Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.26 din 26 mai 2014 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

Numar 160-166 din data de 2014-05-26 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna Maria Borta, vicepreședinților Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna Tatiana Popa și dl Alexei Sîci, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Gheorghe Cojocaru, şefului Inspecției Sociale, dl Mircea Grigoriev, consultantului principal al Secției bugetul de stat în domeniul ocrotirii sănătății și protecției sociale, dna Tatiana Zagaevschi, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, efectuat la Casa Națională de Asigurări Sociale.
       Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Bugetul asigurărilor sociale de stat este administrat şi gestionat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, care își desfăşoară activitatea în conformitate cu politica statului în domeniul protecţiei sociale.
Datele înregistrate în Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 reflectă totalitatea sistematizată a indicatorilor ce caracterizează veniturile și cheltuielile realizate în perioada de raportare. În anul 2013, exerciţiul bugetar s-a încheiat cu executarea veniturilor în sumă de 10589,9 mil.lei şi a cheltuielilor – de 10716,2 mil.lei, ceea ce constituie 99,1% şi, respectiv, 99,5% faţă de nivelul precizat, cu un deficit de 126,3 mil.lei şi un sold al disponibilităţilor băneşti în cont de 78,8 mil.lei.
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 au fost precizate în sumă de 10685,8 mil.lei. La situația din 31.12.2013, acestea au  fost realizate în sumă de 10589,9 mil.lei, ceea ce reprezintă  o executare la nivel de 99,5 la sută ca urmare a neîncasării veniturilor proprii în sumă de 75,2 mil.lei, constituite din contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii. Aceste condiţii au determinat majorarea restanțelor contribuabililor cu 46,8 mil.lei și înregistrarea la finele anului 2013 a datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 965,6 mil.lei.
În această ordine de idei, se relevă existența unor divergențe între datele privind numărul posibililor contribuabili care au obligația de a participa la formarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflați în evidența Casei Naţionale de Asigurări Sociale și a altor autorități cu drept de înregistrare a persoanelor fizice și juridice, precum și nedeclararea regulamentară de către contribuabilii înregistrați a obligațiunilor la bugetul asigurărilor sociale de stat la nivel de 41,5% din totalul contribuabililor ce aveau obligația de a prezenta declarații, sau de 13,5% din totalul contribuabililor activi. Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale nu a asigurat pe deplin aplicarea drepturilor prevăzute de normele legale în cazul încălcării regulilor de prezentare a declaraţiilor obligatorii şi a normelor de calculare şi de plată a contribuţiilor obligatorii, precum și în cazul primirii şi eliberării mijloacelor pentru retribuirea muncii fără transferul contribuţiei de asigurări sociale de către instituțiile financiare. Totodată, Casa Națională de Asigurări Sociale, în cazul contribuabililor care și-au onorat obligațiunile față de bugetul asigurărilor sociale de stat, nu întotdeauna a dispus de resurse pentru realizarea controalelor asupra veridicității dărilor de seamă referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi autenticității actelor ce confirmă vechimea în muncă şi venitul asigurat. Acestea din urmă determină cheltuielile de prestații sociale.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 în sumă de 10765,8 mil.lei au fost executate mai puțin cu 55,3 mil.lei față de nivelul celor precizate, situație determinată de micșorarea cheltuielilor pentru prestațiile de asigurări sociale cu 32,7 mil.lei și de asistență socială cu – 22,6 mil.lei. Aceste cheltuieli, în perioada raportată, au crescut cu 950,9 mil.lei, fapt condiţionat de: acordarea unor prestații sociale noi, sporirea numărului de beneficiari de astfel de  prestaţii și a mărimii medii a plăţii, inclusiv determinată de indexările anuale ale pensiilor (6,75%) și alocațiilor sociale de stat (4,6%).
Pentru situaţiile de acordare a prestațiilor de asigurări sociale și asistență socială (pensie pentru limită de vîrstă, pensie de dizabilitate, pensie funcționarilor publici, pensie pentru cetățenii care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, indemnizație unică la naşterea copilului şi indemnizație lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului (persoanelor asigurate şi neasigurate)) au fost identificate unele deficienţe privind: calcularea cuantumului iniţial al pensiei; aplicarea sistemului de control intern din cadrul unor subdiviziuni teritoriale; întocmirea unor dosare de pensionare etc.
Acceptarea, din anul 2013, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale a calculării prestaţiilor de asigurări sociale în baza datelor din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale a facilitat procesul de stabilire a acestor prestaţii. În aceste circumstanţe, în cazul nedeclarării sau neachitării contribuțiilor în termen de către contribuabili, se vor leza drepturile beneficiarilor.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, conform Anexei.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit anexat se remit:
2.1. Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine conform competențelor și întreprinderea măsurilor în vederea eliminării neregulilor constatate și implementării recomandărilor înaintate;
2.2. Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru informare şi examinarea rezultatelor auditului în cadrul ședinței, cu monitorizarea implementării recomandărilor;
2.3. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru informare și se cere:
2.3.1 să întreprindă măsuri în vederea definitivării  proiectului actului normativ de modificare a termenului de aprobare a deciziei privind acordarea dreptului la pensie, cu înaintarea, în modul stabilit, Guvernului spre examinare;
2.3.2 să analizeze situaţiile de majorare a salariului de către angajatori pînă la solicitarea indemnizaţiilor de către beneficiari, conform adresărilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale către Inspectoratul de Stat al Muncii, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare în funcţie de competenţele delegate;
2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi se cere să asigure, potrivit competenţelor, intensificarea procesului de administrare și control în vederea acumulării veniturilor, inclusiv a restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
2.5. Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului, precum și Guvernului, pentru informare.
3. Dată fiind reiterarea cerințelor neexecutate și a recomandărilor neimplementate din precedenta misiune de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.31 din 18.06.2013 „Cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012”.
4. Despre executarea cerinţelor din subpunctele 2.1.-2.4. din prezenta Hotărîre, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi  în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

