Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 35 din 03.07.2014 cu privire la Rapoartele auditurilor situaţiilor financiare și conformității gestionării fondurilor publice la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic în anul 2013

Numar 238-246 din data de 2014-07-03 Nr. cerinte: 12 Nr. recomandari: 31

Raportul auditului situațiilor financiare și conformității gestionării fondurilor publice la Instituţia Medico-Sanitară Publică (IMPS) Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă pe anul 2013 şi Raportul auditului situațiilor financiare și conformității gestionării fondurilor publice la Instituţia Medico-Sanitară Publică (IMPS) Institutul Oncologic pe anul 2013 au fost examinate în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 3 iulie 2014.

Scopul misiunilor de audit au constat în oferirea unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare şi patrimoniale la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi la IMSP Institutul Oncologic, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine corectă şi fidelă, precum şi că fondurile publice au fost administrate conform reglementărilor.

IMSP Institutul Oncologic şi IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă sînt instituţii publice de nivel republican, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care activează pe principiul de autofinanţare, nonprofit. Scopul de bază al IMSP-urilor constă în ameliorarea sănătăţii populaţiei prin organizarea, dezvoltarea şi sporirea performanței asistenţei medicale, prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.

Fondatorul acestor instituții este Ministerul Sănătății, care deține controlul activității curente, iar atribuțiile organului de administrare şi control sînt realizare de către Consiliul administrativ.îAnual, pentru asigurarea continuității acordării asistenței medicale, instituţiile medico-sanitare publice contractează cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), în calitate de gestionar al mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, servicii de acordare a asistenţei medicale. Gestionarea mijloacelor alocate, precum și a patrimoniului deținut în folosință este în responsabilitatea Directorului general al instituţiilor medico-sanitare publice.

Astfel, valoarea patrimoniului gestionat de IMSP-urile auditate constituie 359,3 mil. lei, inclusiv: IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă - 171,5 mil. lei și IMSP Institutul Oncologic - 187,8 mil. lei. În rezultatul activităţii economico-financiare în anul 2013, instituțiile au obţinut venituri totale în sumă de 433,6 mil. lei, inclusiv: IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă - 231,0 mil. lei (88% determinate de mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical) și IMSP Institutul Oncologic - 202,6 mil. lei (65% determinate de mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical).

Managementul financiar al instituțiilor auditate, în general, este funcţional şi atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformităţii tranzacțiilor aferente situaţiilor financiare şi patrimoniale ale IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi IMSP Institutul Oncologic, precum şi a administrării fondurilor publice.

Misiunea de audit a identificat un şir de iregularităţi şi abateri de la normele legale.

Entitățile nu dispun de date complete şi reale privind necesarul de mijloace financiare pentru asigurarea unei activităţi continue, cu evitarea situaţiilor de risc, cum ar fi înregistrarea pierderilor, inclusiv incapacitatea de plată a obligaţiunilor formate. În context, planificarea mijloacelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, atît la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă, cît și la IMSP Institutul Oncologic, s-a efectuat după încheierea contractelor cu CNAM.

Prin implicarea factorului de decizie extern (Fondatorul), în lipsa atribuţiilor statutare, a fost organizată licitația publică (63,4 mil. lei) pentru reconstrucția blocurilor curativ nr.4 și reanimare, beneficiar al clădirii fiind IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă. În aceste condiții, încălcarea normelor legale de către factorii de decizie a determinat riscul neasigurării calității la realizarea proiectului investițional; nejustificarea valorii achiziției organizate (cca 63,4 mil. lei); asumarea de angajamente în lipsa acoperirii financiare (3,4 mil. lei); apariția unor cheltuieli suplimentare şi neprevăzute în sumă de 2,1 mil. lei; suportarea cheltuielilor improprii pentru servicii de reproiectare, atribuție deținută de către Fondator (0,7 mil.lei).

Managementul IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și al IMSP Institutul Oncologic nu dispune de un proces al sistemului de control intern eficient în domeniul înregistrării în evidența contabilă, gestionării și raportării patrimoniului public. Acest fapt a condiţionat:

la IMSP Institutul Oncologic admiterea majorării nefondate a valorii de intrare a activului material pe termen lung, primit cu titilu gratuit (387,3 mii lei), generînd sporirea pentru perioadele viitoare a cheltuielilor ce țin de uzura acestuia;
la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și IMSP Institutul Oncologic neconformitatea organizării procedurii de inventariere, precum și transmiterii în locațiune a unor spații neutilizate;
la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă raportarea neconformă a unor elemente patrimoniale gestionate (828,1 mii lei)
La IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă persistă riscul neasigurării continuității acordării asistenţei medicale de urgență populației, precum și funcționalitii adecvate a instituției, acestea fiind condiţionate de nerealizarea obiectivelor privind modernizarea patrimoniului,  și de lipsa în gestiune permanentă a unor spații pentru amplasarea stațiilor de urgență.

Irelevanța managementului IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și IMSP Institutul Oncologic la achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor a admis mai multe nereguli şi carenţe, inclusiv:

achiziţionarea de bunuri cu depăsirea limitelor de mijloace disponibile (cu 4678,1 mii lei);
lipsa datelor exacte în planul de procurări;
neasigurarea principiilor de transparenţă a achiziţiilor publice;
întocmirea neconformă a proceselor-verbale ale grupului de lucru şi a dosarelor de achiziţii publice;
neasigurarea depunerii regulamentare a garanției de bună execuție;
nerespectarea principiului de utilizare eficientă a mijloacelor financiare;
Lipsa de reglementări procesului de coordonare și înregistrare a contractelor de procurare a medicamentelor și preparatelor parafarmaceutice generează, în unele cazuri, tergiversarea perioadei de livrare a acestora, și, ca rezultat, condiționează riscul neaprovizionării la timp a instituţiilor cu medicamente.

Controlul intern insuficient la IMSP Institutul Oncologic în cadrul gestionării medicamentelor a condiționat neasigurarea pe deplin a necesităților cu medicamente pentru tratamentul prescris pacienților, nedeţinerea de către unele subdiviziuni a informaţiilor exhaustive şi reale privind circuitul medicamentelor, precum și lipsa evidenţei separate a medicamentelor (pe etape şi tipuri) în cadrul procesului tehnologic.

Controlul intern insuficient la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă, precum și gestionarea irelevantă a stocurilor, generează acumularea acestora, imobilizarea mijloacelor financiare, precum și  procurarea de medicamente și produse parafarmaceutice în lipsa acoperirii financiare (2,3 mil. lei).

Cadrul regulator neconcludent în materie de evidenţă şi raportări financiare pentru instituţiile publice cu gestiune economică non-profit a generat denaturări evidente vis-a-vis de înregistrarea capitalului social: la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă - 77,4 mil. lei şi la IMSP Institutul Oncologic - 65,3 mil. lei, precum și întocmirea incorectă, la IMSP Institutul Oncologic, a raportului de profit și pierderi prin obținearea unei pierderi brute nule.

Neatribuirea conformă de către IMSP Institutul Oncologic a valorii activelor materiale pe termen lung a determinat creșterea artificială a soldului finanțărilor și încasărilor cu destinație specială (40,1 mil. lei).

Neconcordanța cadrului regulator aferent structurii tarifului pentru serviciile medico-sanitare, care nu includ cota rentabilității, generează suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente impozitului pe venit.

Recuperarea tardivă de către Ministerul Sănătăţii a achitărilor efectuate de IMSP Institutul Oncologic pentru tratamentul pacienţilor în instituţiile medicale de peste hotarele republicii determină imobilizarea mijloacelor financiare.

