Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 41 din 22 iulie 2014 cu privire la auditul conformităţii privind utilizarea mijloacelor financiare publice şi gestionarea patrimoniului public de către Serviciul Vamal şi unele birouri vamale pe anul 2013

Numar 223-230 din data de 2014-07-22 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 11

Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor financiare publice şi gestionarea patrimoniului public de către Serviciul Vamal şi unele birouri vamale pentru perioada anului 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 22 iulie 2014.

La şedinţă au fost prezenţi Tudor Balițchi, directorul general al Serviciului Vamal (SV), Corneliu Trofăilă, șeful Departamentului venituri și control vamal al SV, Iurie Ceban, șeful Departamentului de aplicare a legii al SV, precum şi şefii mai multor Direcții din cadrul SV.

Scopul misiunii de audit a fost oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că activitățile, tranzacțiile și informațiile reflectate în raportul financiar consolidat pe anul 2013 al Serviciului Vamal, în toate aspectele semnificative, prezintă real situațiile financiare și patrimoniale, bazate pe datele evidenței contabile, iar gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale.

Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic, format din Aparatul central al SV, birouri vamale şi posturi vamale. Autoritatea publică de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale în Republica Moldova este SV. Unităţile subordonate (7 birouri vamale şi 92 posturi vamale) sînt create, reorganizate şi lichidate de către SV.

Pentru anul 2013, SV i-au fost precizate mijloace de la bugetul de stat (pe toate componentele) în sumă totală de 299 mil. lei inclusiv, la componenta de bază - 282,6 mil. lei, proiecte finanţate din surse externe - 13 mil. lei şi mijloace speciale - 3,3 mil. lei, cheltuielile de casă şi cele efective constituind - 296 mil. lei (99,0%) şi, respectiv - 310,5 mil. lei (103,7%).

Potrivit auditului, cheltuielile efective au depăşit limitele precizate, fapt condiţionat de utilizarea soldului disponibil de bunuri materiale, format la începutul anului de gestiune în rezultatul redistribuirii la finele anului 2012 a  alocaţiilor de la art.242 „Procurarea mijloacelor fixe" la art.113 „Plata mărfurilor şi serviciilor", în sumă totală de 21,1 mil. lei, din care s-au efectuat procurări de combustibil și  sigilii, utilizate pe parcursul anului 2013.

Pentru perioada supusă auditului, au fost precizate venituri de mijloace speciale în sumă de 3,32 mil. lei şi cheltuieli în sumă de 3,36 mil. lei, fiind executate venituri în sumă de 3,84 mil. lei (115,6%) şi cheltuieli în sumă de 3,34 mil. lei (99,5%). În totalul cheltuielilor efective, ponderea majoră revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii - 39,3%, fiind urmate de cheltuielile pentru: plata mărfurilor şi serviciilor - 28,6%, procurarea mijloacelor fixe - 3,4%, investiţii capitale - 3,8%, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii - 8,6%, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 1,3% etc.

În cadrul verificărilor efectuate de audit asupra conformității cheltuielilor pentru retribuirea muncii s-a constatat funcţionarea adecvată a controlului intern, nefiind admise erori la efectuarea plăţilor de bază și la valorificarea tranzacţiilor pentru salarizarea personalului. Totodată, se atestă unele probleme şi neconformităţi nesemnificative aferente achitării unor adaosuri şi plăţi suplimentare, în condiţiile neuniformităţii cadrului legal, precum şi unele neconformităţi la calcularea salariului mediu.

Examinările  efectuate asupra conformității achiziţiilor şi executării cheltuielilor aferente, atît în cadrul Aparatului Central, cît și în cadrul unor birouri vamale, denotă unele rezerve, care necesită îmbunătățire a procesului de achiziții publice. Deși n-au fost constatate prejudicii, se atestă lipsa unor proceduri de control intern aferente procesului de achiziții în cadrul Aparatului central al SV și unor birouri vamale, condiționînd organizarea neconformă a etapei de planificare și înregistrare a ofertelor în cadrul unor birouri vamale, activitatea insuficientă a grupului de lucru pentru achiziții, neasigurarea plenitudinii și integrității dosarelor de achiziții, lipsa publicării anunțurilor de intenție și de atribuire a contractelor, informării ofertanților despre încheierea contractului, neasigurarea depunerii garanțiilor de executare a contractelor, majorînd riscul de denaturare a procesului de achiziții. Printre cele mai semnificative neconformități în cadrul Aparatului central pot fi menționate:

planificarea incompletă a valorii estimative a unor contracte de achiziții publice;
neasigurarea înlocuirii membrilor grupului de lucru care absentează în cadrul ședințelor;
neasigurarea depunerii regulamentare a garanției de asigurare a executării contractelor;
neîntocmirea în modul stabilit a planului anual şi a planurilor trimestriale de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii.
Conform Legii bugetului de stat pe anul 2013, pentru finanţarea investiţiilor capitale (infrastructura a 2 birouri vamale, Leuşeni şi Cahul, precum şi a 5 posturi vamale, Giurgiuleşti, Palanca, Sculeni, Costeşti-Stînca şi Ceadîr-Lunga-Novie Troiani), Serviciului Vamal i-au fost prevăzute alocaţii în sumă totală de 12 mil. lei, cheltuielile efective şi cele executate de către SV constituind 11,7 mil. lei, sau 97,5% din suma alocată. De fapt, limita de cheltuieli n-a fost executată cu 0,3 mil. lei, cea mai semnificativă neexecutare în sumă de 0,2 mil. lei se atestă la postul vamal Sculeni.  Verificările auditului asupra executării cheltuielilor denotă că acestea s-au efectuat regulamentar, contractele încheiate fiind executate pe deplin, cu reflectarea conformă în evidenţa contabilă a costului lucrărilor şi serviciilor de proiectare efectuate.

