Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 36 din 03 iulie 2014 cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2013

Numar 223-230 din data de 2014-07-03 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 10

Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 3 iulie 2014.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul, că Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 a fost întocmit și raportat potrivit cerințelor stabilite, iar mijloacele publice acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) au fost planificate, distribuite, utilizate și administrate conform prevederilor legale.

Nivelul veniturilor și cheltuielilor FAOAM pentru anul 2013 a fost reglementat prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fiind aprobată la venituri  suma de circa 4,12 mld. lei și la cheltuieli - de 4,32 mld. lei, deficitul de 200,0 mil. lei urmînd a fi acoperit din soldurile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Majorarea cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății în anul 2013, comparativ cu anul 2000, de circa 10 ori și, comparativ cu nivelul de creștere a cheltuielilor Bugetului Public Național și Produsului Intern Brut, de circa 4 ori denotă interesul sporit al statului față de domeniul sănătății publice, urmărind sporirea calității serviciilor respective acordate populației.

Intensificarea activității instituțiilor de stat abilitate cu atribuții de încasare, monitorizare și control a determinat executarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013 la nivel de 101,1%, în special din încasarea:

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de la angajatori și angajați (cu 1,5 puncte procentuale);
primelor încasate de la persoanele fizice care au obligaţia de a se asigura în mod individual (cu 24,1 puncte procentuale);
dobînzii aferente mijloacelor temporar disponibile (cu 21,2 puncte procentuale).
Responsabili de politicile în domeniul sănătății și de gestionarea mijloacelor FAOAM sînt Ministerul Sănătății și, respectiv, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). De asemenea, părți ale procesului de administrare a mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, prin prisma competențelor și responsabilităților delegate, sînt Consiliul de administrație al CNAM și Comisia mixtă de selectare, evaluare și monitorizare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

Verificările de audit asupra conformității administrării mijloacelor din fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constatat unele rezerve și situații problematice:

lipsa indicatorilor măsurabili prestabiliți la aprobarea cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în aspect de programe și subprograme, nu permite evaluarea progresului, rezultatelor obținute și impactului utilizării banilor publici în realizarea obiectivelor acestora;
nevalorificarea de către beneficiari a mijloacelor financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a determinat executarea/utilizarea acestora la nivel de 97,8%, și respectiv, menținerea soldurilor semnificative la conturile CNAM (284,5 mil.lei). Astfel, se denotă valorificarea fondului de rezervă la nivel de 58,0%, a fondului măsurilor de profilaxie - de 72,9%, a fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale - de 76,0%;
imposibilitatea evaluării volumului de servicii medicale real prestate, comparativ cu cel contractat, determinată de situația prezentării de către instituțiile medico-sanitare a facturilor pentru serviciile medicale prestate, în lipsa indicatorilor facturați și realizați;
acceptarea distribuirii suplimentare, la finele anului 2013, a mijloacelor financiare din fondul de bază (86,4 mil.lei) la solicitarea instituțiilor medico-sanitare în lipsa indicatorilor realizați;
neargumentarea de către Ministerul Sănătății și instituțiile medicale a necesității de medicamente costisitoare, ceea ce a contribuit, în unele cazuri, la formarea și majorarea nefundamentată a stocurilor de medicamente. Astfel, mijloacele destinate procurării preparatelor antivirale în sumă de 40,0 mil.lei transferate IMSP „Spitalul Clinic Republican" la 31.12.2013 au generat majorarea soldului de medicamente la finele anului de raportare (90,4 mil.lei) cu 44,9 mil.lei față de soldul înregistrat (45,5 mil.lei) la începutul perioadei de gestiune;
aprobarea prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 a mijloacelor pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății, în sumă de 25,1 mil.lei, în lipsa destinației și indicatorilor măsurabili bazați pe rezultate, nu permite evaluarea utilizării acestora conform destinației și obiectivelor realizate;
suprapunerea administrativă a funcțiilor/atribuțiilor de gestiune a mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală ale Comisiei mixte (în componența aprobată) creează disfuncționalități, implicit, ingerințe din partea factorilor responsabili și decizionali din cadrul Ministerului Sănătății în procesul preavizării și aprobării proiectelor investiționale;
nerespectarea de către Comisia mixtă a limitei stabilite de mijloace la aprobarea spre finanțare a proiectelor investiționale în sume ce depășesc semnificativ (244,8 mil.lei) mijloacele financiare aprobate pentru fondul de dezvoltare, precum și nestabilirea tranșelor în funcție de perioada anului bugetar condiționează situații de incapacitate de plată a contractelor încheiate și de realocare a mijloacelor din alte fonduri pentru acoperirea acestora;
lipsa monitorizării de către Comisia mixtă și CNAM a derulării proiectelor investiționale și neatragerea experților în domeniu invocă situații de nerealizare a scopului stabilit;
controlul intern insuficient la demararea procesului de aprobare, contractare și executare a fondului de profilaxie condiționează iresponsabilitatea operatorilor economici, aceștia neonorîndu-și obligațiunile asumate în contracte. Această situație a determinat realizarea la un nivel redus a scopurilor propuse și majorarea soldurilor aferente FAOAM.
Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (10)

