Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 din 27 iunie 2014 privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013

Numar 209-216 din data de 2014-06-27 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 11

La data de 27 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul de audit al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013.

La ședință au fost prezenți Anatol Arapu, ministrul Finanțelor, Maria Cărăuș, viceministrul Finanțelor, Nina Lupan, șeful Direcției generale Trezoreria de Stat, Elena Matveeva, șeful Direcției generale datorii publice a Ministerului Finanțelor (MF), Nadejda Slova, șeful Direcției rapoarte din cadrul Trezoreriei de Stat, precum și alte persoane din cadrul entităților verificate.

Scopul auditului a fost verificarea faptului, dacă Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013, în aspectele semnificative, este elaborat în conformitate cu prevederile legale, prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi datele consolidate ale rapoartelor executorilor de buget.

Auditul denotă că, conform Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013, execuţia de ansamblu a bugetului de stat a constituit la venituri circa 22,4 mld. lei şi la cheltuieli circa 23,9 mld. lei, fiind sub nivelul prevederilor bugetare definitive cu circa 108,0 mil. lei și respectiv 629,3 mil. lei. Astfel, exerciţiul bugetar a înregistrat un nivel de executare la venituri de 99,5% şi la cheltuieli - de 97,4%, deficitul bugetar fiind executat la nivel de 73,7%.

Comparativ cu anul 2012, se relevă tendința de creștere a veniturilor bugetului de stat cu circa 2,3 mld. lei și cheltuielilor cu 2,2 mld. lei, concomitent atestîndu-se descreșterea deficitului bugetar, care în 2013 a constituit 1464,5 mil. lei față de 1985,8 mil. lei estimat.

Concomitent, deficitul bugetar pe anul 2013 a înregistrat o pondere în PIB de 1,5%, fiind în descreștere cu 0,3 puncte procentuale față de anul 2012, fapt ce denotă o tendință de consolidare a bazei bugetar-fiscale.

Soldurile de mijloace băneşti (pe toate componentele), la 31.12.2013, au constituit 1619,9 mil.lei, inclusiv aferente componentei de bază - 16,1 mil.lei, mijloacelor speciale - 214,6 mil.lei, fondurilor speciale - 440,2 mil.lei, și proiectelor finanțate din surse externe - 949,0 mil.lei. Comparativ cu situația din 01.01.2013, se atestă descreșterea acestor solduri cu 129,9 mil.lei, situație condiționată de nivelul execuției veniturilor și cheltuielilor, de utilizarea mijloacelor disponibile din solduri ca sursă de finanțare a cheltuielilor curente, precum și de transferarea soldurilor aferente instituțiilor superioare de învățămînt de stat la conturile instituțiilor financiare.

Verificările auditului au relevat unele iregularități. Deși se atestă o îmbunătățire a situației privind planificarea veniturilor bugetului de stat, auditul constată că urmare a execuției bugetare, n-au fost executate 26 de tipuri de venituri cu circa 361,2 mil. lei, iar alte 61 de tipuri de venituri au fost executate cu depășirea nivelului precizat în sumă de circa 253,2 mil. lei. Totodată, se denotă că devierile cele mai semnificative între veniturile precizate și încasările efective se înregistrează în fiecare an la unele și aceleași tipuri de venituri (TVA, accizele la produsele din tutun, impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, granturi etc.).

Veniturile bugetului de stat au fost majorate cu 17,5 mil. lei, în urma reflectării incorecte a mijloacelor achitate de BC „Investprivatbank" S.A. în proces de lichidare pentru stingerea datoriei față de Ministerul Finanțelor, fapt care a influențat și la micșorarea deficitului în aceeași mărime. De asemenea,  se denotă neîncasarea la bugetul de stat a mijloacelor aferente includerii în tariful la gazele naturale a 4 dolari SUA pentru 1000 m3, destinați recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru S.A. „Gazprom" din Federaţia Rusă.

Ministerul Finanțelor, prin intermediul Serviciului Fiscal  de Stat și Serviciului Vamal, n-a întreprins masuri suficiente și rezultative pentru redresarea situației privind reducerea restanțelor agenților economici față de bugetul de stat, care la finele anului 2013 au constituit 1432,6 mil. lei, din care plăți de bază în sumă de 721,9 mil. lei. Totalul restanțelor au fost în creștere cu 239,5 mil. lei față de anul 2012. Din restanțele înregistrate - 1127,7 mil. lei sunt aferente veniturilor administrate de Serviciului Fiscal și 304,9 mil. lei administrate de Serviciul Vamal.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2013 au fost executate în sumă de 23,9 mld. lei, fiind asigurat nivelul de executare de 97,4%. În rezultatul execuției bugetare nu au fost valorificate limitele de alocaţii aprobate în sumă totală de 629,3 mil. lei. În aspectul componentelor, nivelul de executare cheltuielilor bugetului de stat  a variat între 82,6% şi 98,9%.

