Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.40 din 22 iulie 2014 privind Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013

Numar 238-246 din data de 2014-07-22 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 7

Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 22 iulie 2014.

La şedinţă au fost prezenţi Tudor Balițchi, directorul general al Serviciului Vamal (SV), Corneliu Trofăilă, șeful Departamentului venituri și control vamal al SV, Iurie Ceban, șeful Departamentului de aplicare a legii al SV, precum şi şefii mai multor Direcții din cadrul SV.

Misiunea de audit a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile privind conformitatea aplicării cadrului legislativ-normativ în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată, prin prisma responsabilităților atribuite Serviciului Vamal.

Conform statutului și atribuțiilor, Serviciul Vamal este subordonat Ministerului Finanţelor. SV contribuie, în limitele competenței, la asigurarea securității economice a statului şi participă la elaborarea politicii vamale, prin dirijarea activităţii vamale. Sistemul instituţional al Serviciului Vamal include 7 Birouri vamale şi 99 de posturi vamale, care exercită funcţiile de control vamal, de contracarare a fraudelor vamale şi alte atribuţii conform competențelor.

Conform prevederilor Codului fiscal, organele vamale calculează taxa pe valoarea adăugată doar pentru tranzacțiile plasate în regim vamal de import definitiv la cota-standard de 20,0%; cota redusă în mărime de 8,0%, iar pentru unele categorii de mărfuri și la cota zero. Pe parcursul anului 2013 s-au înregistrat tranzacții de import definitiv în valoare totală de 59,8 miliarde de lei, ce constituie 81,4% din valoarea totală a tranzacțiilor de import plasate în diferite destinații vamale.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2013, Serviciului Vamal inițial i-au fost aprobate venituri în sumă de 14, 707 mld. lei, inclusiv TVA - 10,59 mld. lei, iar după rectificările operate urma să colecteze venituri în sumă de 14,5 mld. lei. Astfel, planul indicativ a fost micșorat cu 206,1 mil. lei, inclusiv la taxa pe valoarea adăugată și taxa vamală veniturile au fost micșorate cu 534,6 mil. lei și, respectiv, cu 45,2 mil. lei, în timp ce accizele au fost majorate cu 320,3 mil. lei.

De facto, în perioada supusă auditului, SV a încasat venituri din tranzacțiile de import definitiv în sumă de 14,6 mld. lei, sau cu 105,3 mil. lei mai mult faţă de planul indicativ precizat de către Ministerul Finanţelor. Potrivit constatărilor de audit, veniturile colectate în anul 2013 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au fost executate cu o depăşire de 100,7% faţă de planul indicativ aprobat (cifra de control), ponderea majoră a plăţilor vamale în totalul veniturilor fiind deținută de taxa pe valoarea adăugată la import - 69,2%.

Totodată, se relevă că dependența veniturilor administrate de către Serviciul Vamal față de TVA în anul 2013 a fost în descreștere, față de anul 2009, cu 2,3 puncte procentuale, datorită modificărilor operate în legislația fiscală  privind cota accizului.

Deși planul indicativ pentru încasarea accizelor a fost supra executat, auditul constată că în aspectul unor categorii de plăți cifra de control la accize nu a fost executată cu 14,1 mil. lei, inclusiv la gazul lichefiat - cu 6,7 mil. lei, la bere - cu 5,8 mil. lei și la autoturisme - cu 1,6 mil. lei.

Conform Raportului privind controlul asupra valorii în vamă la mărfurile introduse în regim vamal de import definitiv, în anul 2013 au fost validate 197,9 mii de declaraţii ale valorii în vamă.

Potrivit art.10 alin.(1) şi alin.(2) din Legea cu privire la tariful vamal, valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele metode:

1) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă, ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit;

2) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică;

3) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară;

4) în baza costului unitar al mărfii;

5) în baza valorii calculate a mărfii;

6) prin metoda de rezervă.

Principala metodă, dintre cele specificate, este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă. În cazul în care metoda nr.1 nu poate fi aplicată, se aplică consecutiv celelalte metode. Valoarea în vamă a mărfurilor introduse este determinată de declarant, organul vamal avînd obligaţia de a verifica corectitudinea determinării de către declarant a valorii în vamă, inclusiv corectitudinea metodei alese de declarant şi oportunitatea aplicării ei.

Cele mai frecvente metode de vămuire utilizate la determinarea valorii în vamă au fost metoda nr.1 în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă, ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit și metoda nr.6 „de rezervă". Potrivit ultimei metode valoarea în vamă a mărfurilor în anul 2013 a fost majorată cu 1,058 mld. lei, iar suma drepturilor de import percepute a constituit  279,2 mil. lei.

