Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 13 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității managementului financiar la Comisia Națională a Pieței Financiare pe exercițiul bugetar 2013

Numar 178-184 din data de 2014-06-13 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 8

La data de 13 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului conformității managementului financiar la Comisia Națională a Pieței Financiare pe exercițiul  bugetar 2013.
Scopul auditului a fost oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management financiar și control organizat de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare (CNPF) garantează  administrarea conformă a patrimoniului, precum și faptul că efectuarea operațiunilor financiare poartă un caracter legal și regulamentar, iar rapoartele financiare întocmite nu prezintă denaturări semnificative și oferă o imagine fidelă asupra situației financiare și patrimoniale.
Comisia Națională a Pieței Financiare a fost instituită în anul 1998, fiind succesoare în drepturi şi obligaţiuni a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. La creare, CNPF avea statut de autoritate a administraţiei publice care efectuează reglementarea, supravegherea şi controlul pieţei valorilor mobiliare şi al activităţii participanţilor la ea.
În urma modificărilor efectuate în legislație, în anul 2011 CNPF devine autoritate publică autonomă, responsabilă față de Parlament, care reglementează și autorizează activitatea participanților la piața financiară nebancară, precum și supraveghează respectarea legislației de către ei. În acest scop, CNPF este învestită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicție, de intervenție, de control și de sancționare disciplinară și administrativă, în limitele stabilite de cadrul legislativ-normativ.
Obiectivele de bază ale CNPF sunt: asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistematice și manipulării pe piața financiară nebancară, protejarea drepturilor participanților la piața financiară nebancară.
Conform statelor de personal aprobate pentru anul 2013, efectivul CNPF a constituit 122 unităţi de personal. La finele anului 2013, numărul efectiv de angajaţi a fost de 120 persoane. CNPF este condusă de Consiliul de administraţie, care este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preşedintele şi doi vicepreședinți. Membrii Consiliului de administrație sînt desemnați de Parlament pe un termen de 5 ani.
În vederea implementării activităților și realizării obiectivelor stabilite în Planul anual de activitate al Comisiei, bugetul Comisiei pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.276 din 06.12.2012. În conformitate cu prevederile menționate, au fost aprobate: venituri în sumă de 17,6 mil. lei și cheltuieli în sumă de 25,4 mil lei, cu un deficit de 7,8 mil. lei. Realizarea efectivă  pentru perioada auditată a constituit: venituri în sumă de 21 mil. lei, cheltuieli – 25,3 mil. lei.
Analiza structurală a veniturilor și cheltuielilor efective acumulate de către Comisia pentru perioada de 5 ani relevă că, la majoritatea indicatorilor stabiliți (plăți, taxe, alte surse legale), a fost depășită suma planificată, situație ce se atestă pentru întreaga perioadă comparată, în special perioada de autonomie financiară, iar cheltuielile sunt mai mari de 2,5 ori, cea mai mare creștere atestîndu-se la cheltuielile de remunerare a muncii de 2,3, deplasările de 5 ori, cheltuielile de transport de 2 ori, apariția cheltuielilor pentru formarea profesională.
În perioada verificată, probele de audit obținute denotă că, deși unele procese operaționale ale CNPF includ anumite controale interne care au asigurat respectarea cadrului normativ și al reglementărilor interne la gestionarea și raportarea mijloacelor financiare, altele generează neregularități. Totodată, diversitatea prevederilor actelor legislativ-normative, care sînt în conflict unele cu altele și fac obiectul unor interpretări diferite, precum și neimplementarea unui sistem clar de management financiar și control nu permit îndeplinirea în totalitate a obiectivelor de bază ale unei autorități ce își desfășoară activitatea în sectorul public pentru realizarea obiectivului general prin economicitate, eficiența activităților în conformitate cu legea și reglementările interne, transparența informației și raportării, precum și siguranța activelor și pasivelor.
Auditul a constatat un şir de iregularități în procesul de  administrare a patrimoniului de către CNPF:
  • lipsa unor reglementări sau restricții privind formarea și transferarea soldurilor din an în an, precum și nedelimitarea cu destinație precisă și limitată a cheltuielilor entității auditate, în funcție de necesitățile publice, pentru dezvoltarea domeniului financiar nebancar, a determinat acumularea soldurilor și  utilizarea tuturor mijloacelor financiare acumulate pentru întreținerea instituție;
  • preluarea selectivă a unor metodologii de salarizare caracteristice diferitor ramuri de activitate și instituții, organizații, cu diverse tipuri de proprietate şi forme de organizare juridică a generat instituirea unui cadru normativ regulator intern netransparent, diferit  de cadrul național de salarizare, ceea ce condiționează evaluarea formală, majorarea nejustificată a cheltuielilor de retribuire a muncii, precum și  atribuirea adaosurilor neargumentate sau neîntemeiate la salariu;
  • angajații CNPF, inclusiv membrii CA, au beneficiat lunar de sporuri la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat, contrar prevederilor cadrului legislativ-normativ, astfel fiindu-le calculate neregulamentar sporuri suplimentare pentru acces permanent la secretul de stat pentru anul 2013, în mărime totală de 450,5 mii lei. Această situație a fost prezentă o dată cu trecerea CNPF la autonomie financiară, din anul 2011;
  • au fost atestate deficiențe în procesul de delegare a personalului în interes de serviciu, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în afara locului de muncă permanent, totodată fiind  admise cheltuieli neregulamentare de 29832,4 lei la achitarea deplasărilor pentru 2 persoane care nu sînt angajați ai CNPF;
  • procesul achizițiilor publice este conform prevederilor legale, cu unele abateri nesemnificative, care nu afectează procesul în general, cum ar fi: neasigurarea plenitudinii și integrității dosarelor de achiziții, neasigurarea integrală a transparenței și publicării finalității procedurii de achiziție, lipsa procedurilor clare și a responsabilităților delimitate de monitorizare a execuției contractelor;
  • schimbarea statutului CNPF din ,,autoritate autonomă a administraţiei publice centrale” în ,,autoritate publică autonomă”, a determinat aplicarea unor norme metodologice care nu sînt caracteristice activității CNPF, și anume neclarități în procedura de trecere a unor mijloace financiare atribuite conturilor bugetare la cele folosite în autogestiune.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (8)