Cheltuielile de casă la componenta proiecte finanțate din surse externe au fost raportate incorect cu 44,4 mil. lei, ceea ce a condiționat majorarea în aceeași mărime a totalului cheltuielilor executate de casă ale bugetului de stat, deficitului bugetar și totalului împrumuturilor din surse externe.

În aspectul clasificaţiei funcţionale, se atestă că limitele de alocații la nici una dintre grupele principale nu au fost valorificate integral. Astfel, din 53 de executori primari de buget, doar 2 au utilizat pe deplin alocațiile bugetare aprobate, în rest gradul de însușire a acestora a variat de la 69,6% pînă la 99,9%. Acest fapt, în unele cazuri, denotă capacitățile reduse ale executorilor de a valorifica plafoanele alocărilor bugetare pentru realizarea deplina a obiectivelor, în special utilizarea mijloacelor din proiectele finanțate din surse externe, mijloacelor și fondurilor speciale, precum și insuficiența de mijloace la componenta de bază a bugetului de stat.

Rămîne problematică tendința de creștere a cheltuielilor bugetului de stat pentru achitarea titlurilor executorii, care în anul 2013 au constituit 42,0 mil. lei, majorîndu-se cu 5,9 mil. lei față de anul precedent.

Concomitent se denotă că distribuirea și utilizarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă al Guvernului, în unele cazuri, s-a efectuat cu unele abateri de la normele regulamentare, iar nerestituirea soldurilor neutilizate are impact asupra generării datoriilor debitoare (5,9 mil. lei).

Se constată că nu există reglementări privind gestionarea situațiilor de finanțare a fondului rutier în cazul neacumulării sau supra-acumulării surselor de constituire a acestuia, concomitent fiind atestată lipsa unei raportări unice și integre, avînd în vedere administrarea unei părți a fondului rutier de către autoritățile publice locale. Totodată, în cazul cînd mijloacele fondului rutier sînt integrate la componenta de bază a bugetului de stat, modalitatea finanțării cheltuielilor ca linie de transferuri nu permite Ministerului Finanțelor să dispună de pîrghii legale referitor la eventualele disponibilități rămase neutilizate la finele anului bugetar. În acest context, la finele anului 2013 din mijloacele alocate din fondul rutier au rămas nevalorificate 76,8 mil.lei.

Exercițiul bugetar 2013 atestă creșterea datoriilor creditoare și debitoare cu 83,5 mil. lei și, respectiv, cu 239,8 mil. lei, comparativ cu anul 2012, ca rezultat al executării cheltuielilor efective de către executorii de buget peste limitele alocaţiilor stabilite, nefinanțării depline a cheltuielilor, achitării de către executori a bunurilor și serviciilor în avans.

Deși, Ministerul Finanțelor a întreprins unele acțiuni în vederea consolidării managementului finanțelor publice, inclusiv prin conformarea la cerințele și recomandările Curții de Conturi, auditul atestă un nivel relativ redus de executare a acestora, după caz, realizarea finalității unor acțiuni fiind determinate de necesitatea unui timp mai îndelungat. Astfel, auditul atestă situația incertă ce ține de înregistrarea, evidența, raportarea de către autoritățile publice centrale (fondatori) în evidența contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni monitorizate, precum și a mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și scurtă durată. Astfel, datele raportate de Ministerul Economiei sînt cu circa 19,0 mld .lei mai mari față de datele raportate de Ministerul Finanțelor.

Se manifestă o tendință de trecere a gestionării mijloacelor bugetare prin intermediul băncilor comerciale, inclusiv, urmare a trecerii, de la 01.01.2013 a instituțiilor de învățămînt superior de stat la autonomie financiară, în condițiile în care Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar prevede exhaustiv executarea de casă a bugetelor de toate nivelurile și monitorizarea acestora prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, în special ținînd cont de faptul că Contul Unic Trezorerial este destinat gestionării mijloacelor publice, cu condiția respectării principiilor bugetare. Ca rezultat, pe parcursul anului bugetar Ministerul Finanţelor atrage surse interne și externe de finanțare pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat, fiind suportate cheltuieli suplimentare, în timp ce în conturile instituțiilor menționate se înregistrează permanent solduri de mijloace.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (11)

1. Să elaboreze și să aprobe pentru implementare cadrul de reguli, norme metodologice și proceduri aferente, privind fundamentarea prognozelor anuale la venituri fiscale și nefiscale (per-categorii) la nivelul bugetului public național, inclusiv pentru formarea bugetului de stat și bugetelor unităților administrativ-teritoriale.

