Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 20 din 11 mai 2012 privind Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Apărării, unele unităţi militare şi instituţii din subordine

Numar din data de 2012-05-11 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 18

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui I.Butmalai, secretarul Comisiei permanente securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, dlui V.Marinuţa, ministrul apărării, dlui V.Bucatari, seful Direcţiei economico-financiare, dlui Al.Zveaghin, Comandantul Comandamentului Logistic, dlui R.Sereda, şeful Direcţiei Juridice a Ministerului Apărării, dlui A.Coguteac, directorul Departamentului Dotări al Ministerului Apărării, dlui S.Merlan, şeful Direcţiei Achiziţii Publice a Departamentului Dotări, dlui I.Doţenco, Comandantul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată, dlui O.Ciulcov, ex-Comandantul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Apărării, unele unităţi militare şi instituţii din subordine.

Misiunea de audit s-a efectuat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[2] şi conform Programelor activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011 şi pe anul 2012[3]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul consolidat al Ministerului Apărării şi rapoartele financiare întocmite de către unităţile militare şi instituţiile auditate, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiei financiare şi celei patrimoniale, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul a fost efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[4]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: analize, examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Ministrul apărării, în calitatea sa de executor de buget şi manager al instituţiei publice, are obligaţia să asigure utilizarea fondurilor publice cu respectarea principiilor transparenţei, economicităţii, eficienţei, eficacităţii şi legalităţii, pentru funcţionarea regulamentară a aparatului central al Ministerului Apărării şi instituţiilor din subordine, precum şi să administreze raţional patrimoniul public aflat în gestiune. În total, suma alocaţiilor pentru domeniul apărării a constituit 464,9 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,9% din suma totală a cheltuielilor bugetare aprobate pentru toate autorităţile publice pe anul 2011. Comparativ cu anul 2010, alocaţiile bugetare preconizate Ministerului Apărării au fost majorate de circa 1,1 ori, sau cu 37,8 mil.lei. Verificările auditului denotă că, în perioada auditată, sistemul de management instituţional şi financiar al Ministerului Apărării a marcat unele tendinţe spre o bună gestionare a fondurilor publice, totodată, constatările auditului relevînd prezenţa unor iregularităţi şi neconformităţi la efectuarea cheltuielilor, ţinerea evidenţei contabile şi raportarea financiară, precum şi la administrarea patrimoniului public, care se exprimă prin:

♦  Managementul financiar irelevant la toate etapele procesului bugetar, inclusiv cu elemente de denaturare a raportului, concomitent neasigurînd: conformitatea organizării sistemului de control intern, activitatea relevantă a auditului intern, organizarea conformă a sistemului de contabilitate şi de raportare financiară potrivit regulilor generale ale contabilităţii.

♦  Neracordarea cadrului normativ şi regulator la situaţia reală în care au fost instituite reprezentanţele militare şi menţinerea activităţilor acestora la condiţiile anului 1992 au cauzat cheltuieli ineficiente în sumă totală de 278,9 mii lei.

♦  Ministerul n-a asigurat utilizarea conform destinaţiei iniţial aprobate a sur­selor alocate din fondul de rezervă al Guvernului în sumă totală de 1498,8 mii lei.

♦  Utilizarea neregulamentară a mijloacelor publice alocate pentru activitatea Bazei de Aviaţie în sumă de 469,0 mii lei la întreţinerea unei grădiniţe, care activează în afara cadrului legal.

♦  Neasigurarea de către managementul ministerului a respectării cadrului normativ la remunerarea personalului de conducere, ceea ce a condiţionat remunerarea cu unele abateri în sume nesemnificative.

♦  Nerespectarea cadrului legal în domeniul achiziţiilor atestă: neasigurarea de către minister a controlului managerial adecvat asupra întregului proces de achiziţii din banii publici; nedelimitarea competenţelor şi responsabilităţilor între minister (în calitate de autoritate contractantă) şi Departamentul Dotări (structură subordonată); irelevanţa activităţii grupului de lucru privind desfăşurarea achiziţiilor şi monitorizarea executării contractelor, în special la respectarea termenelor de livrare şi a calităţii mărfurilor livrate; admiterea efectuării achiziţiilor publice cu depăşirea planului aprobat în sumă totală de 10091,1 mii lei, precum şi încheierea acordurilor adiţionale - de 2,7 mil.lei, divizarea achiziţiei, suportarea unor cheltuieli ineficiente - de 30,0 mii lei; admiterea livrării/ recepţionării unor produse ce nu corespund condiţiilor contractuale şi standardelor, nefiind întreprinse soluţii de remediere, în special cu neprezentarea către Agenţia Achiziţii Publice a informaţiei pentru includerea în lista interdicţiilor a operatorilor economici în condiţiile art.18 din Legea privind achiziţiile publice.