În acelaşi timp, auditul a stabilit unele rezerve de îmbunătăţire a procesului de achiziţii publice aferent investiţiilor capitale, constatînd unele lacune şi neconformități aferente achiziţiilor publice.

În contextul examinării conformităţii executării cheltuielilor în cadrul Proiectului IMPEFO - îmbunătăţirea  cooperării  transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare, auditul a constatat, că Proiectul IMPEFO reprezintă un proiect de investiţii de importanţă strategică pentru dezvoltarea zonei de frontieră între statele partenere, implementarea căruia va permite realizarea unui obiectiv major al SV - construcţia şi dotarea cu echipament modern şi utilaj a Laboratorului Vamal şi a 2 laboratoare mobile. Proiectul în cauză, lansat la 04.03.2013, urmează a fi implementat de către SV al Republicii Moldova (,,Lider al proiectului") în parteneriat cu Autoritatea Naţională a Vămilor din România (,,Partenerul-1"), pe parcursul a 2 ani, începînd cu anul 2013, fiind estimat la 3,5 mil. euro.

Valoarea alocaţiei pentru realizarea proiectului a fost estimată de Serviciului Vamal, conform devizului aprobat, la 2,4 mil. euro, inclusiv 1,2 mil. euro pentru anul 2013 şi 1,2 mil. euro pentru anul 2014, iar 343,8 mii euro reprezintă contribuţia proprie.

Desfășurarea repetată a procedurilor de achiziții, în condițiile neselectării ofertantului cîștigător, precum și neachiziționarea laboratorului mobil au condiționat nevalorificarea în anul 2013 a mijloacelor financiare alocate  în cadrul acestui proiect, în sumă de 11,87 mil. lei, sau 91% din totalul sumei alocate proiectului IMPEFO.

Rezultatele verificărilor efectuate asupra utilizării alocaţiilor pentru întreţinerea mijloacelor de transport şi pentru delegarea salariaţilor în interes de serviciu relevă conformitatea cu prevederile cadrului legal la nivelul gestionării acestor cheltuieli, ce denotă existenţa unui control intern relevant astfel fiind eliminat riscul raportării financiare eronate. Totodată auditul a stabilit unele abateri la întocmirea foilor de parcurs și la respectarea termenilor de raportare a cheltuielilor de către unii  salariaţi delegaţi.

Verificările efectuate de audit pe eşantionul selectat (Aparatul central şi 5 birouri vamale din 7 existente) asupra corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor speciale au constatat că, mijloacele speciale au fost formate conform prevederilor legale, fiind direcţionate pentru cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii acestuia, conform cadrului legal. Totodată, auditul a stabilit Lipsa unor elemente ale sistemului de control intern, care au generat nereguli la darea în locațiune a unor bunuri imobile, iar nelegalizarea relațiilor de arendă constituie temei de ratare a veniturilor de mijloace speciale.

Managementul şi controlul intern instituit la SV a asigurat conformitatea decontărilor, prin respectarea cadrului legal în tranzacţiile efectuate cu diferiţi debitori şi creditori, cu inventarierea şi raportarea conformă a acestora.

Auditul a relevat lipsa unor elemente ale sistemului de control intern în cadrul Serviciului Vamal, care au determinat gestionarea irelevantă a patrimoniului, exprimată prin:

neînregistrarea în evidenţa contabilă a 29 de imobile cu suprafața totală de 1894,6 m2 şi la Oficiul cadastral teritorial a 30 de imobile cu suprafața totală de 6900 m2;
incorectitudinea raportării unor imobile; abordarea nesistemică a regulilor privind inventarierea şi evidenţa patrimoniului, generînd raportarea neveridică a situaţiei patrimoniale şi riscul neasigurării integrităţii acestuia.
În baza activităților desfășurate, auditul denotă că gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale, cu excepția existenței unor carențe în aspectul conformității proceselor de executare a mijloacelor financiare și raportare a situației patrimoniale. În special, se atestă nevalorificarea mijloacelor acordate din surse externe, neconformități la administrarea patrimoniului public și gestionarea procesului de achiziții publice.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (11)

2. Să asigure racordarea la cadrul legal a Regulamentului său intern, inclusiv a regulamentelor organelor vamale teritoriale.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 A fost elaborat un nou regulament intern, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 482-0 din 13.11.2014 (Anexa nr. 2.2) Regulamentele interne a birourilor vamale au fost revizuite şi racordate la cadrul normativ cu înlăturarea tuturor neajunsurilor constatate, efectuîndu-se consultarea prealabilă a reprezentanţilor salariaţilor. (Anexa nr. 2.3) Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Recomandare executată și raportată anterior întrucît după aprobarea Regulamentului intern al Serviciului Vamal nr. 482-O din 13.11.2014, au fost revizuite și modificate regulamentele interne a tuturor OVT: 1. BV Chișinău (anexa nr. 2 – 14 file), 2. BV Cahul (anexa nr. 3 – 6 file), 3. BV Leuleni (anexa nr. 4 – 6 file), 4. BV Ungheni (anexa nr. 5 – 8 file), 5. BV Bender (anexa nr. 6 – 5 file), 6. BV Briceni (anexa nr. 7 – 8 file), 7. BV Bălți (anexa nr. 8 – 5 file).