Recomandari (7)

1. Să efectueze verificarea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, cu reconcilierea datelor deţinute de unele autorităţi centrale de specialitate.

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 In scopul asigurării procesului de verificare a datelor privind posibili plătitori al bugetului asigurărilor sociale de stat, deținute de unele autorități centrale de specialitate s-a realizat următoarele: - în baza scrisorii de intenție adresata Ministerului Justiției (Anexa 3), a avut loc ședința de lucru, în cadrul căreia s-a discutat posibilitățile primirii electronice a informației privind înregistrarea persoanelor care practică activitate profesională și a organizațiilor necomerciale. Totodată, Ministerul Justiției (Anexa 4) a informat că Registrul licențelor pentru exercitarea profesiei de avocat, Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați, Registrul de stat al notarilor, Registrul executorilor judecătorești sunt ținute pe suport de hîrtie, extrasele cărora sunt plasate pe pagina web. Verificarea luării la evidența a acestor persoane în baza informațiilor publicate pe pagina web www.iustice.gov.md care nu include divizarea pe raioane și codul de identificare a acestora a fost prelucrata și verificată în Registrul de stat al evidentei individuale în sistemul public de asigurări sociale. - în baza scrisorii de intenție adresată Camerei Înregistrării de Stat (Anexa 5) în luna octombrie curent au fost recepționate datele aferente persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Prin urmare s-a efectuat verificarea datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat aferente persoanelor înregistrate în Registrul de stat al unităților de drept cu datele din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale. În urma acțiunilor întreprinse au fost întocmite listele pentru fiecare categorie de persoane și remise subdiviziunilor teritoriale, care, în comun cu organele fiscale teritoriale reprezentanțele Camerei Înregistrării de Stat, verifică unitățile economice care nu sunt regăsite în evidența, analizează motivele și urmează a fi informate despre necesitatea prezentării la CTAS pentru a fi luate la evidență în calitate de plătitor al bugetului asigurărilor sociale de stat ținînd cont că, procesul prenotat este unul complex, implică mai multe autorități și ține de contactul personal cu cetățenii, acesta va fi finalizat în semestrul I anului 2015.

RO_2404_scris.CNAS.pdf

2. Să intensifice aplicarea măsurilor, conform legislaţiei în vigoare, de constrîngere a contribuabililor pentru neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor obligatorii, precum şi de utilizare a dreptului de verificare a veridicităţii declaraţiilor referitoare la BASS şi autenticităţii actelor ce confirmă venitul asigurat.

