Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.13 din 28 martie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității privind deetatizarea proprietății publice și a activităților postprivatizare pe anii 2012-2013

Numar 99-102 din data de 2014-03-28 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei, dl T. Copaci, directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice, dl V. Triboi, viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, dna E. Tăbîrță, directorului adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice, dna A. Susanu, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității privind deetatizarea proprietății publice și a activităților postprivatizare pe anii 2012-2013.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi şi potrivit Programelor activităţii de audit ale Curţii de Conturi pe anii 2013 şi 20142, avînd drept scop evaluarea conformității aplicării, de către Agenţia Proprietăţii Publice, a cadrului legal în exercitarea funcţiilor de privatizare a proprietăţii publice şi a activităţilor postprivatizare pe anii 2012-2013, prin prisma responsabilităţilor delegate.
Auditul a fost efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi3 şi  bunelor practici în domeniul auditului conformităţii. Pentru obţinerea probelor relevante şi rezonabile, care să susţină credibilitatea constatărilor şi concluziile expuse în Raport, echipa de audit a efectuat testarea de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: analiza cadrului regulator în vederea identificării proceselor de evidenţă a patrimoniului public; verificarea selectivă a documentelor aferente privatizării şi postprivatizării patrimoniului public; vizualizarea obiectivelor privatizate, cu realizarea imaginilor ce redau situaţia bunurilor după privatizare etc.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a   c o n s t a t a t:

