Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 34 din 30 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Leova pe anul 2013

Numar 217-222 din data de 2014-06-30 Nr. cerinte: 31 Nr. recomandari: 267

La data de 30 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Leova pe anul 2013.

Măsurile întreprinse de către autorităţile administraţiei publice din raionul Leova în materie de management financiar nu au întrunit întocmai rigorile de legalitate şi regularitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind admise unele abateri şi nereguli. Se relevă un șir de slăbiciuni instituționale și o preocupare inadecvată a factorilor responsabili și decizionali din cadrul AAPL în anticiparea și diminuarea efectelor generatoare de iregularități și indisciplină în administrarea resurselor și fondurilor publice. De asemenea, un spirit neeconomicos și neriguros au manifestat autoritățile locale în administrarea patrimoniului proprietate publică. Aceste disfuncționalități, în consecință, influenţează negativ dezvoltarea socioeconomică a UAT în ansamblu.

În perioada supusă auditării, AAPL (de nivelurile I şi II) nu au demonstrat o preocupare relevantă sarcinilor privind realizarea unei discipline financiare exemplare în gestionarea fondurilor publice, respectiv, managementul financiar nu a contribuit la consolidarea capacităților de dezvoltare a teritoriului. Autorităţile publice locale nu au realizat măsuri sistemice în materie de identificare și evaluare a potenţialului economic aferent formării unei baze de impozitare autentice. În acest sens, se atestă că indicii fiscal-bugetari nu întrunesc plenitudinea şi încrederea de rigoare, precum şi nu asigură stabilitatea bugetelor UAT de toate nivelurile.

Autoritatea financiară nu a manifestat exigențele de profil pentru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare. Neaplicarea instrumentelor analitice și deficitul cadrului metodologic au determinat diminuarea propunerilor de buget la venituri, estimate de audit la minimum 3,8 mil.lei. Neaplicarea măsurilor de dezvoltare instituțională a sistemului de control intern, precum și interacțiunea insuficientă între autoritățile de resort (financiare, economice, fiscale, statistice și cadastrale) nu au permis inventarierea și (re)evaluarea materiei impozabile, respectiv, mărimea taxelor și impozitelor necuantificate (estimate de audit) constituind cca 4,4 mil.lei.

Managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor, astfel fiind admise o serie de abateri şi nereguli, care au diminuat eficiența alocațiilor, exprimată prin:

neactualizarea îndrumărilor metodologice privind stabilirea normativelor de cheltuieli în domeniul educației în funcție de numărul efectiv de beneficiari finanțați din contul bugetului de stat, ceea ce a determinat supradimensionarea transferurilor în mărime de 11,6 mil.lei;
gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, care a generat nereguli şi erori de tipul: efectuarea cheltuielilor ineficiente şi iraţionale exprimate prin imobilizarea mijloacelor publice pentru obiecte nefinalizate - 23,8 mil.lei; executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect, elaborată şi verificată regulamentar - 0,2 mil.lei;
nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ceea ce a condiţionat efectuarea plăţilor neregulamentare la acest capitol în sumă de 1,2 mil.lei;
administrarea ineficientă a mijloacelor financiare din fondul de rezervă prin efectuarea cheltuielilor care nu au caracter excepţional şi imprevizibil.
Activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi II) în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:

neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare în valoare de 140,3 mil.lei şi terenurilor cu suprafaţa de 18,9 mii ha;
neînregistrarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică, transmis în gestiune instituțiilor medico-sanitare publice (în continuare - IMSP) de către Consiliul raional (3,3 mil.lei), precum și a încăperilor transmise de către UAT (cca 4,85 mii m2) şi terenurilor aferente acestora (1,72 ha);
necontabilizarea regulamentară a terenurilor proprietate publică (cca 19,6 mii ha), înregistrarea neconformă a tranzacţiilor de vînzare-cumpărare și arendă a acestora, precum și înregistrarea neregulamentară în Cadastrul funciar a terenurilor aferente construcţiilor proprietate a statului ca proprietate publică a UAT (8,26 ha);
diferențe între datele Cadastrului funciar și datele OCT;
neînregistrarea regulamentară la autoritatea cadastrală a conductelor de gaz (15,5 mil.lei), precum şi neasigurarea evidenţei conforme a 9 conducte de gaz de presiune medie (1,3 mil.lei).
Neelaborarea principiilor de gestiune economică și a indicatorilor bazați pe rezultate, inclusiv de cost-eficiență în sectorul comunal, a generat:

neasigurarea evidenţei conforme a patrimoniului public (6,0 mil.lei) transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale şi neexcluderea din evidenţa fondului locativ a imobilelor privatizate (3,5 mil.lei);
acumularea de către întreprinderile municipale a pierderilor (1,8 mil.lei), precum şi raportarea eronată a rezultatelor financiare urmare a transmiterii de către fondator a mijloacelor cu destinaţie specială în calitate de surse de finanţare a diverselor măsuri (3,6 mil. lei), fără stabilirea titlului lor.
Managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării şi ţinerii evidenţei contabile, precum şi raportarea situaţiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea bunurilor materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii lor, nereguli în decontări, ca urmare fiind raportate eronat situaţiile financiare şi patrimoniale.

Abaterile de la legalitate și regularitate elucidate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă în mare măsură gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.

În timpul efectuării auditului, AAPL din raionul Fălești au întreprins măsuri de remediere a iregularităților depistate. Astfel, aparatul preşedintelui raionului a luat măsuri în vederea contabilizării conforme a valorii patrimoniului transmis IMSP în sumă de 3293,3 mii lei de asemenea, a înregistrat regulamentar în evidenţa contabilă 2 conducte de gaz în sumă totală de 15,8 mii lei.

Direcția asistență socială, tineret și protecție a familiei a exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în sumă totală de 412,3 mii lei. Primăria Leova a restabilit în evidenţa contabilă patrimoniul transmis ÎM „Salubr-Leova" şi ÎM „Moara din Leova" în sumă totală de 5678,5 mii lei și, respectiv, de 53,2 mii lei; a calculat şi înregistrat în evidenţa contabilă uzura mijloacelor fixe în sumă totală de 84,1 mii lei;

Primăria Iargara a exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în sumă totală de 151,1 mii lei; a efectuat corectările respective privind trecerea mijloacelor fixe în categoria obiectelor de mică valoare și scurtă durată în sumă totală de 16,4 mii lei; a înregistrat regulamentar în evidenţa contabilă 2 conducte de gaz în sumă totală de 1103,4 mii lei; prin decizia Consiliului orăşenesc a fost stabilit tariful pentru închirierea apartamentelor; a fost încheiat contractul de arendă a terenului arabil cu suprafaţa de 52,84 ha.

Primăria Cneazevca a exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în sumă totală de 763,9 mii lei; a asigurat încheierea contractului de arendă privind terenul agricol cu suprafaţa de 30,0 ha, cu aplicarea corespunzătoare a gradului de fertilitate a solului şi cotei impozitului funciar; a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea respectivă în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 46,5 m2 şi a terenului aferent cu suprafaţa de 0,01 ha.

Primăria Tomai a înregistrat regulamentar în evidenţa contabilă 2 conducte de gaz în sumă totală de 144,5 mii lei; a exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în sumă totală de 10,0 mii lei; a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 372,3 m2 şi a terenului aferent cu suprafaţa de 0,09 ha.

Primăria Sărata Nouă a contabilizat diferența privind reevaluarea blocului locativ cu 80 de apartamente (45,3 mii lei). Primăria Cazangic a asigurat reflectarea corespunzătoare în evidenţa contabilă a fondurilor fixe transmise în gestiune ÎM „Servicii Cazangic" în sumă totală de 130,9 mii lei, precum şi a mijloacelor băneşti depuse în capitalul statutar în sumă de 1,0 mii lei. Primăria Sîrma a exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în sumă totală de 324,3 mii lei. Primăria Borogani a înregistrat regulamentar în evidenţa contabilă conducta de gaz în sumă totală de 10,1 mii lei și 3 fîntîni arteziene în sumă totală de 146,5 mii lei. Primăria Cupcui a exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în sumă totală de 924,3 mii lei. Primăria Beştemac a asigurat reflectarea corespunzătoare în evidenţa contabilă a fondurilor fixe transmise în gestiune ÎM „Servicii Beștemac" în sumă totală de 2670,4 mii lei, precum şi a mijloacelor băneşti depuse în capitalul statutar în sumă de 0,5 mii lei. Primăria Hănăsenii Noi a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 75,0 m2 şi a terenului aferent cu suprafaţa de 0,08 ha; a calculat uzura mijloacelor fixe în sumă totală de 152,9 mii lei. Primăria Tigheci a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 52,0 m2. Primăria Covurlui a reflectat corespunzător în evidenţa contabilă obiectul sportiv în sumă totală de 147,6 mii lei.

