Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 39 din 21 iulie 2014cu privire la Raportul auditului performanței „Managementul resurselor umane al Ministerului Sănătății și procedurile implementate de instituțiile medico-sanitare publice contribuie la gestionarea eficientă și eficace a personalului medical?”

Numar 261-267 din data de 2014-07-21 Nr. cerinte: 12 Nr. recomandari: 49

Raportul auditului performanței „Managementul resurselor umane al Ministerului Sănătății și procedurile implementate de instituțiile medico-sanitare publice contribuie la gestionarea eficientă și eficace a personalului medical?" a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 21 iulie 2014.

La şedinţă au fost prezenţi Mihai Ciocan, viceministrul Sănătății, Alexandru Holostenco, şef adjunct al Direcţiei management personal medical din cadrul Ministerului Sănătăţii (MS), Nicolae Jelamschi, directorul adjunct al Centrului Național de Management în Sănătate,  Constantin Rîmiş, şef adjunct al Direcției sănătate din cadrul Primăriei mun. Chișinău, Oleg Galbur, şef Serviciu resurse umane din cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testimițanu", Sergiu Lipuşor, consultant principal în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova, Luminiţa Suveică, medic şef al  Centrului de Sănătate Publică din mun. Chișinău, Serghei Popa, directorul Spitalului Clinic Republican, precum și alte persoane responsabile din cadrul instituțiilor verificate.

Curtea de Conturi a decis să verifice domeniul gestionării resurselor umane din sistemul ocrotirii sănătății, ținînd cont de rolul crucial al cadrelor medicale pentru menținerea și asigurarea dezvoltării unei societăți sănătoase, precum și de faptul, că sistemul sănătății poate face față provocărilor actuale și cerințelor consumatorilor de servicii medicale, numai avînd personal medical suficient, calificat și repartizat uniform.

Sectorul sănătății în Republica Moldova este, afectat de insuficiența cadrelor medicale. În ultimele două decade, mai mult de 40% din lucrătorii medicali au părăsit sistemul sănătății, dintre care o mare parte au emigrat din țară. Studierea datelor statistice privind resursele medicale în domeniul sănătății din Republica Moldova a relevat o scădere a numărului de medici de la 17,4 mii de persoane - în anul 1993, pînă la 12,9 mii de persoane - în anul 2013. Pentru aceeași perioadă, o descreștere a înregistrat și numărul personalului medical mediu, reducîndu-se respectiv, de la 48,4 mii de persoane, pînă la 26,8 mii de persoane.

Conform datelor publicate de „European health for all database", în anul 2012, gradul de asigurare cu medici (fără medici stomatologi) în Republica Moldova a fost de 29,6 medici la 10 mii de locuitori, același indicator, respectiv, constituind în: România - 23,9 medici; Ucraina - 34,9 medici; regiunea europeană - 33,4 medici; UE - 34,6 medici.

Dezechilibrul în planificarea, formarea și gestionarea resurselor umane în condițiile mijloacelor financiare limitate a generat deseori fenomene sociale și economice nedorite, care se exprimă prin consumul nejustificat și sporirea cheltuielilor pentru serviciile de sănătate. Astfel, începînd cu anul 2007, Republica Moldova şi-a formulat politici și strategii naționale de sănătate în spiritul normelor şi practicilor Uniunii Europene, orientate în direcția dezvoltării capacităților naționale de asigurare a accesului echitabil la servicii integrate de sănătate.

În vederea ameliorării, fortificării și promovării sănătății populației, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Politica Națională de Sănătate (anii 2007-2021), care reprezintă un ansamblu de priorități și direcții de dezvoltare în domeniul sănătății, stabilite pe un termen de 15 ani. Unul dintre obiectivele specifice, declarate de Politica Națională de Sănătate, este obținerea de noi performanțe în sistemul de ocrotire a sănătății, prin îmbunătățirea managementului resurselor umane și dezvoltarea mecanismelor de planificare a personalului medical, care să corespundă necesităților curente și viitoare ale sistemului de sănătate.

Ca parte componentă a politicii social-economice a statului, executivul, în anul 2007, a aprobat Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, direcționată spre dezvoltarea unui sistem de sănătate modern și performant sub aspectul practicilor medicale bazate pe tehnologii eficiente din punct de vedere al costului și conforme cu standardele europene. Această strategie, de asemenea, accentuează necesitatea dezvoltării continue a managementului resurselor umane, utilizarea raţională a cadrelor existente, formarea adecvată şi diversificată de cadre performante pentru sistemul de sănătate.

Conlucrarea ineficientă între actorii responsabili de implementarea politicii în domeniul dezvoltării resurselor umane, precum și nerespectarea în totalitate a cerințelor normative în procesul de aprobare și monitorizare a documentelor de politici, unele activități decisive în soluționarea problemelor persistente în domeniul ocrotirii sănătății nu au fost implementate integral, fiind compromisă oportunitatea realizării acestora în termene rezonabile. Urmare monitorizării neadecvate a rezultatelor obținute în implementarea Concepției-cadru, factorilor de decizie nu le sînt raportate corespunzător progresele și deficiențele în realizarea activităților planificate.

Sursele bugetare de circa 109,9 mil. lei, direcționate pentru instruirea elevilor și studenților au fost utilizate ineficient, statul finanțînd persoane care n-au dorit să devină medici sau asistenți medicali și pregătind specialiști pentru sectorul privat sau pentru muncă peste hotarele țării. Ținînd cont de numărul studenților bugetari înmatriculați în instituțiile de învățămînt medical care nu finalizează studiile și rata de repartizare scăzută a medicilor, conform necesităților sistemului ocrotirii sănătății, doar unul din doi studenți finanțați de la bugetul de stat ajung să activeze în beneficiul societății.

Plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialiști reflectă o rată scăzută. Această tendință este determinată de o serie de factori, printre care: refuzul tinerilor specialiști de a accepta angajarea în cîmpul muncii în alte localități decît municipiile; nivelul de salarizare și practici de stimulare neatractive; ineficiența măsurilor coercitive în realizarea angajamentelor asumate etc. Deși, statul finanțează formarea specialiștilor pe parcursul a 9-11 ani, din motivele specificate, cît și urmare a neaplicării prevederilor contractuale de restituire a cheltuielilor bugetare, nu se respectă dreptul contribuabilului, care finanțează aceste cheltuieli, în asigurarea accesului egal la asistență medicală calitativă.

Mecanismul actual de planificare a personalului medical comportă o serie de deficiențe majore care compromit eficiența procesului de asigurare cu lucrători medicali pe termen lung. Lipsa unei planificări strategice și a unui model de prognozare a necesităților pe termen lung, constituie impedimente în oferirea unor premise certe pentru realizarea măsurilor corective. În condițiile în care riscurile aferente planificării eronate nu sînt identificate și gestionate corespunzător,  aceste carențe inevitabil vor avea, pe termen lung, un impact nefavorabil asupra gradului de asigurare cu medici.

În sistemul sănătății nu există o metodologie bine definită pentru estimarea de către instituţiile medico-sanitare publice (IMSP) a necesarului de resurse umane. Normativele aprobate de MS nu în toate cazurile sînt aplicabile și utile pentru calcularea numărului de personal necesar instituțiilor, fiind recomandate drept călăuză cu caracter orientativ.

Cadrul normativ și cel instituțional stabilesc salarizarea de către IMSP a medicilor rezidenți fără a identifica sursele de acoperire a cheltuielilor aferente. Pentru salarizarea anuală a numai 825 de medici rezidenți, repartizați în 10 IMSP analizate, sînt necesare surse suplimentare de circa 23,0 mil.lei.

IMSP, contrar reglementărilor în vigoare, nu fac publice posturile vacante de conducători de subdiviziuni, de medici și de personal medical mediu, precum și nu organizează concursuri pentru suplinirea acestora, fapt ce generează completarea funcțiilor vacante la discreția factorilor de decizie.

Concursurile organizate de MS pentru ocuparea funcției de conducător al IMSP s-au desfășurat cu abateri de la cadrul normativ, care au condiționat numirea în funcții a unor conducători care nu întruneau integral exigențele stabilite.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (49)

1. pentru asigurarea implementării unor măsuri capabile să răspundă necesităților actuale, să revizuiască prioritățile stabilite în domeniul managementului resurselor umane și să elaboreze strategia de dezvoltare a resurselor umane în medicină;

response:
Scris.MS 01-9/568 din 06.04.2015 Pentru elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane a fost instituit grupul de lucru (Ordinul nr. 1086 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru" se anexează). La momentul actual proiectul Strategiei este definitivat şi urmează a fi înaintat autorităţilor interesate, spre avizare şi consultare publică, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

RO_2493_Scris.MS.pdf

2. în vederea ajustării documentului strategic elaborat și aprobat fără respectarea cadrului normativ, să întreprindă măsurile de rigoare privind racordarea acestuia la exigențele regulamentare;

response:
Scris.MS 01-9/568 din 06.04.2015 Pentru elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane a fost instituit grupul de lucru (Ordinul nr. 1086 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru" se anexează). La momentul actual proiectul Strategiei este definitivat şi urmează a fi înaintat autorităţilor interesate, spre avizare şi consultare publică, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

RO_2493_Scris.MS.pdf

3. în scopul respectării cerințelor ce derivă din actul normativ privind regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, să instituie un mecanism eficient de raportare a rezultatelor implementate.

response:
Scris.MS 01-9/568 din 06.04.2015 Pentru elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane a fost instituit grupul de lucru (Ordinul nr. 1086 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru" se anexează). La momentul actual proiectul Strategiei este definitivat şi urmează a fi înaintat autorităţilor interesate, spre avizare şi consultare publică, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

RO_2493_Scris.MS.pdf

4. Să elaboreze un regulament privind repartizarea medicilor rezidenți în cîmpul muncii, cu stabilirea unor criterii clare de distribuire a acestora, a condițiilor de modificare a opțiunii inițiale și a modalității de documentare a procesului respectiv;

