2005 în vederea completării Listei bunurilor imobile proprietate publică, cu includerea imobilelor gestionate de instituţiile și Î.S. „Manejul de atletică ușoară” din subordinea MTS.

response:
propunerile de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23.05.2005 în vederea completării Listei bunurilor imobile proprietate publică, sunt în proces de analiză şi elaborare, urmând a fi transmise spre avizare pînă la finele lunii octombrie 2014. MTS nr. 08/194 din 20.02.2017 a fost modificată și transmisă spre avizare Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23..05.2005 întru completarea Listei bunurilor imobile cu includerea imobilelor gestionate de instituțiile din subordinea Ministerului şi Î.S. “Manejul de atletică ușoară”. El poate fi consultat pe pagina Ministerului la adresa http://www.mts.gov.md/documents-terms/proiecte-de- hotariri-de-guvern. Proiectul Hotărârii Guvernului nr. 351 din 23.05.2005 completat a fost transmis Cancelarie de Stat, care ne-a informat prin scrisoare nr. 31-11-13-301 din 03.05.2016 (anexa nr. 3) că această modificare a Hotărârii susmenționate este necesar să o efectueze Ministerul Economiei (anexa nr. 4)

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_4026_MTS2.PDF

7. În comun cu Comitetul Național Olimpic și Școala sportivă specializată de lupte, să stabilească apartenența și modul de utilizare în continuare a imobilului rămas de la fosta Tabără sportivă din preajma s. Căpriana.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 985 din 30.08.2007, imobilul din preajma satului Căpriana aparţine Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale, anterior fiind în gestiunea Şcolii sportive specializate de lupte, care a transmis acest imobil în anul 2002 în arendă Comitetului Naţional Olimpic din Republica Moldova pe un termen de 99 ani. Totodată, precizăm că de către Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale se întreprind acţiuni în vederea includerii acestui imobil la evidenţa sa contabilă, cu excluderea celor două edificii care de facto nu mai există pe acest teren. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 imobilul din preajma satului Căpriana aparține Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 985 din 30.08.2007, anterior fiind în gestiunea Școlii sportive specializate de lupte, care a transmis acest imobil în anul 2002 în arendă Comitetului Național Olimpic din Republica Moldova pe un termen de 99 ani. Totodată, precizăm că de către Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale se întreprind acțiuni în vederea includerii acestui imobil la evidența sa contabilă, cu excluderea celor două edificii care de facto nu mai există pe acest teren. MTS nr. 08/194 din 20.02.2017 în proiectul Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23.05.2005 a fost inclus şi imobilului rămas de la fosta Tabără sportivă din preajma s. Căpriana care a fost înregistrat în registru bunurilor imobile (anexa nr. 5).

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf
RO_4026_MTS2.PDF

8. Să reexamineze contractele de dare în locațiune a imobilelor agenților economici care nu-și onorează plățile contractuale, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare conform competențelor.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 de minister a fost întocmit şi aprobat acordul adiţional de reziliere a contractelor de locaţiune nr.14 din 03.02.2000 si nr.91 din 20.03.2002. De asemenea a fost întocmită cererea de chemare în judecată către SRL „Sebega-Prim,, privind încasarea datoriilor acumulate. Concomitent au fost revăzute şi îmbunătăţite toate contractele de locațiune cu agenții economici. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 a fost întocmit și aprobat de minister acordul adițional de reziliere a contractelor de locațiune nr.14 din 03.02.2000 şi nr. 91 din 20.03.2002. De asemenea a fost întocmită cererea de chemare în judecată către SRL „Sebega-Prim, privind încasarea datoriilor acumulate. Concomitent au fost revăzute si îmbunătățite toate contractele de locațiune cu agenții economici (anexăm înștiințarea făcută de Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, anexa nr. 8). MTS nr. 08/194 din 20.02.2017 a fost examinat mecanismul de dare/luare în locațiune a patrimoniului instituției în rezultatul cărora au fost reziliate 5 contractele de locațiune cu agenții economici.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