1. Să asigure o abordare unică a procedurii de contractare a prestatorilor de servicii medicale prin fundamentarea stabilirii indicatorilor contractați și documentarea procesului respectiv.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 Revederea cadrului normativ, inclusiv a anexei la contractul-tip de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti, cu includerea indicatorilor în baza cărora a fost estimată suma contractuală (numărul cazurilor tratate contractate, indicele de complexitate a cazurilor (ICM), tariful propriu al instituţiei) şi implementarea celei de a Il-a etapă a unificării tarifelor de bază utilizate la contractarea instituţiilor medicale spitaliceşti în sistemul DRG (CASE-MIX) - vor fi revăzute după aprobarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015.

RO_2414_scisCNAM.pdf

2. Să examineze oportunitatea elaborării reglementărilor interne în vederea asigurării prezentării de către prestatorii de servicii medicale a indicatorilor realizați, care urmează să fie reflectați în factura de livrare a serviciilor medicale.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 Revederea cadrului normativ, inclusiv a anexei la contractul-tip de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti, cu includerea indicatorilor în baza cărora a fost estimată suma contractuală (numărul cazurilor tratate contractate, indicele de complexitate a cazurilor (ICM), tariful propriu al instituţiei) şi implementarea celei de a Il-a etapă a unificării tarifelor de bază utilizate la contractarea instituţiilor medicale spitaliceşti în sistemul DRG (CASE-MIX) - vor fi revăzute după aprobarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015.

RO_2414_scisCNAM.pdf

3. Să asigure distribuirea suplimentară la finele perioadei de gestiune a mijloacelor financiare din fondul de bază conform criteriilor bazate pe rezultate, care ar servi drept indicatori distincți și cu caracter stimulator pentru instituțiile medicale.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 Dat fiind faptul că la fmele anului 2014, nu a existat necesitatea efectuării distribuirii suplimentare a mijloacelor financiare din fondul de bază, din lipsa acestora, mecanism corespunzător nu a fost elaborat. Respectiv, mecanism de distribuire suplimentară a mijloacelor financiare din fondul de bază conform criteriilor bazate pe rezultate va fi elaborat în cazul apariţiei posibilităţii de distribuire suplimentară a mijloacelor financiare.

RO_2414_scisCNAM.pdf

4. Să solicite de la beneficiari justificarea documentară a stocurilor disponibile de medicamente și argumentarea necesarului acestora în corelare cu perioada normativ stabilită.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 Cu scopul neadmiterii formării la instituţiile medicale a unor stocuri excesive de medicamente, la contractarea medicamentelor costisitoare se solicită justificarea documentară a stocurilor disponibile de medicamente şi argumentarea necesarului acestora în corelare cu perioada normativă stabilită. Astfel, în cazul adresării prestatorilor de servicii medicale la CNAM cu demersuri respective, de la aceştia se solicită prezentarea informaţiei cu privire la numărul mediu de pacienţi pentru tratamentul cărora au fost necesare medicamente costisitoare pentru ultimii 3 ani, estimarea numărului pacienţilor ce vor beneficia de atare preparate şi cantitatea necesară pentru fiecare pacient pînă la finele anului bugetar, precum şi informaţia privind stocul disponibil de preparate corespunzătoare. În acelaşi scop, prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.40/06-A din 21 ianuarie 2014 (se anexează), a fost instituit un grup de lucru format din specialiştii CNAM şi ai Ministerului Sănătăţii care, reieşind din morbiditatea populaţiei, vor aprecia suma-limită destinată procurării medicamentelor costisitoare, vor analiza cost-eficienţa pentru loturile respective de medicamente şi vor elaboră metodologia de estimare a sumei-limită pentru procurarea medicamentelor costisitoare în anul 2015.

