Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 33 din 30 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Făleşti pe anul 2013

Numar 238-246 din data de 2014-06-30 Nr. cerinte: 39 Nr. recomandari: 224

La data de 30 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Făleşti pe anul 2013.

Scopul auditului a fost verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) din raionul Făleşti a prevederilor actelor normative în procesul bugetar; corespunderea cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor / taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; verificarea administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Sintetizînd abaterile și iregularităţile admise de autoritățile administrației publice locale din raionul Făleşti în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anul 2013, se atestă că autorităţile respective nu au manifestat o preocupare relevantă, pentru cuantificarea și evaluarea materiei impozabile aferentă formării surselor de completare a bugetelor locale întru realizarea intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat.

În perioada supusă auditării, AAPL nu au identificat, şi evaluat potenţialul economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea şi prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT (nivelul I şi II) din raion, cu evitarea disproporțiilor și inegalităților în stabilirea relațiilor interbugetare la nivelul acestor bugete. Totodată, autoritatea financiară nu a aplicat exigențele de profil pentru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi cu autorităţile fiscale, statistice şi cadastrale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare fiind redus şi gradul de responsabilitate conferit Direcției Generale Finanțe şi Economie prin atribuţiile funcţional-instituţionale. Neasigurarea instrumentelor analitice și deficiențele cadrului metodologic s-au soldat cu diminuarea propunerilor de venituri la buget, estimate de audit la cca 2,8 mil.lei. În acelaşi timp, neidentificarea şi neevaluarea surselor aferente finanţelor publice au determinat neimobilizarea veniturilor bugetelor locale în sumă totală de la 2,8 mil lei pînă la 7,7 mil.lei (inclusiv: 1,3 mil.lei - 6,2 mil.lei venituri din arenda terenurilor aferente obiectivelor private; 0,6 mil.lei - veniturile din arenda bazinelor acvatice; 0,9 mil.lei - venituri din folosinţa încăperilor).

O rezervă nevalorificată la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2013, au însumat 2,4 mil.lei.

Managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde normelor legale, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli de la cadrul regulator care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestor iregularități fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern. Astfel, se menţionează:

valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare privind acest domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 9,6 mil.lei;
neconformarea la cadrul de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achiziţiilor publice evaluate la 4,8 mil.lei;
nerespectarea normelor legale aferente retribuirii muncii a determinat efectuarea de  plăţi neregulamentare (0,1 mil.lei).
Sistemul de management al AAPL (nivelul I şi II), care  nu asigură regularitatea şi legalitatea administrării patrimoniului public, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 113,1 mil.lei;
neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică  în valoare de cca 13,9 mil.lei;
administrarea neconformă şi monitoringul ineficient asupra activităţii entităţilor fondate, cît şi asupra patrimoniului transmis în gestiunea acestora, ceea ce a generat iregularităţi în acest domeniu de peste 24,6 mil.lei;
nedispunerea și nemonitorizarea de către CR a încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis în gestiune instituţiilor medico-sanitare publice în sumă totală de 24,7 mil.lei;
neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de  cca 13,9 mil.lei;
neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT şi privată), evidenţa defectuoasă şi lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce amplifică riscul gestiunii neautorizate a terenurilor proprietate publică și, respectiv, al neimpunerii fiscale şi pierderii, după caz, a dreptului de deţinător.
Managementul financiar-contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.

Verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor din auditul efectuat anterior de Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL din raion a ignorat necesitatea remedierilor de rigoare. Astfel, din 22 recomandări expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 74 din 24.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Făleşti pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public", 14 nu au fost executate.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul managementului financiar și controlului intern ineficient de care au dat dovadă factorii de decizie din cadrul AAPL la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (224)

1.1 în comun cu autoritățile financiare și fiscale: să asigure calitatea planificării indicatorilor bugetului raionului şi implementarea modelelor analitice/procedurilor pentru inventarierea potențialului economic și evaluarea masei impozabile, inclusiv prin acordarea asistenţei/instruirii personalului primăriilor pentru identificarea obiectelor și subiecților impunerii fiscale;

response:
Scris. Președintele r-lui nr/02/1-09-41 din 18.02.2015 si scris.nr.02/1-09-103 din 12.05.15: Direcţia Generală Finanţe şi Economie Făleşti în luna noiembrie a anului 2014 a organizat seminar de instruire a personalului din cadrul primăriilor (agenda se anexează). In scopul unei evaluări şi monitorizari eficiente a planificării veniturilor UAT de nivelul întâi, Direcţia Generală Finanţe solicită următoarele: -Datele Inspectoratul Teritorial Fiscal privind baza impozabilă a UAT de nivelul I; -Regulamentul privind taxele şi impozitele locale pe anul de gestiune; -Informaţia cu privire la existenţa terenurilor pe teritoriul UAT, avizate de specialistul în relaţii funciare şi cadastru; -Calculele impozitelor funciar şi imobil; -Certificate privind calcul taxelor locale a încasărilor nefiscale, vizate de APL; -Contracte privind arenda terenurilor cu destinaţie agricolă şi terenurilor cu destinaţie neagricolă; -Dările de seamă ale perceptorului fiscal. Totodată în scopul eficientizării planificării veniturilor proprii de către Direcţia Generală Finanţe sunt întreprinse următoarele măsuri de control intern: Confruntarea datelor prezentate de UAT de nivelul întâi cu informaţiile generalizate privind calculul impozitelor şi taxelor agenţilor economici prezentate la Inspectoratul fiscal teritorial; Monitorizarea şi analiza sistematică a încasării veniturilor pe fiecare UAT pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări; Controale tematice privind corectitudinea calculării impozitelor, taxelor şi altor venituri proprii; Monitorizarea modificărilor intervenite în cotele impozitelor şi taxelor, şi înaintarea către APL a propunerilor de ajustare a sumelor planificate la baza impozabila. Cu privire la acumularea restanţelor la bugetele UAT, Inspectoratul Teritorial Fiscal a convocat şedinţa de lucru cu contribuabili restanţieri.

1.2. în comun cu autoritățile financiare și fiscale: să inițieze procedurile de rigoare privind fundamentarea stabilirii şi încasării impozitelor pe proprietate.

response:
Inspectoratul Fiscal de Stat ре raionul Făleşti a întreprins un şir de măsuri pe marginea recomandărilor menţionate. întru asigurarea unei administrări fiscale corecte şi eficiente а impozitului pe proprietate a fost adusă la cunoştinţa primarilor informaţia despre intrare în vigoare a Legii nr. 267 din 29.11.201 privind monitoringul bunurilor imobile, care are drept scop crearea unui mecanism de actualizare a datelor privind bunurile imobile în vederea susţinerii sistemului de impozitare. Toţi perceptorii fiscali au fost instruiţi de către administratorul bazei de date a IFS ре raionul Făleşti referitor la lucrul cu sistemul informational automatizat "Cadastrul Fiscal" (copia scrisorii IFS pe raionul Făleşti se anexează).

