Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.23 din 16 mai 2014 cu privire la Raportul auditului conformității cu elemente de performanță „Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor și achitare a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluționare stringentă”

Numar 147-151 din data de 2014-05-16 Nr. cerinte: 25 Nr. recomandari: 48

Curtea de Conturi, în prezenţa reprezentanților Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției , respectiv, dl V.Secaș și dna L.Lozovanu, secretarului Comisiei guvernamentale pentru problemele victimelor represiunilor politice dna T.Ivasiuc, directorului general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru dl A.Morcov, președinților raioanelor Briceni și Rîșcani, respectiv, dna E.Bandalac și                           dl I.Parea, vicepreședinților raioanelor Strășeni și Dondușeni, respectiv, dl S.Nicula și dna T.Cojocaru, secretarilor comisiilor speciale  dl V.Statnîi, dna V.Garașciuc, dna R.Delimarschi, dna A.Mironova, precum și a secretarului Comisiei speciale din mun. Chișinău dna V.Cobzarenco,  călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 (cu modificările ulterioare), a examinat Raportul auditului performanţei „Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor și achitare a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluționare stringentă”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
La 08.12.1992, Parlamentul a adoptat Legea nr.1225-XII „Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice”, care prevede restituirea averii confiscate sau naţionalizate persoanelor reabilitate, repunerea în drepturi a persoanelor supuse represiunilor politice şi despăgubirea cetăţenilor prejudiciaţi, iar prin completările și modificările efectuate prin Legea nr. 186-XVI din 29.06.2006 2, a fost îmbunătăţit cadrul normativ în domeniul protecţiei victimelor represiunilor politice.
În scopul executării prevederilor legii menționate, autoritățile administrației publice locale a raioanelor și municipiilor Chișinău și Bălți au instituit  comisii speciale , iar modul de recuperare a valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice s-a aprobat de către Guvern la 05.06.20073.
Reieşind din domeniul auditat, în conformitate cu procedurile aplicate şi aspectele evaluate, s-au identificat numeroase iregularități și vulnerabilități în procesul de stabilire a compensațiilor pentru persoanele reabilitate. Comisiile speciale necesitau a fi instruite în mod organizat la nivel central, pentru a înțelege mai bine atribuțiile și sarcinile delegate prin lege. Membrii acestora au simțit și lipsa unui ghid practic de aplicare a legislației aferente aspectelor de evaluare, stabilire și achitare a despăgubirilor persoanelor represate, care au fost și mai rămîn a fi foarte complexe și diferite. Nici preocuparea autorităților administrației publice locale de aplicarea cît mai corectă a prevederilor Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice și de asigurarea calității activității comisiilor speciale nu a fost una suficientă. Toate cele menționate au avut efecte negative asupra performanței activității comisiilor speciale, nefiind înregistrate progrese în acest sens.
Situaţia creată reprezintă un risc de nerealizare conformă a obiectivelor stabilite  de cadrul legal privind compensarea valorii averii persoanelor reabilitate, fapt ce atrage după sine alocarea și achitarea unor sume importante de mijloace publice. Numai în perioada 2008-2013 suportul financiar alocat din bugetul de stat a constituit 117,1 mil.lei pentru 435 de familii beneficiare.
Constatările expuse în Raportul de audit relevă că instrumentele implementate și utilizate de autoritățile abilitate la stabilirea și achitarea compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice n-au fost eficiente și suficiente. Iregularitățile identificate relevă necesitatea soluţionării în cadrul comisiilor speciale a unui şir de probleme de ordin organizaţional şi funcţional, precum şi a operării unor modificări în cadrul legal. Printre cauzele determinate care au influenţat direct procesele de stabilire și achitare a compensațiilor, se menţionează:
 • carenţele şi rezervele cadrului regulator ce vizează determinarea obiectivă a valorii averii persoanelor represate şi stabilirea corectă a compensațiilor;
 • lipsa unor reglementări interne prin care să fie stabilite operaţiunile ce cad în sarcina fiecărui membru din cadrul comisiei, precum și existența unor reglementări incomplete, insuficiente sau interpretabile;
 • neimplicarea în procesul de examinare și evaluare a documentelor a tuturor membrilor comisiei, precum și lipsa unui control intern eficient care să asigure aplicarea adecvată a tuturor reglementărilor legale;
 • nedeterminarea responsabilităţilor şi termenelor de realizare a fiecărei sarcini, fiind utilizate proceduri neeficiente;
 • neidentificarea riscurilor aferente  principalelor slăbiciuni și a zonelor sensibile la fraudă în procesul de stabilire a compensațiilor;
 • lipsa unui sistem unificat de evidență, gestionare și administrare a compensațiilor stabilite pentru beneficiari;
 • colaborarea  neadecvată  între organele abilitate cu executarea rapoartelor de evaluare a bunurilor și lipsa unei analize profunde din partea comisiilor speciale asupra documentelor înaintate spre examinare ;
 • conlucrarea  insuficientă a Comisiei guvernamentale cu comisiile speciale, ce a avut ca efect nesoluționarea problemelor apărute privind aplicarea actelor normative sau interpretarea eronată a acestora;
 • lipsa procedurilor pentru identificarea cetăţenilor care au fost despăgubiţi în baza legii anterioare ;
 • neasigurarea obligativității depunerii de către solicitanți a tuturor documentelor prevăzute de actele normative;
 • preocuparea redusă pentru determinarea corectă a valorii averii confiscate, naționalizate sau scoase în alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice , ce rezultă din evaluarea neconformă a documentelor depuse de beneficiari, nestabilirea cerințelor de reevaluare a averii în cazuri suspecte și de informare a organelor abilitate;
 • achitarea neregulamentară a compensațiilor și utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetare în urma efectuării unor plăți pentru bunuri care nu se restituie;
 • nestabilirea procedurilor la evaluarea documentelor în cazul determinării moștenitorilor legali;
 • acceptarea declarațiilor depuse de martori cu nerespectarea normelor legale la identificarea averii solicitanților;
 • omiterea de către comisiile speciale  a termenului de adresare și contestare a hotărîrii instanței judecătorești în instanța superioară;
 • neantrenarea corespunzătoare în procesul de examinare a cererilor a primarilor din localitățile unde au domiciliat anterior solicitanții, ceea ce a condiționat  admiterea și examinarea unor informații dubioase, prezentate de aceștia, și, ca urmare, adoptarea deciziilor nefondate;
 • manifestarea unei preocupări reduse la nivelul structurilor de inspecție financiară din cadrul Ministerului Finanțelor pentru identificarea cazurilor de stabilire a plăților necuvenite și redresarea situațiilor create.
Rezumînd cele menţionate în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre, se atestă că mecanismele și instrumentele implementate și utilizate de autoritățile abilitate la stabilirea și achitarea compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice nu sînt eficiente și suficiente. Nereglementarea corespunzătoare a activității comisiilor speciale a generat carențe și vulnerabilități la toate etapele procesului de stabilire a compensațiilor victimelor represiunilor politice.
Totodată, Curtea de Conturi evidențiază că la nivel de țară nu se ține un registru manual sau un sistem informațional privind evidența compensațiilor stabilite persoanelor supuse represiunilor politice, cît și a beneficiarilor de compensații, fapt ce menține riscul major de achitare neregulamentară a compensațiilor urmașilor acestora.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit. c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului performanţei Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor și achitare a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluționare stringentă, conform Anexei.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit:
2.1. Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului;
2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind:
 • activitatea Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău;
 • examinarea propunerilor înaintate de către comisiile speciale privind achitarea compensaţiei respective din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul de stat;
2.3. Inspecției Financiare, în conformitate cu funcțiile atribuite şi reieşind din spectrul iregularităților depistate, pentru dispunerea verificărilor pe viitor în cadrul altor comisii speciale, în vederea realizării unui proces eficient de stabilire a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice;
2.4. Comisiei guvernamentale pentru problemele victimelor represiunilor politice, pentru:
2.4.1. responsabilizarea comisiilor speciale, în scopul prevenirii achitării neregulamentare a compensațiilor în situaţiile identificate în cadrul auditului;
2.4.2.  întreprinderea  măsurilor eficiente pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă victimele represiunilor politice și perfecționarea modalităților de comunicare cu comisiile speciale la explicarea și rezolvarea problemelor semnalate;
2.4.3.  instituirea unui mecanism de evidență a persoanelor despăgubite în scopul evitării unor achitări duble sau triple;
2.4.4.  efectuarea unei inventarieri, cu contrapunerea datelor privind persoanele reabilitate, despăgubite, precum și a celor ce urmează a fi despăgubite, în scopul estimării necesarului de resurse financiare;
2.5. Agenției Relații Funciare și Cadastru, Întreprinderii de Stat Cadastru” şi oficiilor cadastrale teritoriale, pentru:
 • instituirea unor proceduri de verificare a corectitudinii evaluării bunurilor imobile confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice;
 • abilitarea cu dreptul de evaluare a bunurilor mobile, în exclusivitate a unei  întreprinderi de stat, cum ar fi Camera de Comerț și Industrie, în scopul evitării dublării unor activități, precum și a interpretărilor neunivoce ale cadrului juridic în procesul de evaluare a bunurilor mobile;