RO_2414_scisCNAM.pdf

5. Să aprobe spre finanțare proiecte investiționale cu determinarea tranșelor pe anul bugetar, asigurînd încheierea contractelor în limita mijloacelor aprobate în perioada de gestiune, pentru neadmiterea pe viitor a situațiilor de incapacitate de plată a contractelor respective și o eventuală realocare a resurselor din alte fonduri de sănătate pentru acoperirea acestora.

response:
Scris.MS nr.01-8/161 din 05.02.2015 In vederea intensificării controlului asupra utilizării mijloacelor FAOAM alocate din fondul de dezvoltare, a fost elaborat şi urmează a fi aprobat Regulamentul privind procedura de monitorizare a realizării contractelor de finanţare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Acest Regulament va stipula că subdiviziunea responsabilă de realizarea procesului de monitorizare a proiectelor investiţionale este Direcţia investiţii şi administrare a CNAM, care la începutul fiecărui an urmează să elaboreze Graficul de monitorizare a proiectelor investiţionale pentru anul bugetar de gestiune. Totodată, în contractul de finanţare a proiectelor investiţionale au fost efectuate modificări corespunzătoare în partea ce ţine de dreptul CNAM de a monitoriza implementarea proiectelor. Întru eficientizarea gestionării mijloacelor alocate din fondul de dezvoltare se preconizează elaborarea sistemului informaţional „Evidenţa fondului de dezvoltare". în acest context, de către CNAM a fost organizată în trimestrul III a.2014 licitaţia publică, în rezultatul căreia a fost încheiat Contractul de achiziţionare a serviciilor de elaborare şi modernizare a softului cu „AV-Macrocom" SRL.

RO_2415_scris.MS.pdf

6. Să i-a atitudine asupra faptului de ignorare de către Comisia mixtă a realizării recomandărilor Curții de Conturi în vederea respectării limitelor mijloacelor publice aprobate.

response:
Scris.MS nr.01-8/161 din 05.02.2015 În scopul aprobării spre finanţare a proiectelor investiţionale, asigurării încheierii contractelor în limita mijloacelor aprobate în perioada de gestiune şi neadmiterea pe viitor a situaţiilor de incapacitate de plată a contractelor respective, înainte de desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale, secretarul Comisiei mixte, şeful Direcţiei investiţii şi administrare a CNAM, prezintă acesteia informaţia cu privire la disponibilitatea mijloacelor financiare în fondul de dezvoltare. în cadrul contractării proiectelor investiţionale multianuale sumele contractate sunt repartizate în tranşe pentru diferite perioade de gestiune, în limita fondului de dezvoltare.

RO_2415_scris.MS.pdf

7. Să intensifice controlul asupra utilizării mijloacelor FAOAM alocate din fondul de dezvoltare, prin efectuarea unor proceduri eficiente de monitorizare și antrenarea experților în domeniu.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 In vederea intensificării controlului asupra utilizării mijloacelor FAOAM alocate din fondul de dezvoltare, a fost elaborat şi urmează a fi aprobat Regulamentul privind procedura de monitorizare a realizării contractelor de finanţare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Regulamentul stipulează printre altele că subdiviziunea responsabilă de realizarea procesului de monitorizare a proiectelor investiţionale este Direcţia investiţii şi administrare (DIA) a CNAM. Acelaşi regulament stipulează că, la începutul fiecărui an DIA urmează să elaboreze Graficul de monitorizare a proiectelor investiţionale pentru anul bugetar de gestiune. De menţionat că în contractul de finanţare a proiectelor investiţionale de asemenea au fost efectuate modificări corespunzătoare în partea ce ţine de dreptul CNAM de a monitoriza implementarea proiectelor. Întru eficientizarea gestionării mijloacelor alocate din fondul de dezvoltare se preconizează elaborarea unui sistem informaţional corespunzător. In acest scop, în trimestrul III a.2014 a fost organizată licitaţia publică. în rezultatul licitaţiei a fost încheiat Contractul de achiziţionare a serviciilor de elaborare şi modernizare soft cu „AV-Macrocom" SRL,, iar prin Ordinul CNAM nr.470-A din 30 septembrie 2014 (se anexează) a fost instituit un grup de lucru format din reprezentanţii subdiviziunilor interesate ale CNAM, pentru colaborare cu reprezentanţii prestatorului întru realizarea contractului privind elaborarea sistemului informaţional „Evidenţa fondului de dezvoltare". De asemenea, cu scopul aprobării spre finanţare a proiectelor investiţionale, cu determinarea tranşelor pe anul bugetar, asigurînd încheierea contractelor în limita mijloacelor aprobate în perioada de gestiune, pentru neadmiterea pe viitor a situaţiilor de incapacitate de plată a contractelor respective şi o eventuală realocare a resurselor din alte fonduri de sănătate pentru acoperirea acestora, înainte de desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale, secretarul Comisiei mixte (şeful Direcţiei investiţii şi administrare a CNAM) prezintă acesteia informaţia cu privire la disponibilitatea mijloacelor financiare în fondul de dezvoltare. în cadrul contractării proiectelor investiţionale multianuale sumele contractate sunt repartizate în tranşe pentru diferite perioade de gestiune, în limita fondului de dezvoltare.

