Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 15 iulie 2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole

Numar 256-260 din data de 2014-07-15 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 9

Raportul auditului performanței în domeniul mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 15 iulie 2014.

La şedinţă au fost prezenți Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ala Rotaru, șeful Direcției resurse naturale din cadrul Ministerului Mediului (MM), Serghei Munteanu, șeful Direcției urbanism a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Angela Dogotari, şef de Direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Dumitru Aparatu, inspector principal în cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat,  Nicolae Danilov, vice-directorul Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor, Ion Sula, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor,  Alexandru Morciov, vice-directorul Agenției Relații Funciare și Cadastru, Vasile Manolachi, vice-directorul Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului", Vladimir Rotaru, directorul Î.S. „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţirii Funciare", Gheorghe Jigău, directorul Centrului Republican de Pedologie Aplicativă, precum și alte persoane responsabile.

În Republica Moldova suprafața terenurilor agricole este de 0,6 ha/loc, acest indicator situîndu-se la un nivel mediu printre statele din Europa de Est. Conform datelor Cadastrului funciar, fondul funciar al Republicii Moldova, la situația din 31.12.2013, a constituit circa 3,38 mil. ha, în care ponderea cea mai semnificativă o dețin terenurile cu destinație agricolă (59,5%). Cota cea mai importantă din totalul terenurilor agricole este deținută de terenurile arabile, urmînd cele ocupate de pășuni și plantații multianuale

Agricultura reprezintă un sector important în economia Republicii Moldova, în același timp înregistrîndu-se un declin la acest capitol. Astfel, în anul 2013 agricultura a asigurat 13% din PIB, generînd  26% din totalul locurilor de muncă pentru populaţia activă a ţării. Dependența economiei de agricultură și implicit de resursele de sol determină acest domeniu drept unul important pentru dezvoltarea durabilă a țării. Avînd în vedere caracterul extensiv al exploatării terenurilor agricole și nivelul înalt al ocupării populației în activitățile aferente agriculturii, se denotă o contribuție redusă a ramurii în structura PIB.

Importanța și actualitatea domeniului, a determinat Curtea de Conturi de a iniţia auditul de mediu privind utilizarea durabilă a a terenurilor agricole, pentru a cuantifica realizarea activităților ce țin de protecția acestora, și pentru a identifica dificultățile și cauzele în realizarea politicilor de domeniu. Obiectivul auditului a fost examinarea faptului, dacă politica de stat în domeniul utilizării durabile a terenurilor agricole este dezvoltată suficient şi adecvat, iar organele cu competenţe la acest capitol dispun de instrumente suficiente şi eficace pentru realizarea obiectivelor stabilite. Auditul a fost efectuat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Agenția Relații Funciare și Cadastru, fiind colectate probe, precum și solicitate informații de la alte autorități centrale de specialitate.

Conform auditului, păstrarea pe termen lung a stării terenurilor agricole în contextul măsurilor de conservare a solului, prin practicarea unei agriculturi organice, reprezintă unul dintre obiectivele primordiale ale politicii de mediu a Republicii Moldova. Politica statului la acest capitol stabilește exploatarea terenurilor într-o manieră durabilă, în baza unor principii nonpoluante și de conservare.

Lipsa unei legi speciale a solului nu permite elaborarea de politici în domeniul terenurilor agricole, fapt care ar asigura protecția terenurilor agricole și a funcțiilor sale de mediu, economice, sociale, și ecologice. Auditul relevă că, în condiţiile lipsei unei legi organice a solului devine dificilă asigurarea reglementării activităţilor de protecţie, conservare şi ameliorare a calității solurilor, bazate pe principii ştiinţifice, agrotehnice şi organizatorice.

Totodată, domeniul gestionării durabile a terenurilor agricole este unul vulnerabil, auditul constatînd situații problematice și deficiențe la acest capitol.

Potrivit echipei de audit, a fost depistată lipsa unor date complete, veridice și generalizate privind terenurile agricole care determină imposibilitatea unei monitorizări adecvate a acestora.

MAIA și Ministerul Mediului MM nu dețin informație sub forma unei baze de date complexe, care să cuprindă date privind indicatorii de caracterizare agrofizică a solului, climei, reliefului, de utilizare a terenurilor. Totodată, nu sînt estimate riscurile privind diferitele procese de degradare a terenurilor agricole, poluarea acestora, fapt ce are o conotaţie negativă asupra bunei implementări a politicilor privind utilizarea durabilă a acestora.

Un factor negativ este și capacitatea instituţională subdezvoltată şi integrarea insuficientă în planurile de dezvoltare locală a măsurilor de protecție și conservare a terenurilor și ecositemelor aferente acestora.