response:
Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Punctul 2.3 al Hotăririi. dar şi punctele 4-7 din Raportul de audit. include recomandări privind dezvoltarea cadrului normativ existent sau elaborarea altor prevederile normative şi legislative în domeniul planificării resurselor umane din sănătate, încadrării în câmpul muncii a medicilor licenţiaţi, evidenţei şi monitorizării activităţii profesionale a medicilor în primii ani de activitate etc. însă elaborarea polititicilor în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a resurselor umane din sănătate ţine exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor Hotăririi Guvernului nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Prin urmare, întru realizarea prevederilor Hotării şi Raportului de audit, Ministerul Sănătăţii, prin ordinul 112-p § 6 din 04.09.2014, a aprobat un plan de acţiuni pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi expuse în Raportul de audit, care stabileşte acţiuni şi subacţiuni spre realizare de către Ministerul Sănătăţii, inclusiv în comun cu USMF „Nicolae Testemiţanu", dar şi alte instituţii din domeniul sănătăţii. Astfel, USMF „Nicolae Testemiţanu" a participat la elaborarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat, aprobat ulterior de către Ministerul Sănătăţii şi publicat în Monitorul Oficial din 14.11.2014, Nr. 340-343, artNr: 1581. Regulamentul în cauză implementează un nou mecanism de repartizare a medicilor rezidenţi pentru activitate în cadrul instituţiilor medico-santare publice, stabileşte obligaţiunile şi responsabilităţile medicilor rezidenţi, dar şi responsabilităţile de monitorizare şi control a activităţii medicilor rezidenţi. Scris.MS 01-9/568 din 06.04.2015 In perioada de raportare a fost elaborat şi aprobat Regulamentul cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 134 din 03 noiembrie 2014 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat" (Monitorul Oficial Nr.340-343 din 14 noiembrie 2014, art. Nr. 1581) se anexează

RO_2493_Scris.MS.pdf
RO_2494_scrisUSMF.pdf

4. Să elaboreze un regulament privind repartizarea medicilor rezidenți în cîmpul muncii, cu stabilirea unor criterii clare de distribuire a acestora, a condițiilor de modificare a opțiunii inițiale și a modalității de documentare a procesului respectiv;

response:
Scris.MS 01-9/568 din 06.04.2015 In perioada de raportare a fost elaborat şi aprobat Regulamentul cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 134 din 03 noiembrie 2014 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat" (Monitorul Oficial Nr.340-343 din 14 noiembrie 2014, art. Nr. 1581) se anexează Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Punctul 2.3 al Hotăririi. dar şi punctele 4-7 din Raportul de audit. include recomandări privind dezvoltarea cadrului normativ existent sau elaborarea altor prevederile normative şi legislative în domeniul planificării resurselor umane din sănătate, încadrării în câmpul muncii a medicilor licenţiaţi, evidenţei şi monitorizării activităţii profesionale a medicilor în primii ani de activitate etc. însă elaborarea polititicilor în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a resurselor umane din sănătate ţine exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor Hotăririi Guvernului nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Prin urmare, întru realizarea prevederilor Hotării şi Raportului de audit, Ministerul Sănătăţii, prin ordinul 112-p § 6 din 04.09.2014, a aprobat un plan de acţiuni pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi expuse în Raportul de audit, care stabileşte acţiuni şi subacţiuni spre realizare de către Ministerul Sănătăţii, inclusiv în comun cu USMF „Nicolae Testemiţanu", dar şi alte instituţii din domeniul sănătăţii. Astfel, USMF „Nicolae Testemiţanu" a participat la elaborarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat, aprobat ulterior de către Ministerul Sănătăţii şi publicat în Monitorul Oficial din 14.11.2014, Nr. 340-343, artNr: 1581. Regulamentul în cauză implementează un nou mecanism de repartizare a medicilor rezidenţi pentru activitate în cadrul instituţiilor medico-santare publice, stabileşte obligaţiunile şi responsabilităţile medicilor rezidenţi, dar şi responsabilităţile de monitorizare şi control a activităţii medicilor rezidenţi.

RO_2493_Scris.MS.pdf

5. Să instituie proceduri specifice de control intern în cadrul procesului de încadrare a tinerilor specialiști în cîmpul muncii, în vederea identificării persoanelor pasibile de restituire a sumelor cheltuite, cu instruirea acestora în vederea responsabilizării în realizarea angajamentelor asumate;

response:
Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Prevederile punctelor 5-7 din Raportul de audit (crearea unei baze de date privind evidenţa confirmărilor angajării tinerilor specialişti în cîmpul muncii şi implementarea mecanismelor de restituire a sumelor cheltuite) ţin exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, la acest capitol fiind planificate acţiuni concrete pentru trimestrul 1 2015.

RO_2494_scrisUSMF.pdf

5. Să instituie proceduri specifice de control intern în cadrul procesului de încadrare a tinerilor specialiști în cîmpul muncii, în vederea identificării persoanelor pasibile de restituire a sumelor cheltuite, cu instruirea acestora în vederea responsabilizării în realizarea angajamentelor asumate;

6. Să formeze o bază de date privind evidența confirmărilor angajării tinerilor specialiști în cîmpul muncii și să efectueze anual o analiză de ansamblu în sistemul sănătății, cu înaintarea propunerilor de rigoare factorilor de decizie;

response:
Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Prevederile punctelor 5-7 din Raportul de audit (crearea unei baze de date privind evidenţa confirmărilor angajării tinerilor specialişti în cîmpul muncii şi implementarea mecanismelor de restituire a sumelor cheltuite) ţin exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, la acest capitol fiind planificate acţiuni concrete pentru trimestrul 1 2015.

