Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.22 din 06 mai 2014 privind Raportul auditului operațional al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” pentru perioada 2011-2013

Numar 134-141 din data de 2014-05-06 Nr. cerinte: 24 Nr. recomandari: 44

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei, dna V.Buliga, viceministrului sănătății, dna S.Cotelea, șefului Secției bugetul de stat în domeniul ocrotirii sănătății și protecției sociale din cadrul Ministerului Finanțelor, dna A.Cojocaru, coordonatorilor Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”, dl O.Hîncu (Ministerul Sănătății) și dna A.Chirilov (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei), directorului adjunct al Centrului Național de Management în Sănătate, dl P.Crudu, consultantului pentru sănătate și protecție socială al Băncii Mondiale, dna I.Guban, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului operațional al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” pentru perioada 2011-2013.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2013 şi 20142, avînd drept scop evaluarea gestionării conforme și eficiente a mijloacelor financiare alocate în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, a rezultatelor implementării activităților stabilite, cu oferirea concluziilor de audit.
Auditul s-a desfășurat în conformitate cu Standardele de audit3 și potrivit termenilor de referinţă coordonați cu Banca Mondială. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin efectuarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:

pentru implementarea Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare/Banca Mondială a acordat Guvernului Republicii Moldova două credite consecutive în sumă totală de 17900,0 mii Drepturi Speciale de Tragere (echivalente cu circa 27200,00 mii dolari SUA), conform Acordurilor de finanţare din 03.07.2007 și, respectiv, din 20.12.2011.
Obiectivul de bază al Proiectului a constat în sporirea accesului populației la servicii de sănătate și asistență socială. Implementarea Proiectului urma să fie finalizată la 31.08.2013, termenul, cu acordul Băncii Mondiale, fiind extins pînă la 31.08.2014. În aspectul responsabililor de gestionare, mijloacele provenite din credit au fost direcţionate Ministerului Sănătății pentru modernizarea sistemului de sănătate – 22333,5 mii dolari SUA, şi Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru îmbunătăţirea sistemului de protecţie şi asistenţă socială – 5320,1 mii dolari SUA.

Auditul a stabilit că Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au realizat, în cadrul Proiectului, obiectivele determinate pentru 3 componente de bază. Astfel,

de către Ministerul Sănătății au fost desfășurate activități în vederea susținerii reformei şi dezvoltării a patru blocuri ale sistemului de asistenţă medicală prin: (i) inițierea elaborării și implementării Conturilor Naţionale în Sănătate, dezvoltării capacităţilor şi reglementării parteneriatului public-privat, dezvoltării şi reformei resurselor umane; (ii) aplicarea noului sistem de finanțare a prestatorilor de servicii medicale bazat pe indicatori de performanță și complexitatea cazului tratat, cu elaborarea strategiilor de extindere progresivă a acoperirii cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală; (iii) dezvoltarea asistenţei medicale primare prin reabilitarea instituţiilor medicale primare în localităţile rurale; (iv) evaluarea capacităţii spitalelor și modernizarea acestora;

de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a fost realizat „Programul de Ajutor Social”, orientat spre consolidarea capacităților Guvernului de identificare a păturilor sărace şi de colectare şi procesare eficientă a informaţiilor pentru un proces decizional adecvat.

În cadrul prezentului Proiect, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au fost responsabili de administrarea cheltuielilor operaţionale.


Concomitent, constatările rezultate din verificările efectuate şi expuse în Raportul de audit relevă următoarele neajunsuri și situații problematice. Astfel, prin prisma competențelor și responsabilităților delegate Ministerului Sănătății și unor structuri implicate, se denotă că:
  • nu a fost asigurată pe deplin instituționalizarea Conturilor Naționale în Sănătate, fiind constatată lipsa bazei normative pentru autorizarea acestora la nivel de țară; neprezentarea datelor de către prestatorii privați care activează în domeniul sănătății; nepublicarea rapoartelor anuale;
  • nu s-a ținut cont în totalitate de propunerile și recomandările consultanților referitor la elaborarea documentelor de politici ale resurselor umane, astfel nefiind elaborată și aprobată Strategia de dezvoltare a resurselor umane, limitîndu-se la aprobarea Concepției-cadru de dezvoltare a resurselor umane în sistemul sănătății;
  • nu a fost elaborat un plan bine determinat de implementare a recomandărilor consultantului privind eliminarea barierelor la furnizarea serviciilor private de sănătate;
  • recomandările consultantului privind trecerea treptată la nivel național pînă în anul 2014 la noul sistem de plată nu au fost realizate pe deplin, acesta fiind implementat în anul 2013 fără a se ține cont de gradul suficient de pregătire a instituțiilor medicale din țară;
  • nu a fost monitorizată corespunzător derularea lucrărilor de construcție, ceea ce a determinat, în majoritatea cazurilor, tergiversarea executării acestora, iar în unele cazuri – utilizarea ineficientă a mijloacelor creditare. Totodată, unii beneficiari de bunuri imobile renovate (23 centre de sănătate) nu au asigurat înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor proprietate publică.

De către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-au admis unele erori şi abateri la înregistrarea tranzacţiilor financiare, fapt datorat specificului de transmitere/primire a echipamentului TI. Procesul de elaborare a softului a întîmpinat unele dificultăți care au determinat extinderea termenului prestabilit (cu circa un an). Totodată, nu au fost înregistrate drepturile de proprietate intelectuală asupra softului.
Cu referire la executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr.7 din 8 februarie 2011 „Cu privire la Raportul auditului operaţional al Proiectului Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada iunie 2007-2010” s-a constatat că Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au realizat recomandările și cerințele înaintate.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului operaţional al Proiectului Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada 2011-2013, parte componentă a prezentei Hotărîri.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului operaţional al Proiectului Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada 2011-2013 se remit:
2.1. Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, inclusiv fortificarea sistemului de control intern la realizarea activităţilor Proiectului Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”;
2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Văscăuți, r-nul Florești; Costești, r-nul Ialoveni; Otaci, r-nul Ocnița; Pîrîta, r-nul Dubăsari; Moscovei, r-nul Cahul; Zăbriceni, r-nul Edineț; Corjeuți, r-nul Briceni; Sărăteni, r-nul Leova; Drepcăuți, r-nul Briceni; Cuizăuca, r-nul Rezina; Ciolacu Nou, r-nul Fălești; Onișcani, r-nul Călărași; Moșana, r-nul Dondușeni; Lozova, r-nul Strășeni; Copanca, r-nul Căușeni; Boldurești,       r-nul Nisporeni; Etulia, r-nul Vulcănești; Cociulia, r-nul Cantemir; Ciutulești, r-nul Florești; Cotul Morii, r-nul Hîncești; Ciuciuleni, r-nul Hîncești; Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă; Tvardița, r-nul Taraclia, pentru implementarea recomandării din Raport; 
2.3. Oficiului Băncii Mondiale din Moldova, pentru documentare;
2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și monitorizarea finalizării Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”;
2.5. Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie și Comisiei economie, buget şi finanţe ale Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare.

3. Despre executarea cerințelor din subpct.2.1 și subpct.2.2 ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Se scoate din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din   8 februarie 2011 „Cu privire la Raportul auditului operaţional al Proiectului Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada iunie 2007-2010”.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013”; Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”; Hotărîrea Curţii de Conturi nr.11 din 03.04.2009 „Privind aprobarea Standardelor auditului performanţei”, abrogate prin Hotărîrea Curții Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale ISSAI de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi.

Recomandari (44)

1. Să elaboreze propuneri de completare a cadrului normativ privind prezentarea de către instituțiile medicale private a informațiilor financiare către Centrul Național de Management în Sănătate, pentru autorizarea CNS la nivel de țară.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandarea nr. 1 este în proces de realizare studiată în detaliu de către Centrul Național de Management în Sănătate (CNMS) legislația în vigoare privind compartimentul „statistica”, inclusiv cu consultarea specialiștilor în domeniu din cadrul Biroului Național de Statistică. În rezultatul acestor măsuri s-a constatat că nu necesită modificări legislația în vigoare referitor la statistică, dar este necesar de revizuit regulamentul CNMS, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 999 din 21 decembrie 2011, cu includerea a 2-ă poziții: -Centrul Național de Management în Sănătate este organul abilitat a Ministerului Sănătății în vederea colectării statisticii din domeniul sănătății (indiferent de forma de proprietate a prestatorilor de servicii de sănătate). -Centrul Național de Management în Sănătate asigură confidențialitatea datelor colectate în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale. Regulamentul urmează a fi revizuit și completat până la data de 31 decembrie curent. Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 Cu referire la legislaţia în vigoare aferentă prezentării datelor pentru Conturile Naţionale în Sănătate (CNS) de către instituţiile medicale private, informăm că Centrul Naţional de Management în Sănătate (CNMS) este în proces de reorganizare şi în regulamentul nou al instituţiei vor fi prezente clauzele: a)Centrul Naţional de Management în Sănătate este organul abilitat a Ministerului Sănătăţii în vederea colectării statisticii din domeniul sănătăţii (indiferent de forma de proprietate a prestatorilor de servicii de sănătate). b)Centrul Naţional de Management în Sănătate asigură confidenţialitatea datelor colectate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Cu referire la legislaţia în vigoare aferentă prezentării datelor pentru Conturile Naţionale în Sănătate (CNS) de către instituţiile medicale private, informăm următoarele: Conform pct.7 subpct.49 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii -organizează sistemul informaţional din domeniul sănătăţii şi modul de raportare a datelor de către instituţiile medico-sanitare publice şi private, pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a cheltuielilor din sectorul sănătăţii. Proiectul regulamentului de activitate a Centrului Naţional de Management în Sănătate (CNMS) stipulează delegarea de către Ministerul Sănătăţii a competenţei de colectare a datelor în cadrul Conturilor Naţionale în Sănătate prin includerea următoarelor atribuţii: i)Colectarea informaţiei economico-financiare în baza Matricei Conturilor Naţionale în Sănătate de la instituţiile medico-sanitare, indiferent de statutul juridic, precum şi de la agenţii de finanţare; ii)Crearea şi menţinerea bazei naţionale de date: statistice, economico-financiare (Conturile Naţionale în Sănătate) şi de activitate a prestatorilor de servicii medicale (sector spitalicesc, primar), etc. Totodată, informăm că prevederile legislaţiei în vigoare nu prevăd sancţiuni pentru instituţiile medicale private în cazul neprezentării datelor statistice organelor administraţiei publice. Astfel, pentru anul 2014, circa 15% dintre instituţiile medicale private nu au prezentat în adresa CNMS nici un raport privind activitatea sa. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 Cu referire la legislaţia în vigoare aferentă prezentării datelor pentru Conturile Naţionale în Sănătate (CNS) de către instituţiile medicale private, informăm că prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 394 din 27 mai 2015 (http://cnms.md/ro/regulament-de-activitate) a fost aprobat un nou Regulament de activitate a Centrului Naţional de Management în Sănătate (CNMS), în care au fost incluse următoarele clauze: 10. Funcţiile şi atribuţiile CNMS sunt: 10.1 In domeniul managementului şi integrării serviciilor medicale: k) colectarea informaţiei economico-fmanciare, în baza Matricei Conturilor Naţionale în Sănătate de la instituţiile medico-sanitare, indiferent de statutul juridic, precum şi de la agenţii de finanţare; 10.2 în domeniul statisticii medicale şi a bazelor de date ale sistemului naţional de sănătate: b) coordonarea colectării, generalizarea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice privind sănătatea populaţiei şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale şi private; o) crearea şi menţinerea bazei naţionale de date: statistice, economico-fmanciare (Conturile Naţionale în Sănătate) şi de activitate a prestatorilor de servicii medicale (sector spitalicesc, primar), etc; Suplimentar, menţionăm că confom pct. 7 subpct. 49 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii - organizează sistemul informaţional din domeniul sănătăţii şi modul de raportare a datelor de către instituţiile medico-sanitare publice şi private, pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a cheltuielilor din sectorul sănătăţii.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

