Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 27 iunie 2014 privind auditul asupra managementului datoriei publice și asupra sistemelor informaționale de management la Ministerul Finanțelor, Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor și Î.S. „Fintehinform”

Numar 209-216 din data de 2014-06-27 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 7

Raportul auditului managementului datoriei publice pe anul 2013 la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor a fost examinat la data de 27 iunie 2014 în cadrul şedinţei publice a Curții de Conturi.

La ședință au fost prezenți Anatol Arapu, ministrul Finanțelor, Maria Cărăuș, viceministrul Finanțelor, Nina Lupan, șeful Direcției generale Trezoreria de Stat, Elena Matveeva, șeful Direcției generale datorii publice a Ministerului Finanțelor (MF), Nadejda Slova, șeful Direcției rapoarte din cadrul Trezoreriei de Stat, Raisa Cantemir, șeful Directoratului Liniei de Credit pe lîngă MF, Lucreția Ciurea, șeful Direcției monitorizare și evaluare din cadrul Cancelariei de Stat, Aurel Casian, directorul Unității de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a completivității,Marina Botnaru, contabil șef al Unității consolidate pentru implementarea proiectelor în domeniul agriculturii, precum și alte persoane din cadrul entităților verificate.

Scopul auditului a constat în verificarea faptului, dacă Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor realizează managementul datoriei publice conform cadrului legal. Misiunea de audit a fost efectuată la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor, cu colectarea probelor la Banca Națională a Moldovei și 3 Unități de implementare a Proiectelor investiționale finanțate din surse externe.

Rezultatele auditului asupra managementului datoriei publice relevă că Ministerul Finanțelor a întreprins măsuri în vederea îmbunătățirii evidenței, raportării și monitorizării datoriei publice. Constatările și concluziile auditului confirmă că Raportul privind situaţia în domeniul datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2013, ca parte componentă a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013, a fost elaborat în conformitate cu datele înregistrate în Registrele de stat privind datoria de stat, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu datele generate de S.I. „DMFAS", precum şi cu datele privind executarea de casă a bugetului de stat din sistemul Trezoreriei de Stat.

Soldul datoriei de stat externe, soldul datoriei de stat interne și cheltuielile bugetului de stat pentru deservire, la 31.12.2013, au fost în corespundere cu plafonul stabilit prin Legea bugetară anuală. Soldul datoriei publice constituie 31,9 mld. lei, acesta fiind format din datoria de stat în sumă de 23,5 mld. lei, datoria Băncii Naționale a Moldovei - de 5,8 mld. lei, datoria întreprinderilor din sectorul public - de 2,3 mld. lei și datoria unităților administrativ-teritoriale - de 0,3 mld. lei. Totodată, se atestă creșterea datoriei publice cu 2,6 mld. lei față de anul precedent.

Soldul datoriei de stat, comparativ cu aceeași situație a anului precedent, a înregistrat o majorare cu 11,0% sau cu 2,3 mld. lei, ca urmare a creșterii datoriei de stat externe cu 1,8 mld. lei și a datoriei de stat interne cu 0,5 mld. lei. Ponderea datoriei de stat în PIB a constituit 23,6% sau mai puțin cu 0,5 puncte procentuale față de anul 2012.

Datoria întreprinderilor din sectorul public și a unităților administrativ-teritoriale (UAT) constituie 2,3 mld. lei și, respectiv, 0,3 mld. lei. Arieratele la împrumuturile sectorului public au înregistrat valoarea de 0,4 mld. lei.

Soldul debitorilor garantați față de Ministerul Finanțelor pentru împrumuturile interne și externe acordate, conform datelor raportate la 31.12.2013, constituie 388,3 mil. lei sau cu 15,9 mil. lei mai puțin decît la începutul anului. Din suma datoriei totale, 316,1 mil .lei sau 81,4% reprezintă datoriile cu termenul de achitare expirat. Soldul datoriei beneficiarilor recreditați, a constituit totalul echivalent a 3,8 mld. lei, din care datoria expirată -0,5 mld. lei. Probele de audit colectate la Banca Națională a Moldovei au atestat conformitatea raportării soldului datoriei BNM cu datele înregistrate în evidența Ministerului Finanțelor.