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

response:
Scris. com. Sărata Veche nr.298 din 12.02.2015: a examinat sîtuaţia privind terenul bazinului acvatic "Gîrla" şi conform Hotăririi Curţii Supreme de Justiţie bazinui aparţine statului. Urmează a fi dat in folosință.

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

response:
Raspunsul cons.com. Logofteni: în baza contractului de folosinta a iazului nr. 03 din 22.05.2013 , a transmis în folosinta (arenda) iazul cu numarul cadastral 4344106064, suprafata 41.2184 ha., stabilind plata anuala de arenda în valoare de 68,6 mii lei. Pentru anul 2013 plata de arenda în valoare de 40,0 mii lei a fost achitată, respective: la 19 aprilie 2013 suma de 6860 lei si la 2 octombrie 2013 suma de 32000 lei.

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

response:
Au fost încheiate acorduri adiţionale îa contracte unde suprafaţa iazurilor arendate au fost calculate împreună cu zona riverană. A fost trimisă scrisoare de avertisment repetat cu nr.11 din 16.02.2015 arendaşilor de iazuri, în caz contrar vor rezilia contractul.

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

2. să examineze situaţia privind terenurile bazinelor acvatice înregistrate ca proprietate a statului în vederea atribuirii regulamentare a acestora în folosinţă şi încasării plăţilor din arenda lor.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
Scris. nr. 34 din 30.03.2015: pe parcursul desfaşurării misiunei de audit, primaria a înregiastrat la evidenţa mijloacelor fixe suma de 2490,3 mii lei si anume: Terenul stadionului cu suprafaţa de 1,8 ha în valoare de 2338,1 mii lei. Clădirea stadionului cu suprafaţa de 66,0 m2 m valoare de 12,0 mii lei. Copaci de nuc în număr de 936 bucăti (trasmisi în arendă ) în valoare de 140,2 mii lei. La stabilirea taxei comerciale se va lua în consideraţie suprafaţa obiectului comercial şi/sau prestări servicii la elaborarea bugetului. A fost încheiat contract de arendă a terenului aferent cu SA "Uzina maşinilor de salubritate " pe suprafaţa de 12,5 ha.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
Cererea a fost discutată la şedinţa consiliul local nr.03 din data de 04.08.2014. Consiliul a acceptat cererea privind privatizarea parţială a imobilului.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
Primăria com. Sărata Veche nr.298 din 12.02.2015: Prin decizia Consiliului comunal a fost creată comisia de licitaţie, toate bunurile publice sunt date folosinţă (arendă) prin licitaţie publică. Procesese verbale fiind prezentate la Oficiu Teritorial al Cancelariei de Stat Bălti.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
Scris. Primăriei s.Hîncești nr. 30 din 26.02.2015: a asigurat monitonzarea şi administrarea conformă a procesuiui de dare în folosinţă a bunului public, cu implimentarea unor proceduri de control intern. Primăria Hînceşti vă transmite copia deciziei nr.6/1 din 14.09.2004 cu privire la transmiterea cladirii casei de deservire socială, proprietate publică, de la balanţa primăriei Hînceşti la balanţa spitalului raional Făleşti, şi copia actului de primire-predare a clădirii a fostei case de deservire socială s. Hînceşti transmisă împreună cu terenul de pămînt aferent, care constituie 0,03 ha.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
S-au întocmit contracte de arendă a terenurilor aferente clădirilor cu deţinătprii bunurilor.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
1.Privind terenurile proprietate a UAT aferente constructiilor, ceea ce determina neincluderea veniturilor in bugetele locale si respectiv genereaza neincasarea platii pentru folosinta terenurilor in suma de 55.0 mii lei, si a impozitului funciar in suma de 20.6 mii lei. -Pentru aceste terenuri nu pot fi incheiate contracte de dare in folosinta, deoarece constructive amplasate pe aceste terenuri reprezinta proprietate a persoanelor fizice obtinute in urma privatizarii (cotasilor) si о buna parte din ele sunt deteriorate sau demolate si nu se folosesc. 2. Privind transmiterea imobilelor in gestiunea IMSP, in lipsa deciziilor respective ale consiliilor locale, precum si a contractelor si/sau a actelor de primire- predare, ce a conditionat nestabilirea si neacumularea veniturilor in suma de 0.01 mil.lei. - Aceasta situatie este conditionata de faptul ca imobilul dat nu este inregistrat in evidenta primariei si la OCT. S-a inaintat cerere catre ОСТ in vederea rezolvarii problemei date.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
Primăria s. Hîncești nr.30 din 26.02.2015: a asigurat monitonzarea şi administrarea conformă a procesuiui de dare în folosinţă a bunului public, cu implimentarea unor proceduri de control intern. Primăria Hînceşti vă transmite copia deciziei nr. 6/1 din 14.09.2004 cu privire la transmiterea cladirii casei de deservire socială, proprietate publică, de la balanţa primăriei Hînceşti la balanţa spitalului raional Făleşti, şi copia actului de primire-predare a clădirii a fostei case de deservire socială s. Hînceşti transmisă împreună cu terenul de pămînt aferent, care constituie 0.03 ha.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
Specialistul înproblemele perceperii fiscale, conform Legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, art. 8 punct. 6 sporul simestrial prevăzut in aliniatul 1, a fost sanctionat din motiv că a desfaşurat о activitate timp de 4 ani de serviciu necorespunzătoare. Respectarea procedurilor privind execuţia UAT privind execuţia bugetului local pe anul 2013 a fost examinat şi aprobat la şedinţa consiliului local din 21.05. 2014 (decizia consiliului local se anexează)

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

response:
Consiliul comunei Obreja Veche a abrogat Decizia consiliului din anul 2008 cu privire la delimitarea terenurilor si a bunurilor primind noua Decizie cu privire la aprobarea listelor bunurilor proprietate publica a comunei si vinzarea unor bunuri de pe teritoriul comunei ce nu au putut fi folosite anii precedent.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în folosinţă a bunurilor publice, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

response:
Primăria com. Sărata Veche a efectuat inventarierea terenurilor, stabilind taxa pentru arenda terenurilor proprietate publică.

