Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.27 din 12 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității executării bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Anenii Noi pe anul 2013

Numar 178-184 din data de 2014-06-12 Nr. cerinte: 32 Nr. recomandari: 170

La data de 12 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Anenii Noi pe anul 2013.
La şedinţă au fost prezenţi Anatolie Barbăroşie, vicepreşedintele raionului Anenii Noi, Mihail Doruc, şeful Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice, Irina Ter-Cula, contabil şef al Direcţiei Finanţe a raionului, Ion Gnilenco, şef interimar al Oficiului teritorial Căuşeni a Cancelariei de Stat, Alexandru Cuflic, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat al raionului Anenii Noi, Vitalii Vdovicenco, viceprimarul orașului Anenii Noi, precum și primarii satelor și comunelor Chetrosu, Geamăna, Gura Bîcului, Hîrbovăț.
Scopul auditului a fost verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) din raionul Anenii Noi a prevederilor legal-normative în procesul bugetar; corespunderea cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; verificarea administrării şi integrităţii patrimoniului public.
Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în zona de centru a republicii şi ocupă o suprafaţă de 878,6 km2. Populaţia raionului constituie circa 83,1 mii de locuitori (inclusiv 8,6 mii – populația urbană, și 74,5 mii – populația rurală). La situația din 31.12.2013, în raionul Anenii Noi au fost înregistrați 13299 de agenți economici, inclusiv 10405 gospodării țărănești și 24 de întreprinderi municipale.
Raionul Anenii Noi este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), iar ca unitate administrativ-teritorială este format din 26 de primării, care includ 45 de localităţi, dintre care 1 urbană și 44 rurale. Centrul administrativ este orașul Anenii Noi, situat la 37 km de municipiul Chișinău.
În anul 2013, din bugetele UAT au fost finanțați 221 ordonatori de credite, inclusiv: 100 instituții  de învățămînt, 33 biblioteci, 29 case de cultură şi cămine culturale, 4 muzee, 17 instituții de asigurare și asistență socială, 38 alte instituții. La finele anului 2013, numărul angajaților în domeniile finanțate din bugetele UAT a constituit 3057 de unități, fiind încadrate în: autorităţile executive – 175 unități; instituţii preşcolare – 702 unități; instituţii de învăţămînt – 1478 unități; instituţii culturale – 297 unități; asistență socială – 225 unități; alt personal –180 unități.
UAT, în conformitate cu prevederile legale, beneficiază de autonomie decizională, organizatorică, gestionară şi financiară şi are dreptul la iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.
În anul 2013, venitul bugetelor UAT (de nivelul I şi nivelul II) din raion au fost executate la nivelul de 108,1 % faţă de prevederile rectificate, iar cheltuielile – la nivelul de 94,1%. Sursa de bază a veniturilor rămîne a fi transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere s-a înregistrat la nivel de 58,9%. În ultimii 5 ani veniturile totale au crescut cu circa 73,5 mil. lei (54,2%), din care transferurile de la bugetul de stat s-au majorat cu 23,1 mil. lei (23,1%), veniturile proprii – cu 13,7 mil. lei (53,5%). Deși valoarea transferurilor de la bugetul de stat a crescut, ponderea acestora în totalul veniturilor s-a micșorat cu 14,9 puncte procentuale, iar ponderea veniturilor generale de stat s-a majorat cu 13,2 puncte procentuale, cauza de bază fiind anularea cotei „0” la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător.
Auditul a constatat, că AAPL nu au manifestat interesul necesar în vederea asigurării unei discipline financiar-bugetare rigide pentru promovarea legalității și regularității în exercițiul bugetar 2013 și în administrarea patrimoniului public, precum și pentru realizarea intereselor publice de ordin economic și social.
În perioada supusă auditului, AAPL nu au întreprins măsuri sistemice în materie de identificare, evaluare şi monitorizare a potenţialului economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea şi prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT de nivelurile I şi II din raion. Totodată, autoritatea financiară nu a aplicat exigențele de profil pentru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare, nu a conlucrat eficient, cu AAPL şi cu autorităţile fiscale, statistice şi cadastrale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare fiind redus şi gradul de responsabilitate conferit Direcției Finanțe prin atribuţiile funcţional-instituţionale. Neasigurarea instrumentelor analitice și deficiențele cadrului metodologic s-au soldat cu diminuarea propunerilor de venituri la buget, estimate de audit la circa 6,0 mil. lei.
Planificarea necorespunzătoare a veniturilor bugetare, precum şi lipsa de preocupare a autorităţilor executive pentru identificarea surselor şi colectarea veniturilor proprii constituie un impediment în consolidarea bugetelor locale. Verificările selective ale auditului denotă că neîncasarea integrală a plăţilor pentru arenda terenurilor arabile, terenurilor din fondul apelor şi terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate au determinat neacumularea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de pînă la 4,9 mil. lei.
O rezervă semnificativă la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie şi restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2013, au însumat 9,0 mil. lei.
Managementul cheltuielilor bugetare nu s-a încadrat în normele legale prevăzute, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli şi abateri de la cadrul regulator care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestor iregularități fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern. Astfel, se menţionează:
  • lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare bazate pe mijloace investiţionale şi capitale, care ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor reieşind din priorităţile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. Managementul neadecvat în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare privind acest domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 5,6 mil.lei;
  • nerespectarea întocmai a prevederilor legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, fiind evidențiată necesitatea eficientizării managementului financiar în domeniu.
Neconformarea modului de raportare a achiziţiilor publice de valoare mică la cadrul legal-normativ s-a soldat cu neprezentarea dărilor de seamă privind achiziționarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în sumă totală de 10,2 mil. lei.
Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:
  • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 193,8 mil.lei şi a terenurilor cu suprafaţa de 16,9 mii ha;
  • diferențe de 18,68 ha între datele Cadastrului funciar și cele privind inventarierea terenurilor proprietate publică, concomitent tranzacțiile de vînzare-cumpărare a 27,02 ha de terenuri proprietate publică nefiind înregistrate în Cadastrul funciar;
  • necontabilizarea regulamentară a circa 18,5 mii ha de terenuri publice, a tranzacțiilor de vînzare-cumpărare și arendă a terenurilor proprietate publică;
  • gestionarea defectuoasă a rețelelor de gaze, drept rezultat 113,3 km de conducte de gaz deținînd titlul „fără stăpîn”, ceea ce reprezintă un pericol pentru exploatarea rețelelor menționate.
Managementul contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.
Verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor din auditul efectuat anterior de Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL din raion a ignorat necesitatea remedierilor de rigoare. Astfel, din 17 recomandări anterioare ale Curţii de Conturi, 11 nu au fost executate, iar 5 au fost executate parţial.
Iregularităţile constatate sînt rezultatul managementului financiar și controlului intern ineficient de care au dat dovadă factorii de decizie din cadrul AAPL la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local.
Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (170)