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

3. Să fortifice activităţile de control intern în procesul de elaborare a propunerilor de buget, în special a celor ce ţin de planificarea mijloacelor destinate procurărilor de mărfuri şi de acordare a serviciilor, asigurînd optimizarea acestora, prin efectuarea cheltuielilor în limitele aprobate în planurile de finanţare.

response:
Legea bugetului pentru anul 2015 nu a fost aprobată, fiind declarat buget provizoriu pentru primele luni ale anului 2015. După aprobarea Legii bugetului, mijloacele financiare se vor utiliza strict după destinaţie. Planul de achiziţii se elaborează în corespundere cu propunerile de buget şi în limita alocaţiilor mijloacelor financiare atribuite prin Legea bugetului pentru anul 2015. La momentul elaborării bugetului sunt verificate şi analizate propunerile de necesităţi parvenite de la subdiviziunile birourilor vamale. Cheltuielele sunt planificate în limitele alocaţiilor. Utilizarea mijloacelor financiare alocate se efectuează conform destinaţiilor prevăzute de buget şi necesităţilor biroului vamal, asigurînd optimizarea acestora. (Anexa nr. 2.4). Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Elaborarea bugetului pentru anul 2015 a fost efectuat în baza propunerilor privind necesitățile parvenite de la subdiviziunile birourilor vamale și direcțiile Aparatului Central. -Utilizarea mijloacelor financiare în perioada ianuarie-mai 2015 a fost efectuată după destinaţie, în corespundere cu planurile provizorii; -Limita alocaţiilor bugetare aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 a fost redistribuită subdiviziunilor Serviciului Vamal conform necesităţilor propuse pe articole de cheltuieli; -Repartizarea de către subdiviziunile responsabile a limitelor mijloacelor financiare pe alineate, ţinând cont de necesităţile stringente de alocaţii prin întocmirea planurilor de finanţare; -Modificările efectuate în planurile de finanţare se analizează minuţios de către responsabili şi se prezintă, cu argumentări, conducerii Birourilor vamale sau Aparatului Central spre aprobare şi numai după acceptarea lor se prezintă către Ministerul Fianțelor. -Lunar se întocmesc note informative și se prezintă conducerii privind utilizarea alocației în baza analizei efectuate (exemple la cele menționate - anexa nr. 9 – 42 file).

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

4. Să înainteze, în comun cu Serviciul Vamal, propuneri în vederea uniformizării cadrului normativ privind calcularea sporului lunar pentru vechime în muncă a şoferilor încadraţi în organele vamale.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 Proiecul Hotărîrii Guvernului privind abrogarea anexei nr.3 a Hotărîrii Guvernului nr. 383 din 29.05.2001 a fost elaborat şi transmis Ministerului Finanţelor spre promovare. (Anexa nr. 2.5). Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 în vederea uniformizării cadrului normativ privind calcularea sporului lunar pentru vechime în muncă a şoferilor încadraţi în organele vamale a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 383 din 29.05.2001 „Despre aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale". La moment, proiectul menţionat parcurge etapele prevăzute de Legea nr. 317-XVI din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale. Scris.MF nr.05-02/1/03 din 28.05.2015 - în vederea uniformizării cadrului normativ privind calcularea sporului lunar pentru vechime în muncă a şoferilor încadraţi în organele vamale a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 383 din 29.05.2001 „Despre aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale", care a fost aprobat ulterior prin Hotărîrea Guvernului_250 din 12 mai 2015. (Monitorul Oficial nr.l15-123/276 din 15.05.2015). Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Recomandare executată, prin aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 250 din 12 mai 2015 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 383 din 29 mai 2001 (anexa nr. 1 – o filă).

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2592_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2783_scris.MFiunie2015.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

5. Să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de calculare a salariului mediu, în vederea respectării legislaţiei muncii și evitării cheltuielilor neconforme şi/sau neeficiente.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 Prin scrisoarea nr.28/08 609-C din 11.09.2014 a fost transmisă birourilor vamale nota informativă privind modul de calcul a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004. (Anexa nr. 2.6). S-a reverificat procesul de calculare a salariului mediu în toate birourile vamale. Astfel, calcularea salariului mediu se efectuează regulamentar, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004, privind aprobarea modului de calculare a salariului mediu. Biroul vamal Chişinău a efectuat recalcularea salariului mediu lunar la calcularea plăţilor pentru concediu. Pentru anul 2013 s-a acumulat cifra de 11796.29, care a fost transferată în buget. începînd cu 01.07.2014 salariul se calculează în Programul 1- "C" Buget şi se vor diminua erorile în calcularea plăţilor pentru concediu. (Anexa nr. 2.7) Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Rezultatele acțiunilor întreprinse : -Informarea birourilor vamale privind modul de calcul a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004, a asigurat, verificat și recalculat calcularea regulamentară a salariului mediu. -Utilizarea programului de evidenta contabila 1C „Buget” asigură corectitudinea procesului de calculare a salariului mediu reglementat atît în Aparatul Central cît și în subdiviziunile Birourilor vamale. Astfel, prin utilizarea programului nominalizat, conducerea Serviciului Vamal se asigură de conformitatea procesului respectiv prin excluderea la maxim a participării factorului uman în procesul de evidență contabilă. Totodată, la necesitate pot fi generate anumite rapoarte din programul respectiv și prezentate conducerii Serviciului Vamal.

