Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.12 din 25 martie 2014 privind Raportul auditului conformității managementului financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” pe anul 2013

Numar 110-114 din data de 2014-03-25 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 24

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” dl S.Railean, președintelui Consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”, șeful Direcției politici în domeniul tehnologiei informației a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor dl P.Șincariuc, prim-vicedirectorului general operațiuni, cercetare și dezvoltare al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” dl P.Buceațchi, directorului Departamentului financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” dl Gr.Carpovici, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității managementului financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” pe anul 2013.
Misiunea de audit s-a desfășurat în temeiul prevederilor art.28, art.30 alin.(4) şi art.31 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi și în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2013-20142, avînd drept scop evaluarea conformității managementului financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” în vederea asigurării că tranzacțiile financiare și informațiile aferente acestora sînt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu reglementările legale.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi3. Pentru obţinerea unor probe relevante şi rezonabile, care să susţină concluziile şi credibilitatea constatărilor expuse în Raport, echipa de audit a efectuat testarea de fond și evaluarea unor elemente ale sistemului de control intern, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, inclusiv: analiza cadrului regulator; evaluarea politicii de contabilitate; verificarea documentelor primare, a registrelor contabile și a rapoartelor financiare; examinarea planurilor şi rapoartelor de activitate etc.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”, cu capitalul social integral al statului, în rezultatul activității economico-financiare, a obținut în anul 2013 un profit de 10,0 mil.lei, sau cu 1,4 mil.lei mai mult față de anul precedent. Situația privind principalii indicatori ai activității economico-financiare este influența de formarea creanțelor înregistrate  în mărime de 39,7 mil.lei, în special a celor compromise – de 13,9 mil.lei, și a datoriilor – de 100,8 mil.lei, inclusiv 60,3 mil.lei – servicii neacoperite.
Managementul financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”, în general, este funcțional și atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformității gestionării resurselor financiare și bunurilor patrimoniale.
Totodată, auditul a relevat admiterea mai multor nereguli şi carenţe, în special: (i) prezența creanțelor (inclusiv a celor compromise), formarea datoriilor, majorarea cheltuielilor pentru activitatea de bază din contul cheltuielilor neproductive, ce afectează situațiile financiare, cu impact asupra mărimii tarifelor; (ii) neconformitatea gestionării fondurilor patrimoniale, exprimată prin neraportarea valorii bunurilor administrate, neînregistrarea drepturilor de proprietate, iregularitatea și ineficiența dării în locațiune/comodat a încăperilor neutilizate, înstrăinarea unor părți semnificative ale patrimoniului prin fondarea întreprinderilor-fiice cu schimbarea formei de proprietate și diminuarea valorii patrimoniului statului, precum și finanțarea lor în condiții de activitate neprofitabilă; (iii) menținerea situației problematice privind aplicarea tarifelor neaprobate în condiții legale și transparente, fiind atestată lipsa fundamentării costurilor incluse actualmente în plățile percepute pentru serviciile prestate, care au un impact social.
Concomitent, prezentul audit a evidențiat repetat persistența acelorași deficiențe și carențe în managementul financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” constatate și de auditurile precedente ale Curții de Conturi, în condițiile neimplementării recomandărilor înaintate.  

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art. 15 alin.(2) și alin.(4), art. 16 lit. c) și art. 34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității managementului financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” pe anul 2013, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registruși se cere întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficienţelor și carențelor constatate, cu implementarea recomandărilor expuse în prezentul Raport de audit, precum și a celor înaintate de auditul precedent4;
2.2. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, pentru luare de atitudine și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe a Colegiului ministerului în vederea luării deciziilor de rigoare în limitele competențelor atribuite legal, și se cere:
2.2.1. să urgenteze procedura de definitivare a elaborării metodologiei privind determinarea mărimii tarifelor, în scopul de a minimiza riscurile de afectare a situațiilor economico-financiare ale întreprinderii și impactul social, cu înaintarea în ordinea stabilită a proiectului Hotărîrii de Guvern, pentru examinare;
2.2.2. să asigure monitorizarea implementării integrale a recomandărilor prezentului audit, precum și a celor înaintate de auditul precedent;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare, cu examinarea și soluționarea situațiilor referitor la:
2.3.1. aprobarea reglementărilor metodologiei privind determinarea mărimii tarifelor la serviciile prestate de către Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” ;
2.3.2. reglementarea restricțiilor în cazurile de fondare de către întreprinderile de stat a întreprinderilor-fiice prin diminuarea valorii patrimoniului statului în urma schimbării formei de proprietate;  
2.4. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.5. Fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la solicitare.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1.- 2.2. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013” (cu modificările ulterioare) și Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”, abrogată prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 16.09.2011 „Privind Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat”Registru”.