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 Intru intensificare aplicării măsurilor față de plătitorii la BASS nedisciplinați au fost întreprinse următoarele acțiuni: - plătitorilor de contribuții care n-au prezentat declarațiile, și în special celor ce n-au efectuat transferuri la BASS, le-au fost expediate citații și scrisori de avertizare în număr de 24 373 sau cu 27 % mai mult față de perioada similară anului precedent; - au fost constatate contravenții și întocmite 2731 procese verbale, ceea ce reprezintă о majorare de 40% fața de perioada similară anului precedent (pentru neprezentarea declarațiilor, includerea de date false sau incomplete, netransferarea, transferarea tardivă sau incompletă, refuz de apune la dispoziția inspectorului documente justificative); - s-a intensificat activitatea de popularizare și informare a contribuabililor pentru asigurarea respectării de către aceștia a termenelor stabilite de prezentarea declarațiilor privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat (Forma-4BASS) prin: publicarea a 111 materialelor în presa, difuzate la radio 17 interviuri, publicate 24 materiale pe pagina oficială a CNAS, 18 alte materiale mass-media și organizate 438 seminare cu plătitorii de contribuții; - au fost remise, către autoritățile publice centrale responsabile de anumite domenii, scrisori de informare despre restantele admise de unele instituții/întreprinderi din subordinea acestora (Anexa 6); -în urma analizei efectuate privind plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, care n-au prezentat declarația privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat (F-4BASS) pe pagina web www.cnas.md au fost publicate Listele plătitorilor de contribuții cu datorii la bugetul asigurărilor sociale de stat la situatia de 01.08.2014 (cu datorii mai mari de 100 mii lei) și 01.11.2014 (cu datorii mai mari de 300 mii lei), fiind publicate și în ziarul „Asigurarea socială" (Anexa 7, 8); In scopul reglementării dreptului privind verificarea veridicității declarațiilor referitoare la BASS, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei au fost înaintate propuneri de modificare a lit. f) art. 49 al Legii nr.489-IV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Anexa 9).

RO_2404_scris.CNAS.pdf

3. Să intensifice elementele respective ale sistemului de control intern în cadrul desfăşurării procedurii de insolvabilitate a contribuabililor.

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 Întru perfecționarea sistemului de control intern în cadrul derulării procedurii de insolvabilitate s-a asigurat întocmirea și înaintarea a 19 cereri de atragere la răspundere subsidiară și 12 demersuri în cadrul adunărilor creditorilor, dintre care pe 7 agenți economici, sunt emise Hotărîri judecătorești privind atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere si fondatorilor ei, în suma de 861,3 mii lei, in conformitate cu Legea insolvabilității nr.149/29.06.2012 (Anexa 10).

4. Să asigure determinarea acţiunilor, cu realizarea ulterioară a acestora, în vederea deținerii integrale a informațiilor în conturile personale ale asiguraţilor.

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 In scopul contribuirii la completitudinea datelor din conturile personale ale asiguraților, lunar se întocmește și se analizează lista agenților economici care nu au prezentat în termen declarațiile persoanelor asigurate. Aceasta a fost publicată in luna iulie și in octombrie a anului 2014, în cadrul articolelor postate pe pagina oficială a CNAS (Anexa 11). Suplimentar, a fost analizată lista agenților economici care sistematic nu prezinta declarative. Ca urmare, către unele autorități publice centrale, în subordinea cărora sunt agenți economici care sistematic nu au prezentat declarațiile persoanelor asigurate, au fost remise scrisori de informare si solicitare de întreprinderea masurilor de rigoare (Anexa 12). Concomitent, s-a depus efort pentru majorarea considerabila a numărului de persoane asigurate care au posibilitatea de a verifica starea contului sau personal. Astfel, pe parcursul anului 2014, au fost atribuite peste 85 mii parole de acces sau cu 57% mai mult fata de anul precedent. Cu urmare, circa 41% din totalul persoanelor asigurate dispun de accesul on-line la contul personal de asigurări sociale. Conceptul de deținere integrala a informațiilor in conturile personale ale asiguraților este promovat in cadrul seminarelor care au loc in flecare zi de vineri in incinta aparatului central CNAS §i frecvent in cadrul subdiviziunilor teritoriale, precum și prin publicarea materialelor in presa, inclusiv sociala, pe pagina oficiala a CNAS, prin plasarea posterelor informative la stațiile transportului public, etc.

RO_2404_scris.CNAS.pdf

5. Să intensifice controlul intern în subdiviziunile teritoriale privind asigurarea conformităţii procesului de stabilire și acordare a dreptului la pensie.