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

6. Să instituie proceduri de control intern aferente procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia şi remedierii tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 A fost elaborată documentaţia necesară pentru certificarea a 6 birouri vamale şi desfăşurate 6 misiuni de audit intern al calităţii. A fost planificată şi efectuată cu organismul internaţional de certificare misiunea de certificare care s-a desfăşurat cu succes la finele lunii august 2014, prin urmare alte 6 birouri vamale au fost certificate. Astfel, întregul sistem de management al calităţii al Serviciului Vamal este certificat conform standardului ISO 9001:2008. De asemenea, au fost desfăşurate 2 misiuni de audit intern al calităţii, în Aparatul Central al Serviciului Vamal şi Biroul vamal Ungheni. Ulterior, în luna noiembrie 2014, a fost planificată şi efectuată de comun cu organismul de certificare misiunea de supraveghere pentru Aparatul Central şi BV Ungheni prin care s-a confirmat dezvoltarea continuă a sistemului de management al calităţii în aceste subdiviziuni. (Anexa nr. 2.8). Ordinul cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziţii publice în cadrul Aparatului central al Serviciului Vamal este în proces de revizuire, urmînd a se specifica că, membrii grupului de lucru care nu pot participa la deschiderea şi evaluarea ofertelor să fie înlocuiţi de alte persoane. În cadrul birourilor vamale ale Serviciului Vamal au fost revizuite ordinele „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii publice", ca urmare fiind emise ordine noi, prin care se menţionează mebrii grupului de lucru şi funcţiile fiecărui membru al grupului de lucru. (Anexa nr. 2.9). Persoanele absente de la şedinţe în cadrul procedurilor de achiziţii, sunt menţionate în procesul verbal al şedinţei grupului de lucru, fiind înlocuite de persoana care îndeplineşte temporar atribuţiile de serviciu a membrului grupului de lucru absent. (Anexa nr.2.10) Au fost revizuite dosarele de achiziţii prin anexarea tuturor documenetelor întocmite în procesul de achiziţii, toate dosarele fiind cusute şi sigilate în conformitate cu prevederile normative ale Hotărîrii Guvernului nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire Ia întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. Ofertele sunt indicate în procesul verbal de deschidere a licitaţiei şi denumirea operatorului economic care o propune, precum şi în darea de seamă care se prezintă Agenţiei Achiziţii Publice. Periodic se efectuează vizite în cadrul birourilor vamale în vederea verificării activităţii subdiviziunilor responsabile de investiţii şi achiziţii publice. Agenţii economici sînt informaţi conform documentelor de licitaţie la procedura de achiziţie referitor la necesitatea depunerii regulamentare a garanţiei de executare a contractelor de către ofertanţii cîştigători. (Anexa nr. 2.11). Semnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate la desfăşurarea procedurilor de achiziţii are loc în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii. (Anexa nr. 2.12). După aprobarea bugetului anual, anunţul de intenţie se publică, conform cadrului normativ, în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina oficială a Agenţiei Achiziţii Publice. (Anexa nr. 2.13). Semnarea şi înregistrarea ofertelor operatorilor economici se efectuează în conformitae cu legislaţia în vigoare. (Anexa nr. 2.14) Fiecare operator economic participant la licitaţie este informat prin intermediul scrisorilor, cine a fost desemnat cîştigător. (Anexa nr. 2.32) Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 -În vederea asigurării implementării sistemului de management al calităţii, pe parcursul anului 2014, au fost desfăşurate 8 misiuni de audit intern al calităţii (Aparatul Central şi 7 Birouri vamale). La finele lunii august 2014 a fost planificată şi efectuată misiunea organismului internaţional de certificare în urma căreia alte 6 Birouri vamale au fost certificate ISO 9001:2008. Astfel, întregul sistem de management al calităţii al Serviciului Vamal este certificat conform standardului ISO 9001:2008, ceea ce este în vigoare și în prezent. În conformitate cu Planul de acţiuni a Serviciul Vamal pentru anul 2015 este planificată desfăşurarea a 8 misiuni de audit intern al calităţii şi organizarea misiunii de supraveghere a organismului internaţional de certificare care va avea loc în sem. II 2015. -În temiul art. 19 al Legii nr. 96 – XVI din 13.04.2007, privind achizițiile publice, Serviciul Vamal remite spre informare și publicare în Buletinul Achizițiilor Publice și în Official Journal of the European Community, a anunțului de intenție pentru anul 2015 (anexa nr. 14 – 5 file).