În vederea monitorizării continue a riscurilor şi evitării expunerii majore a portofoliului datoriei de stat faţă de anumite tipuri de risc, Ministerul Finanțelor a stabilit parametrii de risc, reieşind din structura curentă a portofoliului. Astfel, în scopul dezvoltării pieței Valorilor Mobiliare de Stat, MF modifică structura emisiunii Valorilor Mobiliare de Stat, preferință fiind acordată Valorilor Mobiliare de Stat cu termenul mai lung de circulație. De asemenea, Ministerul Finanțelor, în comun cu Banca Națională a Moldovei, a ajustat cadrul normativ aferent Valorilor Mobiliare de Stat la condițiile de implementare a platformei unice de tranzacționare a instrumentelor monetar-valutare.

Auditul a constatat că, în pofida măsurilor întreprinse de către Ministerul Finanțelor, rămîne problematică respectarea conformității raportării de către întreprinderile din sectorul public și UAT a soldului datoriei publice. Neraportarea de către 10 subiecți ai datoriei publice (care aveau înregistrate datorii pînă la finele anului 2011 în sumă de 160,4 mil .lei și pînă în anul 2012 în sumă de 259,9 mil. lei) a condiționat modificarea pe parcursul anului 2013 a soldului datoriei publice cu 420,3 mil. lei. De asemenea, unele întreprinderi din sectorul public și UAT nu s-au conformat prevederilor regulamentare, prezentînd aceste rapoarte cu întîrziere de pînă la 237 de zile.  În aceste circumstanțe, Ministerul Finanțelor nu deține informații veridice referitoare la monitorizarea situației cu privire la datoria publică, în special în structura datoriei întreprinderilor din sectorul public și UAT.

În scopul implementării recomandărilor Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor, prin intermediul instituțiilor subordonate, a identificat 12 întreprinderi din sectorul public și UAT care nu au prezentat în termen rapoartele pentru trimestrul IV al anului 2013 privind debursările și deservirea datoriei, acestora fiindu-le aplicate măsurile de sancționare conform competențelor.

Analogic anilor precedenți, auditul atestă nevalorificarea în termen a resurselor împrumuturilor externe, condiționată de tergiversarea procedurilor de implementare, neîndeplinire a unor condiții contractuale, precum și de neutilizare a tuturor instrumentelor financiare stabilite în acordurile de finanțare, ca urmare fiind atestate cazuri de anulare de către creditorii externi a unor părți din împrumuturile externe contractate. Astfel, cumulativ, pînă la situația din 31.12.2013, au fost anulate din 29 de împrumuturi sume de circa 1,1 mld. lei, dintre care în anul 2013 - 58,3 mil. lei aferente a 6 împrumuturi contractate de la Banca Mondială. De asemenea, auditul a atestat extinderea perioadei de valorificare pentru unele împrumuturi, în aceste condiții fiind majorată rata dobînzii la aceste împrumuturi, condiționînd costuri suplimentare bugetului.

Analiza auditului referitor la circumstanțele care au condiționat un grad redus de valorificare a resurselor externe contractate, precum și restituirile unor sume din împrumuturile externe din totalul împrumuturilor contractate, a constatat următoarele.

Manualul de operațiuni al Programului de restructurare a sectorului vitivinicol, a cărui procent de valorificare a resurselor constituie 24,5%, prevede că finanțările pentru beneficiarii finali urmează a fi acordate prin intermediul: liniei de credit, investițiilor directe sau injectărilor de capital, garanțiilor pentru împrumuturi și operațiunilor de leasing pentru echipamente. Acțiunile auditului au stabilit că pînă în prezent Unitatea de implementare, din instrumentele financiare nominalizate, a utilizat pe deplin doar componenta liniei de credit lansată în anul 2012. În ceea ce privește utilizarea celorlalte instrumente, se atestă că în prezent se elaborează procedurile de lucru și politicile privind doar operațiunile de leasing, urmînd să fie aprobat Manualul de operațiuni.