9. Să înainteze Guvernului propuneri privind aprobarea în modul stabilit de cadrul legal a criteriilor distincte la finanțarea sportului de performanță.

response:
Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 sportul de performanță este o noțiune complexă și multilaterală, care include în sine pregătirea sportivilor în scopul atingerii performanțelor și participarea acestora la evenimentele sportive naționale și internaționale, premierea acestora și a antrenorilor pentru performanțele deosebite obținute, salarizarea profesorilor-antrenori și personalului specializat, construcția, dezvoltarea și renovarea infrastructurii sportive, întreținerea edificiilor sportive, dotarea cu utilaj, inventar și echipament sportiv. În scopul reglementării procedurii de acordare a premiilor, mențiunilor, cadourilor și altor bunuri pentru performante deosebite Ministerul a emis Ordinul nr. T/564 din 15.08.2014 „Cu privire la modalitatea de acordare a premiilor și cuantumului acestora" (anexa nr. 14). MTS nr. 08/194 din 20.02.2017 la moment este în proces de elaborare criteriile distincte de finanțare a sportului de performanță care urmează a fi prezentate anul curent Guvernului spre aprobare și respectiv a mecanismului de finanțare. Preliminar pentru a nu perturba procesul de finanțare a sportului pentru anul 2017 a fost elaborat sistemul de finanțare a ramurilor sportive (Anexa nr. 6). scris.nr. 08/731 din 05.07.2017 in mod evident, aprobarea criteriilor de finanţare a sportului de performanţă la nivel guvernamental este condiţionată de aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a culturii fizice şi sportului. Or. acestea trebuie să rezulte din necesităţile de dezvoltare a ramurilor sportive strategice. Astfel, fundamentarea juridică a acestei iniţiative nu ar avea susţinerea necesară din motivul enunţat anterior. Cu toate acestea, a fost elaborat şi aprobat la nivel de entitate un sistem de finanţare a federaţiilor sportive care are la bază criteriul de performanţă, adică rezultatele obţinute de fiecare federaţie în anul competiţional precedent

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf
RO_4026_MTS2.PDF

10. Să elaboreze, conform reglementărilor, un plan anual de acțiuni sportive reieșind din Calendarul acțiunilor sportive, întocmit în baza informațiilor federațiilor sportive, și din alocațiile aprobate ministerului în acest scop.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 bugetul anual al ministerului acoperă doar un compartiment al sportului de performanţă. In aşa mod, Comisia de repartizare a mijloacelor financiare şi recepţionare a dărilor de seamă, instituită prin Ordinul nr.B/419 din 05.07.2013, a elaborat sistemul de finanţare a ramurilor sportive pentru anii 2014¬-2016, care prevede alocarea mijloacelor financiare în cuantum de 50% din total pentru performanţele înregistrate la competiţiile de anvergură, 20% constituie fondul de bază compus în baza indicilor de secţii pe tipuri, grupe de măiestrie şi numărul de probe dezvoltate, 20% sunt destinate pentru achiziţionarea echipamentului sportiv şi alte 10% sunt destinate pentru organizarea competiţiilor internaţionale de anvergură pe teritoriul Republicii Moldova. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 Calendarul acțiunilor sportive a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. B/32 din 27.01.2014 „Cu privire la Calendarul acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2014" (anexa nr. 9). Calendarul acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2014 este elaborat în baza propunerilor federațiilor sportive naționale. Finanțarea competițiilor și cantonamentelor de pregătire se efectuează de către Minister (în limita alocaţiilor bugetare pe anul 2014), comitetul naţional olimpic/paraolimpic, federaţiile sportive naţionale, cluburile, asociaţiile şi şcolile sportive, operatorii economici (Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2014 cuprinde 146 de pagini. El poate fi consultat pe pagina Ministerului la adresa httD://www.mts.Eov.md/Sites/sDOrtro/Uploads/CALENDAR%202014.63434BDF00D3491FA884D14523ECClE4.Ddf. (O parte din acest calendar este alăturat, anexa nr. 10). Bugetul anual al ministerului acoperă doar un compartiment al sportului de performanță. În așa mod, Comisia de repartizare a mijloacelor financiare și recepționare a dărilor de seamă a elaborat sistemul de finanțare a ramurilor sportive pentru anii 2014-2016, care prevede alocarea mijloacelor financiare în cuantum de 50% din total pentru performanțele înregistrate la competițiile de anvergură, 20% constituie fondul de bază compus în baza indicilor de secții pe tipuri, grupe de măiestrie și numărul de probe dezvoltate, 20% sunt destinate pentru achiziționarea echipamentului sportiv și alte 10% sunt destinate pentru organizarea competițiilor internaționale de anvergură (Campionatul Mondial, Campionatul European, Turnee oficiale incluse în Calendarul Federațiilor Internaționale) pe teritoriul Republicii Moldova. scris.nr.08/731 din 05.07.17 Se semnează acorduri adiţionale.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