RO_2414_scisCNAM.pdf

8. Să asigure aprobarea proiectelor din fondul de profilaxie în limita alocațiilor și anului bugetar, cu stabilirea indicatorilor măsurabili și responsabilităților clare, fapt ce ar permite evaluarea realizării scopurilor propuse și a impactului utilizării mijloacelor FAOAM.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 Intru realizarea recomandării referitoare la asigurarea aprobării proiectelor din fondul de profilaxie în limita alocaţiilor şi anului bugetar, cu stabilirea indicatorilor măsurabili şi responsabilităţilor clare faţă de operatorii economici respectivi au fost realizate un şir de măsuri, după cum urmează: -Prin Ordinul CNAM nr.290-A din 18.06.2014 au fost aprobate măsurile prioritare spre realizare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie (FMP) aferente implementării programelor naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii în anul 2014. Acestea au fost realizate în totalitate. -Cu scopul stabilirii unui mecanism transparent şi eficient de planificare, administrare şi monitorizare a proiectelor finanţate din FMP, prevăzute la alin.5 din pct.15 al Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14 mai 2002, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind rriodul de organizare şi monitorizare a altor activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte din FMP. Prin prisma proiectului Regulamentului în cauză se urmăreşte implementarea unui spectru mai larg de servicii finanţate din FMP. În scopul supravegherii modului de distribuire şi utilizare a FMP pentru alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire în bază de proiecte, monitorizării rezultatelor impactului în cadrul realizării acestora, asigurării concordanţei între politicile de sănătate şi modul de utilizare a mijloacelor din FMP pentru alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, proiectul Regulamentului de referinţă prevede instituirea Comitetului de Supraveghere (Comitet de Coordonare) şi a Grupului de lucru din cadrul CNAM. Specificăm că, proiectul Regulamentului privind modul de organizare şi monitorizare a altor activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte din FMP a fost prezentat spre examinare Ministerului Sănătăţii. Totodată, cu scopul ridicării responsabilităţii beneficiarilor de contracte finanţate din FMP au fost operate un şir de modificări şi completări ale prevederilor contractuale, cu introducerea indicatorilor măsurabili, prin care urmează a fi evoluată atingerea scopurilor şi aprecierea impactului în procesul de realizare a proiectului. Modificările respective ale clauzelor contractuale au fost efectuate în anul 2014.???? La finalizarea fiecărui proiect beneficiarii de proiect au fost obligaţi să prezente un raport final financiar şi narativ cu privire la realizarea acestuia, unde au fost reflectate datele cu privire la scopul propus al proiectului, impactul acestuia, modul de implementare, atingerea indicatorilor măsurabili, metodele de evaluare a rezultatelor proiectului. Totodată, activitatea de îmbunătăţire a prevederilor contractului de achiziţionare a serviciilor finanţate din FMP va continua şi pe viitor, dat fiind necesitatea asigurării utilizării cît mai eficiente a mijloacelor FMP şi monitorizării permanente a îndeplinirii condiţiilor contractuale de către operatorii economici respectivi.

RO_2414_scisCNAM.pdf

9. Să intensifice elementele controlului intern aferente procesului de contractare, executare și aprobare a proiectelor, cu neadmiterea valorificării insuficiente a mijloacelor alocate și, respectiv, nerealizarea scopurilor propuse.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 Procesul de executare a proiectelor finanţate din FMP se monitorizează în permanenţă, din momentul semnării contractului pînă la finalizarea implementării proiectului. Astfel, pe toată perioada desfăşurării proiectelor se întreprind verificări camerale şi în teren, efectuîndu-se examinări detaliate ale documentelor prezentate de beneficiarii de proiect. De asemenea, se efectuează vizite de monitorizare ale stadiului fizic al implementării proiectelor. În temeiul Regulamentului privind verificarea serviciilor finanţate şi contractate din FMP, aprobat prin Ordinul CNAM nr.315-A din 30.06.2014, pe parcursul anului 2014 au fost efectuate 22 verificări camerale şi 13 verificări în teren. De menţionat că în rezultatul verificărilor efectuate la prestatorii contractaţi din FMP au fost depistate unele nereguli, acestora fiindu-le înaintate cerinţe de înlăturare a carenţelor constatate în termenele stabilite.