2.6. Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II, pentru:
2.6.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor comisiilor speciale și evaluării vulnerabilităților care diminuează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru repunerea în drepturi a persoanelor reabilitate;
2.6.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare a compensațiilor victimelor represiunilor politice;
2.7. Ministerului Justiției, pentru:
 • revizuirea componenței, competențelor și statutului Comisiei guvernamentale pentru problemele victimelor represiunilor politice, inclusiv abilitarea acesteia cu funcții de verificare a legalității deciziilor adoptate de către comisiile speciale pînă la admiterea acestora spre achitare;
 • examinarea cadrului legal cu privire la termenele de prescripție ce urmează a fi aplicate în cazul admiterii cererilor de restituire a valorii averii persoanelor supuse represiunilor politice de către comisiile speciale, cu înaintarea, prin intermediul Comisiei guvernamentale pentru problemele victimelor represiunilor politice, a unor explicații corespunzătoare în acest sens;
 • elaborarea și operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.627 din 05.06.20074 privind abilitarea Ministerului Finanțelor cu dreptul de a verifica corectitudinea stabilirii valorii compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, pentru excluderea adoptării unor decizii dubioase de către comisiile speciale și neadmiterea cazurilor de stabilire a compensațiilor eronate, precum și de utilizare ineficientă a mijloacelor bugetare;
2.8. Consiliului Superior al Magistraturii, pentru examinarea cazurilor de aplicare incorectă a prevederilor Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice” la adoptarea hotărîrilor judecătorești privind restituirea terenurilor;
2.9. Curții Supreme de Justiție, pentru revizuirea Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.35 din 24.10.20035 privind aplicarea uniformă a legislației în domeniu, în scopul aducerii acesteia în concordanță cu mecanismul de restituire a valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice și de achitare a compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice prevăzut, în rezultatul modificărilor operate, în anul 2006, în condițiile Legii nr.1225-XII din 08.12.1992;
2.10. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru examinarea în cadrul unei şedinţe de Guvern a rezultatelor auditului, în scopul evaluării punctelor slabe şi problemelor constatate, care limitează eficacitatea procesului de stabilite a compensațiilor persoanelor represate şi gestionarea eficientă şi raţională a resurselor alocate;
2.11. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare;
2.12. Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.13. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; drepturile omului și relații interetnice, pentru informare şi o posibilă utilizare la luarea deciziilor aferente repunerii în drepturi a persoanelor supuse represiunilor politice;
2.14. Prim-ministrului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine.
3. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1. – 2.9. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Legea nr. 186-XVI din 29.06.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.
3 Hotărîrea Guvernului nr.627 din 05.06.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice.

4 Hotărîrea Guvernului nr.627 din 05.06.2007 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice
5 Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr.35 din 24.10.2003 ,,Cu privire la practica judiciară de aplicare a unor prevederi ale legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice”.

Recomandari (48)

1. să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern și revizuirea procedurilor operaționale existente atît în cadrul AAPL, cît și în cadrul comisiilor speciale;

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 – S-a elaborat Regulamentul Comisiei în care sunt descrise procesele de înregistrare și examinare a cererilor, atribuțiile și responsabilitățile membrilor Comisiei în cadrul evaluării documentelor prezentate de solicitanți (Decizia CR nr. 37/4 din 29.09.2014). Totodată, a fost numită persoana responsabilă de revizuirea procedurilor operaționale existente atât în cadrul Consiliului, cât și în cadrul Comisiei. De asemenea, Membrii comisiei poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor de membru al Comisiei – executat.

1. să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern și revizuirea procedurilor operaționale existente atît în cadrul AAPL, cît și în cadrul comisiilor speciale;

response:
• Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014 – CR Strășeni a aprobat Regulamentul Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor recuperate a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice, care este elaborat foarte laconic și formal și nu asigură implementarea recomandării – neexecutat. Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015 - A fost elaborat și aprobat prin Decizia nr.1/11 din 31.03.2015 un nou Regulament a Comisiei speciale care descrie activitatea Comisiei și conține repartizarea responsabilităților pentru fiecare membru, inclusiv activitățile de verificare și control.

