Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.25 din 20 mai 2014 privind Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și unele entități subordonate

Numar 169-173 din data de 2014-05-20 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 37

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor, dl B.Gherasim, contabilului-şef al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, dna V.Calancea, managerului-şef al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, dl Gh.Curmei, contabilului-şef al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, dna S.Cheibaş, directorului general interimar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, dl S.Tomșa, șefului Inspecției de Stat în Construcții, dl V.Radu, șefului Direcției finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice în cadrul Ministerului Finanțelor, dl V.Pană, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și unele entități subordonate.        
Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 și cu Programele activităţii de audit ale Curţii de Conturi pe anii 2013 și 20142, avînd drept obiectiv general asigurarea conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, inclusiv de către unele entități din subordine.
Pentru obţinerea unor probe relevante şi rezonabile, care să susţină concluziile şi credibilitatea constatărilor expuse în Raport, echipa de audit a utilizat testarea de fond și evaluarea unor elemente semnificative ale sistemului de control intern, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, inclusiv: analiza cadrului regulator, evaluarea politicii de contabilitate, verificarea documentelor primare și a rapoartelor financiare, examinarea/studierea planurilor şi rapoartelor de activitate etc.
Probele de audit au fost colectate la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Î.S.Administraţia de Stat a Drumurilor” și unele entități din subordine.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:

Verificările efectuate în cadrul auditului la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele entități subordonate, precum şi constatările expuse în Raportul aprobat prin prezenta Hotărîre relevă că:
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, fiindu-i alocate din bugetul de stat 1705,9 mil.lei pe exercițiul bugetar 2013, a executat cheltuieli în sumă de 1647,7 mil.lei, inclusiv 1201,5 mil.lei pentru gospodărirea drumurilor, și 407,4 mil.lei – investiţii capitale din surse externe, nefiind admise depăşiri ale limitei bugetare total aprobate. Auditul denotă că, grație investițiilor masive în anii 2011-2013 de mijloace publice în reabilitarea drumurilor naţionale, situaţia în evoluţie s-a ameliorat.
În cadrul Aparatului central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în continuare – MTID) controalele interne au fost relativ satisfăcătoare, nefiind constatate erori la valorificarea şi raportarea tranzacţiilor, fapt ce atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformității gestionării fondurilor publice. Totodată, auditul a relevat admiterea mai multor nereguli şi carenţe, în special: (i) nerevizuirea cadrului instituţional, cu conformarea reglementărilor şi optimizărilor structurale respective; lipsa unei baze legale și normative adecvate condițiilor și cerințelor actuale în întreținerea, reparația și construcția drumurilor publice; lipsa reglementării privind transmiterea de către MTID a funcției de „beneficiar” Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (în continuareÎ.S. „ASD”), cu determinarea clară a relațiilor interdepartamentale asupra controlului utilizării mijloacelor fondului rutier și proiectelor finanțate din sursele externe; (ii) neînregistrarea drepturilor patrimoniale la organele cadastrale și în evidența contabilă, precum și neracordarea la situația reală a bunurilor imobile proprietate publică a statului reflectate în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, condiționînd riscul neasigurării integrității și raportării incorecte a patrimoniului (64,6 mil.lei); nereflectarea în evidenţa contabilă de către fondator și, respectiv, neraportarea valorii capitalului social al entităților monitorizate (3404,7 mil.lei); (iii) neexecurarea veniturilor precizate din încasările în fondul rutier provenite din taxe (9,8 mil.lei); circa 40,0% din mijloacele de transport înregistrate în Registrul de stat al transporturilor nu au fost supuse testării tehnice, fapt ce denotă posibile rezerve de încasări în fondul rutier (circa 128,4 mil.lei); nerepartizarea și necoordonarea mijloacelor fondului rutier conform Programelor anuale ale unor lucrări de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice în limitele concrete pe obiective şi categorii de lucrări (300,0 mil.lei); finanţarea spre finele anului de gestiune a unor cheltuieli din fondul rutier pentru întreținerea drumurilor, care în unele cazuri generează nevalorificarea deplină a acestora (22,8 mil.lei) şi/sau achitarea în avans a lucrărilor (40,5 mil.lei);
(iv) absorbţia de către MTID, prin intermediul Î.S. „ASD”, a numai 40,0% (74,3 mil.euro) din mijloacele financiare acordate de donatorii străini pînă în anul 2011, potrivit acordurilor de finanțare pentru implementarea Proiectului de Susţinere a Programului în Sectorul Drumurilor;
managementul instituţional al Î.S. „ASD” a admis: (i) nemonitorizarea conformităţii desfăşurării activităţilor aferente achiziţiilor publice din mijloacele fondului rutier, în condiţiile respectării cadrului legal, ceea ce a permis admiterea unor nereguli (455,0 mil.lei); neexecutarea limitei volumului de lucrări pentru întreținerea drumurilor publice aprobată în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (40,5 mil.lei); nerealizarea unor investiţii prin verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcție și reparație a drumurilor publice, fapt care a determinat finanțarea unor volume de lucrări pe tipuri neprevăzute în devizele-ofertă ale contractelor (43,7 mil.lei); neajustarea valorii lucrărilor executate conform modalității aprobate (41,7 mil.lei) și admiterea unor depășiri ale plafonului maxim al valorii ofertelor cu 11,5% (8,7 mil.lei); neîncasarea garanției de bună execuție (8,0 mil.lei); prolongarea unor contracte neexecutate în termen, fără aplicarea sancțiunilor financiare prevăzute de clauzele contractuale; (ii) gestionarea neconformă a veniturilor/cheltuielior prin încasarea neregulamentară a unor mijloace din fondul rutier datorită aplicării eronate a coeficientului la executarea lucrărilor de construcție și reparație a îmbrăcăminții rutiere a drumurilor publice (2,0 mil.lei); imobilizarea mijloacelor provenite din fondul rutier transferate în avans fără a avea obligația fiscală de achitare a TVA (31,3 mil.lei); acumularea nejustificată a unor active materiale în curs de execuție pe termen lung, finanțate în anii 1992-2011 din sursele fondului rutier şi ale bugetului de stat pentru elaborarea unor proiecte de execuție, construcții de drumuri și obiecte, nefinanțate timp îndelungat (80,7 mil.lei); achitarea neregulamentară a unor premii (951,6 mii lei), contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (252,2 mii lei) și compensații lunare pentru folosirea în scop de producție a autoturismelor personale (111,5 mii lei); efectuarea nejustificată a unor cheltuieli care nu țin de activitatea entității (834,6 mii lei); aplicarea eronată a adaosurilor la norma de bază soldată cu casarea nejustificată a combustibilului (206,3 mii lei); neregularitatea și ineficiența dării în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic (894,7 mii lei); nereflectarea în evidența contabilă a 2460 de terenuri cu suprafața de 3,7 mii ha (8 terenuri cu suprafața de 50,3 ha și valoarea cadastrală de 172,8 mil.lei) etc.;
întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni auditate au relevat unele deficienţe ale managementului în gestionarea mijloacelor financiare şi în evidenţa patrimoniului de stat, precum: (i) nestabilirea de către fondator a indicilor economici conform prevederilor legale; înregistrarea pierderilor nete ca rezultat al activității economico-financiare a 5 întreprinderi de stat și 6 societăţi pe acţiuni (66,8 mil.lei); (ii) aplicarea neregulamentară a principiilor de bază şi a caracteristicilor calitative de ţinere a contabilităţii, condiţionînd neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neraportarea în expresie cantitativă şi valorică a terenurilor și imobilelor (18,9 mil.lei), precum și a unor cheltuieli (20,5 mil.lei); neidenticitatea datelor privind imobilele înregistrate la organul cadastral, în evidenţa contabilă şi real existente; (iii) neutilizarea de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013, a sumei de 18,1 mil.lei pentru amenajarea intersecţiilor la nivel cu drumurile publice; utilizarea contrar destinațiilor prevăzute de cadrul legal a 9,2 mil.lei pentru majorarea cotei statului în capitalul social al S.A. „Drumuri” și compensarea cheltuielilor privind răscumpărarea unor acţiuni și altele.
Concomitent, prezentul audit a evidențiat repetat persistența acelorași deficiențe și carențe în managementul financiar al MTID şi al unor entități subordonate, constatate și de auditurile precedente ale Curții de Conturi, în condițiile neimplementării recomandărilor înaintate.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și unele entități subordonate, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor şi se cere, conform competențelor:
2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului Ministerului a rezultatelor auditului, asigurînd, prin prisma responsabilităților persoanelor cu funcţii de răspundere, realizarea unor acţiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate;
2.1.2. consolidarea sistemului de management financiar şi control intern prin responsabilizarea managerilor întreprinderilor de stat şi implementarea Programului de consolidare a capacităţilor întreprinderilor de întreţinere a drumurilor, pentru utilizarea conformă a fondurilor publice;
2.1.3. elaborarea, ajustarea şi publicarea, în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a cadrului legislativ-normativ aferent executării lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumurilor publice, conform cerințelor de rigoare;
2.1.4. elaborarea, în comun cu Ministerul Finanţelor, a Normativelor de stabilire a cuantumului mijloacelor pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice pentru un kilometru de drum, în conformitate cu prevederile cadrului legal;
2.1.5. examinarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a actualei modalități de reflectare în evidenţa contabilă a Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” a taxei pe valoarea adăugată la lucrările de reparaţie și construcție, finanţate din fondul rutier, în corespundere cu cerinţele Codului fiscal, în partea ce ţine de taxa respectivă obţinută ca rezultat al finanţării lucrărilor achitate din mijloacele publice și formată drept creanță pe termen scurt privind decontările cu bugetul.
2.2. Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi se cere, conform competențelor examinarea rezultatelor auditului, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete privind lichidarea neregulilor constatate și implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;
2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor;
2.4. Inspecției de Stat în Construcții, pentru documentare și urgentarea verificării, potrivit prevederilor regulamentare, a proceselor-verbale la terminarea lucrărilor și la recepția finală a obiectelor finanțate din fondul rutier și din investițiile străine;
2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare, informare, precum și solicitarea, de la autoritățile centrale responsabile de domeniu, înaintării propunerilor de soluționare a situațiilor referitor la:
2.5.1. perfecționarea cadrului legislativ-normativ în domeniul întreținerii, reparației și construcției drumurilor publice, inclusiv a modalității de ajustare a valorii lucrărilor cu executare continuă achiziționate și executate;
2.5.2. identificarea unor măsuri privind îmbunătăţirea procesului de achiziţie a unor materiale de construcții cu adaos comercial limitat, care influențează semnificativ costul lucrărilor, în vederea eficientizării utilizării mijloacelor publice destinate reparației și construcției drumurilor publice;
2.6. Parlamentului și Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pentru informare.
3. Prin prezenta Hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile precedente ale Curţii de Conturi nr.57, nr.58 și nr.59 din 20.09.20113, date fiind executarea integrală şi/sau, după caz, reiterarea în Raportul de audit anexat a recomandărilor auditurilor precedente, neexecutate/executate parţial.
4. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Comisiei Naționale de Integritate, pentru examinare conform competenţei, în vederea verificării existenței unui posibil conflict de interese în contextul Legii nr.16-XVI din 15.02.20084 admis de către fostul manager-șef al Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor”.
5. Se ia act că, pe parcursul auditului:
       5.1. Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” a corectat în evidența contabilă cheltuielile de reparații curente în sumă de 1,5 mil.lei atribuite eronat drumului național R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia; în baza unor scrisori ale MTID, a transmis cu titlu gratuit unor autorități publice locale 5 proiecte de execuție în sumă de 1,4 mil.lei; a elaborat Regulamentul cu privire la folosirea autoturismelor personale ale angajaților în scop de serviciu, iar la 29.04.2014 a încheiat contracte în acest sens cu responsabilii tehnici și a întreprins unele măsuri privind capitalizarea cheltuielilor executate pe fiecare drum public separat;
       5.2. S.A. „Drumuri Criuleni”, la întocmirea Raportului financiar pe anul 2013, a corectat divergențele în sumă de 8,2 mil.lei stabilite în Cartea mare și în Raportul statistic nr.5-CI „Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii”.
6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1; 2.2 și 2.5 din prezenta Hotărîre şi despre implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013” (cu modificările ulterioare) și Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014”.
3 Hotătîrea Curții de Conturi nr.57 din 20.09.2011 „Privind Raportul auditului formării şi utilizării mijloacelor fondului rutier în exerciţiul bugetar 2010”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 20.09.2011„Privind Raportul auditului Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010) și Hotărîrea Curții de Conturi nr.59 din 20.09.2011 „Privind Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele instituţii din subordine”.
4 Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

