Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 7 din 8 februarie 2011 cu privire la Raportul auditului operaţional al Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada iunie 2007-2010

Numar din data de 2011-02-08 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 11

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dl A.Usatîi, ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei dna V.Buliga, preşedintelui Comisiei parlamentare protectie socială, sănătate şi familie dl V.Hotineanu, şefului Direcţiei politici buget şi finanţe a Ministerului Sănătăţii dl V.Sava, şefului Direcţiei politici de asistenţă socială a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei dna A.Chirilov, coordonatorului Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" dl O.Hîncu, specialistului în managementul financiar al Oficiului Băncii Mondiale din Moldova dna O.Druţa, directorului Direcţiei generale datorii publice a Ministerului Finanţelor dna E.Matveeva, şefului Direcţiei finanţe în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială a Ministerului Finanţelor dna M.Semeniuc, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului operaţional al Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" pentru perioada iunie 2007- 20102[2].

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Sănătăţii (în continuare - MS) şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare - MMPSF) în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010 şi la solicitarea Băncii Mondiale, avînd ca scop verificarea managementului Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" (în continuare - Proiectul SSAS sau Proiectul, după caz), cu expunerea concluziilor referitor la faptul că cheltuielile sînt conforme cu condiţiile privind destinaţia, utilizarea şi scopurile stabilite de reglementările Proiectului, efectuate legal şi regulamentar, precum şi că sînt declarate în corespundere cu înregistrările contabile şi documentele justificative.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], precum şi cu termenii de referinţă elaboraţi de Banca Mondială. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi proceduri de fond. În funcţie de contextul în care au fost aplicate de audit, acestea au inclus diferite examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru implementarea Proiectului SSAS, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare/Banca Mondială, conform Acordului de Finanţare din 23.06.2007, a acordat Guvernului Republicii Moldova un credit în sumă de 11300,0 mii Drepturi Speciale de Tragere, echivalent cu suma de circa 17000,0 mii dolari SUA. Obiectivul primar al Proiectului este acordarea sprijinului Programului Guvernului în vederea creşterii accesului la serviciile de sănătate şi asistenţă socială eficiente şi de calitate pentru populaţia Republicii Moldova. Proiectul urmează să fie implementat pe parcursul anilor 2007-2011 de către MS şi MMPSF.

În aspectul responsabililor de gestionare, mijloacele provenite din credit au fost direcţionate MS, pentru Modernizarea sistemului de sănătate - 12000,0 mii dolari SUA şi MMPSF, pentru Îmbunătăţirea sistemului de protecţie şi asistenţă socială - 5000,0 mii dolari SUA.

Totodată, în baza Acordului de Grant al Fondului Fiduciar de Răspuns la Criza Globală Determinată de Preţul Produselor Alimentare (în continuare - Acord de Grant), Banca Mondială, la 15.08.2008, a acordat finanţare adiţională Guvernului Republicii Moldova sub forma unui grant în valoare de 7000,0 mii.dolari SUA, care a avut menirea de a îmbunătăţi sănătatea şi statutul nutriţional al păturilor vulnerabile. 

Constatările rezultate din verificările efectuate în cadrul auditului şi relatate în Raportul de audit relevă:

♦ Un nivel scăzut de debursare şi de valorificare a mijloacelor creditului acordat Guvernului Republicii Moldova de către Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare/Banca Mondială. Astfel, la situaţia din 31.12.2010, din totalul creditului au fost utilizate mijloace în sumă de 6376,4 mii dolari SUA, sau la nivel de 37,5%. În aspectul autorităţilor responsabile, utilizarea surselor pentru implementarea Proiectului a fost executată de către MS la nivel de 50,4%, iar de către MMPSF - de 6,6 %. În acelaşi timp, în conformitate cu condiţiile Acordului de Finanţare, din contul bugetului de stat a fost achitat un comision în mărime de 0,5% din suma nedebursată a creditului, care pe perioada anilor 2008-2010 a constituit 16,8 mii dolari SUA.

♦ Lipsa unor strategii şi instrumente de gestionare şi coordonare a activităţilor în aspectul managerial al Proiectului, precum şi nedisponibilitatea unor capacităţi bine dezvoltate şi suficiente ale MS şi MMPSF. Aceasta a influenţat monitorizarea şi supervizarea unor activităţi, condiţionînd unele întîrzieri la implementarea rezultativă a Proiectului. Concomitent, ritmul lent al implementării Proiectului constituie un impediment în dezvoltarea şi implementarea reformelor în domeniile respective.

♦ Nestabilirea unui mecanism eficient de coordonare, executare, monitorizare şi raportare între părţile implicate în procesul de implementare a grantului destinat îmbunătăţirii sănătăţii şi statutului nutriţional al păturilor vulnerabile. Acest fapt a condiţionat nevalorificarea mijloacelor în sumă de circa 903,0 mii dolari SUA din grantul acordat de Banca Mondială la 15.08.2008.