Deşi în perioada supusă auditării Agenţia Proprietăţii Publice a întreprins măsuri de exercitare a modalităţilor de privatizare şi de monitorizare a bunurilor privatizate, de supraveghere postprivatizare, de atragere a investiţiilor prin intermediul parteneriatelor public-private, de ţinere a evidenţei patrimoniului public, inclusiv prin implementarea sistemului de control intern, auditul a relevat unele nereguli şi carenţe în administrarea deetatizării proprietăţii publice şi în activităţile postprivatizare. Astfel:
  1. în aspectul evidenţei patrimoniului public, se constată neconformitatea ţinerii Registrului patrimoniului public, care nu conţine date privind terenurile aferente. De asemenea, a fost identificată necorespunderea datelor privind suprafaţa bunurilor imobile din Registrul patrimoniului public, Registrul bunurilor imobile şi privind bunurile imobile incluse în Listele bunurilor imobile, proprietate a statului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.20054, ceea ce nu oferă o informație veridică/exhaustivă despre bunurile proprietate publică;
  2. cu referire la vînzarea acțiunilor statului la Bursa de Valori şi la privatizarea bunurilor proprietate publică de stat prin licitații cu strigare, auditul nu a stabilit neconformităţi semnificative. În acelaşi timp, privatizarea bunurilor statului prin aceste modalităţi nu a favorizat dezvoltarea bunurilor privatizate;
  3. la privatizarea bunurilor prin concursuri comerciale şi investiţionale, auditul a stabilit că desfășurarea acestor modalităţi este însoțită uneori de dificultăți cauzate de aplicarea insuficientă a elementelor de control intern, precum: admiterea participanților la concurs ce nu întrunesc condițiile regulamentare; lipsa de monitorizare a îndeplinirii condițiilor suplimentare asumate prin contractele de vînzare-cumpărare; lipsa reglementărilor pentru situaţiile de reducere a preţurilor inițiale de vînzare a bunurilor expuse la privatizare etc. La capitolul monitorizarea executării obligațiilor stabilite în contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică, Agenția Proprietății Publice nu dispune de procese complexe de control intern, ceea ce, în unele cazuri, determină nerealizarea scopurilor propuse în vederea dezvoltării economice durabile a entităţilor;
  4. privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune este însoțită de carenţe și situații problematice, exprimate prin: lipsa, în unele cazuri, a acordului gestionarului; înstrăinarea patrimoniului public în baza deciziilor instanţei de judecată, fapt ce condiţionează un eventual risc de neobţinere a unor posibile venituri în buget ca rezultat al diminuării valorii acestuia etc.;
  5. verificarea conformităţii privatizării terenurilor aferente a identificat situaţii problematice, condiționate de lipsa unor reglementări exhaustive. Astfel, preţul normativ al pămîntului, determinat conform actualelor reglementări, este în discordanţă semnificativă cu preţul de piaţă, fapt ce determină neobţinerea posibilelor venituri la buget. De asemenea, normele legale privind bunurile întreprinderilor de stat incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare nu stabilesc expres posibilitatea comercializării unor părţi separate de bunul inclus în listă. În astfel de circumstanțe s-a permis comercializarea acestora care sînt parte integrantă a bunului nepasibil de privatizare;
  6. cu referire la proiectele de parteneriat public-privat, auditul a constatat unele probleme şi neconformităţi la etapele de iniţiere, implementare şi raportare a rezultatelor executării proiectelor, situaţie ce impune necesitatea consolidării mai multor acţiuni, în special ce țin de elaborarea proceselor de control intern privind exercitarea competenţelor de monitorizare şi evaluare a parteneriatelor public-private.
       În contextul celor menționate, devine stringentă eficientizarea managementului activităţilor de deetatizare şi postprivatizare, și anume prin consolidarea şi dezvoltarea sistemului de control intern.
Agenția Proprietății Publice a întreprins măsuri corespunzătoare privind implementarea, în majoritate, a recomandărilor din cele 6 înaintate în Raportul auditului deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 51 din 02.07.2010. Totodată, a rămas neexecutată recomandarea 2.4.1. adresată Guvernului:
2.4.1. reactualizarea de către organele de stat a Registrului monumentelor ocrotite de stat, potrivit normelor legale, în baza listelor adiţionale întocmite conform studiilor de inventariere a patrimoniului ocrotit de stat, cu publicarea în modul stabilit;”, iar recomandarea 2.4.2. a fost executată parțial, acestea urmînd a fi reiterate în prezenta Hotărîre.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității privind deetatizarea proprietății publice și a activităților postprivatizare pe anii 2012-2013, conform Anexei.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Agenţiei Proprietăţii Publice şi se cere să întreprindă măsuri în vederea înlăturării neregulilor şi deficienţelor constatate, cu implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.2. Ministerului Economiei, pentru examinare și luare de atitudine, şi se cere să examineze rezultatele auditului în cadrul şedinţei Colegiului ministerului, cu stabilirea acţiunilor şi numirea persoanelor responsabile de remedierea situaţiei, precum şi să monitorizeze executarea recomandărilor auditului de către Agenţia Proprietăţii Publice;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare şi luare de atitudine în vederea:
2.3.1. soluționării neconcordanței privind identitatea datelor bunurilor imobile proprietate a statului din Registrul patrimoniului public, Registrul bunurilor imobile și cele incluse în Listele bunurilor imobile, proprietate a statului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005;
2.3.2. reactualizării de către organele de stat a Registrului monumentelor ocrotite de stat, potrivit normelor legale, în baza listelor adiţionale întocmite conform studiilor de inventariere a patrimoniului ocrotit de stat, cu publicarea în modul stabilit;
2.3.3. reglementării obligativităţii de comercializare a bunurilor statului, în special a încăperilor nelocuibile date în locațiune și a terenurilor aferente, cu echilibrarea valorii acestora expuse spre vînzare la preţul de piaţă;
2.4. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1., 2.2. și 2.3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
4. Se exclude din regim de monitorizare executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr.51 din 02.07.2010 „Privind Raportul auditului deetatizării patrimoniului statului și asigurării activității postprivatizare”.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014” (cu modificările și completările ulterioare).
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”, abrogată prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005).

Recomandari (14)

1.Să asigure, de comun cu autorităţile publice centrale, integritatea înregistrării patrimoniului public în Registrul patrimoniului public.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: în partea ce ţine de asigurarea, de comun cu autorităţile publice centrale, a integrităţii înregistrării patrimoniului public în Registrul patrimoniului public, APP, în comun cu Ministerul Economiei a elaborat şi a înaintat Guvernului spre examinare şi aprobare modificări şi completări în Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.675 din 06 iunie 2008. Proiectul dat prevede obligativitatea prezentării de către autorităţile publice centrale și locale a datelor privind suprafața terenurilor aflate în folosinţă, inclusiv a instituțiilor publice subordonate, a întreprinderilor de stat/municipale din gestiune, valoarea contabilă a terenurilor respective, precum şi apartenența lor la domeniul proprietății publice, pentru înregistrarea conformă în Registrul patrimoniului public.