2. Să revizuiască modalitatea de reflectare a mijloacelor încasate la bugetul de stat în scopul achitării datoriei BC „Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare față de Ministerul Finanțelor, în vederea excluderii situației de raportare a acestora ca venituri.

response:
Prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.114 din 29 iulie 2014 au fost introduse modificări în clasificația bugetară şi anume: - în anexa nr.1 „Clasificatia veniturilor bugetare", s-a exclus capitolul 122.64 „Venturi de la valorifîcarea activelor ВС „Investprivatbank” SA în process de lichidare. - în anexa nr.2 „Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare" s-a întrodus grupa 27.22 „Mijloace de la valorificarea activelor ВС „Investprivatbank” SA pentru stingerea obligaţiunilor de stat emise”. Prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 16 iulie 2014 s-a exclus capitolul 122.64 „Venituri de la valorificarea activelor BC„Investprivatbank” SA in proces de lichidare din anexa nr.l „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat” a ordinului nr.188 din 26 decembrie 2013 Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2014. Prin Nota de transfer nr. 1 din 7 august 2014, mijloacele primite de la valorificarea activelor BC„Investprivatbank” SA in proces de lichidare în anul 2014 în sumă de 7500,0 mii lei au fost trecute de la partea de venituri la surse de finanțare. Prin scrisoarea nr. 06/3-17 din 07 august 2014 Ministerul Finanţelor a informat lichidatorul ВС „ Investprivatbank" SA în proces de lichidare despre datele bancare pentru transferul plăților la buget, în urma modificărilor efectuate în Clasificația bugetară.

3. Să asigure încasarea la bugetul de stat a mijloacelor aferente includerii în tariful la gazele naturale a 4 dolari SUA pentru 1000 m3 destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru S.A. „Gazprom” din Federaţia Rusă.

response:
A fost remisă scrisoarea în adresa SA "Moldova-Gaz" privind încasarea la bugetul de stat a datoriilor, ramase nestinse, destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul RM pentru SA "Gazprom" din Federaţia Rusă. (nr.06/3-17 din la 04 decembrie 2014). La momentul actual SA "Moldova-Gaz" nu a transferat mijloacele respective, mai mult ca atît nici nu recunoaște obligațiunile sale față de buget și a informat despre cererea înaintată în instanța de judecată, referitor la acest subiect.

4. Să intensifice, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea consolidării procesului de administrare a veniturilor, asigurînd reducerea restanţelor față de bugetul de stat.

response:
Prin Legea nr.324 din 23 decembrie 2013 (în vigoare 01 01.2014), Codul Vamal a fost completat cu secţiunea 21 „Executarea silită a obligației vamale". La 28 ianuarie 2014 a fost emis Ordinul nr. 30-O Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligatiei vamale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor, publicat in Monitorul Oficial nr.27-34/124 din 07.02.2014. La 21.03.2014 în cadrul Centrului de instruire al colaboratorilor vamali a fost petrecut seminarul cu tematica „Executarea silită a obligatiei vamale", beneficiari ai căruia au fost colaboratorii vamali responsabili de încasarea silită a obligaţiei vamale. Anterior modificărilor operate în Codul Vamal prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în speţă abilitarea organului vamal cu dreptul de executare silită a obligației vamale, Deciziile de regularizare emise de către Serviciul Vamal pînă în anul 2013, au fost expediate spre întreprinderea măsurilor de încasare silită către Executorii Judecătorești, însă acestea nu manifestă operativitate spre încasarea drepturilor de import datorate. Suma totală a drepturilor de import/export spre încasare de la plătitorii vamali debitori in temeiul deciziilor enunțate constituie pentru anul 2013 - 3776344,72 lei. О parte considerabilă a Deciziilor de regularizare emise de către Serviciul Vamal, au fost contestate şi se află pe rol in instanțele de judecată, fund emise şi încheierii de suspendare a actelor administrative contestate. Acest fapt nu permite încasarea drepturilor de import datorate. Concomitent, pe parcursul semestrului I al anului 2014, de la plătitorii vamali debitori a fost încasată suma de 2534433,59 lei. Actualmente, continuă să fie întreprinse măsurile de încasare silită a obligației vamale, asigurînd reducerea restanțelor faţă de bugetul de stat.