În acelaşi timp, auditul n-a stabilit erori şi abateri la înregistrarea tranzacţiilor financiare, efectuarea plăţilor, contabilizarea şi raportarea acestora de către autorităţile responsabile de implementarea Proiectului. Această situaţie se datorează existenţei şi aplicării procedurilor de control intern la capitolul managementul financiar. Concomitent, bunurile materiale achiziţionate în cadrul Proiectului pentru ambele ministere sînt reflectate în evidenţa contabilă şi corespund cu activele real existente, acestea fiind funcţionabile şi utilizate în cadrul activităţilor Proiectului.

 Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului operaţional al Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" pentru perioada iunie 2007-2010, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Hotărîrea şi Raportul auditului operaţional al Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" pentru perioada iunie 2007- 2010 se remit:

2.1. Oficiului Băncii Mondiale din Moldova, pentru documentare;

2.2. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine;

2.3. Guvernului, pentru monitorizarea implementării în termen a Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" şi a valorificării eficace a fondurilor externe provenite din mijloace creditare şi grant;

2.4. Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru asigurarea implementării recomandărilor auditului, precum şi pentru fortificarea sistemului de control intern la realizarea activităţilor Proiectului "Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială";

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, privind rezultatele auditului şi întreprinderea măsurilor, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi cu autorităţile beneficiare de surse ale grantului, în coordonare cu Banca Mondială, în vederea valorificării în scopul prevăzut a mijloacelor neutilizate din grant şi rămase ca sold în conturile acestora.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpct. 2.4. şi subpct. 2.5. se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Legea nr.194-XVI din 26.07.2007 "Privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Proiectul "Servicii de Sănătate și Asistență Socială")".

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (11)

1. executarea activităţilor prestabilite în termenele prevăzute la implementarea Proiectului, cu utilizarea eficientă şi eficace a surselor creditare pentru realizarea obiectivelor acestuia.

2. Contractarea lucrărilor şi serviciilor cu respectarea termenului-limită de implementare a Proiectului, stabilirea unor responsabilităţi distincte ale consultanţilor contractaţi, precum şi delegarea responsabilităţilor de coordonare şi monitorizare reală factorilor de decizie din cadrul MS în implementarea conformă a activităţilor Proiectului.

3.să asigure intensificarea acţiunilor întru îmbunătăţirea sistemului de protecţie şi asistenţă socială în Republica Moldova prin realizarea deplină şi în termen a obiectivelor Proiectului, fiind respectate condiţiile de contractare şi de utilizare a surselor creditare conform procedurilor stabilite de Banca Mondială.

4. să analizeze şi să înlăture cauzele ritmului lent al implementării Proiectului, ce a condiţionat nevalorificarea fondurilor externe prevăzute în acest scop, costituind un impediment în dezvoltarea şi implementarea reformelor în domeniile respective.

4. să analizeze şi să înlăture cauzele ritmului lent al implementării Proiectului, ce a condiţionat nevalorificarea fondurilor externe prevăzute în acest scop, costituind un impediment în dezvoltarea şi implementarea reformelor în domeniile respective.

5. să analizeze condiţiile contractuale ale consultanţilor locali, cu revederea responsabilităţilor acestora, precum şi a costurilor serviciilor achitate din mijloace creditare.

5. să analizeze condiţiile contractuale ale consultanţilor locali, cu revederea responsabilităţilor acestora, precum şi a costurilor serviciilor achitate din mijloace creditare.

6. să asigure negocierea cu Banca Mondială referitor la posibilele modalităţi de valorificare a mijloacelor neutilizate din grant în sumă de 127,4 mii dolari SUA, rămase în sold după executarea Acordului cu UNICEF.

7. să întreprindă măsuri pentru valorificarea integrală a surselor neutilizate ale grantului în scopurile prevăzute.

7. să întreprindă măsuri pentru valorificarea integrală a surselor neutilizate ale grantului în scopurile prevăzute.

8. în coordonare cu Banca Mondială, să decidă asupra redirecţionării mijloacelor neutilizate prevăzute pentru serviciile consultanţilor şi costurile operaţionale la realizarea obiectivelor de bază ale grantului, sporind impactul acestuia.

Cerinte (6)

2.4. pentru asigurarea implementării recomandărilor auditului, precum şi pentru fortificarea sistemului de control intern la realizarea activităţilor Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”;

2.3. pentru monitorizarea implementării în termen a Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” şi a valorificării eficace a fondurilor externe provenite din mijloace creditare şi grant;

2.4. pentru asigurarea implementării recomandărilor auditului, precum şi pentru fortificarea sistemului de control intern la realizarea activităţilor Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”;

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, privind rezultatele auditului şi întreprinderea măsurilor, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi cu autorităţile beneficiare de surse ale grantului, în coordonare cu Banca Mondială, în vederea valorificării în scopul prevăzut a mijloacelor neutilizate din grant şi rămase ca sold în conturile acestora.

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, privind rezultatele auditului şi întreprinderea măsurilor, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi cu autorităţile beneficiare de surse ale grantului, în coordonare cu Banca Mondială, în vederea valorificării în scopul prevăzut a mijloacelor neutilizate din grant şi rămase ca sold în conturile acestora.

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, privind rezultatele auditului şi întreprinderea măsurilor, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi cu autorităţile beneficiare de surse ale grantului, în coordonare cu Banca Mondială, în vederea valorificării în scopul prevăzut a mijloacelor neutilizate din grant şi rămase ca sold în conturile acestora.