♦ Gestionarea neregulamentară a patrimoniului public, cauzată de prezenţa unui management necorespunzător şi de lipsa elementelor de control intern, exprimate prin: neasigurarea în deplină măsură a înregistrării la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale de către instituţiile din subordine asupra 759 de clădiri cu suprafaţa totală de 398,1 mii m2, în valoare totală (iniţială) de 237,8 mil.lei, 29 de terenuri cu suprafaţa de 3464,3 ha şi de către unităţile economice - asupra 34 de terenuri cu suprafaţa de 933,5 ha şi 199 de imobile cu suprafaţa de 7581,1 mii m2. Lipsa înregistrării şi ţinerii în evidenţa contabilă a unor terenuri cantitativ şi valoric nu admite identificarea prin sistemul contabil a operaţiunilor de scoatere din uz a unor terenuri.

♦  Neevaluarea şi neincluderea în capitalul social al întreprinderilor de stat din subordine a mai mult de 1106 ha terenuri şi a 21 de aeronave transmise acestora de către minister, în calitatea sa de fondator.

♦  Ministerul, în condiţiile necomercializării unor active incluse în Lista activelor Armatei Naţionale, propuse pentru comercializare, n-a aplicat prevederile legale în vederea excluderii activelor ce nu sînt comercializate în decurs de un an. În anul 2011, urmare comercializării unor active, în bugetul de stat au fost încasate 25907,7 mii lei, ministerului revenindu-i 5181,6 mii lei, ce constituie 20% din această sumă.

♦  Controlul neadecvat al ministerului asupra formării mijloacelor speciale a dus la nerespectarea modalităţii de selectare a locatarilor pentru darea în lo­ca­ţiune/chirie şi calcularea incorectă a plăţii chiriei în sumă de 80,1 mii lei. Totodată, carenţele la administrarea fondului centralizat de mijloace speciale, inclusiv la fundamentarea estimării şi planificării veniturilor/cheltuielilor din mijloace speciale, au condiţionat generarea soldurilor în sumă totală de 3152,3 mii lei.

♦  Neplanificarea veniturilor/cheltuielilor aferente produselor obţinute din gospodăriile auxiliare şi utilizate pentru necesităţile proprii a cauzat majorarea nefundamentată a volumului de mijloace speciale.

♦  Nedeterminarea statutului şi modului de administrare a mijloacelor primite de la partenerii străini pentru recuperarea cheltuielilor participanţilor la aplicaţiile militare multinaţionale cauzează mai multe incertitudini la evidenţă şi raportare, care, prin esenţa lor, reprezintă mijloace intrate temporar în posesia instituţiei. Actualmente, soldul acestora constituie 3152,3 mii lei, fiind reflectate ca granturi la contul mijloacelor speciale al Marelui Stat Major.

♦  Lipsa unui control intern adecvat asupra achitării pensiilor, cauzată de neincluderea obligaţiilor contractuale între minister şi S.A. ,,Banca de Economii", a condiţionat plăţi nejustificate şi litigii, în cazurile pensionarilor decedaţi. Astfel, în 5 cazuri, după decesul pensionarului, au fost ridicate pensii în sumă de 325,2 mii lei (la momentul actual, nefiind restituită suma de 45,1 mii lei) în baza procurilor.

♦  Nereglementarea modului de evidenţă, utilizare şi raportare a biletelor de tra­tament sanatorial, rămase în stoc la finele perioadei de gestiune, precum şi a valorii acestora, fapt ce poate condiţiona neregularităţi la utilizarea şi raportarea lor.

♦  Nerespectarea normelor legale privind asigurarea militarilor cu produse alimentare şi echipament.

♦  Ministerul, la administrarea asistenţei externe, nu s-a conformat prescripţiilor Hotărîrii Guvernului nr.12 din 19.01.2010[5] privind mecanismul de coordonare a asistenţei respective, neasigurînd conformitatea evidenţei acesteia, fiind corectate datele raportate la componenta de bază şi la alte componente cu 60708,7 mii lei. Auditul a stabilit diferenţe în sumă de 12337,7 mii lei între valoarea declarată în vamă şi valoarea mărfurilor înregistrate în evidenţa contabilă, datorită rezultatelor evaluării stării reale şi costurilor acestora, efectuate de comisia de evaluare.