1. să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern și revizuirea procedurilor operaționale existente atît în cadrul AAPL, cît și în cadrul comisiilor speciale;

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 – au fost operate modificări la Regulamentul Comisiei, fiind aprobat un Acord adițional la Regulament. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015- Prin Decizia Comisiei municipale speciale nr. 9 din 19.01.2015, s-a hotărît elaborarea proiectului de decizie de modificare a Regulamentului Comisiei – pînă la 28.02.2015, care va fi înaintat Consiliului municipal pentru aprobare. - parțial executat.

1. să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern și revizuirea procedurilor operaționale existente atît în cadrul AAPL, cît și în cadrul comisiilor speciale;

response:
Scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015 A fost elaborat un nou Regulament-tip a Comisiei care cuprinde defalcarea responsabilităților și obligațiilor fiecărui membru al Comisiei, documentele care trebuie prezentate odată cu cererea pentru compensare. Totodată, a fost modificată componența Comisiei.

1. să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern și revizuirea procedurilor operaționale existente atît în cadrul AAPL, cît și în cadrul comisiilor speciale;

2. să asigure elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale pentru excluderea vulnerabilităţilor la stabilirea compensațiilor în cadrul comisiilor speciale;

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 – implementarea recomandării se regăsește la realizarea recomandării nr. 1 – executat.

2. să asigure elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale pentru excluderea vulnerabilităţilor la stabilirea compensațiilor în cadrul comisiilor speciale;

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014 - neexecutat Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015 - În Regulamentul nou al Comisiei speciale au fost stipulate puctele care ar elimina vulnerabilitățile expuse în Raportul de audit: admiterea spre examinare doar a rapoartelor de evaluare care conțin opinia clară a evaluatorului, eșalonarea plăților în funcție de valoare, stabilirea unor controale interne.

2. să asigure elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale pentru excluderea vulnerabilităţilor la stabilirea compensațiilor în cadrul comisiilor speciale;

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 – informația nu este relevantă. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015 – a fost aprobat Acordul adițional de care se va ghida Comisia pînă la aprobarea modificărilor Regulamentului Comisiei de către Consiliul municipal – parțial executat.

2. să asigure elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale pentru excluderea vulnerabilităţilor la stabilirea compensațiilor în cadrul comisiilor speciale;

response:
scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015 Prin defalcarea responsabilităților fiecărui membru al Comisiei, au fost stipulate obligațiile fiecăruia, inclusiv cele ce țin de legalitatea actelor prezentate de către solicitant. De asemenea, în ședințele comisiei, vor fi incluși și primarii localităților în care solicitantul și-a avut domiciliul pînă la represiune, pentru confirmarea/infirmarea unor anumite informații solicitate după necesitate. Totodată, dat fiind faptul că pentru implementarea unor proceduri de excludere a vulnerabilităților la stabilirea compensațiilor urma mai întîi de identificat acele vulnerabilități/riscuri iar acest fapt nu a fost realizat, recomandarea nu poate fi numită implementată în totalitate.

2. să asigure elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale pentru excluderea vulnerabilităţilor la stabilirea compensațiilor în cadrul comisiilor speciale;

3. să elaboreze și să implementeze proceduri coerente de verificare a conformităţii întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigenţelor cadrului normativ ce vizează evidenţa şi stocarea adecvată a cererilor pe dosare separat, precum şi a documentelor confirmative anexate la acestea;

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 – totodată, s-a deschis dosar pentru stocarea proceselor-verbale și a deciziilor Comisiei și s-a deschis registru al cererilor depuse de către solicitanți – executat.

3. să elaboreze și să implementeze proceduri coerente de verificare a conformităţii întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigenţelor cadrului normativ ce vizează evidenţa şi stocarea adecvată a cererilor pe dosare separat, precum şi a documentelor confirmative anexate la acestea;

response:
scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015 Regulamentul-tip nou elaborat conține lista de documente care trebuie sa fie cuprinse în dosar. De asemenea, secretarul Comisiei acordă asistență la acumularea documentelor necesare precum și prezintă pachetele de documente în ședințele comisiei.

3. să elaboreze și să implementeze proceduri coerente de verificare a conformităţii întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigenţelor cadrului normativ ce vizează evidenţa şi stocarea adecvată a cererilor pe dosare separat, precum şi a documentelor confirmative anexate la acestea;

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 – informația nu este relevantă. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015 – Prin Decizia Comisiei speciale nr.9 din 19.02.2015, s-a decis că în Regulamentul Comisiei se va introduce: lista actelor reglementate de HG nr.627 din 05.06.2007, care trebuie să fie anexate la dosar; mențiunea că cererea urmează a fi anexată de Comisia specializată în termen de 6 luni, conform pct.8 al HG nominalizate, după prezentarea tuturor actelor indicate (termenul limită va fi stabilit după ce se va primi avizul consultativ al MJ); la dosar vor fi anexate copii ale actelor originale, secretarul Comisiei va autentifica prin semnătură corespunderea acestora cu originalul, în momentul prezentării lor de către solicitant. – parțial executat.

3. să elaboreze și să implementeze proceduri coerente de verificare a conformităţii întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigenţelor cadrului normativ ce vizează evidenţa şi stocarea adecvată a cererilor pe dosare separat, precum şi a documentelor confirmative anexate la acestea;

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014- neexecutat. Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015 - responsabilitatea perfectării dosarului îî revine secretarului Comisiei, avizarea - șefului Serviciului juridic, examinarea dosarului cu prezentarea concluziilor și recomandărilor - fiecărui membru.

3. să elaboreze și să implementeze proceduri coerente de verificare a conformităţii întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigenţelor cadrului normativ ce vizează evidenţa şi stocarea adecvată a cererilor pe dosare separat, precum şi a documentelor confirmative anexate la acestea;

4. să asigure revizuirea deciziilor comisiilor speciale și întreprinderea acțiunilor concrete de rectificare pentru cazurile expuse în prezentul Raport de audit;

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 – Referitor la examinarea cererilor și adoptarea deciziilor în lipsa certificatelor de moștenitor legal, situația a fost datorată faptului că notarul public din teritoriu nu eliberează certificatul de moștenitor beneficiarului în lipsa deciziei Comisiei. Totodată, dosarele a 2 persoane care nu au fost incluse în proiectul HG „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” au fost reexaminate la Comisia specială. În urma reexaminării s-a constatat că dosarele sunt întocmite conform pct.5 al Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, aprobat prin HG nr. 627 din 05.06.2007, de aceea, deciziile comisiei nr. 26 și nr. 27 din 23.10.2013 au rămas fără schimbări – executat.

4. să asigure revizuirea deciziilor comisiilor speciale și întreprinderea acțiunilor concrete de rectificare pentru cazurile expuse în prezentul Raport de audit;

response:
scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015 Erori de calcul la stabilirea compensațiilor de către Comisia specială nu au fost identificate în cadrul auditului, iar pentru celelalte constatări, CR a dat explicațiile corepunzătoare penționate în nota informativă prezentată în cadrul ședinței CR.