5. Să examineze circumstanțele nevalorificării limitelor de cheltuieli aprobate executorilor primari de buget, în vederea conformării procesului de estimare și planificare în aspectul tipurilor de cheltuieli și al executorilor de buget.

response:
Se asigură monitorizarea permanentă a valorificării integrale a limitelor de alocaţii de către executorii primari de buget, aprobate prin legea bugetară anuală şi întocmirea avizelor în adresa acestora, cu solicitarea explicaţiilor privind cauzele nevalorificării alocaţiilor, precum şi neadmiterea nevalorificării lor ре viitor. O măsură aplicabilă va fi, introducerea obligativităţii pentru autorităţile publice expunerea detaliată, în cadrul Notei explicative la rapoartele trimestriale/anuale, a circumstanţelor care au condus la nevalorificarea limitelor de cheltuieli prevăzute, precum şi a măsurilor care se vor întreprinde în scopul înlăturării cauzelor respective.

6. Să asigure în continuare monitorizarea valorificării integrale a limitelor de alocații de către executorii de buget, în special a celor de la componenta proiecte finanțate din surse externe, după caz, cu modificările și redistribuirile respective.

response:
Pe parcursul anului se asigură monitorizarea procesului executării bugetului de stat, în special a componentei proiecte finanţate din surse externe şi prezentarea, iar în caz de necesitate, se expediază avertizări către autorităţile publice în vederea asigurării executării bugetelor proprii, în parametrii aprobaţi, sau înaintării propunerilor de rectificare a bugetului

7. Să examineze oportunitatea elaborării unui mod de finanțare a cheltuielilor cu destinație specială (pe programe), care să permită Ministerului Finanțelor să coreleze finanțarea acestora cu nivelul real de execuție și/sau pîrghii de rambursare a mijloacelor nevalorificate la finele anului bugetar.

response:
Ministerul conlucrează cu partenerii de dezvoltare în vederea identificării experților pentru elaborarea mecanismului de calculare a transferurilor cu destinaţie specială pentru finanțarea învăţămîntului preşcolar, secundar, special şi extraşcolar (complementar).

8. Să asigure, în comun cu ministerele de resort și executorii mijloacelor şi fondurilor speciale, îmbunătățirea procesului de planificare a veniturilor și cheltuielilor acestora.

response:
La etapa de elaborare a bugetului se efectuează delimitarea şi justificarea clară a volumelor de mijloace (surse) financiare atrase de instituţii şi a cheltuielilor din aceste surse, sub aspectul priorităţilor stabilite şi capacităţilor reale de realizare a indicatorilor planificaţi. Permanent pe parcursul anului se asigură monitorizarea permanentă a executării mijloacelor şi fondurilor speciale pentru îmbunătăţirea procesului de planificare a veniturilor şi asigurarea valorificării acestora.

9. Să asigure, în comun cu executorii primari de buget, întreprinderea unor măsuri rezultative în vederea excluderii situațiilor de generare a datoriilor debitoare și creditoare.

response:
Se asigură monitorizarea datoriilor debitoare şi creditoare, cu solicitarea explicaţiilor executorilor de buget privind cauzele admiterii acestora şi întocmirea avizelor şi notelor informative, întru neadmiterea creşterii acestora în instituțiile publice subordonate. Periodic, până la data de 17 a lunii, se recepționează rapoartele privind datoriile cu termen de achitare expirat, cu întocmirea şi prezentarea conducerii ministerului a informaţiei respective.

10. Să asigure, în comun cu executorii de buget, implementarea prevederilor legale ce țin de achitarea datoriilor creditoare, formate în anii precedenţi, în limita alocaţiilor aprobate, din contul şi în limitele bugetelor aprobate pe anul bugetar curent.

response:
Se asigură monitorizarea implementării prevederilor legale ce ţin de achitarea datoriilor creditoare, formate în anii precedenţi, în limita alocaţiilor aprobate, din contul şi limitele bugetelor aprobate pe anul bugetar curent.

11. Să examineze oportunitatea stabilirii anuale a cotei procentuale a transferurilor de la bugetul de stat către FAOAM, precum și reglementarea exhaustivă a formulei de calcul al transferurilor menționate.

response:
Au fost înaintate propuneri privind modificarea şi completarea actelor legislative în domeniu. Reieșind din circumstanțele dictate de alegerile noului Parlament, modificările nu au fost promovate.

