Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 21 din 18 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011

Numar din data de 2012-05-18 Nr. cerinte: 28 Nr. recomandari: 95

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Vasile Buzu, preşedintele raionului Ştefan Vodă, dnei Ina Caliman, şeful Direcţiei generale finanţe, dlui A.Barcari, şeful Secţiei construcţii, gospodării comunale şi drumuri, dlui Anatolie Cîrnu, şeful Oficiului Teritorial Ştefan Vodă al Cancelariei de Stat, reprezentantul Guvernului în teritoriu, dnei Raisa Burduja, şeful Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport, dlui Victor Conanău, consultant al Direcţiei cadastru a Agenţiei Funciare şi Cadastru, primarilor: dlui Vladimir Popa - or.Ştefan Vodă, dlui Sergiu Boiştean - com. Purcari, dlui Ion Lichii - s.Ştefăneşti, dlui Sergiu Pricop - s.Antoneşti, dlui Anatol Timoşenco - s.Tudora, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din raion, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28, 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (2011 şi 2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Stefan Vodă a prevederilor legale şi regulamentare în exerciţiul bugetar; evaluarea funcţionalităţii cadrului procedural de estimare şi fundamentare a indicatorilor fiscal-bugetari; asigurarea integrităţii şi gestiunii eficiente a activelor - parte componentă a patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin: examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea, confruntarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive din cadrul UAT.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Stefan Vodă pe anul 2011 a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi, admise în procesul de elaborare şi execuţie a veniturilor bugetelor locale, în gestionarea cheltuielilor, precum şi la evidenţa şi gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

  • Cu abateri de la prevederile legale şi atribuţiile stipulate în Regulamentul Direcţiei generale finanţe, aceasta n-a organizat într-o manieră eficientă lucrul de elaborare a proiectului bugetului raionului, precum şi n-a asigurat evaluarea credibilă şi economic fundamentată a veniturilor bugetare, inclusiv prin analizarea surselor de venituri ale UAT de nivelul I. Auditul a constatat că indicii bugetari stabiliţi de autorităţile publice locale şi acceptaţi de Direcţia generală finanţe sînt diminuaţi, nu întrunesc rigorile analitice şi nu reflectă potenţialul real de mobilizare a surselor aferente finanţelor publice. Situaţia dată a generat subestimări la unele categorii de venituri bugetare, în ansamblu pe raion, în sumă de minim 3,7 mil.lei. Acest derapaj evident sporeşte gradul de interdependenţă financiară a raionului în relaţiile cu bugetul de stat şi, respectiv, - riscul de neîncredere în autenticitatea bugetelor de toate nivelurile. În acest context, se constată o necesitate stringentă în activitatea autorităţilor locale, mai cu seamă, a Direcţiei generale finanţe, a Direcţiei generale economie, a Inspectoratului Fiscal pe raionul Ştefan Vodă, a serviciilor cadastrale şi statistice, pentru a iniţia neîntîrziat evaluarea şi consolidarea indicatorilor economico-financiari aferenţi creării unei baze de impozitare relevante, respectiv, operarea cu informaţii concludente în materie de finanţe publice generale şi locale - formate pe teritoriul raionului.

Slăbiciunile instituţionale existente în procesul de evaluare-planificare, precum şi nepreocuparea corespunzătoare a autorităţilor publice locale în extinderea bazei de impozitare constituie impedimente majore în sporirea şi consolidarea surselor proprii. Astfel, verificările selective în cadrul auditului denotă nerealizarea de către autorităţile de nivelul I a impozitelor şi taxelor în sumă totală estimată pînă la 3,7 mil.lei, din care cele mai semnificative se prezintă:

- neîncasarea integrală a impozitului funciar în sumă totală de 0,4 mil.lei;

- neîncasarea plăţilor din arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate, care au lipsit bugetele locale de surse pînă la circa 2,5 mil.lei;

neadministrarea corespunzătoare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială în sumă de pînă la 0,2 mil.lei;

- neîncasarea taxei de publicitate - 0,1 mil.lei;

- neacumularea plăţilor de arendă a patrimoniului local (bazinelor acvatice, sondelor de apă etc.) - 0,4 mil.lei;

  • Urmare managementului financiar necorespunzător, s-au constatat încălcări în materie de disciplină financiară în gestiunea cheltuielilor din bugetele locale, care au rezultat în:

- nerespectarea limitelor de cheltuieli maxime aprobate pe unele tipuri de cheltuieli în sumă totală de 0,5 mil.lei, ca urmare a valorificării lucrărilor în lipsa mijloacelor financiare preconizate;

- efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi iraţionale pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 12,0 mil.lei, din care cele mai semnificative fiind pentru: cheltuieli pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 4,0 mil.lei, în lipsa proiectelor verificate şi expertizate în modul stabilit; nereflectarea la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe a valorii lucrărilor executate - 7,9 mil.lei; lucrările neconfirmate documentar în sumă de 99,2 mii lei;

- nerespectarea procedurilor legale de achiziţii publice în sumă de 1,0 mil.lei, ceea ce poate duce la valorificarea ineficientă a mijloacelor publice. Concomitent, prezenţa unor încălcări de ordin procedural au limitat condiţiile de liberă concurenţă şi transparenţă a procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor;

- efectuarea unor plăţi salariale neregulamentare în sumă totală de 79,1 mii lei.

  • Autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) n-au asigurat contabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică locală, precum şi transmiterea regulamentară a acestuia în gestiune întreprinderilor municipale fondate. Lipsa în cadrul UAT a unei politici de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local nu asigură un management eficient în domeniul respectiv, lipsind bugetele locale de o sursă suplimentară de venituri. Astfel, de o perioadă îndelungată, întreprinderile municipale fondate de AAPL înregistrează pierderi din activitatea economico-financiară şi datorii către bugetul public naţional, însă fondatorul n-a adoptat un plan de revigorare a acestora.
  • O problemă nesoluţionată de mai mulţi ani reprezintă neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local - bunuri imobiliare în valoare totală estimate la 53,2 mil.lei. Unele AAPL nu deţin o informaţie exhaustivă privind fondul funciar aflat în proprietatea sa şi modul de utilizare al acestuia, ceea ce poate duce la folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică locală şi la neîncasarea plăţilor cuvenite. Cauza principală se prezintă a fi nedelimitarea terenurilor proprietate publică a statului, a UAT şi sectorului privat.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul imprudenţei şi indisciplinei admise de către factorii, responsabili de utilizarea banilor publici şi de gestionarea patrimoniului public local, precum şi al ineficienţei controlului instituţional intern.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Stefan Vodă pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1 ).

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare:

3.1. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului;

3.2. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională;

3.3. Guvernului Republicii Moldova;

3.4. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine asupra activităţii necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Stefan Vodă privind tendinţa de reducere a ponderii veniturilor proprii, neidentificarea soluţiilor de extindere a bazei de impozitare şi sporirea interdependenţei bugetelor locale de bugetul de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor.

4. Se recomandă Inspecţiei de Stat în Construcţii să efectueze controlul asupra aplicării unitare şi întocmai a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii de către primăria com.Purcari la obiectivul "Lucrări de construcţie a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizarea apelor din s.Purcari".

5. Materialele privind auditul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă a materialelor legate de achitarea neîntemeiată de către primăria s.Ştefăneşti a sumei de 99,2 mii lei pentru lucrările de conectare la apeduct a consumatorilor casnici.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2, subpct. 3.4, pct.4 şi pct.5 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (95)

1. Preşedintele raionului să asigure implementarea sistemului de management financiar şi control la prognoza şi planificarea bugetară, care să asigure evaluarea veridică a bazei impozabile formate în UAT de nivelul II şi nivelul I, care constituie obiect al impozitării.

2. DGF să asigure standardizarea şi crearea bazei impozabile fundamentate pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii, inclusiv printr-o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.1. Să efectueze o inventariere integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestuia.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.3. Primăriile satelor Răscăieţi şi Răscăieţii Noi să asigure efectuarea lucrărilor de identificare a terenurilor proprietate publică, cu delimitarea şi înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile.

4. Consiliile locale din satele Antoneşti, Talmaza, Carahasani să examineze problema transmiterii în gestiune fără plată a sondelor de apă, cu întreprinderea măsurilor în vederea încheierii contractelor de arendă cu Asociaţiile obşteşti.

4. Consiliile locale din satele Antoneşti, Talmaza, Carahasani să examineze problema transmiterii în gestiune fără plată a sondelor de apă, cu întreprinderea măsurilor în vederea încheierii contractelor de arendă cu Asociaţiile obşteşti.

4. Consiliile locale din satele Antoneşti, Talmaza, Carahasani să examineze problema transmiterii în gestiune fără plată a sondelor de apă, cu întreprinderea măsurilor în vederea încheierii contractelor de arendă cu Asociaţiile obşteşti.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

5. Consiliile locale, în comun cu AAPL, să asigure calcularea şi perceperea incontestabilă a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în sumă de 309,0 mii lei.