Urmare unor eforturi insuficiente în domeniul conservării terenurilor la nivel național, se relevă că, administrarea acestora și practicile agricole nu poartă un caracter durabil. În același timp, nu sînt identificate eforturi orientate asupra unui management integrat al terenurilor și nu sînt luate în considerare preocupările de mediu în cadrul planurilor de utilizare a acestora. APL nu dispun de planuri de amenajare a teritoriului, astfel încît utilizarea terenurilor agricole nu este însoțită de o dezvoltare planificată, organizarea teritoriului avînd un caracter haotic şi nu ţine cont de armonizarea politicilor economice, sociale și ecologice.

Auditul a constatat lipsa unui cadru legislativ-normativ uniform al cărui obiectiv l-ar constitui protecția funcțiilor solului și utilizarea durabilă terenurilor agricole în Republica Moldova.

Protecția generală a terenurilor și a funcțiilor sale de mediu, economice, sociale și ecologice reprezintă o condiție importantă pentru abordarea principalelor provocări ecologice. În Republica Moldova terenurile agricole reprezintă un domeniu care, prin diversitatea și importanța sa, necesită soluții specifice de dezvoltare, la nivel local și regional. În lipsa unei legi a solului, nu sînt exhaustiv stabilite obiectivele-cheie și activitățile obligatorii de a fi realizate, nu sînt identificate și argumentate cerințele financiare sau planificarea detaliată a măsurilor caracteristice unei protecții și utilizări durabile a terenurilor agricole.

Fragmentarea sporită a terenurilor agricole determină o dezvoltare lentă a sectorului agrar și, implicit, lipsa de sustenabilitate în utilizarea acestora. Suprafețele mici ale terenurilor agricole, numărul mare al deținătorilor de terenuri  și amplasarea necorespunzătoare a acestora implică deficiențe în procesul de organizare și gestionare durabilă a terenurilor agricole. Gradul înalt de fragmentare a terenurilor în Republica Moldova creează mari dificultăţi în procesul de prelucrare, acestea fiind dominate de exploatații agricole de dimensiuni mici, cu o mărime medie de 2,5 hectare. Potrivit datelor preliminare ale recensămîntului general agricol, aceasta reprezintă una dintre problemele de bază ale sectorului agrar.

De asemenea, nu există un monitoring ecologic eficient, care ar determina implementarea unor activități necesare păstrării pe termen lung a fertilității solurilor, precum și evitării de poluare a acestora. Pentru adoptarea unor decizii sustenabile cu privire la diminuarea impactului negativ asupra terenurilor agricole, autoritatea publică responsabilă de controlul ecologic de stat nu depune eforturile de rigoare, care să asigure o monitorizare ecologică continuă pentru depistarea operativă și la timp a tuturor factorilor poluatori sau cu impact negativ asupra terenurilor. Supravegherea ecologică privind respectarea durabilității terenurilor nu identifică dacă exploatarea acestora este realizată în măsura în care să permită conservarea, dar în același timp să nu admită poluarea terenurilor agricole. Concomitent, omologarea fertilizanților în lipsa datelor privind  impactul acestora asupra mediului, precum și lipsa unei monitorizări eficiente asupra folosirii lor de către utilizatorii de terenuri agricole implică pericole de poluare a mediului.

Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020 și activitățile privind ameliorarea fertilității terenurilor agricole nu sînt însoțite de proceduri și mecanisme de prioritizare a obiectivelor, de expertizare și evaluare a obiectelor, de acțiuni și indicatori măsurabili, ceea ce determină riscul neobţinerii efectelor importante scontate.

Lipsa evaluării și expertizării proiectelor de conservare și sporire a fertilității solurilor, precum și nestabilirea indicatorilor măsurabili ce urmează a fi obținuți condiționează, în unele cazuri, nerealizarea obiectivelor stabilite, astfel neasigurîndu-se o continuitate a scopurilor determinate.

Autorităţile competente în gestionarea terenurilor agricole nu dispun de procese și pîrghii suficiente pentru diminuarea degradării și impactului negativ al poluării acestora, precum și mecanisme de înlăturare a ameninţărilor asupra mediului. În context, autoritățile centrale de specialitate urmează să-și stabilească obiective concrete, măsuri detaliate, precum şi activităţi caracteristice unui management durabil al terenurilor agricole.

În același timp, controlul ecologic de stat necesită identificarea cauzelor și factorilor de poluare a terenurilor și, ca rezultat, stabilirea acțiunilor şi măsurilor pentru asigurarea durabilităţii acestora.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (9)

1. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Ministerul Mediului: Pentru reglementarea gestiunii durabile a terenurilor agricole, să asigure definitivarea şi înaintarea spre aprobare a proiectului Legii solului.