Cerinte (4)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit, și se cere: 2.1.1. elaborarea cadrului normativ-metodologic standardizat privind procedurile și instrumentele analitice de evaluare și fundamentare a prognozelor fiscal-bugetare, per categorii de venituri fiscale și nefiscale, la macro și micronivel;

RO_2487_MINFIN.pdf
RO_2488_HCC_30_MF_tabela.pdf

2.1.2. asigurarea, în comun cu organele de competență interesate, care au statut de fondatori ai întreprinderilor de stat și sînt deținători ai cotei-părți a statului în societățile pe acțiuni, a regularității înregistrării, evidenței și raportării valorii capitalului social, precum și a mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și scurtă durată;

response:
Scris. Ministerul Finanţelor nr.24/4-7-257 din 21.11.2014: Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 prevede modalitatea reflectării în evidenţa contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat şi societăţilor de acţiuni. Totodată, Ministerul Finanţelor a expediat scrisori în adresa APC şi APL, prin care s-a atenționat despre modalitatea reflectării în evidenţa contabilă a valorii capitalului social, precum şi a cotei părţi în societăţile pe acţiuni şi aducerea în concordanţă a informaţiei privind valoarea patrimoniului public prezentată Agenţiei Proprietate Publică cu datele din bilanţul executării bugetului autorităţilor / instituţiilor publice.

2.1.3. inițierea, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, a modificării cadrului legal în vederea reglementării situațiilor de finanțare a fondului rutier în cazul neacumulării/supraacumulării veniturilor provenite din sursele de constituire a acestuia, precum şi raportării integre, ţinînd cont de administrarea unei părți a fondului rutier de către autoritățile publice locale, cu înaintarea în modul stabilit a propunerilor către Guvern;

response:
Proiectul legii de modificare a Legii fondului rutier se definitivează şi ulterior va fi înaintat Guvernului în modul stabilit.

2.2. Cancelariei de Stat, pentru documentare, și se cere, în comun cu părțile implicate în procesul utilizării surselor externe, monitorizarea în vederea sporirii capacității de valorificare a acestora pentru realizarea obiectivelor propuse;

response:
Scris. Cancelariei de Stat nr. 2503-321 din 19.08.2014: Întru executarea recomandărilor Curţii de Conturi, în vederea sporirii capacităţii de valorificare a asistenţei externe, Cancelaria de Stat continuă eforturile în realizarea următoarelor acţiuni: - alinierea asistenţei externe la priorităţile naţionale de dezvoltare şi armonizarea ciclului de programare a acesteia cu ciclul bugetar şi de planificare a politicilor; - asigurarea transparenţei şi publicarea informaţiei relevante gestionării asistenţei externe; - crearea unei platforme de dialog unificate şi eficiente pentru asigurarea unei coordonării interministeriale eficiente; - îmbunătăţirea mecanismului de coordonare a proiectelor şi implicarea ministerelor de resort în implementarea proiectelor pentru facilitarea realizării obiectivelor acestora şi transferarea de know-how către serviciul public. Pentru îmbunătăţirea procesului de coordonare а asistenţei externe pe parcursul anului 2014 au fost realizate următoarele acţiuni: - Modificarea cadrului normativ ce vizează coordonarea asistenţei externe în vederea eliminării interpretărilor eronate, precum şi responsabilizării subiecţilor în contextul îmbunătăţirii managementului asistenţei externe la etapa de planificare şi implementare a asistenţei externe. - Lansarea Platformei pentru gestionarea datelor privind asistenţa exteraă (AMP) care prevede monitorizarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă, vizualizarea grafică şi pe hărţi, localizarea geografică a aplicării proiectelor, precum şi posibilitatea de generare a rapoartelor la solicitarea utilizatorilor. Autorităţile publice centrale, dar şi partenerii de dezvoltare au beneficiat de instruiri speciale oferite de Cancelaria de Stat cu privire la utilizarea platformei şi cu privire la utilizarea informaţiilor corecte. -Elaborarea anuala a rapoartelor analitice cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova în vederea îmbunătăţirii eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii asistenţei externe acordate, precum şi sporirea transparenţei, relevanţei şi volumului de informaţii cu privire la programarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei externe disponibile autorităţilor de stat, donatorilor şi publicului. - Aprobarea Regulamentului cu privire la Platforma pentru informarea mediului de afaceri privind asistenţa financiară disponibilă www.finantare.gov.md. Această platformă constituie un mecanism eficient de comunicare între guvernare şi mediul de afaceri în privinţa asistenţei externe accesibile pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, care va contribui direct la creşterea capacităţii de absorbţie a surselor financiare externe disponibile de către mediul de afaceri.

RO_2489_Canc de Stat.pdf