Verificările auditului referitor la nivelul de valorificare a resurselor Proiectului „Agricultura competitivă" au constatat că din totalul surselor au fost utilizate 2,8%, aceasta fiind condiționată de mai mulți factori care au influențat executarea în termen a activităților preconizate, precum (i) anularea unei licitații (ii) neobținerea certificatele de urbanism și aprobările necesare (iii) tergiversarea procesului de informare și sensibilizare a potențialilor beneficiari este tardiv. La momentul efectuării auditului, conform informației din 31.05.2014, nivelul de valorificare a surselor a constituit doar 16,5%.

De asemenea, probele colectate referitor la nivelul de valorificare a resurselor aferente Proiectului de ameliorare a competitivității au relevat că, în rezultatul acestui nivel de valorificare au fost restituite creditorilor externi mijloacele neutilizate în valoare totală de 265,9 mii DST (inclusiv din contul împrumuturilor acordate - 249,4 mii DST, și din contul unui grant - 16,5 mii DST).

Se atestă că, din totalul creanței de 428,5 mil. lei preluate de MF prin emiterea obligațiilor de stat, urmare a procesului de lichidare a  BC „Investprivatbank" SA, pînă la momentul actual, au fost transferate la bugetul de stat din valorificarea activelor acesteia doar 51,5 mil. lei.

Se menține problematica recuperării depline la bugetul de stat a datoriilor debitorilor garantați pentru împrumuturile interne și externe acordate, cît și a datoriilor beneficiarilor recreditați, care, la 31.12.2013, au constituit circa 4,2 mld. lei, inclusiv 0,8 mld. lei sau 19,5% constituie datoria cu termen de achitare expirat.

Examinările auditului asupra conformității administrării mijloacelor financiare destinate recreditării de către Directoratul Liniei de Credit pe lîngă MF nu au stabilit iregularități, datorită implementării și respectării proceselor și procedurilor în conformitate cu condițiile stabilite în manualele de operațiuni.

Auditul denotă că, în vederea asigurării implementării recomandărilor înaintate prin hotărîrea precedentă a Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor, pe parcursul anului 2013, a întreprins un șir de măsuri pentru remedierea deficiențelor, fiind executate în totalitate 7 recomandări și cerințe din 9 înaintate de către auditul precedent.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Auditul sistemelor informaţionale de management la Ministerul Finanțelor, Directoratul Liniei de Credit şi Î.S. „Fintehinform”

La data de 27 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului asupra sistemelor informaţionale de management la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor (MF) şi Î.S. „Fintehinform".

Obiectivul auditului a constat în evaluarea eficienței activităților de automatizare în domeniul managementului datoriei publice prin prisma furnizării de rezultate, respectării cadrului legal specific, cu identificarea problemelor şi constrîngerilor aferente domeniului, precum şi cu identificarea metodelor şi căilor adecvate de optimizare a rezultatelor.

În scopul ţinerii evidenţei tuturor obligaţiilor directe şi condiţionale ale Republicii Moldova acordate din mijloacele obţinute din împrumuturile de stat interne sau externe, Ministerul Finanţelor este unicul organ autorizat să instituie şi să ţină următoarele Registre de stat: a) Registrul de stat privind datoria de stat; b) Registrul de stat privind garanţiile de stat; c) Registrul de stat privind recreditarea de stat. Registrele de stat se ţin de MF în formă electronică şi sînt unicele înregistrări oficiale privind obligaţiile directe şi condiţionale ale Republicii Moldova, precum şi privind recreditarea de stat.