ÎM „Salubr-Leova" a reflectat regulamentar în evidenţa contabilă anvelopele pentru maşini şi tractoare în sumă totală de 57,6 mii lei; a calculat şi înregistrat în evidenţa contabilă uzura mijloacelor fixe în sumă totală de 7,6 mii lei, precum și uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată în sumă totală de 11,2 mii lei; a efectuat inventarierea blanchetelor cu regim special la situaţia din 01.01.2014;

ÎM „Servicii-Beştemac" a corectat în evidenţa contabilă valoarea capitalului statutar în corespundere cu Statutul ÎM; a restabilit în evidenţa contabilă fîntîna arteziană în sumă totală de 186,0 mii lei; a trecut pompa de apă în sumă de 2,2 mii lei din categoria mijloacelor fixe la obiectele de mică valoare și scurtă durată.

12 instituţii de învăţămînt au transmis proprietarilor de bunuri imobile cheltuielile pentru reparațiile capitale în valoare de 2810,8 mii lei.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (267)

10. să examineze relevanța Regulamentului privind repartizarea și utilizarea resurselor financiare din componenta raională prin prisma asigurării transparenței și obiectivității procesului de repartizare a mijloacelor destinate finanțării instituțiilor de învățămînt în bază de cost standard per elev.

11. să asigure necondiționat respectarea cadrului metodologic la stabilirea raporturilor între bugetul de stat şi bugetele locale, cu fundamentarea transferurilor de rigoare.

1. și DF să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operaţionale ce ţin de planificarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

response:
DF monitorizează procesul de elaborare a prognozei bugetare în limita competențelor prevăzut de regulament DF. În temeiu art.12 din Legea 435 din 28.12.2016 privind descentralizarea administrative, APL prezintă la DF setul de documente cu explicații pentru elaborarea prognozei bugetare la venituri și care este coordonat cu IFS, și cu serficiul funciar și cadastru (bilanțul pămîntului). Informația care o elibereaza Biroul Național de Statistică nu este completă, deoarece nu toți angenții economici prezintă informații (activitate de antrprenoriat mai mica de 300,0 mii –nu prezintă informații). Deasemenea informația de la CNAS nu este reală, deoarece este alcătuită pe agenți economici și nu pe localități. (ca exemplu Moltelecom înregistrat la Chișinau dar are filiale în fiecare raion. În informația prezentată de CNAS, în lista agenților economici de la Leova lipsește.) Informația prezentată de UAT se verifică și li se fac recomandări la proiectul de buget, dar decizia le aparție UAT.

2. să asigure conlucrarea între subdiviziunile Consiliului raional, inclusiv DF, Secţia economie, autorităţile fiscale şi cadastrale, privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I şi nivelul II), care constituie obiect al impozitării.

response:
Consiliul Raional Leova a organizat în anul 2016 un seminar cu APL de nivelul I, la care a fost pus în discuție întrebarea despre evaluarea bunurilor imobile pentru a stabili costul real al obiectelor, care si este baza de impozitare. Actualmente legilația prevede că cheltuiele pentru evaluare le suportă inclusiuv si APL. Din lipsa de mijloace financiare APL de nivelul I n-au încheiat contracte cu oficiul Cadastral privind evaluarea masivă a imobilelor. În raion, în rezultatul unui proiect oferit de stat, a fost efectuată evaluarea bunurilor și numai două primării Leova și Iargara au acces la baza de date cadastrala si folosesc datele ca bază de impozitare.

3. în conlucrare cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
Prim.com.Vozneseni: Planificarea surselor financiare pentru asigurare şi standartizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentale pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor. Prim.Sărata Nouă: Planificarea surselor financiare, pentru asigurare şi standartizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentale pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Scris.Prim.Borogani: pentru folosirea terenurilor arabile proprietate public s-au întocmit 4 contracte de arendă cu agenţii economici pe o suprafaţă de 15,47 ha în sumă de 13219 lei dintre care 1308 lei impozitul funciar şi arenda pentru terenuri arabile 11911 lei.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Cazangic: a întreprins următoarele măsuri a fost înaintat la şedinţa Consiliului comunal din 24.03.2015 conform Legii nr.198-XV din 15.05.2003 „Cu privire la darea în arendă a terenurilor agricole” din fondul de rezervă din extravelanul primăriei, din con.304 suprafaţa de 6,79 ha pe un termen de pînă la 3 ani.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Sărata Nouă: Vor fi încheiate contracte de arendă cu doritorii-agenţi economici, persoane fizice pentru darea în arendă cu scoaterea la licitaţie.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.com.Vozneseni a informat toţi agenţii economici despre plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietatea publică /drumuri între cote/. Totodată s-a efectuat calcularea plăţilor. Au fost încheiate contractele de arenda şi înregistrate la primăria com.Vozneseni pe timp de 3 ani cu: SA Imperial-Vin 1.45ha; SRL Vinaria Ţăganca 4.45ha; SRL Cazanjeni 2.69ha; SRL Donastas Com 0.20ha, Suma totală fiind 8.79ha.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.c.Tomaiul Nou a informat toţi agenţii economici despre plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietatea publica. Tot odata s-a efectuat calcularea plăţilor. Au fost încheiate contracte de arendă cu agenţii economici pentru încasarea plăţilor cuvenite.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Hănăseni Noi: Terenurile arabile proprietate publică pe o suprafață de 9,1 ha din martie 2015 sînt date în arendă conform prevederilor legale.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Orac: plata pentru arenda terenurilor proprietate publică se încasează în baza contractelor de arendă fiind respectată calcularea cuantumului minim. A fost perfectat contract de arendă a terenului arabil proprietate publică(lotul şcolii) cu suprafaţa de 4,72 ha, calculată şi încasată plata de arendă pentru anul 2014.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Tigheci: au fost încheiate contracte de arendă, au fost stabilite şi încasate plaţile pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Scris.Prim.com.Sărăteni: conform prevederilor legale, plata pentru folosirea drumurilor proiectate în terenurile agricole, proprietate a UAT este calculată conform preţului normativ de Stat şi este stipulat în contractul de arendă încheiat cu SRL”Donastas-Com”nr.de înregistrare a contractului-263 din 12.01.2015. SRL”Tiadaca-C”care deţinea teren agricol în arendă cu supraf. de 0,05(ha)nu activează şi nu este încheiat contract de arendă.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Covurlui: S-a dat în arendă 23,07 ha şi s-a calculat plata conform legii în vigoare.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Cneazevca: S-au efectuat recalcularea plăţilor pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, conform prevederilor legale.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Beştemac: La data de 01.07.2014 au fost incheiate contracte de arendă cu agenţii economici: 1. SRL ,,Fiser Agro” pentru terenul agricol cu suprafaţa de 7,72 ha cu plata anuală de 5686,29 lei pentru arendă şi 686,70 lei pentru impozitul funciar. 2. SRL ,,Filcoc” pentru terenul agricol cu suprafaţa de 0,95 ha cu plata anuală de 699,80 lei pentru arendă şi 94,51lei pentru impozitul funciar.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Scris. Prim.Tochile-Răducani: Au fost impuşi şi au fost contractate terenurile proprietate publică - 8,3 ha (drumurile de acces la cote) folosite de către: 1. SA Tomai-Vin -2,3 ha 2. SRL,,Roua Piersicului” -3,0ha 3. SRL,,Fruct Agroprut”-3,0ha

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Prim.Sîrma: În anul 2014 au fost încheiate contracte de arendă cu SRL”Roua Persicului” şi “Caraghioz” pe transmiterea în arendă a terenului destinat drumurilor dintre cote cu suprafaţa de 7.3 ha, inclusiv Roua Persicului -4.3 ha, Caraghioz -3.0 ha cu suma totală de 5259 lei. Privitor la arendă cu suprafaţa de 5.12 ha au fost făcute pe arenda impozit funciar, din 2010 s-au făcut recalculările şi suma de achitare constitue 4134 lei, diferenţa anuală este de 1244 lei * la 4 ani suma de 4976 lei.

4. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Plata de arendă pentru folosirea terenurilor proprietate publică, aferente întreprinderilor şi obectivelor private se calculează şi se încasează aceste plaţi conform Legii nr.1308- XIII din 25.07.1997 ”Privind pretul normative şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” cu modificările şi complectările ulterioare. Încasarea plăţilor vor avea loc conform termenilor stipulaţi în contract.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Referitor la aplicarea plăţii pentru folosirea terenurilor proprietate public aferente întreprinderilor şi obiectivelor private sau întocmit 23 contracte şi sa achitat suma de 6060 lei impozitul funciar şi plata pentru arendă 7240 lei, în total 13300 lei.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, aferente întreprinderilor şi obiectivelor private sînt calculate şi prevăzute prin contract de arendă cu următoarele persoane fizice şi juridice: I.I.”Ana Munteanu” farmacia supraf. 0,173(ha); Diacon Oleg Nic. ferma de ovine supraf. 1,4787(ha); SRL ”Donastas-Com.” brigada de tractoare supraf. 2,44(ha), casa mecanizatorului supraf. 0,1591(ha)

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Încasează conform contractelor de arendă a terenrilor şi calculul cuantumului minim al plăţii pentru arenda terenului.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Suprafaţa totală a drumurilor dintre cotele de teren este de 5,76 ha. Dintre acestea sunt arendate 5,13 ha de către CAP Lorex Agro, conform contractelor de arendă nr. 30 din 22.10.2013 – 2,44 ha şi nr. 32 din 25.11.2014 – 2,69 ha. Au fost încheiate contracte de arendă a terenurilor aferente construcţiilor private: - contract de arendă nr.33 din 25.11.2014, CAP Lorex Agro, 1,27 ha - contract de arendă nr.35 din 25.11.2014, pers.fizică Butnaru Ştefan, 0,76 ha - contract de arendă nr.34 din 25.11.2014, CAP Lorex Agro, 1,8078 ha (brigade de tractoare s.Cneazevca).

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Prin Decizie nr.3/3 din 29.05.2014 Consiliului local a aprobat plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
La data de 01.10.2014 a fost incheiat contract de arendă cu agentul economic SRL ,,Fiser Agro” pentru terenul cu o altă destinaţie (de sub clădiri) cu suprafaţa de 9,31 ha cu plata anuală de 5666,33 lei spre încasare.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Sunt în proces de lucru încheierea contractelor de arendă pentru stabilirea şi aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, ca să se calculeze şi să încaseze aceste plăţi cu Cooperativa de Consum Univescoop Leova. Alte terenuri proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private pe teritoriul comunei Sărăţica Nouă nu sunt.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
A fost încheiat contract de arendă între CAP „Glia” şi primăria Tigheci pe teren aferent brigăzii de tractoare şi făţarei cu S-3,75ha. A fost stabilită şi achitată plata de arendă anuală pe anii 2013, 2014 în sumă de 5030,50 lei.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Au fost stabilite, calculate şi achitate plăţile pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, totalmente.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
S-a identificat şi corectat apartenenţa terenului aferent bunului imobil 5730115412 cu suprafaţa de 0,05 ha (magazinului UNIVERSCOOP) ca fiind teren care a fost procurat de către UNIVERSCOOP de la Prim.Orac în anul 2006, dar care nu a fost înregistrat de către noul proprietar din cauza divergenţelor de suprafaţă. CONCLUZIE: terenul aferent construcţiei UNIVERSCOOP nr.cadastral 5730115412 le aparţine conform contractului vînzare cumpărare nr.610 din 15.06.2006. La moment se conlucrează cu UNIVERSCOOP pentru a finaliza procedura înregistrării la OCT Leova a proprietarului nou.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Prim.com.Vozneseni a informat toţi agenţii economic şi persoane fizice despre plata pentru folosirea terenurilor proprietatea publică a APL aferente, construcţiilor private sau privatizate şi construcţiile fără stapîn. Au fost incheiate contractele de arenda cu : I.I. Priţcan Gherasim 0,08ha, persoane fizice 0.40ha, SRL Vinaria Ţîganca 0.30ha, Total 0.78ha.

5. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Prin decizia Consiliului orăşenesc nr. 6. din 15.12.2014 a fost stabilită plata pentru folosirea terenului aferent: S.A. „Repar Prim” - 4594 lei; S.A. „Suspensia” - 2561 lei.

6. să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

response:
S-a efectuat înregistrarea masivă şi se calculează impozitul conform suprafeţei totale ce a fost scoasă în evidenţă.

6. să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

response:
Proprietatea persoanelor fizice din oraşul Iargara este înregistrată în Sistemul Informativ Automatizat „Cadastru fiscal” prin intermediu ÎS „Cadastru” cu calcularea valorilor bunurilor ce asigură planificarea veniturilor şi încasarea respectivă.

6. să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

response:
1. Vor fi reexaminate contractele de arendă. 2. Atragerea surselor financiare, sau posibilităţilor de a efectua evaluarea bunurilor imobiliare.

6. să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

6. să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

6. să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

response:
Din Registrul funciar al primăriei se transcrie suprafeţele de teren şi bunurile imobile în Registrul conturilor personale la impozitele şi taxe locale; şi în baza deciziei Cosiliului Local cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale, şi a Titlului 6 a Codului Fiscal, se efectuează calculul impozitului funciar şi a bunurilor imobile. Planificarea acestor venituri se asigura in baza criteriilor stipulate mai sus. Pentru anul 2013 s-a calculat impozitul pe proprietate al PF în sumă de 72892,00 lei, s-a achitat suma de 66594,00 lei, iar restanţa de 6298,00 lei a fost achitată integral pe perioada anului 2014.

12. în comun cu DÎ, să elaboreze politici clare şi distincte în aspectul criteriilor ce ţin de planificarea cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt conform noii metodologii de finanţare a acestora.

response:
și-a pierdut actualitatea

6. să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

response:
Perceptorii fiscali desfăşoară anumit lucru cu proprietarii, care nu au evaluare la imobil, cu îndreptarea acestora la OCT pentru perfectarea actelor respective, fact ce a asigurat o planificare mai corectă a veniturilor din impozitul pe proprietate al persoanelor fizice la bugetul Primăriei pe a. 2015 precum şi incasarea lor.

7. să asigure prognozarea corectă a veniturilor din taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, precum și a taxei de piață, cu acumularea integrală a veniturilor bugetare.

response:
La elaborarea bugetului Primăriei or. Leova pe anul 2015 au fost efectuate calculile corecte cu luarea în consideraţie a tuturor unităţilor comerciale şi de prestări de servicii cu aplicarea taxelor aprobate prin decizia Consiliului orăşenesc nr. 6.2 din 15.12.2015. La elaborarea veniturilor din taxa pe Piaţă, în calcul s-a luat în consideraţie suprafaţa totală a Pieţelor precum şi suprafaţa imobilului amplasat pe teritoriul acestora. Primăria or. Leova duce evidenţa asupra acumulării integrale a veniturilor bugetare inclusiv şi din taxele menţionate.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetăţenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ..

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetățenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ. În luna iunie au fost înregistrate 11 G.Ţ. şi atribuite coduri fiscale.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Prim.com.Vozneseni întreprinde măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ de fermier. Majoritate de deţinători de teren agricol a încheiat contracte de arendă cu SRL Vinaria Ţîganca, SRL Cazangeni. Deţinătorii de teren agricol fără cod fiscal majoritatea sunt pensionari.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetățenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ. În luna iunie şi-a înregistrat G.Ţ. - cet.Veştiman Victor.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
a întreprins măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetăţenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ., în urma acţiunilor s-au înregistrat G.Ţ. Carabadjac Harlambie; Verde Gheorghe.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Pînă la data de 20.03.2015 au fost înregistrate 4 Gospodării Ţărăneşti, cu atribuirea codurilor fiscale, conform cererilor depuse.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Toţi deţinătorii de teren înregistrează gospodăriile ţărăneşti individuale.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind înregistrarea şi atribuirea codurilor fiscale deţinătorilor de teren ce au procurat recent terenuri agricole. S-a înregistrat G.Ţ. ”Starostele Andrian” în luna septembrie 2014. Ar fi foarte corect de venit cu propunerea de modificare a legii cu privire la plata taxei amenajarii nu de GŢ înregistrare ci deţinătorii de teren agricol. Nu sînt doritori de format GŢ, cît pămîntul arabil este dat în arendă.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Au avut loc măsuri de popularizare cu legislaţia fiscală a cetăţenilor localităţii, în vederea înregistrării şi atribuirii codului fiscal gospodăriilor ţărăneşti (întrunire cu localnicii satului in luna octombrie 2014).