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 In scopul intensificării controlului intern in subdiviziunile, teritoriale privind asigurarea conformității procesului de stabilire și acordare a dreptului la pensie, în perioada 9 luni curent, au fost supuse controlului 35% dosare de pensionare din total stabilite de CTAS. Suplimentar, în perioada iunie - decembrie: - efectuarea controlului privind aplicarea prevederilor legale la stabilirea §i recalcularea pensiilor în 60% CTAS (24). In timpul activității de control au fost supuse verificării 1131 dosare de pensii stabilite în mărime de pînă la 1000 lei, 606 dosare de pensii recalculate, in toate dosarele supuse controlului a fost verificat respectarea termenului de emitere a deciziilor de acordare a dreptului la pensie, precum și perfectarea dosarelor in corespundere cu Instrucțiunea privind modul de perfectare a dosarelor de stabilire a pensiilor. Pe marginea controalelor au fost întocmite rapoarte cu descrierea dosarelor verificate, greșelilor și încălcărilor depistate cu masurile ce urmează a fi luate pentru a fi înlăturate și evitarea altor greșeli in viitor (Anexa 13); -toate subdiviziuni teritoriale au organizat activități de constituire a dosarelor cu legalizare, numerotare a documentelor, aranjare, Tn dosarele personale active ale beneficiarilor de pensii; -in cadrul caselor teritoriale supuse .controlului cu specialiștii antrenați in procesul de stabilire și reexaminare a drepturilor de pensie au fost petrecute seminare instructive cu explicarea normelor la aplicarea cărora au fost depistate încălcări, precum și acordate explicații la problemele abordate; -întru intensificarea procesului de instruire interna privind modul de stabilire a prestațiilor sociale, precum și tinerea dosarelor personale pentru persoanele responsabile de conducere și execuție au fost organizate activități de instruire pentru 329 specialiști (Anexa 14).

6. Să asigure integrarea datelor aferente prestațiilor sociale în Sistemul Informațional „Protecția Socială”, cu asigurarea plenitudinii plăților pentru fiecare beneficiar în cazul participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl.

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 Intru asigurarea. integrării tuturor datelor aferente prestațiilor sociale ce le revin persoanelor care au suferit in urma catastrofei de la C.A.E. Cernobil: -pentru prestația socială - compensațiile bănești lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare - a fost asigurată pregătirea, migrarea și testarea datelor in sistemul informațional „Protecția Socială". Astfel, începînd de la 01.01.2015 procesul de acordare a prestației prenotate va fi efectuat prin intermediul sistemului informațional; -pentru prestațiile sociale - compensația bănească in schimbul biletelor de tratament, ajutor material de însănătoșire, compensația unică pentru pierderea capacității de munca, compensația unica pentru pierderea întreținătorului, ajutor material copiilor pentru pierderea întreținătorului, pentru concediu suplimentar - a fost asigurata pregătirea datelor spre migrare și testare. Astfel, ținînd cont de complexitatea acestor prestații, termenul de integrare in sistemul informațional este preconizat pentru semestru I anului 2015.

RO_2404_scris.CNAS.pdf

7. Să elaboreze măsuri/activităţi de intensificare a controlului intern privind asigurarea conformităţii acordării indemnizaţiilor lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului persoanelor asigurate şi privind perfectarea dosarelor personale potrivit cerinţelor stabilite

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 In scopul intensificării controlului intern in domeniul stabilirii indemnizațiilor acordate familiilor cu copii s-a asigurat: -efectuarea controalelor selective privind corectitudinea stabilirii de către CTAS a indemnizațiilor acordate familiilor cu copii și perfectării dosarelor personale ale beneficiarilor. Pe parcursul lunilor iulie - noiembrie 2014 au fost efectuate controale privind corectitudinea stabilirii indemnizațiilor adresate familiilor cu copii in 6 case teritoriale de asigurări sociale. Pe marginea controalelor efectuate au fost întocmite acte de control; -s-a asigurat monitorizarea rezultatelor controalelor privind corectitudinea stabilirii indemnizațiilor lunare pentru creșterea copilului persoanelor asigurate cu întocmirea notei respective (Anexa 15); - a fost elaborată și aprobată Instrucțiunea privind modul de perfectare a dosarelor personale de stabilire a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii (Anexa 16); -în 25 cazuri au fost sesizate organele teritoriale ale Inspectoratului de Stat al Muncii despre necesitatea implicării in verificarea cazurilor de majorare exagerata de către angajatori a salariului beneficiarilor pentru stabilirea dreptului social sau verificarea relațiilor de munca (Anexa 17); - s-a asigurat organizarea activității de constituire a dosarelor cu legalizare, numerotare a documentelor, aranjare, In dosarele personale active ale beneficiarilor de indemnizații acordate familiilor cu copii; - s-a intensificat procesul de instruire interna asupra modului de stabilire a prestațiilor sociale, precum - și ținerea dosarelor personale pentru persoanele responsabile de conducere și execuție. Astfel, au fost instruiți 141 specialiști responsabili (Anexa 18).