RO_2494_scrisUSMF.pdf

6. Să formeze o bază de date privind evidența confirmărilor angajării tinerilor specialiști în cîmpul muncii și să efectueze anual o analiză de ansamblu în sistemul sănătății, cu înaintarea propunerilor de rigoare factorilor de decizie;

7. Să examineze oportunitatea înmatriculării la studiile universitare și postuniversitare a studenților de la specializările farmacie și stomatologie numai în bază contractuală.

response:
Scris. MF nr.08-17/236 din 30.01.2015 Ministerul Finanţelor va analiza recomandarea 7, privind oportunitatea înmatriculării la studiile universitare şi postuniversitare a studenţilor de la specializările farmacie şi stomatologie numai în bază contractuală, la etapa avizării proiectului planului de admitere în anul de studii 2015, cu evaluarea concomitentă a impactului propunerii respective asupra bugetului de stat. Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Prevederile punctelor 5-7 din Raportul de audit (crearea unei baze de date privind evidenţa confirmărilor angajării tinerilor specialişti în cîmpul muncii şi implementarea mecanismelor de restituire a sumelor cheltuite) ţin exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, la acest capitol fiind planificate acţiuni concrete pentru trimestrul 1 2015. Conform prevederilor art. 121, alin. (3) şi (6) din Codul Educaţiei, criteriile de admitere în programele de studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, prin coordonare cu Ministerul Sănătăţii, iar criteriile de admitere în rezidenţiat se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei. USMF „Nicolae Testemiţanu", conform competenţei legale, a revăzut programele de instruire la specialităţile Stomatologie şi Farmacie, în contextul prevederilor art. 121, alin. (4) din Codul Educaţiei, conform cărora programele de studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic se finalizează cu eliberarea diplomei de licenţă, care permite angajarea pe piaţa muncii conform cadrului ocupaţional.

RO_2416_MF1.pdf
RO_2494_scrisUSMF.pdf

7. Să examineze oportunitatea înmatriculării la studiile universitare și postuniversitare a studenților de la specializările farmacie și stomatologie numai în bază contractuală.

response:
Scris. MF nr.08-17/236 din 30.01.2015 Ministerul Finanţelor va analiza recomandarea 7, privind oportunitatea înmatriculării la studiile universitare şi postuniversitare a studenţilor de la specializările farmacie şi stomatologie numai în bază contractuală, la etapa avizării proiectului planului de admitere în anul de studii 2015, cu evaluarea concomitentă a impactului propunerii respective asupra bugetului de stat. Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Prevederile punctelor 5-7 din Raportul de audit (crearea unei baze de date privind evidenţa confirmărilor angajării tinerilor specialişti în cîmpul muncii şi implementarea mecanismelor de restituire a sumelor cheltuite) ţin exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, la acest capitol fiind planificate acţiuni concrete pentru trimestrul 1 2015. Conform prevederilor art. 121, alin. (3) şi (6) din Codul Educaţiei, criteriile de admitere în programele de studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, prin coordonare cu Ministerul Sănătăţii, iar criteriile de admitere în rezidenţiat se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei. USMF „Nicolae Testemiţanu", conform competenţei legale, a revăzut programele de instruire la specialităţile Stomatologie şi Farmacie, în contextul prevederilor art. 121, alin. (4) din Codul Educaţiei, conform cărora programele de studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic se finalizează cu eliberarea diplomei de licenţă, care permite angajarea pe piaţa muncii conform cadrului ocupaţional.

RO_2493_Scris.MS.pdf
RO_2494_scrisUSMF.pdf

8. Să elaboreze o metodologie cu privire la estimarea necesarului de personal medical pentru sistemul de ocrotire a sănătății, în ansamblu, cu luarea în considerare a personalului medical cu vîrstă înaintată;

9. Să revizuiască statutul funcțional al Centrului Național de Management în Sănătate în vederea consolidării capacităților acestuia pentru realizarea adecvată a funcțiilor delegate;

10. Să elaboreze norme metodologice de prezentare a informațiilor privind necesarul de personal medical de către IMSP, în vederea uniformizării criteriilor de prezentare a unor astfel de date;

11. Să instituie un mecanism eficient de asigurare a corectitudinii informațiilor ce vizează necesarul de personal medical prezentate de către IMSP, cît și de instituțiile private;

12. Să întreprindă măsurile necesare de suplinire a posturilor vacante existente în cadrul DMPM, pentru asigurarea realizării corespunzătoare a sarcinilor atribuite.

13. Să întreprindă măsuri în vederea suplinirii funcțiilor vacante din cadrul Departamentului analiză și planificare a resurselor umane în sănătate;

response:
Scris. CNMS nr.01-16/86 din 25.03.2015 Pe sait-ul Centrului a fost plasat un anunț de recrutare cu scopul suplinirii posturilor vacante în Departamentul analiză și planificare a resurselor umane în sănătate și, în rezultat, a fost angajat în funcția de medic statistician în secția Observatorul Național RUS (Ordinul a fost anexat).

14. Să stabilească descrierea obligațiunilor și atribuțiilor de serviciu pentru angajații Departamentului analiză și planificare a resurselor umane, în corespundere cu obiectivele generale repartizate în cadrul instituției;

response:
Scris. CNMS nr.01-16/86 din 25.03.2015 Prin Ordinul nr.3-a din 27.02.2015 au fost aprobate fișele de post pentru fiecare funcție din Departamentul analiză și planificare a resurselor umane în sănătate, cu divizarea și descrierea obligațiunilor și atribuțiilor pentru fiecare angajat din subdiviziune.

15. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea realizării atribuțiilor și competențelor delegate, cu implicarea activă în procesul de planificare a resurselor umane în domeniul sănătății.

response:
Scris. CNMS nr.01-16/86 din 25.03.2015 În perioada ianuarie-martie 2015, de către angajații Departamentului analiză și planificare a resurselor umane în sănătate au fost recepționate, sistematizate și analizate informațiile din formele statistice anuale privitor la resurse umane în instituțiile medico-sanitare publice și departamentele, cu calcularea indicatorilor preliminari. După primirea indicatorilor demografici va fi posibilă calcularea asigurării actuale a populației cu personal medical și utilizarea acestor informații în procesul planificării resurselor umane în sănătate.