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Primăria Com. Călugăr a încasat suma de 6,1 mii lei, conform contractului de vînzare-cumparare.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

5. să întreprindă măsuri în vederea excluderii înstrăinării drepturilor asupra terenurilor proprietate publică în lipsa delimitării acestora şi separat de alte bunuri imobile, cu revizuirea deciziilor/contractelor de vînzare a terenurilor aferente domeniului public.

5. să întreprindă măsuri în vederea excluderii înstrăinării drepturilor asupra terenurilor proprietate publică în lipsa delimitării acestora şi separat de alte bunuri imobile, cu revizuirea deciziilor/contractelor de vînzare a terenurilor aferente domeniului public.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

response:
Periodic s-a efectuat şi se efectuiază controale de prezenţă, frecvenă a copiilor, întocmirea conform normativelor legale a meniului şi corespunderea acestuia cu mesele oferite copiilor, respectarea graficului şi regimului de lucru a personalului grădiniţelor,respectarea regulilor şi normelor sanitare în instituţiile respective, se înlătură periodic iregularităţi la nerespectarea normelor alimentaref în perioada imediat următoare persoana responsabilă contabil şef Ala Procopciuc va elabora şi implimenta un plan de acţiuni concrete în vederea respectării recomandării nr.7 din Raport).

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

response:
S-au întreprins următoarele măsuri: s-au efectuat şi se efectuează periodic controlul prezenţei şi frecvenţei copiilor din instituţiile preşcolare, intocmirea şi corespunderea meniului conform normativelor legislaţiei în vigoare şi corespunderea acestuia cu mesele oferite copiilor (de menţionat că, în anul 2014 normativul financiar pentru alimentaţia copiilor din grădiniţa de copii a atins cifra de 14,46 lei/ zi / copil în comparaţie cu anul 2013 - 11,89 lei / zi / copil), respectarea de către personalul instituţiei a graficului şi regimului de activitate , respectarea regulilor şi normelor sanitare din instituţiile respective, respectarea normelor sanitare personale de către angajaţii instituţiilor preşcolare, petrecerea examenelor medicale la angajare şi periodice. (Intru înlăturarea iregularităţilor la nerespectarea normelor de alimentaţie persoana responsabilă , în perioada imediat următoare va elabora şi implementa un plan de acţiuni concrete în vederea respectării recomandării pct.nr.7 din Raport.)

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

response:
Scris. prim. Pruteni nr. 53 din 06.04.2015: începînd cu 1 ianuarie 2014 şi trei luni a anului curent primăria asigura respectarea limitelor financiare minime stabilite prin normele a probate. (este anexata inform. privind alimentatia copiilor la gradinita Pruteni pe an. 2014-2015)

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

response:
La gradinita de copii din comuna Risipeni se respecta normele financiare si naturale la alimentarea copiilor.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

response:
Primăria s. Musteața a informat despre implementarea procedurilor de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare şi naturale la alimentaţia copiilor din grădiniţa de copii „Izvoraş" şi excluderea neregularităților ce ţin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

response:
au fost întreprinse următoarele acţiuni: - întocmirea conform normativelor legale a meniului şi corespunderea acestuia cu mesele oferite copiilor; - respectarea regulilor şi normelor sanitare în instituţia respectivă; - periodic s-a efectuat şi se efectuează controale de prezenţa frecventă a copiilor; - respectarea graficului şi regimului de lucru a personalului instituţiei. Se înlătură periodic iregularităţlle la nerespectarea normelor financiare şi naturale la alimentarea copiilor din instituţia preşcolară. A fost elaborat un plan de măsuri concrete în vederea respectării recomandării date.

7. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și înlăturarea iregularităților ce țin de acest domeniu.

response:
Sînt descrise acţiunile care să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

6. DGFE să asigure stabilirea unor criterii fundamentate şi transparente de determinare a transferurilor/normativelor de finanţare bugetară.

response:
Scris. Președintele rlui nr/02/1-09-41 din 18.02.2015 şi nr.02/1-09-103 din 12.05.15: Referitor la stabilirea criteriilor fundamentale şi transparente de determinare a transferurilor/ normativelor de fînanţare bugetară de către Direcţia generală Finanţe şi Economie Făleşti ele nu pot fi stabilite deoarece, transferurile se calculează în baza unei formule în dependenţa de capacitatea fiscală pe cap de locuitor, de populaţie şi suprafaţa UAT de nivelul I. Formula data este aprobată prin Legea nr. 397 din 19.10.2003 şi a întrat în vigoare începând cu 01.01.2015. Volumul transferurilor se stabileşte de către Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvernul Republicii Moldova. Totodată, începând cu 01.01.2015 nu sunt normative pentru planifîcarea cheltuielilor bugetare.

8. să asigure revizuirea strategiei pentru proiectele investiţionale, cu respectarea principiului transparenţei/eficienţei la alocarea surselor financiare, în funcţie de prioritatea obiectivelor (inclusiv a construcţiilor în curs de execuţie), cu scopul utilizării raţionale a finanţelor publice.

response:
Scris. Președintele r-lui nr/02/1-09-41 din 18.02.2015: La estimările proiectului bugetului anual al raionului Consiliul raional prezintă Ministerului Finanţelor propuneri pentru planificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale pe obiectele începute anterior şi nefinalizate, dar propunerile nu au fost acceptate şi anexa nr.6 la Legea bugetului de stat se aprobă de către Parlament fară viziunea unităţilor administrativ - teritoriale.

9.1. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale;

9.1. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale;

9.1. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale;

9.1. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale;

response:
Ре parcursul anului 2014 lucrările la reparaţia grădiniţei de copii şi a acoperişului sediului primăriei au fost finalizate şi au fost întocmite actele de recepţie finală.

9.1. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale;

response:
Pe viitor nu se va admite cheltuieli capitale fara verificarea si expertizarea devizelor in modul stabilit.

9.1. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale;

response:
Se vor implementa proceduri de control la achiziţionarea mărfurilor, serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora) şi asigurării executării regulamentare a prevederilor privind anunţurile de atribuire a contractelor de achiziţii, precum si stabilirea limitele alocaţiilor pe ani, ce urmează a fi achitate antreprenorilor in baza contractelor de achiziţii încheiate pe mai mulţi ani.

9.1. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale;

9.2. să valorifice cheltuielile capitale prin asigurarea depunerilor garanțiilor de bună execuție a contractelor.

9.2. să valorifice cheltuielile capitale prin asigurarea depunerilor garanțiilor de bună execuție a contractelor.

9.2. să valorifice cheltuielile capitale prin asigurarea depunerilor garanțiilor de bună execuție a contractelor.

9.2. să valorifice cheltuielile capitale prin asigurarea depunerilor garanțiilor de bună execuție a contractelor.

response:
S-a discutat cu antreprenorii si s-a coordonat in continuare formarea garantiei de buna executie a contractelor.