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetăţenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetăţenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ. In luna august şi-a înregistrat G.Ţ. cet.Tabarcea Ion. şi G.Ţ. cet. Bîrsă Stela.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
duce lucrul în privinţa popularizării legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale. În anul 2014 au fost înregistrate 3 GȚ.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetățenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ. în luna septembrie 2014 şi-a înregistrat G.Ţ.cet.Pînzaru Roman.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetățenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ, au fost înregistrate 2 G.Ţ.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetăţenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ. Pe parcursul anului 2014 şi-a înregistrat G.Ţ.: 1. Dinga Mihail 2. Ostafi Ion Ion 3. Zacon Eugen 4. Munteanu Vadim

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Pe parcursul anului 2014 au fost întreprinse mărsuri privind înregistrarea a 2 GȚ.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se duce lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării Gospodăriilor Ţărăneşti. În anul 2015 s-a înregistrat G.Ţ.”Canalî Dumitru”. Dar la moment se consolidează majoritatea terenurilor agricole prin vînzarea-cumpărarea acestor terenuri.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se înteprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetăţenilor în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale GŢ în luna septembrie şi a înregistrat GŢ cet. Plută Mariana şi Jemănoia Vasile.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
A întreprins măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile cetăţenilor în vederea înregistrării şi atribuirea codurilor fiscale G.Ţ., în urma acţiunilor s-au înregistrat G.Ţ. „Timotin Sergiu Anatol” c/f 35246690, G.Ţ. ”Noviţchi Anatol Ilie” c/f 352269698, G.Ţ.”Roman Vasile Dumitru” c/f 35279699, G.Ţ. „Sînchetru Maria Dumitru” c/f 35298698.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Se întreprind măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
S-a intensificat lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în rîndurile proprietarilor de teren în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale G.Ţ. (de fermier) întru sporirea acumulării veniturilor în bugetul Prim.Orac. În present pînă la finele 2014 începutul 2015 s-au încheiat 3 G.Ţ.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
A intreprins măsuri privind popularizarea legislaţiei fiscale in rindurile cetaţenilor in vederea inregistrării şi atribuirii codurilor fiscale a GŢ. In luna septembrie s-a înregistrat GŢ cet.Brinzaniuc Vadim.

8. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumularea veniturilor în bugetele UAT.

response:
Gospodăriile ţărpneşti au fost înregistrate: Biosera Gospodinov nr. 503478836 din 15.05.2014; Buzdugan Roman nr. 503478900 din 15.05.2014; Gheltoşanu Serghei nr. 503513162 din 06.03.2015

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Au fost încheiate contracte de comodat cu CP Leova pe termen de 10 ani, au fost scutiţi de plata impozitelor şi taxelor locale.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Pe teritoriul primăriei nu avem bunuri imobile pentru a fi date în locațiune.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Prin decizia Consiliului orăşenesc Iargara, a fost stabilit tariful pentru închirierea apartamentelor.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
S-au încheiat pe parcursul anului 2013 două contracte privind arenda locaţiunii (SA Moldtelecom, CP leova)

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Nu dispune de bunuri publice de a fi efectuate contracte privind locaţiunea bunurilor.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Prin Decizia nr.1.8 din 20.03.2012 a fost transmis în comodat blocul nr.1 a grădiniţei centrului de sanatate Sarateni.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Nu a fost stabilit tarif pentru închirierea apartamentelor din motiv că clădirea nu are paşaport înregistrat la cadastru şi fiecare apartament nu este documentat acest proces fiind în lucru.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Bunul public - apartamentul nr.12 numar cadastral 57252031901012 cu suprafaţa de 78.82 m.p, aflat la evidenţa contabilă, a fost privatizat la inceputul anului 2014 şi respectiv exclus din evidenţa contabilă. Costul total al locuinţei privatizate, a fost achitat integral în bugetul local (1172.53 lei, una mie una suta saptezeci si doi lei, 53 bani). Sint anexate documente justificative.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
La data de 22.08.2014 s-a încheiat contract de locaţiune a bunurilor publice cu agenţul economic S.A. ”JLC” pe termen de trei ani cu plata anuală a chiriei cu suprafaţa de 23,45 m2 în sumă de 1451 lei, conform tarifelor la momentul încheierii contractului. La data de 15.01.2015 s-a încheiat contract de folosinţă gratuită (comodat) cu Centrul de Poştă Leova cu suprafaţa de 30m2.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
S-a efectuat revizuirea contractelor privind locaţiunea bunurilor publice.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

response:
Prin decizia Consiliului comunal Tomaiul Nou a fost stabilit tariful pentru inchirierea bunului imobil care se afla pe teritoriu primariei.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

9. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și acumularea veniturilor publice.

14. să ia atitudine față de cazurile de remunerare neconformă a angajaților și să asigure respectarea normelor legale și a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
De la 01.01.2015 a elaborat şi a aprobat schemele de încadrare a personalului unde s-au inclus şi personalul sezonier ca operatori, fochişti, sobari, care nu au fost reflectaţi în raportul privind reţeaua de state. De la 01.12.2014 nu se mai plăteşte primarului adausul de 10% pentru secret de stat, neavînd pachetul de documente ce ar confirma acest adaus.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Se respectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor şi disciplina financiar-bugetară strict planului de reţea.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Se respectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor şi disciplina financiar-bugetară strict planului de reţea.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Primăria, împreună cu instituţiile subordonate respectă normele legale referitoare la remunerarea angajaţilor şi disciplina financiar-bugetară, în raportul privind îndeplinirea planului de reţea. Se reflectă real efectivul personalului din cadrul instituţiei.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Se respectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor şi disciplina financiar-bugetara strict planului de retea.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Se respectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor în raport cu efectivul de personal.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Se respectă actele normative legale referitor la remunerarea muncii. În raportul privind îndeplinirea planului de reţea, efectivul de personal se reflectă real.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
De către contabilitate se respectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor, în raportul privind îndeplinirea planului de reţea, efectivul de personal se reflectă real, lucrătorii sezonieri fiind incluşi în reţelele tarifare, fiind anualte contractele semnate anterior.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Asigură respectarea actelor normative ce reglementează domeniul de retribuire a muncii și s-au înlăturat lacunele privind îndeplinirea planului de reţea şi efectivul de personal se reflectă real.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Persoanele angajate sezonier au fost incluse în organigrama Instituţiilor publice din subordinea primăriei, aprobate prin Decizia Consiliului local.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
S-au înlăturat neajunsurile şi încălcările constatate de auditorii Curţii de Conturi referitor la remunerarea muncii angajaţilor din primarie şi a instituţiilor din subordinea primăriei. Efectivul de personal se reflectă real, conform statelor de personal şi schemelor de încadrare.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Se respectă conform normelor legale a remunerării angajaţilor, în raportul privind îndeplinirea planului de reţea. În cărţile de salariu la calculare sînt calculate pe articole.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Se respectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor şi îndeplinirea planului de reţea, efectivul de personal se reflectă real.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
În primărie nu sînt depistate nejunsuri la retribuirea muncii cît și neajunsuri depistate pentru investiți și reparații capitale.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Din 01.01.2015 au fost încluse toate unităţile în limitele numărului de unităţi de personal cu remunerarea respectivă conform legislaţiei în vigoare.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
De către contabilitate se respectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor şi disciplina financiar-bugetară. În raportul privind îndeplinirea planului de reţea, efectivul de personal se reflectă real.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
De la 01.01.2015 s-au elaborat şi aprobat regulamentar schemele de încadrare a personalului unde s-a inclus şi personalul sezonier (operatori, fochişti, sobari), care nu au fost reflectaţi în raportul privind reţeaua de state şi contingente. În toate insituţiile din subordinea primăriei se respectă actele normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, disciplina financiar-bugetară cît şi reflectarea efectivului de personal real. Ceea ce ţine de adaosul de 10% pentru secretul de stat primarului de la 01.12.2014 nu se mai plăteşte din motivul că n-a prezentat pachetul de documente pentru care poate beneficia de acest adaos.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Asigură respectarea actelor normative ce reglementează domeniul de retribuire a muncii cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate. Începînd cu 01.01.2015 plata sporului pentru secret primarului nu se calculează, unitatea de operator a fost inclusă în statele de personal.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
De la 01.01.2015 s-a elaborat şi s-a aprobat schemele de încadrare a personalului unde s-au inclus şi personalul sezonier ca operatori, fochiştii, sobarii, care nu au fost reflectaţi în raportul privind reţeaua de state. De la 01.01.2015 nu se mai plăteşte primarului adausul de 10% pentru secret de stat, neavînd pachetul de documente ce ar confirma acest adaos.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
În evidenţa contabilă se reflectă normele legale referitor la remunerarea angajaţilor şi disciplina financiar-bugetară. În raportul privind îndeplinirea planului de reţea efectivul de personal se reflecta real. În cadrul primăriei s-a implimentat o comisie de control intern care precaută veridicitatea calculării şi achitării retribuirii muncii.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Actele normative în domeniul retribuirii muncii se respectă, încălcările şi neajunsurile s-au înlăturat. Privind îndeplinirea planului de reţea, efectivul de personal se reflectă real.

15. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirea muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

response:
Retribuirea muncii a salariaţilor primăriei or. Leova se efectuiază în conformitate cu normele legislative. În cadrul tarificaţiei personalului conform situaţiei de la 01.01.2015 au fost înlăturate neajunsurile constatate la acest capitol.

16. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor edificate.

response:
Reconstrucţia blocului B a şcolii nefinisate este reflectat în planul strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Sărătenipe anii 2014-2018, elaborate în anul 2013. La moment este elaborat proiectul tehnic de execuţie pentru reconstrucţie.

16. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor edificate.

response:
La obiectul “Construcţia şcoala noua Filipeni” pînă în prezent s-a atribuit codul cadastral. La şedinţa Consiliului Local, se v-a propune alocarea surselor financiare, pentru paşaportizarea, formarea bunului imobil şi evaluarea obiectului sus menţionat.

16. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor edificate.

response:
Scris. Președintelui raionului: De către Secţia Gonstrucţii şi Dezvoltarea Teritoriului anual se elaborează planul de investiţii şi reparaţii capitale care se prezintă Direcţiei Finanţe. Chestiunea referitor la examinarea propunerilor în cadrul şedinţei Consiliului raional privind finanţarea obiectelor nefinalizate, pentru posibila utilizarea pe viitor a Taberei de odihna din s. Hănăsenii Noi, fi inclusă în ordinea de zi a ședintei, care va avea loc în luna februarie 2015, pentru a primi о decizie respectiva.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Au fost înlaturate greşeli legate de obiectele nefinalizate la închierea anului 2014 cu închiderea conturilor.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Valorificarea mijloacelor destinate reparaţiei capitale la gradiniţa de copii în s.Ceadîr (sistema de încălzire şi reparaţii anterioare) s-au executat conform regulamentului în vigoare, prezentînd procesele verbale de recepţie finală la MF. Deasemenea a fost prezentată nota informativă la DF.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale se face conform destinaţiei, există un control intern permanent asupra utilizării mijloacelor financiare, cu precizarea sursei de acoperire. Se prezintă permanent dări de seamă către instituţiile ierarhic-superioare cu privire la utilizarea mijloacelor financiare.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Se efectuează monitorizarea valorificării investiţiilor şi reparaţiilor cu ulterioară contabilizare a obiectelor finalizate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Se efectuează monitorizarea valorificării investiţiilor şi reparaţiilor cu ulterioară contabilizare a obiectelor finalizate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Trimestrial se prezintă o notă informativă despre valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale şi se contabilizează regulamentar.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Monitorizarea valorificării mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale se executa permanent, au fost înlăturate încălcările cu privire la luarea la evidenţă a obiectelor edificate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Trimestrial se prezintă Note informative şi se contabilizează obiectele edificate şi se înlătură neregulele depistate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
S-au efectuat procese verbale cu privire la terminarea lucrărilor de reparaţii capitale şi s-au luat la evidenţa contabilă obiectele date.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
În anul 2013 privind investiţiile capitale de către fondul ecologic au fost prevăzute 500 mii. lei, şi executate 431,4 mii lei, care s-au luat la evidenţa contabilă la contul 216, tot la apeduct din contribuţia comunităţii s-au executat 2,7 mii. lei, care s-au luat la evidenţa contabilă la contul 212. Referitor la reparaţii capitale au fost efectuate următoarele şi s-au luat suma la bilanţ 699,1 mii. lei la contul 010. Reparaţia sediului primăriei 209,2 mii lei, reparaţia pardoselii în sala festivă la grădiniţă 42,5 mii lei, reparaţia acoperişului la casa de cultură 400,5 mii lei, iluminarea străzilor 46,9 mii lei.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor la construcţia reţelelor de apă potabilă şi canalizare s.Frumuşica se execută în permanenţă, prezentînd lunar la DF notă informativă despre valorificarea surselor financiare, iar la Fondul Ecologic Naţional procesele verbale a volumului de lucrări executate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Mijloacele bugetare destinate pentru investiţii şi reparaţii capitale se execută permanent, se prezintă o notă informativă trimestrială privind lucrările îndeplinite pe investiţii capitale şi se contabilizează toate obiectele edificate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
La reparațiile capitale se conduce de respectarea cadrului normativ, se i-au la evidenţa contabilă sinicosturile la obiectele edificate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Monitorizarea valorificării mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale se executa permanent, se prezintă informaţia privind volumul lucrărilor îndeplinite şi datoriile pe investiţii capitale.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Valorificarea mijloacelor destinate reparaţiei capitale la primărie, procurarea uşii de la intrare s-au executat conform regulamentului în vigoare. Deasemenea a fost prezentată nota informativă la DF.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
În vederea înlăturării neregulilor depistate privid valoarificarea mijloacelor bugetare pentru investiţiile si reparaţiile capitale sau luat masuri privid evidenta contabilă. Deasemea la înlaturare acestor nereguli a fost implicată si comisia de control intern.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Trimestrial se prezintă o notă informativă despre valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, neregulile depistate s-au înlăturat.

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

17. Şefilor subdiviziunilor CR Leova şi instituţiilor de învăţămînt din raion, să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Răspunsul prezentat de către președintele raionului: monitorizarea valorificării mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale se executa permanent, se prezintă о notă informativă despre valorificarea surselor financiare prevăzute în anexa 4 BS, fondul rutier raional și republican, Fondul Ecologic National, Bugetele locale, ect.

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

response:
Va asigura activitatea în grupurile de lucru personalului instruit in domeniul achiziţiilor publice.

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

response:
Prin decizia consiliului or. Iargara a fost constituit grupul de lucru responsabil de realizarea achiziţiilor publice.

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

response:
Personalul ce activează în grupul de lucru este instruit în domeniul achiziţiilor publice.

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

response:
Grupurile de lucru în domeniul achiziţiilor publice sunt constituite pe persoane instruite.

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

response:
Este format grupul de lucru privind achiziţiile publice, sînt specificate funcţiile şi atribuţiile fiecărui membru al grupului de lucru.

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

response:
Grupul de lucru compus din 5 persoane, specialişti cu studii superioare şi medii de specialitate. Toţi membrii grupului de lucru au trecut instruire în domeniul achiziţiilor publice prin intermediul sametelor (seminarelor).

18.1 să asigure activitatea în grupurile de lucru doar a personalului instruit în domeniul achiziţiilor publice;

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Elaborează şi implementează proceduri de control intern referitor la achiziţia mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor şi întreprinderea masurilor pentru înlaturarea iregularităţilor constatate de audit.

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
A fost elaborat regulamentul cu privirea la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii publice.

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
S-au întreprins măsuri de înlăturare a iregularităţilor constatate de audit, s-au implimentat proceduri de control intern a lucrărilor şi serviciilor aferente achiziţiei mărfurilor.

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Simestrial se prezintă AAP o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică, semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
S-au luat măsuri şi au fost înlăturate greşelile în privinţa iregularităţilor achiziţiilor mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor constatate de audit.

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Se asigură un control intern aferent achiziţiilor mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor.

18.2 să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achiziției mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și întreprinderea măsurilor de înlăturare a iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

19.1 să elaboreze şi să prezinte spre aprobare Consiliului raional un proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii de definire a cheltuielilor cu caracter excepţional şi imprevizibil;

response:
Preşedintele raionului: A fost elaborat un Regulamentul privind constituirea Fondului de Rezervă al Consiliului Raional Leova şi utilizarea mijloacelor acestuia, care a fost aprobat prin decizia CR Leova nr.3.5 din 03.07.2014.

19.2 să implementeze proceduri de control intern care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

response:
Reieșind din prevederile Regulamentului se va asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Am solicitat înregistrarea la OCT Leova, înregistrarea bunurilor imobile neînregistrate prin demersul nr.116 din 20.11.2014 dar pînă la moment nu am primit nici un răspuns.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Au fost întreprinse unele măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică a Primariei Tomai. Primaria Tomai a solicitat inregistrarea la ОСТ Leova a bunurilor imobile. La primărie au ramas neînregistrate două bunuri imobile (ambulatorul,cazageria)