Angajarea de obligațiuni contractuale în lipsa mijloacelor planificate (3,2 mil. lei), acordarea serviciilor medicale prestate în lipsa acoperirii financiare (cca 14,0 mil. lei), precum și imobilizarea mijloacelor bănești în stocuri, a generat înregistrarea datoriilor comerciale semnificative la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă (40,3 mil. lei), iar neachitarea în termen a acestora generează riscuri de achitare a penalităților, precum și sistarea livrării de bunuri, care stau la baza activității curente de asistență medicală urgentă.

IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi IMSP Institutul Oncologic nu dețin proceduri de control intern clare și distincte pentru procesele remunerării muncii, fapt ce se exprimă prin necompletarea statelor de personal, situaţie în care entitățile mențin un număr semnificativ de funcții vacante, și anume - 205 unități la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și 270 unități la IMSP Institutul Oncologic. Acest fapt condiționează:

cumularea funcţiilor și generează riscul acordării asistenței medicale necalitative;
acordarea plăţilor, sporurilor suplimentare în lipsa evaluărilor performanţelor profesionale;
neplanificarea adecvată a cheltuielilor aferente compensării concediului de odihnă anual neutilizat.
Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (31)

2. să asigure contractarea finanţării suplimentare, cu stabilirea în acordul adiţional a indicatorilor măsurabili.

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 In scopul asigurării planificării, contractării și raportării mijloacelor financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM), în scopul asigurării contractării finanțării inițiale și suplimentare în condiții de deplină obiectivitate și transparență, IMSP Institutul Oncologic prin scrisoarea nr.01-8/1014 din 17.12.2014 a elaborat și înaintat spre examinarea si aprobare Companiei Naționale in Medicină un set de criterii măsurabili. Setul de criterii menționat include indicatori cantitativi și calitativi pentru asistența medicală spitalicească, asistența medicală de ambulatoriu, medicamente și preparate medicamentoase cu destinație specială. Aprobarea și implementarea acestor criterii v-a contribui la corectitudinea evaluării și alocării mijloacelor FAOAM (documente anexate). Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 IMSP Institutul Oncologic, în cadrul contractării finanţării suplimentare în condiţii de deplină obiectivitate şi transparenţă, remite scrisori către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, care conţin informaţii exhaustive cu privire la justificarea solicitării majorării finanţării şi utilizării acestor mijloace. Drept urmare, IMSP Institutul Oncologic, în cadrul solicitării alocărilor suplimentare pentru anul 2014, a remis în acest sens scrisoarea nr.01-8/1013 din 17 A2.20\4(anexa nr.4), ulterior, Compania Naţională de Asigurări în Medicină urmînd să modifice Contractul nr.02-07/341 din 31.12.2013 prin încheierea unui acord adiţional în baza solicitării instituţiei. De asemenea, instituţia a elaborat şi înaintat prin scrisoare nr.01-8/2014 din 17.12.2014 (anexa nr.5) spre examinare şi aprobare Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, un set de indicatori măsurabili cantitativ, valoric şi calitativ, care vor contribui la eficacitatea evaluării alocărilor din mijloacele FAOAM.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

2. să asigure contractarea finanţării suplimentare, cu stabilirea în acordul adiţional a indicatorilor măsurabili.

3. să ajusteze controlul asupra modului şi termenelor de înregistrare a activelor materiale pe termen lung, în vederea asigurării integrităţii acestora;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 Activele materiale pe termen lung, reprezintă activele care capătă о forma fizică cu о durată de funcționare utilă mai mare de 1 an care se utilizează în activitatea instituției. In anul 2013 au fost înregistrate intrări a mijloacelor fixe în suma de aproape aproximativ de 44 mln.lei. Ponderea cea mai mare о deține "Sistemul fotovoltaic de generare a energiei electrice din cea solară" și unele dispozitive medicale. În costul bateriilor solare a fost inclusă suma de 7,2 mln.lei a serviciilor de instalare si 387,3 mii lei -reflectarea diferenței de curs a companiei serviciilor de instalare. Pe parcursul efectuării auditului efectuat de către Curtea de Conturi au fost efectuate schimbări referitor la suma, ce a dus la majorarea neîntemeiată a valorii mijloacelor fixe. Privitor la evidența și monitorizarea mijloacelor fixe se informează că toate mijloacele fixe primite de la depozit pe parcursul lunii curente sunt luate la evidență din ziua dării în exploatare și uzura se calculează din data de 1 a lunii viitoare. Înregistrarea tardivă în evidența contabilă a mijloacelor fixe și anume a Sistemului de implementare a energiei fotovoltaice generate din energia solară se explică prin faptul că din luna august pană în octombrie 2013 aceste mijloace au fost supuse unui examen tehnic și unei lansări de probă. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 în vederea intensificării controlului asupra modului şi termenelor de înregistrare a activelor materiale pe termen lung în scopul asigurării integrităţii acestora, Politica de Contabilitate (anexa nr.6) prevede activele materiale pe termen lung ca active ce capătă o formă fizică cu o durată de funcţionare

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

4. să asigure efectuarea inventarierii tuturor articolelor de bilanţ şi a patrimoniului în conformitate cu cerinţele stabilite;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 Sunt întreprinse măsurile de rigoare la ajustarea procedurilor inventarierii tuturor articolelor de bilanț și a patrimoniului instituției revizuind modalitatea prin aprobarea unui regulament intern privind inventarierea bunurilor materiale in IMSP Institutul Oncologic conform ordinului MF nr. 60 din 29.05.2012 (document anexat). La fel, conform acestei modalități dar și conform prevederilor ordinului în cauză, se efectuează și inventarierea anuală și periodică a medicamentelor și consumabililor în farmacia spitaliceasca a IMSP 10. Rezultatele inventarierii sunt expuse în acte și sunt vizate, evidențiate și păstrate conform actelor normative în vigoare. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 În contextul recomandărilor expuse în raport, s-au întreprins toate măsurile de rigoare la ajustarea procedurilor inventarieii tuturor articolelor de bilanţ şi a întregului patrimoniu a instituţiei, revizuind Regulamentul intern privind inventarierea anuală şi periodică în cadrul IMSP Institutul Oncologic (anexa) conform Ordinului MF NR.60 DIN 29.05.2012. IMSP Institutul Oncologic în temeiul prevederilor Regulamentului privind inventarierea, a instituit, în baza Ordinului nr.l11 din 03.10.2014 "Cu privire la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului pentru anul 2014" (anexa nr.8), Comisia Centrală, pentru efectuarea inventarierii tuturor articolelor de bilanţ în subdiviziunile instituţiei. Ulterior, rezultatele inventarierii au fost consemnate într-un proces-verbal (anexa nr.9) al şedinţei Comisiei centrale de inventariere.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

5. să elaboreze, în baza cadrului normativ,descrirea narativă a procesului de transmitere în locaţiune a bunurilor neutilizate, cu intensificarea controlului intern;

response:
Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 în vederea intensificării controlului asupra procesului de transmitere în locaţiune a bunurilor neutilizate, a fost creată Comisia de licitaţie pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate, au fost aprobate atribuţiile membrilor comisiei formate, cît şi aprobat un Regulament intern prin Ordinul nr.142 din 29.12.2014 „ Cu privire la instituirea unei comisii, şi aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate (anexa nr.10).