2.Să stabilească proceduri concrete în vederea excluderii situaţiilor de prezentare a datelor incomplete şi neveridice la perfectarea documentelor pentru expunerea la privatizare, cu asigurarea realizării lor.

response:
APP, în temeiul art. 37 al Legii 121/2007, la solicitarea documentelor necesare perfectării dosarelor bunurilor supuse privatizării, atenționează administratori referitor la răspunderea pentru prezentarea de informaţie neveridică sau tardivă a documentelor, sau pentru neprezentare. Întru asigurarea prezentării de către entități a datelor veridice, prin Legea nr.138 din 17.06.2016 au fost operate modificări în art.89 al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, prin care s-a stabilit obligativitatea auditării situaţiilor financiare anuale ale societăților în care cota statului depășește 50 la sută din capitalul social.

3.Să intensifice elementele controlului intern prin reglementarea activităților de monitorizare a condițiilor suplimentare stabilite în contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor statului privatizate prin concurs comercial.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: În scopul monitorizării îndeplinirii obligațiilor suplimentare asumate de cumpărătorii bunurilor proprietate publică de stat, la privatizarea prin concursuri, APP înaintează scrisorii către cumpărători în vederea prezentării documentelor şi informațiilor privind asigurarea realizării obligațiilor contractuale. Ulterior, Agenţia instituie grupuri de lucru, cu atragerea reprezentanților ministerelor de ramură, pentru deplasare in teritoriu, în scopul verificării îndeplinirii de facto a obligaţiilor suplimentar asumate.

4.Să inițieze propuneri de completare a cadrului normativ aferent privatizării bunurilor proprietate publică prin concurs investițional și concurs comercial, în cazul necesității de reducere a prețului, ca urmare a expunerii repetate la privatizare.

response:
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului nr. 299  din  18.03.2016: Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice” , punctul 11: s-a completat cu litera a1) cu următorul cuprins: „a1) reducerea preţului iniţial de vînzare cu 5 la sută după expunerea bunului la vînzare de 2 ori, dar nu mai mic decît preţul de piaţă indicat în actul de evaluare”

5.Recomandări Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice: 5.Să asigure, la desemnarea cîștigătorului în cadrul concursului investițional, respectarea de către acesta a prevederilor regulamentare cu referire la criteriile de bază – volumul, structura și termenele de realizare a angajamentelor investiționale.

response:
În cazul neonorării de către cumpărătorii bunurilor proprietate publică de stat a obligaţiilor in termenii prevăzuţi în contracte, APP calculează penalitate pentru fiecare zi de întârziere şi înaintează cumpărătorilor sumele calculate spre achitare în bugetul de stat. Astfel, pentru neefectuarea in termenul stabilit a investiţiilor asumate, conform clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare pentru anul 2013, de către cumparătorul cinematografului "Luceafarul" din or. Ştefan Vodă, la 27.05.2014, S.R.L. "Lacuri şi vopsele" a achitat penalitate în mărime de 8,4 mii lei, iar la 07.04.2014, S.R.L."IMC Capital", cumpărătorul cematografului "Gloria" din or. Râşcani a achitat penalitate în mărime de 13,1 mii lei. Pentru neefectuarea investiţiilor asumate pe anul 2013 de către cumpărătorul Î.S. ”Poligraf-Service” şi neprezentarea în termenii prevazuţi în contract a garanției bancare pentru onorarea obligațiilor investiționale au fost calculate şi înaintate spre1 achitare penalități în suma totală de 878,5 mii lei. Urmare a neexecutării de către cumpărători a obligaţiilor investiționale asumate prin contractele de vânzare-cumpărare, la decizia Comisiei pentru desfășurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice, APP înaintează acţiuni în instanţele judiciare. Astfel, în corespundere cu decizia Comisiei din 21.05.2014, Agenţia a iniţiat procedura de reziliere/rezoluțiune a contractului de vânzare-cumpărare nr. 14/8814 din 26.11.2010 a complexului patrimonial unic – Î.S. "Poligraf Service", încheiat între APP şi Asociaţia Obştească "Comunitatea Evreiască din Republica Moldova", modificat prin Acord adițional nr.1/1221 din 15.03.2012, ре motivul neonorării obligațiilor contractuale.