2. Să întreprindă măsuri concrete în vederea intensificării controlului intern al procesului de colectare, prelucrare și raportare a datelor CNS.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandările nr. 2, 3 și 4 de asemenea sunt în proces de realizare, fiind planificate a fi finisate până la data de 31 decembrie 2014. Cauza nerealizării până la moment a fost fluxul de cadre pe parcursul anului curent din cadrul subdiviziunii Centrului Național de Management în Sănătate responsabilă de Conturile Naționale în Sănătate și a procesului de revizuire a regulamentului CNMS (copia scrisorii CNMS a fost anexată). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 In vederea intensificării controlului intern al procesului de colectare, prelucrare şi raportare a datelor CNS şi reglementării interne a procesului de aprobare a rapoartelor şi de adoptare a deciziilor, asigurând documentarea acestora Ia toate etapele, în paralel cu aprobarea planului de acţiuni al Centrului Naţional de Management în Sănătate pentru anul 2015 (pînă la 31 ianuarie curent) se vor elabora proiecte de ordine interne în vederea realizării măsurilor nominalizate Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 În vederea intensificării controlului intern al procesului de colectare, prelucrare şi raportare a datelor CNS şi reglementării interne a procesului de aprobare a rapoartelor şi de adoptare a deciziilor, asigurând documentarea acestora la toate etapele, Softul CNS este elaborat în aşa fel ca să identifice persoana responsabilă din cadrul instituţiei ce raportează în CNS şi responsabilitatea despre informaţia introdusă este a acesteia. Suplimentar la acest moment, după validarea datelor raportate în CNS - softul nu mai permite de a face nici o modificare. În planul anual de activitate a CNMS sunt stipulaţi termenii de colectare a datelor, procesarea acestora, validarea şi analiza informaţiei cu generarea tabelelor standard a CNS şi în final elaborarea raportului anual a CNS.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf

3. Să asigure transparența informațiilor prin măsuri concrete și publicarea Rapoartelor anuale ale CNS.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandările nr. 2, 3 și 4 de asemenea sunt în proces de realizare, fiind planificate a fi finisate până la data de 31 decembrie 2014. Cauza nerealizării până la moment a fost fluxul de cadre pe parcursul anului curent din cadrul subdiviziunii Centrului Național de Management în Sănătate responsabilă de Conturile Naționale în Sănătate și a procesului de revizuire a regulamentului CNMS (copia scrisorii CNMS se anexează). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 Referitor la asigurarea transparenţei informaţiilor prin publicarea rapoartelor anuale ale CNS pe pagina electronică a CNMS, la moment CNMS a finisat raportul referitor la CNS pentru anul 2013, pînă la 28 ianuarie curent acesta va fi remis Ministerului Sănătăţii pentru examinare şi aprobare, apoi fa vi publicat pe pagina web a CNMS în paralel cu rapoartele pentru anii precedenţi. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Referitor la asigurarea transparenţei informaţiilor prin publicarea rapoartelor anuale ale CNS pe pagina electronica a CNMS, la moment CNMS a finisat raportul referitor la CNS pentru anul 2013 şi este remis Ministerului Sănătăţii pentru examinare şi aprobare, care urmează a fi publicat pe pagina web a CNMS în paralel cu rapoartele pentru anii precedenţi. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 Idem răspunsul anterior.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

4. Să elaboreze reglementări interne privind procesul de aprobare a rapoartelor și de adoptare a deciziilor, asigurînd documentarea acestora la toate etapele.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandările nr. 2, 3 și 4 de asemenea sunt în proces de realizare, fiind planificate a fi finisate până la data de 31 decembrie 2014. Cauza nerealizării până la moment a fost fluxul de cadre pe parcursul anului curent din cadrul subdiviziunii Centrului Național de Management în Sănătate responsabilă de Conturile Naționale în Sănătate și a procesului de revizuire a regulamentului CNMS (copia scrisorii CNMS se anexează). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 In vederea intensificării controlului intern al procesului de colectare, prelucrare şi raportare a datelor CNS şi reglementării interne a procesului de aprobare a rapoartelor şi de adoptare a deciziilor, asigurând documentarea acestora Ia toate etapele, în paralel cu aprobarea planului de acţiuni al Centrului Naţional de Management în Sănătate pentru anul 2015 (pînă la 31 ianuarie curent) se vor elabora proiecte de ordine interne în vederea realizării măsurilor nominalizate. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 În vederea intensificării controlului intern al procesului de colectare, prelucrare şi raportare a datelor CNS şi reglementării interne a procesului de aprobare a rapoartelor şi de adoptare a deciziilor, asigurând documentarea acestora la toate etapele, Softul CNS este elaborat în aşa fel ca să identifice persoana responsabilă din cadrul instituţiei ce raportează în CNS şi responsabilitatea despre informaţia introdusă este a acesteia. Suplimentar la acest moment, după validarea datelor raportate în CNS - softul nu mai permite de a face nici o modificare. În planul anual de activitate a CNMS sunt stipulaţi termenii de colectare a datelor, procesarea acestora, validarea şi analiza informaţiei cu generarea tabelelor standard a CNS şi în final elaborarea raportului anual a CNS. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 In vederea intensificării controlului intern al procesului de colectare, prelucrare şi raportare a datelor CNS şi reglementării interne a procesului de aprobare a rapoartelor şi de adoptare a deciziilor, conform prevederilor Ordinului nr. 394 din 27 mai 2015 se vor elabora proiecte de ordine interne în vederea realizării măsurilor necesare inclusiv pentru procesul de aprobare a rapoartelor şi de adoptare a deciziilor.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

5. Să țină cont de recomandările consultanților privind necesitatea de elaborare a Strategiei de dezvoltare a resurselor umane.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandarea nr. 5 este în proces de elaborare. La data de 01 iulie 2014, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a angajat un consultant naţional în elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în sănătate. În prezent, a demarat procesul de revizuire şi ajustarea a Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate, prin prisma accelerării reformelor în sănătate, inclusiv cu includerea măsurilor și acțiunilor specifice dezvoltării resurselor umane în sistemul de sănătate. Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 In contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane în Sistemul Sănătăţii s-au realizat următoarele: -Prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1086 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru" (se anexează) a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii; -Prin Dispoziţia Ministerului Sănătăţii nr. 559-d din 21 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni" (se anexează) a fost aprobat Planul de acţiuni pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane; -La momentul actual elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii se află la etapa de consultare cu experţii internaţionali. Suportul în organizarea consultanţei externe a Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane este oferit de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Suplimentar răspunsului din scrisoarea anterioară: „-La momentul actual proiectul Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii este definitivat şi înaintat autorităţilor interesate spre avizare şi consultare publică. -Atît în proiectul Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din Sistemul Sănătăţii, precum şi în planul de implementare a acesteia sunt incluse măsuri, obiective şi activităţi privind colaborarea cu alte autorităţi interesate.” Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane în Sistemul Sănătăţii informăm că la momentul actual proiectul Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii este definitivat şi înaintat autorităţilor interesate spre avizare şi consultare publică din 05 iunie 2015: http://particip.gov. md/proiectview.php?l-ro&idd=2339. Atît în proiectul Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din Sistemul Sănătăţii, precum şi în planul de implementare a acesteia sunt incluse măsuri, obiective şi activităţi privind colaborarea cu alte autorităţi interesate.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