♦  Nereglementarea antrenării militarilor şi taxarea serviciilor prestate la efectuarea unor lucrări agricole permite ca acestea să fie stabilite la discreţia proprie a părţilor. Veniturile obţinute din aceste servicii n-au fost prevăzute în Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată, aprobat de Guvern, suma lor constituind 1087,0 mii lei. Totodată, Batalionul de Gardă n-a întreprins măsuri pe cale extrajudiciară sau judiciară în vederea încasării de la unii agenţi economici a datoriilor formate în rezultatul prestării serviciilor în sumă de 83,0 mii lei.

♦  Inventarierea formală a cauzat prezenţa mai multor nereguli la evidenţa bunurilor obţinute de la demolarea imobilelor, a echipamentului şi a altor bunuri.

♦  Lipsa controlului la încheierea şi executarea contractelor de locaţiune a cauzat datorii la plăţile pentru arendă în sumă de 400,7 mii lei, datorii ale locatarilor pentru chiria spaţiului - de 1378,5 mii lei, iar diminuarea coeficienţilor de amplasare a dus la ratarea veniturilor de 80,1 mii lei de către Clubul sportiv.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1.  Se aprobă Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Apărării, unele unităţi militare şi instituţii din subordine.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Apărării, pentru documentare şi monitorizare continuă a implementării recomandărilor propuse în cadrul auditului, şi se cere:

2.1.1. să examineze la Colegiul ministerului, cu participarea instituţiilor din subordine, situaţiile constatate de audit şi, după caz, să evalueze gradul de responsabilitate, prin prisma obligaţiilor ce le revin persoanelor cu funcţii de răspundere, asigurînd întreprinderea acţiunilor pentru lichidarea cauzelor stabilite;

2.1.2. să întreprindă măsurile necesare întru racordarea cadrului regulator la actele legislative şi normative în vederea excluderii divergenţelor între situaţia real existentă şi cadrul instituţional;

2.1.3. asigure respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice prin stabilirea criteriilor concrete în sistemul de control intern şi a responsabililor, ţinînd cont de specificul sistemului centralizat de achiziţii;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi determinarea, în comun cu Ministerul Apărării, a modalităţii privind modul de evidenţă şi raportare a mijloacelor financiare primite temporar de la partenerii străini pentru recuperarea cheltuielilor de participare la aplicaţiile militare multinaţionale;

2.3. Guvernului, pentru informare, şi se propune:

2.3.1. să examineze oportunitatea Hotărîrii Guvernului nr.863 din 29.12.1992 "Cu privire la instituirea reprezentanţelor militare în unităţile industriale şi cele de cercetări ştiinţifice şi proiectări" prin prisma scopului de instituire a reprezentanţelor militare;

2.3.2. să asigure revizuirea de către autorităţile abilitate a prevederilor Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993, în partea ce se referă la reglementarea achitării pensiei, ţinînd cont de Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.10 din 02.06.2009;

2.3.3. să examineze posibilitatea înregistrării gratuite a bunurilor gestionate de Ministerul Apărării;

2.4. Preşedintelui Republicii Moldova, Comandantul Suprem al Forţelor Armate, pentru informare;

2.5. Parlamentului, inclusiv Comisiei economie, buget şi finanţe şi Comisiei pentru securitatea naţională, apărare şi ordine publică, pentru informare;

2.6. Se ia act că:

2.6.1. Departamentul Dotări a restabilit în evidenţa contabilă valoarea clădirilor neprivatizate conform Hotărîrii Guvernului nr.932 din 14.08.2007;

2.6.2. Centrul Consultativ Diagnostic a majorat valoarea imobilului cu costul reparaţiei capitale în sumă de 386,8 mii lei;

2.6.3. Ministerul Apărării, în comun cu Ministerul Finanţelor, au corectat rapoartele privind valoarea mijloacelor fixe, în aspectul componentei de bază şi altor componente, cu suma de 60708,7 mii lei.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpct.2.1. şi 2.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2011" și Hotărîrea Curții de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012".

[4] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[5] Hotărîrea Guvernului nr.12 din 19.01.2010 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituțional și mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare".

Recomandari (18)

1. Să revizuiască cadrul instituţional, în special prin conformarea şi regulamentarea poziţionării structurale a întreprinderilor de stat din domeniul apărării.