4. să asigure revizuirea deciziilor comisiilor speciale și întreprinderea acțiunilor concrete de rectificare pentru cazurile expuse în prezentul Raport de audit;

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 –nu au fost prezentate documentele justificative. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015 – Curții i-a fost prezentată Decizia Comisiei speciale nr. 9 din 19.02.2015 prin care s-au revizuit deciziile comisiilor speciale expuse în Raportul de audit. – executat

4. să asigure revizuirea deciziilor comisiilor speciale și întreprinderea acțiunilor concrete de rectificare pentru cazurile expuse în prezentul Raport de audit;

response:
• Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014 - au fost prezentate documentele confirmative.

4. să asigure revizuirea deciziilor comisiilor speciale și întreprinderea acțiunilor concrete de rectificare pentru cazurile expuse în prezentul Raport de audit;

5. să asigure instituirea și implementarea procedurilor de control în procesul de evaluare, informare și comunicare, pentru oferirea de asigurări rezonabile privind realizarea sarcinilor stabilite la achitarea compensațiilor persoanelor represate și reabilitate.

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 – A fost desemnată persoana responsabilă pentru informare și comunicare privind realizarea sarcinilor stabilite la achitarea compensațiilor. Scrisoarea CR Dondușeni nr. 421 din 24.12.2014 – prin Decizia CR nr. 37/6 din 29.09.2014 a fost creată Comisia de control intern și revizuirea procedurilor operaționale existente atît în cadrul Consiliului cît și în cadrul Comisiei – (răspunsul nu este relevant recomandării înaintate). Scrisoarea nr. 02 din 12.01.2015 – a fost stabilit termenul de prezentare a documentelor solicitate suplimentar - executat.

5. să asigure instituirea și implementarea procedurilor de control în procesul de evaluare, informare și comunicare, pentru oferirea de asigurări rezonabile privind realizarea sarcinilor stabilite la achitarea compensațiilor persoanelor represate și reabilitate.

response:
scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015 Regulamentul tip nou elaborat conține responsabilitățile fiecărui membru al Comisiei. Astfel, secretarul Comisiei acordă asistență metodică pentru acumularea documentelor necesare de către solicitant.

5. să asigure instituirea și implementarea procedurilor de control în procesul de evaluare, informare și comunicare, pentru oferirea de asigurări rezonabile privind realizarea sarcinilor stabilite la achitarea compensațiilor persoanelor represate și reabilitate.

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 – informația nu este relevantă. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015 – atribuțiile și responsabilitățile membrilor Comisiei speciale au fost stabilite într-un Acord adițional la Regulamentul Comisiei speciale, aprobat de către primarul mun. Chișinău. Modificările vor fi operate în Regulamentul Comisiei pînă la 28.02.15. Totodată, s-a decis (Decizia Comisiei nr.9/19.01.15) că în cazul în care solicitantul a prezentat toate actele necesare la dosar, însă raportul de evaluare a bunurilor imobile nu conține informația necesară pentru a fi evaluat, Comisia va respinge cererea și va reveni la examinarea acesteia numai după ce vor fi înlăturate toate incertitudinile. – parțial executat.

5. să asigure instituirea și implementarea procedurilor de control în procesul de evaluare, informare și comunicare, pentru oferirea de asigurări rezonabile privind realizarea sarcinilor stabilite la achitarea compensațiilor persoanelor represate și reabilitate.

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014 - neexecutat. Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015 - În noul Regulament al Comisiei sunt menționate atribuțiile fiecărui membru, inclusiv: prezentarea informației și a rapoartelor financiare MF privind restituirea valorii bunurilor, precizarea planului de cheltuieli conform devizelor aprobate de CR. Totodată nu este descrisă procedura și nu este menționată persoana cu această atribuție.

5. să asigure instituirea și implementarea procedurilor de control în procesul de evaluare, informare și comunicare, pentru oferirea de asigurări rezonabile privind realizarea sarcinilor stabilite la achitarea compensațiilor persoanelor represate și reabilitate.

6. Comisia guvernamentală să asigure elaborarea unui regulament privind activitatea comisiei speciale, prin care să fie reglementate explicit procesele de înregistrare și de examinare a cererilor, atribuțiile și responsabilitățile membrilor comisiei speciale;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 În temeiul Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, prin HG nr. 627 din 5 iunie 2007 a fost aprobat Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, care stabileşte mecanismul de restituire a valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice. De asemenea, Regulamentul nominalizat include procedura de depunere a cererilor, documentele care se anexează în mod obligatoriu la cerere, termenul de prescripţie pentru depunerea cererii şi termenul pentru examinarea acesteia, componenţa comisiei speciale, modul de achitare a compensaţiei, atribuţiile şi responsabilitatea membrilor comisiei speciale. Astfel, este inoportun elaborarea şi aprobarea unui act normativ, care să dubleze prevederi deja existente. Mai mult, în temeiul actelor legislatiye şi normative în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale sînt în drept să aprobe regulamente proprii de activitate a comisiilor speciale, în care să detalieze unele proceduri stabilite în actele normative superioare. - motivul neexecutării este argumentat.

7. Comisia guvernamentală să elaboreze un ghid al procedurilor specifice privind despăgubirile, care să detalieze modul practic, etapizat, în care să fie realizate fiecare în parte (inclusiv verificarea condițiilor legale de acordare a despăgubirilor), precum și un algoritm clar de determinare a cuantumului compensațiilor stabilite;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 La fel, MJ consideră nejustificată recomandarea ce priveşte elaborarea unui ghid al procedurilor specifîce privind despăgubirile, cu detalierea fiecărei etape (inclusiv verificarea condiţiilor de acordare a compensaţiilor), deoarece atît prevederile Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (art. 12 şi 121), precum şi ale HG nr. 627 din 5 iunie 2007 stabilesc expres procedura şi mecanismul de achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice.

8. Comisia guvernamentală să elaboreze proceduri operaționale pentru comisiile speciale, în care să se precizeze cu maximă transparență și claritate criteriile utilizate la analiza documentelor, modul de calcul al costului averii solicitate de persoanele represate;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 În ceea ce priveşte recomandarea vizînd determinarea cuantumului compensaţiilor stabilite, semnalăm ca, în conformitate cu art. 12 alineatele patru şi şapte.din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992, acestea se stabilesc în baza rapoartelor de evaluare (luîndu-se ca bază preţurile de piaţă în vigoare la data examinării cererii).