RO_2492_scris.IO.pdf

6. să respecte prevederile regulamentare la înregistrarea în evidenţa contabilă a activelor materiale pe termen lung cu ajustarea valorii de intrare a perioadei de înregistrare precum şi a uzurii calculate.

response:
Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 în scopul înlăturării includerii nejustificate a sumei ce reflecta diferenţele de curs valutar în valoarea de intrare a "Sistemului fotovoltaic de generare a energiei electrice din energia solară" cu titlu gratuit, fapt ce a determinat majorarea cheltuielilor aferente uzurii acestuia, s-au luat măsuri corective prin excluderea exerciţiului dat (anexa nr.ll)

RO_2492_scris.IO.pdf

7. să ajusteze Politica de contabilitate la cerinţele stabilite aferente recunoaşterii şi înregistrării în evidenţa contabilă a activelor nemateriale;

response:
Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 IMSP Institutul Oncologic şi-a ajustat Politica de contabilitate (anexa nr. 6) la cerinţele stabilite aferente recunoaşterii şi înregistrării în evidenţa contabilă a activelor nemateriale. Astfel, conform Politici de Contabilitate ale IMSP Institutul Oncologic, activele nemateriale sunt acele active fără consistenţă fizică care sunt înregistrate în contabilitate la valoarea lor de intrare, iar în bilanţul contabil se reflectă la valoarea de intrare diminuată cu suma amortizării acumulate. în componenţa activelor nemateriale intră programele informatice, web site, autorizarea de acreditare eliberată pe un termen de 5 ani. Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară, ţinînd cont de durata de utilizare a acestora

RO_2492_scris.IO.pdf

8. să revadă clauzele contractuale privind automatizarea activităţii subdiviziunii resurse umane, cu integrarea activităţilor de salarizare.

response:
Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 în vederea asigurării utilizării eficiente şi integrale a activelor nemateriale, au fost revăzute clauzele contractuale privind automatizarea activităţii subdiviziunii resurse umane, cu integrarea activităţilor de salarizare prin încheierea la data de 25.12.2014 a unui acord adiţional (anexa nr.l2) la contractul nr.l6 din 10.02.2014, care prevede prelungirea termenului executării clauzelor contractuale în scopul definitivării şi adaptării implementării programului informatic şi utilizării pe deplin a funcţiilor acestuia pentru desfaşuarea activităţilor subdiviziunilor integrate ce cuprind totalitatea operaţiilor de culegere, prelucrare, sistematizare, valorificare- şi transmitere a informaţiilor şi datelor.

RO_2492_scris.IO.pdf

9. să nu admită achiziţionarea de bunuri (medicamente şi produse alimentare) în lipsa planificării necesarului şi sursei de finanţare;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 Anual la întocmirea planului de achiziții se iau în calcul cantitățile cheltuite in anul precedent cu mici ajustări din păcate însă este imposibil prognozarea numărului de bolnavi, precum și a stadiului maladiei pacientilor și răspîndirii procesului canceros care necesită costuri suplimentare și modificarea schemelor de tratament pe parcursul petrecerii acestuia. Regulat fiecare procedură de achiziții se publica pe site-ul IMSP IO și în Buletinul Achizițiilor Publice anunțul de intenție privind achizițiile publice preconizate. Anunțul este perfectat de către Agenția achizițiilor Publice la cererea Autorității contractante. Prin ordinul 21directorului IMSP Institutului Oncologic nr.19 din 05.02.2014 au fost determinate funcțiile si atribuțiile pentru fiecare membru al grupului de lucru, necesare spre a fi exercitate în cadrul procedurii de achiziție publice. În cadrul ședinței, grupului de lucru pentru achiziții publice, de deschidere a ofertelor prezentate se întocmește un proces verbal semnat de către membrii grupului de lucru și la dorința de către reprezentanții operatorilor economici. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 Tinînd cont de misiunea primordială de a asigura accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, în funcţie de crearea condiţiilor favorabile de satisfacere a necesităţilor şi a cererii populaţiei în servicii medicale de calitatea şi volumul adecvat, IMSP Institutul Oncologic, la planificarea necesităţilor de medicamente şi alimente, ia în calcul cantităţile de bunuri consumate în anul precedent cu ajustări pe parcursul anului de gestiune, în contextul necesităţilor în creştere şi imposibilitatea prognozării numărului exact al bolnavilor, precum şi stadiul maladiei pacienţilor şi răspîndirii procesului canceros care necesită costuri suplimentare şi modificări ale schemelor de tratament.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

10. să asigure întocmirea dosarelor achiziţiilor publice în conformitate cu prevederile legale;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 Dosarele de achiziții publice sunt cusute integral și păstrate în spațiul special amenajat pentru a fi păstrate termenul de 5 ani prevăzut de legislația în vigoare. In comun cu Agenția Achiziții Publice au fost programate și petrecute seminare cu tematica "Legislația privind achizițiile publice" în cadrul cărora membrii grupului de lucru au fost familiarizați cu problemele ce pot apărea pe parcursul petrecerii unei proceduri de achiziții și modul de excludere al acestora din procesul legal de petrecerea al acesteia. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 În scopul asigurării principiilor transparenţei şi concurenţei loiale şi a atragerii potenţialilor furnizori, instituţia elaborează şi publică regulat în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web, anunţul de intenţie privind achiziţiile publice preconizate. Prin Ordinul nr.19 din 05.02.2014 (anexa nr.l3) au fost stabilite expres funcţiile şi atribuţiile fiecărui membru al grupului de lucru necesare spre a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Dosarele de achiziţii publice sunt cusute integral şi păstrate într-un spaţiu special amenajat pentru a respect termenul de 5 ani prevăzut de legislaţia în vigoare. La capitolul numerotarea şi ştampilarea dosarelor se lucrează în vederea definitivării procesului în curs de executare

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

11. să elaboreze proceduri privind modul de evidenţă pe etape a medicamentelor utilizate în procesul tehnologic;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 Evidența utilizării medicamentelor și consumabilelor în secțiile și serviciile IMSP Institutul Oncologic este în format electronic conform unui program identic stabilit. Decontarea este efectuată zilnic conform indicațiilor din fișele de tratament în bonurile personificate. Farmacia spitalului eliberează medicamente și consumabile în 45 secții și servicii, din ele 41 sunt dotate cu calculatoare și imprimante, următoarele 4 secții vor fi incluse in program în I trimestru a anului 2015.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf

1. să asigure planificarea cheltuielilor necesare pentru acordarea serviciilor medicale urgente, ținînd cont de specificul serviciilor acordate, contingentul pacienților, costul real al serviciilor, cu înaintarea lor justificată, spre negocieri pentru contractarea serviciilor acoperite din FAOAM;

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 A fost înaintată pentru negocieri informația privind cheltuielile Departamentului de medicină urgentă pentru contractare 2015 (document anexat). Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 Au fost evaluate și întocmite necesitățile cu privire la cheltuielile reale ale Departamentului de Medicină Urgentă inclusiv cheltuielile pentru fiecare contingent de pacienți. (Anexa nr.1) Au fost înaintate pentru negocieri Companiei Naționale de Asigurări în Medicnă a informației privind cheltuielele Departamentului de Medicină Urgentă pentru contractare pentru anul 2015.

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

2. să organizeze și să raporteze evidența separată a persoanelor neasigurate care n-au achitat serviciile prestate în cadrul asistenței medicale prespitalicești, cu prezentarea către Fondator a calculelor privind cheltuielile suportate pentru acestea, în scopul examinării oportunității de acoperire a acestora.

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Potrivit Planului de acțiuni aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1252 din 13.11.2014, sunt prevăzute activitățile necesare implementării recomandării respective. Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 În cadrul instituției funcționează sistemul informațional „Hipocrate” în cadrul căruia specialiștii urmează să includă un mecanism (modul) de evidență a persoanelor neasigurate. La moment se identifică soluțiile tehnice pentru a efectua acest lucru. Totodată în planul de acțiuni elaborat de Ministerul Sănatății aprobat prin Ordinul nr.1252 din13.11.2014 prevede stabilirea mecanismelor de asigurare a acoperii financiare a cheltuielelor suportate pentru persoanele social vulnerabile

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

3. să racordeze reglementările interne la cadrul normativ-legal, pentru asigurarea unei conformități privind raportarea situațiilor economico-financiare.