Potrivit legii cu privire la registre, forma electronică de ținere a registrelor se realizează prin intermediul constituirii resursei informaţionale care reprezintă ansamblul obiectelor informaţionale, cu utilizarea sistemului informațional corespunzător. Totodată Sistemul informaţional automatizat, destinat ţinerii registrului de stat, urma a fi introdus în Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat şi certificat în modul prevăzut de lege. Sistemele informaționale utilizate în cadrul entității urmează să asigure eficiența business-proceselor aferente managementului datoriei publice, precum și să minimizeze riscul și eventualele efecte negative legate de factorul uman (erori sau posibile intenții frauduloase).

În scopul minimizării implicării factorului uman în activitatea de gestionare a datoriei publice, un rol important i-a fost atribuit automatizării gestiunii proceselor aferente domeniului fiind inițiat procesul de ținere a Registrelor de Stat sub formă electronică (automatizată). În fapt, Ministerul Finanțelor, pînă la aprobarea legilor specificate mai sus, a utilizat aplicațiile SI „DMFAS" destinat gestionării datoriei și SI „Credite 2000" destinat gestionării procesului de recreditare. Ulterior cu suportul Î.S. „Fintehinform", au fost create unele aplicații auxiliare (SI „AccesToOracle", Aplicația Web) ce asigură legătura cu SI „DMFAS" pentru evidenţa datoriei interne, lucru care a făcut posibil schimbul de informaţie şi înregistrarea acordurilor de datorie internă precum și a îmbunătățit procesului de raportare.

Reieșind din faptul că SI „DMFAS" reprezintă o soluție software procurată la pachet adaptarea acesteia la necesitățile Ministerului Finanțelor au fost limitate. Adaptarea și actualizarea la prevederile normativ-legale au fost efectuate sub egida elaboratorului (UNCTAD) cu suportul Î.S. „Fintehinform", dar nu s-a soldat cu automatizarea tuturor proceselor aferente domeniului auditat (integrarea tuturor registrelor nu a avut loc). La moment SI „DMFAS" asigură doar o parte din procesul de raportare necesar entității, totodată aplicațiile utilizate la ținerea registrelor de stat nu au fost certificate.

Se menționează că, soluțiile aplicate la moment întîmpină un șir de probleme tehnice şi constrîngeri ce nu permit automatizarea proceselor aferente și implică riscuri asociate utilizării acestor aplicații:

Dependența totală de elaborator (UNCTAD). Multe din problemele tehnice nu au fost înlăturate o perioadă îndelungată de timp și încă persistă. Totodată, versiunea 5.3 a SI „DMFAS" este moral învechită, din 2009 fiind elaborată versiunea 6.0.
SI „DMFAS" nu reprezintă o soluție complexă ce ar satisface cerințelor privind automatizarea proceselor interne a MF aferente domeniului auditat, astfel nu poate fi asigurată eficientizarea activității.
În condițiile nivelului nesatisfăcător al controalelor generale TI și învechirea echipamentului pot avea loc evenimente care ar compromite securitatea, integritatea și disponibilitatea datelor. Posibilitatea coruperii, deteriorării sau modificării neautorizate a datelor nu poate fi complet eliminată, iar în cazul producerii - nu va putea fi identificată.
Capacitățile funcționale, precum și posibilitățile de interacțiune informațională nu pot asigura atingerea obiectivelor de automatizare a business-proceselor MF aferente domeniului auditat.
Pentru buna funcționare a aplicațiilor utilizate este necesară interoperabilitatea acestora și realizarea schimbul de date în mod automatizat, fără implicarea factorului uman. Schimbul neeficient de date poate afecta calitatea informației conținute în Registrele de Stat, astfel persistă riscul ca aceasta să nu corespundă cerințelor de integritate, exactitate și veridicitate a datelor.