6. Să întreprindă măsuri în vederea realizării indicatorilor stabiliți în Planul de acțiuni de implementare a Concepției-cadru de dezvoltare a resurselor umane în sistemul sănătății, în special în partea ce ține de completarea Planului cu activități vizînd colaborarea cu alte autorități interesate.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandarea nr. 6 este în proces de realizare: i. Conform prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 cu modificările şi completările ulterioare și Hotărîrii Guvernului nr. 1595 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare, pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, începând cu 01 iulie 2014, a fost stabilit salariul tarifar pentru categoria I de calificare în mărime de 1000,0 lei. ii. A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la autorizarea (licenţierea) exerciţiului profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice. Proiectul a fost consultat cu subiecţii interesaţi din sistemul sănătăţii şi plasat pe pagina web a Ministerului Sănătăţii la compartimentul transparenţă decizională. Totodată, proiectul urmează a fi supus avizării de către ministerele de resort. În context, în vederea elaborării cadrului normativ ce ar reglementa autorizarea (licenţierea) exerciţiului profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice, Direcţia a prezentat propunerile respective, Direcţiei Juridice, pentru a fi incluse în proiectul noii Legi a ocrotirii sănătăţii. Însăşi mecanismul de autorizare a exercitării acestor profesiuni va fi determinat de Regulamentul menţionat. Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 In contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane în Sistemul Sănătăţii s-au realizat următoarele: -Prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1086 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru" (se anexează) a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii; -Prin Dispoziţia Ministerului Sănătăţii nr. 559-d din 21 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni" (se anexează) a fost aprobat Planul de acţiuni pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane; -La momentul actual elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii se află la etapa de consultare cu experţii internaţionali. Suportul în organizarea consultanţei externe a Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane este oferit de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Suplimentar răspunsului din scrisoarea anterioară: „-La momentul actual proiectul Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii este definitivat şi înaintat autorităţilor interesate spre avizare şi consultare publică. -Atît în proiectul Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din Sistemul Sănătăţii, precum şi în planul de implementare a acesteia sunt incluse măsuri, obiective şi activităţi privind colaborarea cu alte autorităţi interesate.” Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane în Sistemul Sănătăţii informăm că la momentul actual proiectul Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii este definitivat şi înaintat autorităţilor interesate spre avizare şi consultare publică din 05 iunie 2015: http://particip.gov. md/proiectview.php?l-ro&idd=2339 Atît în proiectul Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din Sistemul Sănătăţii, precum şi în planul de implementare a acesteia sunt incluse măsuri, obiective şi activităţi privind colaborarea cu alte autorităţi interesate.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

7. Să elaboreze măsuri adecvate cu definirea activităților-cheie, desemnarea responsabililor, stabilirea indicatorilor, termenelor de realizare și procedurilor de monitorizare, control și raportare etc., în vederea implementării recomandărilor ce țin de eliminarea barierelor în furnizarea de servicii private de sănătate și operarea integrată a serviciilor publice și private în republică.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandarea nr. 7 este în proces de implementare fiind organizată la 10 noiembrie curent de către Ministerul Sănătății o întâlnire cu reprezentanții sectorului medical privat din Republica Moldova. La eveniment au participat peste 40 de persoane cu funcții de decizie din cadrul acestor instituții. Ministrul Sănătății s-a referit la unificarea eforturilor în vederea asigurării accesului cetățenilor din regiuni la servicii medicale de calitate. Această conlucrare va aduce valoare adăugată obiectivelor de dezvoltare a sistemului de ocrotire a sănătății prin stimularea investițiilor în domeniul serviciilor medicale private şi creşterea calităţii serviciilor. S-a venit cu inițiativa de a crea o platformă de comunicare eficientă permanentă, care ar asigura un dialog constant și constructiv între Ministerul Sănătății și mediul medical privat. În continuare s-a decis oferirea din partea Ministerului a întregului suport pentru constituirea unei asemenea structuri, care ar reprezenta întreg sectorul medical privat și ar contribui direct la dezvoltarea serviciilor medicale de calitate, competitive și accesibile pentru fiecare cetățean al țării(http://ms.gov.md/?q=stiri/ministrul-sanatatii-invita-colaborare-reprezentantii-sectorului-medical-privat). Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 La etapa de lansare publică a concursului proiectului de Parteneriat public-privat (PPP) pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican, legislaţia în acest domeniu nu prevede procedura de iniţiere a unui parteneriat. Astfel, prin Hotărîrea Guvemuluiu nr.476 din 04.07.2012 a fost aprobat un regulament prin care Partenerul public asigură elaborarea unui studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate se elaborează separat pentru fiecare proiect de parteneriat public-privat. Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prezentat conform anexei nr.l la Regulamentului. In acest context, aducem la cunoştinţă că la data de 21.06.2010 a fost făcut public un studiu de fezabilitate pentru IMSP Spitalul Clinic Republican, care conţinea şi o scurtă analiză al proiectului de parteneriat public-privat pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic. Astfel, luând în considerare faptul că actul normativ de reglementare a fost elaborat post iniţierii proiectului de PPP pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic, un studiu de fezabilitate separat pentru PPP pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic nu a fost efectuat, studiu care ar fi evidenţiat investiţia din punct de vederea al posibilităţilor tehnice de realizare şi al rentabilităţii economic, precum şi ar fi prevenit riscurile aferente derulării proiectului. In prezent Ministerul Sănătăţii este la etapa de revizuire a proiectului de contract PPP referitor la câteva aspecte: Forma contractuală ţinând cont de faptul că PPP este un proiect complex precum şi ajustarea proiectului tip de contract, luând în considerare lista indicatorilor recomandată de consultantul local al ministerului. Conchidem prin a evidenţia faptul că Ministerul Sănătăţii duce negocieri cu reprezentanţii Corporaţiei Internaţionale Financiare (CFI), la nivel de discuţie în cadrul şedinţelor, astfel încât CFI să asigure monitorizarea derulării proiectului şi asistenţa din exterior a PPP în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ privind PPP. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 In scopul elaborării măsurilor adecvate cu definirea activităţilor-cheie, desemnarea responsabililor, stabilirea indicatorilor, termenelor de realizare şi procedurilor de monitorizare, control şi raportare etc, în vederea implementării recomandărilor ce ţin de eliminarea barierelor în furnizarea de servicii private de sănătate şi operarea integrată a serviciilor publice şi private în republică, Ministerul Sănătăţii regulat organizează întrevederi cu reprezentanţii sectorului medical privat din Republica Moldova, cu participarea persoanelor cu funcţii de decizie. Ministrul Sănătăţii a iniţiat unele măsuri şi îşi direcţionează eforturile, inclusiv în vederea asigurării accesului cetăţenilor din regiuni la servicii medicale de calitate, indiferent de statutul juridic al instituţiilor medicale. Această conlucrare este orientată spre creşterea valorii adăugate obiectivelor de dezvoltare a sistemului de ocrotire a sănătăţii prin stimularea investiţiilor în domeniul serviciilor medicale private şi creşterea calităţii serviciilor. Este deja creată o platformă de comunicare eficientă permanentă, care asigură un dialog constant şi constructiv între Ministerul Sănătăţii şi mediul medical privat.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

8. Să întreprindă măsurile de rigoare, de comun cu instituțiile medicale de toate nivelurile, finanțate în baza noului sistem de plată, precum și cu fondatorii acestora, în vederea realizării proceselor necesare bunei funcționări a sistemului menționat.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandarea nr. 8 a fost realizată, căci în scopul îmbunătăţirii mecanismului de finanţare a spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX) prin Ordinele comune ale MS şi CNAM nr. 305/119-A din 07 aprilie 2014 şi nr. 306/120-A din 07 aprilie 2014 (copiile ordinelor au fost anexate) au fost introduse modificările şi completările respective la ordinele comune ale MS şi CNAM nr. 397/125-A din 05 aprilie 2013 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare şi validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanţării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX)" şi nr. 663/190-A din 07 iunie 2013 "Privind aprobarea Listei Categoriilor majore de diagnostice, Grupelor de diagnostice (DRG) şi Listei DRG şi instituţiilor medico-sanitare pentru care se aplică coeficientul de ajustare a valorilor relative cu costul real a consumabilelor costisitoare". Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 în vederea realizării proceselor necesare bunei funcţionări a sistemului de plată bazat pe DRG au fost întreprinse următoarele măsuri: - Prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.l496/671-A din 29.12.2014 (se anexează) au fost ajustate tarifele proprii instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti rambursate în funcţie de complexitatea cazurilor (DRG şi CASE-MIX) în anul 2014. - Prin Normele metodologice de aplicare în anul 2015 al Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicala, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.l490/672-A din 29.12.2014 (se anexează), s-a prevăzut ca pentru spitalele rambursate în funcţie de complexitatea cazurilor (DRG şi CASE-MIX) în contract să se specifice suma contractuală şi tariful propriu (pct.165).

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

8. Să întreprindă măsurile de rigoare, de comun cu instituțiile medicale de toate nivelurile, finanțate în baza noului sistem de plată, precum și cu fondatorii acestora, în vederea realizării proceselor necesare bunei funcționări a sistemului menționat.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Recomandarea nr. 8 a fost realizată, căci în scopul îmbunătăţirii mecanismului de finanţare a spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX) prin Ordinele comune ale MS şi CNAM nr. 305/119-A din 07 aprilie 2014 şi nr. 306/120-A din 07 aprilie 2014 (copiile ordinelor au fost anexate) au fost introduse modificările şi completările respective la ordinele comune ale MS şi CNAM nr. 397/125-A din 05 aprilie 2013 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare şi validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanţării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX)" şi nr. 663/190-A din 07 iunie 2013 "Privind aprobarea Listei Categoriilor majore de diagnostice, Grupelor de diagnostice (DRG) şi Listei DRG şi instituţiilor medico-sanitare pentru care se aplică coeficientul de ajustare a valorilor relative cu costul real a consumabilelor costisitoare". Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 în vederea realizării proceselor necesare bunei funcţionări a sistemului de plată bazat pe DRG au fost întreprinse următoarele măsuri: - Prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.l496/671-A din 29.12.2014 (se anexează) au fost ajustate tarifele proprii instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti rambursate în funcţie de complexitatea cazurilor (DRG şi CASE-MIX) în anul 2014. - Prin Normele metodologice de aplicare în anul 2015 al Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicala, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.l490/672-A din 29.12.2014 (se anexează), s-a prevăzut ca pentru spitalele rambursate în funcţie de complexitatea cazurilor (DRG şi CASE-MIX) în contract să se specifice suma contractuală şi tariful propriu (pct.165). Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Idem răspunsul din scrisoarea anterioară.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf

9. Să consolideze măsurile eficiente de monitorizare și audit al codificării cazurilor tratate.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 839/427-A din 21.08.2014 au fost aprobate materialele necesare pentru codificarea medicală a maladiilor şi intervenţiilor în cadrul sistemului DRG: Standardele codificării australiene ICD-I0-AM, Indexul alfabetic al bolilor ICD-lO-AM; Lista tabelară a intervenţiilor; Indexul alfabetic al intervențiilor; Lista intervențiilor chirurgicale (copia ordinului a fost anexată). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 Idem răspunsul anterior.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

9. Să consolideze măsurile eficiente de monitorizare și audit al codificării cazurilor tratate.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 839/427-A din 21.08.2014 au fost aprobate materialele necesare pentru codificarea medicală a maladiilor şi intervenţiilor în cadrul sistemului DRG: Standardele codificării australiene ICD-I0-AM, Indexul alfabetic al bolilor ICD-lO-AM; Lista tabelară a intervenţiilor; Indexul alfabetic al intervențiilor; Lista intervențiilor chirurgicale (copia ordinului a fost anexată). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 Idem răspunsul anterior. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Pentru fortificarea capacităţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în auditul codificării în cadrul DRG, în cadrul proiectului Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială pe perioada 02.01.2014 - 30.08.2014 a fost contractat Consultantul internaţional (individual) Kristiin Kahur. Obiectivul acestui contract - consolidarea capacităţilor instituţionale şi resurselor umane din cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional de Management în Sănătate la necesitate) în implementarea mecanismului de audit al codificării, în cadrul noului sistem de plată a spitalelor (DRG system), bazat pe complexitatea cazurilor tratate. Consultantul a pregătit un Raport de audit privind DRG ce a evaluat performanţele codificării curente de către toate spitalele cu scoaterea în evidenţă a problemelor legate de auditul DRG şi propunerea acţiunilor de remediere, etc. De asemenea a asigurat un suport de consultanţă necesar pentru CNAM şi CNMS în procesul de stabilire a bunei funcţionări a mecanismului de audit privind DRG. Întru consolidarea măsurilor eficiente de monitorizare şi audit al codificării cazurilor tratate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 839/427-A din 21.08.2014 (se anexează) au fost aprobate materialele necesare pentru codificarea medicală a maladiilor şi intervenţiilor în cadrul sistemului DRG: Standardele codificării australiene ICD-10-AM, Indexul alfabetic al bolilor ICD-10-AM; Lista tabelară a intervenţiilor; Indexul alfabetic al intervenţiilor; Lista intervenţiilor chirurgicale. Totodată, în scopul îmbunătăţirii calităţii codificării datelor clinice în cadrul instituţiilor medico-sanitare finanţate în baza de DRG (CASE-MIX) de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în baza dispoziţiei nr.231-d din 02.09.2014 au fost organizate în perioada 9, 16, 19 septembrie 2014 seminare zonale de instruire (Centru, Sud, Nord) cu genericul „Codificarea medicală şi evaluarea spitalului în cadrul sistemului DRG".

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf

10. Să elaboreze un plan de acțiuni concrete în vederea realizării și documentării recepției finale a centrelor de sănătate în care au fost efectuate lucrări de renovare și achitate mijloace creditare, iar în unele cazuri – să propună măsuri de înlăturare a neregulilor stabilite.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 A fost aprobat planul de măsuri a Secției investiții capitale și administrarea proprietății de stat (copia planului se anexează). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, cu completările şi modificările ulterioare, efectuează recepţiile finale ale Centrelor de Sănătate rurale construite şi renovate în cadrul Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" după expirarea termenelor de garanţie prevăzute de condiţiile contractuale. Astfel, din 79 Centre de Sănătate finanţate din creditul Băncii Mondiale în cadrul proiectului menţionat pînă în prezent au fost efectuate recepţiile finale la 61 obiecte. Celelalte 18 obiecte urmează să fie recepţionate, conform prevederilor contractuale, în anul 2015. Cît priveşte înlăturarea neregulilor stabilite la unele obiecte, Ministerul Sănătăţii, în comun cu ceilalţi factori participanţi la edificarea construcţiilor, a efectuat recepţia finală a Centrului de Sănătate Ciuciuleni, raionul Hînceşti şi a obţinut expertiza ecologică a Centrului de Sănătate Boldureşti, raionul Nisporeni. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Ministerul Sănătăţii în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, cu completările şi modificările ulterioare, efectuează procesul de recepţie finală a Centrelor de Sănătate rurale, construite şi renovate în cadrul Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" după expirarea termenilor de garanţie prevăzute de condiţiile contractuale şi acordului cu Banca Mondială. În procesul verbal de recepţie finală, anexă la Regulamentul de recepţie, se documentează toată informaţia detaliată despre lucrările executate, comportarea în timp a construcţiei şi nu necesită elaborarea unor acţiuni concrete din partea ministerului privind procesul de recepţie a Centrelor de Sănătate. La fel nu este necesar de elaborat un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor depistate, din simplu motiv că la Regulamentul de recepţie menţionat sunt elaborate Anexe, care se îndeplinesc în procesul de lucru a Comisiei de recepţie finală, cu indicarea concretă a obiecţiilor şi neconformităţilor depistate şi stabilirea termenului de remediere a acestora. Conform art. 24, lit. 1) al Legii Calităţii nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 „remedierea pe proprie cheltuială a defectelor apărute din vina antreprenorului atît în perioada de execuţie cît şi în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei", respectiv toate neregulile stabilite în timpul recepţiei finale se execută de antreprenor şi din contul antreprenorului şi numai după lichidarea acestora şi coordonarea cu toţi factorii implicaţi în procesul de realizare a construcţiei, ministerul eliberează Garanţia bancară de bună execuţie. Cît priveşte înlăturarea neregulilor stabilite la unele obiecte, Ministerul Sănătăţii în comun cu administraţia publică locală şi participanţii la edificarea construcţiilor, au efectuat recepţia finală a Centrului de Sănătate Ciuciuleni, raionul Hînceşti şi s-a obţinut expertiza ecologică a Centrului de Sănătate Boldureşti, raionul Nisporeni. La momentul actual din 79 Centre de Sănătate construite/renovate în cadrul Proiectului Servicii Sănătate şi Asistenţă Socială la 61 Centre a fost efectuată recepţia finală. Pentru 18 centre urmează să fie organizate comisiile de recepţie finală în anul 2015, în dependenţă de expirarea termenului de garanţie, conform prevederilor contractuale, moment care se monitorizează de minister. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 In contextul elaborării un plan de acţiuni concrete în vederea realizării şi documentării recepţiei finale a centrelor de sănătate în care au fost efectuate lucrări de renovare şi achitate mijloace creditare, iar în unele cazuri - să propună masuri de înlăturare a neregulilor stabilite comunicăm că, acest plan de măsuri se conţine de fapt în prevederile Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, cu completările şi modificările ulterioare. In conformitate cu acest Regulament Ministerul Sănătăţii efectuează procesul de recepţie finală a Centrelor de Sănătate rurale, construite şi renovate în cadrul Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială", după expirarea tennenilor de garanţie prevăzute de condiţiile contractuale şi acordului cu Banca Mondială. In procesul verbal de recepţie finală, anexă la Regulamentul de recepţie, se documentează toată infonnaţia detaliată despre lucrările executate, comportarea în timp a construcţiei şi nu necesită elaborarea unor acţiuni concrete din partea ministerului privind procesul de recepţie a Centrelor de Sănătate. Iar cu referire la înlăturarea neregulilor depistate, la Regulamentul de recepţie sus-menţionat sunt Anexele respective, care se îndeplinesc în procesul de lucru a Comisiei de recepţie finală, cu indicarea concretă a obiecţiilor şi neconformităţilor depistate şi stabilirea termenului de remediere a acestora. Suplimentar, conform art. 24, lit. 1) al Legii Calităţii nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 „remedierea pe proprie cheltuială a defectelor apărute din vina antreprenorului atît în perioada de execuţie cît şi în perioada de garanţie stabilită confonn legislaţiei", respectiv toate neregulile stabilite în timpul recepţiei finale se execută de antreprenor şi din contul antreprenorului şi numai după lichidarea acestora şi coordonarea cu toţi factorii implicaţi în procesul de realizare a construcţiei, ministerul eliberează Garanţia bancară de bună execuţie. Cît priveşte înlăturarea neregulilor stabilite la unele obiecte, Ministerul Sănătăţii în comun cu administraţia publică locala şi participanţii la edificarea construcţiilor, au efectuat recepţia finală a Centrului de Sănătate Ciuciuleni, raionul Hînceşti şi s-a obţinut expertiza ecologică a Centrului de Sănătate Boldureşti, raionul Nisporeni. La momentul actual din 79 Centre de Sănătate construite/renovate în cadrul Proiectului Servicii Sănătate şi Asistenţă Socială la 61 Centre a fost efectuată recepţia finală. Pentru 18 centre urmează să fie organizate comisiile de recepţie finală în anul 2015, în dependenţă de expirarea termenului de garanţie, conform prevederilor contractuale, moment care se monitorizează de minister.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