Recomandari (37)

1.Să reglementeze transmiterea funcţiei de „beneficiar” Î.S. „ASD”, cu determinarea responsabilităţilor concrete privind gestionarea fondurilor publice, urmare a implicării acesteia în activităţi ce revin exclusiv unei instituţii publice.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Conform ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor nr.87 din 15.05.2014 ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului privind reorganizarea Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor", va fi elaborat proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la reorganizarea Î.S. Administrate de Stat a Drumurilor în cadrul căreia vor fi reglementate responsabilitățile concrete şi atribuțiile de beneficiar.

2.Să elaboreze, să ajusteze și să publice cadrul normativ în domeniul reparației și construcției drumurilor publice, conform cerințelor de rigoare.

response:
A raspuns numai MTID scris.nr.10-1263 din 04.07.17 în perioada 2011 -2015 MDRC a elaborat 20 de documente normative în domeniul construcţiei drumurilor cu valoarea totală de 2 350,0 mii lei. în anul curent urmează a fi finalizate 3 documente normative: 1. Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice 2. Normativ pentru întreţinerea drumurilor naţionale pe criterii de performanta 3. Normativ privind prevenireaşi combaterea înzăpezirii drumurilor publice

2. Să elaboreze, să ajusteze și să publice cadrul normativ în domeniul reparației și construcției drumurilor publice, conform cerințelor de rigoare.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Actualmente, se întreprind măsuri pentru ajustarea normelor tehnice standardelor la cele comunitare şi internaționale. Astfel, în ultimii ani au fost elaborate 20 de norme tehnice din domeniu din care 10 au fost deja aprobate. De asemenea, la 10.07.2014, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova şi Directorul Departamentului Marilor Proiecte Investiționale din Romania au semnat un memoriu, care permite utilizarea normelor tehnice române din domeniul drumurilor pe teritoriul Republicii Moldova. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 3 din 11.02.2015 a fost aprobat normativ în construcţii NCM 13.02.01:2015 "Proiectarea drumurilor publice". Pentru anul 2017 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prevede elaborarea următoarelor normative in construcţie: 1) NCM privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice, care va include şi clasificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumuri lor publice: 2) NCM privind întreţinerea drumurilor publice pe bază de performanţă. Totodată, la Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" sînt in curs de elaborare documentele tehnice referitoare la întreţinerea multianualâ a drumurilor pe bază de performanţă: - contractul tip. inclusiv condiţii generale şi speciale: - standarde întreţinere a drumurilor şi altele. Procesul de fuzionare a întreprinderilor de întreţinere a fost finalizat.