11. Să instituie proceduri de control intern în vederea asigurării conformității utilizării mijloacelor financiare publice în scopurile aprobate.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 la 05.07.2013, prin ordinul ministrului tineretului şi sportului, a fost instituită Comisia de repartizare a mijloacelor financiare şi de recepţionare a dărilor de seamă. Conform pct. 3 din ordinul nominalizat, comisia examinează cererile de finanţare parvenite şi recepţionează raportul de deplasare în conformitate cu legislaţia în vigoare. De la începutul anului 2014 au fost examinate peste 250 dări de seamă (obligatoriu toate dările de seamă sunt aprobate de către comisie) iar 10 dări de seamă, în lipsa unor documente justificative (copiile paşapoartelor, documentele de cazare, documentele justificative privind cota de participare), n-au fost acceptate. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 Prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. B/545 din 01 august 2014 (anexa nr. 1) a fost abrogat Ordinul nr. B/419 din 05.07.2013 „Cu privire la instituirea Comisiei de repartizarea a mijloacelor financiare și recepționare a dărilor de seamă" și a fost aprobată noua Comisie de repartizare a mijloacelor financiare și recepționare a dărilor de seamă. Conform pct. 3 al Ordinului vizat, Comisia examinează cererile de finanțare parvenite și recepționează dările de seamă de la persoanele juridice care au beneficiat de bani publici. Restanțierii sunt contactați și nu beneficiază de alte mijloace financiare pînă la prezentarea şi acceptarea dărilor de seamă de către Comisie. în scopul înăspririi controlului, comisia a instituit reguli stricte cu privire la darea de seamă, obligînd beneficiarii de bani publici să prezinte un număr semnificativ de acte confirmative. De la începutul anului 2014 au fost examinate circa 320 de dări de seamă (obligatoriu toate dările de seamă sînt examinate de către comisie), iar circa 25 dări de seamă, din lipsa unor documente justificative (copiile pașapoartelor, documentele de cazare, documentele justificative privind cota de participare), n-au fost acceptate (pentru a ilustra activitatea Comisiei anexăm procesul - verbal nr. 6 din 07 noiembrie 2014, anexa nr. 2). La nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului (în continuare Minister) este instituit un sistem de monitorizare permanentă a mijloacelor alocate. în acest scop, subdiviziunile interne în comun cu Direcția financiară realizează periodic un control privind utilizarea mijloacelor financiare pentru susținerea unor programe sau proiecte. Totodată vă comunicăm că instituțiile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului prezintă anual dările de seamă privind activitatea sa, inclusiv cele legate de managementul financiar al fondurilor publice utilizate.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