RO_2404_scris.CNAS.pdf

Cerinte (5)

2.1. Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine conform competențelor și întreprinderea măsurilor în vederea eliminării neregulilor constatate și implementării recomandărilor înaintate;

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 CNAS a examinat, în cadrul ședințelor cu participarea factorilor implicați, constatările și recomandările reflectate in Raportul auditului. În scopul executării cerințelor expuse în Hotarîrea menționată și implementării recomandărilor din raportul de audit a fost elaborat și aprobat Programul de masuri respectiv (Anexa 1). Rezultatele auditului desfășurat și modul de implementare a recomandărilor au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CNAS din data de 16 decembrie 2014 (Anexa 2). Totodată, referitor la întreprinderea măsurilor întru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit se prezintă următoarele informații.

RO_2404_scris.CNAS.pdf

2.2. Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru informare şi examinarea rezultatelor auditului în cadrul ședinței, cu monitorizarea implementării recomandărilor;

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-5700 din 17.12.2014 CNAS a examinat, în cadrul ședințelor cu participarea factorilor implicați, constatările și recomandările reflectate in Raportul auditului. În scopul executării cerințelor expuse în Hotarîrea menționată și implementării recomandărilor din raportul de audit a fost elaborat și aprobat Programul de masuri respectiv (Anexa 1). Rezultatele auditului desfășurat și modul de implementare a recomandărilor au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CNAS din data de 16 decembrie 2014 (Anexa 2). Totodată, referitor la întreprinderea măsurilor întru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit se prezintă următoarele informații.

RO_2404_scris.CNAS.pdf

2.3.1 să întreprindă măsuri în vederea definitivării proiectului actului normativ de modificare a termenului de aprobare a deciziei privind acordarea dreptului la pensie, cu înaintarea, în modul stabilit, Guvernului spre examinare;

response:
Scris. MMPSF nr.01-5065 din 31.01.2015 în prezent ministerul a elaborat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, referitor la majorarea termenelor de stabilire a pensiei de la 15 zile la 30 de zile. Odată cu formarea noului Guvern, proiectul nominalizat va fi expediat spre avizare în termene cît mai restrîse instituţiilor abilitate, şi ulterior prezentat Guvernului pentru aprobare. Scris. MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea ..unor acte legislative, care prevede modificarea art. 31 alin. (3) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. Proiectul de Lege nominalizat a fost plasat pe pagina web a ministerului http://www.mmpsf:gov.md/ la rubrica „Transparenţă în procesul decizional" şi expediat spre avizare instituţiilor abilitate (se anexează) . Scris MMPSF nr. 01-2104 din 04.06.2015 Menţionăm că Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede inclusiv modificarea articolului 31 alin. (3) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat Totodată, în vederea respectării prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, proiectul de lege nominalizat a fost expediat spre avizare instituţiilor abilitate, ulterior Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei în vederea efectuării expertizei anticorupţie şi expertizei juridice (scrisorile se anexează). Urmare a definitivării în baza avizelor prezentate proiectul respectiv urmează a fi expediat Guvernului spre examinare. Suplimentar, menţionăm că odată ce proiectul de lege nominalizat va fi expediat Guvernului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va informa suplimentar Curtea de Conturi, prezentînd informaţia confirmativă care va atesta executarea integrală a cerinţelor expuse în subpct. 2.3.1 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 26 din 26 mai 2014 (proiectul nominalizat se anexează).