16. Să asigure restituirea la bugetul de stat a sumelor achitate tinerilor specialiști repartizați în zonele rurale care nu și-au onorat obligațiile contractuale;

17. Să examineze oportunitatea revizuirii actualului pachet de facilități acordate tinerilor specialiști, în special persoanelor care se încadrează în cîmpul muncii în sate, în vederea asigurării necesarului de personal în zonele rurale.

18. Să opereze modificări în cadrul legislativ care reglementează exercitarea profesiunii de medic și farmacist, în vederea asigurării legalității inițiativelor de motivare a medicilor rezidenți;

19. Să clarifice statutul medicului rezident angajat, cu descrierea cerințelor principale față de activitatea curativă în cadrul IMSP și specificarea condițiilor de angajare a acestora;

20. Să elaboreze o fișă de post-tip, care să prevadă sarcinile de bază și obligațiile de serviciu ale medicului rezident, precum și procedurile de monitorizare a activității acestuia, inclusiv să asigure implementarea cerințelor vizate în cadrul IMSP.

21. Să instituie o comisie pentru examinarea corespunderii normativelor de personal necesităților reale ale IMSP, în vederea operării modificărilor și ajustărilor necesare;

22. Să elaboreze criterii argumentate de normare a necesarului de personal auxiliar în cadrul IMSP pentru categoriile de personal relevante;

23. Să aprobe nomenclatoarele IMSP reieșind din metodologia stabilită prin Ordinul MS nr.100 din 10.03.2008.

24. În scopul respectării transparenței și dispunerii de argumentarea necesară, Secția economie și planificare să întocmească calculele necesarului de personal reieșind din normativele în vigoare, cu reflectarea separată a funcțiilor care vor fi ocupate de colaboratorii catedrelor USMF.

25. Să aprobe normativele de personal pentru Centrele de Sănătate Publică Teritoriale, ajustate la structura și funcțiile actuale ale acestora.

26. Să reglementeze la nivel național procesul și procedurile de recrutare și angajare a personalului medical, în vederea asigurării accesului echitabil la posturile vacante și transparenței procedurilor de recrutare.

27. Să instituie un mecanism eficient de monitorizare a publicității locurilor vacante, în scopul asigurării accesului egal al specialiștilor la posturile declarate vacante și selectării personalului cu cele mai bune calificări.

28. Să aducă regulamentele subdiviziunilor resurse umane în concordanță cu prescripțiile obligatorii ale Regulamentului-tip aprobat de MS.

response:
Scris. IMSP Sp.Cl.mun.nr.1 nr.05-4/20 din 16.01.2015 In cadrul instituţiei a fost elaborat deja un proiect de Regulament de activitate al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, în baza actelor normative elaborate de către Ministerul Sănătăţii a RM, dar pînă la moment, el nu este aprobat de către fondator, deoarece procesul în cauză pentru toate instituţiile medicale municipale este dirijat de către Direcţia Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău, ce urmează a promova proiectele respective pentru toate instituţiile medicale subordonate spre aprobare la nivelul Consiliului. Regulamentul Secţiei resurse umane a fost elaborat în concordanţă cu prescripţiile obligatorii ale Regulamentului-tip a Ministerului Sănătăţii şi aprobat prin ordinul intern nr. 107 din 22 octombrie 2014 de către directorului instituţiei şi coordonat cu Direcţia management personalul medical a Ministerului Sănătăţii, fiind incluse atribuţiile şi obligaţiunile cele mai importante, printre care: elaborarea procedurilor de personal cu privire la planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, asigurarea transparenţei în procesul de angajare a personalului, inclusiv plasarea pe pagina web a instituţiei a informaţiilor privind posturile vacante.

RO_2418_SP.Clinic mun.1.pdf

28. Să aducă regulamentele subdiviziunilor resurse umane în concordanță cu prescripțiile obligatorii ale Regulamentului-tip aprobat de MS.

response:
Scris. INN nr.01-08/191 din 23.03.2015 Prin Ordinul nr.43 din 11.04.2014 a fost aprobat Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea Serviciului Resurselor Umane al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, inclusiv de activitate a secțiilor, serviciilor și fișelor postului

29. Să asigure suplinirea posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor resurse umane în vederea eficientizării activității acestora.

response:
Scris. AMT Ciocana nr.138 din 24.03.2015 Conform Ordinului nr.20-c din 02.01.2015 a fost angajată persoana potrivită în funcția de inspector ăn secția resurse umane (copia a fost anexată). Totodată, în scopul sporirii gradului de ocupare a funcțiilor cu personal medical în cadrul instituției, informația privind funcțiile vacante este publicată și actualizată periodic pe sait-ul instituției: amt-ciocana.ms.md și prezentată Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău și Ministerului Sănătății.