12. Să monitorizeze în continuare situația privind înregistrarea bunurilor imobile ale centrelor de sănătate la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Se realizează în continuu prin solicitarea regulată a informației de la centrele de sănătate privind înregistrarea bunurilor imobile ale centrelor la organele cadastrale (copiile scrisorilor au fost anexate). Ca urmare a circularei din iunie curent până la moment au mai fost prezentate documentele de înregistrare a 15 centre de sănătate (copiile au fost anexate). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 In contextul monitorizării în continuare a situaţiei privind înregistrarea bunurilor imobile ale centrelor de sănătate la organele cadastrale, Ministerul Sănătăţii a emis în adresa conducătorilor Centrelor Medicilor de Familie şi Centrelor de Sănătate 3 scrisori: nr. 02¬12/269 din 09.06.2014; nr. 02-12/456 din 05.11.2014 şi nr. 02-12/527 din 15.12.2014 (se anexează), prin care a solicitat întreprinderea măsurilor pentru înregistrarea patrimoniului în Cadastru bunurilor imobile şi informarea ministerului despre măsurile întreprinse. În perioada de la emiterea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 22 din 06.05.2014 pînă la 01.12.2014 au fost înregistrate bunuri imobile ale 15 Centre de Sănătate. Informaţia respectivă cu anexarea documentelor confirmative a fost prezentată Curţii de Conturi prin scrisoarea nr. 01-8/1905 din 01.12.2014. Prin scrisoarea nr. 02-12/527 din 15.12.2014 Ministerul Sănătăţii în mod repetat a solicitat de la conducătorii Centrelor Medicilor de Familie şi Centrelor de Sănătate prezentarea informaţiei referitor la măsurile întreprinse în vederea înregistrării patrimoniului în Cadastru bunurilor imobile. Ca rezultat pînă în prezent au fost prezentate informaţiile de la 22 Centre de Sănătate (se anexează). Conform informaţiei prezentate, din cele 22 de Centre de Sănătate, a fost înregistrat patrimoniul la 11 Centre (Centrele de Sănătate: Satul Nou, Răspopeni, Vasilcău, Cioc-Maidan, Ciobruciu, Tvardiţa, Ciuciuleni, Mihăileni, Ochiul Alb, Zahoma, Lăpuşna), iar în celelalte Centre este iniţiată procedura de înregistrare (Centrele de Sănătate: Chiperceni, Corjeuţi, Gribova, Pîrîta, Cuizăuca, Ciolacu Nou, Boldureşti, Cotul Morii, Fundurii Vechi, Valea Perjei, Colibaşi). Ministerul Sănătăţii va monitoriza şi în continuare situaţia privind înregistrarea bunurilor imobile ale Centrelor de Sănătate la organele cadastrale, care conform termenelor şi procedurilor stabilite trebuie să fie finisate în anul 2016. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Recomandarea în cauză se realizează în continuu prin solicitări regulate de la centrele de sănătate a informaţiei privind înregistrarea bunurilor imobile ale acestora la organele cadastrale. Prin scrisoarea nr.01-8/1905 din 01.12.2014 şi nr.01-3/13-8 din 27.01.2015 Ministerul Sănătăţii a prezentat Curţii de Conturi informaţia detaliată, cu anexarea documentelor confirmative, referitor la procesul de înregistrare a Centrelor de Sănătate la organele cadastrale. Suplimentar informăm că pe parcursul trimestrului I al anului 2015 încă 3 instituţii (CS Vamiţa, CS Moscovei, CS Satul Nou) au raportat referitor la înregistrarea imobilelor, iar CS Gura Galbenii a prezentat documentele referitor la iniţierea procedurii de înregistrare, conform comenzei nr.2901/14/19023 din 17.11.2014 (se anexează). Ministerul Sănătăţii va monitoriza şi în continuare situaţia privind înregistrarea bunurilor imobile ale Centrelor de Sănătate la organele cadastrale, care conform termenelor şi procedurilor stabilite trebuie să fie finisate în anul 2016.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf

13. Să examineze oportunitatea revizuirii reglementărilor existente, cu modificarea/suplimentarea lor în vederea determinării certe a executorului/autorului protocoalelor clinice standardizate elaborate; procedurilor de elaborare a planului de implementare a protocoalelor; procedurii de monitorizare a utilizării protocoalelor clinice standardizate a locurilor de muncă etc.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 A fost emisă Dispoziția MS nr. 400-d din 06 august 2014 prin care s-au revizuit reglementările în vederea determinării certe a executorului/autorului protocoalelor clinice standardizate elaborate; procedurilor de elaborare a planului de implementare a protocoalelor; procedurii de monitorizare a utilizării protocoalelor clinice standardizate a locurilor de muncă etc. (copia dispoziției se atașează).

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

14. Să întreprindă măsuri în vederea urgentării acțiunilor privind obținerea unor investiții private în domeniul serviciilor de reabilitare și îngrijire de lungă durată.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 La data de 18.11.2014, de ziua antreprenorului în medicină, a fost organizat în premieră în Republica Moldova un eveniment cu participarea Ministerului Sănătății și altor oficialii din mediul sănătății, unde s-a încercat să convingă opinia publică de faptul că și în medicină se poate și trebuie de construit o afacere. Acest eveniment a fost organizat în cadrul săptămânii globale a antreprenorialului, a adunat decidenți din toate sferele de activitate ale medicinii autohtone. Scopul evenimentului a fost de a promova idei și a construi noi sisteme antreprenoriale. Ministerul Sănătății a comunicat atât despre cum să-ți inițiezi o afacere în Republica Moldova cât și despre sistemul actual al medicinii private. (http://mbc.md/rom/news/economy/i-in-medicina-poi-construi-o-afacere-iata-cateva-idei/). Scris. MS nr. 01-3/13 din 27.01.2015 În prezent în Republica Moldova sunt desfăşurate 282 paturi de îngrijiri paliative în spitalele raionale/municipale. Totodată sunt defaşurate 220 paturi de reabilitare şi recuperare în spitalele raionale/municipale/republicane, dintre care în Institutul Mamei şi Copilului 65 paturi; Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie 30 paturi; Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 30 paturi; Spitalul Clinic Municipal "Sfînta Treime" 60 paturi; Spitalul Clinic Municipal Bălţi 15 paturi; Spitalul Raional Edineţ 20 paturi. Concomitent, îşi desfăşoară activitatea 3 Centre de reabiliare pentru copii: Centrul de Reabilitare pentru copii „Sergheevca" 200 paturi, Centrul de Recuperare pentru copii „Ceadîr-Lunga" 80 paturi şi Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii 30 paturi. La data de 14 octombrie 2014 în mun.Chişinău a fost deschis Centrul specializat privat de reabilitare medicală „Neokinetica", bazat pe metode contemporane de kinetoterapie şi terapie ocupaţională, şi dotat cu echipamente de ultimă generaţie. Centrul vine cu posibilităţi de recuperare neurologică, posttraumatică şi ortopedică la copii şi adulţi, prin intermediul unui spectru larg de servicii medicale în regim ambulatoriu, ajustate la standardelor europene. Centrul va oferi servicii medicale de reabilitare inclusiv în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în baza contractului încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Totodată dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi paliative au fost incluse drept arii prioritare de colaborare cu partenerii de peste hotare. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 La data de 14 octombrie 2014 în mim Chişinău a fost deschis Centrul specializat privat de reabilitare medicală „Neokinetica", bazat pe metode contemporane de kinetoterapie şi terapie ocupaţională, şi dotat cu echipamente de ultimă generaţie. Centrul vine cu posibilităţi de recuperare neurologică, posttraumatică şi ortopedică la copii şi adulţi, prin intermediul unui spectru larg de servicii medicale în regim ambulatoriu, ajustate la standardelor europene. Centrul va oferi servicii medicale de reabilitare inclusiv în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în baza contractului încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Totodată dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi paliative au fost incluse drept arii prioritare de colaborare cu partenerii de peste hotare, inclusiv din Norvegia.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf

15. Să examineze rapoartele consultantului local în vederea elaborării și aprobării unor măsuri de implementare și monitorizare a proiectelor de Parteneriat public-privat, precum și de remediere a situațiilor aparent incerte în cadrul acestora, în scopul diminuării riscurilor aferente derulării proiectelor.

response:
Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 La etapa de lansare publică a concursului proiectului de Parteneriat public-privat (PPP) pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican, legislaţia în acest domeniu nu prevede procedura de iniţiere a unui parteneriat. Astfel, prin Hotărîrea Guvemuluiu nr.476 din 04.07.2012 a fost aprobat un regulament prin care Partenerul public asigură elaborarea unui studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate se elaborează separat pentru fiecare proiect de parteneriat public-privat. Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prezentat conform anexei nr.l la Regulamentului. In acest context, aducem la cunoştinţă că la data de 21.06.2010 a fost făcut public un studiu de fezabilitate pentru IMSP Spitalul Clinic Republican, care conţinea şi o scurtă analiză al proiectului de parteneriat public-privat pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic. Astfel, luând în considerare faptul că actul normativ de reglementare a fost elaborat post iniţierii proiectului de PPP pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic, un studiu de fezabilitate separat pentru PPP pentru serviciile de radiologie şi diagnostic imagistic nu a fost efectuat, studiu care ar fi evidenţiat investiţia din punct de vederea al posibilităţilor tehnice de realizare şi al rentabilităţii economic, precum şi ar fi prevenit riscurile aferente derulării proiectului. In prezent Ministerul Sănătăţii este la etapa de revizuire a proiectului de contract PPP referitor la câteva aspecte: Forma contractuală ţinând cont de faptul că PPP este un proiect complex precum şi ajustarea proiectului tip de contract, luând în considerare lista indicatorilor recomandată de consultantul local al ministerului. Conchidem prin a evidenţia faptul că Ministerul Sănătăţii duce negocieri cu reprezentanţii Corporaţiei Internaţionale Financiare (CFI), la nivel de discuţie în cadrul şedinţelor, astfel încât CFI să asigure monitorizarea derulării proiectului şi asistenţa din exterior a PPP în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ privind PPP. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 In vederea elaborării şi aprobării unor măsuri de implementare şi monitorizare a proiectelor de Parteneriat public-privat, precum şi de remediere a situaţiilor aparent incerte în cadrul acestora, în scopul diminuării riscurilor aferente derulării proiectelor Ministerul Sănătăţii actualmente este la etapa de revizuire a proiectului de contract PPP referitor la câteva aspecte, luând în considerare lista indicatorilor recomandată de consultantul local al ministerului şi în conformitate cu Hotărîrea Guvemuluiu nr. 476 din 04.07.2012.

RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

16. Să asigure protejarea integrităţii informaţiei şi componentelor SIAAS prin analiza incidentelor posibile şi identificarea metodelor de protecţie complexe, cu eliminarea riscurilor, inclusiv prin utilizarea unui program unic de protecţie antivirus la staţiile de lucru care sînt conectate la SIAAS, astfel încît să corespundă cerinţelor de securitate existente.

response:
Scris. MMPSF nr. 01-5065 din 31.01.2015 In baza Regulamentului Securităţii informaţionale a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aprobat la 20 august 2013, Direcţia e-Transformare periodic efectuează analiza log-urilor la nivel de aplicaţie (SIAAS), a echipamentelor de comunicaţie şi a serverelor. Pe parcursul perioadei mai 2014 pînă în prezent au fost depistate mici neajunsuri în lucru unor echipamente la Centrul de Prelucrare a Datelor, care au fost înlăturate în scurt timp de către producători în baza termenului de garanţie, fără a afecta lucrul sistemului informaţional în întregime. Astfel, protejarea integrităţii informaţiei şi componentelor SIAAS este asigurată de sistem la nivel corespunzător cerinţelor şi standardelor securităţii informaţionale. Pentru asigurarea securităţii informaţionale la staţiile de lucru conectate la SIAAS au fost întreprinse următoarele măsuri: Reieşind din faptul, că Direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei nu sunt subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie nr.l44A din 28.08.2013, şefii DASPF au fost obligaţi să aducă la cunoştinţă şi să asigure implementarea prevederilor Regulamentului Securităţii Informaţionale de către toţi utilizatorii SIAAS. Ţinînd cont de faptul, că licenţele antivirus BirDefender au expirat în luna iunie 2014, Direcţia e-Transformare a analizat piaţa soft antivirus şi a ajuns la concluzia, că varianta optimală este utilizarea soluţiei antivirus Microsoft Security Essentials. In perioada iunie-iulie 2014 la toate staţiile de lucru conectate la SIAAS a fost instalat antivirusul Microsoft Security Essentials cu posibilitate de up-grade automat. Direcţia e-Transformare a organizat suportul tehnic pentru utilizatorii SIAAS la numărul de telefon 022-269355 si la adresa e-mail siaas@mmpsf.gov.md. Scris. MMPSF nr.01-982 3din 03.04.2015 Protejarea integrităţii informaţiei şi componentelor SIAAS este asigurată în baza Regulamentului Securităţii informaţionale a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aprobat la 20 august 2013, rhttp://www.mmpsf.gov.md/file/ordine/ordinl/ANEXA_2.pdf), (se anexează). Totodată, şefii Direcţiilor de Asistenţă Socială (DAS), au fost informaţi referitor la Regulament şi de obligaţia asigurării implementării prevederilor Regulamentului Securităţii Informaţionale de către toţi utilizatorii SIAAS prin ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie nr. 144A din 28.08.2013 (http://www.mmpsf.gov.md/file/ordine/ordinl/ORDIN 144A CU PRIVIRE SIAAS 1 .pdf), (se anexează). Referitor la protecţia antivirul comunicăm că toate staţiile de lucru conectate la SIAAS utilizează programul antivirus Microsoft Security Essentials şi suportul tehnic pentru utilizatorii SIAAS este asigurat la numărul de telefon 022-269355 şi la adresa e-mail siaas@mmpsf.gov.md.

RO_2425_MMPSF.pdf
RO_2460_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf

17. Să îmbunătățească sistemul de control intern, inclusiv prin elaborarea proceselor privind achiziţionarea, contractarea şi utilizarea mijloacelor destinate realizării PSSAS, precum și a altor activități ale Ministerului.

response:
Scris. MMPSF nr.01-982 3din 03.04.2015 în scopul utilizării eficiente a mijloacelor financiare bugetare, în cadrul Ministerului a fost creată secţia planificare bugetară şi achiziţii publice. Concomitent menţionăm, că anual se elaborează planul achiziţiilor publice, stabilîndu-se ansamblu necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, ţinînd cont de alocaţiile aprobate în Legea bugetului de stat. In conformitate cu prevederile art.13, alin.(l), lit.a al Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind.achiziţiile publice şi Hotărîrii Guvernului nr.1380 din 10.12.2007 în cadrul Ministerului a fost creat grupul de lucru pentru achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări. Pentru membrii grupului de lucru desemnaţi, sunt delimitate funcţiile de exercitare în cadrul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice. Totodată, relatăm că achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor se efectuează prin încheierea contractelor cu agenţii, economici, care corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire. Scris MMPSF nr. 01-2104 din 04.06.2015 In scopul fortificării segmentului ce ţine de achiziţionarea serviciilor, bunurilor material de către minister, inclusive din contul mijloacelor destinate realizării PSSAS, în cadrul AC al ministerului a fost creată o unitate suplimentară - Secţia planiuficare şi achiziţii publice. Conform statului de personal aprobat una din sarcinile de bază acestei subdiviziuni este asigurarea activităţii metodologice de planificare, monitorizare şi implementare a cadrului legal în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, în funcţiile subdiviziunii nou create, sunt incluse funcţiile de organizare, supravegere şi asigurare a desfăşurării achiziţiilor publice în ansamblu pe sistemă (copia Statutului de personal se anexează). Concomitent menţionăm, că anual se elaborează planul achiziţiilor publice, stabilîndu-se ansamblu necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, ţinînd cont de alocaţiile aprobate în Legea bugetului de stat. În conformitate cu prevederile art.13, alin.(l), lit.a al Legii nr.96-XVT din 13.04.2007 privind achiziţiile publice şi Hotărîrii Guvernului nr.1380 din 10.12.2007 în cadrul Ministerului a fost creat grupul de lucru pentru achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări. Pentru membrii grupului de lucru desemnaţi, sunt delimitate funcţiile de exercitare în cadrul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice. Totodată, relatăm că achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor se efectuează prin încheierea contractelor cu agenţii economici, care corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire (Ordinul se anexează).

RO_2460_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf
RO_2799_scrisMMPSFiunie.pdf

18. Să planifice activități de efectuare a misiunilor de audit intern pentru Proiectele în derulare, în vederea asigurării eficienței proceselor de implementare a acestora.

response:
Scris. MMPSF nr. 01-5065 din 31.01.2015 Serviciul audit intern din cadrul Ministerului la etapa elaborării planului misiunilor de audit pentru anul 2015, va planifica activităţi de efectuare a misiunilor de audit intern pentru Proiectele finanţate din surse externe în derulare, în vederea asigurării eficienţei proceselor de implementare a acestora. Scris. MMPSF nr.01-982 3din 03.04.2015 Pentru anul 2015 Serviciul audit intern al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a planificat desfăşurarea unei misiuni de audit de asigurare privind evaluarea sistemului de control intern a proiectelor în derulare. Totodată , în caz de necesitate reieşind din circumstanţele şi posibilităţile de moment, se vor realiza şi misiuni de audit ad-hoc privind evaluarea unor procese desfăşurate în cadrul proiectelor. Scris MMPSF nr. 01-2104 din 04.06.2015 Din motive de fluctuaţie al personalului în cadrul Serviciului audit intern, implementarea recomandării a fost tergiversată în anul 2014. Astfel, în Planul de acţiuni al Serviciului audit intern pentru anul 2015 a fost planificat în perioada iulie - august curent, efectuarea misiunii de audit intern pentru Proiectele în derulare, în vederea asigurării eficienţei proceselor de implementare a acestora. Anexat, a fost prezentat Planul de acţiuni al Serviciului audit intern pentru anul 2015, pentru a confirma executarea implementării recomandării nr. 18 din Raportul de audut aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 22 din 06 mai 2014.

RO_2425_MMPSF.pdf
RO_2460_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf
RO_2799_scrisMMPSFiunie.pdf

19. Să includă în Politica de contabilitate etapele procesului de intrare, mişcare şi ieşire a mijloacelor fixe, cu specificarea documentelor justificative ce confirmă înregistrările respective

response:
Scris. MMPSF nr. 01-5065 din 31.01.2015 Politica de contabilitate a Ministerului a fost completată, fiind incluse descrierea rulajului de intrare, mişcare şi ieşire a mijloacelor fixe, cu specificarea documentelor justificative ce confirmă înregistrările respective. Scris. MMPSF nr.01-982 3din 03.04. 2015. Politica de contabilitate a Ministerului a fost completată, fiind inclusă descrierea rulajului de inţrare,/vrnişcarea şi ieşirea mijloacelor fixe, cu specificarea documentelor justificative ce confirmă înregistrările respective (se anexează). Scris MMPSF nr. 01-2104 din 04.06.2015 Politica de contabilitate a Ministerului a fost completată, fiind inclusă descrierea rulajului de intrare, mişcarea şi ieşirea mijloacelor fixe, cu specificarea documentelor justificative ce confirmă înregistrările respective (se anexează). scris.MMPSF nr. 01-4155 din 20.10.2015 au fost operate modificările și ajustările corespunzătoare în Politica de contabilitate.