3.Să identifice și să descrie procesele operaționale aferente controlului intern în domeniul achizițiilor publice asupra conformării la prescripțiile legii și remedierii tuturor deficiențelor admise.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Actualmente, procedura înregistrării contractelor de achiziţii publice se efectuează în confonnitate cu prevederile legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achiziţiile publice". Totodată. în baza ordinului MTID tir. 23 din 30.12.2009 a fost instituit Grupul de lucru privind achiziţiile publice. în baza ordinului MTID nr. 8 din 06.02.2015. a fost instituit Comitelui de evaluare a MTID pentru apreciarea ofertelor de achiziţii publice (procurarea de bunun. executarea de lucrăn sau prestarea de servicii) in cadrul Proiectului de susţinere a Programului de dezvoltare din sectorul drumurilor. i.s. 'Calea Ferată din Moldova" a elaborat şi aprobat Ordinul nr. 260 H din 02.08.2012 ”Regulamentul privind achiziţiile de materiale și servicii".

4.Să evite imixtiunea în activitatea instituţiilor din subordine şi a întreprinderilor de stat fondate, exercitînd atribuțiile în limitele contractului încheiat între fondator şi administrator.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: vezi rec.1 scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 La moment se evită imixtiunea in activitatea instituţiilor din subordine şi a întreprinderilor de stat din subordine. Atribuţiile sunt clar difinite in contractul încheiat între fondator şi administrator. In conformitate cu prevedreile art 6 al legii nr. 146 din 16.06.1994 "cu privire la întreprinderea de stai". Ministerul ca organ central de specialitate nu are dreptul să intervină in activitatea întreprinderii după încheierea contractului cu administratorul.

5.Să asigure transmiterea regulamentară în gestiune managerilor a proprietăţii de stat, cu înregistrarea în evidența contabilă și la organul cadastral a drepturilor patrimoniale; îmbunătăţirea procesului de administrare a patrimoniului de stat prin intermediul reprezentanţilor statului, înaintînd propuneri de modificare a Anexei nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Bunurile imobile aflate în gestiune conform Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005 sînt reflectate în evidenţa contabilă a Î.S.„ASD”. Cu privire la situaţia bunurilor imobile cu destinaţia de garaje, situate pe adresa şos. Balcani 3, vă aducem la cunoștință faptul că conform deciziei Camerei înregistrării de Stat, în urma procedurii de fuzionare s-a decis radierea persoanei juridice S.A. "Drumuri Chişinău" din Registrul de stat. Succesor de drepturi şi obligaţiuni fund înregistrată persoana juridică S.A. "Drumuri Criuleni". In ansamblul procedurilor de perfectare a actelor necesare procedurii de fuzionare, au fost elaborate mai multe documente de confirmare şi estimare a valorilor mobiliare supuse înregistrării de stat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare RM, inclusiv şi evaluarea bunurilor imobile aflate pe adresa mun. Chişinău, şos. Balcani, 3. In procesul evaluării au fost determinate bunurile imobile ce apartin S.A. "Drumuri Chişinău" in baza actelor ce confirmă dreptul de gestiune economică a lor. Ulterior, informaţia a fost transmisă Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău, pentru a elabora Dosarul cadastral al bunurilor imobile identificate şi să elibereze Extras din Registrul Bunurilor Imobile, pentru a fi prezentat organelor de stat antrenate în procesul de fuzionare. In urma fmisării acestui prooes, Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" poate iniţia procedura de identificare şi înregistrare a trei garaje, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, şos. Balcani, 3, cu suprafaţa totală de 204,15 m.p., cu statut de încăperi izolate, fiind parte din construcţiiie incorporate intr-un complex de imobil, proprietate a S.A. "Drumuri Criuleni". Agenţia Proprietăţi Publice a supus privatizării de stat pachetul majoritar de acţiuni pe care îl deţine în întreprinderea S.A. "Drumuri Criuleni", unde sunt incluse şi bunurile imobile sus menționate. In această situaţie, urmează să fie reduse sau excluse din capitalul social al S.A. "Drumuri Criuleni" aceste construcţii, pentru a fi ulterior transmise Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" cu scop de folosinţă/gestiune. Respectînd legislaţia în vigoare şi procedurile necesare înregistrării dreptului de gestiune a bunurilor imobile specificate, Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" va solicita avizul organelor publice centrale pentru introducerea ulterioară a acestor bunuri în HG nr. 351 din 23.03.2005. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Conform pct.1.2. al contractului-tip intre Fondatorul şi Administratorul întreprinderii de Stat, Fondatorul sau persoana împuternicită de Fondator transmite, iar Administratorul primeşte in gestiune operativă proprietatea de stat. ale cărei componenţă şi valoare silit reflectate în actul de predare-primire anexat la Contract. Totodată, pet.1.3. reglementează care date silit reflectate în actul de predare-primire. La numirea-eliberarea administratorilor întreprinderilor de stat din subordinea ministerului, prin ordinul ministrului se creează comisii de predare-primire a bunurilor materiale şi a documentelor de serviciu. Actul de prcdare-primire se aprobă de către ministru, in termen de 3 zile după terminarea procedurii şi se păstrează in dosarul întreprinderii, în Direcţia analiză monitorizare şi evaluare a politicilor a MT1D. iar actul administrativ se anexează la dosantl personal al administratorului. Au fost operate modificări la anexa nr. 6 al Hotărîrea Guvernului nr 351 din 23 martie 2005 (HOTĂRÎRE Nr. 50 din 24.01.2014 cu privire la completarea anexei nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005). Prin demersul nr. 03-02-5 76 din 26.01.2017, ministerul a înaintat propuneri la proiectul Hotărîrii Guvernului ”pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 35/ din 22 martie 2005".

6.Să asigure, prin prisma competenţelor delegate, examinarea situaţiei privind înregistrarea/evidenţa/raportarea în evidenţa contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni monitorizate, precum şi a activelor pe termen lung.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 In conformitate cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 568 din 06.05.2008 "cu privire la organizarea evidenţi proprietăţii publice, circulaţia acesteia )l exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului unităţilor administrative -teritoriale", MTID anual întocmeşte şi prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice rapoartele anuale privind administrarea proprietăţii publice din ramura respectivă pentru perioada de gestiune, care include analiza eeonomico-financiarăa activităţii întreprinderilor de stat şi-sau societăţilor comerciale cu cota de stat. rezultatele administrării prin prisma evaluării indicatorilor de performanţă stabiliţi, precum şi măsurile întreprinse in scopul eficentizării administrării proprietăţii publice. Totodată, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii. Suplimentar, darea de seamă este însoţită de o notă explicativă referitor la cauzele majorării/diminuării veniturilor din vinzări. cheltuielilor şi a profitului (pierderilor) nete. precum şi informaţia privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului.