9. Comisia guvernamentală să intensifice activităţile de conlucrare cu membrii comisiei speciale și alte organe abilitate, în vederea instituirii unui mecanism eficace de verificare a autenticităţii informaţiilor prezentate de solicitanți;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 Referitor la intensificarea activităţilor de conlucrare şi soluţionare a problemelor apărute în procesul de aplicare a prevederilor Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 informăm că, aspecte, precum solicitarea informaţiilor în scopul examinării demersurilor parvenite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, petiţiilor persoanelor represate etc. se soluţionează printr-o permanentă conlucrare între Comisia guvemamentală pentru problemele victimelor represiunilor politicer şi comisiile speciale din teritoriu, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Inteme, Procuratura Generală, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Arhiva Naţională, notari, precum şi Asociaţia Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova. . În acest context, reiterăm că, în perioada 2007-2014 Comisia a expediat scrisori iriformative la toate comisiile speciale cu referire la cele mai importante probleme (aspecte) care apar în activitatea acestora, precum: 1) documentele pe care solicitantul le prezintă în mod obligatoriu comisiei speciale; 2) raportul de evaluare a bunurilor; 3) problema restituirii terenurilor; 4) stabilirea dreptului de moştenitor şi eliberarea certificatului de moştenitor; 5) cu privire la prezentarea probelor (documentele eliberate de arhive şi declaraţiile martorilor) etc. De asemenea, Comisia a expediat o scrisoare informativă tuturor notarilor din Republica Moldova privind modul deschiderii procedurii succesorale şi eliberarea certificatului de moştenitor asupra dreptului de creanţă în virtutea căruia meştenitorul persoanei represate va putea pretinde exercitarea dreptului la restituirea bunurilor sau a valorii acestora prin achitarea de compensaţii. Informaţiile menţionate au fost remise, de asemenea, şi în adresa organizaţiilor pentru apărarea drepturilor persoanelor represate, inclusiv Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova.

10. Comisia guvernamentală să stabilească proceduri privind determinarea cazurilor în care cetăţenii nu au fost despăgubiţi integral în baza legii anterioare, pentru a nu admite restituirea repetată a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 Instituirea mecanismului de evidenţă a persoanelor represate cărora li s-au restituit bunurile ori achitat compensaţie pentru valoarea acestora, menţionat în pct.2.4.3, va contribui la neadmiterea achitării repetate a compensaţiilor. Fiecare decizie adoptată de comisiile speciale va putea fi verificată în baza de date unică, deţinută de Ministerul Finanţelor.

11. Comisia guvernamentală să determine acțiuni de informare și conlucrare cu comisiile speciale în caz de interpretare controversată a unor prevederi legale, ce provoacă dificultăți la stabilirea valorii compensațiilor și condiționează utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetare;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 Întru aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice, Comisia guvemamentaiă a întocmit şi expediat în adresa comisiilor speciale o scrisoare informativă cu privire la subiectele de care urmează a se ţine cont în procesul de examinare a dosarelor şi adoptare a deciziilor privind stabilirea şi achitarea compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, de către comisiile speciale (scrisoarea cu nr. 03/8750 din 8 septembrie 2014). Totodată, în legătură cu recomandările menţionate în Hotărîrea Curţii de Conturi, de la comisiile speciale au fost solicitate propuneri şi sugestii cu privire la aspectele menţionate, precum şi propuneri în scopul îmbunătăţirii cadrului normativ privind mecanismul de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice (scrisoarea cu m. 03/275 din 21 ianuarie 2015).

12. Comisia guvernamentală să elaboreze reglementări privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de compensații, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 Referitor la componenţa dosarului solicitantului/beneficiarului de compensaţii, MJ remarcă că acesta este stabilit în pct 5 din Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 627 din 5 iunie 2007 şi urmează să includă cererea însoţită în mod obligatoriu de documentele speciflcate la lit. a) - g), precum şi alte acte relevante, după caz, pe care comisia specială este în drept să le solicite potrivit alineatelor doi şi trei din punctul nominalizat. Cît priveşte termenele de păstrare a documentelor, MJ informează că acestea se păstrează în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat de Serviciul de Stat de Arhivă. - Neexecutat, însă este argumentat motivul neexecutării

13. Comisia guvernamentală să asigure instruirea secretarilor și a membrilor comisiilor speciale în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor în cadrul acestor comisii.

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 În scopul dezbaterii chestiunilor şi problemelor cu care se confruntă comisiile speciale în procesul de activitate, urmeaza a fi organizată în cea mai apropiată perioadă o şedinţă (seminar) cu preşedinţii de raioane (preşedinţii comisiilor speciale) şi secretarii acestora (despre şedinta desfaşurată va ft prezentată o informaţie suplimentară). Pînă în prezent şedinţa respectivă nu a fost petrecută, deoarece o mare parte din funcţionarii autorităţilor publice locale au fost implicaţi în campania electorală precedentă.

14. în scopul prevenirii achitării din surse bugetare a unor drepturi necuvenite, în situația în care există sume exagerate în raport cu valoarea bunurilor supuse evaluării, să se elaboreze și să se implementeze proceduri operaționale de lucru prin care rapoartele să se prezinte spre examinare Comisiei de atestare a evaluatorilor, instituită de ARFC;

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 – A fost numită persoana responsabilă de elaborarea și implementarea procedurilor operaționale de lucru cu organele abilitate pentru evaluarea bunurilor mobile și imobile. Scrisoarea CR Dondușeni nr. 421 din 24.12.2014 – prin Decizia CR nr. 37/6 din 29.09.2014 a fost creată Comisia de control intern și revizuirea procedurilor operaționale existente atît în cadrul Consiliului cît și în cadrul Comisiei – (răspunsul nu este relevant recomandării înaintate). Scrisoarea nr. 02 din 12.01.2015 – punctul respectiv a fost inclus în Regulamentul Comisiei. – executat.

14. în scopul prevenirii achitării din surse bugetare a unor drepturi necuvenite, în situația în care există sume exagerate în raport cu valoarea bunurilor supuse evaluării, să se elaboreze și să se implementeze proceduri operaționale de lucru prin care rapoartele să se prezinte spre examinare Comisiei de atestare a evaluatorilor, instituită de ARFC;

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014 - neexecutat. Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015 - neexecutat.

14. în scopul prevenirii achitării din surse bugetare a unor drepturi necuvenite, în situația în care există sume exagerate în raport cu valoarea bunurilor supuse evaluării, să se elaboreze și să se implementeze proceduri operaționale de lucru prin care rapoartele să se prezinte spre examinare Comisiei de atestare a evaluatorilor, instituită de ARFC;

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 –informația nu este relevantă. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015 – S-a decis că, în situația în care sumele la care au fost evaluate bunurile imobile sunt exagerate, să fie înaintate demersuri în adresa Comisiei de atestare a evaluatorilor, înstiuită de ARFC pentru stabilirea legalității compensației stabilită de evaluator (Decizia nr.9/19.01.2015). – parțial executat.