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Procesul de înregistrare la organele cadastrale este în curs de soluţionare. Pe parcursul anului 2014 s-au efectuat planurile cadastrale la 6 obiecte bugetare şi se va prelungi acest proces pe parcursul anului 2015.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operaţionale ce ţin de elaborarea proiecţiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operaţionale ce ţin de elaborarea proiecţiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

2. să asigure conlucrarea între subdiviziunile Consiliului raional, inclusiv DF, Secţia economie, autorităţile fiscale şi cadastrale, privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării şi evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (nivelul I şi nivelul II), care constituie obiect al impozitării.

response:
În scopul asigurării corectitudinii creării bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale de la autorităţile publice locale de nivelul I s-a solicitat: - stabilirea de către consiliile locale a suprafeţelor de păşuni şi fîneţe cu scopul calculării şi încasării integrale a impozitelor respective; - determinarea de către consiliile locale a suprafeţei totale a terenurilor arabile din cadrul UAT, pentru gestionarea efectiva a acestora, sabilirea şi încasarea tuturor plăţilor pasibile privind terenurile menţionate; - stabilirea de către consiliile locale a mărimii plaţii pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate sau întrepriderilor şi obiectelor private; - stabilirea de către consiliile locale a criteriilor (parametrilor) calitativi şi cantitativi relevanţi pentru stabilirea taxelor locale, etc. O parte din autorităţi publice locale au realizat acțiunile propuse, altele şi-au asumat responsabilitatea de a le examina în cadrul şedinţele consiliilor locale care vor avea loc pînă la finele anului de gestiune, cu ulterioara aprobare de decizii.