RO_2414_scisCNAM.pdf

10. Să intensifice activitățile privind definitivarea implementării și consolidării sistemului de management financiar și control.

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 În scopul definitivării implementării şi consolidării sistemului de management financiar şi control au fost întreprinse un şir întreg de măsuri şi anume: -În baza Ordinului CNAM nr.l74-A din 29 aprilie 2014 „Cu privire la consolidarea sistemului de management financiar şi control" (anexat), a fost instituit Grupul de lucru responsabil de consolidarea sistemului de management financiar şi control în cadrul CNAM. - La 31.10.2014 în baza Dispoziţiei nr.289-d din 30.10.2014 „Cu privire la organizarea seminarului tematic de instruire internă a angajaţilor" (se anexează), 96 de angajaţi ai CNAM au participat la seminarul „Implementarea sistemului MFC". -Întru executarea SNCI 1 „Etica şi integritatea" în CNAM se aplică Codul de etică profesională, aprobat prin Ordinul CNAM nr.57-A din 26.03.2010 (anexat) şi Regulamentul intern al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină din 11.01.2010. Totodată, la 30 septembrie 2014 contractele individuale de muncă au fost completate cu clauza ce stabileşte interdicţia angajaţilor CNAM de a activa în cadrul instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice contractate de CNAM sau agenţiile ei teritoriale, precum şi de a fi fondatori ai acestor instituţii. -Întru implementarea SNCI 2 „Funcţii, atribuţii şi sarcini", pe parcursul anului 2014 au fost revizuite fişele de post ale angajaţilor CNAM, precum şi regulamentele interne ale agenţiilor teritoriale ale CNAM. -Întru elaborarea SNCI 3 „Angajamentul faţă de competenţă" a fost introdusă evaluarea anuală şi lunară a competenţelor. Evaluarea anuală, reglementată prin Ordinul CNAM nr.05-A din 14.01.2014 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurii de evaluare a competenţelor profesionale" (anexat), se efectuează pentru angajaţii cu funcţii de conducere, iar cea lunară, pentru angajaţii cu funcţii de execuţie. Urmare a evaluării competenţelor au fost organizate instruirii externe pentru perfecţionarea angajaţilor. Totodată, prin Ordinul CNAM nr.438-A din 29.08.2014 „Cu privire la instruirea tematică a angajaţilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină" (anexat), a fost aprobat programul de instruire internă pentru perioada septembrie-decembrie2014. Pentru evaluarea nivelului de competenţă individuală a fost stabilit un set de criterii de evaluare, care reprezintă abilităţile practice şi cunoştinţele teoretice profesionale şi caracteristicile comportamentale/atitudinile necesare salariatului pentru a îndeplini obiectivele, sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu. -Implementarea SNCI 4 „Abordarea şi stilul de operare al conducerii" este demonstrată prin acţiunile conducerii privind implementarea şi consolidarea sistemului de management financiar şi control. întru implementarea SNCI 5 „Structura organizaţională" a fost modificată structura CNAM, pentru a asigura atingerea obiectivelor şi realizarea acţiunilor Strategiei de dezvoltare instituţională a CNAM. -Intru implementarea SNCI 6 „împuterniciri delegate" au fost delegate atribuţiile vicedirectorilor, conform competenţelor deţinute (Ordin CNAM nr.04-A din 09.01.2014 „Cu privire la aprobarea Organigramei şi atribuţiilor vicedirectorilor generali ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină" (anexat)). -Întru implementarea SNCI 7 „Stabilirea obiectivelor" şi SNCI 8 „Planificarea, monitorizarea şi raportarea privind performanţele" a fost aprobată misiunea, obiectivele strategice şi operaţionale, precum şi acţiunile aferente, prin Decizia Consiliului de Administraţie al CNAM din 30.12.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare instituţională a CNAM pentru anii 2014-2018" şi Ordinului CNAM nr.54-A din 12.02.2014 „Cu privire la aprobarea Planului de activitate al CNAM pentru anul 2014 privind implementarea Strategiei de dezvoltare instituţională a CNAM pentru anii 2014¬2018" (anexat), cu modificările ulterioare, dar şi planurile subdiviziunilor pentru trimestrele III, IV al anului 2014, în care sunt reflectaţi indicatorii de performanţă colectivă. Concomitent, a fost introdus mecanismul de monitorizare şi raportare a performanţei colective. Prin Acordul adiţional nr.2 din 01 septembrie 2014 la Contractul colectiv de muncă la nivelul CNAM pentru anii 2013-2014, au fost introduşi indicatori pentru performanţă colectivă (strategici/operaţionali) şi indicatori pentru competenţă individuală. Indicatorii strategici de performanţă colectivă se stabilesc în baza nivelului de realizare a acţiunilor strategice planificate la nivelul diviziunilor CNAM. Indicatorii operaţionali de performanţă colectivă se stabilesc în baza nivelului de îndeplinire a proceselor operaţionale la nivelul subdiviziunilor CNAM. -Întru implementarea SNCI 9 „Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri şi oportunităţi" şi SNCI 10 „Managementul riscurilor", la 17.12.2014 în baza Dispoziţiei nr.339-d din 15.12.2014 „Cu privire la organizarea seminarului tematic de instruire internă a angajaţilor" (anexat) 36 de angajaţi ai CNAM au participat la seminarul „Sporirea stabilităţii programului de reducere a riscurilor". In afară de aceasta, în perioada 09-11 iunie 2014, doi angajaţi ai CNAM, au participat la cursul de instruire „Managementul riscurilor. Descrierea proceselor", organizat de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, în baza Acordului de cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei. -În conformitate cu Dispoziţia nr.349rd din 19 decembrie 2014 „Cu privire la elaborarea Registrului riscurilor pentru trimestrul IV 2014" (anexată dispoziția), subdiviziunile structurale ale CNAM au completat Registrul riscurilor pentru trimestrul IV 2014, pe obiective strategice şi operaţionale, conform Planurilor de activitate ale diviziunilor structurale ale CNAM pentru trimestrul IV 2014. -Întru implementarea SNCI 11 „Tipurile activităţilor de control" au fost instituite activităţi de control la toate nivelurile şi în toate procesele. -Întru implementarea SNCI 12 „Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor" şi SNCI 13 „Documentarea proceselor operaţionale" au fost reactualizate procesele şi procedurile, urmare a modificării structurii CNAM (Ordinul CNAM nr.l93-A din 30.04.2014 „Cu privire la aprobarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină" (se anexează)). -Întru implementarea SNCI 15 „Comunicarea", CNAM implementează Strategia de comunicare a CNAM şi Planul de acţiuni aferente, aprobate prin Ordinul CNAM nr.416-A din 31.12.2013 „Privind aprobarea Strategiei de comunicare instituţională a CNAM pentru anii 2014-2018" (se anexează). -Întru implementarea SNCI 16 „Monitorizarea continuă", activitatea CNAM este monitorizată de Consiliul de administraţie al CNAM. -Întru implementarea SNCI 17 „Evaluarea separată", în CNAM funcţionează Serviciul de audit intern, care efectuează misiuni de audit evaluând sistemul de management financiar şi control, conform Planului anual şi Strategic de audit intern, elaborat în bază de riscuri.