În prezent MF, precum și multe instituții din stat se confruntă cu probleme în asigurarea unei gestiuni eficiente a domeniului TIC în sfera auditată, din mai multe motive:

Lipsa viziunii conceptuale privind dezvoltarea si mentenanța Sistemului informațional de management al datoriei publice
Lipsa prioritizării direcțiilor de investiții, inclusiv financiare
Nivelul general scăzut al cunoștințelor și culturii angajaților în domeniul securității informaționale.
Lipsa directivelor strategice de dezvoltare a domeniului TIC și necorelarea inițiativelor în domeniu cu obiectivele strategice ale instituției.
Investițiile nesemnificative și lipsite de continuitate în domeniul auditat;
Ineficiența proceselor interne din perspectivele automatizării acestora;
Reglementarea incompletă a domeniului TIC în țară.
Totodată, trecerea la SI „DMFAS" versiunea 6.0, reieșind din cerințele și prevederile legale ale Republicii Moldova, nu va satisface necesitățile funcționale, precum și nu va soluționa acele provocări apărute pentru MF fără o analiză complexă asupra business-proceselor și necesităților domeniului de gestionare a datoriei publice.

Datorită deficiențelor și problemelor existente, SI „DMFAS" și aplicațiile ce îl suplimentează nu poate fi considerat pasibil utilizării sau extinderii întru atingerea obiectivelor strategice în domeniul gestionării datoriei publice și formării Registrelor de Stat. Astfel, conchidem importanța orientării cît mai operative a tuturor instituțiilor interesate (Ministerul Finanțelor; Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor; Banca Națională a Moldovei; Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor; Î.S. „Fintehinform") spre segregarea eforturilor și conlucrarea eficientă întru crearea unei noi soluții complexe, fiabile și scalabile unice, necesare gestiunii automatizate a managementului datoriei publice. Soluția tehnică existentă (SI „DMFAS" și SI „Credite 2000") urmează a fi gestionată eficient, pînă vor exista premizele și vor fi respectate condițiile necesare creării noii soluții, în conformitate cu necesitățile funcționale și strategice ale tuturor părților interesate.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (7)

1. Să monitorizeze continuu riscurile aferente portofoliului datoriei de stat în vederea neadmiterii majorării costurilor de deservire a datoriei de stat.

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 În scopul monitorizării costurilor de deservire a datoriei de stat, Ministerul Finanțelor a stabilit în cadrul Programului „ Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)” următorii parametri de risc și limite pentru aceștia: • Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadență în decurs de un an în totalul datoriei de stat < 35%; • Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat > 20%; • Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat < 50%; • Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă în total datorie de stat > 50%. Pe parcursul anului 2014, parametrii sus-menționați au fost cuantificați și publicați lunar în cadrul buletinelor statistice privind datoria de stat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor. Astfel, este de menționat că toți parametrii s-au încadrat în limitele prestabilite în cadrul Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)”, fapt ce ajută la tendința de neadmitere a majorării costurilor de deservire a datoriei de stat. Totodată, pe parcursul anului 2014, Ministerul Finanțelor permanent a monitorizat situația pe piața primară a VMS și a comercializat VMS doar la rate acceptabile ale dobînzii. Astfel, în perioada de gestiune ratele maximale ale dobînzii propuse de către investitori pentru VMS au variat de la 9,00% pînă la 13,50%, însă Ministerul Finanțelor nu a acceptat toate ofertele investitorilor, fapt ce a permis menținerea unui nivel optim al ratelor dobînzii la VMS, precum și neadmiterea majorării deservirii datoriei de stat în anii viitori

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

2. Să analizeze, în comun cu Cancelaria de Stat, situația privind gradul de valorificare a împrumuturilor de stat externe contractate pentru finanțarea proiectelor investiționale, cu întreprinderea măsurilor față de autoritățile publice centrale responsabile de implementarea proiectelor respective.