Recomandari (24)

1. Să elaboreze reglementări interne cu stipularea indicatorilor de performanță măsurabili privind stimularea angajaților, precum și cu identificarea căilor de optimizare continuă a cheltuielilor de remunerare a muncii.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Au fost elaborate şi aprobate regulamentele privind modul de stabilire a primei angajaţilor din cadrul subdiviziunilor structurale ale întreprinderii, după cum urmează: - Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.162 din 30.04.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a primei angajaţilor secţiilor (birourilor) evidenţă şi documentare a populaţiei ale Direcţiei acte de identitate şi evidenţă a populaţiei a Departamentului registrelor informaţionale de stat” - Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.271 din 16.07.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a primei angajaţilor Direcţiei înregistrare a transportului şi calificarea conducătorilor auto” - Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.106 din 19.03.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a primei angajaţilor Direcţiei identificare a autovehiculelor”.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

2. Să revizuiască Politica de contabilitate, în vederea utilizării conforme a normelor contabile, în special asigurînd revizuirea Planului de conturi contabile de lucru al entității, pentru evitarea raportării neconforme.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Politica de contabilitate pentru anul 2014 a fost revizuită şi aprobată prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.199 din 26.05.2014

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

3. Să asigure conformitatea formării rezervelor întreprinderii, inclusiv a Fondului de dezvoltare a activității de producere și a Fondului de dezvoltare socială și stimulare, cu ajustarea acestora la cerințele legale.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Odată cu trecerea (începînd cu anul 2014) la noul Plan de conturi contabile utilizat la ÎS „CRIS „Registru”, elaborat în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, Planul general de conturi contabile, aprobate prin ordinele Ministerului Finanţelor nr.118 şi, respectiv, nr.119 din 06.08.2013, a fost ajustată evidenţa Rezervelor. Fondul de rezervă (9826,7 mii lei), care a fost constituit în conformitate cu prevederile Statutului ÎS „CRIS „Registru” este înregistrat la contul 3221- Rezerve statutare; Fondul de dezvoltare a activităţii de producere (192849,3 mii lei) şi Fondul de dezvoltare şi stimulare (7187,2 mii lei), care au fost constituite în corespundere cu prevederile Legii nr.146-III din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, conform deciziilor Consiliului de administraţie, sunt înregistrate la contul 323 - Alte rezerve, inclusiv subconturile: 3232- Fondul de dezvoltare a activităţii de producere; 3233 - Fondul de dezvoltare şi stimulare. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 Suplimentar la informația prezentată anterior se anexează documentele confirmative: Bilanțul circulant pentru perioada 01-11.2014; Cartea mare pentru perioada 01-11.2014 (3221- Fondul de rezervă; 3232 – Fondul de dezvoltare a activității de producere; 3233 – Fondul de dezvoltare socială și stimulare); Jurnal order N pentru perioada 01-11.2014.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

4. Să întreprindă măsuri concrete și rezultative care ar asigura înregistrarea în evidența contabilă și la organele cadastrale a patrimoniului aflat în gestiune, precum și a modificărilor în documentele proprietarilor, asigurînd o raportare veridică a situației patrimoniale.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost efectuat controlul executării de către Î.S. ”INGEOCAD” şi ÎS”IPOT” (prin încheierea contractelor directe) a lucrărilor cadastrale privind stabilirea hotarelor terenului aferent a oficiilor teritoriale ÎS ”CRIS ”Registru” şi primirea la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a titlurilor deţinătorului de teren pe următoarele obiecte: mun. Chişinău, str. Puşkin, 42; mun. Chişinău, str. Columna, 65; mun. Bălţi, str. Păcii, 22; or. Basarabeasca, str. 28 iunie, 34; or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 18; or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 66. A fost asigurată înregistrarea la Oficiile Cadastrale Teritoriale a modificării documentelor cadastrale după efectuarea lucrărilor de reparaţie la oficiile ÎS „CRIS „Registru”. La data de 26 mai 2014 a fost încheiat Acordul privind modificarea şi completarea contractului nr.1495 ”Lucrări cadastrale şi eliberarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren în or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 66” de la 01 mai 2009 (copia se anexează). La data de 22.09.2014 a fost obţinut titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren pentru adresa: mun.Chişinău, str.A.Puşkin 42 (copia - se anexează). Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 În conformitate cu contractele încheiate cu ÎS ”IPOT” și ÎS “INGEOCAD”, au fost perfectate 6 acorduri la contracte privind efectuarea lucrărilor cadastrale pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile (terenuri aferente). Actualmente, sunt înregistrate în OCT titlurile de autentificare a dreptului deținătorului de teren la subdiviziunile Întreprinderii din mun. Chișinău, str. Pușkin 42, nr. cadastral 0100419109, mun. Bălți, str. Păcii 22, nr. cadastral 0300304103 și mun. Chișinău, str. Columna 65, nr cadastral 01002060198 (copiile se anexează). În prezent, sunt efectuate lucrările cadastrale (planurile geometrice) pentru elaborarea titlurilor de autentificare a drepturilor deținătorului de teren în subdiviziunile teritoriale din or. Basarabeasca, str.28 iunie 34, nr. cadastral 12013090291, or. Cantemir, str. Ștefan cel Mare 18, nr. cadastral 2101102089 și or. Telenești, str. Ștefan cel Mare 66, nr. cadastral 8901215074 (copiile se anexează) și sunt prezentate la coordonare autorităților locale și organizațiilor cadastrale pentru înregistrarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Suplimentar se anexează documentele confirmative privind înregistrarea în evidența contabilă. Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 Înregistrarea celor 29 de terenuri s-a efectuat în conformitate cu prevederile SNC „Imobilizări necorporale și corporale” și a Politicii de contabilitate a ÎS „CRIS „Registru”, luînd în considerație explicațiile Ministerului Finanțelor (scr.nr.15-08/595 din 16.10.2014 – copia se anexează) la interpelarea întreprinderii (scr.nr.01/2571 din 25.09.2014 – copia se anexează), privind prețul normativ stabilit în Legea nr.1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare al pămîntului. Astfel, preţul normativ al terenurilor a fost calculat conform tarifelor anexate la Legea nominalizată, valoarea de înregistrare în evidența contabilă a cărora constituie 404535,75 lei.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