Auditul relevă că, unul dintre obiectivele de bază ale Serviciului Vamal este asigurarea persoanelor responsabile de vămuirea mărfurilor cu instrumente sigure și eficiente pentru determinarea corectă a valorii în vamă, care influențează suma drepturilor de import şi export calculată. O componentă importantă a Sistemului Informațional „Asycuda World" o reprezintă Modulul „Valoarea în vamă", care este destinat asigurării unui mecanism eficient de gestionare a riscurilor de subevaluare sau supraevaluare a mărfurilor declarate. Însă la momentul actual capacităţile Modulului „Valoarea în vamă", nu se aplică pe deplin, fapt menționat și în Hotărîrea precedentă a Curții de Conturi. Colaboratorii SV utilizează Sistemul Informațional „Portal SV", care permite generarea rapoartelor pentru aplicare în contextul determinării valorii în vamă conform metodelor de vămuire, cu încasarea ulterioară a plăților vamale.

Verificările auditului relevă că, unii agenți economici declară mărfurile similare la prețuri subevaluate în comparație cu prețurile per unitate ale mărfurilor pentru tranzacțiile de import, care au fost acceptate de către organele vamale prin metoda nr.1. În acest context, se menționează că, pentru mărfurile de import care au fost selectate de către Sistemul Informațional „Asycuda World" ca tranzacții cu risc sporit de subevaluare a valorii în vamă, organele vamale au apreciat valoarea în vamă prin metoda nr.6 „de rezervă", conform prevederilor regulamentare. Totodată, auditul denotă că dacă organele Serviciului Vamal ar fi utilizat cea mai mică valoare pentru tranzacțiile cu mărfuri similare, identificate cu risc sporit de subevaluare a valorii în vamă, conform metodei determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacției cu marfă similară, atunci valoarea în vamă ar fi fost calculată cu 987,7 mii lei mai puțin și, respectiv, încasările TVA s-ar fi diminuat cu 197,5 mii lei.

Deși instrumentul utilizat de către organele vamale, conform cadrului regulator la determinarea valorii în vamă prin metoda nr.6 „de rezervă" este unul aplicabil, în unele cazuri, mai persistă carențe la aprecierea valorii în vamă pentru mărfurile identificate cu valoarea subevaluată. Auditul a identificat unele cazuri cînd valoarea în vamă a mărfurilor a fost determinată de către organele vamale prin metoda nr.6 „de rezervă", însă în viziunea auditului sînt unele rezerve pentru aplicarea flexibilității rezonabile la determinarea valorii în vamă conform metodei nr.3 „în baza valorii tranzacției cu marfă similară".

Astfel, la determinarea valorii în vamă a mărfurilor prin aplicarea metodei nr.6 „de rezervă", auditul a constatat o posibilă majorare a valorii în vamă cu 3,92 mil. lei față de valoarea în vamă calculată inițial de către organele vamale prin aceeași metodă și, respectiv, taxa pe valoarea adăugată aferenta valorii în vamă mai mult cu 840,6 mii lei față de calculele inițiale.

Auditul a constatat că, brokerii vamali, sau declaranții în nume propriu, nu completează rubrica „31" a declarației vamale, privind descrierea completă a mărfurilor importate, situație care ar putea crea dificultăți la identificarea mărfurilor similare sau identice a căror poziție tarifară este aceeași, dar după descriere și destinație sînt diferite, pentru determinarea valorii în vamă prin metoda nr.6 „de rezervă".

Nu se completează rubricile nr.7 şi nr.8 din tipizatele DVV-2, ce ţin de argumentarea alegerii metodei de apreciere a valorii în vamă a mărfurilor şi a cauzei renunţării la metodele precedente, indicarea și argumentarea sursei de informaţie, fapt ce implică riscuri majore privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor conform cadrului legislativ-normativ.

Auditul atestă o creştere semnificativă a restanţelor agenților economici față de bugetul de stat, care, la 31.12.2013, au constituit suma de 304,9 mil. lei, inclusiv 229,3 mil. lei la taxa pe valoarea adăugată. Din ele, 24 mil. lei au fost formate în anii 1995-2007, cu risc sporit de neîncasare, fapt menționat și în Hotărîrile precedente ale Curții de Conturi.

În cuantumul total al restanțelor suma de 228,2 mil. lei reprezintă plăţi în baza deciziilor de regularizare a organelor vamale, acestea fiind atacate în instanţele de judecată, cu emiterea încheierilor de suspendare a executării pînă la soluţionarea litigiilor.

La finele anului bugetar, 14 agenți economici au înregistrat cele mai semnificative restanțe față de bugetul de stat ele constituind 137,9 mil. lei.

Conform art.124 din Codul vamal, drepturile de import şi export se plătesc în prealabil, pînă la depunerea declaraţiei vamale, iar la momentul vămuirii, se acceptă doar suma calculată a drepturilor de import şi export. Auditul a constatat că la 31.12.2013 excedentul cumulativ din drepturile de import şi export plătite în avans de către agenții economici în perioada 2008-2013 a constituit 166,9 mil. lei. În acest context, pe parcursul anului entitatea a aprobat 23 de decizii privind stingerea sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat, transferînd la buget 2,1 mil. lei pentru 7,5 mii de agenți economici.