RO_2414_scisCNAM.pdf

Cerinte (8)

2.1.1. reactualizarea cadrului regulator prin delimitarea clară a atribuțiilor de administrare, monitorizare și control al fondului de dezvoltare, excluzînd coliziunile juridice și suprapunerile de competențe instituționale;

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 In vederea intensificării controlului asupra utilizării mijloacelor FAOAM alocate din fondul de dezvoltare, a fost elaborat şi urmează a fi aprobat Regulamentul privind procedura de monitorizare a realizării contractelor de finanţare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Regulamentul stipulează printre altele că subdiviziunea responsabilă de realizarea procesului de monitorizare a proiectelor investiţionale este Direcţia investiţii şi administrare (DIA) a CNAM. Acelaşi regulament stipulează că, la începutul fiecărui an DIA urmează să elaboreze Graficul de monitorizare a proiectelor investiţionale pentru anul bugetar de gestiune. De menţionat că în contractul de finanţare a proiectelor investiţionale de asemenea au fost efectuate modificări corespunzătoare în partea ce ţine de dreptul CNAM de a monitoriza implementarea proiectelor. Întru eficientizarea gestionării mijloacelor alocate din fondul de dezvoltare se preconizează elaborarea unui sistem informaţional corespunzător. In acest scop, în trimestrul III a.2014 a fost organizată licitaţia publică. în rezultatul licitaţiei a fost încheiat Contractul de achiziţionare a serviciilor de elaborare şi modernizare soft cu „AV-Macrocom" SRL,, iar prin Ordinul CNAM nr.470-A din 30 septembrie 2014 (se anexează) a fost instituit un grup de lucru format din reprezentanţii subdiviziunilor interesate ale CNAM, pentru colaborare cu reprezentanţii prestatorului întru realizarea contractului privind elaborarea sistemului informaţional „Evidenţa fondului de dezvoltare". De asemenea, cu scopul aprobării spre finanţare a proiectelor investiţionale, cu determinarea tranşelor pe anul bugetar, asigurînd încheierea contractelor în limita mijloacelor aprobate în perioada de gestiune, pentru neadmiterea pe viitor a situaţiilor de incapacitate de plată a contractelor respective şi o eventuală realocare a resurselor din alte fonduri de sănătate pentru acoperirea acestora, înainte de desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale, secretarul Comisiei mixte (şeful Direcţiei investiţii şi administrare a CNAM) prezintă acesteia informaţia cu privire la disponibilitatea mijloacelor financiare în fondul de dezvoltare. în cadrul contractării proiectelor investiţionale multianuale sumele contractate sunt repartizate în tranşe pentru diferite perioade de gestiune, în limita fondului de dezvoltare.