6.Să elaboreze şi să implementeze procese de control intern care ar asigura realizarea conformă a condiţiilor contractelor de privatizare şi, ca rezultat, îndeplinirea scopurilor propuse în vederea dezvoltării economice a entităţilor.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: întru eficientizarea procedurilor de monitorizare a îndeplinirii obligațiilor contractuale de către cumpărătorii bunurilor proprietate publică de stat au fost operate modificări şi completări în Instrucțiunea cu privire la procedura de evidență şi monitorizare a executării obligațiilor stabilite în contractele de vânzare-cumpărare a proprietății publice a statului, aprobate prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.66 din l9.11.2013.

7.Intensificarea măsurilor ce ar asigura conformitatea privatizării încăperilor nelocuibile date în locaţiune, în special la evaluarea/determinarea preţului de vînzare, ţinînd cont de data întocmirii rapoartelor de evaluare.

response:
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului nr. 299  din  18.03.2016: Hotărîrea Guvernului nr.468 din 25 martie 2008 „Cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune”, punctul 5, litera c) s-a modificat și are următorul cuprins: „c) actul de evaluare, întocmit de experţi licenţiaţi cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii”

8. Să consolideze, prin acţiuni concrete, monitorizarea procesului de privatizare a terenurilor aferente, cu responsabilizarea persoanelor delegate cu astfel de funcţii.

response:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 299 din 18.03.2016 au fost operate modificări/completări în Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008. Totodată, APP a emis ordinul nr.31 din 11.10.2016 cu privire la instituirea unui grup de lucru pentru examinarea cererilor de procurare/transmitere în locațiune/arendă a terenurilor din domeniul privat al statului, aferente construcțiilor proprietate privată, prin care au fost determinate competențele în procesul dat.

9. Să iniţieze propuneri de completare a cadrului legal în vigoare, cu înaintarea în modul stabilit Guvernului pentru examinare: 9.1. în vederea eliminării discrepanţei între preţul normativ al pămîntului calculat pentru terenurile supuse privatizării şi preţul mediu de piaţă; 9.2. referitor la reglementarea expresă a comercializării separate a bunurilor parte integrantă a obiectelor /complexelor de bunuri incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: în conformitate cu legislaţia naţională în procedura de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate de stat aferente construcţiilor private participă mai multe autoritaţi publice, inclusiv Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru care eliberează borderoul de calcul al preţului normativ al terenului aferent şi Agenţia Proprietăţii, Publice în calitate de vânzător. Agenda Proprietăţii Publice, utilizează instrumente de control intern, m vederea consolidării capacităților de monitorizare a procesului de privatizare a terenurilor proprietate de stat aferente construcdilor private, inclusiv cu ajustarea acestora la condițiile stabilite in Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 Prin Hotărârea Guvernului nr. 299 din 18.03.2016 au fost operate modificări şi completări în actele normative care reglementează procedurile de privatizare (pct.ll din HG nr.919 din 30.07.2008, pct.10 din HG nr.136 din 10.02.2009). în vederea investirii Comisiilor cu atribuţii ce ţin de posibilitatea reducerii preţului iniţial de vânzare cu 5 la sută după expunerea bunului la vânzare de 2 ori, dar nu mai mic decât preţul de piaţă indicat în actul de evaluare; 9.1. în conformitate cu legislaţia naţională, în cadrul procedurii de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate de stat aferente construcţiilor private, sunt antrenate mai multe autorităţi publice, inclusiv Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru care eliberează borderoul de calcul al preţului normativ al terenului aferent şi Agenţia Proprietăţii, Publice în calitate de vânzător. Totodată, Agenţia Proprietăţii Publice, utilizează instrumente de control intern, în vederea consolidării capacităţilor de monitorizare a procesului de privatizare a terenurilor proprietate de stat aferente construcţiilor private, inclusiv cu ajustarea acestora la condiţiile stabilite in Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.