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 întru asigurarea valorificării și implementării eficiente de către autoritățile responsabile a proiectelor finanțate din surse externe, la data de 17 iulie 2014, prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. l 1/03-2179/646, adresată Cancelariei de Stat, a fost prezentată informația privind executarea, pe 5 luni ale anului 2014, a proiectelor finanțate din surse externe. Totodată, întru îmbunătățirea portofoliului proiectelor finanțate de către Banca Mondială, la data de 11 februarie 2014, a fost organizat de către Banca Mondială, atelierul de lucru privind revizuirea Portofoliului proiectelor Guvernului Republicii Moldova finanțate de către Banca Mondială, la care au participat reprezentanți ai Băncii Mondiale și reprezentanți ai autorităților publice centrale din Republica Moldova, inclusiv reprezentanții unităților de implementare a proiectelor. În cadrul acestui atelier de lucru, au fost puse în discuție subiecte precum evaluarea implementării proiectelor finanțate din surse externe, gradul de valorificare a surselor de finanțare, precum și principalele obstacole în implementarea eficientă a proiectelor. Totodată, a fost elaborat Planul de acțiuni, monitorizat de către Cancelaria de stat, privind prioritățile, pentru fiecare proiect în parte, pentru perioada ianuarie-iunie 2014.

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

3. Să asigure conformitatea monitorizării și raportării datoriei publice, cu înaintarea, după caz, a propunerilor de completare a cadrului legal privind responsabilizarea părților implicate regulamentar în raportarea volumului datoriei publice.

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 Pe parcursul anului 2014 a fost monitorizat termenul de prezentare a informației necesare pentru raportarea datoriei publice de către entitățile sectorului public. Totodată, Direcția Generală Datorii Publice a remis în adresa Inspecției Financiare prin scrisoarea nr.13/4-5/88 din 24.10.2014 și nr.13/4-5/97 din 02.12.2014 informația cu privire la entitățile care au prezentat eronat, cu întârziere sau nu au prezentat, Raportul trimestrial privind debursările și deservirea datoriei, precum și informația generalizatoare referitoare la soldul datoriilor existente, debursarea și deservirea datoriilor formate în baza contractelor de împrumuturi interne și externe încheiate de către unitățile administrativ-teritoriale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, întreprinderile de stat și municipale, acumulate în baza rapoartelor trimestriale privind debursările și deservirea datoriei, prezentate de către entitățile indicate. Urmare a acestor informații, prin scrisoarea nr.27-12-02/164 din 04.11.2014, Inspecția Financiară a informat Ministerul finanțelor despre rezultatele inspectărilor efectuate la entitățile sectorului public. Pe parcursul anului 2014 trimestrial au fost efectuate verificări a veridicității informației prezentate de către entitățile sectorului public cu subdiviziunile Ministerului finanțelor, iar în luna august și cu datele Biroului Național de Statistică. De asemenea, întru executarea Legii nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat, a fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007", dar și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

4. Să reglementeze cadrul de comunicare, conlucrare și prezentare de către instituțiile financiare a informațiilor relevante privind situația datoriilor întreprinderilor din sectorul public și UAT, în scopul asigurării conformității și veridicității raportării volumului datoriei publice.

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 De către Ministerul Finanțelor a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007", care conțin reglementări de prezentare de către băncile creditoare ale sectorului public Ministerului Finanțelor a informației necesare pentru monitorizarea volumului datoriei publice.

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

5. Să asigure întreprinderea măsurilor oportune și eficiente față de debitorii garantați pentru onorarea obligațiilor față de bugetul de stat.

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 Pe parcursul anului 2014, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei debitorilor garantați față de bugetul de stat, au fost remise în adresa debitorilor garantați (I.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău" și S.A. „Glass Container Company"), 5 cereri de plată întru efectuarea plăților conform termenilor de scadență , nr.13/1-5-206 din 25 iunie 2014, nr.13/1-5-253 din 28 august 2014, și nr. 13/1-5-260 din 05 septembrie 2014). Totodată, în adresa Inspectoratului Principal Fiscal de Stat, trimestrial, a fost remisă Informația privind datoria agenților economici față de Ministerul Finanțelor pentru sumele dezafectate din bugetul de stat pentru plata garanțiilor externe, acordate de către Guvernul Republicii Moldova pe perioada 1992¬-2000. La fel, au fost expediate scrisori în adresa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Economiei și Primăriei mun. Chișinău, referitoare la informația privind datoria agenților economici apărute pe creditele reacreditate din surse interne, externe și proiecte investiționale, precum și cele din urma dezafectării mijloacelor financiare din bugetul de stat ca urmare a activării garanțiilor de stat pentru împrumuturile externe și datoriile cu termen expirat față de creditorii externi la situația din 30 iunie 2014 (scrisoarea nr.13/1-6-224 din 18 iulie 2014) și la situația din 30 septembrie 2014 (scrisoarea nr.13/1-6-293 din 20 octombrie 2014). Astfel, în urma măsurilor întreprinse pe parcursul anului 2014, din contul beneficiarilor garantaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de aproximativ 34,6 mil. lei