12. Să asigure, în comun cu federațiile sportive, perfectarea în modul stabilit a contractelor de colaborare, prin prisma competenței părților, în vederea asigurării utilizării regulamentare a banilor publici.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 au fost perfectate în jur de 30 contracte de colaborare cu federaţiile sportive naţionale. Unele federaţii au prezentat incomplet pachetul de acte necesare pentru încheierea unui contract de colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului (în special lipseşte certificatul de utilitate publică), altele sunt în proces de dobândire a actelor necesare conform legislaţiei. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 au fost încheiate 36 de contracte de colaborare cu federațiile sportive, pînă la data de 09.12.2014. De asemenea vă comunicăm că prin scrisoarea nr.02/1076 din 18.09.2014 s-a raportat Curții de Conturi că unele federații sportive nu au prezentat toate actele necesare pentru a încheia contracte de colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel, la etapa actuală, situația s-a modificat considerabil. Majoritatea federațiilor sportive au prezentat pachetul necesar de documente (inclusiv certificatele de utilitate publică) pentru încheierea contractelor de colaborare respective (anexăm contractul de colaborare nr. 28 din 31 martie 2014, anexa nr.3) Totodată, vă informăm că federațiile sportive au prezentat planul de finanțare pentru 2014. MTS nr. 08/194 din 20.02.2017 pentru ciclul olimpic 2013-2016 au fost încheiate 65 de contracte de colaborare cu federațiile sportive şi 174 de acorduri adiționale, pe parcursul anului 2017 au fost încheiate 13 contracte de colaborare și 9 acorduri. Astfel, la etapa actuală, situația s-a modificat considerabil. Majoritatea federațiilor sportive au prezentat pachetul necesar de documente (inclusiv certificatele de utilitate publică) pentru încheierea contractelor de colaborare respective. scris.nr.08/731 din 05.07.2017 în perioada 2013 pînă în prezent au fost încheiate 97 de contracte de colaborare şi peste 195 de acorduri adiţionale Reiterăm că contractele încheiate pentru ciclul olimpic 2017- 2020 au fost considerabil îmbunătăţite, ceea ce determină utilizarea regulamentară a banilor publici. Astfel, se relevă faptul implementării integrale a recomandării respective a Curţii de Conturi. Din anul 2016 finanţarea se efectuiază doar în conturi prin virament, eliminînd riscurile ce ţin de gestionarea numerarului.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf
RO_4026_MTS2.PDF

13. Să conformeze la cadrul legal procesul de raportare asupra măsurilor sportive desfășurate în vederea asigurării cu documente justificative și restituirii soldurilor nevalorificate.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 Comisia de repartizare a mijloacelor financiare și de recepționare a dărilor de seamă înființată prin Ordinul nr. B/545 din 01 august 2014 (anexa nr. 1) monitorizează procesul de prezentare a dărilor de seamă de către persoanele care au beneficiat de bani publici (restanțierii sunt contactați și nu mai beneficiază de alte mijloace financiare până la achitarea integrală pe darea de seamă precedentă). De asemenea, menționăm că Comisia a instituit un șir de reguli stricte referitor la procesul de raportare, care rezidă în prezentarea unui număr semnificativ de acte justificative a utilizării surselor financiare bugetare.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