RO_2414_scisCNAM.pdf

2.1.1. reactualizarea cadrului regulator prin delimitarea clară a atribuțiilor de administrare, monitorizare și control al fondului de dezvoltare, excluzînd coliziunile juridice și suprapunerile de competențe instituționale;

response:
Scris.MS nr.01-8/161 din 05.02.2015 In vederea intensificării controlului asupra utilizării mijloacelor FAOAM alocate din fondul de dezvoltare, a fost elaborat şi urmează a fi aprobat Regulamentul privind procedura de monitorizare a realizării contractelor de finanţare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Acest Regulament va stipula că subdiviziunea responsabilă de realizarea procesului de monitorizare a proiectelor investiţionale este Direcţia investiţii şi administrare a CNAM, care la începutul fiecărui an urmează să elaboreze Graficul de monitorizare a proiectelor investiţionale pentru anul bugetar de gestiune. Totodată, în contractul de finanţare a proiectelor investiţionale au fost efectuate modificări corespunzătoare în partea ce ţine de dreptul CNAM de a monitoriza implementarea proiectelor. Întru eficientizarea gestionării mijloacelor alocate din fondul de dezvoltare se preconizează elaborarea sistemului informaţional „Evidenţa fondului de dezvoltare". în acest context, de către CNAM a fost organizată în trimestrul III a.2014 licitaţia publică, în rezultatul căreia a fost încheiat Contractul de achiziţionare a serviciilor de elaborare şi modernizare a softului cu „AV-Macrocom" SRL. De asemenea, în scopul aprobării spre finanţare a proiectelor investiţionale, asigurării încheierii contractelor în limita mijloacelor aprobate în perioada de gestiune şi neadmiterea pe viitor a situaţiilor de incapacitate de plată a contractelor respective, înainte de desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale, secretarul Comisiei mixte, şeful Direcţiei investiţii şi administrare a CNAM, prezintă acesteia informaţia cu privire la disponibilitatea mijloacelor financiare în fondul de dezvoltare. în cadrul contractării proiectelor investiţionale multianuale sumele contractate sunt repartizate în tranşe pentru diferite perioade de gestiune, în limita fondului de dezvoltare. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Idem răspunsul din scrisoarea anterioară.

RO_2415_scris.MS.pdf
RO_2545_scrisMS aprilie.pdf

2.1.2. redefinirea strategiei de reformare structural-instituțională a sferei sănătății, orientînd instituțiile medico-sanitare publice spre eficiență și standarde de calitate a serviciilor publice prestate;

2.1.2. redefinirea strategiei de reformare structural-instituțională a sferei sănătății, orientînd instituțiile medico-sanitare publice spre eficiență și standarde de calitate a serviciilor publice prestate;

response:
Scris.MS nr.01-8/161 din 05.02.2015 Referitor la redefinirea strategiei de reformare structural-instituţională a sferei sănătăţii, a fost elaborat şi avizat de către părţile cointeresate proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea anexei la Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007 (se anexează). Completările introduse în planul de acţiuni au menirea de a contribui la fortificarea sistemului de sănătate prin modernizarea sectorului spitalicesc, cu acţiuni şi termeni concreţi de realizare, inclusiv sursele de finanţare şi responsabilii de executare. Activităţile cuprinse în Planul de acţiuni au menirea de a îmbunătăţi performanţa sistemului de sănătate prin alinierea acestuia la standardele internaţionale cu aplicarea tehnologiilor medicale performante, cost-eficiente, ce asigură un nivel înalt al serviciilor de sănătate în ţară şi o adaptare a sistemului autohton de sănătae la necesităţile populaţiei în servicii medicale. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Idem răspunsul din scrisoarea anterioară.