10.Să iniţieze, după caz, proiecte de asistenţă tehnică, cu elaborarea unor ghiduri de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat şi de concesiune.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: La 12 noiembrie 2013, Agenţia Proprietăţii Publice a semnat un contract de asistenţă externă TWINNING „Consolidarea parteneriatului public-privat in Republica Moldova”, în scopul îmbunătăţirii eficienţei, eficacităţii şi impactului parteneriatului public-privat şi al sistemului de concesiuni din Republica Moldova, din punct de vedere al structurilor juridice şi instituționale ale autorităților publice centrale, a capacităților de funcționare şi transparență. Prin urmare, о mare parte a recomandărilor Curţii de Conturi se realizează în cadrul proiectului TWINNING, în particular:  organizarea şi desfaşurarea unor seminare de instruire privind iniţierea şi realizarea conformă a parteneriatelor public-private pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;  elaborarea unor instrumente de control intern în vederea asigurării realizării relevante a competenţelor de monitorizare şi evaluare a parteneriatelor public-private.

11.Să organizeze şi să desfăşoare seminare de instruire privind iniţierea şi realizarea conformă a parteneriatelor public-private pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: La 12 noiembrie 2013, Agenţia Proprietăţii Publice a semnat un contract de asistenţă externă TWINNING „Consolidarea parteneriatului public-privat in Republica Moldova”, în scopul îmbunătăţirii eficienţei, eficacităţii şi impactului parteneriatului public-privat şi al sistemului de concesiuni din Republica Moldova, din punct de vedere al structurilor juridice şi instituționale ale autorităților publice centrale, a capacităților de funcționare şi transparență. Prin urmare, о mare parte a recomandărilor Curţii de Conturi se realizează în cadrul proiectului TWINNING, în particular:  organizarea şi desfaşurarea unor seminare de instruire privind iniţierea şi realizarea conformă a parteneriatelor public-private pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;  elaborarea unor instrumente de control intern în vederea asigurării realizării relevante a competenţelor de monitorizare şi evaluare a parteneriatelor public-private.

12. Să elaboreze procese de control intern în vederea asigurării realizării relevante a competenţelor de monitorizare şi evaluare a parteneriatelor publice-private.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: La 12 noiembrie 2013, Agenţia Proprietăţii Publice a semnat un contract de asistenţă externă TWINNING „Consolidarea parteneriatului public-privat in Republica Moldova”, în scopul îmbunătăţirii eficienţei, eficacităţii şi impactului parteneriatului public-privat şi al sistemului de concesiuni din Republica Moldova, din punct de vedere al structurilor juridice şi instituționale ale autorităților publice centrale, a capacităților de funcționare şi transparență. Prin urmare, о mare parte a recomandărilor Curţii de Conturi se realizează în cadrul proiectului TWINNING, în particular:  organizarea şi desfaşurarea unor seminare de instruire privind iniţierea şi realizarea conformă a parteneriatelor public-private pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;  elaborarea unor instrumente de control intern în vederea asigurării realizării relevante a competenţelor de monitorizare şi evaluare a parteneriatelor public-private.

13.Să formuleze clauze contractuale, ce ar exclude eventualele riscuri de nerealizare conformă a prevederilor contractului.

response:
scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 Proiectul Legii privind concesiunile de lucrări şi servicii, înaintat Parlamentului spre examinare la 18.05.2017 şi prevede coroborarea actelor regulatorii din domeniul PPP, inclusiv contractul-cadru de parteneriat public-privat.

14. Să asigure o planificare anuală reală a mijloacelor în buget, obținute din deetatizarea proprietăţii publice.

response:
Planificarea veniturilor anuale din privatizare se efectuează în baza Listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, aprobată prin HG 945 din 20.08.2007.

Cerinte (3)

2.1. Agenţiei Proprietăţii Publice şi se cere să întreprindă măsuri în vederea înlăturării neregulilor şi deficienţelor constatate, cu implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014 scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 Raportat Curţii de Conturi prin scrisoarea nr.04-1306 din 09.10.2014.