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Urmează a fi revizuită Organigrama IMSP IMU în ceea ce privește statutul Serviciului de contabilitate întru asigurarea conformității privind raportarea situațiilor economico-financiare (planificat aprobarea organigramei în 2015 de către MS). Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 La acest capitol menționăm că a fost revizuită organigrama instituției și este înaintată spre aprobare fondatorului (Anexa nr.2). Totodată au fost actualizate fișele de post cu stipularea persoanelor responsabile privind nivelul de raportare a situațiilor economico-financiare (prezentat). În cadrul misiunii de audit intern cu fost elaborate unele diagrame a proceselor operaționale specifice subdiviziunii economice (prezentat).

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

4. să elaboreze un plan de acțiuni, cu termene de realizare și persoane responsabile, în vederea asigurării cu spații necesare pentru acordarea serviciului de asistență medicală urgentă;

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Potrivit Planului de acțiuni aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1252 din 13.11.2014, sunt prevăzute activitățile necesare implementării recomandării respective. Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 La acest capitol menționăm că fiecare substațiune a serviciului de asistență medicală urgentă este condusă de șef de substație care este responsabil de analiza stării bunurilor imobile gestionate și înaintarea propunerilor spre reparații și modernizarea edificiilor. Astfel pentru anul curent este în curs de desfășurare licitația cu privirea la reparația edificiului de amplasare a substației Buiucani de asistență medicală urgentă. Totodată au fost emise deciziile consiliului municipal nr 6/40-3 cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a încăperii din bd. Dacia, 5/2 unde este dislocată substațiunea Botanica de asistență medicală urgentă.

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

5. să elaboreze schematic procesele aferente dării în locaţiune a activelor neutilizate și inventarierii bunurilor, cu identificarea controalelor interne care ar asigura conformitatea cu cadrul legal

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 În rezultatul efectuării misiunii de audit intern „ Examinarea mecanismului actual de transmitere/luare în locațiune a patrimoniului instituției” au fost descrise obiectivele operaționale (procese descrise) și au fost formalizate responsabilitățile de efectuare a acestor activități în fișa postului Șefului secției economie și planificare (fișa anexată). Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 Au fost descrise procesele oparaționale privind darea/luarea în locațiune a bunurilor instituției (prezentat). Au fost formalizate responsabilitățile privind darea/luarea în locațiune a bunurilor în fișa de post a Șefului secției economie și planificare (prezentat).

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

6. să asigure o planificare adecvată a medicamentelor și produselor parafarmaceutice, luînd în considerație la momentul achiziționării noilor produse valoarea stocurilor înregistrate supranormativ;

response:
Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 Este asigurată o planificare adecvată a medicamentelor și produselor parafarmaceutice prin colectarea necesităților de la fiecare secție în parte prin contrapunerea specificului secției cu formularul farmacoterapeutic. Astfel au fost identificate și estimate necesitățile instituției pentru anul 2015 luînd în considerație stocurile la momentul achiziției.

RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

7. să desfășoare achiziţiile publice cu asigurarea suportului financiar angajat;

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Au fost identificate și estimate necesitățile cele mai importante ale instituției pentru anul 2015, luînd în considerație posibilitățile reale Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 A fost elaborat și aprobat ordinul cu privire la modul de colectare a necesităților instituției (Anexa nr.3). Astfel în cadrul instituției au fost evaluate toate necesitățile pentru activitatea eficientă în anul 2015. În baza lor a fost elaborat devizul de venituri și cheltuieli care include necesitățile identificate. Așadar achizițiile se desfășoară în concordanță cu necesitățile regăsite în deviz ceia ce asigură o desfășurare a achizițiilor publice cu asigurarea suportului financiar angajat.

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

8. să elaboreze proceduri scrise privind modul de organizare, desfășurare și raportare a procesului de inventariere a stocurilor de medicamente, precum și a gestionării pieselor de schimb și produselor petroliere, cu identificarea controalelor interne, pe care să le respecte;

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Comisiile de inventariere au fost create în conformitate cu ordinul nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea și anume constituite de patru persoane. Scris.IMSP IMU nr.01-7/281 din 16.02.2015 Prin Ordinul nr.197 din 26.06.2014 au fost aprobate comisiile de inventariere în parcul auto pentru anul 2014. Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 A fost elaborat ordinul nr.197 din 26.09.14 „Privind efectuarea inventarierii în parcul auto în anul 2014” (Anexa nr.4), unde au fost respectate prevederile legale, comisia fiind constituită din 4 persoane. A fost elaborată diagrama procesului de inventariere cu descrierea narativă a acesteia.

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

9. să-și adapteze o metodologie de trecere la cheltuieli a obiectelor de mică valoare și scurtă durată date în exploatare, cu prevederi în Politica de contabilitate, astfel ca aceasta să fie conformă actelor normative.

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 A fost revizuită Politica de contabilitate și efectuate modificările necesare. Deprecierea valorică se efectuează cu 50% la recunoașterea OMVSD-ului și 50% la decontare conform SNC nr.2. Scris.IMSP IMU nr.01-7/281 din 16.02.2015 A fost atașat extrasul din politica de contabilitate Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 A fost revizuită și modificată politica de contabilitate astfel încît depreciere valorică se efectuiază cu 50% la recunoașterea OMVSD-lui și 50% la decontare.

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

10. să asigure elaborarea Regulamentului propriu privind achiziţiile publice; întocmirea unui plan de achiziții publice corespunzător necesităților entității; procurarea pieselor auto de schimb separat pe poziţii; documentarea/întocmirea dosarelor de achiziții potrivit normelor stabilite, cu asigurarea integrității documentației incluse.

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Evaluarea pieselor de schimb se efectuează separat pe poziții (au fost anexate documente). Scris.IMSP IMU nr.01-7/281 din 16.02.2015 A fost elaborat Regulamentul respectiv. Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 A fost întocmit planul de achiziții publice pentru anul de activitate 2015 corespunzător necesităților IMSP IMU. Licitația publică pentru procurarea pieselor de schimb s-a făcut separat pe poziții. A fost elaborat Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de achiziții publice.

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

11. să elaboreze procesele de control intern pentru asigurarea respectării limitei mijloacelor disponibile, prin monitorizarea executării contractelor încheiate, precum și a gestionării datoriilor înregistrate și a stocurilor de medicamente formate, cu diminuarea riscurilor posibile de suportare a cheltuielilor de penalizare.

response:
Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 Actualmente se implementează sistemul informațional „1C-contabilitate” care va cuprinde posibilități de asigurare a respectării limitei mijloacelor disponibile, prin monitorizarea executării contractelor încheiate, precum și a gestionării datoriilor înregistrate și a stocurilor de medicamente formate.

RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

12. să elaboreze un plan de măsuri, care ar asigura o politică relevantă a resurselor umane, prin: completarea statelor de personal; reglementarea și stabilirea criteriilor de performanță măsurabile pentru justificarea recompenselor la remunerarea muncii; utilizarea mijloacelor financiare destinate bonificațiilor reieșind din specificul activității și cadrului regulator.