9.2. să valorifice cheltuielile capitale prin asigurarea depunerilor garanțiilor de bună execuție a contractelor.

9.2. să valorifice cheltuielile capitale prin asigurarea depunerilor garanțiilor de bună execuție a contractelor.

response:
A fost depusă garanţia nr.25/2014 din 18.06.2014 SRL "Profact-Construct" (contractul nr.141 din 03.09.2013 cu privire la achiziţionarea lucrărilor de construcţie a cimitirului şi a drumului de acces din or.Făleşti)

9.2. să valorifice cheltuielile capitale prin asigurarea depunerilor garanțiilor de bună execuție a contractelor.

response:
Intru asigurarea garanţiilor de bună execuţie a contractelor nr. 70 din 25.05.2009 şi nr. 90 din 10.12.2014, încheiate între SRL "FINTEX" şi Consiliul Raional Făleşti, privind lucrările de construcţie a obiectului "Aprovizionarea cu apă a or. Făleşti din râul Prut", de către antreprenor a fost deschis un cont special în lei moldovenesti pentru transferarea garantiei pentru bună execuţie a lucrarilor cu reţinere succesiva din facturile parţiale pentru situatiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea acestora conform p. 3.3 din contractul nr.70 din 25.05.2009 şi p. 7.1 din contractul nr. 90 din 10.12.2014 până la atingerea de 5 % din valoarea contractelor (copiile certificatelor se anexează, 2 file).

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
A fost numită persoana responsabilă din cadrul grupului de lucru ,pentru elaborarea planului de achiziţii şi reactualizarea trimestrială a acestuia.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
In legătură cu balansarea preţurilor la produsele alimentare pe perioada 2013 în primăria comunei Taxobeni au fost încheiate 10 contracte de valoare mică în sumă de 60,7 mii lei.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Primăria com. Sărata Veche nr. 298 din 12.02.2015 a fost instituit un grup de lucru pentru implementarea procedurilor şi proceselor de control intern, privind valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuieli capitale. De asemenea se asigură respectarea prevederiior regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrarilor de reparaţii capitale. În pachetul de documente pentru petrecerea procedurilor de achiziţionare şi contractare a lucrărilor de reparaţie capitale de fiecare dată se solicită prezentare a garanţiei de bună execuţie.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Primăria a întreprins măsuri în privinţa controlului intern la achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, se v-a efectua pe viitor planificarea contractelor de achiziţii, la fel au fost oformate dosarele de achiziţii conform prevederilor art.32 din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 şi p.6 din Regulamentul aprobat prin HG nr.9 din 17.01.2008.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
A fost numita persoana responsabila din cadrul grupului de lucru privind solicitarea necesitatilor de la institutiile din subordine, si elaborarea anuala a planului de achizitii publice. Dosarul s-a cusut si numerotat.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

10. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Suplimentar a informat: În vederea asigurării valorificării eficiente a mijloacelor financiare alocate pentru cheltuieli capitale, procurarea mărfurilor şi serviciilor, şeful Serviciului Contabilitate şi şeful Serviciului Juridic, în calitate de membri ai grupului de lucru pentru achiziţii, utilizează toate instrumentele de control intern asupra respectării procedurilor aplicate de achiziţii publice şi atribuirii contractelor de achiziţie. Concomitent, lucrarile de constructie şi reparaţii capitale se află sub un control riguros din partea secţiei Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri, care verifică procesele verbale de recepţie a lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale. Toate dispoziţiile şi ordinele se elaborează în conformitate cu legislaţia in vigoare privind retribuirea muncii.

11. să asigure implementarea unor proceduri de control în vederea respectării legislaţiei, precum şi de eficientizare a cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

11. să asigure implementarea unor proceduri de control în vederea respectării legislaţiei, precum şi de eficientizare a cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

11. să asigure implementarea unor proceduri de control în vederea respectării legislaţiei, precum şi de eficientizare a cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

11. să asigure implementarea unor proceduri de control în vederea respectării legislaţiei, precum şi de eficientizare a cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Scris. Președintele r-lui nr/02/1-09-41 din 18.02.2015: Zilele suplimentare la concediile de odihnă la Preşedintele raionului şi Direcţia Generală Finanţe au fost acordate în conformitate cu contractul colectiv de muncă, care la rândul a fost elaborat in conformitate cu art.43 (5) din Legea nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public", convenţia colectivă nr.2 din 09.07.2004. Contractul colectiv de muncă a fost înregistrat de către Inspecţia muncii. Administraţia Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" a angajat 2 unităţi (şef-cazangerie şi lucrător tehnic pentru verificarea sistemei de încălzire) numai pe perioada sezonului de încălzire. Suplimentar a informat că toate dispoziţiile şi ordinele se elaborează în conformitate cu legislaţia in vigoare privind retribuirea muncii.

12. Președintele raionului și conducerea DÎTS să întreprindă măsuri consecvente pentru a asigura încasarea, monitorizarea şi raportarea măsurilor executate în vederea recuperării datoriilor debitoare, cu implementarea procedurilor corespunzătoare de control intern în această privință.

response:
Cu referire la recuperarea datoriei debitoare a Direcţiei Invăţământ, Tineret şi Sport s-au întrunit în şedinţa membrii grupului de lucru pentru achiziţii, unde s-a discutat chestiunea de recuperare a datoriei debitoare în suma de 15,8 mii lei pentru lucrarile de reparaţie la tabără de odihnă pentru copii "Olimp" de la antreprenorul SRL "ANBAR TEHNICE". în urma examinării grupul de lucru a decis, ca în caz de nerecuperare a datoriei debitoare, va fi înaintată cerere în instanţa de judecată (procesul verbal se anexează).

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Patrimoniul public local care este administrat de primarie sint inregistrate la Intreprinderea de Stat Cadastru si transmise in folosinta.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Patrimoniul public local care este administrat de primarie sint inregistrate la Intreprinderea de Stat Cadastru si transmise in folosinta .