7. Să întreprindă măsuri în vederea consolidării controlului și auditului intern în cadrul instituţiei şi să asigure activitatea independentă şi obiectivă a acestora.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Pentru implementarea recomandărilor va fi Aprobat Planul de implementare a managementului financiar şi controlului în cadrul MTID. Elaborarea unui Plan de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi, formulate în raportul în cauză. Petrecerea unei misiuni de audit intern referitor la implementarea a managementului financiar şi controlului. In cadrul acestei misiuni se va atrage atenţia sporită asupra implementării recomandărilor Curţii de Conturi. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 In cadrul MTID este instituită subdiviziunea SAI prin Hotărirca de Guvern nr. Activitatea de audit intern este organizată funcţional şi organizaţiona! independent şi nu se supune imixtiunilor, avînd scopul desfăşurării misiunilor de audit pentru a îmbunătăţi operaţiunile entităţii şi a contribui la adăugarea unui plus de valoare.

Recomandări Consiliului fondului rutier: 8.Să asigure repartizarea și coordonarea mijloacelor fondului conform programelor anuale ale lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, în limitele concrete pe obiective şi categorii de lucrări.

9.Să întreprindă acțiuni concrete de consolidare a capacităţilor instituţionale ale unităţilor economice din domeniul de întreţinere a drumurilor, asigurînd eficienţa gestionării patrimoniului de stat.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Prin Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 19.04 2012 ”cu privire la reforma sistemului de întreţinere a drumurilor publice”, a fost aprobat Planul de acţiuni privind reforma sistemului de întreţinere a drumurilor, care prevede de asemenea şi consolidarea capacităților întreprinderilor de întreţinere a drumurilor prin fuziune şi dotare cu tehnică specială. Procesul de fuziune a fost in general finalizat, trei întreprinderi din UTA Găgăuzia (S.A."Drumuri Comrat", S.A."Drumuri Ceadîr-Lunga" , S.A."Drumu Vulcăneşti") sunt in proces de fuzionare. Din mijloacele fondului rutier pentru aceste întreprinderi a fost procurată tehnică specială la valoarea cărora a fost majorată cota statului la fiecare societate în parte. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 1. în conformitate cu cerinţele Hotăririi Guvernului nr. 568 din 06.05.2008 "cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului' unităţilor adnunislrativ-terilohale”, anual. Ministerul prezentă Agenţiei Proprietăţii Publice, dările de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea, modalităţile şi rezultatele utilizării lui. 2. Totodată. Ministerul în conformitate cu cerinţele Hotăririi Guvernului nr. 675 din 06.06.2008 "cu privire la Registru! patrimoniului public" prezentă Agenţiei Proprietăţii Publice, dările de seamă privind valoare patrimoniului public (întreprinderile de stat - anexa nr. 9 şi valoare acţiunilor proprietatea publică -anexa nr. 10). 3. Trimestrial. Ministerul organizează şi desfăşoară şedinţe cu conducătorii societăţilor pe acţiuni ai S..A ’’Drumuri", responsabilii tehnici din teritoriu şi colaboratorii I.S." Administraţia de Stal a Drumurilor’’, unde silit puse pe prim plan problemele legate de gestionarea patrimoniului de stat din domeniu. 4. în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale unităţilor economice din domeniul de întreţinere a drumurilor, anual, in comun cu Universitatea Tehnică a Moldovei se organizează cursuri de perfecţionare a specialiştilor in domeniu.

10.Să asigure implementarea unui sistem eficient al managementului financiar şi de control intern pentru asigurarea utilizării conforme a mijloacelor publice.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: în cadrul întreprinderii a fost înființat şi activează serviciul de control intern.

11.Să asigure respectarea principiului transparenței la organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţii publice în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal, monitorizînd îndeplinirea obligaţiunilor contractuale de către antreprenori, cu aplicarea sancțiunilor financiare pentru nerespectarea termenelor de execuţie a volumelor de lucrări contractate.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: în Articolul „Răspunderea părţilor” a contractelor de antrepriză pentru întîrzierea pentru execuţia lucrărilor -sau serviciilor este prevăzută о penalitate sau despăgubire în cuantum de 0,1 % din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întîrziere dar nu mai mult de 5% din suma contractului. Pe parcursul anului au fost aplicate sancţiuni financiare în mărime de 1365146,38 lei.

12.Să reglementeze modul de coordonare, executare, monitorizare şi raportare de către părţile implicate în procesul de organizare, achiziţionare, executare şi monitorizare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie a obiectivelor de investiţii capitale finanţate din fondurile publice.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Modul de coordonare şi monitorizare a lucrărilor de construcție şi reparaţie a obiectivelor de investiții capitale finanțate din fondurile publice este reglementat in contractele de finanțare, antrepriză şi supervizare tehnică în conformitate cu regulile FIDIC şi a băncilor finanțatoare. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 în scopul stabilirii unei metodologii transparente şi eficiente de planificare, implementare şi gestionarea investiţiilor capitale finanţate din contul bugetului public naţional a fost elaborată şi aprobată Hotărirca Guvernului nr. 1029din 19 12.2013 "cu privire la investiţiile capitale publice". A fost instituit Cirupul de lucru pentru investiţii capitale publice, fiind inclus şi reprezentantul MT1D. MTID prezintă lunar Ministerului finanţelor raportul privind executarea bugetului. Totodată. se prezintă trimestrial Ministerului Finanţelor: raportul privind veniturile şi cheltuielile. - raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. - raportul priv ind executarea bugetului, - raportul privind circulaţia mijloacelor fixe. uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor neinateriale.

13. Să asigure determinarea clară a relaţiilor interdepartamentale, precum şi a competenţelor şi responsabilităţilor pentru toate structurile cu atribuţii respective la acest capitol, monitorizînd procesele de achiziţii şi de execuție a lucrărilor în termen, cu asigurarea cadrului calităţii în construcţii.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Pentru asigurarea monitorizării executării contractelor de antrepriză în scopul respectării termenelor de executare şi asigurării calității lucrărilor de reparație a drumurilor publice din sursele externe, în cadrul Î.S."ASD", a fost creat un serviciu suplimentar: Serviciul de administrare a contractelor.

14.Să monitorizeze şi să evalueze periodic lucrările rutiere asigurînd respectarea principiului transparenţei în utilizarea mijloacelor fondului, precum și în desfăşurarea concursurilor şi tenderelor de selectare a antreprenorilor pentru executarea lucrărilor de drumuri, organizate de administratorul drumurilor publice.

15.Să planifice și să utilizeze mijloacele financiare alocate în baza Programului, în corespundere cu destinația stabilită, respectînd periodicitatea anuală a alocării și utilizării resurselor financiare, cu fundamentarea reală a necesităţilor de achiziții în vederea asigurării siguranței rutiere.

16.Să analizeze prețurile la materialele de construcție incluse în ofertele prezentate la licitație prin prisma lanțului valoric în comerțul interior.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: recomandările propuse de către echipa de audit ce ţine de evaluarea ofertelor prin prisma lanţului valoric contravine principiilor de bază de achiziţie a lucrărilor, bunurilor și serviciilor prin licitațiile publice, şi nu se reflectă în nici о reglementare legală cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice pentru necesităţile statului, respectiv nu pot fi aplicate. Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Analiza prețurilor la materialele utilizate se efectuează de către Grupul de lucru pentru achiziții de lucrări, mărfuri şi servicii publice din cadrul I.S. "ASD". scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Recomandările propuse de către grupul de audit ce ţine de evaluarea ofertelor prin prisma lanţului valoric contravin principiilor de bază de acltiziţie a lucrărilor, bunurilor şi serviciilor prin licitaţii publice, şi nu se regăsesc în nici o reglementaro legală cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice pentru necesităţile statului, respectiv nu pot fi aplicate.