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

7. Să întreprindă măsurile necesare în vederea executării în termenele prevăzute a activităţilor stabilite pentru implementarea Proiectului IMPEFO, cu utilizarea eficientă şi eficace a mijloacelor acordate din surse externe, în scopul realizării obiectivelor acestuia.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 Planul de acţiuni al Proiectului IMPEFO, inclusiv pe perioada raportată este îndeplinit in măsură de 70 %, conform indicatorilor de proiect. In octombrie a fost depus Raportul de progres nr.3, iar în martie 2015 va fi depus Raportul de progres nr.4. Serviciul Vamal a solicitat de la donator, extinderea perioadei de implementare cu 6 luni, iniţial prevăzută pîna la 01.03.2015. Echipa de implementarea proiectului se ghidează în prezent de Planul de acţiuni, prezentat la Biroul regional de cooperare transfrontalieră IASI/ACM, la sfîrşitul lunii decembrie 2014. (Anexa nr. 2.15). A fost organizată şedinţa comună tripartită, protocolată cu toţi actorii (Antreprenorul general, Serviciul Vamal şi proiectantul, Responsabilul Tehnic) la şantierul de construcţie. A fost elaborată metoda de cooperare eficientă şi coordonare a tuturor problemelor şi soluţionării acestora în mod operativ. Şedinţele de lucru, ad-hoc, neprotocolate, însă cu menţiuni în Cartea Tehnică, au fost organizate lunar cu participarea tuturor părţilor, rezultatele cărora sunt oglindite în Rapoartele responsabilului tehic al obiectului „Infrastructura Laboratorului Vamal" (Anexe nr. 2.16). A fost solicitată şi ulterior aprobată redistribuirea sumei avansului din Grant de către Autoritatea de Management a Programului (AMC) pentru asigurarea cheltuielii celor 70% din prima tranşă (Anexa nr. 2.17). A fost efectuat o parte a transferului sumei de avans de la Partener (ANAF) în contul proiectului Beneficiarului (Serviciul Vamal). Au fost organizate licitaţiile internaţionale privind Achiziţia a 2 laboratoare mobile şi a echipamentului pentru laboratorul vamal staţionar în perioada septembrie - decembrie 2014. Achiziţie organizată în 5 loturi., dintre care 4 loturi au fost evaluate şi contractate. Un lot - lotul 1 - laboratoarele mobile - licitaţia a fost anulată, din motive de lipsă a ofertelor în limitele bugetului disponibil. Licitaţia va fi relansată după revizuirea specificaţiilor tehnice. Au fost semnate contracte de procurare pentru 4 loturi cu 3 furnizori. (Lokmis, Rofa, Teamnet). (Anexă nr. 2.18). Au fost organizate 2 vizite de studiu şi instruire a experţilor Serviciului Vamal în comun cu experţii Partenerului proiectului (ANAF) în perioada 24.08.2014 - 05.09.2014. Vizitele au fost organizate la sediul central al Serviciului Vamal şi în teritoriu, la oficiile birourilor vamale din sud, centru, nord. In total au participat la instruire şi au primit certificate 131 de colaboratori vamali. (Anexa nr. 2.19). Dosarul de licitaţie pentru achiziţia mobilierului pentru laboratorul vamal a fost pregătit. Anunţul de lansare a licitaţiei a fost publicat în Buletinul achiziţiilor publice la data de 20.12.2014, şi pe pagina web a Beneficiarului - www.customs.gov.md la rubrica Achiziţii şi noutăţi. (Anexa nr. 2.20). Dosarul de licitaţie este gratuit şi poate fi accesat pe pagina web a Serviciului Vamal. Deschiderea licitaţiei va avea loc pe 05.02.2014, ora 10:00. Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 -Planul de acţiuni al Proiectului IMPEFO, inclusiv pe perioada raportată este îndeplinit în măsură de 80 %, conform indicatorilor de proiect. În luna mai, 2015 a fost depus Raportul Intermediar cu Cererea de Plata (pentru a II-a tranșă, în valoare de 1,5 mln. Euro), care a coincis cu perioada de raportare pentru 24 luni de implementare a proiectului. La solicitarea Serviciul Vamal, a fost extinsă perioada de implementare cu 6 luni, pîna la 01.09.2015. În februarie 2015, a fost operate amendamente la Contractul de Grant pentru implementarea proiectului, prin care a fost actualizat Planul de acţiuni, și respectiv coordonat și aprobat de BRCT Iași. Infrastructura Laboratorului Vamal este în faza de finalizare a lucrărilor de execuție, în iunie 2015 este inițiată procedura de dare în exploatare a obiectului. La etapa actuală, laboratorul se dotează deja cu echipamente de laborator. Pentru deblocarea implementării proiectului a fost solicitată re-distribuirea sumei avansului din Grant de către Autoritatea de Management a Programului (AMC) pentru a asigura cheltuirea a 70% din prima tranşă, ce a permis – elaborarea raportului intermediar cu cerere de plată pentru etapa următoare. În urma organizării licitaţiei internaţionale privind achiziţia a 2-uă laboratoare mobile şi a echipamentului pentru laboratorul vamal staţionar în perioada septembrie - decembrie 2014, au fost contractate 4 loturi din 5. Pentru achiziția Lotului 1 - laboratoarele mobile - a fost petrecută licitația internațională repetată, cu modificarea Cerințelor Tehnice și complectarea bugetului pentru a asigura o eventuală participare competitivă în limitele bugetului disponibil, în prezent a fost evaluate ofertele participanților la a II-a licitație, a fost desemnat căștigător Lokmis ltd (Lituania), cu care urmează a fi negociat și încheiat contractul. În cadrul proiectului deja au fost organizate 7 vizite de studiu şi instruire a experţilor Serviciului Vamal în comun cu experţii Partenerului proiectului (ANAF) în perioada de 24 luni ale proiectului. Vizitele au fost organizate la sediul central al Serviciului Vamal şi în teritoriu, la oficiile birourilor vamale din sud, centru, nord. În total au participat la instruire peste 140 colaboratori vamali, 3 dintre aceste vizite de studiu au fost organizate la sediul Laboratorului vamal din Romania, unde au fost instruiți experții din Moldova în domeniu metodelor de încercări pentru determinarea parametrilor specifici activității laboratorului vamal. Au fost organizate de 2 ori licitații deschise locale pentru achiziția mobilierului pentru laboratorul vamal, cu anunț publicat în Buletinul achiziţiilor publice, şi pe pagina web a Beneficiarului - www.customs.gov.md, in luna mai 2015 a fost contractată compania Nithech Srl pentru fabricarea și instalarea mobilierului specific laboratorului vamal. În prezent se elaborează schițele și design-ul laboratorului vamal, în paralel a fost anunțată încă o licitație internațională pentru achiziția baloanelor cu gaze inerte, cît și rețelele interioare pentru acestea. Toate licitațiile internaționale sunt publicate pe pagina TED Europe (Supliment al Official Journal of the EU) ( exemplu pentru Prior – notice - rețelelor de gaze pot fi accesate la acest link: http://simap.europa.eu/enotices/noticeInformation.do?id=3515757#. Proiectul IMPEFO este în derulare, și la moment perioada de implementare este stabilită pînă la 01.09.2015 (anexa nr. 15 - 36 file). Scrisoarea SV nr.28-02/11006 din 11.09.2015 In luna iunie a fost primită a doua tranșă a Grantului în valoare de 1 876 868 euro. Planul de acţiuni privind implementarea Proiectului IMPEFO, în ansamblu, este realizat circa la 90,7%. Lucrările de construcție a Laboratorului vamal au fost finalizate, cu excepția unor lucrări suplimentare (sub acoperiș, în particular, ce țin de izolarea termică), ce urmează a fi executate după aprobarea recenta de către BRCT Iași a cheltuielilor pentru lucrările respective (28.08.2015 (Actul Aditional nr.3). Mobilierul a fost recepționat și instalat. La moment se definitivează instalarea echipamentului de laborator, precum și instruirea personalului de către furnizorii de echipamente. In cadrul proiectului au fost organizate 7 vizite de studiu şi instruire a experţilor Serviciului Vamal de către experţii Partenerului proiectului (ANAF), acestea fiind desfășurate atăt în România - la Laboratorul vamal Central, cît și în Republica Moldova. Vizitele de studiu pe metodele de încercări și laboratoarele mobile (5 vizite), vor fi desfășurate imediat ce vor fi definitivate lucrările de instalare a echipamentului la Laboratorul vamal al Serviciului Vamal al RM, precum și de instruire de către furnizorii de echipamente și etalonarea echipamentului. Totodată, reieșind din faptul că a fost desfășurată licitație repetată pentru achiziția laboratoarelor mobile atît de către Serviciul Vamal, cît și de către Partenerul român (Agenția Națională de Administrare Fiscală), precum și faptul că a fost necesară anunțarea unei licitații internațională repetate pentru achiziția buteliilor cu gaze inerte, cît și a rețelei interioare pentru acestea, Serviciul Vamal a solicitat extinderea Contractul de Grant pentru implementarea proiectului pînă la 31.12.2015. Toate licitațiile internaționale, reieșind din cerințele Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, au fost publicate pe pagina TED Europe (Supliment al Jurnalului Oficial al UE). Pentru atingerea tuturor obiectivelor proiectului, în particular, ce țin de punerea în funcțiune a Laboratorului vamal și înaintarea cererii pentru acreditarea acestuia, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.331-o din 18.08.2015 a fost aprobat un Plan de acțiuni concrete, realizarea cărora este strict monitorizară. Anexa nr.15

