Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 37 din 10 iulie 2014 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului pentru Drepturile Omului pe exercițiul bugetar 2013

Numar 249-255 din data de 2014-07-10 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 7

Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului pentru Drepturile Omului pe exercițiul bugetar 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 10 iulie 2014.

La şedinţă au fost prezenţi Anatolie Munteanu, directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (CDOM), avocat parlamentar, Tamara Gheorghița, șeful Direcției reforma administrației publice centrale a Cancelariei de Stat, Olga Zarisniuc, contabil-șef al CDOM, Olesea Luchian, consultant principal, responsabil de resurse umane în cadrul CDOM, Olga Vacarciuc, consultant principal în cadrul CDOM:

Scopul misiunii de audit a constat în atestarea corectitudinii întocmirii și prezentării în toate aspectele semnificative a situaţiilor financiare raportate de entitate la situaţia din 31.12.2013, cu expunerea opiniei asupra Raportului financiar.

Centrul pentru Drepturile Omului a fost creat în temeiul Legii cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997. Centrul este o instituţie de stat independentă, care oferă promovează, protejează drepturile omului, apără persoanele ale căror drepturi au fost încălcate și întreprinde toate acțiunile necesare de prevenire a acestora.

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.57-XVI din 20.03.2008. a fost aprobată structura Centrului, care este compusă din 4 avocaţii parlamentari, aparatul avocaţilor parlamentari, 5 servicii, cancelaria, reprezentanţele teritoriale Bălți,Cahul, Comrat,Varnița - limita de personal fiind de 55 de colaboratori. La finele anului 2013 în cadrul instituției activau 44 de angajați, 11 funcții fiind vacante, dintre care 10 pentru funcțiile publice de execuție.

Pentru anul 2013, instituției i-au fost precizate mijloace financiare de la bugetul de stat în sumă totală de 15,9 mil. lei, inclusiv: 5,85 mil. lei pentru întreținerea instituției și 10,06 mil. lei pentru realizarea reformei în domeniul justiției (9,77 mil. lei dintre care - pentru procurarea sediului instituției). Pe parcursul anului, sursele prevăzute pentru întreținerea instituției au fost executate la nivel de 95,4%. Mijloacele prevăzute pentru realizarea reformei în domeniul justiției au fost valorificate doar în mărime de 2,9%, deoarece rectificarea bugetului a fost efectuată în luna noiembrie, respectiv instituția n-a avut suficient timp pentru a valorifica aceste resurse, fiind executate doar 281,5 mii lei.

Alocarea mijloacelor financiare la finele anului nu a permis Centrului pentru Drepturile Omului să valorifice resursele obținute pentru achiziționarea sediului instituției. De la crearea CDOM și pînă în prezent instituția nu dispune de sediu propriu, activitatea fiind desfășurată într-un edificiu, care a fost primit în comodat de la Aparatul Parlamentului RM, care este avariată, cu un grad de rezistență seismică aproape nul și nu corespunde normativelor în construcție și standardelor tehnice. În prezent, contractul de locațiune dintre Aparatul Parlamentului și Centru nu a fost prelungit. Astfel angajații Centrului își desfășoară activitatea în condiții de risc, nefiindu-le asigurat nivelul de protecție și siguranță necesar.

Probele de audit obținute denotă că, deși unele procese operaționale ale Centrului pentru Drepturile Omului sînt organizate în vederea asigurării respectării cadrului legal-normativ, altele generează neregularități. Astfel, deficiențele în instituirea sistemului de evidență contabilă au generat un șir de erori și neconformități în contabilizarea mijloacelor publice, care au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve vizavi de Raportul financiar al instituției la situația din 01.01.2014.

Au fost constatate rezerve la implementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

Structura organizatorică a Centrului este cu subordonări duble, iar delegarea responsabilităților este confuză. Acest fapt rezultă din prevederile contradictorii ale cadrului legal instituțional. Deși personalul Centrului are statut de funcţionar public, unele prevederi ale actelor legislativ-normative, care reglementează activitatea acestuia nu au fost aplicate, fiind constatate unele neclarități la instituirea unităților structurale, respectarea proporțiilor la instituirea posturilor, precum și la completarea și avizarea statului de personal.