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Prin decizia Consiliului Nr.6/2 din 10.10.2014 s-a hotărît: de-a elabora planurile cadastrale la imobilelor punctul medical s. Valea Rusului şi punctul medical s.Pruteni, înregistrarea lor şi transmiterca regulamentarea acestora în folosinţa Centrului Medicilorde Familie. La data de 4 martie 2015 încă sîntem în proces de elaborare a documentelor de înregistrare care vor fi finalizate in decurs de 35 zile.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Conform bugetului precizat pentru a.2015, la 13.02.2015, a fost incheiat contractual de achizitie cu nr.09, privind serviciile de inregistrare a bunurilor imobile, la OCT.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Primăria s. Musteața a transmis în folosinţă patrimoniu gimnaziului din localitate cu documentarea respectivă. Urmează în viitorul apropiat de a înregistra la ОСТ Făleşti bunurile proprietate publică grrădiniţa de copii „Izvoraş"; clubul; moara. Contractul de comodat privind transmiterea în folosinţă a patrimoniului gimnaziului din localitate se anexează.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
La Oficiul cadastral Teritorial Făleşti au fost dentificate şi atribuite numărul cadastral următoarelor bunuri ale patrimoniului proprietate publică : 1.Biblioteca comunală - 4315100023 din 15.09.2004 2.Grădiniţa de copii - 4315100001 din 15.09.2004 3.Primăria - 4315106026 din 15.12.2009 4.Gimnaziu - 4315100003 din 15.09.2004 Patrimoniul proprietate public s-a înregistrat şi s-a transmis regulamentar in folosintă. APL în calitate de proprietar a clădirea gimnaziului cu construcţiile aferente din s.Chetriş a transmis cu titlu gratuit spre folosinţă prin contract de comodat din 01.10.2013 administraţiei gimnaziului , reprezentată prin directorul Natalia Gherman. Actele privind terenurile proprietate publică a primăriei se află in proces de lucru - aprecierea suprafeţelor, atribuirea codului cadastral terenurilor aferente construcţiilor cu destinaţie agricolă şi darea acestora în arendă ori vînzare -responsabil Ivan Rotari, specialist funciar.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Au fost suspuse înregistrării la organele cadastrale următoarelc imobile: clădirea primariei, clădirea grădiniţei cu terenurileaferente si 3 apartamente locative. Au fost înregistrate şi transmise in concesiune 2 clădiri ale şcolii, clădirea sălii de festivităţi, cazangeria, sala sportivă şi construcţia accesorie cu terenurile aferente construcţiilor nominalizate.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Primăria Hînceşti a conlucrat cu Oficiul cadastral Făleşti la identificarea şi atribuirea numarului cadastral următoarelor clădiri, proprietate publică a primăriei Hînceşti: Gimnaziul Hînceşti - 4315412021 din 05.02.2013 Fabrica de cărămidă-4315412015 din 22.11.2011 Grădiniţa de copii - 4315400007 din 30.09.2004 Cazangeria-43154120021 din 18.03.2013 Baia-43154120031 din 20.11.2013 Primaria-4315400008 din 30.09.2004 Fîntîna arteziană - 4315412030 din 06.03.2014 S-au întreprins măsuri concrete de rigoare, s-a înregistrat patrimoniul proprietate publică şi s-a transmis regulamentar în folosinţă. În proces de lucru se află documentaţia ре terenurile proprietate publică a primăriei (măsurarea şi, înregistrarea conform patrimoniului proprietate publică la oficiul cadastral terenurilor aferente clădirilor cu destinaţie agricolă şi darea în arendă sau vînzare).

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
A fost efectuat tranzactia de luare la evidenţa a imobilului Oficiul Medicilor de Familie din s.Taxobeni, conform actului de luare la evidenţă a valorilor material, aprobat la şedinţa consiliului local prin decizia nr. 02/02 din 13.06.2014.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Scris nr.02/1-37-40 din 31.03.2015: la data de 31.03.2015 OCT Falesti a inceput procedura de inregistrare a bunurilor imobile aflate la gestiunea primăriei Pînzăreni, procedura care nu a fost posibilă pînă la moment din lipsa mijloacelor financiare.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
S-a conlucrat cu Oficiul cadastral Teritorial Făleşti la identifîcarea şi atribuirea numărului cadastral următoarelor clădiri proprietate publică a primăriei Călineşti : S-a conlucrat cu Oficiul cadastral Teritorial Făleşti la identifîcarea şi atribuirea numărului cadastral următoarelor clădiri proprietate publică a primăriei Călineşti: 1. Şcoala - 4315312058 din 11.12.2012 2. Grădiniţa nr.1 - 4315313037 din 25.02.2014 3. Grădiniţa nr.2 - 4315313136 din 26.02.2014 4. Primăria - 4315312080 din 25.02.2014 5.Casa de Cultură - 4315312078 din 24.02.2014 6.Staţia de captare a apei - 43153130134 din 22.08.2013 7.Staţia de epurare - 43153130134 din 22.08.2013 S-au întreprins măsuri concrete de rigoare şi s-a înregistrat patrimoniul proprietate publică şi s-a transmis regulamentar în folosinţă. In proces de lucru se află documentaţia pe terenurile proprietate publică a primăriei (măsurarea şi atribuirea codului cadastral terenurilor aferente clădirilor cu destinaţie agricolă şi darea acestora în arendă sau vînzare.)- responsabil Vasile Procopciuc, specialist funciar.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Scris nr.9 din 26.03.2015: din lipsa mijloacelor financiare pe parcursul anului 2014 nu au fost înregistrate la IS Cadastru nici un imobil, dar s-au inclus în bugetul pentru anul 2015.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

13. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale şi transmiterii regulamentare a acestuia în folosinţă.

response:
Pentru îndentificarea situaţiei reale şi aducerea în concordanţa cu datele reale de evidenţa contabilă a patrimoniului public local in baza dispoziţiei Preşedintelui raionului nr.75-d din 18.11.2014 s-a petrecut inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică a Consiliului raional cu situaţia la 01.12.2014. Bunurile amplasate pe terenul Î.M. „Construcţie - Făleşti" care nu sunt contabilizate (nu au fost incluse în actul de primire - predare la momentul fondării întreprinderii municipale) urmează a fi evaluate de о institute in domeniu pentru a determina valoarea reala a acestora. Problema în cauză se va înainta spre examinare și aprobare la următoarea şedinţa a Consiliului raional Făleşti, care va avea loc în luna martie 2015. De catre Consiliul raional şi Oficiul Cadastral Teritorial în luna noiembrie anului 2012 a fost încheiat contract de înregistrare a bunurilor aflate în gestiune, însă din lipsa de mijloace financiare pentru serviciile cadastrale procedura nu a fost finisată. La momentul actual ОСТ estimează volumul lucrărilor pentru reîncheierea contractului.

14.1. să asigure încheierea contractelor de comodat privind transmiterea în gestiunea IMSP a patrimoniului public;

response:
Scris. Președintele rlui nr. 02/1-09-41 din 18.02.2015: întru respectarea condiţiilor de transmitere regulamentară a imobilelor in gestiunea IMSP au fost încheiate contracte de transmitere a bunurilor imobile în comodat cu toate instituţiile medico -sanitare şi întreprinderile municipale (Sînt anexate documentele justificative).