17.Să asigure controlul asupra respectării Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise, precum și planificarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare în conformitate cu Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Pe parcursul anilor 2012-2013 au fost supuse controlului 33691/41077 unități de transport, Numărul maşinilor depistate cu depăşirea sarcinii pe osie sau masei totale 3082/3280 unități. Pentru nerespectarea cerințelor de transportare au fost calculate următoarele taxe: anul 2012 - 2799,2 mii lei, anul 2013- 2518,8 mii lei. Pe parcursul anilor 2012-2013 au fost supuse controlului 33691/41077 unități de transport, Numărul mașinilor depistate cu depăşirea sarcinii pe osie sau masei totale 3082/3280 unităţi. Pentru nerespectarea cerințelor de transportare au fost calculate următoarele taxe: anul 2012 - 2799,2 mii lei, anul 2013- 2518,8 mii lei.

18.Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern în scopul asigurării utilizării mijloacelor în sumă de 18,1 mil.lei conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, cu executarea lucrărilor și fundamentarea reală și eficientă a achizițiilor de lucrări și servicii pentru amenajarea intersecţiilor la nivel cu drumurile publice.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: în perioada 11.09.2013 - 02.12.2013 întreprinderea a suplinit în contul special suma utilizată contrar destinației în luna martie 2013, astfel încît la momentul efectuării controlului de către Curtea de Conturi, mijloacele bănești neutilizate din suma alocată se regăseau în contul special. Scris.MTID nr.03-02-5/237 din 21.04.2017: în baza Hotărîrii Guvernului tir. 126 din 19 februarie 2013 "cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 201.'". ÎS. "Calea Ferată din Moldova,, a beneficiat de alocații din fondul rutier in mărime de 20 000 000 lei pentru amenajarea intersecţiilor la nivel cu drumurile publice. S-a efectuat proiectarea a 20 de instalații de trecere la nivel cu drumurile publice. Lucrările au fost efectuate de către compania de proiectare "Universinj" SRL in baza contractului nr. 8700908 din 02.08.2013. Costul Lucrărilor constiuiie - 1 631 977 lei. Suma a fost achitată. Costul lucrărilor sunt capitalizate in bilanţul I.S.’Calea Ferată din Moldova”. La 17.05.2013 a fost petrecut tenderul pentru procurarea serviciilor de supraveghere video. Comisia de licitaţie a desemnat învingător compania 'Juştar Tehno" SRI, cu care a fost încheiat contractul nr. 8700905 din 17.05.2013 privind livrarea, proiectarea şi instalarea sistemelor de supraveghere video. Lucrările nu au fost executate pe motivul pretenţiilor nemotivate din partea furnizorului privind proiectul de lucrări. i.S. "Calea Ferată din Moldova" a achitat un avans in sumă de 279 678 lei. La moment pe contractul menţionat I.S. "Calea Ferată din Moldova" se află în litigiu de judecată. In urma procedurilor de achiziţii publice, la 17.10.2014. a fost încheiat Contractul de Antrepriză nr 836 II 2014. cu SRL "Demid Corn" in calitate de antreprenor general şi "Adotel - llex" S.R.O, privind executarea lucrărilor de modernizare a punctelor rutiere de trecere cu calea ferată şi instalarea barierilor automate fară personal de serviciu. Contractul de Antrepriză Nr.836/11/2014 cu SRI DEMID COM este valabil. Niciuna din părţi nu a abandonat acest contract. i.S."Calea Ferată din Moldova" poartă tratative cu instituţiile financiare in vederea finanţării acestui proiect. Situaţia financiară grea a I.S."Calea Ferată din Moldova” a creat dificultăţi în executarea contractului dat. i.S. "Calea Ferată din Moldova" a efectuat transferul la "Demid Com" - 8 278 120.16 lei şi „Adotel - Hex" S.R.O. - 678 096 Euro. Una din problemele care pun in dificultate executarea contractelor este lipsa mijloacelor financiare pentru achitarea totală a sumei rămase. De menţionat că toate contractele privind executarea proiectului de amenajare a 20 de intersecţii la nivel, au trecut prin procedura de achiziţii publice. Suma totală achitată conform contractelor menţionate constituie - 25 217 128 lei.

19.Să fortifice capacitățile de valorificare a creditelor şi granturilor acordate de donatorii externi Republicii Moldova în scopul urgentării implementării Proiectului de Susţinere a Programului în Sectorul Drumurilor.

19.Să fortifice capacitățile de valorificare a creditelor şi granturilor acordate de donatorii externi Republicii Moldova în scopul urgentării implementării Proiectului de Susţinere a Programului în Sectorul Drumurilor.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: Toate procedurile de achiziţie a lucrărilor şi serviciilor prevăzute în acordurile de credite şi granturi se efectuează în strictă conformitate cu ghidurile respective ale donatorilor externi. Astfel fortificarea capacităţilor Ministerului şi Administrate nu pot influenta termenii de implementare a Proiectului de Susţinere a Programului in Sectorul Drumurilor. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 în conformitate cu prevederile Acordurilor de finanţare la care Republica Moldova este parte. l.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor", in calitate de entitatea de implementare a proiectului, efectuează managementul de zi cu zi al Proiectului de Susţinere a Programului în Sectorul Dramurilor şi a Proiectului de îmbunătăţire a Drumurilor locale. în vederea implementării eficiente a Proiectelor. Î S. "Administraţia de Stat a Dramurilor" a revizuit şi îmbunătăţit structura organizatorică, pentru a opera cu un număr suficient de personal calificat. Totodată, pentru creşterea calificării personalului implicat în implementarea proiectelor, angajaţi din cadrul Direcţiei investiţii străine au participat la următoarele cursuri: 1) Curs de instruire "Managementul achiziţiilor de Lucrări" (Torino. Italia): 2) Curs de instruire pentru ingineri locali implicaţi in supervizarea lucrărilor în conformitate cu Condiţii de contract FIDIC. organizat de către ARCUS ACADEMY şi Roughton International Ud: 3) Curs de formare pentru personalul din cadrai entităţii de implementare a Proiectului implicat in managementul financiar, organizat de către Oficiul de ţară a Băncii Mondiale, Minsk. Totodată, in vederea consolidării instituţionale a Î S. ".Administraţia de Stat a Drumurilor" a fost desemnat un consultant internaţional, care acordă asistenţă tehnică la implementarea proiectelor şi anume, asistenţă in procedurile de achiziţie. în administrare a contractelor atribuite şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate dc personalul implicat in implementarea proiectelor.

20. Să asigure monitorizarea executării contractelor de antrepriză în scopul respectării termenelor de executare și asigurării calității lucrărilor de reparație a drumurilor publice din sursele externe.

20. Să asigure monitorizarea executării contractelor de antrepriză în scopul respectării termenelor de executare și asigurării calității lucrărilor de reparație a drumurilor publice din sursele externe.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: Monitorizarea executării contractelor de antrepriză şi controlului calităţii lucrărilor se efectuează atît de către ASD cît şi de către firmele de asistenţă tehnică internaţionale, contractate în baza licitaţiilor publice. Pentru nerespectarea termenilor de executare şi a calităţii lucrărilor se aplică sancţiuni corespunzătoare contractelor în vigoare.