De asemenea, au fost identificate neconcordanțe între diferite prevederi ale cadrului legislativ-normativ ce reglementează procedura de evaluare a performanței colective, care nu permit tratarea echitabilă a funcţionarului public.

Totodată, au fost atestate nereguli ce țin de achizițiile publice, care se referă la: organizarea activității grupului de lucru pentru achiziții publice; planificarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice; întocmirea dosarelor de achiziții

Pe parcursul efectuării auditului, entitatea verificată a întreprins măsuri de lichidare a erorilor şi deficienţelor:

au fost reflectate la conturile contabile active în valoare totală de 50,6 mii lei;
au fost raportate la componenta mijloace speciale mijloace fixe și obiecte de mică valoare și scurtă durată în sumă de 724,3 mii lei;
au fost efectuate corectări în evidența contabilă în sumă de 20,4 mii lei;
a fost elaborată și aprobată Politica de contabilitate.
În opinia auditului, că impactul auditului financiar ar fi fost mai palpabil, dacă misiunea de audit ar fi fost efectuată în perioada de gestiune pînă la încheierea anului financiar, astfel entitatea ar fi avut posibilitatea  să corecteze eventualele erori să prezinte un Raport financiar veridic.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (7)

1. Să aprobe și să înainteze Ministerului de Finanțe spre coordonare Politica de contabilitate, în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare;

response:
scris. nr. 07-6/13 din 20.02.2015 Centrul pentru Drepturile Omului a înaintat Ministerului de Finanţe spre coordonare Politica de contabilitate, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor nr.92 din 24.06.2013 "Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice", care a fost aprobată de către Ministrul Finanţelor la data de 12.01.2015.

RO_2369_CpDOM.pdf

2. Să desfășoare procedura de inventariere anuală a patrimoniului instituției cu respectarea obligatorie a cerințelor prevăzute de cadrul normativ de reglementare;

response:
CpDOM scris. nr. 07-6/13 din 20.02.2015 Procedura de inventariere anuală a patrimoniului instituţiei pentru anul financiar 2014, aceasta a fost efectuată în perioada 01-15 decembrie 2014.

RO_2369_CpDOM.pdf

3. Să efectueze corectarea registrelor contabile și a raportului financiar pe anul 2013;

response:
CpDom Scris. 07-6/13 din 20.02.2015 Referitor la modalitatea de corectare a registrelor contabile şi a raportului financiar pentru anul 2013 Centrul pentru Drepturile Omului a solicitat opinia Ministerului Finanţelor. Astfel prin scrisoarea nr.24/3-4-426 din 10.12.2014 Ministerul Finanţelor a comunicat că potrivit prevederilor punctului 23, alineatul doi, din instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010, dacă instituţia ierarhic superioară - la aprobarea dării de seamă anuale, sau organul financiar - la primirea ei, au efectuat corectări în bilanţul de închidere, atunci, în baza dispoziţiei corespunzătoare în scris, aceste corectări se introduc în registrele anului trecut (prin efectuarea unei înregistrări contabile de rectificare). Corectarea greşelilor, depistate în registrele contabile după aprobarea raportului financiar pentru anul precedent, urmează să se efectueze în anul curent prin întocmirea notelor de contabilitate suplimentare, ceea ce a fost realizat atît pe parcursul misiunii de audit, cît şi după.

RO_2369_CpDOM.pdf

4. Să implementeze în cadrul instituției sistemul de management financiar şi control, utilizînd procedurile descrise detaliat în Manualul de management financiar și control, cu desemnarea persoanelor responsabile de componenta respectivă;