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Măsurile în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, sînt efectuate liste cu deţinători de terenuri şi bunuri imobiliare 76 persoane în extravelan şi 51 persoane în intravelan.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
A întreprins măsuri a înaintat demers la data de 24.11.2014 la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru privind terenurile proprietate publică de a fi înregistrate, la data de 16.12.2014 cu nr.02/1-27/98 am primit răspuns, că lucrările nominalizate pot fi executate pe bază de contract bilateral cu Întreprinderea de Stat “IPOT”, la moment nu e posibil de a încheia contract din lipsa finanţelor.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
A solicitat înregistrarea la OCT Leova a bunurilor imobile, proprietate publică, ca reţelele de gaze, fîntîna arteziană, drum de importanţă comunală la care răspunsul OCT a fost că astfel de obiecte nu pot fi înregistrate în registrul bunurilor imobile.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
La aprobarea bugetului pentru anul 2016 vor fi examenate posibilităţile financiare pentru înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Se află în proces de judecată bunul imobil punctul de vînzare Cneazevca II, asupra căruia primăria solicită drept de proprietate. S-a procurat în luna noiembrie 2014, casa individuală în s.Cîzlar, care este în proces de înregistrare în bun imobil cu destinaţie socială Centrul Cultural Cîzlar. S-au încheiat contracte de locaţiune cu persoanele ce locuiesc în apartamentele neprivatizate, proprietate Primăria com.Cneazevca.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Conform deciziilor consiliului local patrimoniul public scos la licitaţie au fost inregistrate la OCT.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Au fost întreprinse unele masuri în vederea înregistrării patrimoniului proprietate publica: ce priveste staţia de aşteptare în s.Victoria a fost înaintată cerere la Arhitectorul raionului pentru perfectarea autorizaţiei de construcţie. Centrala termică cu gaze naturale - au fost făcute modificari în buget şi s-au preconizat surse financiare pentru înregistrare. Celelalte obiecte indicate (drumul, gard de fier) reieşind din raspunsul OCT Leova nu pot fi înregistrate în registrul bunurilor imobile.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
A întreprins măsuri în privința înregistrării patrimoniului proprietate publică Școala veche la organul OCT.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Este înregistrat patrimoniul public cu excepţia încăperii OMF Covurlui, care este în curs de înregistrare. A fost recepţionat de organul cadastral şi în timpul cel mai apropiat vor fi înlăturate divergenţele şi v-a fi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile si terenurilor aferente acestora deţinut de or. Leova, a fost transferat către administraţia publică locală.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Au fost întreprinse unele măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietatea Primăriei, la solicitarea de a inregistra la ОСТ Leova a bunurilor imobile, proprietate publică, reieșind din răspunsul OCT obiectele indicate nu pot fi inregistrate în registrul bunurilor imobile din motiv că nu sunt documente confirmative ca anume Primăria comunei Sărăţica Nouă este proprietar al acestor obiecte. În prezent sunt în lucru alte obiecte în privinţa cărora nu sa făcut solicitare la OCT din motiv ca înregistrarea necesită cheltuieli, în prezent primăria nu dispune de astfel de mijloace financiare.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
S-a întocmit actul şi lista de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică, coordonate cu preşedintele raionului şi aprobate de CL prin Decizia CL 9/10 din 08.12.2014, neînregistrate anterior, transmise OCT Leova spre înregistrare.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Au fost perfectate documentele pentru atribuirea numerelor cadastrale la următoarele bunuri imobile – clădirea primăriei, grădiniţa nr.2, casa de cultură, monumentul eroilor căzuţi în lupte.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Se preconizează în anul 2015 înregistrarea patrimoniului proprietate publică în rezultatul măsurărilor masive , care vor fi efectuate pe parcursul anului 2015 de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
A intreprins unele masuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietăţii publice a primăriei. Primaria comunei Tomaiul Nou a solicitat inregistrarea la OCT Leova a bunurilor imobile a proprietăţii publice.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
S-au întreprins unele măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietatea publică a com.Vozneseni. Primăria a solicitat înregistrarea la OCT Leova a bunurilor imobile proprietatea publică.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
A fost adresat şi expediat un demers directorului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru d.Anatolie Ghilaş cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică UAT Orac cu suprafaţa de 458,77 ha. Ne-a fost expediat răspunsul cu nr.36/01-07/2271 din 20.12.2014 că demersul expediat de primărie a fost înaintat IS Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului şi lucrările date sunt necesar de efectuat în baza de contract.

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Au fost înregistrate bunuri imobile (terenuri): Staţia tinirilor naturalişti 5701220132 - 3,45 ha Stadionul 5701217209 - 3,02 ha Grădiniţa 5701216079 - 0,96 ha Teren pentru construcţii 5701215202 - 0,12 ha 5701222352 - 0,12 ha 5701215197 - 1,39 ha 5701213348 -0,70 ha 5701218476 - 0,0705 ha 570121847 - 0,0705 ha 5701224006 - 0,25 ha 5701216206 - 0,0045 ha 5701216205 - 0,012 ha 5701206235 - 0,02 ha 5701218477 - 0,0065ha 5701221250 - 0,243 ha

20.1 să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

response:
Președintele raionului Leova: au fost întreprinse unele măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică a Consiliului raional, direcţiilor şi secţiilor subordonate Consiliului raional in conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare după cum urmează: Consiliul raional a solicitat inregistrarea la ОСТ Leova a bunurilor imobile, proprietate publică, reieșind din răspunsul OCT obiectele indicate nu pot fi inregistrate în registrul bunurilor imobile.

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Înregistrarea drepturilor asupra 12 terenuri proprietate publică cu suprafaţa de 452 ha nu o putem efectua din lipsa mijloacelor financiare la bugetul Primăriei. La solicitarea cet.Diacon Oleg locuitor al s.Sărăteni pentru arenda a 8 ha de păşuni, cu scopul de a înbunătăţi păşunele prin semănături cu ierburi perene, Consiliul comunal a primit decizia de a forma bunul imobil cu suprafaţa de 8ha. Cu formarea bunului imobil terenul va fi transmis în arendă cu calcularea impozitelor conform legislaţiei în vigoare.

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Conform planului de măsuri au fost înlăturate neajunsurile depistate în gestionarea fondului funciar proprietate publică şi se ţîne la control de specialistul Primăriei Brînzan E.

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
A întreprins următoarele măsuri s-au făcut modificări în darea de seamă funciară la data de 01.01.2015, s-a înaintat un demers la OCT Leova la data de 06.10.2014 de a modifica dreptul de proprietate asupra terenurilor deţinute de UAT dar înregistrate după or.Leova.

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Specialistul în relaţii funciare a primăriei Ceadîr a evaluat şi calculat terenul aferent clădirii administrative cu suprafaţa de 15 ari şi repartizat agenţilor economici care gestionează această clădire SC «Tavgam-Com» SRL, SRL «Agro-Nimbul». În aşa mod a fost calculat şi terenul aferent brigăzii de tractoare care aparţine ambelor agenţi.

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Conform planului de măsuri au fost înlăturate neajunsurile depistate în gestionarea fondului funciar proprietate publica şi se ţine la control de specialistul Primăriei Diacon E.

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Se menţine un control permanent asupra deciziilor adoptate privind respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul funciar şi se colaborează cu instituţiile specializate din domeniu.

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2 să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

response:
Serviciul Relaţii Funciare si Cadastru din cadrul DAARFC a întocmit un plan de măsuri, privind înlăturarea neajunsurilor depistate în gestionarea fondului funciar proprietate publica UAT din raion cu indicarea responsabililor și termenilor de realizare. Astfel la seminarul organizat cu specialiştii pentru reglamentarea regimului proprietătii funciare din primarii s-au analizat obiecţiile constatate de către auditul Curţii de Conturi şi sâu înaintat propuneri concrete pentru deminuarea acestora. Pe parcurs s-a conlucrat cu autorităţile publice locale pentru a înregistra dreptul asupra 424 terenuri proprietate publică cu suprafata de 18908,98 ha. În procesul utilizării terenurilor arabile proprietate publică cu suprafaţa totală de 221,95 ha, în baza contractelor de arendă, cu deţinătorii acestora în cadrul a 16 primării au fost luate masurile respective de autorizare a suprafeţelor indicate şi identificate în dările de seamă funciară la situaţia 01.01.2015. Se află în curs de executare a măsurilor respective de către consiliile locale ale 14 UAT privind utilizarea terenurilor proprietate publică aferente construcţiilor private ре suprafaţa de 58,81 ha.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
Se întreprind măsuri cu privire la achitarea datoriilor de către SRL ”Pesco-Impesc” pentru arenda bazinului acvatic cu suprafaţa de 8,30 ha în sumă de 9100,91 lei. Ne-am adresat în privinţa aceasta şi la Procuratura raionului Leova şi la IFS Leova, fiindcă conducătorul SRL,,Pesco-Impesc” în persoana Mereacre Valentin refuză să plătească datoriile şi plăţile curente în bugetul primăriei. IFS Leova au promis să ne ajute să soluţionăm problema dată.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
Revizuirea şi ajustarea contractelor de arendă se efectuează, operaţiunile economice legate de recuperarea datoriilor sînt contabilizate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
Referitor la creanţele de la contractele de arendă au fost încasate veniturile, chitanţa nr. 035037 din 11.07.2014 suma de 397,90 lei, chitanta nr. 703416 din 25.06.2014 suma de 18,40 lei, suma totatlă de 416,30 lei, s-au încheiat contracte de arendă cu AE pe suprafaţa de 10,20 la suma de 6588,39 lei.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
S-a încheiat contractul de arendă privind terenul agricol cu suprafaţa de 30,0 ha, cu aplicarea corespunzătoare a gradului de fertilitate a solului şi cotei impozitului funciar. Se întreprind măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru modificarea contractelor de arendă pentru 3 UAT ce nu au încasat venituri de 78,5 mii.lei, urmare a deminuarii indicilor cadastrali, în scopul majorării veniturilor de la arenda terenurilor agricole proprietate publică.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
A fost încheiat contractul de arendă a terenului arabil cu suprafaţa de 52,84 ha.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
A fost încheiat contract de arendă a terenului arabil proprietate publică (lotul şcolii) cu suprafaţa de 4,72 ha, calculată şi încasată plata de arendă pentru anul 2014. Plata pentru arenda terenurilor proprietate publică (a iazului) în sumă de 10,4 mii lei a fost încasată şi virată pe contul primăriei la data de 21.02.2014.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
Au fost revizuite și ajustate contractele de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, sa încasat integral în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
A fost încheiat contract de arendă între CAP “Glia” şi primăria Tigheci pe terenurile destinate drumurilor cu S - 58,3 ha, achitată plata de arendă anuală a acestor terenuri pentru a.2013, 2014 în sumă de 78207,58 lei.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
Referitor la valoarea creanţelor de la arenda terenurilor: -pe data de 26.03.2014 Dragneva N achitat 259,00lei, -pe data de 25.05.2014 Jelev F 105,60lei -pe data de 17.11.2014 Mleccov I 760,16lei -pe data de 16.12.2014 Chiciuc V 380,08lei.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
Referitor la valoarea creanţelor de la vînzarea, cumpărarea şi arenda terenurilor necontabilizate (27,9 mii lei): - pe data de 09.01.2014 SRL „Faiitor" a achitat 27,4 mii lei pentru terenul agricol cumparat. - pe data de 24.09.2014 Cepeleaga Larisa a achitat datoria de 121,18 lei pentru spaţiul locativ. - suma de 506,25 lei achitate de arendaşul Palii Ştefan înainte de termen pentru perioada 01.01.2015-15.05.2015. Operațiunile date au fost contabilizate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
S-au făcut recalcule la contractele de arenda a pămîntului şi s-au întocmit corect contractele de arenda conform regulamentului, a fost stabilit corect autorizaţia referitor la II Marchet- Dubceac conform metrilor folosiţi.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