21.Să asigure încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu activitatea de bază a entității, precum și să încheie în scris actele juridice, indiferent de valoarea obiectului la efectuarea procurărilor de mărfuri, lucrări și servicii, conform prevederilor cadrului legal.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: Au fost actualizate_şi coordinate cu Ministerul Finantelor Normativul privind volumul necesar de manoperă și cheltuieli financiare pentru administrarea drumurilor publice şi îndeplinirea funcțiilor de beneficiar de către ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” precum şi Normativul de cheltuieli pentru întreţinerea Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor" beneficiar la obiectele finanţate din contul surselor financiare a Instituţiilor Internaționale (credite, granturi). Normativele indicate nu cad sub incidenţa Legii nr. 317 din 18.07.2003, deoarece nu conţin norme de drept. - Particularităţile de administrare fiscală, la solicitarea ASD, au fost examinate de către Ministerul Finanţelor și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Pe viitor ASD va aplica TVA conform prevederilor scrisorii Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr.26-08/2-12/1/2819/7811 și scrisorii MF din 17.11.2014.

22.Să asigure retribuirea muncii personalului conform cadrului legal, cu încheierea Contractului colectiv de muncă și stabilirea indicilor principali de activitate în Regulamentul de premiere.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: Este în curs de elaborare şi negociere Contractul Colectiv de Muncă (CCM) precum şi Regulamentul intern.

23.Să actualizeze Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto” și Metodologia de calculare a consumului normat de combustibil suplimentar la normele de bază, în conformitate cu cadrul legal.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Actualmente Direcţia Transport Rutier a MTID a iniţiat procedura de modificare a Ordinului menţionat. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 1 Norma dc consum a combustibilului la unitățile de transport ale ÎS. "Administraţia dc Stat a Drumurilor” a fost stabilită in conformitate cu normele tehnice stabilite dc producător în iunie 2014. în scopul verificării şi urmăririi deplasării mijloacelor dc transport pe fiecare din ele a fost instalat sistem de monitorizare prin satelit (GPS). Începînd cu luna mai 2015 au fost actualizate normele de consum al combustibilului pentru autoturismele Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" 2. Urmare a examinării ordinului nr. 172 din 09.12 2005 Ministerul Transporturilor şi nfrastructuri Drumurilor a constatat că ordinul prenotat nu corespunde exigenţelor legii nr. 317 din 18.07.2003. in special contravine art. 9 alin (21) care stipulează că limitele de reglementare pentru Guvern şi sau pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control sint stabilite, pentru flecare caz aparte, prin legi. Actele normative ale acestor autorităţi nu pot fi invocate in cazul in care nu corespund prevederilor legislaţiei. În acest sens considerăm oportun abrogarea ordinului prenotat din considerentele sus-numite.

24.Să intensifice controlul intern şi să optimizeze la maximum cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor de transport, precum și să revadă normele de consum al combustibilului.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: Norma de consum a combustibilului a fost stabilită în conformitate cu normele tehnice stabilite de producător. În iunie 2014, în scopul verificării şi urmăririi deplasării mijloacelor de transport pe fiecare din ele a fost instalat sistem de monitorizare prin satelit (GPS). Pe parcursul primului semestru al anului 2015 este planificată actualizarea normelor de consum a carburanților.

25.Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern, asigurînd respectarea cadrului legal la organizarea procedurii de transmitere în locațiune a activelor, la calcularea uniformă a plății pentru arendă, precum și la încasarea creanțelor din transmiterea în locaţiune a proprietății de stat.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: Terenurile aferente drumurilor publice - proprietatea publică a statului nu pot fi transmise în locaţiune. Ca excepție, conform Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI din 05.04.2007, locaţiunea terenurilor proprietate publică a statului din zona drumurilor publice pe care urmează să fie amplasate obiectivele de prestare a serviciilor rutiere poate fi efectuată numai prin Hotărîre de Guvern şi cu respectarea condițiilor stipulate la art.9 al Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22.06 1995. Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” se va adresa repetat la organele competente pentru soluționarea neconformităților în cadrul eliberării autorizațiilor de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere pe terenurile aferente drumurilor publice.

26.Să implementeze un sistem eficient de control intern pentru asigurarea conformității ţinerii evidenţei contabile şi gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinii şi plenitudinii raportării către organele de competenţă.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: In perioada auditului au fost perfectate modificările de rigoare în programul 1C privind asigurarea reflectării în formularul tipizat MF-6 a datelor capitalizării și calculării uzurii separata pe fiecare drum public.

27. Să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică a statului, cu înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: Pe parcursul misiunii de audit a fost finalizată delimitarea cu înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra drumurilor publice naționale. Înregistrarea în Registrul Bunurilor imobile a dreptului statului asupra terenurilor delimitate, cu obţinerea de către ASD a titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren (folosință), va fi posibilă doar după modificarea HG nr. 1323 din 29.12.2000 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale în conformitate cu „Legea pentru modificarea şi completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995" nr. 85 din 7 iulie 2011. Totodată este demenționat că înregistrarea în Registrul bunurilor imobilea dreptul statului (gestionar ASD) va fi posibilă doar pentru terenurile ocupate în prezent de drumurile locale, care ulterior vor fi incluse în lista drumurilor regionale (naționale).

28.Să reglementeze modul de inventariere a infrastructurii drumurilor publice, asigurînd capitalizarea și evaluarea reală a activelor rutiere.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: După finalizarea inventarierii infrastructurii rutiere vor fi realizate măsurile се tin de capitalizarea şi evaluarea activelor rutiere.

28.Să reglementeze modul de inventariere a infrastructurii drumurilor publice, asigurînd capitalizarea și evaluarea reală a activelor rutiere.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Inventarierea elementelor geometrice ale drumurilor se efectuează cu utilizarea laboratorului mobil din cadrul Î.S."Administraţia de Stat a Drumurilor", dotat cu sisteme moderne respective. De asemenea, Î.S."ASD" a anunţat licitație pentru evaluarea drumurilor publice. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Întru executarea prevederilor art. 24 al legii contabilităţii nr. 113 XVI din 27 aprilie 2007 şi in conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat de Ministerul Finanţelor prin ordinul nr. 60 din 29.05.2012. in cadrul Î.S. ’’Administraţia de Stal a Drumurilor” se efectuează inventarierea anuală a patrimoniului întreprinderii. Încercarea de a evalua costul real al drumurilor nu a avut succes, loatc cele trei licitaţii au fost anulate justificat, ţinînd cont de specificul evaluării activelor, care nu pot fi obiectul unor tranzacţii de piaţă. După finalizarea procesului de transmitere a drumurilor locale şi de reconfigurare a reţelei drumurilor naţionale şi regionale, conform listei aprobate prin Hotârîrea Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 se va reveni la problema stabilirii modului dc apreciere a costului drumurilor şi evaluarea reală a activelor rutiere.