29. Să asigure suplinirea posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor resurse umane în vederea eficientizării activității acestora.

response:
Scris. IMSP Sp.Cl.mun.nr.1 nr.05-4/20 din 16.01.2015 Au fost întreprinse măsuri pentru îmbunătăţirea managementului resurselor umane şi dezvoltarea mecanismelor de planificare a personalului medical. Drept rezultat, conform situaţiei la 14 ianuarie 2015, a fost întocmită şi prezentată deja către Ministerul Sănătăţii lista necesităţilor de personal medical cu studii superioare şi medii speciale pentru anul curent, care corespunde realităţilor existente.Conform explicaţiilor primite de la Direcţia management personalul medical a Ministerului Sănătăţii la capitolul elaborarea criteriilor şi implementarea procedurilor bine definite procesului de recrutare, selectarea şi angajarea personalului medical s-a convenit, că Ministerul Sănătăţii îşi asumă responsabilitatea privind elaborarea procedurilor şi criteriilor respective unificate pentru toate instituţiile medicale din subordine. La moment, rămînem în aşteptarea elaborării şi aprobării lor în mod centralizat. Concomitent, Vă informăm, că pentru anul 2015 este prevăzută suplinirea unui post vacant în cadrul secţiei resurse umane a instituţiei în vederea eficientizării activităţii acesteia, prin angajarea unei persoane în funcţie de inspector coordonator. Tot în acest context menţionăm, că pe pagina web a instituţiei cu adresa www.scml.ms.md sunt afişate periodic informaţiile privind necesitatea de personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii speciale, personal inferior a IMSP

RO_2418_SP.Clinic mun.1.pdf

29. Să asigure suplinirea posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor resurse umane în vederea eficientizării activității acestora.

response:
Scris.SCR nr.01/02-2/380 din 16.04.2015 Regulamentul aferent statelor de personal a fost adus în concordanţă cu Organigrama, funcţiile vacante sunt pe site-ul instituţiei, inclusiv. Este informată şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termenii stabiliţi, necesitatea de cadre se prezintă MS conform Planului - comandă şi se plasează pe site - ul instituţiei, Normativele de personal sunt aprobate anual în Consiliul administrativ ţinînd cont la elaborarea lor de necesităţile reale ale IMSP SC, sunt elaborate proceduri de angajare în serviciu prin concurs, conform actelor normative elaborate de MS

RO_2547_scrisSCR.pdf

30. Să elaboreze un regulament/instrucțiune privind modul de arhivare și conținutul dosarelor pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcției de conducător al IMSP;

31. Să elaboreze o instrucțiune/ghid cu privire la mecanismul de evaluare a candidaților pentru participare la concursul de ocupare a funcției de conducător al IMSP, prin care să fie reglementate expres toate procedurile aferente procesului dat;

32. Să examineze oportunitatea reintroducerii probei de testare a cunoștințelor teoretice în managementul sanitar, în vederea asigurării deținerii de către candidați a abilităților corespunzătoare;

33. Să elaboreze structura-tip a proiectului de management, cu stabilirea priorităților pe care trebuie să se axeze și cu modificarea periodică a acestora în funcție de politica adoptată în domeniul sănătății;

34. Să opereze modificări în norma regulatoare referitor la stabilirea numărului minim de candidați pentru desfășurarea și validarea concursului privind numirea în funcție de conducător al IMSP, în vederea asigurării unui nivel rezonabil de concurență;

35. Să preia bunele practici internaționale privind introducerea obligatorie a indicatorilor de performanță în contractele individuale de muncă încheiate cu conducătorii acestora, în scopul implementării unui management performant și eficient în cadrul IMSP.

36. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea elaborării unor reglementări explicite pentru IMSP încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală de care acestea urmează să se conducă în activitatea lor;

37. Să confere claritate aspectului ce ține de numărul-limită al statelor de personal aprobat pentru instituțiile din cadrul SSSSP, prin aducerea în concordanță a actului normativ intern emis cu Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12.05.2010;

38. Să revizuiască actualul mecanism de numire în funcție fără concurs a medicilor-șefi sanitari teritoriali și să asigure stipularea în contractele individuale de muncă încheiate cu aceștia a clauzelor obligatorii privind indicatorii de performanță instituționali, precum și rezilierea contractului în cazul nerealizării performanțelor asumate;

39. Să revizuiască actualul cadru legal și regulamentele-tip aprobate pentru instituțiile din cadrul SSSP, în vederea definirii explicite a statutului acestor instituții.

40. Să reexamineze decizia privind aprobarea componenței nominale a Consiliului administrativ al SCM nr.1, pentru racordarea acesteia la rigorile cadrului legislativ.

41. Să stabilească procedura de acordare a indemnizațiilor unice tinerilor specialiști;

42. Să stabilească, de comun cu Ministerul Finanțelor, mecanismul de acoperire a cheltuielilor aferente achitării indemnizațiilor tinerilor specialiști din contul bugetului de stat.

Cerinte (12)

2.1. Conducerii instituțiilor medico-sanitare publice: Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic Municipal nr.1, Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scris.SCR nr.01/02-2/380 din 16.04.2015 au fost întreprinse anumite măsuri

RO_2547_scrisSCR.pdf

2.1. Conducerii instituțiilor medico-sanitare publice: Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic Municipal nr.1, Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scris. INN nr.01-08/191 din 23.03.2015 au fost întreprinse măsurile necesare în vederea conformării cu cerința CC

2.1. Conducerii instituțiilor medico-sanitare publice: Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic Municipal nr.1, Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scris. AMT Ciocana nr.138 din 24.03.2015 au fost intreprinse măsurile necesare, expuse la recomandarea nr.29

2.1. Conducerii instituțiilor medico-sanitare publice: Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic Municipal nr.1, Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scris. IMSP Sp.Cl.mun.nr.1 nr.05-4/20 din 16.01.015

RO_2418_SP.Clinic mun.1.pdf

2.1. Conducerii instituțiilor medico-sanitare publice: Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic Municipal nr.1, Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2.1.întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor;

response:
Scris. MS nr.01-8/1497 din 09.09.2014 Prin Ordinul MS nr.112-P & 6 din 04.09.2014 a fost aprobat Planul de acțiuni în urma auditului de performanță realizat de CC. Scris.MS 01-9/568 din 06.04.2015 In scopul executării prevederilor cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi prenotate, Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul nr.112 - P § 6 din 04 septembrie 2014 a aprobat Planul de acţiuni pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi expuse în Raportul auditului performanţei menţionate anterior (Ordinul se anexează).