RO_2425_MMPSF.pdf
RO_2460_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf
RO_2799_scrisMMPSFiunie.pdf
RO_2821_ScrisMMPSF.pdf

20. Se consideră oportună înregistrarea drepturilor de autor asupra aplicaţiei SIAAS la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

response:
Scris. MMPSF nr. 01-5065 din 31.01.2015 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a analizat oportunitatea înregistrării dreptului de autor asupra SIAAS la AGEPI, de asemenea s-a consultat opinia specialiştilor din domeniu, inclusiv şi din cadrul AGEPI, constatîndu-se următoarele. Scris. MMPSF nr.01-982 3din 03.042015 Idem răspunsul anterior In temeiul Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe, art.5 al.2 indică, că "Autorul beneficiază de protecţia dreptului de autor asupra operei sale prin însuşi faptul de creare a ei. Pentru apariţia şi exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operei, nici alt act de notificare sau alte formalităţi ceia ce înseamnă, că orice sistem informaţional dat în exploatare deja se bucură de protecţia dreptului de autor din partea statului, fără a primi certificatul eliberat de AGEPI. Acest certificat serveşte doar ca o protecţie suplimentară pentru produsele, care sunt supuse riscurilor de încălcare a drepturilor de autor. Pentru a înţelege nivelul de risc la care este supus SIAAS în privinţa încălcării dreptului de autor este necesar de menţionat, că: - SIAAS a fost elaborat in baza Hotărîrii Guvernului nr.1356 din 03.12.2008 cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Socială, în care art.lO stabileşte expres, că "Posesorul şi deţinătorul SIAAS £ste Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei." - Condiţiile specificate în Acordul Contractual nr.G/ll/S/IDA punctele: 15 "Dreptul de Autor", 31 "Garanţia Dreptului la Proprietate Intelectuală" şi 32 "Despăgubirea Drepturilor la Proprietate Intelectuala" stabilesc clar drepturile şi responsabilităţile, ce vizează proprietatea intelectuală şi drepturile de autor. - SIAAS este un sistem informaţional specializat şi destinat în exclusivitate scopurilor şi proceselor gestionate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin urmare utilizarea SIAAS de alte persoane juridice sau fizice nu are nici un sens. Reieşind din cele expuse, considerăm inoportun înregistrarea drepturilor de autor asupra aplicaţiei SIAAS la agenţia de stat pentru proprietatea intelectuală, care la rîndul său mai necesită utilizarea suplimentară a mijloacelor financiare din bugetul de stat.

RO_2425_MMPSF.pdf
RO_2460_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf

21. Să execute activităţile prestabilite în termenele prevăzute pentru implementarea Proiectului, cu utilizarea eficientă şi eficace a surselor creditare pentru realizarea obiectivelor acestuia.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 A fost aprobat și executat Ordinul MS nr. 458 din 30 mai 2014 „cu privire la remedierea neajunsurilor constatate de Curtea de Conturi în cadrul implementării Proiectului SSAS” (copia ordinului a fost atașată). S-a executat toate activităţile prestabilite în termenele prevăzute pentru implementarea Proiectului, cu utilizarea eficientă şi eficace a surselor creditare pentru realizarea obiectivelor acestuia, fiind informată și Banca Mondială (copia raportului final de implementare a proiectului SSAS și a scrisorii de remitere la Banca Mondială a fost anexată). Scris MMPSF nr. 01-2104 din 04.06.2015 Proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială a fost finalizat cu succes la data de 31 decembrie 2014. în anul 2014 a fost contractată o companie de audit privată care a efectuat auditul financiar şi a confirmat corectitudinea utilizării mijloacelor financiare formulînd o opinie fară rezerve. Raportul de audit urmează a fi expediat donatorului şi Cancelariei de Stat pentru informare.

RO_2424_MS.pdf
RO_2799_scrisMMPSFiunie.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Costești, r-nul Ialoveni Scris IMSP CS Costești, rl Ialoveni din 24.12.2014 –imobil înregistrat (documente anexate): 0,1504 ha și 494,5 m.p.

RO_2424_MS.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: s-a inițiat procedura de înregistrare –Otaci, r-nul Ocnița; Scris. IMSP CS Otaci nr.02 din 06.01.2015 – prin scris. IMSP nr.07 din 14.02.2012 către Fondator (Consiliul raional Ocnița) s-a solicitat înregistrarea imobilului.

RO_2424_MS.pdf
RO_2435_scris CS Otaci.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: neînregistrat Pîrîta, r-nul Dubăsari; Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015- Scris.IMSP nr.87 din 25.05.2015- inregistrat IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, Vă comunică următoarele: numărul cadastral de înregistrare a bunurilor imobile Oficiului Medicilor de Familie Pîrîta al terenului este 3842104.542, nr. cadastral a construcţiei este 3842104.542.01, documentele justificative se anexează (0,09 ha și 278,5 m.p.).

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2804_scris.CSpîrîta.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Înregistrat - CS Moscovei – 0,5002 ha și 568,2 m.p.

RO_2543_scrisMS aprilie.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Zăbriceni, r-nul Edineț;

RO_2424_MS.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Corjeuți, r-nul Briceni; Scris. IMSP CS Corjeuți, r-l Briceni nr. 50 din 08.12.2014 (în 2 exemplare) - procedura inițiată; Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015-procedură inițiată

RO_2424_MS.pdf
RO_2430_scris CS Corjeuti.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Sărăteni, r-nul Leova; Scris IMSP CS Sărăteni, Leova nr.01-9/70 din 05.06.2015 -de către instituţia nominalizată au fost înaintate ÎS "Cadastru" OCT Leova demersuri oficiale cu nr. 06 din 16.01.2014 si 16/01-9 din 17.02.2014 (se anexează); în răspunsul oficial (se anexează) a ÎS "Cadastru" cu nr.01-03/54 din 17.03.2014 se solicită ca cererea de înregistrare a imobilului şi alte acte normative să fie înaintate de către reprezentantul Consiliului raional Leova (Fondatorul).

RO_2424_MS.pdf
RO_2809_scrisIMSPS[r[teni.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris. IMSP CS Lipcani, OMF com. Drepcăuți, r-nul Briceni nr. 2 din 13.01.2015 – procedura inițiată (documente anexate); Scris IMSP CS Lipcani, Briceni nr.39 din 04.06.2015 Procedura de înregistrare a Oficiului medicilor de familie comuna Drepcauţi este în curs de procesare. Luînd în consideraţie problemele apărute pe parcurs, administraţia IMSP CS Lipcani s-a adresat la întreprinderea de Stat „ Cadastru „ ( se anexează ) de unde am primit răspuns ( se anexează ), care a fost trimis la Ministerul Sănătăţii la tel.fax . 0 22 268877, dar răspuns n-am primit. Conform scrisoarei de răspuns de la Î.S.„Cadastru „ în scopul înregistrării OMF Drepcauţi este necesari efectuarea transmiterii patrimoniului din proprietate publică a statului în proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în legătură cu ce am trimis demers la Ministerul Sănătăţii (se anexează ). Practic administraţia IMSP CS Lipcani poate petrece procedura de înregistrare a OMF comuna Drepcauţi numai după procedura MS sus menţionată.

RO_2433_scris CS Lipcani.pdf
RO_2803_scris IMSPlipcani,Briceni.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 – înregistrat Scris. CS Cuizăuca, r-nul Rezina nr.01-207 din 31.07.2015 , bunul imobil înregistrat - 0,4488 ha, 235,5 m.p.

RO_2432_scris MS.pdf
RO_2808_sris CS Ciuzăuca.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 Scris IMSP CS Ciolacu Nou, rl Florești nr. 05 din 11.08.2015 Edificiul OMF „Sărata Veche” a fost înregistrat la OTC Fălești la data de 20.10.2014 (198 m.p.)

RO_2432_scris MS.pdf
RO_2807_scris.CS Ciolacu-nou.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat – Onișcani, r-nul Călărași (0,1093 ha și 498,1 m.p.)

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Moșana, r-nul Dondușeni (0,4056 ha și 465,2 m.p.)

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Lozova, r-nul Strășeni (0,427 ha și 730,6 m.p., 112,0 m.p. și 7,4 m.p.)

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris. IMSP CS Copanca nr. 20 din 09.06.2015 La moment clădirea CS Copanca nu este înregistrată la Oficiul Cadastral Teritorial Cauşeni din motivul, ce nu depind de acţiunile administraţiei CS Copanca, şi anume, executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor antreprenorului SRL„Bancarat„ la recepţia finală n-a coordonat cu Inspectoratul de Stat în Construcţie a r-nului Causeni

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Etulia, r-nul Vulcănești (0,1705 ha și 280,1 m.p.);

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Cociulia, r-nul Cantemir; Scris. IMSP CS Cociulia, r-l Cantemir nr.20 din 12.12.2014 - imobil înregistrat (0,1804 ha și 278,3 m.p.)

RO_2424_MS.pdf
RO_2428_scris CS Cociulia.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Ciutulești, r-nul Florești; (278,5 m.p)

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 – pe terenul unde a fost construit CS a fost aplicat sechestru Scris IMSP CS Hîncești nr.109 din 03.06.2015 Centrul de Sănătate Cotul-Morii, aliat în componenţa IMSP Centrul de Sănătate Hînceşti, până la moment nu este înregistrat la Oficiul Cadastral din motiv, că terenurile de construcţie din această localitate nu sunt trecute din proprietate privată în proprietate publică, primăria locală fiind în litigiu de judecată. Confirmarea Primăriei Cotul-Morii, raionul Hînceşti – anexată

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2802_scris IMSPhincesti.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 –înregistrat, document confirmativ anexat (suprafața-0,2 ha teren pentru construcții). Scris.IMSP CS Ciuciuleni, r-nul Hîncești nr. 802 din 13.08.2015 În legătură cu faptul că nu a fost semnat procesul verbal de recepție finală a construcției CS Ciuciuleni de către Inspectoratul de Stat în Construcții, în urma apariției unor defecte după finalizarea construcției imobilul nu este înregistrat pînă în prezent. Totodată, în vederea înregistrării acestuia, CS a depus cererea de înregistrare la OCT Hîncești, fiind eliberat un Certificat despre rezultatele inspectării bunului imobil cu nr. de înregistrare 25471 din 08.08.2014 și planul geometric al bunului imobil eliberat la 21.08.2014. administrația IMSP a informat Ministerul Sănătății și Consiliul raional Hîncești despre problema apărută și necesitatea rezolvării ei, însă pînă la moment structurile menționate nu s-au implicat.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2806_scris.Ciuciuleni.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 – inițierea înregistrării Scris. IMSP CS Cioburciu, r-l Ștefan Vodă – procedura inițiată, lipsește recepția finală, a fost perfectat dosarul tehnic.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2805_scris CS Cioburciu.pdf

11. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării înregistrării conforme a imobilelor la organele cadastrale.