4. să iniţieze un control tematic privind verificarea corectitudinii calculării și achitării impozitului funciar, pe bunurile imobile și a taxelor locale de către agenţii economici din raza de deservire a organului fiscal, întru determinarea punctuală a obligaţiilor fiscale.

response:
Au fost efectuate 58 de controale fiscale la faţa locului privind corectitudinea calculării impozitelor pe proprietate şi taxelor locale, în 17 cazuri au fost depistate încălcări a legislaţiei fiscale şi au fost calculate adăugător impozite şi alte plăţi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în sumă de 27,8 mii lei (sint anexate document. justificative). 24 agenţi economici au fost selectaţi pentru a fi incluşi in planul de control pentru anul 2015.

3. în conlucrare cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
În scopul asigurării corectitudinii creării bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale de la autorităţile publice locale de nivelul I s-a solicitat: - stabilirea de către consiliile locale a suprafeţelor de păşuni şi fîneţe cu scopul calculării şi încasării integrale a impozitelor respective; - determinarea de către consiliile locale a suprafeţei totale a terenurilor arabile din cadrul UAT, pentru gestionarea efectiva a acestora, sabilirea şi încasarea tuturor plăţilor pasibile privind terenurile menţionate; - stabilirea de către consiliile locale a mărimii plaţii pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate sau întrepriderilor şi obiectelor private; - stabilirea de către consiliile locale a criteriilor (parametrilor) calitativi şi cantitativi relevanţi pentru stabilirea taxelor locale, etc. O parte din autorităţi publice locale au realizat acțiunile propuse, altele şi-au asumat responsabilitatea de a le examina în cadrul şedinţele consiliilor locale care vor avea loc pînă la finele anului de gestiune, cu ulterioara aprobare de decizii.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

response:
Au fost documentate toate relaţiile de arendă a terenurilor proprietate publică, fiind încheiate contracte de arendă cu persoane fizice şi calculate plățile respective. Respectiv, a fost încheiat contract de arendă cu SA „Con-Com RTCA” pentru suprafața de teren aferent - 0,68 ha.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

response:
A fost recalculata plata pentru darea în arenda a terenurilor proprietate publică cu destinaţie teren de sub construcţie (anexă)

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

response:
primăria în comun cu întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului a iniţiat procedura de stabilire a terenurilor aferente diferitor obiecte. Rezultatele vor fi prezentate la şedinţa ordinară a consiliului local, cu înregistrarea ulterioară a datelor obținute în RBI, asigurînd o bună gestionare a bunurilor deținute.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

response:
О parte din terenuri sunt vîndute prin licitaţie. Foarte greu se legalizează imobilul (construcţiile), fiindcă aparţin cotaşilor. După ce se cumpara construcţia de către un proprietar se achită datoria pe arendă, apoi se permite cumpărarea terenului aferent.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

response:
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, se va stabili la ședința consiliului de aprobare a bugetului local pe anul 2015.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

response:
Primăria s.Puhăceni a anunţat toţi proprietarii întreprinderilor precum şi persoanelor fizice ce deţin cotă-parte în construcţii şi terenuri aferente construcţiilor despre necesitatea determinării terenului aferent precum şi despre necesitatea înregistrării bunurilor imobile aflate în proprietate la Oficiul Cadastral Teritorial. Deasemenea se află în proces de elaborare proiectui deciziei privind stabilirea plăţii pentru utilizarea terenurilor aferente construcţiilor се urmează a iî discutat la urătoarele şedinţe ale Consiliului local.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

5. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

response:
A fost încasată în bugetul local restanţa de la SA „Fabnutcom” în sumă de 142,0 mii lei. Restanţa neachitată în sumă de 24,0 mii lei va fi încasată după finisarea procesului de insolvabilitate SA „Anchir”.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

response:
Prin Decizia nr.3/22 din 28.05.2014 a fost determinată suprafaţa de teren - păşuni, care necesită a fi impozitată (se anexează);

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

response:
Consiliul Local Puhăceni a expus la licitaţie de arendă 7,796 de teren agricol. In continuu se actualizează toată informaţia referitor la utilizarea terenurilor agricole şi identificarea iregularităţilor şi ţinerea conformă a cadastrului funciar.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

response:
Au fost date în arendă şi stabilita plata pentru folosirea terenurilor arabile.(Anexa nr.2)

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

response:
Se va înainta pentru şedinţa ordinară consiliului aprobarea suprafeţelor şi preţului pentru terenurile ce urmează a fi date în arendă.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

response:
La momentul actual nu sunt cereri de a prelua în arendă terenurile agricole proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

6. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

response:
Nu au fost încheiate contracte de arendă cu deţinătorii de terenuri din motivul nedepunerii cererii de către deţinători.