14. în scopul prevenirii achitării din surse bugetare a unor drepturi necuvenite, în situația în care există sume exagerate în raport cu valoarea bunurilor supuse evaluării, să se elaboreze și să se implementeze proceduri operaționale de lucru prin care rapoartele să se prezinte spre examinare Comisiei de atestare a evaluatorilor, instituită de ARFC;

14. în scopul prevenirii achitării din surse bugetare a unor drepturi necuvenite, în situația în care există sume exagerate în raport cu valoarea bunurilor supuse evaluării, să se elaboreze și să se implementeze proceduri operaționale de lucru prin care rapoartele să se prezinte spre examinare Comisiei de atestare a evaluatorilor, instituită de ARFC;

15. să instituie proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate de primării privind componența averii victimelor represiunilor politice;

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 – În Regulamentul aprobat, la pct. 5 e), este menționat faptul că Comisia solicită AAPL, pe al căror teritoriu persoanele reabilitate își aveau domiciliul până a fi represate, informații referitor la persoanele cărora le-au fost restituite bunurile sau compensată valoarea acestora până la intrarea în vigoare a Legii nr. 186-XVI din 29.06.2006. În caz de necesitate, comisia este în drept să solicite și alte acte relevante pe care persoana le poate obține suplimentar – executat.

15. să instituie proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate de primării privind componența averii victimelor represiunilor politice;

response:
Scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015 În ședințele comisiei, vor fi incluși și primarii localităților în care solicitantul și-a avut domiciliul pînă la represiune, pentru confirmarea/infirmarea unor anumite informații solicitate după necesitate.

15. să instituie proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate de primării privind componența averii victimelor represiunilor politice;

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 – informația nu este relevantă. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015 – Prin Decizia nr.9/19.01.2015 s-a decis că vor fi admise spre examinare doar actele privind componența averii confiscate, care, fiind eliberate de APL, constituie copii autentificate din registrele de arhivă deținute, și nu declarații ale martorilor. – parțial executat.

15. să instituie proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate de primării privind componența averii victimelor represiunilor politice;

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014 - neexecutat. Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015 - șeful Serviciului arhivă verifică documentele din arhivă prezentate de beneficiari. Totodată, Comisia, în caz de necesitate este în drept să solicite și alte acte relevante decît cele indicate de HG.

15. să instituie proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate de primării privind componența averii victimelor represiunilor politice;

16. să asigure admiterea spre examinare de către comisia specială doar a raportului de evaluare, care va conţine opinia clară şi neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului evaluării.

response:
• Scrisoarea CR Dondușeni nr. 334 din 08.10.2014 –Regulamentul menționat mai sus, prevede în pct. 9 obligativitatea Comisiei de a examina doar rapoartele de evaluare care conțin opinia clară și neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului evaluării – executat.

16. să asigure admiterea spre examinare de către comisia specială doar a raportului de evaluare, care va conţine opinia clară şi neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului evaluării.

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014 - neexecutat. Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015 - Acest punct este stipulat în noul Regulament. Totodată, verificarea legalității rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile este efectuată de către șeful OCT Strășeni, iar a bunurilor mobile, de către un specialist din Direcția Agricultură și dezvoltare economică a teritoriului.

16. să asigure admiterea spre examinare de către comisia specială doar a raportului de evaluare, care va conţine opinia clară şi neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului evaluării.

response:
• Scrisoarea primăriei Chișinău nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 –informația nu este relevantă. Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015 – Implementarea recomandării urmează să se implementeze permanent. – parțial executat (necesită o verificare ulterioară)

16. Să asigure admiterea spre examinare de către comisia specială doar a raportului de evaluare, care va conţine opinia clară şi neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului evaluării.

response:
Scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015 În Regulamentul Comisiei sunt specificate responsabilitățile fiecărui membru. Astfel, specialistul principal din cadrul OCT Rîșcani întocmește și prezintă după necesitate cu unele informații explicative, rapoarte de evaluare a bunurilor imobile solicitanților.

16. să asigure admiterea spre examinare de către comisia specială doar a raportului de evaluare, care va conţine opinia clară şi neechivocă a evaluatorului privind valoarea obiectului evaluării.

Cerinte (25)

2.1. Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scrisoarea nr. 334 din 08.10.2014 Scrisoarea nr. 421 din 24.12.2014 Scrisoarea nr. 02 din 12.01.2015

RO_1896_DONDUSENI 2014.pdf

2.1. Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scrisoarea nr. 642 din 30.12.2014, Scrisoarea nr. 202 din 27.04.2015

RO_2109_Straseni 30.12.14.pdf
RO_2595_Straseni nr. 202 din 27.04.2015.pdf

2.1. Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului;

RO_2474_CR Riscani H23 01.04.15.pdf
RO_2475_CR Riscani H23 13.01.15.pdf

2.1. Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 25.11.2014 Scrisoarea nr. 02-109/3786 din 10.02.2015

2.1. Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scrisoarea CR nr. 15 din 17.01.2015 In perioada imediat următoare după şedinţa indicată în adresa persoanelor supuse represiunilor politice din raion au fost expediate scrisori explicative şi de recomandare, au fost acordate explicaţii verbale individuale în vederea perfectării minuţioase şi a prezentării documentelor suplimentare conform art. 12 al Legii nr.l86-XVI din 29.06.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, p. 4 şi p.5 din Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, aprobat prin Hotărîrea Guvemului Republicii Moldova nr.627 din 05.06.2007 şi a recomandărilor Curţii de Conturi al RM din 16.05.2014 pentru a fi în continuare examinate şi aprobate de către Comisia specială pentru examinarea cererilor privind restituirea valorii bunurilor confiscate în urma represiunilor politice. In present şi în continuare după primirea scrisorilor informative asupra unor subiecte de care urmează a se ţine confîn procesul examinării dosarelor şi adoptării deciziilor cu privire la stabilirea şi achitarea compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, Comisia specială raională va lua în calcul toate recomandările expuse în procesul examinării dosarelor şi adoptării deciziilor cu privire la stabilirea şi achitarea compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice.