response:
Scrisoarea MMed nr. 04-05/64 din 19.01.2015 Informația privind implementarea recomandării se regăsește la cerința nr. 2.3. Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 Proiectul de lege este elaborat și urmează etapele procedurii prestabilite. Totodată, în definitivarea proiectului este preconizată crearea Serviciului Pedologic de Stat în baza unei structuri specializate din subordinea MAIA, care va crea și întreține baza de date vizînd calitatea resurselor de sol. scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Neimplementată. Definitivarea şi înaintarea spre aprobare a proiectului Legii solului nu mai este actual. In prezent, în proiectul Codului funciar propunem Capitolul XI, Protecţia solului şi amenajarea terenurilor, prin care sunt reglementate acţiunile de protecţie şi de ameliorare a solului, obligativitatea măsurilor de protecţie şi de ameliorare a solului, măsuri teritorial-organizatorice, măsuri agroameliorative, măsuri hidroameliorative, conservarea solului, monitoringul calităţii solului şi altele, în capitolul dat sunt reglementate norme ce ţin de conservarea solului. De asemenea, sunt reglementate activităţile ce urmează a fi executate în cadrul măsurilor de protecţie şi de ameliorare a calităţii solului, tcritorial- organizatoricc, agroameliorative, silvoameliorative şi hidroameliorative. Totodată, sunt incluse norme ce ţin de conservarea solului, decopcrtarea stratului de sol fertil la efectuarea lucrărilor de excavare şi construcţii, rccultivarea terenurilor cu destinaţie agricolă deteriorate artificial, ce ţin de monitoringul calităţii solului. Acesta va include controlul permanent asupra terenurilor etalon selectate, pornind de la necesitatea determinării situaţiei obiective etc. Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar” a fost avizat de ministerele şi instituşiile interesate, efectuat expertiza anticorupţie şi juridică. în prezent se definitivează proiectul dat conform expertizei juridice şi se organizează dezbateri publice pe marginea proiectului dat, după care urmează a fi expediat Guvernului pentru examinare şi aprobare. Proiectul şi sinteza propunerilor şi obiecţiilor sunt publicate pe site-ul (www.maia.gov.md), la compartimentul proiecte în discuţie.

2. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: Să stabilească şi să realizeze activități privind consolidarea terenurilor agricole prin elaborarea și aprobarea Strategiei și cadrului metodologic aferent.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 De către MAIA a fost elaborată Strategia Naţională de Consolidare a Terenurilor Agricole pentru anii 2012-2027. Proiectul menționat a fost elaborat, avizat de ministerele şi instituțiile interesate, şi supus expertizei juridice şi anticorupție. Ulterior, proiectul nominalizat a fost expediat spre examinare şi aprobare Guvernului Republicii Moldova, însă proiectul a fost restituit Ministerului cu motivația necesității elaborării Strategiei în domeniul agroalimentar după care are să fie elaborate un şir de programe şi planuri de acţiuni pe fiecare sector în domeniu. Din aceste considerente proiectul dat a fost stopat. În acest context, MAIA a elaborat Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală a Republicii Moldova pe anii 2014-2020, care a fost aprobată prin HG nr. 409 din 04.06.2014, unde au fost incluse şi aspectele consolidării terenurilor agricole (se anexează). Totodată MAIA a elaborat Planul de acţiuni privind implementarea strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, care este transmis spre examinare şi avizare tuturor ministerelor si instituțiilor interesate (se anexează). Planul de acțiuni a fost aprobat prin HG nr. 742 din 21.10.2015. Acesta conține obiectivul general nr. 2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură și pct. 38 din Obiectivul specific nr. 2.1. - Implementarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole, cu stabilirea indicatorilor de performanță, termenul de realizre fiind 2020. Astfel, au fost stabilite activități privind consolidarea terenurilor agricole, totodată, acestea urmează a fi realizate pînă în 2020.

3. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenției Relații Funciare și Cadastru: Să întreprindă măsuri privind crearea sistemului informaţional al calităţii solurilor, precum şi să asigure actualizarea permanentă a bazei de date aferente.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 Scrisoarea MAIA nr. 12/2-4/648 din 14.03.2016 Pentru funcţionarea SI în anul 2015, surse financiare nu au fost alocate. Astfel, nu a fost posibilă implementarea integrală a recomandării date. Totodată ARFC în cadrul lucrărilor planificate din bugetul de stat pe poziţia „Investiţii pedologice” a definitivat lucrările pentru 28 UAT din raionul Edineţ. Astfel, baza de date a SI poate fi completată cu informaţia a 28 UAT din raionul Edineţ. De asemenea ARFC a planificat pentru trimestrul II al anului 2016 elaborarea Regulamentului privind ţinerea SI „Registrul solurilor Republicii Moldova”. Totodată, în cazul finanţării din bugetul de stat, s-a planificat executarea lucrărilor precum formarea arealurilor de sol, şi executarea lucrărilor conform Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor aprobat pe anul 2016. scris.nr.1-4-2460 din 05.06.17 Implementată. A fost elaborată şi aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 10.12.2014, Concepţia Sistemului informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova”. Astfel, conform informaţiei Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, a fost procurat softul privind funcţionarea sistemului dat, elaborat şi aprobat caietul de sarcini, transferul materialelor cartografice de pe suport de hîrtie în imagini de rastru (pregătirea hărţilor pedologice şi scanarea), georeferenţierea imaginii de rastru pentru întreg teritoriul Republicii, formarea contururilor arealurilor de sol, integrarea datelor create în sistemul informaţional. Licitaţia cu privire la elaborarea softului a fost desfăşurată prin licitaţia publică nr. 2247/14 din 17/12/2014 (anunţ publicat BAP nr.95/14 din 02/12/2014). Baza de date se va actualiza permanent, odată cu primirea materialelor privind cercetările pedologice efectuate în baza mijloacelor financiare alocate anual în acest sens cu includerea informaţiilor noi în sistem. Pentru anul 2017 sunt planificate mijloace financiare pentru menţinerea sistemului informaţional. Rezultatul generalizat privind crearea sistemului informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova” poate fi vizualizat pe adresa: http://soluri.ipot.md. în prezent, sistemul informaţional permite: vizualizarea informaţiei geospaţiale (arealurilor de sol, profil etc.) şi textuale (bonitatea, codul şi denumirea solului, etc.) prin acces public.