1.Să întreprindă măsuri privind consolidarea auditului intern, planificarea activității bazate pe riscuri și să asigure activitatea independentă și obiectivă a acestuia.

response:
In structura şi statele de personal pentru anul 2015, ce urmează a fi aprobate, CNPF va asigura subordonarea Serviciului audit intern direct Preşedintelui CNPF.

2.Să asigure finalitatea procedurii de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului, cu înregistrarea la organele cadastrale a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum și reevaluarea în conformitate cu SNC a patrimoniului de stat dat în folosință.

response:
Setul de acte compus din: Planul geometric, Planul actualizării şi stabilirii hotarelor terenului proprietate publică a statului amplasat în mun.Chişinău, bd.Ştefan eel Mare, 77 şi str. V.Alecsandri, 115, Actul de constatare pe teren la modificarea planului cadastral si/sau geometric şi Calculul cotei-părţi a terenului aferent corespunzător cotei deţinute de către coproprietari în suprafaţa imobilelor au fost transmise către Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Primăriei mun. Chişinău, care a elaborat proiectul de Decizie privind delimitarea terenului aferent CNPF. Proiectul de decizie a fost examinat in şedinţa Consiliului Municipal Chişinău din 09.12.2014, însă din cauza lipsei numărului necesar de voturi decizia nu a fost adoptata (scrisoarea Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare nr.01/1-08-2781 din 10.12.2014). Ulterior, Decizia Consiliului Municipal va fi transmisă către Agenţia relaţii funciare şi cadastru pentru eliberarea titlului de proprietate. Prin scrisoarea nr.07-2384 din 26.06.2014 CNPF a solicitat Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău reevaluarea bunurilor imobile. Ca urmare, prin răspunsul nr.01-09/251/14/1863 din 08.07.2014, ОСТ а prezentat scrisoarea nr.47330 şi notificarea nr.47332 din 07.07.2014. În temeiul informației primite valoarea imobilelor s-a corectat cu +1024,5 mii lei.

3.Să revizuiască prevederile cadrului normativ intern privind salarizarea angajaților în contextul stabilirii obiectivelor și criteriilor clare de evaluare obiectivă și transparentă a salariaților CNPF.

response:
Trimestrial conducătorii de subdiviziuni stabilesc de comun cu angajaţii obiective individuale SMART, precum şi indicatorii de performanţă şi termenul de executare, întru realizarea Planului de activitate a CNPF, care la necesitate se actualizează. În rapoartele de activitate ale angajaţilor se reflectă nivelul de executare a obiectivelor stabilite, nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă şi de respectare a termenului stabilit. Procesul de stabilire a obiectivelor de activitate, de elaborare a Rapoartelor de serviciu au fost completate cu documentele lipsă.