14.2. în comun cu IMSP, să asigure inventarierea patrimoniului, cu aducerea în concordanţă a datelor privind valoarea acestuia, atît la fondator, cît și la instituțiile gestionare, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
A fost soluţionata întrebarea cu privire la clădirile OMF Taxobeni, Horeşti şi Pruteni, au fost înregistrate în evidenţa contabilă a primăriilor date cu decizia de a fi transmise Consiliului raional şi ulterior transmise IMSP „Centrul de Sănătate Făleşti". Clădirile OMF Ciolacu Vechi şi Sarata Veche au fost transmise Consiliului raional şi apoi transmise în gestiune Centrului de Sănătate Ciolacu Vechi (sînt anexate docum.justific).

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
Potrivit prevederilor Legii contabilităţii anual prin emiterea dispoziţiei primarului se efectuiază inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, la momentul inventarierii nu s-au depistat lipsuri şi surplusuri la instituţiile din gestiunea bugetului local, permanent la păstrare în contabilitate se află listele de inventariere.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
Primăria Hînceşti, conform deciziei nr. 6/1 din 14.09.2004, va transmite cladirea casei de deservire socială, proprietate publică, de la balanţa primăriei Hînceşti la balanţa spitalului raional Făleşti în baza actului de primire-predare a clădirii a fostei case de deservire socială s. Hînceşti transmisă împreună cu terenul de pămînt aferent, care constituie 0.03 ha.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
Inventarierea patrimoniului public local este efectuata in fiecare an de comisia speciala, prin dispozitia primarului si inregistrarea patrimoniului la care sint efectuate celtueli de reparatii capitale, sau investitii capitale.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
primăria s.Pîrliţa a întreprins măsuri de a lua la evidenţa contabilă toate bunurile publice enumerate in Raport şi anume: terenul aferent Casei de Cultură cu suprafaţa de 0,26 ha- 335,8 mii lei, terenul aferent la două parcuri amenajate cu pomi cu suprafaţa de 1,1 ha- 52,4 mii lei, monumentul din sat în sumă de 20,0 mii lei, pomii de nuci în număr de 1050 bucăţi, care anual sunt daţi în arendă- valoarea totală de 175,5 mii lei, panoul "poarta satului" în sumă de 50 mii lei.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
In conformitate cu prevederile Legii contabilităţii anual, prin emiterea dispoziţiei primarului comunei cu privire la activitatea de bază se efectuează inventarierea exhausivă a patrimoniului public. La 24 noiembrie 2014 prin dispoziţia primarului comunei nr.34 b a fost efectuată inventarierea generală în subdiviziunile: grădiniţa de copii; biblioteca publică, primăria. La momentul inventarierii nu au fost depistate neajunsuri sau surplusuri la instituţiile care se află la gestiunea bugetului local. Listele de inventariere, precum şi rezultatele ei se află la păstrare permanentă in contabilitatea primăriei - Responsabil Olga Dogotari, contabil.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
Primăria com. Taxobeni a identificat, evaluat și luat la evidență contabilă bunuri în valoare de 1055,8 mii lei.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
S-a evaluat si inregistrat la evidenta terenurile aferente stadioanelor cu suprafata de 0.29 ha in valoare de 381.1 mii lei. Conform ordinului nr.94 din 19.07.2010 pct.76, mijloacele fixe sint reflectate in evidenta si in darile de seama cu valoarea initiala, adica conform preturilor de procurare, construire sau confectonare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, iar obiectele care au fost reevaluate conform starii lor la 1 ianuarie 1996-dupa valoarea de reconstituire. Modificarea valorii initiale a mijloacelorfixe este permisa numai in caz de finisare, reutilare, reconstruire si lichidare partiala a obiectelor respective.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
Primăria s. Musteața a reflectat în evidenţa contabilă valoarea capitalului statutar şi a patrimoniului transmis în gestiunea IM „Mustservice-Prim" în valoare de 48,3 mii lei (nota de contabilitate se anexează).

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
A fost asigurată înregistrarea parţială a mijloacelor fixe în registru bunurilor imobile.

15.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public local, precum și identificarea și înregistrarea regulamentară a acestuia;

response:
Pe data de 14.12.2014, a fost aprobat de către primarul or. Făleşti planul de inspectare în teren pe sectoare a or. Făleşti. Terenurile proprietate publică nou formate şi înregistrate la Cadastru la data de 27.04.2015 (9 terenuri).

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Bunurile imobile ce aparţin domeniului public primăriei Călineşti nu sînt date în arendă, dar cele din domeniul privat sînt date în arendă conform procedurilor legale.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Bunurile imobile ce aparţin domeniului public primăriei Hînceşti nu sînt date în arendă, dar cele din domeniul privat sînt date în arenda conform procedurilor legale.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Privind statutele UAT este Aprobat prin decizia consiliului comunal Risipeni Nr. 5/2 din 22.08.2012

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Privind statutele UAT este Aprobat prin decizia consiliului comunal Risipeni.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Bunurile imobile proprietate primăriei Chetriş din domeniului public nu sînt date in arenda, dar cele din domeniul privat sin date in arenda conform procedurilor legislatiei in vigoare.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Ре parcursul anului 2014 IM „Difsercom-Glinjeni" a modificat statul şi a inclus în capitalui social, fondul statutar bunurile transmise de către primărie în valoare totală de 360,6 mii lei.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

15.2. să asigure respectarea prevederilor Legii nr.436-XV din 06.11.2003 privind statutele UAT, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Conform planului aprobat, a fost întocmită documentaţia cadastrală şi înregistrate la ÎS "Cadastru" filiala Făleşti 10 bunuri mobile. Este elaborat Registrul proprietăţii publice pentru evidenţa patrimoniului public.

16.1. să implementeze proceduri de control intern bine determinate, care să asigure inventarierea integrală, (re)evaluarea, evidența (cantitativă, valorică) a patrimoniului obiectului „Alimentarea or. Făleşti cu apă din rîul Prut”, precum și înregistrarea regulamentară în evidenţa contabilă a tuturor situaţiilor economice;

response:
preşedintele raionului: Prin nota contabilă a fost corectată majorarea valorilor investiţiilor la obiectul „Aprovizionare cu ара a or.Făleşti din rîul Prut" cu 600,0 mii lei (cheltuieli achitate m decembrie 2006 pentru servicii de proiectare). (Nota se anexează).