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

8. Să instituie proceduri de control intern în vederea asigurării conformității la întocmirea foilor de parcurs şi raportarea în termen a cheltuielilor efectuate de către salariaţii delegaţi.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 Prin Circulara Serviciului Vamal nr.28/08 610-C din 11.09.2014 şefii direcţiilor Aparatului Central şi şefii birourilor vamale au fost informaţi suplimentar despre necesitatea prezentării în termenii prevăzuţi a deconturilor de avans pe cheltuielile de deplasare. (Anexa nr. 2.21). Raportul privind cheltuielile efectuate se prezintă de către salariatul delegat în termen de 5 zile lucrătoare de la revenirea în ţară. Referitor la atenţionarea personalului despre necesitatea asigurării conformităţii la întocmirea foilor de parcurs a fost emisă Indicaţia Directorului general al Serviciului Vamal nr. 570-1 din 29.08.2014. Activitatea autoturismelor pe traseu în foile de parcurs se va reflecta conform prevederilor pct.6 din instrucţiune, cu indicarea în mod obligatoriu a numărului de curse în ordinea efectuării lor şi a km corect parcurs. (Anexa nr. 2.22) Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Angajații Serviciului Vamal prezintă deconturile de avans pe cheltuielile de deplasare în termenii prevăzuţi, iar cele privind gestionare de autoturisme reflectate în foaia de parcurs a tuturor curselor, sunt prezentate în ordinea efectuării lor, conform prevederilor pct. 6 din Instrucțiune cu privire la completarea documentelor cu regim special.