response:
I.I. ”Luza-Agro” achitat pentru arenda pamintului aferent 10.10.2014 1267.69 lei -23.12.2014 achitat 1268.0 lei

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

20.3 să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare în conformitate cu prevederile regulamentare, cu contabilizarea operațiunilor economice legate de acestea și cu recuperarea datoriilor și a veniturilor neacumulate.

21.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate;

21.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate;

response:
S-a calculat suprafaţa drumurilor dintre cîmpuri şi s-a făcut contracte de arendă la următorii agenţi economici: SRL”Rudon-Grup” suprafaţa 4,55 ha, CAP “Manibeevca” suprafaţa 1,89 ha, GŢ “Neghină Dumitru” suprafaţa 0,50 ha.

21.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate;

21.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate;

response:
Întreprinderea Municipală ,,Apă-Canal Sarata Nouă” este în etapa a 2-a de lichidare.

21.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate;

21.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate;

21.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
A restabilit în evidenţa contabilă patrimoniul transmis IM "Salubr-Leova" şi ÎM "Moara din Leova" în sumă totală de 5678,5 mii lei şi, respectiv, de 53,2 mii lei prin formula contabilă Dt 136 Ct 265. In mod corespunzător sa efectuat calculul şi înregistrarea în evidenţa contabilă a uzurii mijloacelor fixe în sumă totală de 84,1 mii lei prin formula contabila Dt250 Ct020.

21.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
A asigurat reflectarea corespunzătoare în evidenţa contabila a fondurilor fixe transmise în gestiune IM "Servicii Beştemac" în sumă totală de 2670,4 mii lei precum şi a mijloacelor băneşti depuse în capitalul statutar în suma de 0,5 mil lei.

21.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

21.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
Prim.Cazangic a asigurat reflectarea corespunzătoare în evidenţa contabila a fondurilor fixe transmise in gestiune IM "Servicii Cazangic" în sumă totală de 130,9 mii lei, precum şi a mijloacelor băneşti depuse în capitalul statutar în sumă de 1,0 mii lei.

21.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
A reflectat corespunzător în evidenţa contabila obiectul sportiv în sumă totală de 147,6 mii lei.

21.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
presedintele raionului: La data de 31 martie 2014 institutiile de invatamint cu statut de persoana juridica subordinate Consiliului Raional au transmis cu titlu gratuit costul lucrarilor de reparatii si investitii capitale in proprietatea APL de nivelul I, care au majorat valoarea mijloacelor fixe (cladirilor) in suma de 2810.8 mii lei.

21.3 să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

21.3 să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

21.3 să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

21.3 să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

21.3 să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

21.3 să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

21.4 să examineze relevanța/oportunitatea restructurării operațional-financiare sau lichidării întreprinderii municipale (care nu activează o perioadă îndelungată), în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

21.5 să examineze oportunitatea modificării capitalului social al SA „Apă-Canal Leova” prin prisma asigurării intereselor fondatorului și acționarului și a integrității patrimoniului administrat de serviciul public de gospodărie comunală.

22. în comun cu IMSP și primarii or. Iargara, satelor/comunelor Băiuș, Borogani, Cazangic, Ceadîr, Cneazevca, Colibabovca, Covurlui, Hănăsenii Noi, Orac, Sărata-Răzeși, Sărățica Nouă, Sîrma, Tigheci, Tochile-Răducani, Tomai și Vozneseni să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticităţii evidenţei contabile a acestuia, atît la fondator, cît şi la IMSP, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile, cu implementarea procedurilor de control intern.

response:
Aparatul preşedintelui raionului a luat măsuri în vederea contabilizării conforme a valorii patrimoniului transmis IMSP în sumă de 3293,3 mii lei. S-au perfectat actele de inventariere în baza cărora au fost întocmite listele de inventariere a bunurilor imobile aflate în gestiunea IMSP: Spitalul raional Leova, Central de Sănătate Leova, Central de Sănătate Iargara, Central de Sănătate Sărăteni, Central de Sănătate Filipeni, coordonate cu APL de nivelul I Si Ministerul Sănătaţii al Republicii Moldova, aprobate prin decizia Consiliului raional Leova nr. 4.17 din 25.09.2014 (anexa), care au fost prezentate la ОСТ Leova pentru înregistrare în Regustrul bunurilor imobile. Parţial acestea au fost înregistrate (ре data de 22.12.2014). Lista obiectelor înregistrate se anexeaza celelalte obiecte se află in proces de înregistrare. După înregistrarea bunurilor imobile la ОСТ, Consiliul raional Leova fiind proprietar, conform legislaţiei în vigoare va transmite în comodat bunurile imobile IMSP în luna februarie 2015. Prim.Cneazevca a asigurat încheierea contractului de comodat cu transmiterea respectivă în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 46,5 m.p. Prim.Tomai a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 372,3 m2 şi a terenului aferent cu suprafaţa de 0,09 ha; Prim.Hănăsenii Noi a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea in folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 75,0 m2 şi a terenului aferent cu suprafaţa .de 0,08 ha. Prim.s.Tigheci a asigurat incheierea contractului de comodat, cu transmiterea în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 52,0 m2. Prim.Baiuş: Clădirea punctului medical care se află pe teritoriul comunei a fost transmisă printr-un act de transmitere din data de 01.01.2002 la balanţa Spitalului Raional Leova. Contractul de comodat, cu transmiterea în folosinţă a încăperilor Gimnaziului cu suprafaţa de 4621,2 m2 a fost încheiat la data de 01.01.2013 Prim.or.Iargara: Fondator IMPS Iargara este CR Leova şi Aparatul preşedintelui raionului a luat măsuri în vederea contabilizării conforme a valorii patrimoniului transmis inclusiv şi IMPS CS Iargara. Prim.Cazangic: a întreprins următoarele măsuri, s-au perfectat actele de inventariere a bunurilor imobile aflate în gestiunea IMSP care au fost prezentate la OCT Leova pentru a fi înregistrate în Registru bunurilor imobile. La moment se află în proces de înregistrare. După înregistrarea bunurilor imobile la OCT, primăria fiind proprietar, conform legislaţiei în vigoare va transmite prin contract de comodat bunurile imobile la IMSP. Este încheiat contract de comodat între gimnaziul “Mihai Viteazul” nr. 01 din 02 ianuarie 2013. Prim.Cneazevca: S-a asigurat încheierea contractului de comodat cu transmiterea respectivă în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 46,5 m.p. Prim.Tochile-Răducani a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea respectivă în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 102 m2 la suma de 128,9 mii lei şi a terenului aferent cu suprafaţa de 0,05ha Cont nr.01 din 02.01.2013 şi acordul adiţional nr.09 din 01.09.2014. Prim.Sîrma a asigurat încheierea contractului de comodat cu transmiterea respectivă în folosinţă IMSP a încăperilor cu suprafaţa totală de 200 m.p. şi a terenului aferent cu suprafaţa .de 0,02 ha. Scris.Prim.Borogani: S-a efectuat inventarierea patrimoniului public transmis în comodat în primărie cît şi la IMSP(Clădirea IMSP, anul transmiterii 01.09.2012 cu suprafaţa imobilului de 689,9 m2 cu valoarea obiectului în sumă de 1032158 lei) Prim.c.Sărăţica Nouă: a asigurat încheierea contractului de comodat, cu transmiterea în folosinţă: 1) IMSP a încăperilor şi a terenului aferent, contractul nu este înregistrat la OCT din motiv ca obiectul nu are documente confirmative că aparţine Primăriei însă procedura de înregistrare este în lucru; 2) Gimnaziului Sărăţica Nouă a încăperilor şi a terenului aferent, contractul nu este înregistrat la OCT din motiv ca nu era înregistrat corect terenul aferent clădirii Gimnaziului Sărăţica Nouă, la şedinţa consiliului comunal din 30.03.2015 a fost format bun imobil ternul aferent Gimnaziului Sărăţica Nouă şi în prezent este la înregistrare la OCT. Pînă la 30.05.2015 contractul de comodat va fi înregistrat la OCT.