5. Să înainteze Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, pentru prezentare ulterioară Guvernului, propuneri în vederea modificării/actualizării Listei bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost efectuată inventarierea bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în gestiunea ÎS „CRIS „Registru” şi transmisă informaţia în adresa MTIC (scr.nr.01/1516 din 10.06.2014 – copia se anexează) pentru examinare şi prezentare în adresa Guvernului a propunerilor în vederea modificării/actualizării Listei bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

6. Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri concrete privind determinarea necesității bunurilor care nu se utilizează și generează majorarea activelor.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Planul de măsuri concrete privind determinarea necesităţii bunurilor a fost elaborat şi aprobat (copia – se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

7. Să intensifice, în calitate de fondator, monitorizarea activității întreprinderilor fondate, cu excluderea situației de finanțare a activității neprofitabile a acestora, inclusiv prin stabilirea indicilor economici, în vederea dezvoltării activității de producție și sociale a acestora.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 La 29.04.2014 a fost organizată ședința Consiliului societății „IT Cafe” SRL în cadrul căreia au fost examinate: - Raportul administratorului SC „IT Cafe” SRL privind rezultatele activităţii economico-financiare a societăţii pentru anul 2013 şi I trimestru al anului 2014; - Planul de afaceri a societăţii nominalizate pentru anul 2014; - Planul de măsuri privind diminuarea cheltuielilor pentru anul 2014 (copia Procesului verbal nr.2 din 29.04.2014 – se anexează). Au fost emise ordinele ÎS „CRIS „Registru” nr.140, 141 din 16.04.2014 (copiile – se anexează) cu privire la desemnarea membrilor Consiliului societăţilor al SC „IT-RELAX” SRL şi SC „IT-CAFE” SRL, precum şi aprobarea Regulamentului Consiliului societăţilor menţionate în care sunt stipulate atribuţiile acestora. Totodată, întru asigurarea implementării recomandării menţionate Directorul general a desemnat subdiviziuni din cadrul Întreprinderii DJA şi DF cu competenţa de coordonare a aspectelor juridice şi economico-financiare al întreprinderilor fondate: SRL „Metrompaş”, SRL „Media Portal”, SRL „Publicaţia Periodică Casa Editorială IT Moldova” (scr.DAI nr.13/88 din 11.06.2014 – copia se anexează).

RO_2098_Registru.pdf

8. Să examineze situația vizînd atribuirea calculării uzurii bunurilor transmise cu drept de gestiune economică S.R.L. SC„IT-Relax”, în condițiile transmiterii drepturilor patrimoniale, la majorarea cheltuielilor fondatorului, cu reflectarea uzurii la cheltuielile investiționale privind deținerea cotelor în întreprinderile-fiice și stabilirea conformă a termenului de utilizare a bunurilor.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Odată cu trecerea (începînd cu anul 2014) la noul Plan de Conturi contabile utilizat la ÎS „CRIS „Registru”, care a fost elaborat în conformitate cu Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.119 din 06.08.2013, amortizarea mijloacelor fixe transmise cu drept de gestiune economică SRL SC „ IT-Relax” este raportată la contul 7219 „Cheltuieli de amortizare a imobilizărilor” (fişa de evidenţă a mijloacelor fixe – se anexează).

RO_2098_Registru.pdf

9. Să aprobe norme regulatorii interne referitor la reglementarea și fundamentarea necesităților de deservire cu mijloace de transport, exclusiv a activității întreprinderii, în vederea optimizării cheltuielilor suportate în acest scop, acestea fiind coordonate cu fondatorul.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost elaborat şi aprobat Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.213 din 02.06.2014 „Cu privire la optimizarea cheltuielilor pentru întreţinerea transportului auto a ÎS „CRIS „Registru” (copia – se anexează).

RO_2098_Registru.pdf

10. Să se conformeze cadrului legal la darea/primirea/transmiterea în locațiune/comodat a spațiilor nelocuibile, inclusiv prin includerea în contracte a responsabilităților de achitare a serviciilor aferente(comunale).