7. să încheie contractele respective de arendă a terenurilor din fondul apelor proprietate publică, cu calcularea și încasarea plăților cuvenite.

7. să încheie contractele respective de arendă a terenurilor din fondul apelor proprietate publică, cu calcularea și încasarea plăților cuvenite.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

response:
A fost încasată partial restanţa la taxa de piaţă în sumă de 1,2 mii, lei (extras bancar);

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

response:
Se va conlucra și în continuare cu agenții economici din localitate, în vederea identificării și fundamentării evaluării potențialului economic al localității.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

response:
Conform Decizie nr.06/04 din 12.12.2013 au fost aprobate taxelor locale pentru anul 2014.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

response:
În conlucrare cu Direcţia de Finanţe, IFS şi primării, cît şi cu agenţii economici din teritoriu, se va asigura planificarea reală a tuturor veniturilor la bugetul primăriei. În acest sens se va constitui о comisie din membrii comisiilor consultative de buget şi finanţe, de agricultură, cît şi lucrătorii primăriei, care să indentifice toate căile, care vor duce la formarea bugetului local.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

response:
Nu a fost asigurată încasarea veniturilor la capitolul impozitul pe venit din salariu de la agentul economic SA ”Cariera Cobusca”, conform planului, din motivul că activitatea întreprinderii partial a fost sistată.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

response:
În vederea fundamentării evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare se menţine mereu un dialog cu agenţii economic ce-şi desfaşoară activitatea în teritoriul localităţii. Orice problemă ce vizează activitatea de antreprenoriat din teritoriu precum şi aplicarea taxelor locale este consultată cu agenţii economici din teritoriu în cadrul şedinţelor comisiei finanicare de pe lîngă Consiliul Local.

8. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi al bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

response:
Consiliul orăşenesc Anenii Noi a aprobat un nou Regulament ce pune în aplicare taxele locale, cotele şi înlesnirile, care va fi pus în aplicare începînd cu 01 ianuarie 2015. Potrivit recomandărilor Curţii de Conturi la SC „Piaţa Verde” şi piaţa UCOOP-ului s-au autorizat 38 de gherete, unde a fost stabilită taxa de amplasare. La fiecare autorizaţie se anexează un Acord cu obligaţiuni şi responsabilităţi. Pentru administratorii pieţilor Consiliul orăşenesc Anenii Noi a stabilit taxa de piaţă în mărime 12 lei pentru lm2. Conform datelor IS „Cadastru” se calculează impozitul pe imobil. Taxa de cazare achită un singur agent economic. Hotelul „Corona” sa achitat conform taxei stabilite suplimentar de Consiliul orăşenesc Anenii Noi pe a. 2014 şi s-a stabilit taxa pe a. 2015.

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
A fost adoptată Decizia privind stabilirea taxei de arendă pentru terenurile agricole (drumurile dintre cote) utilizate de către agenţii economici şi persoane (se anexează). Pînă la finele anului 2014 vor fi încasate veniturile din arenda terenurilor. Referitor la arenda bunurilor publice primăria a transmis în folosinţă gratuită Î.S. "Poşta Moldovei" în baza contracrului comodat încheiat cu nr.28/1 din 02.01.2013 pînă la 31.12.2015 (contractul se anexează).

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
Conform Deciziei nr.5/1 din 14.07.2014 a fost stabilită plata pentru arendă ÎS ”Poșta Moldovei”.

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
Au fost revizuite contractele privind arenda/chiria bunurilor publice, acestea fiind ajustate la prevederile regulamentare în vigoare, conform recomandărilor Curții. A fost încasată partial restanța la taxa pentru unitatea comercială în sumă de 12000 lei. A fost identificat şi estimată, baza impozabilă la serviciile de cazare, acordate de SRL ”DM &Compania” din s.Todireşti (decizia consiliului local nr.3/49 din 28.05.2014 - se anexează);

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
Primăria Ochiul Roş a încheiat contract de locaţiune cu ÎS ,,Poșta Moldovei” în baza căruia percepe plata de chirie pentru folosirea încăperii.