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

6. Să consolideze măsurile de recuperare la bugetul de stat a datoriilor beneficiarilor recreditați, în special a datoriilor cu termenul expirat.

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 Pe parcursul anului 2014 pe datoriile scadente, față de agenții economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse externe prin intermediul Ministerului finanțelor au fost expediate 62 cereri de plată (nr.l3/3-07-153(157) din 30.06.2014, nr.13/3-07-169 din 15.07.2014, nr.l3/3-07-185(188) din 07.08.2014, nr.13/3-07-195 din 21.08.2014, nr. 13/3-07-199(200) din 09.09.2014, nr.l3/3-07-204(205) din 26.09.2014, nr.l3/3-07-207(210) din 30.09.2014, nr.l3/3-07-213(223) din 07.10.2014, nr.l3/3-07-229 din 16.10.2014, nr.13/3-07-243(244) din 04.11.2014, nr. 13/3-07-244(250) din 06.11.2014, nr.l3'/3-07-257(267), nr.13/3-07-271(277) din 10.12.2014) și nr.l3/3-07-302(306)). Ca rezultat, de către beneficiarii înștiințați au fost efectuate achitări în sumă totală de 28,2 milioane lei. Totodată, în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a fost remisă prin scrisorile (nr.13/3-05-176 din 18.07.2014, nr.l3/3-05-201 din 18.09.2014 și nr.13/3-05-234 din 20.10.2014), Informația privind datoriile cu termen expirat ale agenților economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse externe și/sau interne, precum și datoria agenților economici față de Ministerul finanțelor pentru sumele dezafectate din bugetul de stat pentru plata garanțiilor interne și externe. În urma efectuării analizei trimestriale privind masurile întreprinse de către IFPS (darea de seama privind măsurile întreprinse) au fost încasate 4,8 milioane Lei, prin urmare datele respective sunt reflectate cumulativ în Raportul privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat. În aceeași perioadă, Direcția juridică a pregătit și înaintat către Judecătoria Căușeni cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul finanțelor împotriva Colhozului „Coșcalia", r-nul Căușeni cu privire la încasarea datoriei cu termen expirat în sumă de 77,7 mii USD în beneficiul bugetului de stat (contractul de credit nr.12-62 r din 29 martie 1996). La 24 decembrie 2014, Judecătoria Căușeni a emis Hotărârea la Dosarul nr.2c-813/2014 cu privire la încasarea datoriilor nominalizate.

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

1. Ministerul Finanțelor în comun cu alte entități implicate în proces, să identifice o soluție de dezvoltare a domeniului vizat cu stabilirea sarcinilor concrete și a termenilor reali pentru actorii responsabili, cu înaintarea propunerilor concrete către Guvern.