Fluxul încasărilor la bugetul de stat în anul 2013 a fost influenţat semnificativ de facilităţile fiscale și vamale, acordate la plata drepturilor de import, valoarea cărora a constituit 5,35 mld. lei, sau 36,6% din volumul total al veniturilor administrate de către Serviciul Vamal, fiind în creștere față de anul 2012 cu 1,43 mld. lei.

La nivel de mărfuri importate în anul 2013 prevalează facilităţile acordate la TVA care însumează 3416,3 mil.lei, sau 63,9% din totalul facilităţilor fiscale și vamale.

Analiza datelor din diagramă denotă discrepanţe între ritmurile anuale de creştere a veniturilor vamale care în anul 2013 au înregistrat o majorare de 89% în termene nominale față de anul 2009 și respectiv, pentru aceeași perioadă, facilităţile fiscale și vamale au crescut cu 113%.

Facilităţile acordate la TVA la autoturisme sau cifrat la 670,6 mil. lei, medicamente - 295,4 mil. lei, magazinele duty-free - 173 mil. lei, produse  petroliere 153 mil. lei și altele.

Verificările auditului asupra conformității tranzacțiilor de import ale mărfurilor destinate realizării proiectului de către o instituție publică a stabilit vămuirea neconformă a unor cantități de mărfuri, cu acordarea facilităților la taxa pe valoarea adăugată în sumă de 85,8 mii lei.

Din recomandările Curții de Conturi, înaintate în cadrul auditului precedent, SV n-a asigurat, pînă în prezent, integrarea modulului „Economist" în sistemul informațional „Asycuda World". În acelaşi context, Ministerul Finanțelor nu a înaintat Ministerului Economiei propuneri întru includerea produselor medicamentoase în lista mărfurilor importate cu monitorizarea lanţului valoric în comerţul interior.

În baza activităților de audit desfășurate asupra tranzacțiilor de import selectate, auditul a constatat, că administrarea taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal a fost conformă cadrului legal, însă unele activități necesită îmbunătățiri în vederea asigurării eliminării deficiențelor identificate de audit. Astfel, veniturile administrate de către Serviciul Vamal, în raport cu veniturile fiscale ale bugetului de stat au constituit 79,7%, fiind în creștere față de anii precedenți.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (7)

1. Sa asigure controlul intern privind respectarea cadrului legislativ-normativ la aprecierea valorii în vamă a mărfurilor, în scopul sporirii eficienţei, corectitudinii determinării valorii în vamă, precum şi încasării depline a drepturilor de import;

response:
În scopul monitorizării şi asigurării implementării reglementărilor vamale, eficientizării procedurilor de control vamal, inclusiv în domeniul evaluării vamale, au fost create grupuri de monitorizare şi au fost organizate deplasări în posturile vamale din cadrul birourilor vamale în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 281-0 din 24.06.2014 (Anexa nr.1.1) şi Ordinului Serviciului Vamal nr. 477-0 din 11.11.2014. (Anexa nr.l.2) Astfel, în cadrul deplasărilor: -s-a acordat asistenţă metodologică în ceea ce priveşte procedura de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor; -colaboratorii vamali au fost atenţionaţi în vederea aplicării întocmai a procedurii de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor; -s-a recomandat efectuarea şedinţelor de instruire a colaboratorilor vamali în cadrul birourilor vamale referitor la controlul corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor (Anexa nr.l.3). Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 În scopul asigurării controlului intern privind respectarea cadrului normativ referitor la determinarea valorii în vamă, Serviciul Vamal a întreprins un șir de măsuri, unele fiind deja reflectate în coloana nr. 3 din prezentul tabel (raportate anterior către Curtea de Conturi), iar documentele ce confirma realizarea acestora au fost anexate (anexele nr: 1,1; 1.2 și 1,3). Rezultatul activității grupurilor de monitorizare vizate în anexele indicate mai sus, constituie instruirea colaboratorilor vamali cu procedura metodologica aprobată în vederea prevenirii încălcărilor de procedură. În vederea evaluării gradului de cunoastere a reglementărilor vamale Serviciul Vamal a instituit grupuri de atestare (anexa nr. 1 – 3 file). Serviciul Vamal se asigură că cazuri de determinare incorectă a valorii în vamă nu sunt admise prin desfășurarea activităților de control al tranzacțiilor de import prin reverificarea declarațiilor și/sau efectuarea auditelor postvămuire planificate în baza analizei de risc (activități desfășurate de către Direcția control ulterior). Concomitent cu aceste măsuri, Serviciul Vamal intervine cu solicitări de asistență administrativă către autoritățile vamale ale altor state în vederea verificării corectitudinii informațiilor deținute în actele comerciale prezentate organelor vamale în procesul perfectării vamale. În cazul în care se constată divergențe se întreprind măsuri de regularizare și de aplicare a sancțiunilor pentru contravenţii vamale. De rînd cu cele expuse, specificăm că în cazurile cînd se constată unele abateri de la procedura aprobată se sesizează Comisia Disciplinară a Serviciului Vamal în vederea examinării minuţioase și întreprinderea măsurilor de sancționare a colaboratorilor vamali.