4.Să asigure revizuirea cadrului normativ intern privind procesul de organizare a deplasărilor atît în țară, cît și peste hotarele Republicii Moldova.

response:
A fost elaborat şi înaintat spre examinare proiectul nou de Ghid pentru organizarea deplasărilor angajaţilor CNPF, care urmează a fi aprobat în şedinţa CA.

5.Să elaboreze proceduri exhaustive privind formarea profesională.

response:
Procedura internă privind formarea profesională a angajaţilor CNPF a fost expusă în proiectul Programului de dezvoltare a resurselor umane, elaborat şi înaintat spre examinare. Cerințele de diseminare a cunoștințelor şi practicilor obținute, inclusiv în cadrul deplasărilor organizate în scop de formare profesională şi cele organizate în scop de reprezentare se regăsesc în proiectul nou de Ghid pentru organizarea deplasărilor angajaţilor CNPF, care a fost elaborat şi înaintat spre examinare.

6.Să asigure monitorizarea completării foilor de parcurs prin verificarea acestora de către SAL, pentru neadmiterea cheltuielilor suplimentare aferente consumului de combustibil prin utilizarea mijloacelor de transport în alte scopuri decît cele de serviciu.

response:
Conducătorii auto au fost informaţi repetat despre obligaţia respectării Instrucţiunii şi a ordinelor interne. Prin Ordinul Preşedintelui nr.66 din 25.04.2014 s-a dispus monitorizarea şi evidenţa zilnică a kilometrajului unităţilor de transport.

7.Să asigure plenitudinea și integritatea dosarelor de achiziții și modalitatea întocmirii și păstrării acestora conform prevederilor în vigoare.

response:
Dosarele de achiziţii se perfectează şi se păstrează în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.

8.Să asigure respectarea principiilor publicității și transparenței la organizarea procedurilor de achiziții.

response:
Agenţia Achiziţii Publice, prin scrisoarea nr. 29/66-2020 din 27.06.2014, a comunicat lipsa necesităţii prezentării anunţului de atribuire a contractului de achiziţii publice.

Cerinte (8)

2.1. CNPF, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, şi se cere: 2.1.1. să asigure instituționalizarea unui sistem eficient de management financiar și control intern, descrierea proceselor de bază, identificarea și evaluarea riscurilor aferente acestor procese, precum și evaluarea deficiențelor existente;

response:
Prin Ordinul Preşedintelui nr.137 din 29.09.2014 "Cu privire la implementarea Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern" a fost desemnat Grupul de lucru responsabil. Grupul de lucru desemnat a elaborat Planul de acţiuni pentru implementarea Legii nr.229 şi a participat la instruirea angajaţilor din subdiviziunile structurale ale CNPF. Prin Ordinul Preşedintelui nr.168 din 08.12.2014 a fost aprobat Planul de acţiuni privind implementarea sistemului de MFC in care au fost stabilite acţiuni, termeni de realizare şi persoanele responsabile.

RO_2567_Scris CNPF.pdf
RO_2576_CS.pdf
RO_2577_SIS.pdf

2.1.2. să elaboreze Politica de contabilitate în conformitate cu cerințele în vigoare și cu actele normative interne și să asigure organizarea conformă a evidenţei contabile;

response:
In scopul implementării recomandărilor de audit CNPF a operat prin Inscrierea protocolară nr.52/9 din 30.10.2014 modifîcări şi completări în Politica de contabilitate pentru anul 2014.

2.1.3. să reexamineze și să asigure corectarea întocmirii înregistrărilor contabile de închidere a conturilor aplicate și de deschidere a altora noi, concomitent cu trecerea la autonomia financiară;

response:
Prin scrisoarea nr.07-2246 din 18.06.2014 CNPF a solicitat Ministerului Finanţelor opinia asupra corectitudinii trecerii la Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a mtreprinderilor. In temeiul răspunsului Ministerului Finanţelor nr.15-05/411 din 02.07.2014 CNPF a asigurat corectarea înregistrărilor contabile conform Notei contabile de corectare la situaţia din 02.01.2014.