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Au fost elaborate criterii de performanță pentru serviciul de asistență medicală de urgență (proiect anexat) și a personalului administrativ (proiect anexat). În una dintre ședințele MS a fost convenit asupra necesității elaborării indicatorilor de performanță centralizat pe instituții medico-sanitare. Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 Cu referire la completarea statelor de personal menționăm că anual se prezintă la Ministerul Sănătății informația privind necesitatea în personal medical cu studii superioare/medii. Totodată în cazuri stringente se remite către Agenția pentru ocuparea forței de muncă a mun. Chișinău, oferta privind locurile de muncă vacante (Anexa nr.5). La momentul actual utilizarea mijloacelor financiare destinate bonificațiilor se repartizează reieșind din specificul activității și cadrului regulator. Totodată suntem în proces de elaborare a criteriilor de performanță măsurabile aferente remunerării muncii.

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

1.să revizuiască procesul de planificare a resurselor financiare, în baza calculelor fundamentate, cu ajustarea costurilor necesare, în vederea asigurării surselor financiare suficiente pentru desfășurarea activității operaționale.

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 Intru asigurarea unei asistențe medicale oportune și calitative, precum și gestionării eficiente a resurselor provenite din FAOAM, din serviciile contra plată și din darea în locațiune a bunurilor imobile neutilizate a fost revizuită modalitatea și aprobat un regulament intern de planificare financiară întru calcularea reală a necesităților și asigurarea activității operațional optimale și efective (document anexat). Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 Intru asigurarea unei asistenţe medicale oportune şi calitative, precum şi gestionării eficiente a resurselor provenite din FAOAM, din serviciile contra plată şi din darea în locaţiune a bunurilor neutilizate, a fost revizuită modalitatea de planificare a resurselor financiare, fiind aprobat "Regulamentul intern privind procesul de planificare a resurselor financiare {anexa nr.l). In acelaşi context, în scopul realizării obiectivelor statutare şi asigurarea unei activităţi eficiente şi continue, IMSP Institutul Oncologic, în limita competenţelor, înaintează la finele perioadei de gestiune ofertele serviciilor medicale pentru anul viitor. Astfel, la sfîrşitul anului 2014, IMSP Institutul Oncologic, prin scrisoarea nr.01-7/90 din 30.10.2014 {anexa nr.3\ a solicitat examinarea ofertelor serviciilor medicale pentru anul 2015 de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru justificarea necesarului mijloacelor financiare ce urmează a fi contractate.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

12. să asigure efectuarea inventarierii medicamentelor în conformitate cu cerinţele stabilite.

response:
Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 în vederea înlăturării iregularităţilor la capitolul inventarierea medicamentelor, menţionăm faptul că, contabilul responsabil de evidenţa contabilă a medicamentelor şi articolelor de uz medical: - a fost exclus din componenţa Comisiei de inventariere anuală a medicamentelor şi preparatelor parafarmaceutice conform Ordinului nr.l26 din 25.11.2014 (anexanr.14) - de cel puţin 2 ori pe luna a efectuat verificarea corectitudinii evidenţei medicamentelor în depozitul farmaciei şi în secţii (anexa nr. 15)

RO_2492_scris.IO.pdf

13. să respecte prevederile legale, cu elaborarea procedurilor aferente efectuării operaţiunilor de casă, care ar asigura diminuarea riscurilor posibile.

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 La efectuarea operațiunilor de casierie IMSP Institutul Oncologic se conduce de normele stabilite de Hotărîrea Guvenului nr. 764 din 25.11.1992 "Cu privire la aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova". Sunt instalate 2 mașini de casă și control care acumulează numerarul din prestarea serviciilor contra plata in incinta CCD si a staționarului. Pe parcursul anului 2013 la unul din casieri au fost depistate unele abateri ce țin de neînregistrarea în Registrul mașinilor de casa și control a numerarului predat in casierie în suma de 9,2 mii lei. Casierul a fost avertizat, iar ulterior în fiecare zi sunt verificate datele din raportul de închidere zilnică cu înregistrările în evidența contabilă ale încasărilor primite. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 întru asigurarea exercitării controlului asupra operaţiunile de casă, a fost aprobat Regulamentul intern „cu privire la modul de activitate al casieriei" (anexa nr.l6). Casierul responsabil de abaterile constatate a fost sancţionat disciplinar prin avertisment asupra obligaţiilor prevăzute de cerinţele controlului intern cu privire la înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor de ţin de casă, iar ulterior, zilnic sunt verificate datele din raportul de închidere zilnică cu înregistrările din evidenţa contabilă ale încasărilor primite.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

14. să asigure respectarea formei de raportare a entităţii, cu întocmirea Raportului financiar în corespundere cu cerinţele stabilite.

response:
Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 IMSP Institutul Oncologic, în vederea respectării formei de raportare financiară, pe parcursul auditului a prezentat documentele ce atestă corectările asupra Raportului de profit şi pierderi şi întru continuitatea implementării recomandărilor, pentrul anul de gestiune 2014 a întocmit Raportul de profit şi pierderi în corespundere cu cerinţele stabilite (anexa nr. 17).

RO_2492_scris.IO.pdf

15. să elaboreze măsuri concrete în vederea completării statelor de personal cu suplinirea funcţiilor vacante;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 Întru diminuarea riscului acordării asistenței medicale necalitative în urma necompletării suta la suta a statelor de personal, a fost elaborata Strategia privind planificarea, formarea, succesiunea si motivarea personalului instituției pentru anii 2015-2020 (document anexat). Suplinirea funcțiilor vacante cu cadre calificate este prioritatea instituției, și în acest sens se întreprind toate masurile posibile, inclusiv prin intermediul instituțiilor specializate și publicarea locurilor vacante în sursele mass-media. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 în vederea completării statelor de personal cu suplinire funcţiilor vacante şi diminuării riscurilor privind calitatea serviciilor medicale acordate, a fost elaborată Strategia privind planificarea, formarea, succesiunea şi motivarea personalului instituţiei pentru anii 2015-2020 (anexa). Totodată, informaţia actualizată privind funcţiile vacante se plasează pentru cunoştinţă pe pagina web a IMSP Institutul Oncologic.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

16. să elaboreze reglementări cu referire la acordarea plăţilor suplimentare, precum şi stabilirea indicatorilor de performanţă profesională;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 A fost elaborat și aprobat Regulamentul privind remunerarea muncii și stimularea angajaților IMSP Institutul Oncologic, obiectul căruia este stabilirea modului, mărimii și condițiilor de retribuire a muncii salariaților încadrați, în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, volumul și calitatea muncii, precum și cu nivelul de pregătire profesională și rezultatele activității economico-financiare ale instituției (document anexat). Regulamentul menționat cuprinde modul de stabilire a salariului tarifar, stabilirea sporurilor și adaosurilor la salariu de baza, acordarea suplimentelor și altor plăți. Pentru asigurarea principiilor de transparență, corectitudine și obiectivitate în cadrul procesului evaluării individuale a muncii la stabilirea salariilor de funcție, a sporurilor și suplimentelor la salariile de baza, au fost aprobate criteriile de performanță individuală pentru personalul medical, alt personal, precum și criterii suplimentare pentru personalul cu funcții de răspundere. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 A fost elaborat şi aprobat Regulamentul privind remunerarea muncii şi stimularea angajaţilor IMSP Institutul Oncologic (anexa nr.l3), obiectul căruia constă în stabilirea modului, mărimii şi condiţiilor de retribuire a muncii salariaţilor încadraţi, în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumului şi calitatea muncii, precum şi cu nivelul de pregătire profesională şi rezultatele activităţii economico-financiare ale instituţiei. De asemenea, Regulamentul menţionat cuprinde descrierea modului de stabilire a salariului tarifar, stabilirea sporurilor şi adaosurilor la salariu de bază, acordarea suplimentelor şi altor plăţi. Pentru asigurarea principiilor de transparenţă, corectitudine şi obiectivitate în cadrul procesului evaluării individuale a muncii la stabilirea criteriilor de performanţă individuală pentru personalul medical, alt personal, precum şi criterii suplimentare pentru personalul cu funcţii de răspundere.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

3. să asigure evidența zilelor neutilizate ale concediului anual pentru deținerea datelor privind cheltuielile aferent în cazul acordării acestora în anul de gestiune.