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2500_scrisSV,MF.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

2. Să instituie proceduri de control intern care ar asigura responsabilitatea brokerilor vamali sau a declaranților în nume propriu la completarea rubricii „31” a declarației vamale, pentru o eficacitate mai bună la determinarea valorii în vamă prin metoda nr.6 „de rezervă”;

response:
A fost elaborată şi aprobată Dispoziţia Serviciului Vamal nr.680-D din 15 octombrie 2014 cu referire la asigurarea controlului corectitudinii completării rubricii „31" a declaraţiei vamale în detaliu (Anexa nr. 1.4). S-a elaborat programul cu privire la totalizarea greşelilor admise de către declaranţi, la completarea declaraţiilor vamale. (Anexa nr. 1.5-protocoalele de control efectuate) în vederea responsabilizării declaranţilor, aceştia au fost informaţi prin intermediul Comitetelor Consultative desfăşurate în cadrul birourilor vamale, despre asigurarea corectitudinii completării rubricii „31" a declaraţiei vamale în detaliu. Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Dispoziţia Serviciului Vamal nr. 680 - D din 15.10.2014 (prezentată anterior), cu referire la asigurarea controlului corectitudinii completării rubricii „31” a declaraţiei vamale în detaliu, este în continuare în vigoare. Totodată, conform pct. 7 al dispoziției respective, responsabilitatea pentru executarea prevederilor acesteia se pune în sarcina șefilor Birourilor vamale, iar în conformitate cu pct. 8 al dispoziției nominalizate, Direcția securitate internă este desemnată ca fiind subdiviziunea care are sarcina de control privind respectarea prevederilor impuse de dispoziția menționată. Astfel, putem afirma faptul, că prin emiterea Dispoziției Serviciului Vamal nr. 680 – D din 15.10.2014, în conformitate cu Ordinul 51 din 23.06.2009, cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sector public, conducerea Serviciului Vamal a luat atitudinea cuvenită și a instituit procedurile de control intern necesare: -SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini, -SNCI 6. Împuterniciri delegate, -SNCI 13. Divizarea obligațiilor și responsabilităților, -SNCI 15. Comunicarea, -SNCI 16. Monitorizare continuă. Serviciul Vamal menționează faptul, că Direcția securitate internă a raportat lipsa cazurilor de încălcare a prevederilor dispoziției nominalizate. Totodată, direcția nominalizată va prezenta conducerii Serviciului Vamal la solicitare, rapoarte privind cazurile de încălcare a prevederilor impuse și a acțiunilor întreprinse ulterior.

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

3. Să efectueze un studiu analitic în vederea identificării riscurilor potențiale de subevaluare a valorii în vamă pentru tranzacțiile identificate de către auditori, în scopul determinării și perceperii drepturilor de import la bugetul de stat.

response:
În vederea identificării tranzacţiilor cu risc potenţial de subevaluare a valorii în vamă specificate în Raportul de audit al Curţii de Conturi (Anexa nr. 1.6), de către direcţia de suport a fost efectuat un studiu analitic (Anexa nr. 1.7), fiind identificate cazurile în care valoare minimă acceptată prin metoda nr.l a fost mai mare faţă de cea acceptată prin metoda nr. 6 "de rezervă". Astfel, în vederea confirmării/infirmării suspiciunilor de subevaluare a valorii în vamă a mărfurilor, a fost solicitată asistenţa administrativă de la autorităţile vamale ale Turciei şi Chinei (Anexa nr. 1.8). Odată cu recepţionarea răspunsurilor solicitate de la organele vamale ale ţării de export, vor fi întreprinse măsurile ce se impun. În urma examinării tranzacţiilor identificate de către auditori s-a constatat că pentru mărfurile vizate deja este creat criteriul de risc (crtJ776_l A). Suplimentar, în perioada vizată, au fost create 12 criterii de risc privind subevaluarea mărfurilor declarate. Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Prin răspunsurile recepționate de către Serviciul Vamal, cu nr. 2419 din 06.02.2015 și nr. 4224 din 05.03.2015, autoritățile vamale ale Turciei, motivînd la volumul exagerat de informație ce necesită a fi confirmată (1630 file), au solicitat revizuirea acestora prin reducerea numărului documentelor interpelate. Prin urmare, Direcția control ulterior din cadrul Serviciului Vamal al RM a examinat repetat subiectul respectiv și a selectat spre confirmare doar tranzacțiile care ar putea avea un impact major asupra bugetului de stat. În acest context a fost efectuată o nouă interpelare către autoritățile vamale ale Turciei cu nr. 2267 din 08.05.2015 (anexa nr. 2 – 5 file). Menționăm, că la moment dat sunt active 7 criterii de selectivitate naționale care vizează riscul subevaluării mărfurilor declarate la import, care îmbină mai mulți indicatori de risc cum ar fi: țara tranzacției off-shore, condițiile de livrare, țara de origine a mărfurilor, metoda tranzacției, coduri de marfă, etc. Criteriile date au fost create în comun cu Direcția valoare în vamă și clasificarea mărfurilor.