RO_2415_scris.MS.pdf
RO_2545_scrisMS aprilie.pdf

2.2.1. asigurarea unei transparențe autentice a procesului bugetar, inclusiv prin fundamentarea și formularea/promovarea propunerilor anuale de buget în cadrul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, structurate și defalcate pe programe și subprograme, prin stabilirea indicatorilor măsurabili ai activităților de profil raportați la cost-eficiență;

response:
Scris. MF nr.08-03/244/220/07 din 14.01.2015 Începînd cu anul 2014, în temeiul angajamentelor din Programul de activitate al Guvernului, BS integral este bazat pe performanță, ceea ce înseamnă că toate autoritățile publice centrale și-au elaborat bugetele în bază de programe întru elucidarea carențelor stabilite de auditul CC CNAM a instituit grupul de lucru în componența căruia intră și reprezentanță ai MF pentru identificarea indicatorilor măsurabili prestabiliți la aprobarea cheltuielilor FAOAM pentru anii 2015-2017 în aspect de programe și subprograme. MF a organizat și desfășurat instruiri scopul cărora a fost crearea de capacități necesare în cadrul APC pentru aplicarea noii metodologii de planificare bugetară, focusată pe bugetarea bazată pe performanță. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Idem răspunsul din scrisoarea anterioară.

RO_2545_scrisMS aprilie.pdf

2.2.1. asigurarea unei transparențe autentice a procesului bugetar, inclusiv prin fundamentarea și formularea/promovarea propunerilor anuale de buget în cadrul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, structurate și defalcate pe programe și subprograme, prin stabilirea indicatorilor măsurabili ai activităților de profil raportați la cost-eficiență;

response:
Scris.MS nr.01-8/161 din 05.02.2015 Conform actelor legislative şi normative în vigoare, începînd cu anul 2014, transferurile de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea unor categorii de persoane şi realizarea programelor cu destinaţie specială în domeniul sănătăţii au fost fundamentate pe programe de performanţă (se anexează). Concomitent, conform prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Compania Naţională de Asigurări în Medicină are responsabilitatea de a administra fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi de a implementa programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă asumaţi. Întru elucidarea carenţelor stipulate în hotărîrea Curţii de Conturi, prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.l483/669-A din 24 decembrie 2014 (se anexează), a fost instituit Grupul de lucru format din reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru identificarea indicatorilor măsurabili prestabiliţi la aprobarea cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2015-2017 în aspect de programe şi subprograme.

RO_2415_scris.MS.pdf

2.2.2. stabilirea expresă, pentru transferurile din bugetul de stat, a destinației programelor naționale de ocrotire a sănătății, precum și a indicatorilor măsurabili axați pe eficiență și rezultate.

response:
Scris. MF nr.08-03/244/220/07 din 14.01.2015 Transferurile de la BS către FAOAM au fost fundamentate pe programe de performanță. Odată cu intrarea în vigoare de la 01.01.2015 a unor prevederi din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 CNAM are responsabilitatea de a administra FAOAM și de a implementa programele în conformitate cu obiectivele și indicatorii asumați. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Idem răspunsul din scrisoarea anterioară.

RO_2545_scrisMS aprilie.pdf

2.2.2. stabilirea expresă, pentru transferurile din bugetul de stat, a destinației programelor naționale de ocrotire a sănătății, precum și a indicatorilor măsurabili axați pe eficiență și rezultate.

response:
Scris.MS nr.01-8/161 din 05.02.2015 Conform actelor legislative şi normative în vigoare, începînd cu anul 2014, transferurile de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea unor categorii de persoane şi realizarea programelor cu destinaţie specială în domeniul sănătăţii au fost fundamentate pe programe de performanţă (se anexează). Concomitent, conform prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Compania Naţională de Asigurări în Medicină are responsabilitatea de a administra fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi de a implementa programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă asumaţi. Întru elucidarea carenţelor stipulate în hotărîrea Curţii de Conturi, prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.l483/669-A din 24 decembrie 2014 (se anexează), a fost instituit Grupul de lucru format din reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru identificarea indicatorilor măsurabili prestabiliţi la aprobarea cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2015-2017 în aspect de programe şi subprograme.

RO_2415_scris.MS.pdf