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Contractele de locațiune, acordurile adiționale de locațiune și sub locațiune privind prelungirea termenului de valabilitate, stabilirea cuantumului conform Legii bugetului şi mărimea serviciilor comunale se perfectează şi se prezintă spre examinare Consiliului de administraţie a ÎS „CRIS „Registru” în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate”. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 Contractele (acordurile adiţionale) de locaţiune sunt perfectate în strictă conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.283 din 29.03.2008 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate”. După analiza cererilor parvenite de la organizaţii şi întreprinderi ce solicită spaţii în locaţiune, o prioritate primordială se acordă întreprinderilor de stat sau solicitanţilor ce prestează servicii populaţiei. Determinarea cuantumului se efectuează conform legii bugetului de stat de determinare a cuantumului minim al chiriei cu calculul conform tarifului de bază şi coeficienţilor de utilizare (anexă - cuantumul pentru anul 2014). La şedinţa Consiliului de administraţie al ÎS “CRIS „Registru” se primeşte decizia de dare în locaţiune (anexă - pentru anul 2015) şi se coordonează cu fondatorul (MTIC). Actualmente, sunt perfectate peste 20 de contracte şi acorduri adiţionale de dare în locaţiune (Curtea de Conturi (SEDP Bălţi), Serviciul Stare Civilă (BEDP Cantemir, Şodăneşti, Anenii Noi), ÎS „Poşta Moldovei” ( SEDP Edineţ, Drochia); Banca de Economii, ş.a.). Reieșind din faptul că această recomandare are un caracter permanent, precum și că toate contractele cu instituțiile de stat sunt elaborate în strictă conformitate cu Legea bugetului, considerăm oportună radierea de la control a recomandării date.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

11. Să analizeze, în comun cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, prin prisma atribuțiilor în calitate de fondator, folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii aferente creării Birourilor de înmatriculare a transporturilor, în vederea optimizării cheltuielilor la acest compartiment.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost efectuată analiza privind folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii aferente creării Birourilor de înmatriculare a transporturilor, în vederea optimizării cheltuielilor la acest compartiment, precum şi veniturile şi cheltuielile ce ţin de activitatea acestora. Ulterior, în baza analizei au fost efectuate verificări la faţa locului privind justificarea cheltuielilor de întreţinere a spaţiilor utilizate. Drept rezultat, s-a constatat că în raioanele Rîşcani și Glodeni sunt folosite spații mai mari decît ar fi nevoie, care generează cheltuieli suplimentare de întreţinere (paza, încălzirea termică, energia electrică, etc.). Au fost purtate negocieri cu agenţii economici proprietari ai spaţiilor respective în vederea modificării contractelor privind micșorarea spațiilor locaționate. Actualmente, este în proces de elaborare proiectul dispoziţiei privind numirea responsabililor în subdiviziunile teritoriale ale întreprinderii în vederea optimizării cheltuielilor ce ţin de serviciile comunale. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 A fost elaborată Dispoziţia nr.D-127 din 11.12.2014 ”Cu privire la numirea persoanelor responsabile privind folosirea eficientă a resurselor energetice și optimizarea cheltuielilor ce ţin de serviciile comunale” (copia se anexează). Tot aici putem menționa încheierea Acordului adițional la Contractul de comodat nr.160 din 22.02.2013, încheiat cu ÎM „B&M TEST” SA (copia se anexează), conform căruia, începînd cu 01 decembrie 2014, suprafața locaționată de către ÎS „CRIS „Registru” pentru amplasarea BÎT și DCA Rîșcani se micșorează de la 190,3 m2 la 58,5 m2, fapt ce va duce la economisirea resurselor energetice (comunale) cu peste 50%. Contractul a fost transmis agentului economic pentru înregistrarea lui la Oficiul Cadastral Teritorial. La moment, în urma analizei efectuate, se duc tratative cu mai mulți agenți economici în vederea micșorării cheltuielilor pentru întreținerea spațiilor utilizate de subdiviziunile teritoriale ale ÎS „CRIS „Registru”.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

12. Să examineze oportunitățile de implementare a principiului „Ghișeul unic” în vederea îmbunătățirii calității spectrului tuturor serviciilor prestate.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Propunerile conceptuale privind crearea centrului multifuncţional de înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto sunt în proces de elaborare. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 Elaborarea Propunerilor conceptuale privind crearea centrului multifuncțional de înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto a fost finisată. La moment, documentul se află în proces de coordonare. Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 Lansarea centrului multifuncțional („ghișeul unic”) pentru prestarea serviciilor ÎS „CRIS „Registru” este preconizată pentru semestrul II al anului 2015.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

13. Să intensifice măsurile de asigurare a conformității administrării creanțelor și datoriilor prin implementarea unor proceduri ce ar reglementa monitorizarea formării acestora, crearea provizioanelor pentru creanțele compromise, cu clasificarea acestora „pe termen lung” și „pe termen scurt”, precum și atribuirea la „venituri anticipate”a plăților pentru servicii percepute în avans de la persoane fizice.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost aprobat Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.263 din 09.07.2014 „Cu privire la administrarea creanţelor/datoriilor în activitatea economico-financiară a ÎS „CRIS „Registru”, care stabileşte procedura ce asigură monitorizarea formării creanţelor şi datoriilor, precum şi conformitatea administrării acestora (copia – se anexează). Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 Suplimentar se anexează Extrasul din bilanţul circulant pentru perioada 01-10.2014. Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 Politica de contabilitate a ÎS „CRIS „Registru” pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.499 din 30.12.2014, în capitolul IV „Venituri şi cheltuieli” prevede modalitatea de contabilizare a veniturilor din vînzarea serviciilor, în conformitate cu prevederile SNC „Venituri”, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 119 din 06.08.2013 (copia – se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