14. Să asigure reglementarea domeniului de susținere financiară a unor acțiuni/evenimente desfășurate de către unele organizații necomerciale și de către minister în scopul garantării corectitudinii documentării proceselor, a modului de raportare și justificare a cheltuielilor.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 MTS a comunicat că s-a lucrat minuţios asupra elaborării mecanismului de stabilire a premiilor pentru activităţile specifice tineretului, luându-se în consideraţie cuantumul premiilor oferite de minister pe parcursul anilor, în conformitate cu nivelul de desfăşurare a acestora. Mecanismul respectiv a fost aprobat prin Ordinul nr. T/564 din 15.08.2014 (se anexează). De asemenea, a fost elaborat acordul-tip de parteneriat cu organizaţiile de tineret a căror activităţi sunt susţinute de Ministerul Tineretului şi Sportului şi aprobat prin Ordinul nr. T/562 din 12.08.2014 (se anexează). Prin semnarea acordului nominalizat, părţile îşi exprimă voinţa de colaborare în vederea desfăşurării programului şi/sau evenimentului în atingerea scopului comun. Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret a fost revăzută şi totodată s-au efectuat modificările corespunzătoare în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi. Metodologia a fost republicată în temeiul Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. T/35 din 29.01.2014 cu renumerotarea elementelor corespunzătoare şi publicată în Monitorul Oficial nr. 249-255 din 22 august 2014. In acest sens au fost realizate modificări şi completări la Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 656 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea; „Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret” şi republicată în temeiul Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. T/35 din 29.01.2014 (se anexează). Totodată au fost revăzute şi îmbunătăţite prevederile contractului de finanţare a proiectelor în cadrul Programului de Granturi 2014. De asemenea, a fost elaborat acordul-tip de parteneriat cu organizaţiile de tineret a căror activităţi sunt susţinute de Ministerul Tineretului şi Sportului şi aprobat prin Ordinul nr. T/562 din 12.08.2014 (se anexează). Prin semnarea acordului nominalizat, părţile îşi exprimă voinţa de colaborare în vederea desfăşurării programului şi/sau evenimentului în atingerea scopului comun. Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret a fost revăzută şi totodată s-au efectuat modificările corespunzătoare în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi. Metodologia a fost republicată în temeiul Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. T/35 din 29.01.2014 cu renumerotarea elementelor corespunzătoare şi publicată în Monitorul Oficial nr. 249-255 din 22 august 2014. In acest sens au fost realizate modificări şi completări la Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 656 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea; „Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret” şi republicată în temeiul Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. T/35 din 29.01.2014 (se anexează). Totodată au fost revăzute şi îmbunătăţite prevederile contractului de finanţare a proiectelor în cadrul Programului de Granturi 2014.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

15. Să conformeze la prevederile cadrului legal procesele de selectare spre finanțare a proiectelor, de examinare a contestațiilor, de contractare și monitorizare a proiectelor, precum și procesul de raportare și justificare a cheltuielilor în cadrul susținerii sectorului neguvernamental finanțat din Programul de Granturi.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 a fost revăzută metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret, fiind efectuate modificările corespunzătoare. Metodologia a fost republicată în temeiul Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. T/35 din 29.01.2014 cu renumerotarea elementelor corespunzătoare şi publicată în Monitorul Oficial nr. 249-255 din 22 august 2014. Totodată au fost revăzute şi îmbunătăţite prevederile contractului de finanţare a proiectelor în cadrul Programului de Granturi 2014. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 a fost revăzută metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru finanțarea programelor și/sau proiectelor pentru tineret, fiind efectuate modificările corespunzătoare în conformitate cu recomandările Curții de Conturi. Metodologia a fost republicată în temeiul Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. T/35 din 29.01.2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 656 din 17 octombrie privind aprobarea „Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru finanțarea programelor și/sau proiectelor pentru tineret" (anexa nr. 11) cu renumerotarea elementelor corespunzătoare și publicată în Monitorul Oficial nr. 249-255 din 22 august 2014 (ex.justice.md/index.php?action==^iew&view=doc&lang=l&id=354470). Totodată au fost revăzute și îmbunătățite prevederile contractului de finanțare a proiectelor în cadrul Programului de Granturi 2014.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

16. Să implementeze proceduri de control intern privind stabilirea momentului sistării subvențiilor în cazul folosirii de către sportivi a substanțelor de dopaj interzis.

response:
a fost elaborat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă, şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.639 din 28.07.2014. De asemenea, prin Ordinul nr. 617 din 23.10.2013 a fost aprobat contractul-tip încheiat cu sportivii, membrii loturilor naţionale care beneficiază de bursă în corespundere.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf

1. Să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și pasiv, cu înregistrarea în contabilitate a diferențelor rezultate și completarea listelor de inventariere și a Registrului privind rezultatele inventarierii în conformitate cu prevederile actelor normative.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 în baza ordinului Ministerului Finanţelor nr . 60 din 29.05.2012, inventarierea anuală va fi efectuată la 1 noiembrie anul curent în strictă conformitate cu normativele stabilite. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 În baza ordinului Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea”, publicat în Monitorul Oficial nr. 166-169 din 10.08.2012, inventarierea anuală se efectuează de la 1 noiembrie anul curent, în strictă, conformitate cu normativele stabilite. Ministerul Tineretului și Sportului a emis Ordinul nr. 693 din 17.11.2014 „Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2014" (anexa nr. 12) și Ordinul nr. 694 din 17.11.2014 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru evaluare a rezultatelor privind desfășurarea inventarierii patrimoniului instituțiilor din subordinea Ministerului pentru anul 2014" (anexa nr. 13). scris.nr.08/731 din 05.07.17 Este în proces de lucru, a fost efectuată inventarierea elementelor de activ şi pasiv la majoritatea instituţiilor publice în care Ministerul Tineretului şi Sportului exercită calitatea de fondator, inclusiv la ÎS Manejul de Atletică Uşoară. Drept urmare. încă se lucrează intens la înregistrarea bunuri imobile la oficiile cadastrale, restabilirea documentaţiei tehnice şi titlurilor pe terenurile proprietate publică a statului.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

2. Să includă în Politica de contabilitate prevederi privind procesul de întocmire a registrelor de evidență și documentare a înscrierilor contabile și a tranzacțiilor efectuate.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 Întru executarea ordinului Ministerului Finanţelor nr.92 din 24 iunie 2013 „Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice", Ministerul Tineretului şi Sportului a prezentat Politica de contabilitate către Ministerul Finanţelor la termenii stabiliţi de autoritate, la care Ministerul Finanţelor nu a avut nici o obiecţie. Ţinând cont de recomandările Curţii de conturi la acest capitol, MTS va introduce modificări până la finele anului curent.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

3. Să asigure corectitudinea raportării cheltuielilor efectuate în cadrul Centrului sportiv de pregătire a loturilor naționale și Școlii sportive a rezervelor olimpice.

response:
Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 MTS a menționat că raportarea cheltuielilor acestor instituții sportive din subordinea Ministerului se face în conformitate cu legislația în vigoare scris.nr.08.731 din 05.07.17 Este semnat contract de comodat (anexat la acesta orarul antrenamentelor şi calculul serviciilor comunale suportate) dintre Şcoala sportivă a rezervelor olimpice şi Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale şi achitarea.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

4. Să întreprindă măsuri adecvate privind încasarea conform prevederilor legale a datoriilor înregistrate, asigurînd consolidarea sistemului de management financiar în scopul neadmiterii acestora.

response:
MTS Scrisoare nr. 02/1076 din 18.09.14 Cu referire la întreprinderea măsurilor privind încasarea datoriilor debitoare înregistrate, MTS a informat că datoriile debitoare conform situaţiei din 1 ianuarie anul 2014 la măsuri sportive şi pentru tineret au fost achitate. în cadrul Ministerului există o Comisie privind analiza datoriilor înregistrate, aprobată prin Ordinul nr. B/545 din 01.08.2014 cu privire la instituirea Comisiei de repartizare a mijloacelor financiare și recepționării dărilor de seamă (anexa nr. 1). Ținând cont de specificul activității Ministerului, datoriile debitoare curente sînt înregistrate în permanență, iar cele istorice limitate la zero. Situația în privința datoriilor s-a ameliorat considerabil. Datoriile debitoare înregistrate conform situației din 1 ianuarie 2014 la măsuri sportive și pentru tineret au fost achitate. De asemenea, federațiile sportive prezintă dările de seamă privind mijloacele financiare utilizate în cadrul cantonamentelor și competițiilor sportive.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