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 Întru dezvoltarea sistemului informațional aferent sectorului datoriei publice a fost elaborat și remis, pentru examinare și aprobare Guvernului, proiectul de Hotărîre de Guvern, nr.857 din 08 octombrie 2014, pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova. Ca urmare, în baza Hotărîrii de Guvern menționate au fost purtate negocieri cu partenerii externi de dezvoltare, fiind identificată sursa de acoperire a cheltuielilor destinate actualizării/îmbunătățirii sistemului informațional de gestionare a datoriei existent - DMFAS (DMFAS 6.0). Astfel, îmbunătățirea Sistemului Informațional de gestionare a datoriei, constituie o activitate care urmează a fi realizată în cadrul Programului de suport pentru „Reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova", semnat între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova la data de 27 octombrie 2014. Ulterior, la data de 12 noiembrie 2014, prin Hotărîrea de Guvern nr.921, a fost aprobat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova. În scopul îmbunătățirii interoperabilității între Sistemul Informațional SI „EVIDA”, utilizat în cadrul Directoratului Liniei de Credit (DLC) și sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor a fost elaborat mecanismul automatizat de schimb de date între SI "EVIDA" și sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor pentru asigurarea pompării automatizate a datelor DLC aferente Registrului de Stat al datoriei externe, care urmează să înlocuiască prezentarea actuală a Registrului în MS Excel. Acest mecanism, elaborat in decembrie 2014 va fi testat bazîndu-se pe datele Registrului de Stat pentru trimestrul IV al anului 2014, în luna februarie 2015. În ceea ce privește lipsa înregistrării SI „EVIDA" în Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal, DLC a ținut convorbiri cu reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) cu scopul înregistrării acestui sistem. însă, luând în considerație faptul, că SI „EVIDA" nu conține datele cu caracter personal, înregistrarea lui nu a fost acceptată. Totodată, CNPDCP a menționat, că DLC trebuie să treacă procedura înregistrării în Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal pentru protecția datelor personale ale salariaților săi. Respectiv, DLC a elaborat și a aprobat Politica de securitate a datelor cu caracter personal ale salariaților Directoratului Liniei de Credit și urmează să treacă procedura înregistrării la CNPDCP în timpul cel mai apropiat.

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

Cerinte (3)

2.1.1. întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit pentru asigurarea îmbunătățirii managementului datoriei publice;

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 În vederea asigurării implementării recomandărilor menționate, a fost aprobat de către Ministrul Finanţelor, Ordinul nr. 139 din 24.09.2014 cu privire la Planul de acțiuni și termenii de implementare a recomandărilor misiunii de audit.

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

2.1.2. conformarea managementului datoriei publice la rigorile reglementărilor aprobate, inclusiv prin consolidarea elementelor sistemului de control intern aferente proceselor de administrare, monitorizare și raportare a datoriei publice;

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 în cadrul Direcției Generale Datorii Publice sunt documentate și descrise detaliat cele mai importante procese operaționale ce țin de administrarea, monitorizare și raportarea datoriei sectorului public. Managementul direcției monitorizează în permanență respectarea consecutivității și corectitudinii acțiunilor din cadrul proceselor menționate. Documentele care descriu procesele operaționale au fost prezentate echipei de audit pe parcursul misiunii.

RO_2370_ministerul finantelor.pdf

2.1.3. înaintarea propunerilor concrete către Guvern privind dezvoltarea sistemului informațional aferent domeniului;

response:
Scrisoare Min Fin nr. 13/4-4/06 din 26.01.2015 Întru dezvoltarea sistemului informațional aferent sectorului datoriei publice a fost elaborat și remis, pentru examinare și aprobare Guvernului, proiectul de Hotărîre de Guvern, nr.857 din 08 octombrie 2014, pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova. Ca urmare, în baza Hotărîrii de Guvern menționate au fost purtate negocieri cu partenerii externi de dezvoltare, fiind identificată sursa de acoperire a cheltuielilor destinate actualizării/îmbunătățirii sistemului informațional de gestionare a datoriei existent - DMFAS (DMFAS 6.0). Astfel, îmbunătățirea Sistemului Informațional de gestionare a datoriei, constituie o activitate care urmează a fi realizată în cadrul Programului de suport pentru „Reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova", semnat între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova la data de 27 octombrie 2014. Ulterior, la data de 12 noiembrie 2014, prin Hotărîrea de Guvern nr.921, a fost aprobat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova. Activitatea, menționată demarează în anul 2015, iar versiunea actualizată a sistemului urmează a fi implementată pînă la sfârșitul anului 2016.

RO_2370_ministerul finantelor.pdf