14. Să întreprindă acțiuni concrete de recuperare a creanțelor întreprinderii-fiice S.R.L. SC„IT-Cafe”, cu utilizarea unor instrumente eficiente de monitorizare a activității întreprinderii.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost iniţiată o procedură de tranşare extrajudiciară, de somare a debitorului, cu cerinţe de achitare benevolă a sumei debitoriale într-un termen restrîns. În cazul neachitării datoriei în termenul stabilit pentru soluţionare prejudiciară a cerinţelor de restituire a împrumutului, va fi înaintată spre examinare instanţelor de judecată o acţiune civilă privind încasarea datoriei. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 A fost anexată Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” adresată administraţiei SC „IT-CAFE” SRL (nr.01/2633 din 02.10.2014). Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 În scopul recuperării datoriei SRL „IT-Cafe”, formată în rezultatul neexecutării corespunzătoare a contractului de împrumut nr.519 din 07.12.2011, ÎS „CRIS „Registru” a depus la Judecătoria Rîşcani, mun.Chişinău Cerere de chemare în judecată prin care a solicitat încasarea de la SRL „IT-Cafe” a datoriei în mărime de 1 622 103,61 lei (copia cererii de chemare în judecată se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

15. Să monitorizeze strict direcționarea utilizării mijloacelor financiare, în scopul evitării situațiilor de atragere a creditelor bancare cu achitarea dobînzilor aferente, pentru a exclude influența acestora asupra situației financiare a întreprinderii, în special asupra costurilor serviciilor prestate populației.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost elaborat și aprobat „Bugetul achizițiilor al ÎS „CRIS „Registru” pentru anul 2014”, care este parte componentă a Bugetului pentru anul 2014, aprobat la Consiliul de administrație. Achizițiile în cadrul Întreprinderii se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Î.S. „CRIS „Registru”, aprobat prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.191 din 01.08.2013, care prevede efectuarea procedurilor de achiziție în limita bugetului anual, structurat pe fiecare tip de servicii, lucrări și/sau bunuri. Totodată, în cazul inițierii unor achiziții neprevăzute în programul anual și/sau peste limita aprobată, inițiatorul achiziției argumentează necesitatea acesteia și justifică volumele necesităților (cu anexarea documentelor, calculelor respective semnate și coordonate de specialiștii în domeniu) prin nota de serviciu adresată conducerii întreprinderii, coordonată în mod obligatoriu cu Direcția planificare și buget și conducerea Departamentului financiar. În cazul deciziei pozitive a conducerii întreprinderii privind organizarea desfășurării achiziției Departamentul financiar în comun cu subdiviziunile cointeresate examinează posibilitatea finanțării achiziției în limita bugetului anual aprobat. Dacă achiziția neplanificată generează depășirea bugetului anual aprobat de către Consiliul de administrație, inițiatorul achiziției solicită permisiunea Consiliului de administrație pentru achiziție respectivă, iar Departamentul financiar operează modificările de rigoare în bugetul anual, fiind astfel asigurată monitorizarea strictă a direcționării utilizării mijloacelor financiare. Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 Ca urmare a monitorizării utilizării mijloacelor financiare pe parcursul anului 2014 de către ÎS „CRIS „Registru” nu au fost atrase credite bancare de la instituțiile financiare pentru susținerea activității de bază a întreprinderii.

RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

16. Să reflecte în evidența contabilă suma penalităților și dobînzilor de întîrziere calculate S.R.L.„Media-Portal” în sumă totală de 123,0 mii lei și să întreprindă măsuri de recuperare a acestora, precum și a sumei de bază a împrumutului în mărime de 535,0 mii lei.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 La sesizarea ÎS „CRIS „Registru”, Procuratura Generală a iniţiat un proces penal (nr.01/798 din 26.03.2014 – copia se anexează), privind examinarea legalităţii contractelor de împrumut încheiate între ÎS „CRIS „Registru” şi SRL „Media-Portal” în anul 2005. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 În I semestru 2013 de către ÎS ,,CRIS “Registru”, a solicitat executarea silită a titlului executoriu 2e-1432/12 din 31.10.2012, privind încasarea de la SRL “Media-Portal” a datoriei, penalității și dobînzii de întîrziere. De către executorul judecătoresc a fost intentată procedura de executare și întreprinse un șir de măsuri întru stabilirea existenței masei debitoriale pentru asigurarea executării titlului executoriu. Măsurile întreprinse nu s-au soldat cu succes, debitorul SRL “Media-Portal” neavînd surse financiare la contul de decontare, nici alte active pasibile urmăririi. Astfel, prin încheierea executorului judecătoresc din 07.03.2014 (copia – se anexează) s-a dispus restituirea fără executare a titlului executoriu pe motivul imposibilităţii de executare din lipsa masei debitoare. Pînă în prezent executarea hotărîrii judecătoreşti nu poate fi efectuată din lipsa activelor ce pot fi urmărite, iar locul de aflare al administratorului SRL “Media-Portal”, dl Erhan Ivan Gheorghe, nu poate fi stabilit. Potrivit celor expuse, se apreciază că sunt epuizate mijloacele legale de urmărire a creanţei existente către SRL “Media-Portal”, această creanţă compromisă fiind imposibil de a fi valorificată. Totodată, conform standardului naţional de contabilitate “Creanţe şi investiţii financiare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013 noţiunea de “creanţe” semnifică – drepturi ale entităţii ce decurg din tranzacţii sau evenimente trecute şi din stingerea cărora se aşteaptă intrări (majorări) de resurse care incorporează beneficii economice. Avînd în vedere cele expuse, precum şi prevederile SNC “Creanţe şi investiţii financiare” este inoportună înregistrarea în evidenţa contabilă a sumei penalităţilor şi dobînzilor de întîrziere calculate SRL “MEDIA – PORTAL”.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