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

4. Să întreprindă măsuri pentru reducerea restanțelor agenților economici la obligațiile vamale prin implementarea unor proceduri de control intern ce ar reglementa monitorizarea permanentă a stingerii acestora;

response:
In semestrul II al anului 2013, de către Serviciul Vamal a fost elaborat şi ulterior prin intermediul Guvernului, promovat către Parlament spre adoptare proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Astfel, la 23.12.2013 a fost adoptată Legea nr.324/2013 (în vigoare din 01.01.2014), prin care Codul Vamal a fost completat cu secţiunea 211 „Executarea silită a obligaţiei vamale". La 28.01.2014 a fost emis Ordinul Serviciului Vamal nr. 30-O "Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor" (Anexa nr. 1.9), publicat în Monitorul Oficial nr.27-34/124 din 07.02.2014. Astfel, pe parcursul anului 2014, cu concursul Direcţiei control al încasării obligaţiei vamale şi asistenţă juridică a Serviciului Vamal, de la plătitorii vamali debitori, a fost încasată suma de - 5 493 556,97 lei. Actualmente, continuă să fie întreprinse măsuri de încasare silită a obligaţiei vamale, asigurînd reducerea restanţelor faţă de bugetul de stat. În scopul asigurării respectării legislaţiei vamale în vigoare şi întru asigurarea executării silite a obligaţiei vamale, în cadrul fiecărui biroul vamal au fost desemnaţi colaboratori vamali responsabili de executarea silită a obligaţiei vamale (Anexa nr. 1.10), care permanent prin intermediul legăturii telefonice sînt contactaţi de către colaboratorii Direcţiei control al încasării obligaţiei vamale şi asistenţă juridică, în vedererea monitorizării desfăşurării procesului de încasare silită precum şi acordarea ajutorului metodic necesar. La 21.03.2014, în cadrul Centrului de instruire al colaboratorilor vamali a fost petrecut seminarul cu tematica „Executarea silită a obligaţiei vamale", beneficiari ai căruia au fost colaboratorii vamali responsabili de încasarea silită a obligaţiei vamale. Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 În perioada 11 - 12.02.2015, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Universitatea de Stat, pentru colaboratorii vamali responsabili de încasarea silită a obligaţiei vamale, a fost petrecut cursul: „Procesul de insolvabilitate și procedura de executare a documentelor executorii”. - În rezultatul întreprinderii măsurilor de încasare silită, față de plătitorii vamali debitori, au fost emise 37 de Decizii cu privire la executarea silită a obligaţiei vamale a plătitorului vamal, fiind încasată obligația vamală de: 6052351, 97 lei. - În cadrul desfășurării proceselor de insolvabilitate au fost depuse 6 cereri de validare a creanței în sumă de: 7323320, 27 lei. - Cu referire la procedurile de control intern, colaboratorilor Secției încasare silită a obligației vamale și asistență juridică a fost acordat accesul la modulul „Cauze Contravenționale” al Sistemul Informațional „Antifrauda”, care în baza informației din sistemul informațional nominalizat, urmează să dețină atribuții exclusive de autosesizare: monitorizare, executare, control al măsurilor de executare silită a sancțiunilor neîncasate (anexa nr. 3 – 6 file).

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

5. Să asigure revizuirea obligațiilor vamale al căror termen de prescripție a expirat, avînd drept scop diminuarea valorii restanțelor.

response:
In scopul diminuării restanţelor la impozitele şi plăţile administrate de către Serviciul Vamal, a fost evaluat mecanismul existent şi a fost elaborat un mecanism nou de monitorizare şi administrare bine definit cu stabilirea procedurilor de control intern, în vederea asigurării încasării depline şi în termen a datoriilor agenţilor economici. La 03.07.2014 a fost emis Ordinul Serviciului Vamal nr. 290-O "Cu privire la monitorizarea gestionării obligaţiei vamale nestinse" (Anexa nr. 1.11). A fost elaborată Dispoziţia Serviciului Vamal nr. 554-D din 25.08.2014 "Cu privire la stingerea obligaţiei fiscale/vamale restante la bugetul de stat pentru birourile vamale" (Anexa nr. 1.12), care prevedea că după revizuirea de către birourile vamale a tuturor restanţelor istorice (mai mare de 6 ani) şi stabilirea celor a căror termen de prescripţie a expirat, se va efectua procedura de stingere prin prescripţie propriu zisă a obligaţiei vamale imediat şi întocmirea Deciziilor de stingere prin prescripţie a obligaţiei vamale cu termen expirat, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 28.12.2012. Ca rezultat au fost stinse, în baza Deciziilor privind stingerea obligaţiei vamale a cărei termen de prescripţie a expirat, restanţe în sumă totală de 2.132.955,62 Iei (Anexa nr. 1.13). Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 În conformitate cu Dispoziţia Serviciului Vamal nr.554 - D din 25.08.2014, cu privire la stingerea obligaţiei fiscale/vamale restante la bugetul de stat pentru birourile vamale, toate birourile vamale remit trimestrial Decizia de stingere sau Nota informativă – în cazul imposibilităţii stingerii obligaţiei vamale istorice. Astfel la situaţia din 05.06.2015 au fost stinse, în baza Deciziilor privind stingerea obligaţiei vamale a cărei termen de prescripţie a expirat, restanţe în sumă de: 2 598074, 13 lei (anexa nr. 4 – o filă).