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind:  activitatea Comisiilor speciale din raioanele: Briceni, Dondușeni, Strășeni, Rîșcani și mun. Chișinău;  examinarea propunerilor înaintate de către comisiile speciale privind achitarea compensaţiei respective din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul de stat;

response:
În scrisoarea nr. 05-02/22 din 12.11.2014, MF a informat Curtea privind executarea cerinței, și anume: - s-a adus la cunoștință către președinții raioanelor, primarul mun. Bălți și Chișinău și bașcanul UTA Găgăuzia despre abaterile și iregularitățile identificate în activitatea comisiilor speciale din raioanele auditate și s-a atenționat asupra unor momente importante în luarea deciziilor de către comisiile speciale la nivel local. - S-a adus la cunoștința Președinților raioanelor Briceni, Dondușeni, Râșcani și mun. Chișinău referitor la faptul că persoanele nominalizate în Raportul de audit din deciziile comisiilor speciale în care au fost constatate iregularități au fost excluse din proiectul HG „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”. Deciziile comisiilor speciale urmează a fi revizuite și întreprinse măsuri de înlăturare a iregularităților și prezentarea acestora MF conform legislației. - Pe parcursul a 9 luni ale anului 2014 s-a conlucrat cu APL întocmind și expediind 38 de răspunsuri la demersuri referitor la corectitudinea prezentării deciziilor comisiilor speciale. 17 petiții ale cetățenilor pe diverse întrebări ce țin de represiunile politice. - S-a conlucrat cu MJ, Comisia guvernamentală pentru problemele victimelor represiunilor politice. - La situația din 01.11.2014 au fost examinate decizii ale comisiilor speciale și titluri executorii eliberate de către instanțele de judecată în volum de 18662,6 mii lei în baza cărora au fost elaborate și ulterior aprobate 3 hotărîri de Guvern "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare" în volum dc 16269.1 mii. lei și 1 hotărîre în baza titlurilor executorii eliberate dc către instanțele de judecată în volum de 2393.5 mii lei. - au fost operate modificări și completări la punctului II al Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin HG nr.627 din 05 iunie 2007, cu sintagma: achitarea compensației persoanelor supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate care au atins vîrsta de 75 ani se efectuează printr-o plată unică. (HG nr.853 din 8 octombrie 2014).

2.3. Inspecției Financiare, în conformitate cu funcțiile atribuite şi reieşind din spectrul iregularităților depistate, pentru dispunerea verificărilor pe viitor în cadrul altor comisii speciale, în vederea realizării unui proces eficient de stabilire a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice;

response:
În scrisoarea Inspecției Financiare nr. 27-09-01/829 din 27.06.2014 Curtea este informată că în Programul activității de inspectare financiară pentru sem. II al anului 2014 a fost inclusă ca acțiune separată efectuarea inspectărilor tematice la APL de nivelul II pe aspectul privind restituirea bunurilor sau recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice

2.4.1. responsabilizarea comisiilor speciale, în scopul prevenirii achitării neregulamentare a compensațiilor în situaţiile identificate în cadrul auditului;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/9944 din 16.10.2014 2.4.1. – expedierea în adresa comisiilor speciale a unei scrisori informative cu privire la subiectele de care urmează a se ține cont în procesul de examinare a dosarelor și adoptare a deciziilor privind stabilirea și achitarea compensațiilor (scrisoarea nr. 03/8750 din 08.09.2014) – executat.

2.4.2. întreprinderea măsurilor eficiente pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă victimele represiunilor politice și perfecționarea modalităților de comunicare cu comisiile speciale la explicarea și rezolvarea problemelor semnalate;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/9944 din 16.10.2014 2.4.2. – Solicitarea de la comisiile speciale a propunerilor și sugestiilor cu privire la aspectele menționate în HCC, precum și a propunerilor în aspectul îmbunătățirii cadrului normativ privind mecanismul de restituire a bunurilor și achitare a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice (a fost expediată scrisoarea nr. 03/8751 din 08.09.2014). Totodată, în scopul dezbaterii problemelor cu care se confruntă comisiile speciale în procesul de activitate, urmează a fi organizată în cea mai apropiată perioadă o ședință cu președinții de raioane (președinții comisiilor speciale) și secretarii acestora – executat.

2.4.3. instituirea unui mecanism de evidență a persoanelor despăgubite în scopul evitării unor achitări duble sau triple;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/9944 din 16.10.2014 2.4.3. – Se conlucrează cu MTIC în vederea examinării posibilității de creare a unui registru (listă) a tuturor persoanelor represate, inclusiv a celor, care au fost despăgubite. Scrisoarea MJ nr. 03/276 din 21.01.2015 În scopul finalizării executării pct. 2.4.3 la 12 ianuarie 2015,î n incinta Ministerului Justiţiei a fost convocată o şedinţă de lucru cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Primăriei mun. Chişinău (membri ai grupului de lucru instituit prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 334 din 15 august 2014). In cadrul şedinţei s-a decis ca fiecare comisie specială să acumuleze toată informaţia din arhivele deţinute, iar datele stocate să fie remise Ministerului Finanţelor pentru completarea unei baze unice. In acest scop, comisiile speciale urmează să controleze minuţios veridicitatea informaţiilor deţinute în propriile arhive şi într-un termen stabilit să transmită Ministerului Finanţelor datele respective pentru includerea acestora în baza unică. Baza de date va fi deținută de MF. – în proces de executare.

2.4.4. efectuarea unei inventarieri, cu contrapunerea datelor privind persoanele reabilitate, despăgubite, precum și a celor ce urmează a fi despăgubite, în scopul estimării necesarului de resurse financiare;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/9944 din 16.10.2014 2.4.4. – S-a solicitat de la comisii prezentarea informației referitor la numărul de cereri depuse în comisie în perioada anilor 2011-2013 și 6 luni ale anului 2014 (a fost expediată scrisoarea nr. 03/8760 din 09.09.2014). MJ consideră nejustificată recomandarea, dat fiind faptul că asemenea acțiune urmează a fi efectuată de către comisiile speciale în comun cu MF. Astfel, potrivit pct. 12 și 13 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 627 din 05.06.2007 AAPL țin evidența solicitanților și beneficiarilor de compensații și, trimestrial, concomitent cu raportul privind executarea bugetului, prezintă MF informația privind numărul beneficiarilor și cheltuielile legate de acordarea compensațiilor nominalizate. Totodată, Comisia guvernamentală nu este un organ colegial care activează permanent, dar este un organ colegial care se întrunește pe măsura necesităților – neexecutat – însă motivul este argumentat.