17. Să integreze modulul de evidență a plăților încasate de la persoane fizice în sistemul informațional contabil, în vederea asigurării evidenței nominale a avansurilor primite, pentru o raportare veridică a veniturilor, cu determinarea corectă a rezultatelor financiare ale întreprinderii aferente perioadei prestării efective a serviciilor de documentare.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost întocmită o notă de serviciu către Directorul general privind inițierea procedurii de achiziționare a software-ului ce ar permite managementul financiar centralizat al activității economico-financiare a întreprinderii (scr. nr.23/23 din 16.04.2014 – copia se anexează); Ulterior, a fost emisă dispoziția ÎS „CRIS „Registru” nr.D-45 din 22.04.2014 „Cu privire la achiziționarea Software-ului contabil” (copia – se anexează); Respectiv, au fost elaborate și transmise spre coordonare ”Cerințele solicitate agenților economici participanți la concursul de achiziționare a sistemului informațional de management financiar și cerințele față de sistem”. La data de 02.10.2014 a fost preconizată prezentarea de către BASS System SRL a software-lui pentru automatizarea managementului financiar. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 A fost încheiat contractul privind procurarea soft-ului ce ar permite interacțiunea între soft-ul administrat de către ÎS „CRIS „Registru” privind volumul serviciilor prestate cu informațiile prezentate în format electronic privind încasarea mijloacelor bănești de către instituțiile financiare și ÎS „Poșta Moldovei”. La moment, soft-ul nominalizat se află la etapa de testare. Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 Soft-ul destinat monitorizării situației ce ține de încasarea mijloacelor bănești de la persoane fizice pentru serviciile prestate a fost achiziționat în decembrie 2014 de la I.M. “Enterprise Business Soluţions” S.R.L., conform facturii fiscale EAA000148838 din 29.12.2014. La moment, soft-ul nominalizat se află la etapa implementării şi testării.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

18. Să întreprindă măsuri concrete în vederea responsabilizării membrilor grupului de lucru pentru achiziții, cu înlăturarea neregulilor identificate, asigurînd conformitatea efectuării achiziţiilor.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Perfectarea şi prezentarea dării de seamă privind efectuarea achiziţiilor de către secretarul grupului de lucru (anual 2013 şi trimestrial 2014). Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 - copia Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr.39 din 27.02.2013 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru achiziții, cu statut permanent”, precum și copiile ordinelor ÎS „CRIS „Registru” nr.52 din 12.02.2014; nr.150 din 22.04.2014; nr.198 din 26.05.2014 „Cu privire la modificarea componenței Grupului de lucru pentru achiziții cu statut permanent”; - copia Dării de seamă privind rezultatul activității Grupului de lucru pentru achiziții de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile ÎS „CRIS „Registru” pentru anul 2013; - copia Dării de seamă privind rezultatul activității Grupului de lucru pentru achiziții de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile ÎS „CRIS „Registru” pentru anul 2014; În același timp, CRIS Registru informează că dosarele privind documentele aferente activității grupului de lucru pentru achiziții, au fost date la cusut.

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

19. Să intensifice activitățile de monitorizare a respectării clauzelor contractuale în ce privește termenele, executarea, livrarea, evidența etc.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Au fost întreprinse măsuri de monitorizare în vederea respectării clauzelor contractuale, şi anume: 1. Evidenţa respectării termenelor de executare şi livrare se efectuează în format electronic. 2. Fiecare contract este păstrat în format electronic şi în dosar aparte. 3. Analiza trimestrială a contractelor (termenii de livrare, achitarea, etc.). Totodată fost aprobat Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.263 din 09.07.2014 „Cu privire la administrarea creanţelor/ datoriilor în activitatea economico-financiară a ÎS „CRIS „Registru” (copia – se anexează).