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

6. Să implementeze un mecanism de monitorizare conformă a agenților economici care beneficiază de facilități fiscale și vamale la declararea tranzacțiilor de import.

response:
In vederea implementării unui mecanism de monitorizare conformă a agenţilor economici care beneficiază de facilităţi fiscale şi vamale a fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.693 din 22.08.2014, prin care a fost introdusă declaraţia-angajament pentru beneficiarii de facilităţi fiscale şi vamale. In scopul implementării prevederilor hotărîrii sus-menţionate a fost emis Ordinul Serviciului Vamal nr. 385-0 din 05.09.2014 (Anexa nr. 1.14) şi Circulara Serviciului Vamal nr. 721-C din 28.10.2014 (Anexa nr. 1.15). Totodată, de către Serviciul Vamal a fost efectuată verificarea selectivă a declaraţiilor vamale care au beneficiat de facilităţi fiscale şi vamale prevăzute în art. 103 alin.(l) pct.(29) din Codul Fiscal nr. 1163-XTfl din 24.04.1997 şi art. 28 lit.q2) din Legea nr. 1380-XTfl din 20.11.1997, la importul activelor materiale pe termen lung, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor destinate includerii în capitalul social. (Anexa nr. 1.16). Urmare a verificării efectuate, a fost dispusă desfăşurarea acţiunilor de control ulterior a declaraţiilor vamale în detaliu care au beneficiat de facilităţile fiscale şi vamale conform codului de scutire 702. (Anexa nr. 1.17). Totodată, informaţia privind acordarea facilităţilor fiscale şi vamale a fost prezentată Consiliului Concureţei în conformitate cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. În perioada vizată, au fost create 3 criterii de risc pentru tranzacţiile de import a agenţilor economici care beneficiază de facilităţi fiscale şi vamale la declararea mărfurilor destinate includerii în capitalul social. Concomitent, menţionăm că în stadiu de elaborare (cu participarea BRITE) se află crearea culuarului albastru de vămuire. Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 În conformitate cu Legea nr. 139/2012, prin scrisoarea nr. 28/20-3576 din 25.03.2015 a fost prezentat raportul către Consiliul Concurenţei pentru anul 2014 (anexa nr. 5 – o filă). Totodată menționăm faptul, că în Sistemul Informațional ASYCUDA WORLD a fost creat criteriul de selectivitate care vizează importul de mărfuri cu codul scutirii „228” - pentru importul de tractoare și utilaj agricol. Riscul suspectat fiind declararea eronată a codului tarifar în vederea beneficierii scutirilor prevăzute de Codul Fiscal. La fel, în scopul verificări acordării preferințelor la importul mărfurilor din UE (codul 200) a fost creat criteriu de selectivitate. Concomitent, menţionăm că în stadiu de elaborare (cu participarea BRITE) are loc implimentarea culuarului albastru de vămuire care va identifica un cerc mai larg de tranzacții, identificate în baza analizei de risc, supuse controlului ulterior, în special a celor care sunt cu facilități (scutiri) și a celor ce nu au fost supuse controlului vamal minuțios la momentul vămuirii (DVD pe culuar verde). Totodată, Direcția control ulterior din cadrul Serviciului Vamal, are în competența și sarcina sa reverificarea declarațiilor vamale (inclusiv a celor ce au benificiat de facilități vamale), cu prezentarea trimestrială a rapoartelor de activitate, către conducerea Serviciului Vamal.

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

7. Să asigure integrarea incontestabilă a modulului „Economist” în Sistemul Informațional Integrat Vamal.

response:
Implementarea modulului "Accounting" în Sistemul Informaţional Integrat Vamal (în cadrul tuturor posturilor vamal), a avut loc conform Ordinului Serviciului Vamal nr.425-0 din data de 30.09.2014 (Anexa nr. 1.18). Totodată, are loc pilotarea modulului "Accounting" în cadrul cîtorva posturi vamale, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.364-0 din 22.08.2014 (Anexa nr. 1.19). Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 La moment modulul „Accounting” este implementat definitiv la toate posturile Serviciului Vamal, în baza Ordinului Serviciu nr. 425 - O din 30.09.2014. Menționăm, că modulul respectiv funcționează corespunzător, iar conform cerințelor parvenite din teritoriu este supus permanent dezvoltării. Modificarea denumirii din Sistem Informațional „Economist” în modulul „Accounting” (în limba de stat „Contabilitate”) a fost decisă ca urmare a propunerilor parvenite din partea persoanelor responsabile de sistemul respectiv și arată cu o exactitate mai sporită asupra controlului ciclului privind circulația plăților vamale. Practic păstrînd aceiași funcție de decontare a plăților vamale. Pilotarea s-a terminat cu implementarea modulului la toate posturile vamale din Serviciul Vamal al RM.