RO_2402_MMPSF.pdf
RO_2461_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf
RO_2793_scrisMMPSFiunie.pdf

2.3.2 să analizeze situaţiile de majorare a salariului de către angajatori pînă la solicitarea indemnizaţiilor de către beneficiari, conform adresărilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale către Inspectoratul de Stat al Muncii, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare în funcţie de competenţele delegate;

response:
Scris. MMPSF nr.01-5065 din 31.01.2015 Inspectoratul de Stat al Muncii (în continuare ISM) comunică: Anual, ISM cu subdiviziunile sale teritoriale realizează peste 6 mii vizite de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la circa 5200 unităţi. In anul 2013, unităţile structurale şi subdiviziunile teritoriale ale ISM au examinat 3355 petiţii de la cetăţeni, din care 47% de cazuri au constituit probleme legate de neachitarea salariului şi formarea restanţelor la plata salariului. Prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare CNAS) au parvenit spre examinare 5 petiţii privind neachitarea salariului. Totodată, pe parcursul anului 2013, au fost examinate şi 853 sesizări din partea autorităţilor publice centrale şi locale, prin care s-au invocat diverse încălcări ale legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi sănătate în muncă. Din partea CNAS au parvenit 28 sesizări, din care 15 privind efectuarea vizitelor de control pentru verificarea mărimii salariului la calcularea indemnizaţiei de maternitate, pensiei, cercetării cauzei de îmbolnăvire ş.a. Ca rezultat al neconformării angajatorilor şi persoanelor cu funcţie de răspundere a acestora la prevederile legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă pe parcursul anului de către inspectorii de muncă, au fost încheiate şi înaintate în instanţa de judecată spre examinare 514 procese-verbale cu privire la contravenţie, din care 59 procese-verbale cu privire la contravenţie în baza art.57 al.l Codul Contravenţional de constatare a încălcării termenilor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent. Scris. MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015 Pe parcursul anului 2013 au fost examinate 28 sesizări, parvenite din partea CNAS, din care: în-l 5 - se solicita verificarea corectitudinii stabilirii cuantumului salariului la calcularea indemnizaţiei de maternitate, pensiei, cercetării cauzei de îmbolnăvire ş.a. în anul 2014 - au fost examinate 20 sesizări, din care în 18 - se solicita efectuarea vizitelor de control la un şir de entități pentru verificarea raporturilor de muncă, cuantumului salariului şi evidenţa timpuilui de muncă a salariaţilor. De către inspectorii de muncă au fost examinate sesizările în cauză, fiind efectuate monitorizări la unităţile economice indicate. Ca rezultat al vizitelor de control a fost stabilit un caz de angajare a unui salariat în funcţie de contabil de achiziţie pe două unităţi, contrar prevederilor art.95 din Codul Muncii. In ceea ce priveşte prestarea muncii prin cumul, contractele individuale de muncă prin cumul au fost încheiate cu unul sau mai mulţi angajatori, ceea ce nu contravine legislaţiei în vigoare. Conform art.267 alin.3 din Codul Muncii, munca prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă (art.267 alin.6 CM). Stabilirea cuantumului salariilor, acordarea şi calcularea premiilor salariaţilor, ţine de competenţa exclusivă a părţilor Contractului individual de muncă sau a angajatorului, după caz, fapt despre care au fost informate părţile. Astfel, conform prevederilor art.135 alin. (2) din Codul Muncii al Republicii Moldova, condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor se stabilesc prin negocieri individuale între angajator şi salariat şi nu pot fi mai mici decât cuantumul minim prevăzut de Stat. Totodată, ca rezultat al controalelor efectuate s-a constatat că angajatorii efectuau transferurile şi reţinerile la fondul de salariu a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Despre rezultatele controalelor efectuate, Inspectoratul de Stat al Muncii a informat CNAS în termenii stabiliţi. Cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare, persoanele cu funcţie de răspundere a CNAS au fost informate în cadrul Şedinţei comune din 27 octombrie 2014 cu tematica - întru elucidarea problemelor existente şi coordonarea activităţilor pe viitor. Scris MMPSF nr. 01-2104 din 04.06.2015 Idem răsunsul anterior

RO_2402_MMPSF.pdf
RO_2461_scris.MMPSF nr.01-982 din 03.04.2015.pdf
RO_2793_scrisMMPSFiunie.pdf