RO_2098_Registru.pdf

20. Să asigure o bază argumentată a costurilor la serviciile prestate, inclusiv aferente stabilirii și aprobării coeficienților de urgentare, ținînd cont de caracteristicile/componentele veniturilor și cheltuielilor, factorii externi și impactul social.

response:
Scrisoare nr. 01/2579 din 25.09.14 Au fost elaborate şi aprobate prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.199 din 26.05.2014 „Normele metodice „privind contabilitatea costurilor şi calculaţia costurilor produselor/ serviciilor fabricate/ create” (copia se anexează). Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 A fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.365 din 01.10.2014 „Cu privire la aprobarea modului de stabilire a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru” pachetul de documente: Politica tarifară a ÎS „CRIS „Registru”, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru” (pentru uz intern) şi Sistemul coeficienţilor de creştere pentru stabilirea tarifelor de prestare a serviciilor ÎS „CRIS „Registru” (copia se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

21. Să racordeze Politica de contabilitate la prevederile Legii contabilității și SNC 1, în special la determinarea prețurilor la produse/serviciile acordate, excluzînd reglementările improprii acestor acte.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost elaborat şi se află la etapa de avizare pachetul de documente: Politica tarifară a ÎS „CRIS „Registru”, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru” (pentru uz intern) şi Sistemul coeficienţilor de creştere pentru stabilirea tarifelor de prestare a serviciilor ÎS „CRIS „Registru Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 A fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.365 din 01.10.2014 „Cu privire la aprobarea modului de stabilire a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru” pachetul de documente: Politica tarifară a ÎS „CRIS „Registru”, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru” (pentru uz intern) şi Sistemul coeficienţilor de creştere pentru stabilirea tarifelor de prestare a serviciilor ÎS „CRIS „Registru” (copia se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

22. Să asigure, pînă la aprobarea în condiții legale a metodologiei de formare a tarifelor, conformitatea aplicării propriilor reglementări.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Au fost elaborate şi aprobate prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.199 din 26.05.2014 „Normele metodice „privind contabilitatea costurilor şi calculaţia costurilor produselor/ serviciilor fabricate/ create” (copia se anexează). Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 A fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.365 din 01.10.2014 „Cu privire la aprobarea modului de stabilire a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru” pachetul de documente: Politica tarifară a ÎS „CRIS „Registru”, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru” (pentru uz intern) și Sistemul coeficienților de creștere pentru stabilirea tarifelor de prestare a serviciilor ÎS „CRIS „Registru” (copia se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

23. Să reglementeze, în comun cu fondatorul, modul de prestare gratuită/ parțial gratuită a serviciilor, în special referitor la sursele de finanțare a costurilor acestora, în vederea eliminării riscului de afectare a stabilității și independenței financiare a întreprinderii.

response:
Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/2579 din 25.09.14 Modul de prestare gratuită/ parţial gratuită a serviciilor ÎS „CRIS „Registru” în domeniul eliberării actelor de identitate este reglementat prin Hotărîrea Guvernului nr.210 din 24.03.2014 „Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate”. Totodată, este planificată elaborarea Regulamentului intern cu privire la prestarea gratuită/ parţial gratuită a serviciilor ÎS „CRIS „Registru”. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 Regulamentul cu privire la activitatea filantropică și de sponsorizare a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” a fost aprobat la ședința Consiliului de administrație al ÎS „CRIS „Registru” din 20.11.2014 (copia se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

24. Să întreprindă măsuri concrete în vederea implementării cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi, pentru asigurarea unui management financiar conform reglementărilor care guvernează întreprinderea, inclusiv a recomandărilor nr.23, nr.48 și nr.55 din Raportul de audit precedent.

response:
R. 23 Scrisoare nr. 01/2579 din 25.09.14 Măsurile de recuperare a cheltuielilor de la furnizor au fost iniţiate prin scrisorile nr.01-1937 din 19.07.2011 şi nr.01-3344 din 13.12.2011 (copiile – se anexează). R.48 Scrisoare nr. 01/2579 din 25.09.14 Întrebarea în cauză urmează să fie examinată la următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al ÎS „CRIS „Registru”. Scrisoare nr. 01/2449 din 06.07.2015 Întrebarea în cauză a fost examinată la ședința Consiliului de administrație al ÎS „CRIS Registru” din 13.05.2015. conform deciziei Consiliului au fost înregistrate la ÎS „Camera Înregistrării de stat” unele modificări în actele de constituire a SC „IT RELAX” SRL în privința stabilirii termenului de utilizare a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile pînă la 01.03.2030. - executat R. 55 Scrisoare nr. 01/2579 din 25.09.14 A fost întocmită o notă de serviciu către Directorul general privind iniţierea procedurii de achiziţionare a software-ului ce ar permite managementul financiar centralizat al activităţii economico-financiare a întreprinderii (scr. nr.23/23 din 16.04.2014 – copia se anexează); Ulterior, a fost emisă dispoziţia ÎS „CRIS „Registru” nr.D-45 din 22.04.2014 „Cu privire la achiziţionarea Software-ului contabil” (copia – se anexează); Respectiv, au fost elaborate şi transmise spre coordonare ”Cerinţele solicitate agenţilor economici participanţi la concursul de achiziţionare a sistemului informaţional de management financiar şi cerinţele faţă de sistem”. La data de 02.10.2014 este preconizată prezentarea de către BASS System SRL a software-lui pentru automatizarea managementului financiar. Scrisoare ÎS „CRIS Registru” nr. 01/3504 din 17.12.14 A fost încheiat contractul privind procurarea soft-ului ce ar permite interacţiunea între soft-ul administrat de către ÎS „CRIS „Registru” privind volumul serviciilor prestate cu informaţiile prezentate în format electronic privind încasarea mijloacelor băneşti de către instituţiile financiare şi ÎS „Poşta Moldovei”. La moment, soft-ul nominalizat se află la etapa de testare. Scrisoarea ÎS „CRIS „Registru” nr.01/300 din 29.01.2015 ÎS „CRIS „Registru”, prin încheierea acordurilor cu eGov, în mod planificat integrează serviciile publice cu serviciul MPay, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.280 din 24.04.2013 „Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”, fapt care asigură un monitoring al decontărilor cu persoanele fizice și juridice inclusiv și la perfectarea documentelor. În același timp, a fost implementată pe deplin ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de produse cu prezentarea rapoartelor privind costul vînzărilor (copia raportului costului vânzărilor se anexează). În prezent, contabilizarea costurilor produselor fabricate/serviciilor create, livrate se efectuează în conformitate cu „Normele metodice privind contabilitatea costurilor și calculația costului produselor/serviciilor fabricate/create”, aprobate prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.448 din 23.12.2014 “Cu privire la modificarea normelor metodice pentru anul 2014” (copia se anexează).