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

Cerinte (4)

2.1. Serviciului Vamal, pentru întreprinderea, conform competențelor, a măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, cu asigurarea intensificării controlului vamal asupra respectării cadrului legislativ-normativ la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova și perceperii drepturilor de import/export în bugetul de stat;

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 Au fost întreprinse un șir de măsuri după cum urmează mai jos, a căror impacturi pot fi evaluate ulterior în cadrul misiunii de audit în domeniu.

RO_2420_scrisSV.pdf
RO_2781_scris.SViunie.pdf

2.2.1. prin intermediul Serviciului Vamal, să întreprindă măsuri de rigoare pentru fortificarea procesului de administrare a veniturilor, în vederea diminuării şi/sau stopării creşterii restanţelor agenților economici la bugetul de stat;

response:
Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Ulterior aprobării Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23 decembrie 2013 (în vigoare din 01.01.2014), Codul Vamal a fost completat cu secţiunea 211 "Executarea silită a obligaţiei vamale". In acest context, de către Serviciul Vamal au fost emise mai multe acte departamentale, dintre care se pot menţiona: ■ Dispoziţiile nr. 164-d din 12.03.2014, nr. 606-d din 10.09.2014 şi nr. 785-d din 20.11.2014, prin care au fost desemnaţi colaboratorii vamali responsabili de executarea silită a obligaţiei vamale din cadrul birourilor vamale, (copiile dispoziţiilor se anexează, Anexele nr. 1-3 (3 file)). ■ Ordinele nr. 133-0 din 01.04.2008 "Cu privire la asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale/vamale restante la bugetul de stat" şi nr. 290-O din 03.07.2014 "Cu privire la monitorizarea gestionării obligaţiei vamale nestinse", conform prevederilor cărora secţiile încasare silită a obligaţiilor vamale şi asistenţă juridică din cadrul birourilor vamale expediază lunar Direcţiei controlul încasării al obligaţiei vamale şi asistenţă juridică, raportul măsurilor întreprinse în scopul asigurării respectării legislaţiei vamale şi întru asigurarea executării silite a obligaţiei vamale, (copiile ordinelor se anexează, Anexele nr. 4-5 (2 file)). ■ Ordinul nr.30-O din 28.01.2014 "Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor" (copia ordinului se anexează, Anexa nr. 6 (7 file)). Totodată, se menţionează că, anterior modificărilor operate în Codul Vamal prin Legea nr. 324 din 23.12.2013, în speţă abilitarea organului vamal cu dreptul de executare silită a obligaţiei vamale, deciziile de regularizare, emise de către Serviciul Vamal pînă în anul 2013, au fost expediate către executorii judecătoreşti spre întreprinderea măsurilor de încasare silită, aceştia nemanifestînd operativitate spre încasarea drepturilor de import datorate. Suma totală a drepturilor de import/export spre încasare de la plătitorii vamali debitori, în temeiul deciziilor enunţate, constituie pentru anul 2013 - 3776344,72 lei. în acelaşi context, se menţionează că, o parte considerabilă a deciziilor de regularizare, emise de către Serviciul Vamal, au fost contestate şi se află pe rol în instanţele de judecată, fiind emise şi încheierile de suspendare a actelor administrative contestate, fapt care nu permite încasarea drepturilor de import datorate. Concomitent, pe parcursul anului 2014, de Ia plătitorii vamali debitori, în rezultatul întreprinderii măsurilor de încasare silită a fost încasată suma de 5493556,97 lei. Suplimentar, se menţionează că, la data de 21.03.2014 în cadrul Centrului de instruire a colaboratorilor vamali a fost desfăşurat un seminar cu tematica Executarea silită a obligaţiei vamale", beneficiari ai căruia au fost colaboratorii vamali responsabili de încasarea silită a obligaţiei vamale. Scris.MF nr.05-02/1/03 din 28.05.2015 în vederea continuării implementării recomandării date pe parcursul anului 2015, de către Serviciul Vamal au fost întreprinse următoarele: -în perioada 11.02 - 12.02.2015, în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Universitatea de Stat, pentru colaboratorii vamali responsabili de încasarea silită a obligaţiei vamale, a fost organizat cursul: „Procesul de insolvabilitate şi procedura de executare a documentelor executorii"; -în rezultatul întreprinderii măsurilor de încasare silită de la plătitorii vamali debitori, în perioada 01.01.2014-31.03.2015, a fost încasată obligaţia vamală în sumă de 6052351,97 lei.