17. să asigure evidența zilelor neutilizate ale concediului anual pentru deținerea datelor privind cheltuielile aferent în cazul acordării acestora în anul de gestiune.

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 La recomandarea asigurării evidenței cheltuielilor pentru concediul de odihnă neutilizat a fost creată baza de date a angajaților cu restanțe la concediu pană la data de 01.01.2015, în temeiul căreia au fost calculate cheltuielile necesare pentru formarea provizionului curent, fapt care v-a permite evitarea cheltuielilor neprevăzute la capitolul retribuirea muncii. Pentru asigurarea utilizării concediului de odihnă anual a angajaților, cu cel puțin 2 săptămîni înainte de sfîrșitul fiecărui an calendaristic, este întocmită programarea concediului a tuturor angajaților pe subdiviziuni, care este semnată, aprobată și coordonată în modul corespunzător. Aceasta contribuie la organizarea neîntreruptă a activității instituției și permite accesul neîngrădit în exercitarea dreptului la concediul de odihnă anual al angajaților. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 În vederea asigurării evidenţei zilelor neutilizate ale concediilor anuale pentru deţinerea datelor privind cheltuilile aferente în cazul acordării acestora în anul de gestiune, a fost creată baza de date a angajaţilor cu restanţe la concediu pînă la 01.01.2015, în temeiul căreia au fost calculate cheltuielile necesare pentru formarea provizionului curent (anexa nr.20) fapt care va permite evitarea cheltuielilor neprevăzute la capitolul retribuirea muncii. Pentru asigurarea utilizării concediului de odihnă anual al angajaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de finele fiecărui an calendaristic, este întocmită programarea concediului a tuturor angajaţilor pe subdiviziuni, care este semnată, coordonată şi aprobată în modul corespunzător. Aceasta contribuie la organizarea neîntreruptă a activităţii instituţiei şi permite accesul neîngrădit în exercitarea dreptului la concediul de odihnă anual al angajaţilor.

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

Cerinte (12)

2.1. Conducerii Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic şi se cere să asigure implementarea recomandărilor expuse în Rapoartele de audit, aprobînd planuri de acţiuni, cu întreprinderea măsurilor de rigoare rezultative şi desemnarea responsabililor de realizarea acţiunilor;

response:
Scris IMSP IMU nr.01-5/2409 din 24.12.2014 Prin Ordinul Directorului general nr.189 din 17.09.2014 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit ale Curții de Conturi ( a fost anexat). Scris.IMSP IMU nr.01-7/281 din 16.02.2015 Informație suplimentară Scris. IMSP IU nr.01-7/631 din 07.04.2015 informație suplimentară

RO_2413_scrisUrgenta.pdf
RO_2464_scris.IMSP IMU din 07.04.2015.pdf

2.1. Conducerii Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic şi se cere să asigure implementarea recomandărilor expuse în Rapoartele de audit, aprobînd planuri de acţiuni, cu întreprinderea măsurilor de rigoare rezultative şi desemnarea responsabililor de realizarea acţiunilor;

response:
Scris IMSP IO nr. 01-7/4 din 12.01.2015 La data de 01.08.2014 a fost aprobat de către Directorul general și coordonat cu Ministerul Sănătății Planul de acțiuni întru realizarea recomandărilor expuse în raportul de audit (document anexat), ce include atît acțiunile ce urmează a fi întreprinse, cît și responsabilii de implementare, termenul. Scris. IMSP IO nr.01-8/354 din 09.04.2015 Intru realizarea subpct.2.1. din Hotărâre, rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi au fost examinate de către entitate, ulterior, fiind elaborat şi aprobat, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, în data de 01.08.2014, "Planul de acţiuni întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditului situaţiilor financiare şi conformităţii gestionării fondurilor publice efectuat de către Curtea de Conturi" (anexa nr.l).

RO_2410_scris.IO 2015.pdf
RO_2492_scris.IO.pdf

2.2. Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi se cere să asigure contractarea adiţională a finanţării în baza indicatorilor măsurabili;

response:
Scris. CNAM nr.04/02-10-44/167 din 05.02.2015 Revederea cadrului normativ, inclusiv a anexei la contractul-tip de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti, cu includerea indicatorilor în baza cărora a fost estimată suma contractuală (numărul cazurilor tratate contractate, indicele de complexitate a cazurilor (ICM), tariful propriu al instituţiei) şi implementarea celei de a Il-a etapă a unificării tarifelor de bază utilizate la contractarea instituţiilor medicale spitaliceşti în sistemul DRG (CASE-MIX) - vor fi revăzute după aprobarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015.

2.3.1. să stabilească, conform prevederilor legale, mecanisme de asigurare a acoperirii financiare a cheltuielilor suportate pentru persoanele social-vulnerabile, în vederea excluderii admiterii cheltuielilor suplimentare la instituțiile medicale în lipsa sursei de finanțare;

response:
Scris.MS nr.01-9/197 din 16.02.2015 în prezent, Ministerul Sănătăţii cu suportul proiectului Twinning, finanţat de Comisia Europeană, este în proces de elaborare a proiectului Codului în Sănătate, inclusiv cu ajustarea cadrului normativ în vigoare la prevederile Directivelor Uniunii Europene, care abordează şi problema stabilirii mecanismelor de asigurare a acoperirii financiare a cheltuielilor suportate de către instituţiile medico-sanitare publice pentru persoanele social-vulnerabile. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Idem răspunsului din scrisoarea anterioară Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 Idem răspunsului din scrisoarea anterioară.

RO_2411_scris.MS.pdf
RO_2544_scrisMS aprilie.doc
RO_2794_scris.MF august2015.pdf

2.3.2. să examineze situația privind asigurarea cu spații pentru amplasarea stațiilor de asistență medicală urgentă, ținînd cont de modul de finanțare, costul serviciilor, specificul și de necesitatea acestor servicii;

response:
Scris.MS nr.01-9/197 din 16.02.2015 În scopul asigurării continuităţii activităţii de prestare a serviciilor medicale de urgenţă din cadrul staţiilor de asistenţă medicală urgentă, IMSP Institutul de Medicină Urgentă la finele anului 2014 a încheiat 2 contracte de comodat (se anexează) cu Consiliul municipal Chişinău pentru amplasarea substaţiei AMU Botanica, Secţiei ambulatorie de ortopedie şi traumatologie nr.2 (sectorul Botanica) şi Secţiei ambulatorie de ortopedie şi traumatologie nr.4 (sectorul Centru). În temeiul Dispoziţiei Consiliului municipal Chişinău din 31.10.2014, substaţia de asistenţă medicală urgentă din sectorul Buiucani va fi reamplasată în incinta CMF nr.5 "Sfînta Măria" al IMSP AMT Buiucani. La moment aceasta este în proces de transferare. Referitor la asigurarea cu spaţii a substaţiilor de asistenţă medicală urgentă din sectoarele Rîşcani şi Ciocana, Ministerul Sănătăţii de comun cu IMSP Institutul de Medicină Urgentă sunt în proces de identificare a spaţiilor corespunzătoare Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Idem răspunsului din scrisoarea anterioară Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 Idem răspunsului din scrisoarea anterioară.