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf
RO_2366_Registru2.pdf

Cerinte (3)

2.1. Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” și se cere întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficienţelor și carențelor constatate, cu implementarea recomandărilor expuse în prezentul Raport de audit, precum și a celor înaintate de auditul precedent ;

RO_2097_Registru1.pdf
RO_2098_Registru.pdf

2.2.1. să urgenteze procedura de definitivare a elaborării metodologiei privind determinarea mărimii tarifelor, în scopul de a minimiza riscurile de afectare a situațiilor economico-financiare ale întreprinderii și impactul social, cu înaintarea în ordinea stabilită a proiectului Hotărîrii de Guvern, pentru examinare;

response:
Scrisoare MTIC nr. 01/741 din 22.06.17 MTIC în anul 2011 a elaborat proiectul metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate şi a iniţiat procedurile de avizare şi de promovare spre aprobare în modul stabilit a proiectului hotărîrii Guvernului. Însă, promovarea a fost stopată din motiv că conform „Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.797 din 26.10.2012, proiectul metodologiei menţionate urmează a fi elaborat în conformitate cu „Metodologia de stabilire a standardelor minime de calitate şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată” elaborată de către Cancelaria de Stat. Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014 Programul menţionat a fost abrogat şi aprobat alt „Program de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016”, în baza căruia Cancelaria de Stat în comun cu Ministerul finanţelor va elabora „Metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată”. De menţionat că, termenul de aprobare a Metodologiei-cadru a fost stabilit pentru luna decembrie 2015. Luînd în considerare faptul că Metodologia respectivă pînă în prezent nu a fost aprobată de către Guvern şi în scopul asigurării integrităţii nomenclatorului serviciilor prestate de către Întreprindere, a fost elaborată şi aprobată, prin ordinul directorului general al ÎS „CRIS „Registru”, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru”. Menționăm că actualmente conform HG nr.314 din 22.05.2017 Cancelaria de Stat este desemnată responsabilă pentru elaborarea și prezentarea Guvernului spre aprobare Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

RO_4441_MTIC H 12.docx

2.2.2. să asigure monitorizarea implementării integrale a recomandărilor prezentului audit, precum și a celor înaintate de auditul precedent;

response:
Scrisoare MTIC nr. 01/1478 din 24.09.2014 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a informat că a monitorizat implementarea recomandărilor Curţii de Conturi prin Consiliul de Administraţie a I.S. „CRIS „Registru". In cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie reprezentanţii Î.S. „CRIS „Registru" au prezentat informaţii detaliate asupra mersului implementării recomandărilor sus-menţionate. Totodată, I.S. „CRIS „Registru" a prezentat Curţii de Conturi informaţia detaliată şi documentele justificative privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi (scrisoarea nr. 01/2579 din 25.09.2014, se anexează). scris.nr.01/741 din 22.06.17 MTIC în anul 2011 a elaborat proiectul metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate şi a iniţiat procedurile de avizare şi de promovare spre aprobare în modul stabilit a proiectului hotărîrii Guvernului. însă. promovarea a fost stopată din motiv că conform „Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.797 din 26.10.2012, proiectul metodologiei menţionate urmează a fi elaborat în conformitate cu „Metodologia de stabilire a standardelor minime de calitate şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată” elaborată de către Cancelaria de Stat. Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014 Programul menţionat a fost abrogat şi aprobat alt „Program de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014- 2016", în baza căruia Cancelaria de Stat în comun cu Ministerul finanţelor va elabora „Mctodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată”. De menţionat că. termenul de aprobare a Metodologiei-cadru a fost stabilit pentru luna decembrie 2015. Luînd în considerare faptul că Metodologia respectivă pînă în prezent nu a fost aprobată de către Guvern şi în scopul asigurării integrităţii nomenclatorului serviciilor prestate de către întreprindere, a fost elaborată şi aprobată, prin ordinul directorului general al ÎS „CRIS „Registru”, Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru”. Menţionăm că actualmente conform HG nr.314 din 22.05.2017 Cancelaria de Stat este desemnată responsabilă pentru elaborarea şi prezentarea Guvernului spre aprobare Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice

RO_2094_MTIC.pdf