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
Prim.com Zolotievca a încheiat contracte de arenda a încăperilor neutelizate, proprietate publică.

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
Au fost revizuite contractele privind chiria bunurilor imobile şi veniturilor, în scopul acumulării veniturilor în bugetul primăriei.

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
Autorităţile publice locale de nivelul I au încheiat contracte de arendă cu persoanele fizice și juridice în baza cărora s-a perceput plata de arendă.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Raportarea incorectă a cheltuielilor în valoarea de 148,0 mii lei a fost corectată în anul 2013 în baza Deciziei Consiliului Satului nr.14/1 din 14.08.2013 pentru achitarea serviciilor de construcţie prestate.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
prin Dispoziţia preşedintelui din 29.07.2013 a fost creată comisia pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a raionului Anenii Noi pentru anii 2014-2020, care a fost aprobată prin Decizia Consiliului Raional nr. 03-02 din 18.09.2014 (anexată). Strategia aprobată prevede modalitatea de selectare a obiectivelor reieșind din prioritățile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi surse de acoperire a acestora. Totodata, aceasta va permite asigurarea administrării şi monitorizării mai eficiente a mijloacelor - financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale. Reieșind din prevederile Strategiei și recomandările Curții de Conturi va fi elaborat un mecanism bine definit întru asigurarea utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Va elabora planul anual și trimestrial de achiziții publice pentru anul 2015.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Abaterile constatate la compartimentul „Achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor” au fost înlăturate. Astfel, la procurarea legumelor şi produselor lactate de la persoanele fizice, primăria solicită certificate de calitate.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Referitor la capitolul achiziţionării mărfurilor lucrurilor şi serviciilor nu există unele proceduri interne care ar sta la baza procesului de achiziţii publice, dar ţinem să vă comunicăm că în cadrul comisiilor de achiziţii publice sunt implicatţi reprezentanţi din cadrul direcţiilor raionale care vin să verifice mersul procesului de achiziţii. Procedura de achiziţii a produselor alimentare se efectuează în strictă corespundere cu Legea privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007, Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 10 decembrie 2008 etc; începînd cu anul 2014 şi pînă în prezent primăria achiziţionează toate legumele şi produsele lactate numai in baza certificatelor de calitate şi in concordanţă cu legislaţia în vigoare.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. să asigure implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

12. să examineze oportunitatea ajustării Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu stabilirea criteriilor de plafonare a cheltuielilor, precum și a celor cu caracter excepţional şi imprevizibil, totodată determinînd proceduri de control intern privind utilizarea conformă a mijloacelor fondului de rezervă şi remedierea abaterilor elucidate.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Ţinînd cont de faptul că о mare parte a coproprietarilor sunt decedaţi sau fie se află în afara localităţii şi peste hotare, procesul de înregistrare a acestor bunuri durează ajungîndu-se chiar şi la adresarea în instanţele de judecată. In ultimii 4 ani toate edificiile instituţiilor publice din s.Puhaceni au fost înregistrate la Oficiul Cadastral Teritorial Anenii Noi.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Sint perfectate dosare tehnice ale bunurilor imobile şi înregistrate la ОСТ Anenii Noi, excepţie este doar clădirea primăriei, pentru care a fost doar pregătit dosarul tehnic, care urmează a fi înregistrat la OCT.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Au fost identificate, elaborate şi înregistrate dosare de inventariere tehnică a 90% din construcţiile ce aparţin UAT Cobusca Veche. Au fost elaborate planuri (dosare) cadastrale la toate obiectivele acvatice din comună care la moment sînt la înregistrare la ОСТ Anenii Noi, f-la IS "Cadastru".

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Au fost emise decizii ale Consiliului sătesc pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate UAT la OCT.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
S-a întreprins măsuri de înregistrare a patrimoniului public proprietate publică de 4.9309 ha.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Bunurile imobile (patru cazangerii, garaj, beci, căsuţe de vară, rezervuar de apă şi de beton, două drumuri asfaltate, gard, postament, gazoduct) care fac parte din patrimoniul proprietate publică nu au fost înregistrate la Oficiul teritorial Cadastral, din motiv că aceste bunuri sunt anexele obiectelor de baza şi nu pot fi înregistrate separat.

13. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

14. să asigure formalizarea proceselor de activitate, elaborarea și implementarea procedurilor de control intern care să responsabilizeze conducătorii serviciilor contabile ale AAPL și entităților din subordine în vederea alinierii managementului contabil la normele/regulile aferente domeniului și monitorizării metodologice asupra veridicităţii rapoartelor financiare şi patrimoniale.

response:
Vezi raspunsul președintelui r-lui

14. să asigure formalizarea proceselor de activitate, elaborarea și implementarea procedurilor de control intern care să responsabilizeze conducătorii serviciilor contabile ale AAPL și entităților din subordine în vederea alinierii managementului contabil la normele/regulile aferente domeniului și monitorizării metodologice asupra veridicităţii rapoartelor financiare şi patrimoniale.

response:
în anul 2014 Direcţia Finanţe Anenii Noi a organizat 3 seminare privind asigurarea conformității evidentei contabile în instituțiile publice, în cadrul cărora au fost instruiți contabilii în vederea asigurării raportării veridice a situațiilor financiare și patrimoniale

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

15. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor de la arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea plenitudinii colectării veniturilor publice.

16. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a investițiilor publice, înregistrarea conformă a valorii patrimoniului public, inclusiv a drepturilor patrimoniale, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect.

16. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a investițiilor publice, înregistrarea conformă a valorii patrimoniului public, inclusiv a drepturilor patrimoniale, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect.

16. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a investițiilor publice, înregistrarea conformă a valorii patrimoniului public, inclusiv a drepturilor patrimoniale, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect.

response:
Sub un control intern rigid se află şi înregistrarea valorii patrimoniului public şi a bunurilor patrimoniale, fapt care se realizază anual prin intermediului comisiei de inventariere care la finele ficarui an actualizează informaţia privind toate bunurile patrimoniale ale APL. Toate investiţiile în reparaţiile edificiilor proprietate public se contabilizează ca majorarea costului clădirilor. Cît priveşte apsectul înregistrării şi contabilizarii conductelor de gaze, avînd în vedere complexitatea şi costul procedurii de înregistrare, la momentul actual se identifică sursele financiare pentru intentarea unei proceduri cît mai corecte de luare la balanţa primăriei a reţelelor de gaze care deţin statutul "fară stăpîn".

16. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a investițiilor publice, înregistrarea conformă a valorii patrimoniului public, inclusiv a drepturilor patrimoniale, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect.

9. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

response:
Direcția Educaţie a contabilizat şi a incasat creanţe necontabilizate recent din arenda bunurilor proprietate publică în valoare de 4,2 mii lei şi 1,4 mii lei respectiv. Copiile documentelor justificative sunt anexate.

Cerinte (32)

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Vezi scris. presedintelui raionului.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr. 118 din 15.05.2015 conform deciziei nr. 01/21 din 15.02.2015 a fost examinată Hot. CC nr. 27 din 12.06 2014, prin care au fost desemnate persoanele responsabile de implementarea recomandărilor (decizia se anexează)

RO_2621_Puhaceni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.16 din 16.01.2015: a examinat rezultatele auditului realizat.

RO_2580_HCC_27_Prim.or.Anenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.27 din 10.02.2015: a examinat rezultatele auditului realizat.

RO_2573_HCC_27_Gura Bicului.pdf
RO_4119_Gura Bicului_2.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Nu a informat nimic.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Nu a informat nimic.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris prim s. Bulboaca nr.35 din 19.02.2015: Hotărîrea și Raportul CC au fost examinate în şedinţa consiliului local, fiind adoptată Decizia nr.29/05 din 02.10.2014, prin care au fost stabilite persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (se anexează).

RO_3771_Prim.Bulboaca_Anenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Nu a informat nimic.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. com. Calfa nr.27 din 09.02.2015: hotărîrea și raportul CC au fost examinate în şedinţa consiliului local, fiind adoptată Decizia nr.5/1 din 14.07.2014, prin care au fost atenționată întreagă angajații (se anexează).

RO_2559_HCC_27_Calfa.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. s. Chetrosu nr.211 din 20.10.14: rezultatele auditului realizat au fost examinate în şedinţa consiliului local Chetrosu, fiind adoptată Decizia nr.4/3 din 22.08.2014, prin care au fost desemnate persoanele responsabile de implementarea recomandărilor (se anexează).