RO_2411_scris.MS.pdf
RO_2544_scrisMS aprilie.doc
RO_2796_scris.MSaugust2015.pdf

2.3.3. să examineze oportunitatea elaborării procedurilor privind stabilirea termenelor de coordonare și înregistrare a contractelor de procurare a medicamentelor și preparatelor parafarmaceutice, pentru evitarea tergiversării termenelor de livrare a acestora entităților medicale;

response:
Scris.MS nr.01-9/197 din 16.02.2015 Ministerul Sănătăţii a solicitat autorităţilor publice centrale şi de specialitate, precum şi unor operatori economici de pe segmentul farmaceutic, delegarea unor persoane responsabile, pentru instituirea unui grup de lucru interdepartamental, în vederea elaborării şi înaintării propunerilor de modificare şi completare a Legii nr.96 din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (scrisorile Ministerului Sănătăţii se anexează).

RO_2411_scris.MS.pdf

2.3.4. să asigure realizarea procedurii de transmitere a patrimoniului de stat de la Fondator către Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic în gestiune economică, potrivit normelor legale;

response:
Scris.MS nr.01-9/197 din 16.02.2015 Comisia, în componenţa căreia au intrat ministrul Sănătăţii dl A. Usatîi, şeful Secţiei contabilitate şi raportare al Ministerului Sănătăţii dl V. Stasiuc, directorul Institutului Oncologic dl V. Cemat, vicedirectorul Institutului Oncologic dl S. Ştepa, contabilul şef al Institutului Oncologic dna Z. Leahu, a efectuat procedura de transmitere a patrimoniului de stat de la Fondator către IMSP Institutul Oncologic în gestiune economică, conform actului de primire-predare, care se anexează.

RO_2411_scris.MS.pdf

2.3.5. să examineze oportunitatea revizuirii reglementărilor referitor la recuperarea mijloacelor achitate de către IMSP Institutul Oncologic pentru plata tratamentului efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării, ceea ce ar exclude imobilizarea mijloacelor entităţii;

response:
Scris.MS nr.01-9/197 din 16.02.2015 în scopul excluderii imobilizării mijloacelor instituţiilor medico-sanitare publice pentru plata tratamentului efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţarii, prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1429 din 15.12.2014 (se anexează) a fost modificat Regulamentul Comisiei privind selectarea pacienţilor pentru tratament şi/sau investigaţii costisitoare, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.140 din 15.02.2013. Actualmente plata către instituţiile medico-sanitare publice (IMSP) pentru tratamentul efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării se efectuează de către Ministerul Sănătăţii în avans, conform contractului încheiat cu IMSP. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Toate mijloacele achitate de către IMSP Institutul Oncologic pentru tratamentul efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării au fost recuperate de către Ministerul Sănătăţii. Suplimentar, în scopul excluderii imobilizării mijloacelor instituţiilor medico-sanitare publice pentru plata tratamentului efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării, prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1429 din 15.12.2014 (se anexează) a fost modificat Regulamentul Comisiei privind selectarea pacienţilor pentru tratament şi/sau investigaţii costisitoare, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.140 din 15.03.2013. Actualmente plata către instituţiile medico-sanitare publice (IMSP) pentru tratamentul efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării se efectuează de către Ministerul Sănătăţii în avans, conform contractului încheiat cu IMSP Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 In scopul excluderii imobilizării mijloacelor instituţiilor medico-sanitare publice pentru plata tratamentului efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării, prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1429 din 15.12.2014 (se anexează) a fost modificat Regulamentul Comisiei privind selectarea pacienţilor pentru tratament şi/sau investigaţii costisitoare, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.140 din 15.03.2013. Actualmente plata către instituţiile medico-sanitare publice (IMSP) pentru tratamentul efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării se efectuează de către Ministerul Sănătăţii în avans, conform contractului încheiat cu IMSP. Toate mijloacele achitate de către IMSP Institutul Oncologic pentru tratamentul efectuat în instituţiile medicale de peste hotarele ţării au fost recuperate de către Ministerul Sănătăţii.

RO_2411_scris.MS.pdf
RO_2544_scrisMS aprilie.doc
RO_2796_scris.MSaugust2015.pdf

2.3.6. să revizuiască politicile privind resursele umane, asigurînd soluționarea situațiilor problematice, inclusiv de cumulare a funcțiilor;

response:
Scris.MS nr.01-9/197 din 16.02.2015 În contextul revizuirii politicilor privind resursele umane, ameliorării situaţiei în asigurarea cu cadre medicale asigurînd soluţionarea situaţiilor problematice inclusiv şi de cumulare a funcţiilor s-au realizat următoarele: - Prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1086 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru" (se anexează) a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii; - Prin Dispoziţia Ministerului Sănătăţii nr. 559-d din 21 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni" (se anexează) a fost aprobat Planul de acţiuni pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane; - La momentul actual elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătăţii se află la etapa de consultare cu experţii internaţionali. Suportul în organizarea consultanţei externe a Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane este oferit de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Suplimentar scrisorii anterioare se menționează că: „Totodată, Ministerul Sănătăţii urmează să elaboreze şi să aprobe pe parcursul anului 2015 normative noi de personal pentru sistemul sănătăţii, reieşind din necesităţile actuale.” Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 In contextul revizuirii politicilor privind resursele umane, ameliorării situaţiei în asigurarea cu cadre medicale asigurînd soluţionarea situaţiilor problematice inclusiv şi de cumulare a funcţiilor a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane în Sistemul Sănătăţii care la momentul actual proiectul este definitivat şi înaintat autorităţilor interesate spre avizare şi consultare publică din 05 iunie 2015: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2339.Totodată, Ministerul Sănătăţii urmează să elaboreze şi să aprobe pe parcursul anului 2015 normative noi de personal pentru sistemul sănătăţii, reieşind din necesităţile actuale.

RO_2411_scris.MS.pdf
RO_2544_scrisMS aprilie.doc
RO_2796_scris.MSaugust2015.pdf

2.4.1. Ministerului Finanţelor, în comun cu Ministerul Sănătăţii, și se cere: 2.4.1. să elaboreze cadrul regulator racordat la prevederile statutului juridic și la modul de raportare ale instituţiilor medico-sanitare publice, care va elimina situațiile neconforme de înregistrare a capitalului social și alte situații incerte aferente modului de evidență și raportare a activității acestora;