2. Să asigure revizuirea şi conformarea cadrului normativ în vederea stabilirii şi achitării regulamentare a plăţilor salariale pentru personalul de conducere.

3. Să asigure conformitatea utilizării mijloacelor financiare în scopurile alocate, în special a celor alocate din fondul de rezervă al Guvernului.

4. Să examineze legalitatea creării grădiniţei de copii, prin prisma Legii învăţămîntului, precum şi regularitatea întreţinerii acesteia din contul mijloacelor alocate pentru activitatea Bazei de Aviaţie.

5. Să asigure corectitudinea calculelor de elaborare a propunerilor pentru finanţarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în vederea eliminării faptelor de formare a surplusurilor.

6. Să implementeze un control intern riguros prin stabilirea reglementărilor, măsurilor concrete şi a responsabililor în vederea asigurării unui proces de achiziţii publice conformat la prescripţiile legii.

10. Să se conformeze cadrului legal în partea ce ţine de colectarea metalului uzat, în special a celor ce conţin metale preţioase, conformînd, în acest aspect, cadrul său regulator la prevederile legislaţiei.

9. Să asigure, în calitatea sa de fondator, monitorizarea înregistrării regulamentare, cu atribuirea la capitalul social a activelor transmise întreprinderilor de stat.

11. Să inventarieze şi să revizuiască Lista activelor propuse spre comercializare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.458-XV din 30.06.2001, cu înaintarea propunerilor de rigoare Guvernului referitor la reglementarea exhaustivă a modului de organizare a concursurilor privind comercializarea activelor neutilizate, în special a activelor strategice.

12. Să asigure un management şi un sistem de control intern adecvat la administrarea procesului de formare şi utilizare a mijloacelor speciale.

13. Să se determine, în comun cu Ministerul Finanţelor, asupra statutului şi modului de administrare a mijloacelor primite de la partenerii străini pentru recuperarea cheltuielilor participanţilor la aplicaţiile militare multinaţionale.

14. Să asigure corectitudinea planificării mijloacelor speciale în fondul centralizat în cadrul aparatului central al ministerului, ţinînd cont de scopul constituirii acestui fond şi a necesităţilor reale.

15. Să reglementeze, în comun cu S.A. „Banca de Economii", condiţii contractuale privind modalitatea de comunicare şi/sau control asupra achitării pensiilor persoanelor în baza procurilor.

16. Să asigure reglementarea modului de evidenţă, utilizare şi raportare a biletelor de tratament sanatorial, rămase în stoc la finele perioadei de gestiune.

17. Să întreprindă măsuri adecvate asupra respectării normelor de asigurare a militarilor cu produse alimentare şi echipament, iar, în condiţiile legii, să recupereze restanţa pentru echipament de la militarii eliberaţi din serviciul militar.

18. Să respecte actele normative privind normele de asigurare a personalului aparatului central cu telefoane mobile.

20. Să se conformeze cadrului legal în vederea asigurării funcţionalităţii structurii de audit intern.

21. Să asigure administrarea asistenţei externe potrivit cadrului legal, în special în aspectul evaluării şi evidenţei bunurilor primite, cu determinarea şi soluţionarea cauzelor formării divergenţelor.

Cerinte (2)

2.1. Ministerului Apărării, pentru documentare şi monitorizare continuă a implementării recomandărilor propuse în cadrul auditului, şi se cere: 2.1.1. să examineze la Colegiul ministerului, cu participarea instituţiilor din subordine, situaţiile constatate de audit şi, după caz, să evalueze gradul de responsabilitate, prin prisma obligaţiilor ce le revin persoanelor cu funcţii de răspundere, asigurînd întreprinderea acţiunilor pentru lichidarea cauzelor stabilite; 2.1.2. să întreprindă măsurile necesare întru racordarea cadrului regulator la actele legislative şi normative în vederea excluderii divergenţelor între situaţia real existentă şi cadrul instituţional; 2.1.3. să asigure respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice prin stabilirea criteriilor concrete în sistemul de control intern şi a responsabililor, ţinînd cont de specificul sistemului centralizat de achiziţii;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi determinarea, în comun cu Ministerul Apărării, a modalităţii privind modul de evidenţă şi raportare a mijloacelor financiare primite temporar de la partenerii străini pentru recuperarea cheltuielilor de participare la aplicaţiile militare multinaţionale;