RO_2550_Chetrosu_Anenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris prim s. Chirca nr.47 din 25.02.2015: rezultatele auditului efectuat au fost examinate în cadrul ședinței consiliului local. În scopul implementării recomandărilor înaintate a fost aprobat Planul de acțiuni.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris prim.Speia nr.57 din 27.02.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2561_Speia_Anenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr. 12 din 16.01.15: a examinat rezultate auditului realizat,

RO_2574_HCC_27_Merenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr.482 din 07.11.2014: a examinat rezultatele auditului.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. s. Cobușca Nouă nr.10 din 22.01.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2564_Cobusca Noua.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris nr. 4 din 19.01.2015 a examinat rezultatele auditului

RO_2565_Cobusca Veche.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.s.Telița nr.121 din 05.09.2014: Prin Decizia consiliului sătesc nr. 06/10 din 19 august 2014 au fost propuse acțiuni și măsurile în scopul lichidării deficiențelor stabilite, prin care au fost desemnate persoanele responsabile de implement. recomandărilor.

RO_2552_Telita_Anenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr.18 din 26.02.2015: a examinat rzulatatele auditului.

RO_2583_HCC_27_Tintareni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.611 din 31.10.2014: a examinat rezultatele auditului realizat.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr. 99 din 09.02.2015: a examinat rezultatele auidului realizat.

RO_2582_HCC_27_Zolotievca.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
A examinat rezultatele auditului.

RO_2560_HCC_27_Roscani.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris nr.235 din 19.11.2014: rezultatele auditului reaxaminat a fost examinate în ședința consiliului din 03.07.2014.

RO_2566_Delacau.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.23 din 13.02.2015: a examinat rezultatele auditului realizat.

RO_2578_HCC_27_Floreni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.200 din 10.11.14: a examinat rezultatele auditului realizat.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. președintelui r-lui Anenii Noi nr.158 din 10.12.2014: prin Decizia CR nr. 03-09 din 18.09.2014 „Cu privire la Raportul auditului conformităţii executării bugetului raional şi gestionării patrimoniului public pe anul 2013” s-a dispus implementarea recomandărilor auditului (copia Deciziei este anexată).

RO_2555_HCC_27_anexa Anenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. com. Botnărești nr.56 din 15.11.2014: a examinat rezultatele auditului.

RO_2553_Botnaresti_Anenii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
scris. nr. 12 din 15.02.2015: a examinat rezultatele auditului

RO_2563_HCC_27_Ciobanovca.pdf

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Anenii Noi confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Vezi cerinta IFPS

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Anenii Noi confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Scris. IFPS nr26-07/13-1028/257 din 31.12.2014: IFS raionul Anenii Noi, a prezentat Direcţiei Finanţe informaţia privind veniturile calculate la BUAT pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 (anexele nr.3, 4, 5, 6). În contextul cerinței înaintae, Inspectoratul Fiscal de Stat a întreprins următoarele: - confruntarea indicilor din sistemul informational al Serviciului Fiscal de Stat, cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare, aferentă constituirii bazei de venituri bugetare, sporirii gradului de conformare voluntară şi verificării corectitudinii calcularii şi achitării impozitului funciar, impozitului pe bunurile imobile, taxelor locale de către agenţii economici din raza de deservire a organului fiscal întru determinarea punctuală a obligatiilor flscale; - întreprinderea tuturor măsurilor în scopul încasării totale a restanţei admise la taxa de piaţă de agenţii economici din teritoriul Primăriei Chetrosu; - efectuarea unui control la faţa locului prin metoda verificării totale la agenţii economici menţionaţi în Raportul de audit, care dispun de subdiviziuni pe teritoriul Primăriei Chetrosu. La situaţia din 12.12.2014 a fost efectuată confruntarea indicilor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele a 6 primării din raion (anexa nr.8) şi verificarea corectitudinii calculării şi achitării impozitului funciar, impozitului pe bunurile imobiliare, taxelor locale de către 501 agenţi economici din 17 primării. In rezultatul verificării au fost stabiliţi 7 agenţi economici, care au prezentat dări de seamă ce conţin indici incorecţi privind impozitele pe bunuri imobiliare, 4 agenţi economici care nu au prezentat darile de seamă privind impozitul pe bunurile imobiliare, 117 agenţi economici, care nu au prezentat dările de seamă privind calcularea taxelor locale pentru perioada anului 2013, 53 agenţi economici, care au prezentat dări de seamă ce conţin indici incorecţi privind taxa pentru amplasarea unităţilor de comerţ şi taxa pentru amenajarea teritoriului. In adresa agenţilor economici, care nu au prezentat şi care au prezentat dările de seamă privind impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobile, taxele locale, ce nu corespund datelor din Registrul Cadastral şi Deciziilor adoptate de către administratiile publice locale pentru anul 2013, au fost remise scrisori privind prezentarea dărilor de seamă şi dărilor de seamă corectate cu calcularea corectă a obligatiilor flscale. Au fost suspendate operatiunile la conturile bancare a 51 agenţi economici, care nu au prezentat dările de seamă flscale. In rezultatul măsurilor întreprinse: 26 agenţi economici au prezentat dări de seamă privind calcularea impozitului funciar, impozitului ре bunurile imobile, taxelor locale corectate cu indicarea corectă a obiectului impozabil şi a sumei impozitelor şi taxelor. Suma calculată adăugător în buget constituie 28,4 mii lei, inclusiv impozite pe proprietate 5,8 mii lei, taxe locale 22,6 mii lei; 14 agenţi economici au prezentat dări de seamă tardive privind taxele locale, suma impozitelor şi taxelor calculată în buget constituie 3,2 mii lei. In toate cazurile au fost întocmite acte de control cameral şi au fost aplicate sancţiuni conform prevederilor art.260 al.2 din Codul fiscal in suma de 12,2 mii lei (anexa nr.9).