response:
Scris.MF nr.08-17/325 din 19.01.2015 Pornind de la competenţele Ministerului Finaţelor în domeniul reglementării contabilităţii şi raportării financiare ţinem să Vă informăm că pentru entităţile din sectorul corporativ există acte normative de reglementare a contabilităţii şi este necesar ca entităţile să aplice prevederile acestora. In partea ce ţine de înregistrarea în contabilitate a activelor primite, acestea urmau să se contabilizeze în funcţie de modalitatea de intrare a acestora: -aportul în capitalul social, urma să fie înregistrat ca datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi, iar începînd cu 1 ianuarie 2014 odată cu intrarea în vigoare a Standardelor Naţionale de Contabilitate noi - în componenţa capitalului neînregistrat pînă la înregistrarea capitalului social; -finanţările şi încasările cu destinaţie specială (subvenţiile, granturile, etc), urmau să fie înregistrate în baza metodei venitului şi/sau metodei capitalului, în conformitate cu Standardul Naţional de Contabilitate 20 "Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferente asistenţei de stat", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 55 din 05 iunie 2002, iar începînd cu 1 ianuarie 2014, conform Standardului Naţional de Contabilitate "Capital propriu şi datorii"; -activele primite în gestiune economică, tară influenţa asupra capitalului social, urmau să fie înregistrate în componenţa altor datorii pe termen lung, conform prevederilor Planului de conturi al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, iar începînd cu 01 ianuarie 2014, conform Standardului Naţional de Contabilitate "Capital propriu şi datorii". Concomitent, menţionăm, că Ministerul Finanţelor s-a adresat către Ministerul Sănătăţii prin scrisoarea nr. 15-05/406 din 16 iulie 2012, referitor la modificarea legislaţiei, şi anume efectuarea modificărilor la Codul Civil nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, în partea definirii instituţiilor publice şi specificării modului de înregistrare a statutului instituţiilor medico-sanitare publice şi a capitalului social. Scris.MS nr.01-9/609 din 14.04.2015 Conform Legii Contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, art.ll „Competenţa autorităţilor statale privind reglementarea contabilităţii", Ministerul Finanţelor elaborează, examinează, aprobă şi publică regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodologice, reguli şi comentarii. Pentru elaborarea actelor normative sus indicate Ministerul Finanţelor conform art. 11 alin. (2) c) şi d) creează grupe de lucru şi acordă entităţilor ajutor metodologic în aspectele problematice ale contabilităţii şi raportării financiare. În acest scop Ministerul Sănătăţii prin scrisoarea nr.02-2/119 din 03.04.2015 s-a adresat către Ministerul Finanţelor cu solicitarea creării grupului de lucru pentru elaborarea metodologiei de raportare financiare la instituţiile medico-sanitare publice, ajustată cadrului regulator aferent statutului şi formei organizatorico-juridice ale acestora (se anexează). Ministerul Sănătăţii este disponibil să participe şi să contribuie în limita competenţelor în activitatea grupului de lucru şi elaborarea documentelor necesare. Scris.MS nr.01-9/1271 din 10.08.2015 Conform Legii Contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, art. 11 „Competenţa autorităţilor statale privind reglementarea contabilităţii", Ministerul Finanţelor elaborează, examinează, aprobă şi publică regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodologice, reguli şi comentarii. Pentru elaborarea actelor normative sus indicate Ministerul Finanţelor conform art. 11 alin. (2) c) şi d) creează grupe de lucru şi acordă entităţilor ajutor metodologic în aspectele problematice ale contabilităţii şi raportării financiare. In acest scop Ministerul Sănătăţii prin scrisoarea nr.02-2/119 din 03.04.2015 s-a adresat către Ministerul Finanţelor cu solicitarea creării grupului de lucru pentru elaborarea metodologiei de raportare financiare la instituţiile medico-sanitare publice, ajustată cadrului regulator aferent statutului şi formei organizatorico-juridice ale acestora (se anexează). Ministerul Sănătăţii este disponibil să participe şi să contribuie în limita competenţelor în activitatea grupului de lucru şi elaborarea documentelor necesare. In vederea conformării la prevederile art. 6 al Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.102-104, art. 172), mijloacele financiare primite de la Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare publice la autogestiune se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor. Astfel, începînd cu 1 iunie 2015 instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală si-au deschis conturi în trezoreriile teritoriale respective. Totodată este necesar de menţionat, că în conformitate cu prevederile art. 21, lit j) şi art. 24, lit g) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art. 519) începînd cu 1 ianuarie 2016 Ministerul Sănătăţii şi respectiv autorităţile administraţiei publice locale vor efectua monitoringul financiar al instituţiilor publice la autogestiune, precum şi a întreprinderilor de stat şi respectiv municipale şi a societăţilor comerciale pentru care au calitatea de fondator sau deţin cota majoritară în capital social. Respectiv procedurile şi cerinţele specifice privind efectuarea monitoringului financiar, în conformitate cu art. 76 alin (4) al Legii sus nominalizate, se vor elabora de către Ministerul Finanţelor, în comun cu organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea patrimoniului public, şi se va aproba de către Guvern Scris. MF nr.08-17/183 din 20.08.2015 Ministerul Finanţelor reiterează poziţia expusă prin scrisorile nr.08-17/325 din 19 ianuarie 2015, nr.08-17/236 din 30 ianuarie 2015 şi, respectiv nr.08-17/41 din 12 martie 2015.

RO_2409_MF.pdf
RO_2544_scrisMS aprilie.doc
RO_2794_scris.MF august2015.pdf
RO_2796_scris.MSaugust2015.pdf

2.4.2. să examineze situația incertă privind neconcordanța cadrului regulator aferent subiecților impozabili (și anume, instituțiilor medico-sanitare publice), implicați în achitarea impozitului pe venit pentru serviciile medicale, al căror cost nu include cota rentabilității;

response:
Scris.MF nr.08-17/325 din 19.01.2015 Potrivit articolului 511 din Codul fiscal nr.H63-XIII din 21 aprilie 1997, instituţiile medico-sanitare publice şi private se scutesc de impozitul pe venit obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (conform contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină). Respectiv, în cazul în care instituţiile medico-sanitare realizează alte venituri decît cele menţionate la articolul 511 din Codul fiscal, aceste venituri urmează a fi supuse impozitării conform normelor general stabilite. Reieşind din cele expuse mai sus, legislaţia fiscală asigură un tratament fiscal echitabil şi nondiscriminator pentru toate instituţiile medico-sanitare care realizează venituri din prestarea serviciilor contra plată, indiferent de forma de proprietate. In acest context, se consideră inoportună modificarea Codului fiscal, în partea ce ţine de revederea regimului fiscal aferent impozitării veniturilor instituţiilor medico-sanitare publice. Scris. MF nr.08-17/183 din 20.08.2015 Ministerul Finanţelor reiterează poziţia expusă prin scrisorile nr.08-17/325 din 19 ianuarie 2015, nr.08-17/236 din 30 ianuarie 2015 şi, respectiv nr.08-17/41 din 12 martie 2015.

RO_2409_MF.pdf
RO_2796_scris.MSaugust2015.pdf

2.5. Consiliului municipal Chișinău și se cere: 2.5.1. să examineze oportunitatea modificării formei contractuale (din locațiune în comodat) cu Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă privind utilizarea spațiilor pentru stațiile de asistență medicală de urgență din municipiul Chișinău, în vederea eliminării situațiilor de risc privind neasigurarea continuității acordării asistenței medicale de urgență și privind achitarea plăților pentru utilizarea spațiilor.

response:
Scris.CmC nr.02-109/5317 din 31.01.2015 Pentru sect.Botanica și Centru, forma contractuală a fost deja modificată prin Deciziile cu nr.6/40-3 și 6/40-4 din 02.10.2014. referitor la sectoarele Ciocana și Buiucani au fost perfectate și transmise spre aprobare CMC proiectele de decizie care prevăd modificarea formei contractuale pentru unele încăperi din sectoarele menționate pentru IMSP IMU. Scris.IMSP IMU nr.01-7/281 din 16.02.2015 Instituția a prezentat 2 contracte de comodat. Scris. CMC nr.02-109/5313 din 11.08.2015 Pentru sectorul Botanica şi Centru, forma contractuală a fost deja modificată prin deciziile nr. 6/40-3 „Cu privire la prelungirea relaţiilor contractual de comodat al unor încăperi din bd. Dacia, 5/2 lit. B (soclu, etajul 1) Instituţiei Medico - Sanitare Publice „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă" şi nr. 6/40-4 din 02.10.2014 „Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de comodat al unor încăperi din str. 31 august 1989, 63 (etajul 1) Instituţiei Medico - Sanitare Publice „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă". Pentru sectoarele Ciocana şi Buiucani, au fost perfectate şi transmise spre aprobare Consiliului municipal Chişinău proiecte de decizie care prevăd modificarea formei contractuale a unor încăperi din sectorul Ciocana şi Buiucani pentru Instituţia Medico-Sanitare Publică „Institutul Medicină Urgentă".

RO_2413_scrisUrgenta.pdf