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

9. Să întreprindă măsuri în vederea inventarierii bunurilor imobile (terenurilor şi imobilelor) proprietate publică, cu înregistrarea la oficiile cadastrale, evaluării cadastrale şi ajustării costului bunurilor reflectate în evidenţa contabilă a entităţilor, cu înlăturarea divergenţelor.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 A fost emis ordinul Serviciului Vamal nr. 320-O din 23.07.2014 cu privire la inventarierea bunurilor imobile. În procesul-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului Serviciului Vamal sînt reflectate constatările comisiei de inventariere. (Anexa nr. 2.23). Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 526-0 din 31.12.2014, a fost prelungit termenul de înregistrare a imobilelor, de grevare a drepturilor patrimoniale, cu anexarea documentelor care atestă dreptul de proprietate (titluri de proprietate, dosare tehnice şi extrase OCT în termen pînă la 31.05.2015). (Anexa nr.2.24). In cadrul Serviciului Vamal şi a birourilor vamale are loc inventarierea generală a patrimoniului conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 387-0 din 08.09.2014. (Anexa nr. 2.25) şi a ordinelor interne a birourilor vamale (Anexa nr.2.26). Odată cu finalizarea procesului de inventariere şi de înregistrare a bunurilor imobile care nu sînt înregistrate la oficiile cadastrale teritoriale, informaţia va fi actualizată şi va fi transmisă Ministerului Finanţelor pentru a efectua modificările de rigoare. În cadrul birourilor vamale a Serviciului Vamal, s-a efectuat înregistrarea bunurilor la Oficiile Cadastrale Teritoriale şi evaluarea cadastrală a bunurilor imobile în scopul impozitării şi au fost înaintate propuneri de a se efectua corectări în evidenţa contabilă. (Anexa nr. 2.27) Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Rezultatele inventarierii bunurilor imobile supuse în baza Ordinul Serviciului Vamal nr. 320-O din 23.07.2014 au fost reflectate in procesul-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului Serviciului Vamal in urma careia s-a prelungit termenul de înregistrare a imobilelor, de grevare a drepturilor patrimoniale, cu anexarea documentelor care atestă dreptul de proprietate. În cadrul Aparatului Central a Serviciului Vamal: - s-a actualizat la OCT datele privind suprafata terenului 0.9142 ha cu nr. cadastral 01002070222, pe adresa or. Chisinau, str. N. Starostenco, 30, cu obținerea titlului de autentificare a dreptului deținător de teren, - s-a divizat în evidența contabilă datele bunurilor conform informațiilor OCT pe adresa Ocnița , str. M. Viteazu, 94, - s-a înregistrat la OCT drepturile patrimoniale asupra bunurilor transmise în gestiunea Serviciului Vamal, - procesul de restabilire a actelor ce atestă dreptul de proprietate asupra garajului cu doua secții aflat în mun. Chișinău, str. Garii, 9, la moment se află în proces, - dupa expirarea termenului de înregistrare a imobilelor, de grevare a drepturilor patrimoniale birourile vamale vor prezenta informația actualizată privind înregistrarea bunurilor la Oficiile Cadastrale Teritoriale (anexa nr.16 – 6 file). Totodată a fost elaborat și ordinul nr. 219-O din 02.06.2015 cu privire la modificarea Ordinului nr. 523-O din 29.10.2013 referitor la crearea grupului de lucru pentru achiziții publice al Serviciului Vamal (anexa nr. 17– o filă). Situația în cadrul birourilor vamale: Bunurile imobile aflate în gestiunea birourilor vamale au fost supuse inventarieirii cu scopul ajustării în evidenţa contabilă a costurilor bunurilor imobiliare şi terenurilor. Urmare a inventarierii s-a iniţiat procedura de înregistrare conformă la OCT a bunurilor imobile. În mare parte aceasta s-a realizat cu succes, însă din motiv că aceasta reprezintă o procedură de durată, unele bunuri imobile aflate în gestiunea birourilor vamale sunt în proces de înregistrare. (anexa nr. 18 – o filă.) Se relevă că, SV a asigurat înregistrarea și evaluarea în evidența contabilă a 17 terenuri cu suprafață de 11,823 ha în valoare de 782,146 mii lei și 24 bunuri imobile cu suprafața de 1452,7 m.p. în valoare de 2987,839 mii lei, precum și înregistrarea și evaluarea la OTC a 8 terenuri cu suprafața de 2,4835 ha în valoare de 1080,428 mii lei și 5 bunuri imobile cu suprafața de 1315,2 m.p. cu valoarea de 1916,65 mii lei.