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi se cere să asigure, potrivit competenţelor, intensificarea procesului de administrare și control în vederea acumulării veniturilor, inclusiv a restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat;

response:
Scris. IFSP nr.26-17/13-784/245 din 19.11.2014 Organele fiscale teritoriale în permanență sunt antrenate în activitatea de executare silită, aferentă încasării restanțelor la bugetul public național, inclusiv la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar analiza practicii fiscale, a informației din sistemul automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, precum și din contextul sesizărilor din partea mai multor organe fiscale, constată anumite probleme ce țin de administrarea obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel, datorită cadrului legal în acțiune, care deține un șir de prevederi nedeterminate pe înțelesul tuturora, la moment Serviciul Fiscal de Stat operează în anumite cazuri, cu solduri negative nereale, favorizând soldul restant major. Întru excluderea soldurilor negative la bugetul asigurărilor sociale de stat, care generează restanță ireală pentru perioadele de raportare, ținând cont de cadrul legal existent conform căruia, darea de seama se prezintă către data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a considerat oportună efectuarea rectificărilor de rigoare aferente plasării în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat a unor dări de seamă lunare ce ar exclude nașterea soldurilor negative la final de trimestru și a supraplăților lunare pe parcursul perioadei de gestiune. Suplimentar, pentru încasarea forțată a restanțelor ar fi pronunțate decizii și aplicate acțiuni cât mai corecte și nu ar aduce la cazuri de contestare. După caz, ar fi necesar de reexaminat și ajustat procedura privind preluarea soldurilor de la Casa Națională de Asigurări Sociale în baza Regulamentului nr.26-06/2-17-83/363 din 25 ianuarie 2011 privind schimbul de informații între organele de administrare a veniturilor respective către buget. Totodată, am opinat pentru necesitatea stringentă de efectuare a amendamentelor la legislația în vigoare, referitor la modificarea termenului de raportare lunară, inclusiv de prezentare a informației organelor Serviciului Fiscal de Stat în termen mai mic de 35 de zile de la finalizarea trimestrului de gestiune, pentru a avea posibilitatea de a interveni prompt și operativ întru încasarea restanțelor la buget. Majoritatea acestor amendamente au fost incluse în proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, care la 18 iulie 2014 a fost aprobat de Parlamentul Republicii Moldova sub nr.160 și prevede punerea în aplicare a acestora începând cu 01 ianuarie 2015. În ce privește neacordarea eșalonării obligațiilor/plăților la BASS, menționăm că se încalcă principiul egalității și echității contribuabililor cu restanțe la bugetul nominalizat, în vederea beneficierii de drepturile reglementate de art.180 din Codul fiscal. Astfel, considerăm necesară modificarea cadrului legal existent, pentru a acorda agenților economici ce achită plăți față de BASS, drepturi de a li se eșalona obligațiile analogic celor fiscale. Soluționarea acestor probleme va spori eficiența și randamentul autorității fiscale în vederea intervenției prompte și decisive întru asigurarea încasării pe deplin și în termen restrâns a restanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Suplimentar, menționăm că organele fiscale de stat teritoriale acționează permanent cu scopul de a respecta prevederile legislației în vigoare și a asigura recuperarea restanțelor față de întregul buget public național. Scris IFPS nr.26-17/13-165/10 din 09.02.2015 Suplimentar celor menționate anterior, au fost elaborate şi înaintate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prin nr.05/622 din 01.04.2014 la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, aferente stabilirii termenilor de prezentare lunară a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS). Modificările şi completările au fost acceptate şi aprobate prin Legea nr.160 din 18.07.2014 prevăzându-le pentru aplicare, începând cu 01.01.2015. Astfel, potrivit art.5 din Legea nominalizată plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale, care sunt stabiliţi în calitate de angajatori, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte pe viitor declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, forma 4-BASS - lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Pentru anul 2014 au fost supuşi monitorizării de către IFS teritoriale şi Direcţia generală administrarea marilor contribuabili, cu scopul asigurării conformării acelora, care activează în domeniul comerţului cu ridicata şi amănuntul, industriei prelucratoare, transportului, comunicaţiilor şi construcţiilor. Astfel, în total au fost planificaţi pentru monitorizare 2082 de contribuabili, din care: • 207 contribuabili au fost excluşi din listă din cauza sistării activităţii; • 1628 de agenţi economici au fost informaţi de neconformarea acestora prin expedierea scrisorilor-tip, cu 1462 de contribuabili s-au petrecut discuţii verbale la această temă, precum şi 665 de contribuabili au participat la şedinţe de lucru ramurale; • la 391 de contribuabili au fost efectuate vizite fiscale; • la 250 de contribuabili au fost efectuate controale fiscale operative, în rezultatul cărora au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă 1165,6 mii lei; • la 209 contribuabili au fost efectuate controale fiscale tematice, inclusiv la 30 contribuabili cu efectuarea inventarierii, în rezultatul cărora s-a calculat suplimentar la buget 1195,6 mii lei; • la 32 de contribuabili au fost instituite posturi fiscale; • la 41 de contribuabili au fost efectuate controale prin metoda verificării totale, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar la buget 10047,7 mii lei. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse de către IFS teritoriale şi Direcţia generală administrarea marilor contribuabili, în perioada anului 2014 faţa de entităţile incluse în Program se constată că, în total pe republică suma achitată la bugetul asigurărilor sociale constituie 216885,0 mii lei, ce este cu 17926,0 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent — majorarea în medie cu 8 la sută. In vederea respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejarea drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderea măsurilor în vederea contracarării fenomenului „muncii la negru" şi a practicii de achitare a salariilor "în plic", Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a dispus inspectoratelor fiscale de stat teritoriale intensificarea efectuării controalelor fiscale la faţa locului, de comun cu angajaţii Inspectoratului de Stat al Muncii şi Inspectoratului General al Poliţiei. Drept urmare, în anul 2014 au fost efectuate 1073 de controale fiscale cu ieşire la faţa locului şi/sau prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale. In rezultatul controalelor efectuate au fost întocmite: - 561 procese-verbale contravenţionale, în baza cărora au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 339,4 mii lei. Comparativ cu anul 2013 au fost întocmite mai mult cu 51 procese-verbale şi aplicate sancţiuni contravenţionale cu 12,7 mii lei; - 906 acte de control, pe marginea cărora au fost emise 245 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, fiind calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de 6550,7 mii lei, inclusiv prin metode şi surse indirecte 3430,1 mii lei, inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 3152,8 mii lei sau cu 968,9 mii lei mai mult decât pentru anul 2013, majorarea în medie cu 30 la sută. Pentru promovarea politicilor de educaţie juridică a salariaţilor au fost organizate: - 262 de seminare pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior referitor la pericolul antrenării în escrocheriile fiscale, cât şi pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit de evaziune, privind consecinţele negative pentru angajaţi ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc); - 139 de publicaţii în presă şi la posturile de televiziune locale a materialelor despre dezavantajele achitării salariilor „în plic" şi desfăşurarea „muncii la negru". La situaţia din 31.12.2014, conform Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat sunt înregistraţi 605,8 mii contribuabili, inclusiv gospodării ţărăneşti -506,3 mii. Din suma totală a contribuabililor înregistraţi în Sistem, 330,2 mii de contribuabili sunt pasivi, fiind incluse şi gospodăriile ţărăneşti. In anul 2014, numărul agenţilor economici care au contribuit la formarea BASS prin calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat a constituit circa 49,7 mii de contribuabili, pe când această cifră pentru anul 2013 a constituit 55,3 mii. In anul 2014 la BASS au fost acumulate 8002,3 mii lei, pe când în 2013 -7111,0 mii Iei, ce a constituit cu 891,3 mii lei mai mult în comparaţie cu anul precedent sau la nivel de 112,5%. Restanţele la bugetul asigurărilor sociale de stat la 31.12.2013 au constituit 707,8 mii lei, iar la 31.12.2014 - 225,9 mii lei, diminuându-se cu 481,9 mii lei sau 68,1%. Concomitent, menţionăm că în informaţia statistică despre încasările la BASS prezentă, nu sunt incluse calculele trimestrului IV al anului fiscal 2014, iar în ce priveşte restanţele - acestea pe lăngă toate nu include şi sumele sancţiunilor administrate. Respectiv, la moment informaţia Serviciului Fiscal de Stat nu va coincide cu datele Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Întru recuperarea restanţelor la BASS, de către organele Serviciului Fiscal de Stat au fost aplicate măsuri de executare silită în conformitate cu cadrul legal în vigoare, prin care au fost încasate la buget 158608,1 mii lei sau 33% din totalul încasărilor de executare silită la bugetul public naţional pentru anul 2014. Totodată, întru facilitarea şi îmbunătăţirea asigurării încasărilor la BASS, pe parcursul anului 2014 reprezentanţii IFPS au participat la şedinţele de lucru organizate cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în cadrul cărora au fost înaintate propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor, aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, în special în partea ce ţine de necesitatea modificării termenului de stingere a plăţilor, similar impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal, necesitatea reglementării exprese a termenului de prescripţie aferent achitărilor la BASS, precum şi instituirii pedepselor contravenţionale şi penale pentru neplata acestora în termen şi pe deplin.

RO_2405_scrisIFSP.pdf