Cerinte (5)

2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului Ministerului Tineretului și Sportului a rezultatelor auditului, asigurînd, prin prisma responsabilității persoanelor cu funcţii de răspundere, realizarea unor acţiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate;

response:
rezultatele auditului reflectate în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.11 din 18 martie 2014 au fost examinate în cadrul Colegiului Ministerului Tineretului şi Sportului, fiind adoptată Hotărîrea Colegiului MTS nr.1.1 din 14 mai 2014. Totodată, Ministerul a elaborat şi aprobat prin Ordinul nr.523 din 11 iulie 2014 planul de acţiuni al Ministerului Tineretului şi Sportului.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf

2.1.2. consolidarea sistemului de management financiar şi control intern prin responsabilizarea managerilor întreprinderii de stat şi instituţiilor din subordine, pentru utilizarea conformă a fondurilor publice;

response:
Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 MTS a informat că la 05.07.2013, prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. B/545 din 01 august 2014 „Cu privire la instituirea Comisiei de repartizare a mijloacelor financiare și recepționare a dărilor de seamă” (anexa nr. 1), a fost creată Comisia de repartizare a mijloacelor financiare și recepționare a dărilor de seamă. Conform pct. 3 al Ordinului vizat, Comisia examinează cererile de finanțare parvenite și recepționează dările de seamă de la persoanele juridice care au beneficiat de bani publici. Restanțierii sunt contactați și nu beneficiază de alte mijloace financiare pînă la prezentarea și acceptarea dărilor de seamă de către Comisie. În scopul înăspririi controlului, comisia a instituit reguli stricte cu privire la darea de seamă, obligând beneficiarii de bani publici să prezinte un număr semnificativ de acte confirmative. De la începutul anului 2014 au fost examinate circa 320 de dări de seamă (obligatoriu toate dările de seamă sînt examinate de către comisie), din care circa 25 dări de seamă, din lipsa unor documente justificative (copiile pașapoartelor, documentele de cazare, documentele justificative privind cota de participare), n-au fost acceptate (pentru a ilustra activitatea Comisiei anexăm procesul - verbal nr. 6 din 07 noiembrie 2014, anexa nr. 2). scris.nr.08/731 din 05.07.17 La nivelul Ministerului Tinerelului şi Sporlului este instituit un sistem de monitorizare permanentă a mijloacelor alocate, in acest scop. subdiviziunile interne în comun cu Direcţia financiară monitorizează periodic executarea bugetului instituţiilor din subordine. De asemenea aducem la cunoştinţă că, a fost încheiat un nou contract cu administratorul ÎS Manejul de Atletică Uşoară, în care au fost stabilite mai multe responsabilităţi ale acestuia ce ţin de utilizarea conformă a fondurilor publice.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

2.1.3. elaborarea în comun cu Ministerul Finanțelor, a cadrului regulator privind finanțarea/acordarea ajutorului material unic unor organizații necomerciale, precum și asupra utilizării, evidenței și raportării cheltuielilor respective;

