Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 32 din 27 iunie 2014 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2013

Numar 185-199 din data de 2014-06-27 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 2

La data de 27 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială" pe anul 2013.

Analiza aspectelor elucidate în Raportul de audit a fost inițiată și efectuată la solicitarea Băncii Mondiale, în condițiile prevăzute de Acordul de finanțare, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.174 din 28.07.2011.

Obiectivul general al acțiunii de audit a constat în identificarea faptului dacă sistemul de management financiar și control implementat în cadrul Proiectului asigură elaborarea autentică și veridică a situațiilor financiare. De asemenea, a fost vizată conturarea opiniilor reale dacă Rapoartele financiare interimare și Rapoartele financiare bugetare pe anul 2013, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală și fidelă asupra situațiilor financiare. Misiunea de audit a fost realizată în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), fiind acumulate unele probe necesare de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

Guvernul Republicii Moldova, în scopul demarării reformelor inițiate în cadrul domeniului prestațiilor sociale, a încheiat Acordul de finanţare cu Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 174 din 28.07.2011. Astfel, Guvernul în baza sprijinului financiar acordat, în valoare echivalentă cu 22,9 mil. Drepturi Speciale de Tragere sau de 37,0 mil. dolari SUA, realizează susținerea creșterii eficienței și echității sistemului de protecție socială, prin intermediul unui credit finanțat în cadrul Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială", ce urmează a fi implementat în perioada anilor 2011-2016.

Proiectul ,,Consolidarea eficacității reţelei de asistență socială" constă din două Componente interdependente prin definirea cadrului de rezultate, fiind implementat de Ministerul MMPSF. În particular, îmbunătăţirile tehnice şi sistemice sprijinite în cadrul Componentei II (care prevede finanțarea investiţiilor în consolidarea instituțională a sistemului de protecţie socială) contribuie la obținerea rezultatelor, care asigură debursările din cadrul Componentei I (destinată cofinanțării unei părți a Programelor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului).

În vederea implementării obiectivelor Proiectului "Consolidarea eficacității reţelei de asistență socială", în perioada anului 2013, au fost debursate mijloace financiare în sumă totală de 4,72 mil. dolari SUA sau 59,5 mil. lei, din care 3,8 mil. dolari SUA (47,9 mil. lei) - destinate finanțării Componentei I și 0,92 mil. dolari SUA (11,6 mil. lei) - Componentei II.

Rezultatele evaluării funcționalității controalelor interne, precum și verificării operațiunilor financiare reflectate în Raportul de audit, denotă corectitudinea reflectării în evidența contabilă a mijloacelor debursate și valorificate în cadrul Proiectului. Totodată, activitățile desfășurate au relevat că toate operațiunile economice sînt înregistrate în perioadele corespunzătoare și ulterior incluse la subcomponenta aferentă raportului financiar interimar trimestrial, nefiind constatate cheltuieli neeligibile, precum și plăți neîntemeiate din conturile desemnate.

Totodată, echipa de audit a stabilit unele deficiențe în organizarea sistemului informațional contabil și în implementarea unor elemente ale sistemului de control intern. La solicitarea Băncii Mondiale, în scopul fortificării sistemului de control intern asupra gestionării Proiectului și elaborarea automatizată a Rapoartelor financiare interimare, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei urma să instaleze un soft contabil. Auditul a constatat că, în anul 2013, ministerul a încheiat un contract privind prestarea serviciilor informaționale contabile, în contextul căruia, au fost elaborate modulele sistemului contabil, dar care la momentul auditării se aflau încă în proces  de testare. Totodată, modulul pentru întocmirea Rapoartelor financiare interimare, cît și a celor bugetare este doar în curs de elaborare, iar potrivit explicațiilor factorilor de decizie, acesta urmează a fi utilizat în viitorul apropiat.

O altă deficiență constatată este că, deși, odată cu lansarea Proiectului, în Manualul Operațional al acestuia au fost descrise toate activitățile de control, menite să reducă influența riscurilor identificate în Documentul de Evaluare a Proiectului, auditul a constatat lipsa unei evaluări și monitorizări periodice a riscurilor. Astfel, pentru minimizarea efectelor nedorite, ținîndu-se cont de faptul că Proiectul derulează deja 3 ani, auditul consideră oportună instituirea unui proces corespunzător de monitorizare a riscurilor, destinat reducerii influenței nefaste a acestora.

Rezumînd constatările și concluziile de audit, se relevă că sistemul de management financiar și control implementat la realizarea Proiectului, asigură veridicitatea situațiilor financiare reflectate în anul 2013, iar rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă la situația din 31.12.2013.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (2)

1.Să urgenteze automatizarea evidenței contabile, care ar permite aplicarea procedurilor de evidență analitică pentru totalizarea datelor financiare și elaborarea automatizată a rapoartelor financiare.

response:
Recomandare nr. 1: Scrisoarea MMPSF nr. 11/130 din 09.02.2015: În scopul implementării recomandării indicate în Raportul de audit, ministerul a continuat testarea programului contabil -IC. Totodată, în programul contabil au fost introduse toate datele contabile pentru anul 2014, au fost verificate soldurile la începutul şi finele perioadei de gestiune cu datele din bilanţul contabil, etc. Concomitent, evidenţa contabilă a fost asigurată de către colaboratorii direcţiei management financiar al politicilor şi în formatul vechi, în scopul depistării şi înlăturării divergenţilor, erorilor de date.

RO_2589_Raspuns MMPSF.pdf

2.Să evalueze și să monitorizeze realizarea Proiectului, prin estimarea și identificarea continuă a riscurilor caracteristice componentelor și etapelor de implementare.

response:
Recomandare nr. 2: Scrisoarea MMPSF nr. 11/130 din 09.02.2015: Pentru a consolida capacităţile instituţionale la această componentă, în octombrie 2014 Ministerul a asigurat instruirea angajaţilor în domeniul monitorizării şi evaluării proiectelor. Cursul de instruire a fost organizat de centrul internaţional de instruire din Torino. Totodată, în grupului de lucru pentru monitorizarea Proiectului sunt implicaţi şi reprezentanţii Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. Astfel, rapartele de progres a Proiectului sunt elaborate cu participarea DAMEP, iar rapoartele de evaluare externe (vizite de supervizare, rapoarte de audit) se prezintă pentru informare direcţiei de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. Un factor important este faptul că în cadrul extinderii Sistemului Informaţional de Asistenţă Socială se completează cu un nou modul care va genera îmbunătîţirea raportărilor ce va servi drept instrument de monitorizare continuă a unor indicatori. Pentru implementarea recomandărilor menţionate în Raportul auditului situaţiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială ", urmează ca în baza matricei indicatorilor de rezultat a Proiectului să fie identificate riscurile aferente implementării proiectului pentru perioada anului 2015.

RO_2589_Raspuns MMPSF.pdf

Cerinte (1)

2.2.Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;

response:
Cerința nr.1: Scrisoarea MMPSF nr. 11/130 din 09.02.2015: Sa-u implementat recomandările cu aproximație