4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția Relații Funciare și Cadastru: Să asigure definitivarea cadrului instituţional de reglementare a activităților privind controlul managementului terenurilor agricole, precum și a celui responsabil de implementarea Reglementării tehnice „Măsuri cu privire la protecţia solurilor în cadrul practicilor agricole”.

response:
Scrisoarea IES nr. 50 din 16.01.2015 – informația nu este relevantă recomandării înaintate Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 Scrisoarea ARFC nr. 36/01-08/345 din 09.03.2015 ARFC, prin scrisoarea sa de referinţă cu nr. 36/01-05/1752 din 11.10.13 a remis Guvernului Republicii Moldova spre aprobare proiectul HG «Cu privire la Inspectoratul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare». Ulterior, Cancelaria de Stat prin scrisoarea sa nr. 1460-916 din 25.11.2013 a restituit pentru examinare suplimentară proiectul vizat în scopul eliminării obiecţiilor expuse de ME la contrasemnarea acestuia. Obiecţiile expuse de ME (la etapa contrasemnării) şi ale MJ (aviz repetat) se axează pe operarea modificărilor şi completărilor în Codurile Funciar şi Contravenţional şi a Legilor ce ţin de domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi geodeziei. Agenţia a iniţiat un proiect de HG «Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative» care prevede operarea modificărilor şi completărilor respective. Prin hotărîrea nr. 683 din 29.08.14, Guvernul a înaintat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative spre aprobare Parlamentului Republicii Moldova (se anexează). HG nr. 683 din 29.08.2014 a fost abrogată prin HG nr. 4 din 25.02.2015. Scrisoarea MAIA nr. 12/2-4/648 din 14.03.2016 Proiectul de HG privind arobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost coordonat de către ARFC și contrasemnat de către ME, MJ și MAIA, și a fost remis spre examinare și aprobare în ședință de Guvern. (proiectul HG este plasat pe pagina web a ARFC). scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Parţial Implementată. în acest sens, a fost elaborat un proiect de hotărîre a Guvernului unde urma să fie creat Inspectoratul de stat în domeniul relaţiilor funciare şi geodezie, acesta fiind promovat de ARFC. Prin scrisoarea de referinţă 36/01-05/786 din 14.05.2015 a fost înaintat spre aprobare Guvernului. Ulterior, prin porunca Guvernului nr. 1311-376 din 04.08.2015 a fost remisă Agenţiei, deoarece funcţia de control a fost exclusă din Legea nr. 131/2010 şi nu este relevant aprobarea proiectului. Din aceste considerente, în prezent, în proiectul Codului Funciar propunem de a delega o parte din funcţiile din domeniul funciar autorităţilor publice locale. Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar" a fost avizat de ministerele şi instituşiile interesate, efectuat expertiza anticorupţie şi juridică. în prezent se definitivează proiectul dat conform expertizei juridice şi se organizează dezbateri publice pe marginea proiectului dat, după care urmează a fi expediat Guvernului pentru examinare şi aprobare.