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Tvardița, r-nul Taraclia; Scris. IMSP CS Tvardița r-l Taraclia din 16.01.2015 – a fost înregistrat bunul imobil respectiv la data de 26.11.2014 (0,0906 ha și 335,8 m.p.; val. 2 413167, 43 lei)

Cerinte (24)

2.1. Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, inclusiv fortificarea sistemului de control intern la realizarea activităţilor Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014 Prin ordinul MS nr. 458 din 30.05.2014 a fost aprobat Planul de măsuri pentru conformarea cu cerințele și recomandările Curții de Conturi. Măsurile realizate se prezintă la capitolul recomandări. scris. MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Au fost întreprinse anumite acțiuni, după cum urmează. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 Curtea a fost informată despre măsurile realizate.

RO_2432_scris MS.pdf
RO_2543_scrisMS aprilie.pdf
RO_2800_scris.MSaugust2015.pdf

2.1. Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, inclusiv fortificarea sistemului de control intern la realizarea activităţilor Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”;

response:
Scris. MMPSF nr. 01-5065 din 31.01.2015 au fost întreprinse unele acțiuni în vederea conformării cu cerințele și recomandările Curții Scris. MMPSF nr.01-982 3din 03.04.2015 Curtea de Conturi a fost informată despre unele acțiuni realizate. Scris MMPSF nr. 01-2104 din 04.06.2015 Curtea a fost informată despre măsurile realizate.

RO_2425_MMPSF.pdf
RO_2460_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf
RO_2799_scrisMMPSFiunie.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Costești, r-nul Ialoveni pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Costești, r-nul Ialoveni Scris IMSP CS Costești, rl Ialoveni din 24.12.2014 –imobil înregistrat (documente anexate): 0,1504 ha și 494,5 m.p.

RO_2424_MS.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Otaci, r-nul Ocnița pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: inițiată procedura de înregistrare –Otaci, r-nul Ocnița; Scris. IMSP CS Otaci nr.02 din 06.01.2015 – prin scris. IMSP nr.07 din 14.02.2012 către Fondator (Consiliul raional Ocnița) s-a solicitat înregistrarea imobilului.

RO_2424_MS.pdf
RO_2435_scris CS Otaci.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Pîrîta, r-nul Dubăsari pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: neînregistrat Pîrîta, r-nul Dubăsari; Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015- Scris.IMSP nr.87 din 25.05.2015- inregistrat IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, Vă comunică următoarele: numărul cadastral de înregistrare a bunurilor imobile Oficiului Medicilor de Familie Pîrîta al terenului este 3842104.542, nr. cadastral a construcţiei este 3842104.542.01, documentele justificative se anexează (0,09 ha și 278,5 m.p.).

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2804_scris.CSpîrîta.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Moscovei, r-nul Cahul pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Înregistrat - CS Moscovei – 0,5002 ha și 568,2 m.p.

RO_2543_scrisMS aprilie.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Zăbriceni, r-nul Edineț pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Zăbriceni, r-nul Edineț;

RO_2424_MS.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Corjeuți, r-nul Briceni pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Corjeuți, r-nul Briceni; Scris. IMSP CS Corjeuți, r-l Briceni nr. 50 din 08.12.2014 (în 2 exemplare)-procedura inițiată; Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015-procedură inițiată

RO_2424_MS.pdf
RO_2430_scris CS Corjeuti.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Sărăteni, r-nul Leova pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Sărăteni, r-nul Leova; Scris IMSP CS Sărăteni, Leova nr.01-9/70 din 05.06.2015 -de către instituţia nominalizată au fost înaintate ÎS "Cadastru" OCT Leova demersuri oficiale cu nr. 06 din 16.01.2014 si 16/01-9 din 17.02.2014 (se anexează); în răspunsul oficial (se anexează) a ÎS "Cadastru" cu nr.01-03/54 din 17.03.2014 se solicită ca cererea de înregistrare a imobilului şi alte acte normative să fie înaintate de către reprezentantul Consiliului raional Leova (Fondatorul).

RO_2424_MS.pdf
RO_2809_scrisIMSPS[r[teni.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Drepcăuți, r-nul Briceni pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris. IMSP CS Lipcani, OMF com. Drepcăuți, r-nul Briceni nr. 2 din 13.01.2015 – procedura inițiată (documente anexate); Scris IMSP CS Lipcani, Briceni nr.39 din 04.06.2015 Procedura de înregistrare a Oficiului medicilor de familie comuna Drepcauţi este în curs de procesare. Luînd în consideraţie problemele apărute pe parcurs, administraţia IMSP CS Lipcani s-a adresat la întreprinderea de Stat „ Cadastru „ ( se anexează ) de unde am primit răspuns ( se anexează ), care a fost trimis la Ministerul Sănătăţii la tel.fax . 0 22 268877, dar răspuns n-am primit. Conform scrisoarei de răspuns de la Î.S.„Cadastru „ în scopul înregistrării OMF Drepcauţi este necesari efectuarea transmiterii patrimoniului din proprietate publică a statului în proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în legătură cu ce am trimis demers la Ministerul Sănătăţii (se anexează ). Practic administraţia IMSP CS Lipcani poate petrece procedura de înregistrare a OMF comuna Drepcauţi numai după procedura MS sus menţionată.

RO_2433_scris CS Lipcani.pdf
RO_2803_scris IMSPlipcani,Briceni.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Cuizăuca, r-nul Rezina pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 – înregistrat Scris. CS Cuizăuca, r-nul Rezina nr.01-207 din 31.07.2015 , bunul imobil înregistrat - 0,4488 ha, 235,5 m.p.

RO_2432_scris MS.pdf
RO_2808_sris CS Ciuzăuca.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Ciolacu Nou, r-nul Fălești pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 Scris IMSP CS Ciolacu Nou, rl Florești nr. 05 din 11.08.2015 Edificiul OMF „Sărata Veche” a fost înregistrat la OTC Fălești la data de 20.10.2014 (198 m.p.)

RO_2432_scris MS.pdf
RO_2807_scris.CS Ciolacu-nou.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Onișcani, r-nul Călărași pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat – Onișcani, r-nul Călărași (0,1093 ha și 498,1 m.p.)

RO_2424_MS.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Moșana, r-nul Dondușeni pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Moșana, r-nul Dondușeni (0,4056 ha și 465,2 m.p.)

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Lozova, r-nul Strășeni pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Lozova, r-nul Strășeni (0,427 ha și 730,6 m.p., 112,0 m.p. și 7,4 m.p.)

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Copanca, r-nul Căușeni pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris. IMSP CS Copanca nr. 20 din 09.06.2015 La moment clădirea CS Copanca nu este înregistrată la Oficiul Cadastral Teritorial Cauşeni din motivul, ce nu depind de acţiunile administraţiei CS Copanca, şi anume, executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor antreprenorului SRL„Bancarat„ la recepţia finală n-a coordonat cu Inspectoratul de Stat în Construcţie a r-nului Causeni

RO_2801_scris IMSPCopanca.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Boldurești, r-nul Nisporeni pentru implementarea recomandării din Raport;

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Etulia, r-nul Vulcănești pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Etulia, r-nul Vulcănești (0,1705 ha și 280,1 m.p.);

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Cociulia, r-nul Cantemir pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Cociulia, r-nul Cantemir; Scris. IMSP CS Cociulia, r-l Cantemir nr.20 din 12.12.2014 - imobil înregistrat (0,1804 ha și 278,3 m.p.)

RO_2424_MS.pdf
RO_2428_scris CS Cociulia.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Ciutulești, r-nul Florești pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: înregistrat Ciutulești, r-nul Florești; (278,5 m.p)

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Cotul Morii, r-nul Hîncești pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 – pe terenul unde a fost construit CS a fost aplicat sechestru Scris IMSP CS Hîncești nr.109 din 03.06.2015 Centrul de Sănătate Cotul-Morii, aliat în componenţa IMSP Centrul de Sănătate Hînceşti, până la moment nu este înregistrat la Oficiul Cadastral din motiv, că terenurile de construcţie din această localitate nu sunt trecute din proprietate privată în proprietate publică, primăria locală fiind în litigiu de judecată. Confirmarea Primăriei Cotul-Morii, raionul Hînceşti – anexată.

RO_2432_scris MS.pdf
RO_2802_scris IMSPhincesti.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Ciuciuleni, r-nul Hîncești pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 –înregistrat, document confirmativ anexat (suprafața-0,2 ha teren pentru construcții). Scris.IMSP CS Ciuciuleni, r-nul Hîncești nr. 802 din 13.08.2015 În legătură cu faptul că nu a fost semnat procesul verbal de recepție finală a construcției CS Ciuciuleni de către Inspectoratul de Stat în Construcții, în urma apariției unor defecte după finalizarea construcției imobilul nu este înregistrat pînă în prezent. Totodată, în vederea înregistrării acestuia, CS a depus cererea de înregistrare la OCT Hîncești, fiind eliberat un Certificat despre rezultatele inspectării bunului imobil cu nr. de înregistrare 25471 din 08.08.2014 și planul geometric al bunului imobil eliberat la 21.08.2014. administrația IMSP a informat Ministerul Sănătății și Consiliul raional Hîncești despre problema apărută și necesitatea rezolvării ei, însă pînă la moment structurile menționate nu s-au implicat.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2806_scris.Ciuciuleni.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă pentru implementarea recomandării din Raport;

response:
Scris. MS nr. 01-3/13-8 din 27.01.2015 – inițierea înregistrării Scris. IMSP CS Cioburciu, r-l Ștefan Vodă – procedura inițiată, lipsește recepția finală, a fost perfectat dosarul tehnic.

RO_2424_MS.pdf
RO_2432_scris MS.pdf
RO_2805_scris CS Cioburciu.pdf

2.2. Centrelor de Sănătate din localitățile: Tvardița, r-nul Taraclia, pentru implementarea recomandării din Raport

response:
Scis.MS nr.01-8/1905 din 1.12.2014: procedura inițiată - Tvardița, r-nul Taraclia; Scris. IMSP CS Tvardița r-l Taraclia din 16.01.2015 – a fost înregistrat bunul imobil respectiv la data de 26.11.2014 (0,0906 ha și 335,8 m.p.; val. 2 413167, 43 lei)

RO_2424_MS.pdf
RO_2427_CS Tvardita.pdf
RO_2432_scris MS.pdf