16.2. să ia atitudine față de persoanele care au admis abateri de la cadrul regulator în procesul valorificării investițiilor la apeductul „Alimentarea or. Făleşti cu apă din rîul Prut”, cu înlăturarea deficiențelor expuse în Raportul de audit.

response:
preşedintele raionului: Pentru obiectul „ Alimentarea or. Făleşti cu ара din rîul Prut" este încheiat contract la lucrările suplimentare în suma totală de 18,0 mln. lei. Contractul este depus la FEN pentru obţinerea mijloacelor financiare pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a obiectului sus menţionat şi la momentul dat deja avem încheiat contract nr.3/3604 - 4771 din 08.10.2014 cu FEN pe sumă de 10,0 mii lei. (Contract se anexeaza). La momentul contractării lucrărilor de construcţie a obiectului „Alimentarea or.Făleşti din riul Prut" nu au putut se fie puse limitele alocatiilor pe ani care urmau a fi achitate din motivul că Consiliul raional nu dispunea de mijloace financiare şi obiectui dat se construieste din mai multe surse (bugetul de Stat, împrumut bancar, ADR nord şi FEN).

17.1. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate puterii locale în condițiile legislației în vigoare;

17.1. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate puterii locale în condițiile legislației în vigoare;

17.1. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate puterii locale în condițiile legislației în vigoare;

17.1. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate puterii locale în condițiile legislației în vigoare;

response:
Sînt descrise acţiunile care să asigure inventarierea patrimoniului public transms către ÎM, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public.

17.1. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate puterii locale în condițiile legislației în vigoare;

response:
preşedintele raionului: Pentru îndentificarea situaţiei reale şi aducerea în concordanţa cu datele reale de evidenţa contabilă a patrimoniului public local in baza dispoziţiei Preşedintelui raionului nr.75-d din 18.11.2014 s-a petrecut inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică a Consiliului raional cu situaţia la 01.12.2014. Bunurile amplasate pe terenul Î.M. „Construcţie - Făleşti" care nu sunt contabilizate (nu au fost incluse în actul de primire - predare la momentul fondării întreprinderii municipale) urmează a fi evaluate de о institute in domeniu pentru a determina valoarea reala a acestora. Intrebarea data se va înainta spre aprobare la următoarea şedinţa a Consiliului raional Făleşti care va avea loc în luna martie 2015. Suplimentar: În baza deciziei Consiliului Raional Făleşti nr. 02/3 din 16 aprilie 2015 a fost alocată suma de 5,0 mii lei pentru servicii de evaluare a bunurilor aflate in gestiunea IM "CONSTRUCŢIE FĂLEŞTI" (copia deciziei se anexează). Potrivit certificatului eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial din 05.03.2014 terenul cu numărul cadastral 4301224 aparţine UAT Călugăr (suprafaţa 6,2606 ha) şi se află în folosinţa a 5 proprietari inclusiv IM "CONSTRUCŢIE FĂLEŞTI". Recent a fost iniţiată procedura de formare a bunurilor imobile pentru fiecare proprietar în parte cu atribuirea numerelor cadastrale. Terenul asfaltat va fi comercializat după înregistrarea bunurilor nou formate.

17.2. să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al unităților economice fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință.

17.2. să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al unităților economice fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință.

17.2. să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al unităților economice fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință.

17.2. să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al unităților economice fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință.

17.2. să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al unităților economice fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință.

18. să întreprindă măsuri eficiente și transparente în vederea asigurării administrării conforme a fondului locativ, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidenţa contabilă şi în Registrul bunurilor imobile.

18. să întreprindă măsuri eficiente și transparente în vederea asigurării administrării conforme a fondului locativ, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidenţa contabilă şi în Registrul bunurilor imobile.

19. să revizuiască privatizările de locuințe efectuate cu abateri de la cadrul legal; să ia atitudine față de persoanele care au admis încălcări în acest domeniu și măsuri pentru neadmiterea acestora pe viitor.

response:
Răspunsul prezenta de către preşedintele raionului: Prin nota contabilă nr.19 din luna mai 2014 şi în baza deciziei Consiliului raional nr.10/3 din 08.12.2011 apartamentul cu valoarea de 37,2 mii lei conform procesului - verbal nr.52 din 23.05.2013 al şedinţei comisiei de privatizare a spaţiului locativ a fost exclus din evidenţă (nota contabilă se anexează).

20. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

20. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

Cerinte (39)

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
A fost examinate rezultatele auditului.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2436_Iscalau_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Informatia prezentata CC nu atesta implementarea recomandarilor inaintate.

RO_2445_HCC_33_Logofteni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr. 06 din 18.02.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2443_HCC_21, 33_Musteata.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr 165 din 30.03.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2618_Pirlita.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr.37 din 27.03.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2459_Risipeni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr.56 din 08.04.2015: a examinat rezultaele auditului.

RO_2617_Rautel.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr.38/02/01-37 din 31.03.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2482_Chetris_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr.569 din 01.04.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2462_Hiliuti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2455_Pinzareni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2458_Natalievca.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2454_Navirnet.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2439_Obreja Veche_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2456_Pietrosu.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.298 din 12.02.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2446_HCC_33_Sarata Veche.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr. 25 din 29.04.2015 - au fost examinat rezultatele auditului.

RO_2604_Taxobeni_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.15 din 12.02.2015: a examninat rezultatele auditului.

RO_2447_HCC_33_Pruteni.pdf
RO_2477_Pruteni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris.nr.12 din 17.02.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2616_Ilenuta.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr. 1322 02/1-21 din 12.11.2014, a fost aprobat planul de acţiuni cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile pentru implementarea recomandărilor CC.

RO_2406_Ciolacu Nou_scrisoarea.pdf
RO_2407_CiolacuNou_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr. 02-1/37-45 din 01.04.2015: a examinat rezultatele auditului, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

RO_2457_Calinesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. f/nr: a examinat rezultatele auditului.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Raspuns.prim.com Egorovca nr.145 din 26.03.2015: a fost elaborat Planul de actiuni cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor

RO_2438_Egorovca_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2437_Falestii Noi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

RO_2440_Glingeni_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
a examinat rezultatele auditului.

RO_2442_HCC_33_Hincesti.pdf
RO_2603_Hincesti_Falesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. Președintele r-lui nr/02/1-09-41 din 18.02.2015: Pe data de 25.09.2014 în cadrul şedinţei Consiliului raional a fost examinat Raportul Curţii de Conturi, unde s-a aprobat planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi indicate în raportul de audit privind conformitatea exerciţiului bugetar şi gestionarea patrimoniului public din cadrul APL din raionul Făleşti pe anul 2013. Scris nr. 02/1-09-103 din 12.05.2015: suplimentar s-a informat CC despre masurile intreprinse Scris.nr02/1-09-103 din 12.05.2015: CR Falesti suplimentar informeaza despre măsurile intreprinse în vederea înlăturării deficienţilor constate.