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
A contabilizat diferenţa privind reevaluarea blocului locativ cu 80 de apartamente (45,3 mii lei).

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
A exclus din evidenţa contabila fondul locativ privatizat în sumă totală de 324,3 mii lei.

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
A exclus din evidenţa contabila fondul locative privatizat în sumă totală de 10,0 mii lei.

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
A exclus din evidenţa contabila fondul locative privatizat în sumă totală de 763,9 mii lei prin urmatoarea formula contabila Dt 250 Ct 010 Suma 763.9 mii lei;

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
A redenumit blocul locativ din locuinţa socială şi a dat în arendă prin contract locatarilor în număr de şase locatari.

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
a exclus din evidenţa contabila fondul locativ privatizat în sumă totală de 924,3 mii lei.

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
A exclus din evidenţa contabila fondul locative privatizat în sumă totala de 151,1 mii lei Dt 250 Ct 010.

23. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea şi aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri de administrare a blocurilor de locuit care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

24. Preşedintele raionului și DF să asigure descrierea și implementarea procedurilor și proceselor de control intern privind responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile din structurile subordonate CR, în vederea organizării evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare și monitorizări metodologice asupra conformităţii ţinerii evidenţei şi veridicităţii rapoartelor financiare şi patrimoniale ale AAPL (de nivelul I şi nivelul II).

17. să asigure respectarea cadrului normativ, să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern aferente valorificării mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

response:
Prim.com.Vozneseni a procurat două complexuri de joc pentru copii in suma de 51,7m.l.care au fost luate la evidenţa Dt 012 Ct 250 din greşeală. Amortizarea a fost calculată în suma de 8618l ei, in anul 2013 s-a depistat greşeala şi s-a reflectat Dt 013 Ct 250. În anul 2013 Proectul pe apeduct în suma de 241,8 m.l. a fost luate la evidenţa Dt 012 Ct 250 dar în martie 2014 a fost corectat la Dt 019 Ct 250.

Cerinte (31)

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Conform scris. parvenite de la prim.Romanovca nr.108-02/1-10 din 15.12.14 au fost înlăturate unele deficiențe constatate la recomandarea 8; 20.3.

RO_2470_HCC_34_Romanovca_Leova.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Scris. prim. s.Cupcui nr.61-02/1-37 din 25.05.2015: a examinat rezultatel auditului.

RO_2619_Cupcui.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Scris. prim. com. Tigheci: în baza circularei nr.446-02/4-7 din 09.12.2014 referitor la înlăturarea neajunsurilor depistate in urma auditului patrimoniului public de către Curtea de Conturi, conform planului de măsuri prezentat la Consiliul rational Leova, primăria comunei Tigheci a întreprins măsuri concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate în raportul de audit.

RO_2505_Tigheci.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
A examinat rezultatele auditului

RO_2615_Tomaiul Nou.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
A examinat rezultatele auditului.

RO_2620_Orac.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Informatia a fost prezentata Președintelui raionului Leova

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

response:
Scris. președintelui r-lui nr.04-02/4-7-1 din 06.01.2015 a informat, că prin decizia Consiliului raional Leova nr. 4.3 din 25.09.2014 a fost aprobat "Planul de acţiuni în vederea înlăturării deficienţelor şi asigurării implementării recomandărilor auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Leova pe anul 2013" (anexa).

RO_2465_HCC_34_CR Leova.pdf

2.2. pentru călăuză, şi se cere, în comun cu autorităţile de resort, să asigurare implementarea unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale în scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicarea rigorilor şi instrumentelor de control intern;

response:
Întru implimentarea Legii nr.229 din 23.09.2010 s-au organizat concursuri repetate de angajare în funcţia de auditor intern. În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului nr.304 din 30.12.2015 a fost angajat auditor intern. Pe anul 2016 este elaborat planul de Acțiuni În anul 2016 s-au efectuat doua misiuni de audit: - audit de conformitate la Directia Agricultura, relatii Funciare si Cadastru - audit financiar la Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei

2.3. pentru informare şi luare de atitudine ce ţine de plenitudinea şi credibilitatea bazei de impozitare aferente formării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv pentru formarea bugetelor locale şi redimensionarea transferurilor din bugetul de stat, precum şi privind necesitatea ajustării cadrului regulator pentru asigurarea evidenţei contabile a patrimoniului public;

response:
Scris. MF nr. 05-02/25 din 17.11.2014: La data de 1 noiembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind modificarea şi complelarea unor acte legislative nr. 267 din 01.11.2013, prin care au fost operate modificări la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-X111 din 24 aprilie 1997, astfel fiind instituit un nou sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, care urmează a fi implementat în toate unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv Leova. Noul sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale are menirea să stimuleze colectarea veniturilor proprii de către autorităţile publice locale, precum şi să asigure autorităţilor publice locale stabilite, transparenţă şi predictibilitate în planificarea strategică şi gestionarea treburilor locale. Mai mult ca atît, în condiţiile noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, cheltuielile autorităţilor publice locale sînt determinate de nivelul veniturilor obţinute de fiecare imitate administrativ-teritoriala şi nu de valoarea estimata la nivel central, ca in prezent. Astfel, fiecare autoritate publică locală va fi direct interesată să colecteze cît mai multe venituri pcntru a putea cheltui mai mult potrivit nevoilor lor specifice. Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţa faptul că, la recomandările Curţii de Conturi, au fost expediate în adresa Consiliilor raionale, scrisori prin care s-a solicitat reflectarea distinctă în evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valorii capitalului social, precum şi a cotei părţi în societăţile pe acţiuni. La capitolul ce ţine de administrarea neconformă şi monitoringul ineficient asupra activităţii entităţilor fondate, precum şi asupra patrimonhdui îransmis în gestiunea acestora, se menţionează că, aplicînd prevederile pct.30 din Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 387 din 28.05.2014, administraţia raionului Făleşti urmează să organizeze procesul de efectuare a controlului asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii municipale şi societăţilor comercială în care are calitate de fondator.

RO_2466_MinFin_Leova.pdf

2.4. pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Leova confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Scris. IFPS nr.26-17/13-54/04 din 21.01.2015: Organul fiscal teritorial a verificat datele primăriilor şi indicii din sistemul informational privind evaluarea veniturilor pasibile impozitării de la utilizarea terenurilor proprietate publică. Ca rezultat, la 3 primării s-a constatat că un agent economic a diminuat suprafaţa de teren agricol pentru anul 2013 cu 15,63 ha. La agentul economic menţionat (SRL „Rodenticid"), la 10.11.2014 a fost efectuat un control fiscal prin metoda verificării totale, care a depistat şi acest caz ce a dus la diminuarea impozitului funciar cu 1172 de lei (copiile actului şi deciziei se anexează). Au fost elaborate planuri comune de activitate, iar in perioada anilor 2013 - 2014 IFS Leova a organizat seminare cu perceptorii fiscali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - întreprinderi agricole cu statut de persoane fizice, ce urmau să-şi înregistreze activitatea in conformitate cu legislaţia. In cadrul inventarierii altor obiecte impozabile, au fost depistate şi alte divergenţe la achitarea veniturilor in bugetele locale, care vor fi supuse acţiunilor de înlăturare la administrarea indicilor pentru anul 2015.

RO_2468_IFPS.pdf

2.4. pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Leova confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Răspunsul este prezentat de către IFPS nr.26-17/13-54/04 din 21.01.2015:

2.5. se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.

response:
Scris OT Hîncești nr. 1303/OT7-05 din 17.01.2015: La compartimentul exercitarea controlului de legalitate a actelor administrative emise in perioada vizată de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Leova, menţionăm că la compartimentul "Buget şi finanţe" a fost notificată о decizie. Respectiv, la data de 24.07.2014 prin Notificarea nr.l304/OT7-299, Oficiul teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat a solicitat abrogarea Deciziei Consiliului local Filipeni nr.4.15 din 30.05.2014 "Cu privire la alocarea surselor financiare unei instituţii de cult". Actul administrativ nominalizat a fost abrogat in mod corespunzător prin Decizia nr.5.10 din 23.09.2014 (documentele relevante se anexează).

RO_2467_OT Hincesti.pdf