29.Să efectueze inventarierea regulamentară a obiectelor de investiţii capitale nefinalizate și a proiectelor de deviz elaborate, cu prioritizarea finanţării acestora şi înaintarea propunerilor corespunzătoare.

response:
Scris ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: In trimestrul III al anului 2014 au fost reconstruite contoarele şi încărcătoarele, posturile de recensămînt automat a intensității traficului rutier, astfel se reduce volumul activelor materiale în curs de execuție. Actualmente este în curs de finalizare inventarierea obiectelor de investiții capitale neanalizate şi a documentației de proiectare şi deviz neutilizate. După finalizarea inventarierii vor fi luate deciziile de rigoare. Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Ţinînd cont de specificul drumurilor ca activ pe termen lung, evidența tehnică a drumurilor este ţinută de Serviciul drumuri din cadrul întreprinderii. Evidența contabilă pînă în anul 2013 se ţinea pe valoarea totală drumurilor. Pentru înregistrarea rulajelor, la sfîrșitul exerciţiului financiar, de către Serviciul contabilitate în comun cu Serviciul drumuri, se întocmește un raport(se anexează) care serveşte ca baza pentru reflectarea informației despre valoarea drumurilor şi uzura calculată in Raportul financiar anual. In anul 2013, ca rezultat al schimbărilor operate m programa de evidența contabilă 1С, a fost introdusă informația ce ţine de drumuri, ca bază servind datele evidenţei tehnice a drumurilor începînd cu anul 2008. La momentul întocmirii Raportul financiar pentru anul 2013, în programa 1С a fost finalizat întreg procesul de ajustare a informației şi pentru anii 2008-2013, inclusiv capitalizarea şi calcularea uzurii precum şi reflectarea tuturor operaţiunilor în fişa de evidența a mijlocului fix (formularul MF-6).

30. Să stabilească indici economici întreprinderilor fondate; să întreprindă acţiuni de consolidare a capacităţilor instituţionale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni fondate, prin asigurarea unui management eficient al gestionării patrimoniului de stat în conformitate cu cadrul legal, precum și să ajusteze contractele de locaţiune/arendă, reieşind din aplicarea corectă a cuantumului minim al plăţii.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 1. Conform pct. 2.1. lit. c) şi pct. 4.1. lit. a) ale contractului-tip intre Fondatorul şi Administratorul întreprinderii de Stat. aprobat prin Hotărirea Guvernului nr. 770 din 20.10.0994 "Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat", fondatorul are dreptul şi atribuţia să evalueze performanţele manageriale ale Administratorului in raport cu criteriile de evaluare a performanţelor, stabilite de comun acord cu Administratorul. Reieşind din faptul, că modificările operate în contractual-tip au intrat în vigoare cu începere de la 20 noiembrie 2015 precum şi în scopul asigurării unui management eficient, conducerea ministerului stabileşte administratorilor întreprinderilor de stat din subordinoa MTID indicatori de performanţă, care anual silit evaluaţi 2. Cuantumul minim al chiriei anuale a bunurilor proprietate publică a statului se recalculează anual de către întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni, in corespundere cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul corespunzător. Prin demersurile nr. 03-02-6 368 - 393 din 05.05.2014 de către MTID au fost date indicaţiile corespunzătoare privind înregistrarea bunurilor proprietate publică a statului, inclusi prin intermediul reprezentanţilor statului, care s-au examinat în cadrul şedinţelor organizate cu conducătorii întreprinderilor. Anual ministerul prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice, dările de seamă privind patrimoniul public aflat in administrare, modalităţile şi rezultatele utilizării lui în fiecare an. in conformitate cu cerinţele Hlotărîrii Guvernului nr. 675 din 06.06.2008 "cu privire la Registrul patrimoniului public”.

31. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind executarea cheltuielilor din fondul rutier, administrarea patrimoniului de stat, cu încasarea conformă a veniturilor din transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi asigurarea monitorizării exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor funcționale.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Dările de seamă lunare prezentate de şefii sectoarelor întreprinderii în strictă corespundere cu procesele-verbal e de îndeplinirea lucrărilor se coordonează şi verifică de către directorul tehnic şi inginerul secţiei de producere, după care contabilitatea le reflectă în evidență. Pentru asigurarea desfășurării eficiente a activității economice şi respectarea strictă a integrității activelor întreprinderii au fost elaborate şi implementate fişe de post în care sunt stipulate obligațiunile de serviciu cu răspundere materială.

32.Să asigure respectarea regulilor generale de organizare a evidenţei contabile, efectuarea în termen a inventarierii tuturor articolelor de bilanţ, precum și raportarea financiară adecvată.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: începînd cu semestru II 2013, SA "Drumuri-Ialoveni" a implementat un nou program de contabilitate, privind mișcările stocurilor de mărfuri si materiale, care va permite înlăturarea neregulilor depistate. Au fost operate modificările corespunzătoare în evidenta contabila.

15. Să planifice și să utilizeze mijloacele financiare alocate în baza Programului, în corespundere cu destinația stabilită, respectînd periodicitatea anuală a alocării și utilizării resurselor financiare, cu fundamentarea reală a necesităţilor de achiziții în vederea asigurării siguranței rutiere.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Hotărâre de Guvern sunt prevăzute mijloace speciale pentru asigurarea siguranței circulației rutiere: a) executarea marcajului rutier, b) instalarea indicatoarelor rutiere, c) instalarea barierelor de protecţie, d)amenajarea semafoarelor şi, e) instalarea pavilioanelor de aşteptare pentru pasageri. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Neregularităţile descrise în raport sînt o viziune numai a Ministerului Afacerilor Interne şi poartă caracter declarativ. Inspecţiile efectuate de către Ministerului Afacerilor Interne pe drumurile publice precum şi analiza accidentelor rutiere urmează a li efectuate în comun cu reprezentanţii administratorului drumurilor, ceea ce nu s-a respectat şi nu se respectă. 2. Conform deciziei Consiliului National a Siguranţei Rutiere eu suportul Băncii Mondiale se finalizează elaborarea studiului de fundamentare privind necesitatea instituirii unei entităţi de siguranţa rutieră. După crearea entităţii menţionate va fi posibilă utilizarea mijloacelor financiare respeetind periodicitatea anuală a alocării şi eu fundamentarea reală a necesităţilor de achiziţii in vederea asigurării siguranţei rutiere. c) instalarea barierelor de protecţie, d)amenajarea semafoarelor şi, e) instalarea pavilioanelor de aşteptare pentru pasageri.

Cerinte (8)

2.1.1. se cere, conform competențelor: examinarea în cadrul Colegiului Ministerului a rezultatelor auditului, asigurînd, prin prisma responsabilităților persoanelor cu funcţii de răspundere, realizarea unor acţiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate;

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: prin Ordinul MTID nr.113 din 24.06.2014 a fost instituit Grupul de lucru responsabil de executarea Hotărîrii Curții de Conturi (se anexează). Pe parcursul activității a organizat seminare cu administratorii, directorii tehnici şi persoanele cu funcţii de răspundere ale întreprinderilor pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării neregulilor constatate. Suplimentar Raportul a fost examinat în cadrul şedinţelor Consiliilor societăţilor pe acţiuni şi Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat.