RO_2493_Scris.MS.pdf

2.2.2.consolidarea capacităților instituționale, astfel încît să asigure exercitarea adecvată a atribuțiilor delegate în domeniul gestionării resurselor umane;

response:
Scris.MS 01-9/568 din 06.04.2015 Pentru elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane a fost instituit grupul de lucru (Ordinul nr. 1086 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru" se anexează). La momentul actual proiectul Strategiei este definitivat şi urmează a fi înaintat autorităţilor interesate, spre avizare şi consultare publică, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

RO_2493_Scris.MS.pdf

2.3. 1.Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, în comun cu Ministerul Sănătății, pentru: 2.3.1.examinarea mecanismului actual de repartizare a medicilor rezidenți în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, în scopul stabilirii unor instrumente și proceduri fiabile de repartizare, ținîndu-se cont de profilurile/specializările aprobate și necesitățile acestora în cadre medicale;

response:
Scris. USMF nr.03-33 din 12.02.2015 Se comunică că elaborarea polititicilor şi reglementărilor normative în domeniul formării dezvoltării profesionale a resurselor umane din sănătate ţine de competenţa Ministerului Sănătăţii, atribuţiile respective fiind stipulate în prevederile alineatelor 34-40 din punctul 7 a Regulamentului de activitate a Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Reieşind din cele expuse şi ţinînd cont de prevederile Hotărîrii nominalizate a Curţii de Conturi, USMF Nicolae Testemiţanu" a participat activ la elaborarea şi implementarea în practică a unor noi mecansime şi principii de organizare şi desfăşurare a studiilor postuniversitare de rezidenţiat prin aprobarea de către Ministerul Sănătăţii a Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat (Monitorul Oficial din 14.11.2014, Nr. 340-343,artNr: 1581). Regulamentul în vigoare include prevederi clare referitor la mecansimul de repartizare a medicilor rezidenţi pentru activitate în cadrul instituţiilor medico-santare publice, abilităţile, obligaţiunile şi responsabilităţile medicilor rezidenţi în funcţie de anul de studii, precum şi referitor la responsabilităţile de monitorizare a activităţii acestora. Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Punctul 2.3 al Hotăririi. dar şi punctele 4-7 din Raportul de audit. include recomandări privind dezvoltarea cadrului normativ existent sau elaborarea altor prevederile normative şi legislative în domeniul planificării resurselor umane din sănătate, încadrării în câmpul muncii a medicilor licenţiaţi, evidenţei şi monitorizării activităţii profesionale a medicilor în primii ani de activitate etc. însă elaborarea polititicilor în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a resurselor umane din sănătate ţine exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor Hotăririi Guvernului nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Prin urmare, întru realizarea prevederilor Hotării şi Raportului de audit, Ministerul Sănătăţii, prin ordinul 112-p § 6 din 04.09.2014, a aprobat un plan de acţiuni pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi expuse în Raportul de audit, care stabileşte acţiuni şi subacţiuni spre realizare de către Ministerul Sănătăţii, inclusiv în comun cu USMF „Nicolae Testemiţanu", dar şi alte instituţii din domeniul sănătăţii. Astfel, USMF „Nicolae Testemiţanu" a participat la elaborarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat, aprobat ulterior de către Ministerul Sănătăţii şi publicat în Monitorul Oficial din 14.11.2014, Nr. 340-343, artNr: 1581. Regulamentul în cauză implementează un nou mecanism de repartizare a medicilor rezidenţi pentru activitate în cadrul instituţiilor medico-santare publice, stabileşte obligaţiunile şi responsabilităţile medicilor rezidenţi, dar şi responsabilităţile de monitorizare şi control a activităţii medicilor rezidenţi.

RO_2417_scrisTestimetanu.pdf
RO_2494_scrisUSMF.pdf

2.3.2 Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, în comun cu Ministerul Sănătății, pentru: 2.3.2.elaborarea cadrului general normativ de reglementare a abilităților, obligațiunilor și responsabilităților medicilor rezidenți în funcție de anul de rezidențiat și competențele reale teoretice și practice ale acestora, cu stabilirea mecanismului/procedurilor și a responsabililor de monitorizarea activității lor;