2.1.4. să asigure evaluarea, respectiv, planificarea concludentă a veniturilor și cheltuielilor, prin elaborarea și aprobarea procedurilor descrise/metodologiilor de elaborare a bugetului;

response:
Prin Inscrierea protocolară nr.46/12 din 19.09.2014 CNPF a aprobat Metodologia de planificare a bugetului. Bugetul CNPF pentru anul 2015 a fost elaborat în strictă conformitate cu prevederile Metodologiei aprobate.

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și relevanța reactualizării standardelor în materie de gestiune economică, bugetare și raportare financiară pentru instituțiile publice non-comerciale, în scopul uniformizării cadrului normativ-metodologic aferent;

response:
Conform art. 11. alin.(2) al Legii contabilității nr. 113-XV1 din 27.04.2007, Ministerul Finanțelor elaborează, examinează, aprobă și publică regulamente, instrucțiuni, indicații metodice, reguli și comentarii, acordă entităților ajutor metodologic în aspectele problematice ale contabilității și raportării financiare. De asemenea, Ministerul Finanțelor menționează că tranziția de la Pianul de conturi al evidenței contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituțiilor bugetare la Pianul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor urma să fie efectuată în coordonare cu acesta. Prin urmare, Comisia Națională a Pieței Financiare (in continuare - CNPF) urma să efectueze trecerea Pianul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor prin analogie cu reglementările expuse în ordinele sus-menționate, iar pe parcurs să organizeze și să țină contabilitatea conform Standardelor de Contabilitate selectate în conformitate cu prevederile art.4 al Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007. Cu titlu de informare, Ministerul Finanțelor comunică faptul că, reprezentanții ministerului au participat la ședințele organizate de Curtea de Conturi, cu participarea și a reprezentanților CNPF, în care s-au discutat subiectele expuse în Raportul auditului conformității managementului financiar la Comisia Națională a Pieței Financiare pe exercițiul bugetar 2013, iar prin scrisoarea nr. 15-05/411 din 2 iulie 2014 a fost transmis răspuns la adresarea CNPF privind aplicarea corectă a Standardelor Naționale de Contabilitate.

RO_2569_Scris MinFin.pdf

2.1.5. să abandoneze practica neconformă de plată a sporului pentru acces permanent la secretul de stat și contrară cadrului legislativ-normativ;

response:
In temeiul Ordinului Preşedintelui nr.92 din 30.06.2014 „Cu privire la sporul pentru păstrarea secretului de stat" membrilor Consiliului de administraţie, începînd cu 01.06.2014, li se achită spor pentm păstrarea secretului de stat în mărime de 10 %. Nomenclatorul CNPF privind informaţiile atribuite la secretul de stat a fost actualizat şi aprobat prin Ordinul Preşedintelui din 15.12.2014.

2.3. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei: 2.3.1. să examineze corectitudinea modului de calcul al salariului mediu care stă la baza calculului salariilor membrilor CA și angajaților CNPF, aprobat prin Legea nr.192-XIV din 12.11.1998, reieșind din prevederile cadrului legislativ-normativ național din domeniul salarizării;

response:
Referitor la modalitatea salarizării în cadrul CNPF, ministerul stipulează că, această normă contravine prevederilor art. 72 Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 care stabileşte că, salariul de bază, modul şi condiţiile de salarizare a conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară se stabilesc de organele abilitate să numească aceste persoane. Luînd în considerare faptul că, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998, membrii Consiliului de administraţie, inclusiv preşedintele Comisiei, sunt desemnaţi de Parlament, considerăm rational ca autorii Legii nr.192-XIV să propună modificarea alin. (6) al art.6 din legea respectivă, prin care dreptul de a stabili condiţiile de salarizare ale Preşedintelui şi membrilor Comisiei să fie dat Parlamentului.

RO_2570_Scris MMPSF.pdf

2.3.2. să inițieze, de comun cu autoritățile de resort, elaborarea politicilor naționale și cadrului legislativ privind remunerarea în sectorul public, inclusiv uniformizarea principiilor și criteriilor de salarizare în autoritățile cu funcții regulatorii și activități non-comerciale;

response:
Referitor la cerința CCRM de a iniţia elaborarea politicilor naţionale şi cadrului legislativ privind remunerarea în sectorul public, inclusiv uniformizarea principiilor şi criteriilor de salarizare în autorităţile cu funcţii regulatorii şi activităţi non-comerciale, ministerul comunică faptul că, în cadrul grupului de negocieri colective dintre reprezentantii Guvernului, a patronatelor şi sindicatelor, a abordat această problemă şi în cazul atingerii unui consens în acest domeniu, va fi elaborat proiectul respectiv.