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

10. Să asigure legalizarea relaţiilor de arendă funciară a terenului de la Punctul vamal Mirnoe-Tabaki.

response:
Prin certificatul din 13.10.2014 se confirmă înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a imobilului de la p/v Mirnoe-Tabaki

RO_2421_scris.SV2.pdf

11. Să instituie proceduri de control intern pentru asigurarea conformității transmiterii în locaţiune a bunurilor proprietate a statului.

response:
Întru asigurarea conformităţii transmiterii în locaţiune a bunurilor proprietate a statului s-a emis Indicaţia Directorului general al Serviciului Vamal nr.569-I din 29.08.2014. (Anexa nr. 2.29 ). Relaţiile de locaţiune funciară cît şi imobiliară vor fi legalizate doar prin întocmirea contractelor de locaţiune şi actelor de primire-predare a bunurilor proprietate publică. Reverificarea conformităţii transmiterii în locaţiune a bunurilor, are loc în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate. Copiile contractelor de locaţiune a bunurilor se transmit către Serviciul Vamal pentru examinare. După examinarea lor, dacă nu sunt obiecţii, sunt aprobate. (Anexa nr. 2.30). Întocmirea, la darea în locaţiune a bunurilor imobile se efectuează prin actul de predare-primire în modul stabilit de cadrul normativ. (Anexa nr. 2.31) Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Subdiviziunile Serviciului Vamal, birourile vamale, întru asigurarea conformității transmiterii în locațiune a bunurilor, respectă prevederile din indicația Directorului general al Serviciului Vamal nr. 569 - I din 29.08.2014, prin înaintarea spre aprobare, examinare și avizare a contractelor de locațiune a activelor neutilizate. Procesul impus prin această idnicație asigura respectarea cadrului legal existent. Situația în cadrul birourilor vamale: Copiile contractelor ce țin de transmiterea în locațiune a bunurilor se transmit la Serviciul Vamal. După examinarea lor, dacă nu sunt obiecții, sunt aprobate. Întocmirea, la darea în locațiune a bunurilor imobile se efectuează prin actul predare-primire în modul stabilit de cadrul normativ (anexa nr. 19 - 8 file).

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

12. Să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv, cu verificarea drepturilor patrimoniale şi remedierea tuturor neajunsurilor constatate.

response:
În vederea efectuării inventarierii generale a elementelor de activ şi pasiv, cu verificarea drepturilor patrimoniale şi remedierea tuturor neajunsurilor a fost emis ordinul Serviciului Vamal nr. 387-0 din 08.09.2014 "Cu privire la inventarierea generală a patrimoniului". Rezultatele inventarierii generale a elementelor de activ şi pasiv sînt reflectate în procesul-verbal privind inventarierea. (Anexa nr 2.25). Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Verificarea integrității patrimoniului Serviciului Vamal s-a reflectat în procesul verbal privind inventarierea anului 2014. Neajunsurile constatate în urma inventarierii au fost înlaturate parțial. În proces se afla restabilirea actelor ce atestă dreptul de proprietate asupra garajului cu doua secții aflat în mun. Chișinău, str. Gării, 9, și înregistrarea terenului dupa Serviciul Vamal.

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

Cerinte (3)

2.1. Serviciului Vamal, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit şi se cere să elaboreze un plan de măsuri în vederea lichidării neregulilor constatate, asigurînd monitorizarea executării acestora;

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 Au fost întreprinse un șir de măsuri, doar că nu toate asigură impactul așteptat. Scris SV nr.28/02/6839 din 10.06.2015 Serviciul Vamal menționează faptul, că pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, a fost emisă Dispoziția nr. 513 – D din 07.08.2014 prin care au fost desemnate subdiviziunile responsabile și Ordinul nr. 365 - O din 22.08.2014, cu privire la implementarea tuturor recomandărilor Curții de Conturi și elaborarea planului de măsuri ce urmează a fi întreprins în acest sens. Astfel, măsurile întreprinse de persoanele responsabile conform competențelor sale, sunt structurate în coloana nr. 3 și 5 din prezentul tabel.

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2784_scris.SViunie.pdf

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Au fost întreprinse un șir de măsuri, doar că nu toate asigură impactul așteptat. Scris.MF nr.05-02/1/03 din 28.05.2015 Au fost întreprinse măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor înaintate.

RO_2592_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2783_scris.MFiunie2015.pdf

1. Să înainteze în comun cu Serviciul Vamal propunerile de rigoare conform prevederilor legale în vederea abrogării Hotărîrilor nr.23 din 10.01.2002 şi nr.346 din 28.03.2007 prin care au fost create Î.S. ,,Moldvama-Grup” şi, respectiv, Î.S. ,,Vamtehinform”.

response:
Scris. SV nr. 28-02/1419 din 09.02.2015 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.23 din 10.01.2002 şi Hotărîriî Guvernului nr. 346 din 28.03.2007 (prin care au fost create Î.S Moldvama-Grup şi Î.S. Vamtehinform) a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din 3 decembrie 2014. (Anexa nr. 2.1) Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Hotărîrile Guvernului nr. 23 din 10.01.2002 „Cu privire la crearea întreprinderii de Stat „Moldvama-Grup" şi nr. 346 din 28.03.2007 „Cu privire la crearea întreprinderii de Stat „Vamtehinform" au fost abrogate prin Hotărîrea Guvernului nr. 978 din 03.12.2014.

RO_2421_scris.SV2.pdf
RO_2592_scris.MFaprilie2015.pdf