6.1. Să demareze o investigare din oficiu privind cazurile de eliberare gratuită a autorizaţiilor de către perceptorul fiscal, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de persoana în cauză.

6.2. Să asigure implementarea procedurilor standardizate ale controlului intern la eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, cu informarea periodică a IFS, precum şi cu excluderea pe viitor a cazurilor constatate de audit.

7. Preşedintele raionului, în comun cu IFS şi UAT de nivelul întîi, să monitorizeze continuu procesul de colectare a impozitelor şi taxelor şi să întreprindă acţiuni privind diminuarea restanţelor acumulate.

8. Primăriile satelor: Talmaza, Tudora şi Marianca de Jos să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

8. Primăriile satelor: Talmaza, Tudora şi Marianca de Jos să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

8. Primăriile satelor: Talmaza, Tudora şi Marianca de Jos să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor şi riscurilor asociate acestora, precum şi să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

9. DGÎTS să examineze situaţiile constatate de audit şi, în comun cu Ministerul Învăţămîntului, să decidă în vederea întreprinderii măsurilor de remediere a deficienţilor existente.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

10. Consiliul raional Ştefan Vodă, preşedintele raionului, SCGCD a Consiliului raional, primăria or. Ştefan Vodă, primarii satelor Antoneşti, Tudora, Talmaza, Ştefăneşti, Purcari, Feşteliţa să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

11.1. în comun cu SCGCD a Consiliului raional şi cu primăria s.Ştefăneşti, să asigure verificarea şi să efectueze monitorizarea executării lucrărilor de renovare a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă, cu întreprinderea măsurilor privind remedierea problemei în cauză.

11.2. În comun cu AAPL de nivelul I, să asigure elaborarea unui program investiţional, cu identificarea surselor de finanţare a obiectivelor nefinalizate, concomitent evaluînd utilitatea acestora în perspectivă.

12. Preşedintele raionului să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziţii din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional şi autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I.

13. DGF să asigure elaborarea unor criterii clare şi transparente privind modul de recalculare şi realocare a transferurilor din bugetul raional în bugetele de nivelul I, cu înaintarea acestora, spre aprobare, Consiliului raional.

14. Preşedintele raionului să asigure ca DGF, în comun cu S.A. BTA-7, să efectueze verificările reciproce privind veridicitatea datoriilor achitate, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie.

15.1. Consiliul raional Ştefan Vodă şi preşedintele raionului: Să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public.

15.2. Consiliul raional Ştefan Vodă şi preşedintele raionului: să aprobe un plan amplu de măsuri, în ansamblu pe raion, pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public imobiliar în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

16.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului orăşenesc transmis în administrarea întreprinderilor fondate; să întocmească acte de predare-primire a patrimoniului în gestiune şi să ia la evidenţă valoarea fondurilor fixe transmise.

16.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

16.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

16.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

17. Primăriile s.Căplani şi s.Feşteliţa să efectueze inventarierea patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate şi să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondatori şi administratori.

17. Primăriile s.Căplani şi s.Feşteliţa să efectueze inventarierea patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate şi să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondatori şi administratori.

18. Primăriile s.Antoneşti şi s.Carahasani să se conformeze prevederilor legale privind transmiterea către Asociaţiile utilizatorilor de apă din localităţile respective a sistemelor de aprovizionare cu apă.

18. Primăriile s.Antoneşti şi s.Carahasani să se conformeze prevederilor legale privind transmiterea către Asociaţiile utilizatorilor de apă din localităţile respective a sistemelor de aprovizionare cu apă.

Cerinte (28)

3.4. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine asupra activităţii necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Stefan Vodă privind tendinţa de reducere a ponderii veniturilor proprii, neidentificarea soluţiilor de extindere a bazei de impozitare şi sporirea interdependenţei bugetelor locale de bugetul de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor.

4. Se recomandă Inspecţiei de Stat în Construcţii să efectueze controlul asupra aplicării unitare şi întocmai a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii de către primăria com.Purcari la obiectivul „Lucrări de construcţie a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizarea apelor din s.Purcari".

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Stefan Vodă, Direcţiei generale finanţe, primăriilor supuse verificărilor, în vederea remedierii şi eliminării neregulilor constatate, implementării recomandărilor înaintate, precum şi responsabilizării persoanelor cu funcţii - de neconformare la rigorile atribuţiilor de serviciu.

5. Materialele privind auditul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă a materialelor legate de achitarea neîntemeiată de către primăria s.Ştefăneşti a sumei de 99,2 mii lei pentru lucrările de conectare la apeduct a consumatorilor casnici.