5. Inspectoratului Ecologic de Stat: În vederea asigurării monitoringului continuu al terenurilor agricole, să inventarieze factorii poluanți și să creeze registre de riscuri pentru evidența sistematică a factorilor poluatori ai terenurilor agricole, precum și să înainteze prescripții obligatorii către utilizatorii de terenuri privind nepoluarea acestora și respectarea bunelor practici agricole.

response:
Scrisoarea IES nr. 50 din 16.01.2015 Scrisoarea MMed nr. 04-05/64 din 19.01.2015 Subdiviziunile teritoriale ale IES, în limitele atribuţiilor de profil, au efectuat controlul ecologic al respectării legislaţiei de mediu în domeniul protecţiei resurselor funciare şi în scopul neadmiterii degradării lor de către persoanele fizice şi juridice. Astfel, pe parcursul anului 2014, sub aspectul utilizării raţionale a resurselor funciare, au fost întocmite 2837 acte de control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii în vederea lichidării încălcărilor admise în termenii stabiliţi şi încheiate 688 procese-verbale cu privire la contravenţii. Suma amenzilor aplicate a constituit 806 300 lei. În baza acestora au fost calculate prejudiciile cauzate cu înaintarea lor spre achitare în sumă de 1 670 964 lei. S-a stabilit că, pe parcursul ultimilor ani, factorii poluatori dominanţi ai terenurilor agricole au fost depozitele de deşeuri menajere solide, amplasate în preajmă sau pe întinsul lor, pesticidele degradate, incendierea miriștelor și resturilor vegetale de cîmp. Cazuri de poluare excesivă a solului cu îngrășăminte chimice pe parcursul ultimilor ani nu au fost depistate de către subdiviziunile teritoriale ale IES. Utilizarea tehnologică și monitorizarea utilizării lor ține de competența ANSA. Factorii poluatori sau de utilizare neraţională a terenurilor agricole, nominalizaţi, în fond, formează riscurile de poluare care sunt trecute în registre de către Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice din teritoriu sub formă de acte de control sau procese-verbale de contravenţie. Scrisoarea IES nr. 462 din 16.03.2015 Astfel Inspectoratul Ecologic de Stat a emis următoarele dispoziţii penţru subdiviziunile sale teritoriale (dispoziţiile se anexează) şi anume: - Cu privire la prevenirea şi contracararea arderii deşeurilor de diferită provenienţă nr. 3-d din 24.02.2015; - Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi a corpurilor de apă nr. 5-d din 10.03.2015; - Cu privire la implementarea recomandărilor din Raportul auditului performanţei în domeniul mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole nr. 6-d din 11.03.2015. Totodată, prin Dispoziţia nr. 6-d din 11.03.2015 a fost pus pe rol Registrul de riscuri pentru evidenţa sistematică a factorilor poluatori ai terenurilor agricole elaborat de către Inspectorat (se anexează). Registrul în cauză va fi perfectat de către subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului. Scrisoarea MMed nr. 04-05/515 din 27.03.2015 Luînd în consideraţie faptul că în competenţa MMsterul Mediului se încadrează de asemenea activităţile de diminuare şi elimuinare, pe cît e posibîl, a factorilor poluatori care constitue un risc major pentru terenurile agricole şi, în acest scop, au fost îhtreprinse un şir de măsuri. Astfel, a fost efectuată inventarierea gunoiştilor şi creată baza de date spaţiale a reţelei de depozite de deşeuri menajere solide din Republica MoIdova5 bază care poate fi accesată pe pagina WEB a Ministerului Mediului. In funcţie de situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor şi de tendinţele de dezvoltare economică şi socială în următoarea decadă, se preconizează stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor sigur pentru mediu şi eficîent din punct de vedere economic în scopul valorifîcării lor economice, prevenirii poluării rnediului, înrăutăţirii sănătăţii popuiaţiei şi utilizării durabile a resurselor naturale. O altă sursă de poluare a terenurilor şi solurilor sunt stocurile de pesticide inutilizabile. Locaţiile surselor de POP, de asemenea, sunt plasate pe pagina WEB a Ministerlui Mediului accesînd Managemenntul Durabil al Terenurilor. Informaţia este accesibilă pentru societatea civilă şi factorii de decizie. Cu referire la lucrările de eliminare a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise, care constiuie un factor poluator enorm pentm terenurile agricole, în cadml proiectelor implementate sau coordonate de Ministerul Mediului prin EMP Management Durabil POP în perioada 2011-2014, informăm că, au fost evacuate peste hotare şi distruse prin incinerare 760 tone de deşeuri de pesticide, ambalaj şi sol putemic contaminat.