response:
CpDOM scris. nr. 07-6/13 din 20.02.2015 în urma evaluării sistemului curent de management financiar şi control, s-a constatat că instituţia dispune de Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2013-2017 în care este stabilită misiunea, obiectivele strategice şi operaţionale ale CpDOM, în baza cărora instituţia îşi elaborează anual planul de acţiuni şi indicatorii de performanţă care trebuie realizaţi. In afară de acestea în rezultatul evaluării sistemului curent de management financiar şi control au fost identificate domeniile care trebuie îmbunătăţite, şi anume, procesul de management al riscurilor, procesul de documentare a proceselor de bază, precum şi mecanismul de comunicare internă, care au servit drept obiect al Planului de acţiuni pentru implementarea Sistemului de Management Financiar şi Control elaborat pentru anul 2015. Pentru implementarea managementului riscurilor, conform procedurii descrise în Manualul de management financiar şi control, a fost constituit Consiliul de management al riscurilor cu următoarele atribuţii: identificarea şi evaluarea tuturor tipurilor de riscuri care pot afecta continuitatea activităţii CpDOM; elaborarea listei riscurilor care trebuie urmărite; instituirea Registrului riscurilor; monitorizarea evoluţiei riscurilor, identificarea măsurilor de tratare a acestora şi adoptarea deciziilor ce ţin de prevenirea şi eliminarea riscurilor. Lacunele existente în sistemul de Management Financiar şi Control (procesul de documentare a proceselor de bază, precum şi mecanismul de comunicare interna) se datorează în mare parte structurii organizatorice actuale şi vor putea fi înlăturate odată cu adoptarea noului cadru legal instituţional şi intrarea în vigoare a noii structuri şi a noului stat de personal aprobat.

RO_2369_CpDOM.pdf

5. La elaborarea noii structuri, să fie clar divizate obiectivele și responsabilitățile subdiviziunilor structurale din componența entității;

response:
scris. 07-6/13 din 20.02.2015 În legătură cu faptul că cadrul legal care urmează să reglementeze modalitatea de funcţionare şi stabilire a noii structuri a Oficiului Avocatului Poporului (succesor de drept al Centrului pentru Drepturile Omului, conform Legii nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului(Ombudsmanul)) prin aprobarea Regulamentului de funcţionare a acestuia nu a fost definitivat de către organele competente de emiterea actelor legislative, instituţia nu a putut implementa această recomandare, care va fi realizată odată cu intrarea în vigoare a cadrului normativ care va reglementa acest fapt.

RO_2369_CpDOM.pdf

6. Să revizuiască componența Grupului de lucru pentru achiziții publice, prin divizarea clară a responsabilităților membrilor acestuia;

response:
Scris. nr. 07-6/13 din 20.02.2015 S-a revizuit componenţa grupului de lucru pentru achiziţii publice cu divizarea clară a responsabilităţilor fiecărui membru.

RO_2369_CpDOM.pdf

7. Să instituie proceduri de control în domeniul achiziţiilor publice, care să asigure planificarea și raportarea achiziţiilor publice conform cadrului regulator.

response:
scris. nr.07-6/13 din 20.02.2015 Efectuarea achiziţiilor publice se face în conformitate cu legislaţia în vigoare. La întocmirea proiectului bugetului pentru anul următor şefii subdiviziunilor prezintă şefului Serviciului administrativ lista bunurilor şi serviciilor necesare pentru buna activitate a subdiviziunii. In baza acestora, precum şi, reieşind din mijloacele financiare alocate de facto, se întocmeşte planul de achiziţii pentru anul următor. Cu referire la procedurile de control în domeniul achiziţiilor publice, menţionăm că toate dosarele de achiziţii publice sunt întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

RO_2369_CpDOM.pdf

Cerinte (2)

2.1. Centrului pentru Drepturile Omului şi se cere întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scrisoarea nr. 07-6/13 din 20.02.2015

RO_2369_CpDOM.pdf

2.2. Cancelariei de Stat şi se cere armonizarea cadrului legislativ-normativ ce reglementează procedura de evaluare a performanței funcționarilor publici.

response:
Cu referire la armonizarea cadrului legislativ-normativ ce reglementează procedura de evaluare a performanței colective, în care se evaluează realizarea obiectivelor subdiviziunii, Cancelaria de Stat a pregătit proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.94 din 1 februarie 2013 (Regulamentul cu privire la evaluarea performanței colective), în care s-au inclus normele de rigoare privind soluționarea situațiilor expuse în Raportul Curții de Conturi. Proiectul urmează să fie expediat autorităților publice pentru avizare, inclusiv către Curtea de Conturi. Referitor la procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarului public (Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.201/2009), menționăm că în cadrul acesteia se evaluează realizarea obiectivelor individuale ale fiecărui funcționar public și aceasta este o procedură distinctă de procedura de evaluare a performanței colective.

RO_2741_cancelaria de stat.pdf