RO_3832_APP.pdf

2.2. Ministerului Economiei, pentru examinare și luare de atitudine, şi se cere să examineze rezultatele auditului în cadrul şedinţei Colegiului ministerului, cu stabilirea acţiunilor şi numirea persoanelor responsabile de remedierea situaţiei, precum şi să monitorizeze executarea recomandărilor auditului de către Agenţia Proprietăţii Publice.

response:
Scris. APP nr.04-1306 din 09.10.2014: în comun cu Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice este antrenată în procesul de modificare şi completare a legislaţiei din domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice. Astfel, de recomandările се se referă la modificarea sau completarea actelor normative, s-a ţinut cont în procesul elaborării proiectelor corespunzătoare. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Cu referire la monitorizarea executării recomandărilor auditului de către Agenția Proprietății Publice, Ministrul Economiei relevă faptul că, ministerul monitorizează activitatea tuturor instituțiilor subordonate, inclusiv a Agenției Proprietății Publice. Totodată, întru eficientizarea procedurilor de privatizare și obținerea unor rezultate palpabile au fost promovate modificări și completări la 12 acte normative din domeniu, care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.299 din 18 martie 2016 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare şi luare de atitudine în vederea: 2.3.1. soluționării neconcordanței privind identitatea datelor bunurilor imobile proprietate a statului din Registrul patrimoniului public, Registrul bunurilor imobile și cele incluse în Listele bunurilor imobile, proprietate a statului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005; 2.3.2. reactualizării de către organele de stat a Registrului monumentelor ocrotite de stat, potrivit normelor legale, în baza listelor adiţionale întocmite conform studiilor de inventariere a patrimoniului ocrotit de stat, cu publicarea în modul stabilit; 2.3.3. reglementării obligativităţii de comercializare a bunurilor statului, în special a încăperilor nelocuibile date în locațiune și a terenurilor aferente, cu echilibrarea valorii acestora expuse spre vînzare la preţul de piaţă;

response:
Întru eliminarea neconcordanţei privind identitatea datelor bunurilor imobile proprietate publică de stat înscrise în Registrul Patrimoniului Public şi incluse în anexele la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, Ministerul Economiei a solicitat autorităţilor administraţiei publice centrale revizuirea şi actualizarea Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului din gestiune. În baza propunerilor recepționate a fost elaborat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.436 din 14.06.2017. În altă ordine de idei, conform prevederilor art. 23 alin.(2) din Legea nr.29/2018 cu privire la delimitarea proprietății publice, autoritățile publice centrale , pînă la data 31.12.2022, urmează să asigure, conform competenţei, efectuarea lucrărilor de inventariere, delimitare, formare, aprobare şi înregistrare a bunurilor imobile, iar art,20 alin.(2) lit.d) listele de bunuri imobile proprietate publică a statului urmează a fi aprobate de Guven și vor servi temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate în Registrul bunurilor imobile. În acest sens decade necesitatea promovării modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului 351/2005. Ține de competența Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Concomitent informăm, prin HG nr.231 din 12.03.2018, Guvernul a aprobat și a prezentat Parlamentului Avizul asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru modificarea Registrului monumentelor RM ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531/1993. La privatizarea încâperilor nelocuibile date în locațiune, prețul de vânzare se stabilește de Comisie, ținând cont de prețul de piață determinat de experți licențiați, indicat în actul de evaluare,întocmit de experți licențiați cu cel mult 30 zile inainte de depunerea cererii; Vânzarea-cumpărarea, locațiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin HG nr.1428 din 16.12.2008. Conform actului normativ, borderoul de calcul al prețului de vânzare-cumpărare al terenului aferent se perfectează de Aenția Relații Funciare și Cadastru, în conformitate cu Legea 1308/1997, cu modificărlile și completările ulterioare. Conform prevederilor art.54 al Legii nr.121/2007, terenurile pentru construcții se privatizează în modul stabilit de Guvern prin concurs, la preț de piață, determinat de specialiști licențiați.