RO_2584_IFPS HCC 27_2014.pdf

2.3. pentru informare şi luare de atitudine privind: (i) activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Anenii Noi ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare aferente formării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare; (ii) necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a tranzacțiilor cu terenuri proprietate publică;

response:
Scris. MF nr.05-02/23 din 17.11.2014: Potrivit Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 01.11.2013, prin care au fost operate modificări la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, a fost instituit un nou sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2014. sistemul in cauză este aplicat in raioanele Basarabeasca, Ocniţa, Rîşcani şi municipiul Chişinău, iar de la 1 ianuarie 2015, urmează a fi implementat în toate unităţile administrativ-teritoriale. Noul sistem de formare a bugetelor UAT are menirea să stimuleze colectarea veniturilor proprii de către autorităţile publice locale, precum şi să asigure autorităţilor publice locale stabilite, transparenţă şi predictibilitale în planificarea strategică şi gestionarea treburilor locale. Mai mult ca atît, în condiţiile noului sistem de formare a bugetelor UAT, cheltuielile autorităţilor publice locale sînt determinate de nivelul veniturilor obţinute de fiecare imitate administrativ-teritorială şi nu de valoarea estimată la nivel central, ca in prezent. Astfel, fiecare autoritate publică locală va fi direct interesată să colecteze cît mai multe veniluri pentru a putea cheltui mai mult potrivit nevoilor lor specifice. Totodată, în contextul îmbunătăţirii managementului finanţelor publice la nivel local, de la 1 ianuarie 2015 este prevăzută introducerea bugetării pe programe şi performanţă pentru autorităţile publice locale de nivelul al doilea. In vederea asigurării realizării acestui exerciţiu, în perioada 18-27 martie 2014, Ministerul Finanţelor a organizat instruirea a 70 de formatori din cadrul direcţiilor finanțe ale UAT privind noua metodologie de bugetare bazată pe programe, contribuind la consolidarea capacităților în domeniul managementului finanţelor publice. Cît priveşte necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenta contabilă a tranzacţiilor cu terenuri proprietate publică, Ministerul Finanțelor, la recomandările Curţii de Conturi, a expediat în adresa Consiliilor raionale, scrisori prin care s-a solicitat reflectarea conformă și distinctă în evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valorii capitalului social, precum şi a cotei părţi in societăţile pe actiuni, ( anexă copia uneia din scrisori).

RO_2585_MinFin_Anenii Noi.pdf

2.4. se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Scris nr. 1303/OT3-119 din 24.02.2015: Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a examinat rezultatele auditului efectuat. În scopul neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit, au fost organizate instruiri pentru primarii și secretarii consiliilor locale, privind asigurarea corectitudinii întocmirii actelor normative.

RO_2571_HCC_27_OT Causeni.pdf