RO_2490_MTID_HCC25.pdf

2.1.2. consolidarea sistemului de management financiar şi control intern prin responsabilizarea managerilor întreprinderilor de stat şi implementarea Programului de consolidare a capacităţilor întreprinderilor de întreţinere a drumurilor, pentru utilizarea conformă a fondurilor publice;

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (HG nr.l68 din 11 martie 2014) au fost introduse modificări la capitolul Procurarea de maşini, autospeciale şi utilaje pentru întreţinerea şi administrarea drumurilor, sunt prevăzute 12,000 milioane lei pentru procurarea frezelor de zăpadă care ulterior vor fi transmise întreprinderilor de întreţinere a drumurilor, ce va consolida capacităţile acestor întreprinderi. Totodată, în scopul creşterii profesionalismului şi competenţei profesionale ale salariaţilor din ramura transporturilor şi infrastructurii drumurilor Ministerul a solicitat instituţiilor şi întreprinderilor din subordine să organizeze procesul de instruire profesională continuă a cadrelor, să elaboreze planuri anuale de dezvoltare profesionala, să asigure condiţiile necesare pentru realizarea instruirii, să aloce mijloace financiare pentru instruire în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare al unităţii, precum şi să prezinte rapoarte trimestriale despre realizarea planului anual de instruire profesionala (demersul se anexează). La solicitarea MTID, Universitatea Tehnică a Moldovei, catedra „Căi ferate, Drumuri şi Poduri, a organizat în luna februarie 2014 pentru inginerii-şefi şi inginerii din domeniul infrastructurii drumurilor cursul de perfecţionarea cu tema „Tehnologii moderne de executare a lucrărilor de construcţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor auto". Intru asigurarea transmiterea regulamentară în gestiune managerilor a proprietăţii de stat contractele între Fondator şi Administrator au fost completate cu anexă „Actul de predare-primire a bunuriior materiale”, conform listei, se anexează.

2.1.3. elaborarea, ajustarea şi publicarea, în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a cadrului legislativ-normativ aferent executării lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumurilor publice, conform cerințelor de rigoare;

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Pentru ajustarea cadrului normativ aferent executării lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi construcţie a drumurilor publice, anul curent Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a elaborat iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei a aprobat următoarele documente normative:  CP D.02.06-2014 Ghid de evaluare a starii lucrărilor de artă pe baza funcționalității, MDRC ord. 50 din 15.04.2014;  CP D.02.11-2014 Recomandări privind proiectarea străzilor şi dnimurilor din localităţi urbane şi rurale,MDRC ord. 72 din 05.05.2014;  CP D.02.07-2014 Cerinţe tehnice generale privind parapetele de siguranţă pe podurile, amplasate pe autostrăzi, MDRC ord. 128 din 07.08.2014;  CP D.02.08-2014 Dimensionarea structurilor rutiere suple, MDRC ord. 114 din 28.07.2014;  CP D.02.09-2014 Recomandări privind depistarea şi înlăturarea făgașelor de pe îmbrăcăminţile rutiere suple, MDRC ord. 132 din 07.08.2014;  CP D.02.12-2014 Recomandări metodice de regenerare a îmbrăcăminţilor rutiere şi a fundaţiilor prin metode de reciclare la rece, MDRC ord. 115 din 28.07.2014;  CP D.02.15-2014 Normativele necesarului de utilaje şi echipamente rutiere pentru întreţinerea drumurilor, MDRC ord. 127 din 07.08.2014;  CP D.02.19-2014 Recomandări de utilizare a elementelor de protecţie pe podurile rutiere, MDRC ord. 110 din 28.07.2014; În urma semnării Memorandumului de înţelegere între Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor, pentru şi m numele Guvernului României şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova privind cooperarea în domeniul drumurilor şi podurilor (anexă), ceea ce permite utilizarea reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniul rutier, şi va facilita ajustarea reglementărilor tehnice şi standardelor in domeniul drumurilor şi podurilor la cele comunitare şi internaţionale.

2.1.4. elaborarea, în comun cu Ministerul Finanţelor, a Normativelor de stabilire a cuantumului mijloacelor pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice pentru un kilometru de drum, în conformitate cu prevederile cadrului legal;

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Referitor la elaborarea, în comun cu Ministerul Finanţelor, a Normativelor de stabilire a cuantumului mijloacelor pentru întreţinerea de rutină a drumurilor publice pentru un kilometru de drum, în conformitate cu prevederile cadrului legal se afla la etapa finală elaborarea variantei finale a normativului de cheltuieli pentru întreținerea unui km de drum care în prezent trece etapa de consultări publice şi urmează a fi aprobat. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Deşi Normativele au fost elaborate, ele nu au fost coordonate de către Ministerul Finanţelor din cauza lipsei mijloacelor financiare. Cu o detaliere redusă (cu excluderea calculelor respective) volumele necesare de mijloace pentru Întreţinerea drumurilor sini incluse in Strategia infrastructurii transportului terestru ne anii 2008-2017, aprobată prin Hotărirea Guvernului nr. 85 din 01.02.2008 si Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022. aprobată prin Hotărirea Guvernului nr. 827 din 28.10.2013. Prin legea nr. 24 din 10.03.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost aprobată repartizarea mijloacelor fondului rutier in funcţie de lungimea acestora exprimată în kilometri echiva lenţi. Totodată se finalizează elaborarea standardelor de întreţinere a drumurilor. Contractului de întreţinere bazat pe performanţă, caietului de preţuri unitare etc.

2.1.5. examinarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a actualei modalități de reflectare în evidenţa contabilă a Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” a taxei pe valoarea adăugată la lucrările de reparaţie și construcție, finanţate din fondul rutier, în corespundere cu cerinţele Codului fiscal, în partea ce ţine de taxa respectivă obţinută ca rezultat al finanţării lucrărilor achitate din mijloacele publice și formată drept creanță pe termen scurt privind decontările cu bugetul.

response:
Scris MTID nr.03-02-5/872 din 27.10.2014: Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a înaintat demers către Ministerul Finanţelor pentru soluţionarea problemei în cauză (demersul se anexează). scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Particularităţile de administrare fiscală. la solicitarea Î.S.''Administraţia de Stat a Drumurilor", au fost examinate de către Ministerul Finanţelor şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Pe viitor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” va aplica TVA conform prevederilor scrisorii Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 26-08/2- 12/1 2819 7811 şi scrisorii Ministerului Finanţelor din 17.11.2014.

2.2. Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi se cere, conform competențelor examinarea rezultatelor auditului, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete privind lichidarea neregulilor constatate și implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;

response:
Scris. ÎS ”ASD” nr.11-36/2354 din 28.11.2014: a informat ca Hotaîrea CC a fost examinată, conform competenţelor, la şedinţa de lucru cu participarea şefilor de direcţii. In urma examinării au fost stabilite cauzele, care au contribuit la formarea neregularităţilor depistate pe parcursul auditului, precum şi măsurile necesare pentru a nu le admite pe viitor.

RO_2491_HCC_25_ASD.pdf
RO_3880_ASD_Hot_25_2014.pdf
RO_3881_ASD_anexe.pdf

2.5.2. identificarea unor măsuri privind îmbunătăţirea procesului de achiziţie a unor materiale de construcții cu adaos comercial limitat, care influențează semnificativ costul lucrărilor, în vederea eficientizării utilizării mijloacelor publice destinate reparației și construcției drumurilor publice;

2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare, informare, precum și solicitarea, de la autoritățile centrale responsabile de domeniu, înaintării propunerilor de soluționare a situațiilor referitor la: 2.5.1. perfecționarea cadrului legislativ-normativ în domeniul întreținerii, reparației și construcției drumurilor publice, inclusiv a modalității de ajustare a valorii lucrărilor cu executare continuă achiziționate și executate; 2.5.2. identificarea unor măsuri privind îmbunătăţirea procesului de achiziţie a unor materiale de construcții cu adaos comercial limitat, care influențează semnificativ costul lucrărilor, în vederea eficientizării utilizării mijloacelor publice destinate reparației și construcției drumurilor publice;