RO_2403_HCC_33_Pres.Falesti.pdf
RO_2613_Pr.rlui Falesti_suplim..pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Răspunsul prim.or Fălești nr.44 din 05.02.2015: a fost aprobat planul de acţiuni cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile pentru implementarea recomandărilor CC.

RO_2408_HCC.33_or Falesti.pdf

2.2. pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Răspunsul IFPS nr. 26-17/13148/09 din 05.02.15: Autorităţile administraţiei publice locale şi preşedintele raionului sînt informaţi cu regularitate despre modul de administrare a procesului de implementare a legislaţiei în domeniu pentru anii 2013-2014, inclusiv informaţia despre întrarea in vigoare a Legii nr.267 din 29.11.2012 privind monitoringul bunurilor imobile. Respectiv, a fost prevăzut şi adus la cunoştinţă un mecanism de actualizare a datelor privind bunurile imobile în vederea susţinerii sistemului de impozitare (scrisorile nr. de ieşire 57-5/2/165 şi 57-2/2/166 din 13.02.2013). La şedinţele de lucru cu specialiştii serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, a fost solicitată: intreprinderea acţiunilor de majorare a bazei impozabile prin activizarea lucrului cu OC; pînă la 1 martie 2015 să asigneze obiectele imobile neimpozitate, să înmîneze avizele de plată şi respectiv să încaseze datoriile formate. La întrunirea cu primarii şi perceptorii fiscali din 18.09.2014 au fost abordate problema restanţelor, achitarea impozitelor pe proprietate, conformarea benevolă etc. IFS pe raionul Făleşti, a prezentat la cererea autorităţilor administraţiei publice locale indicii privind impozitul pe venit, numărul mediu de salariaţi, fondul de remunerare a muncii, impozitele spre reţinere şi altele, pentru determinarea şi fundamentarea proiectelor bugetelor locale.

RO_2399_HCC.33_IFPS.pdf

2.2. pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Răspunsul IFS nr. 57-2/2/57 din 13.01.2013: Autorităţile administraţiei publice locale şi preşedintele raionului sînt informaţi cu regularitate despre modul de administrare a procesului de implementare a legislaţiei în domeniu pentru anii 2013-2014, inclusiv informaţia despre întrarea in vigoare a Legii nr.267 din 29.11.2012 privind monitoringul bunurilor imobile. Respectiv, a fost prevăzut şi adus la cunoştinţă un mecanism de actualizare a datelor privind bunurile imobile în vederea susţinerii sistemului de impozitare (scrisorile nr. de ieşire 57-5/2/165 şi 57-2/2/166 din 13.02.2013). La şedinţele de lucru cu specialiştii serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, a fost solicitată: intreprinderea acţiunilor de majorare a bazei impozabile prin activizarea lucrului cu OC; pînă la 1 martie 2015 să asigneze obiectele imobile neimpozitate, să înmîneze avizele de plată şi respectiv să încaseze datoriile formate. La întrunirea cu primarii şi perceptorii fiscali din 18.09.2014 au fost abordate problema restanţelor, achitarea impozitelor pe proprietate, conformarea benevolă etc. IFS pe raionul Făleşti, a prezentat la cererea autorităţilor administraţiei publice locale indicii privind impozitul pe venit, numărul mediu de salariaţi, fondul de remunerare a muncii, impozitele spre reţinere şi altele, pentru determinarea şi fundamentarea proiectelor bugetelor locale.

RO_2398_HCC_33_IFS Falesti.pdf

2.3. pentru informare şi luare de atitudine privind: (i) activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Făleşti ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare aferente formării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare; (ii) necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a bunurilor imobile proprietate publică;

response:
Răspunsul prezentat de către MF nr.: 05-02/24 din 17.11.2014: La data de 1 noiembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind modificarea şi complelarea unor acte legislative nr. 267 din 01.11.2013, prin care au fost operate modificări la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-X111 din 24 aprilie 1997, astfel fiind instituit un nou sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, care urmează a fi implementat în toate unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv Făleşti. Noul sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale are menirea să stimuleze colectarea veniturilor proprii de către autorităţile publice locale, precum şi să asigure autorităţilor publice locale stabilite, transparenţă şi predictibilitate în planificarea strategică şi gestionarea treburilor locale. Mai mult ca atît, în condiţiile noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, cheltuielile autorităţilor publice locale sînt determinate de nivelul veniturilor obţinute de fiecare imitate administrativ-teritoriala şi nu de valoarea estimata la nivel central, ca in prezent. Astfel, fiecare autoritate publică locală va fi direct interesată să colecteze cît mai multe venituri pcntru a putea cheltui mai mult potrivit nevoilor lor specifice. Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţa faptul că, la recomandările Curţii de Conturi, au fost expediate în adresa Consiliilor raionale, scrisori prin care s-a solicitat reflectarea distinctă în evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valorii capitalului social, precum şi a cotei părţi în societăţile pe acţiuni. La capitolul ce ţine de administrarea neconformă şi monitoringul ineficient asupra activităţii entităţilor fondate, precum şi asupra patrimonhdui îransmis în gestiunea acestora, se menţionează că, aplicînd prevederile pct.30 din Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 387 din 28.05.2014, administraţia raionului Făleşti urmează să organizeze procesul de efectuare a controlului asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii municipale şi societăţilor comercială în care are calitate de fondator.

RO_2400_MinFin_Falesti.pdf

2.4. pentru informare, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Răspunsul prezentat de către OT Bălți nr. 1303/OT1-121 din 05.02.2015: Oficiul teritorial Bălţi a organizat о întrunire cu factorii de decizie din cadrul AAPL privind conformarea la prevederile cadrului legal în ce priveşte administrarea şi gestionarea patrimoniului public. Se menționează, că controlul privind legalitatea adoptării actelor administrative emise de către autorităţile publice locale de nivelul I şi II este efectuat sistematic în corespundere cu atribuţiile oficiului şi in limita competenţelor cu care acesta este investit. Totodată, oficiul teritorial, întru lichidarea neregulilor admise la comercilizarea construcţiilor fară evaluarea terenului afferent, fapt ce a cauzat neîncasarea în bugetele AAPL a veniturilor în suma totală de 1,4 mil. lei, verifică decizii prin care autorităţile locale au decis înstrăinarea clădirilor fară terenurile aferente pe care acestea sînt amplasate. Atribuţia oficiului de efectuare a controlului privind legalitatea actelor emise va fi exercitată în continuare în corespundere cu prevederile cadrului normativ, iar actele ilegale vor sesizate şi contestate în modul şi termenele prevăzute de legislaţie.

RO_2401_Hot.33 _OT Balti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;