response:
Scris. Ministerul Finanțelor nr 05-02/20 din 03.10.2014 Ministerul Finanțelor a avizat proiectul Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor sportivilor de performanță, care a fost aprobat prin HG nr.639 din 28.07.2014. Copia avizului se anexează. Suplimentar Min Fin menționează faptul că în conformitate cu art. 76 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014, organele centrale de specialitate ale administrației publice și alte autorități administrative (incusiv MTS) vor supune monitorizării activitatea instituțiilor publice la autogestiune, a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul de competență al acestora și vor prezenta informațiile respective Min Fin. Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 MTS a informat că la 05.07.2013, prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. B/545 din 01 august 2014 „Cu privire la instituirea Comisiei de repartizare a mijloacelor financiare și recepționare a dărilor de seamă” (anexa nr. 1), a fost creată Comisia de repartizare a mijloacelor financiare și recepționare a dărilor de seamă. Conform pct. 3 al Ordinului vizat, Comisia examinează cererile de finanțare parvenite și recepționează dările de seamă de la persoanele juridice care au beneficiat de bani publici. Restanțierii sunt contactați și nu beneficiază de alte mijloace financiare pînă la prezentarea și acceptarea dărilor de seamă de către Comisie. În scopul înăspririi controlului, comisia a instituit reguli stricte cu privire la darea de seamă, obligând beneficiarii de bani publici să prezinte un număr semnificativ de acte confirmative. De la începutul anului 2014 au fost examinate circa 320 de dări de seamă (obligatoriu toate dările de seamă sînt examinate de către comisie), din care circa 25 dări de seamă, din lipsa unor documente justificative (copiile pașapoartelor, documentele de cazare, documentele justificative privind cota de participare), n-au fost acceptate (pentru a ilustra activitatea Comisiei anexăm procesul - verbal nr. 6 din 07 noiembrie 2014, anexa nr. 2).

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

2.1.4. conformarea la cadrul legal a procesului de colaborare cu federațiile sportive naționale de profil prin încheierea contractelor respective;

response:
Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 MTS a informat că pînă la data de 09.12.2014 au fost încheiate 36 de contracte de colaborare cu federațiile sportive. De asemenea MTS comunică că prin scrisoarea nr.02/1076 din 18.09.2014 s-a raportat Curții de Conturi că unele federații sportive nu au prezentat toate actele necesare pentru a încheia contracte de colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel, la etapa actuală, situația s-a modificat considerabil. Majoritatea federațiilor sportive au prezentat pachetul necesar de documente (inclusiv certificatele de utilitate publică) pentru încheierea contractelor de colaborare respective (anexăm contractul de colaborare nr. 28 din 31 martie 2014, anexa nr. 3). Totodată, MTS informează că federațiile sportive au prezentat planul de finanțare pentru 2014. scris.nr.08/731 din 05.07.2017 În anul 2017 a fost perfectat şi aprobat un nou contract tip de colaborarea cu federaţiile sportive naţionale, pentru ciclul olimpic 2017-2020. in care au fost incluse prevederi noi ce rezultă din cadrul normativ în vigoare, fiind stabilite astfel condiţii mai stricte de finanţare şi raportare. Spre exemplu, au fost introduse clauze ce stabilesc obligaţia federaţiilor sportive de a achiziţiona bunurile şi serviciile necesare desfăşurării acţiunilor/activităţilor sportive in baza cadrului legal aferent achiziţiilor publice. Totodată. contractul conţine prevederi referitoare la recuperarea alocaţiilor bugetare in cazul depistării pozitiv-c la dopaj. Federaţiile care nu întunesc condiţiile necesare (certificat de utilitate publică, certificat de afiliere la federaţia internaţională de profil, lipsa restanţelor la raportarea surscloi bugetare primite anterior) nu beneficiază de finanţare.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf

2.1.5. elaborarea și înaintarea către Guvern a propunerilor privind modificarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 și a Hotărîrii Guvernului nr.184 din 25.03.2009 , în scopul justificării modului de acordare sportivilor a subvențiilor;

response:
Scris. MTS nr. 02/1410 din 19.12.2014 Hotărîrea Guvernului nr. 184 din 25.03.2009 cu privire la susţinerea sportivilor loturilor naţionale sau care participă la competiţii de nivel naţional a fost abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 28.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă (publicat în Monitorul Oficial nr.223-230 din 08.08.2014, anexa nr. 4). în temeiul Regulamentului menţionat mai sus a fost stabilit modul de plată şi cuantumul burselor lunare pentru sportivii de performanţă, membri ai lotului naţional, cetăţeni ai Republicii Moldova.

RO_1889_Ministerul Tineret si Sport.pdf
RO_2117_MTS 1.pdf