2.5. Agenției Relații Funciare și Cadastru, Întreprinderii de Stat „Cadastru” şi oficiilor cadastrale teritoriale, pentru:  instituirea unor proceduri de verificare a corectitudinii evaluării bunurilor imobile confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice;  abilitarea cu dreptul de evaluare a bunurilor mobile, în exclusivitate a unei întreprinderi de stat, cum ar fi Camera de Comerț și Industrie, în scopul evitării dublării unor activități, precum și a interpretărilor neunivoce ale cadrului juridic în procesul de evaluare a bunurilor mobile;

response:
- Scrisoarea MF nr. 08-03/166/1011 din 02.12.2014 – executat. La indicația ARFC în cadrul Î.S. Cadastru a fost instituită procedura de verificare a corectitudinii evaluării bunurilor imobile confiscate, naționalizate sau scoase în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice prin Ordinul nr.130 din 22.07.2014, prin care, în cadrul prestării serviciului de evaluare a bunurilor imobile sus-menționate, OCT, filialele Î.S. Cadastru, vor transmite, prin intermediul poștei electronice, Direcției evaluare a proprietății imobiliare din cadrul Aparatului Central rapoartele de evaluare spre verificare. Direcția evaluare, în termen de 5 zile, din momentul recepționării, va verifica conținutul rapoartelor de evaluare. – executat. - Scrisoarea ARFC nr. 36/01-08/6 din 06.01.2015 Abilitarea cu dreptul de evaluare a bunurilor mobile, în exclusivitate a unei întreprinderi de stat, cum ar fi Camera de Comerţ şi Industrie, nu ţine de competenţa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. Agenţia nu are pârghii reale de a obliga, de a recomanda, de a influenţa în orice mod asupra activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie. Abilitarea Camerei de Comerţ şi Industrie cu dreptul exclusiv de evaluare a bunurilor mobile naţionalizate, confiscate sau înstrăinate în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice poate fi efectuată numai prin modificarea legislaţiei în vigoare, inclusiv a Legii nr. 1225 din 18.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. În prezent în cadrul ARFC este creat grupul de lucru interdepartamental privind elaborarea mecanismului de supraveghere a activităţii de evaluare. Este elaborat şi se află la etapa de avizare proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea actelor legislative în domeniul evaluării. Problema reglementării activităţii de evaluare a bunurilor mobile rămâne nesoluţionată, dat fiind faptul că Ministerul Economiei şi Camera de Comerţ şi Industrie nu acceptă abilitarea lor cu funcţiile de supraveghere în domeniul evaluării bunurilor mobile. Situaţia dată nu permite elaborarea cadrului juridic şi normativ în domeniu, organizarea certificării evaluatorilor bunurilor mobile. – neexecutarea este argumentată de către ARFC.

2.6.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor comisiilor speciale și evaluării vulnerabilităților care diminuează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru repunerea în drepturi a persoanelor reabilitate;

2.6.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor comisiilor speciale și evaluării vulnerabilităților care diminuează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru repunerea în drepturi a persoanelor reabilitate;

response:
Prin scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015, CR Rîșcani a remis informația privind executarea HCC. În cadrul ședinței Comisiei au fost examinate rezultatele misiunii de audit, a fost întocmit un plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor Curții și a fost prezentat CR nota informativă cu privire la examinarea Raportului de audit.

2.6.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor comisiilor speciale și evaluării vulnerabilităților care diminuează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru repunerea în drepturi a persoanelor reabilitate;

2.6.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor comisiilor speciale și evaluării vulnerabilităților care diminuează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru repunerea în drepturi a persoanelor reabilitate;

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014

2.6.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor comisiilor speciale și evaluării vulnerabilităților care diminuează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru repunerea în drepturi a persoanelor reabilitate;

2.6.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare a compensațiilor victimelor represiunilor politice;

2.6.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare a compensațiilor victimelor represiunilor politice;

response:
Scrisoarea nr. 02-1-20/215 din 01.04.2015, CR Rîșcani a remis informația privind executarea HCC. Astfel, a fost elaborat un nou Regulament-tip a Comisiei cu defalcarea responsabilităților membrilor Comisiei și a fost modificată componența Comisiei.

2.6.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare a compensațiilor victimelor represiunilor politice;

2.6.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare a compensațiilor victimelor represiunilor politice;

response:
Scrisoarea CR Strășeni nr. 642 din 30.12.2014

2.6.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare a compensațiilor victimelor represiunilor politice;

2.7. Ministerului Justiției, pentru:  revizuirea componenței, competențelor și statutului Comisiei guvernamentale pentru problemele victimelor represiunilor politice, inclusiv abilitarea acesteia cu funcții de verificare a legalității deciziilor adoptate de către comisiile speciale pînă la admiterea acestora spre achitare;  examinarea cadrului legal cu privire la termenele de prescripție ce urmează a fi aplicate în cazul admiterii cererilor de restituire a valorii averii persoanelor supuse represiunilor politice de către comisiile speciale, cu înaintarea, prin intermediul Comisiei guvernamentale pentru problemele victimelor represiunilor politice, a unor explicații corespunzătoare în acest sens;  elaborarea și operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.627 din 05.06.2007 privind abilitarea Ministerului Finanțelor cu dreptul de a verifica corectitudinea stabilirii valorii compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, pentru excluderea adoptării unor decizii dubioase de către comisiile speciale și neadmiterea cazurilor de stabilire a compensațiilor eronate, precum și de utilizare ineficientă a mijloacelor bugetare;

response:
Scrisoarea MJ nr. 03/9944 din 16.10.2014 - MJ consideră recomandarea neîntemeiată, întrucît, în pct. 2 din HG nr. 516 din 13.05.2006 este stabilit expres că în cazul eliberării din funcție a persoanelor care fac parte din componența Comisiei, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, fără a fi necesară emiterea unei noi HG. Totodată, în conformitate cu pct. 12 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 627 din 05.06.2007, controlul asupra stabilirii corecte a compensațiilor se pune în sarcina organelor abilitate cu aceste funcții – neexecutat – însă motivul este argumentat.. - Termenul de un an (01 ianuarie – 31 decembrie 2007) pentru depunerea în adresa comisiilor speciale a cererilor, indicat în art. II al Legii nr. 186-XVI din 29.06.2006, a fost stabilit doar pentru cetățenii supuși represiunilor politice și ulterior reabilitați, în privința cărora, la data intrării în vigoare a prezentei legi (01 ianuarie 2007), a expirat termenul de prescripție pentru depunerea cererii respective – executat. - MJ consideră că recomandarea nu poate fi realizată. Astfel, prin intermediu Inspecției Financiare, MF asigură inspectarea financiară – neexecutat – însă motivul este argumentat..

2.8. Consiliului Superior al Magistraturii, pentru examinarea cazurilor de aplicare incorectă a prevederilor Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice” la adoptarea hotărîrilor judecătorești privind restituirea terenurilor;

2.9. Curții Supreme de Justiție, pentru revizuirea Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.35 din 24.10.2003 privind aplicarea uniformă a legislației în domeniu, în scopul aducerii acesteia în concordanță cu mecanismul de restituire a valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice și de achitare a compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice prevăzut, în rezultatul modificărilor operate, în anul 2006, în condițiile Legii nr.1225-XII din 08.12.1992;

response:
În scrisoarea CSJ nr. 73-021SGC din 17.06.2014, Curtea este informată despre faptul că deficiențele invocate în sesizarea făcută anterior au fost deja expuse și explicate în Recomandarea CSJ nr. 60 din 12.12.2013, privind restituirea averii confiscate victimelor supuse represiunilor politice.

RO_1773_CSJ H23 2014.pdf