RO_2395_MMed 27.03.15 H38 2014.pdf

6. Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratului Ecologic de Stat: Să stabilească și să aplice mecanisme și activități continue de control și monitorizare privind utilizarea fertilizanților în cadrul activităților agricole, inclusiv prin întocmirea și sistematizarea unor registre speciale.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 Întru realizarea recomandării, MAIA în comun cu instituţiile subordonate au elaborat un șir de materiale de instrucţiuni (Instrucțiuni metodice privind cartarea agrochimică a solurilor; Ghid metodic “Metode și reguli de evaluare și management a calității solurilor”; Îndrumări metodice pentru testarea îngrășămintelor; Cod de bune practice agricole; Culegeri de lucrări științifice) – informația nu este relevantă în vederea atestării implementării recomandării. Totodată, ANSA a elaborate un proiect de ordin, ce prevede colaborarea cu Serviciul Vamal și este expediat acestuia spre examinare. La capitolul elaborării SI de monitorizare a utilizării fertilizanţilor, ANSA a elaborat conceptul unui Registru Electronic şi a înaintat o solicitare în vederea elaborării caietului de sarcini, în cadrul întrevederii cu principalii donatori, care susţin activitatea Agenţiei prin implementarea proiectelor de asistenţă. Scrisoarea IES nr. 462 din 16.03.2015 IES a elaborat Registrul de riscuri pentru evidența sistematică a factorilor poluatori ai terenurilor agricole, care cuprinde: agentul economic inspectat; factorii de risc cu impact asupra solului; gestionarea riscului. Printre factorii de risc se regăsesc și fertilizanții. Acest Registru urmează a fi completat de către subdiviziunile sale teritoriale care vor informa IES cu privire la completarea acestuia. Totodată, au fost întreprinse și alte măsuri în vederea implementării recomandării, care au fost menționate la pct.5 Scrisoarea ANSA nr. 01-6/559 din 02.04.2015 - ANSA a solicitat o misiune a experților TAIEX pentru optimizarea mecanismului de control a fertilizanților (raportul misiunii a fost anexat la scrisoare). - Proiectul de ordin privind colaborarea ANSA cu Serviciul Vamal a fost expediat pentru examinare. Din partea SV nu a parvenit nici un răspuns. - La capitolul elaborării SI de monitorizare a utilizării fertilizanților, ANSA a elaborat conceptul Registrului Electronic. Urmează de elaborat acrnetul de sarcini. - Totodată, o dată cu demararea sezonului de utilizare a agrochimicalelor, se efectuează controale în baza Legii nr.119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți. - în cadrul ANSA cît și a subdiviziunilor teritoriale, în scopul monitorizării utilizării fertilizanților sunt întocmite și se țin următoarele registre: de evidență a btrasabilității importului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; de evidență a registrelor privind importul, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților; de evidență a actelor întocmite la încălcarea legislației în vigoare; de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților; de evidență a certificatelor privind respectarea regulamentului de utilizare a produselor sus-menționate.

7. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Ministerul Mediului: Să elaboreze mecanisme și proceduri privind organizarea și realizarea executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, cu stabilirea obligativității privind expertizarea științifică a proiectelor respective, precum și să revizuiască Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020 prin excluderea activităților care nu țin de îmbunătățirile funciare a terenurilor agricole.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 MAIA a instituit grupuri de lucru formate din reprezentanţii tuturor ministerelor şi instituţiilor interesate care vor formula propuneri de modificare a HG nr. 626 din 20 august 2011 cu privire la aprobarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020, a HG nr. 138 din 24 februarie 2014 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului pentru anii 2014-2016 şi vor elabora un proiect de Regulament privind mecanismul şi procedurile ce ţin de organizarea şi realizarea executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, şi stabilirea obligativităţii privind expertizarea ştiinţifică a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (se anexează). Scrisoarea ARFC nr. 36/01-08/345 din 09.03.2015 Pentru executarea HG nr.626 din 20.08.2011, ARFC și MAIA a înaintat Guvernului proiectul HG pentru aprobarea Planului de acțiuni privind Implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solului pentru anii 2014-2016, care a fost aprobat prin HG nr.138 din 24.02.2014 unde stabilește clar sarcinile și acțiunile concrete ce urmează a fi întreprinse pentru valorificarea și ameliorarea terenurilor degradate. Scrisoarea MAIA nr. 12/2-4/648 din 14.03.2016 Cu referire la stabilirea obligativităţii privind expertizarea ştiinţifică a proiectelor, care includ organizarea şi realizarea executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, norma în cauză urmează a fi inclusă într-un act legislativ, luînd în consideraţie faptul că, la moment este în cursă elaborarea şi promovarea Codului funciar în redacţie nouă, în cadrul Grupului de lucru interministerial, creat în scopul elaborării cadrului legislativ menţionat, se va propune includerea acestei prevederi. Ce ţine de revizuirea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020, Grupul de lucru instituit a decis ca Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 20 august 2011 „Cu privire la aprobarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020” să fie revizuită şi modificată după expirarea Hotărîrii Guvernului nr. 138 din 24 februarie 2014 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2014-2016". scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. Referitor Ia elaborarea mecanismelor şi procedurilor privind organizarea şi realizarea activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu stabilirea activităţii privind expertizarea ştiinţifică a proiectelor date a fost creat un grup de lucru, unde sunt incluşi şi specialişti din cadrul Ministerului Mediului, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, care au elaborat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi procedurile de organizare şi realizare a executării activităţilor de protecţie a solurilor, îmbunătăţiri funciare, conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor. Pentru revizuirea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011- 2020, privind excuderea activităţilor de îmbunătăţiri funciare, informăm că a fost creat un grup de lucru prin ordinul Ministrului care a elaiare alocate anual în acest sens cu includerea informaţiilor noi în sistem. Pentru anul 2017 sunt planificate mijloace financiare pentru menţinerea sistemului informaţional. Rezultatul generalizat privind crearea sistemului informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova” poate fi vizualizat pe adresa: http://soluri.ipot.md. în prezent, sistemul informaţional permite: vizualizarea informaţiei geospaţiale (arealurilor de sol, profil etc.) şi textuale (bonitatea, codul şi denumirea solului, etc) prin acces public, organizează dezbateri publice pe marginea proiectului dat, după care unnează a fi expediat Guvernului pentru examinare şi aprobare.

3. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenției Relații Funciare și Cadastru: Să întreprindă măsuri privind crearea sistemului informaţional al calităţii solurilor, precum şi să asigure actualizarea permanentă a bazei de date aferente.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 Scrisoarea ARFC nr. 36/01-08/345 din 09.03.2015 Agenţia a elaborat caietul de sarcini pentru întocmirea Concepţiei SI "RSRM" avizîndu-1 şi cu Centrul de Guvernare Electronică prin scrisoarea sa de referinţă nr. 3004-293 din 27.11.2014, care a fost aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 10.12.2014 privind crearea SI al calităţii solurilor „Registrul Solurilor Republicii Moldova" (se anexează). În urma procurării software-ului a fost instalată platforma de bază cu componenta geospaţială pe serverul I.S. IPOT (domen: soluri.ipot.md) // versiunea pentru testarea procesului de dezvoltare şi iniţiat procesul de descriere a sarcinii tehnice în scopul realizării oportunităţilor specifice ale software-ului dat. Prin urmare software-ul a fost completat cu informaţii obţinute de la: - scanarea şi georeferenţierea hărţilor pedologice pe întreg teritoriul Republicii Moldova; - vectorizarea, reindexarea şi modificarea grafică a arialurilor de sol pe 7 UAT de nivelul II (mun. Chişinău, raionul Basarabeasca, raionul Criuleni, raionul Donduşeni, raionul Dubăsari, raionul Ocniţa, raionul Taraclia). Scrisoarea nr. 36/01-08/369 din 24.02.2016 În scrsoarea Agenției, Curtea este informată despre faptul că pentru implementarea tottală a recomandării este necesară alocarea resurselor financiare din bugetul de stat pentru funcțioarea SI al calității solurilor. Dat fiind faptul că aceste resurse nu au fost alocate pentru anul 2015, nu a fost posibilă implementarea integrală a recomandării. Totodată, Agenția, în cadrul lucrărilor planificate din BS pe poziția „Investigații pedologice” a definitivat lucrările pentru 28 UAT din raionul Edineț. Astfel, baza de date a SI poate fi completatăcu informația pentru 28 de UAT. De asemenea, Agenția a planiicat pentru trim. II 2016 elaborarea Regulamentului privind ținerea SI „Registrul solurilor RM”. Curtea va fi informată suplimentar privind realizarea recomandării, în dependență de acțiunile realizate.

RO_3057_ARFC 24.02.16.PDF

6. Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratului Ecologic de Stat: Să stabilească și să aplice mecanisme și activități continue de control și monitorizare privind utilizarea fertilizanților în cadrul activităților agricole, inclusiv prin întocmirea și sistematizarea unor registre speciale.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 Întru realizarea recomandării, MAIA în comun cu instituţiile subordonate au elaborat un șir de materiale de instrucţiuni (Instrucțiuni metodice privind cartarea agrochimică a solurilor; Ghid metodic “Metode și reguli de evaluare și management a calității solurilor”; Îndrumări metodice pentru testarea îngrășămintelor; Cod de bune practice agricole; Culegeri de lucrări științifice) – informația nu este relevantă în vederea atestării implementării recomandării. Totodată, ANSA a elaborate un proiect de ordin, ce prevede colaborarea cu Serviciul Vamal și este examinat acestuia spre examinare. La capitolul elaborării SI de monitorizare a utilizării fertilizanţilor, ANSA a elaborat conceptul unui Registru Electronic şi a înaintat o solicitare în vederea elaborării caietului de sarcini, în cadrul întrevederii cu principalii donatori, care susţin activitatea Agenţiei prin implementarea proiectelor de asistenţă. Scrisoarea MMed nr. 04-05/515 din 27.03.2015 In conformitate cu pct 75 din Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvemului Nr.1045 din 05.10.2005 evidenţa utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi a termenelor de aplicare a acestora constituie obligaţia producătorilor agricoli care desfaşoară lucrări fîtosanitare şi prestări de servicii în domeniul protecţiei plantelor. Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, sigilat şi înregistrat la Agenţia Naţională pentm Siguranţa Alimentelor, ia solicitare, urmează a fi prezentat agenţiilor teritoriale ecologice. Tipizata Registmlui de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se regăseşte în Anexa nr.2 la Regulamentul în cauză. Inspectoratul Ecologic de Stat efectuează controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale conform prevederilor Legii nr. 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi în baza analizei criteriilor de risc. Metodologia de planifîcare a controlul de stat din domeniul mediului în baza analizei criteriilor de risc a fost aprobată prin Hotărîrea Guvemului m. 373 din 27.05.2014. Grafîcul controalelor planificate de Inspectoratul Ecologic de Stat, îmegistrat de către Cancelaria de Stat, este plasat pe pagina WEB a Inspectoratului. Scrisoarea ANSA nr. 01-6/559 din 02.04.2015