RO_2500_scrisSV,MF.pdf
RO_2591_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2782_scris.MFiunie2015.pdf

2.2.2. să prezinte propuneri privind includerea produselor medicamentoase în lista mărfurilor importate, în scopul monitorizării lanţului valoric în comerţul interior, cerință neexecutată a auditului precedent;

response:
Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Ministerul Finanţelor îşi menţine poziţia expusă asupra subiectului dat, prin ser. nr. 05-02/03 din 10.02.2014 (copia scrisorii se anexează, Anexa nr. 7 (4 file)) şi comunică repetat că, acesta nu ţine de specificul ministerului şi se consideră oportun de redirecţionat recomandarea respectivă Ministerului Economiei, în aspect de reglementări, dat fiind faptul că se face referire la monitorizarea lanţului valoric în comerţul interior. Scris. MF nr.08-17/183 din 20.08.2015 a fost expusă poziţia Ministerului Finanţelor asupra subiectului dat prin scrisoarea anterioară.

RO_2591_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2782_scris.MFiunie2015.pdf

2.3. Ministerului Economiei, pentru documentare şi se cere, în comun cu Ministerul Finanţelor, să revizuiască politicile de acordare a facilităţilor fiscale și vamale la plata drepturilor de import, în scopul sporirii încasărilor în bugetul de stat, cu prioritizarea celor destinate dezvoltării activităţilor de producţie şi creării locurilor de muncă;

response:
Scris.ME nr.04/2-845 din 02.03.2015 Potrivit pct.6 subpct.7) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 11.2009 una dintre funcţiile de bază ale Ministerului este „contribuirea la crearea în Republica Moldova a unui mediu investiţional favorabil cu scopul atragerii investiţiilor autohtone şi străine". Pentru realizarea funcţiei date ministerul are atribuţii de elaborare a cadrului economico-fmanciar şi juridic favorabil pentru eficientizarea activităţii agenţilor economici şi înaintarea propuneri privind modificarea sistemului de impozitare. Menţionăm că, Ministerul Economiei se pronunţă ferm întru susţinerea creşterii capacităţii de administrare fiscală şi colectare a impozitelor şi taxelor, astfel încît ponderea veniturilor fiscale în cadrul veniturilor bugetare totale să crească continuu. Consecutiv, evidenţiem necesitatea găsirii unui echilibru rezonabil între măsurile de asigurare a veniturilor la bugetul de stat şi cele aplicate întru stimularea activităţii de întreprinzător. Astfel, orice excludere din cadrul legal a unor facilităţi fiscale urmează a fi examinată sub prisma impactului acesteia asupra mediului de afaceri, întru evitarea eventualelor încălcări ale principiilor consecutivităţii, stabilităţii şi predictabilităţii normelor juridice, consacrate de art.4 alin.(3) al Legii nr.780-XV din 27.12.200 privind actele legislative. Scris.SV nr.28-02/4367 din 14.04.2015 Ministerul Finanţelor efectuează anual monitorizarea şi analiza facilităţilor fiscale şi vamale, inclusiv costul acestora, în funcţie de care se elaborează propuneri de fonnulare/reformulare a măsurilor de politică fiscală şi vamală. Ministerul Finanţelor efectuează anual monitorizarea şi analiza facilităţilor fiscale şi vamale, inclusiv costul acestora, în funcţie de care se elaborează propuneri de formulare/reformulare a măsurilor de politică fiscală şi vamală. Totodată, în Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2015 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.155 din 08.04.2015 „Privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative", începînd cu 01.05.2015, se prevăd un şir de modificări ale Codului fiscal şi ale Codului vamal, şi anume: ■ revederea facilităţii fiscale privind cota redusă a TVA de 8% pentru producţia agricolă primară, prin aplicarea acesteia faţă de producţia din zootehnie în formă naturală şi masă vie destinate reproducerii, fitotehnie şi horticultura în formă naturală, adică pentru animalele vii destinate reproducerii, legume şi fructe în stare proaspătă sau refrigerată şi cereale; ■ restrîngerea dreptului de a beneficia de scutire de TVA la importul utilajelor şi tehnicii pentru prelucrarea şi reciclarea deşeurilor menajere, prin indicarea corespunzătoare a poziţiilor tarifare; ■ introducerea obligaţiei de efectuare a inventarierii stocului producţiei alcoolice supuse accizelor de către subiecţii impunerii care importă mărfurile respective pentru impozitarea acestora cu diferenţa cotei accizului, similar producţiei din tutun; ■ majorarea cotelor de bază ale accizelor pentru autoturisme prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015; ■ majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, azot, oxigen, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate) la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015; ■ majorarea cotelor accizelor la produsele petroliere importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova (benzina, motorina şi derivaţii acestora, gazele lichefiate şi naturale) la mărimea creşterii anuale a PIB nominal prognozat pentru anul 2015 faţă de anul 2014; ■ majorarea cotelor accizelor pentru ţigarete cu filtru, prin ajustarea acestora la nivelul ţărilor din regiune, cît şi la Directivele UE; ■ introducerea termenului de exploatare de 10 ani admisibil la importul motocicletelor.

RO_2419_scrisMEmart.pdf
RO_2500_scrisSV,MF.pdf
RO_2591_scris.MFaprilie2015.pdf