RO_2395_MMed 27.03.15 H38 2014.pdf

Cerinte (5)

2.1. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și luarea de atitudine referitor la rezultatele auditului;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 12/2-4/648 din 14.03.2016

RO_3096_MAIA 14.03.16.pdf

2.2. Ministerului Mediului și entităților din subordine, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea IES nr. 50 din 16.01.2015 Scrisoarea MMed nr. 04-05/64 din 19.01.2015 Scrisoarea MMed nr. 04-05/515 din 27.03.2015

RO_2395_MMed 27.03.15 H38 2014.pdf

2.3 Ministerului Mediului, de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, și se cere să asigure definitivarea şi adoptarea cadrului legal corespunzător de reglementare a utilizării, conservării, protecţiei şi ameliorării solului;

response:
Scrisoarea MMed nr. 04-05/64 din 19.01.2015 Prin Ordinul comun al MAIA şi MMed se instituie grupul de lucru interministerial pentru definitivarea proiectului Legii solului. La momentul actual, ordinul urmează a fi semnat de ministrul MAIA. Odată cu semnarea Ordinului, Grupul de lucru va demara activitatea de definitivare a proiectului Legii solului. (Copia proiectului Ordinului şi Proiectul Legii soluiui care urmează a fi definitivat se anexează). De asemenea, la 19.11.2014 specialiştii din cadrul MMed şi instituţiilor subordonate au participat, în cadrul ARFC, la consultările publice pe marginea proiectului revizuit al Codului Funciar. Secţiunea 7 din acest proiect se referă la protecţia solului şi amenajarea terenurilor cu destinaţie agricolă, inclusiv include prevederi referitor la obligativitatea măsurilor de protecţie şi ameliorare a solurilor, evidenţa şi monitoringul calităţii solului şi măsurile de protecţie şi de ameliorare a calităţii solului. Proiectul urmează a fi promovat de ARFC în modul stabilit de legislaţie. Concomitent, Direcţia resurse naturale şi biodiversitate a inclus în Planul de activitate a direcţiei pentru anul 2015, definitivarea şi aprobarea Instructiunii privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol în rezultatul distrugerii stratului de sol fertil amestecându-1 cu roca parentală, decopertării neselective, comercializării şi folosirii neadecvate a acestuia. Scrisoarea MMed nr. 04-05/515 din 27.03.2015 Ministerul Medmlui, de comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare continuă defînitivarea proiectului Legii solului. Proiectul în cauză a fost consultat cu colaboratorii ştiinţifici din cadrul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia a Solului „N.Dimo" şi Institutul de Cercetări pentru Cuîturile de Cîmp „Selecţia". Urmează examinarea proiectului în cadrul Grupului de lucru, creat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 04/4 din 26.01.2015. Conform Planului de activitate al Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate pentru a. 2015 proiectul va fi defmitivat în tr.II şi ulterior va fi promovat în corespundere cu legislaţia în vigoare. Scrisoarea MMed nr. 04-07/461 din 10.03.2016 La moment MMed definitivează proiectul, conform avizelor remise în adresa MAIA. Conform planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016, aprobat prin Flotărîrea Guvernului nr. 680 din 30 septembrie 2015, proiectul în cauză urmează a fi aprobat în tr. II, anul 2016. Concomitent,referitor la faptul că în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P), Componenta 3: Sporirea productivităţii prin intermediul managementului durabil al terenurilor, componentă implementată prin intermediul Ministerul Mediului, a fost elaborat Manualul „Managementul durabil al terenurilor”. în baza acestui manual, conform planului Ministerului Mediului în tr. III, anul 2016, urmează să fie elaborat şi aprobat Ghidul privind asigurarea managementului durabil al terenurilor şi Planul Naţional privind combaterea deşertificării.

RO_2395_MMed 27.03.15 H38 2014.pdf
RO_3082_MMed 10.03.16.pdf

2.4. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare și luare de atitudine în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea ARFC nr. 36/01-08/345 din 09.03.2015

RO_3057_ARFC 24.02.16.PDF

2.1. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și luarea de atitudine referitor la rezultatele auditului;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 15/3-58/39/4402/4634 din 02.03.2015 Scrisoarea ANSA nr. 01-6/559 din 02.04.2015

RO_2476_ANSA H38 02.04.15.pdf