response:
Scris. USMF nr.03-33 din 12.02.2015 Se comunică că elaborarea polititicilor şi reglementărilor normative în domeniul formării dezvoltării profesionale a resurselor umane din sănătate ţine de competenţa Ministerului Sănătăţii, atribuţiile respective fiind stipulate în prevederile alineatelor 34-40 din punctul 7 a Regulamentului de activitate a Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Reieşind din cele expuse şi ţinînd cont de prevederile Hotărîrii nominalizate a Curţii de Conturi, USMF Nicolae Testemiţanu" a participat activ la elaborarea şi implementarea în practică a unor noi mecansime şi principii de organizare şi desfăşurare a studiilor postuniversitare de rezidenţiat prin aprobarea de către Ministerul Sănătăţii a Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat (Monitorul Oficial din 14.11.2014, Nr. 340-343,artNr: 1581). Regulamentul în vigoare include prevederi clare referitor la mecansimul de repartizare a medicilor rezidenţi pentru activitate în cadrul instituţiilor medico-santare publice, abilităţile, obligaţiunile şi responsabilităţile medicilor rezidenţi în funcţie de anul de studii, precum şi referitor la responsabilităţile de monitorizare a activităţii acestora. Scris.USMF nr03-975 din 07.04.2015 Punctul 2.3 al Hotăririi. dar şi punctele 4-7 din Raportul de audit. include recomandări privind dezvoltarea cadrului normativ existent sau elaborarea altor prevederile normative şi legislative în domeniul planificării resurselor umane din sănătate, încadrării în câmpul muncii a medicilor licenţiaţi, evidenţei şi monitorizării activităţii profesionale a medicilor în primii ani de activitate etc. însă elaborarea polititicilor în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a resurselor umane din sănătate ţine exclusiv de competenţa Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor Hotăririi Guvernului nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Prin urmare, întru realizarea prevederilor Hotării şi Raportului de audit, Ministerul Sănătăţii, prin ordinul 112-p § 6 din 04.09.2014, a aprobat un plan de acţiuni pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi expuse în Raportul de audit, care stabileşte acţiuni şi subacţiuni spre realizare de către Ministerul Sănătăţii, inclusiv în comun cu USMF „Nicolae Testemiţanu", dar şi alte instituţii din domeniul sănătăţii. Astfel, USMF „Nicolae Testemiţanu" a participat la elaborarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat, aprobat ulterior de către Ministerul Sănătăţii şi publicat în Monitorul Oficial din 14.11.2014, Nr. 340-343, artNr: 1581. Regulamentul în cauză implementează un nou mecanism de repartizare a medicilor rezidenţi pentru activitate în cadrul instituţiilor medico-santare publice, stabileşte obligaţiunile şi responsabilităţile medicilor rezidenţi, dar şi responsabilităţile de monitorizare şi control a activităţii medicilor rezidenţi.

RO_2417_scrisTestimetanu.pdf
RO_2494_scrisUSMF.pdf

2.4. Centrului Național de Management în Sănătate, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor auditului, precum și pentru elaborarea, în comun cu Ministerul Sănătății, a unui model de planificare strategică a necesarului de personal medical pe termen lung, cu includerea principalilor indicatori care influențează cererea și oferta de personal medical, în scopul evaluării tendințelor generale în domeniul respectiv;

response:
Scris. CNMS nr.01-16/86 din 25.03.2015 au fost întreprinse măsuri potrivit recomandărilor înaintate

2.5. 1.Ministerului Finanțelor, pentru informare şi luare de atitudine, iar în comun cu Ministerul Sănătății, pentru: -stabilirea mecanismului de acoperire a cheltuielilor aferente achitării indemnizațiilor unice tinerilor specialiști din contul bugetului de stat;  identificarea surselor financiare necesare pentru salarizarea medicilor rezidenți angajați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, în scopul realizării eficiente a inițiativelor de stimulare a acestora;

response:
Scris. MF nr.08-17/236 din 30.01.2015 „Mecanismul acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul rural este stipulat în Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 30 noiembrie 2007 "Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice"…..„Ţinînd cont de faptul că, Ministerul Sănătăţii este organul administraţiei publice centrale, responsabil de elaborarea şi realizarea politicii în domeniul respectiv propunerile de modificare a mecanismului dat, în caz de necesitate, urmează a fi înaintate de către acesta”. Scris. MF nr.08-17/183 din 20.08.2015 Ministerul Finanţelor reiterează poziţia expusă prin scrisorile nr.08-17/325 din 19 ianuarie 2015, nr.08-17/236 din 30 ianuarie 2015 şi, respectiv nr.08-17/41 din 12 martie 2015.

RO_2416_MF1.pdf
RO_2797_scris.MSaugust2015.pdf
RO_2798_scris.MF august2015.pdf

2.5.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare şi luare de atitudine, iar în comun cu Ministerul Sănătății, pentru: - identificarea surselor financiare necesare pentru salarizarea medicilor rezidenți angajați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, în scopul realizării eficiente a inițiativelor de stimulare a acestora;

response:
Scris. MF nr.08-17/236 din 30.01.2015 „Mecanismul acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul rural este stipulat în Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 30 noiembrie 2007 "Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice"…..„Ţinînd cont de faptul că, Ministerul Sănătăţii este organul administraţiei publice centrale, responsabil de elaborarea şi realizarea politicii în domeniul respectiv propunerile de modificare a mecanismului dat, în caz de necesitate, urmează a fi înaintate de către acesta”. Prin Hotărîrea Guvernului nr.791 din 7 octombrie 2013, au fost stabilite condiţiile de salarizare ale medicilor-rezidenţi, antrenaţi în acordarea asistenţei medicale. Astfel, pornind de la faptul că, mijloacele financiare ale instituţiilor medico-sanitare publice provin din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi din alte surse, Ministerul Finanţelor consideră oportun ca salarizarea medicilor-rezidenţi să fie efectuată din contul fondului pentru achitarea serviciilor medicale şi în limita cheltuielilor de personal aprobate pentru personalul instituţiilor medico-sanitare publice, încadrat în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Scris. MF nr.08-17/183 din 20.08.2015 Ministerul Finanţelor reiterează poziţia expusă prin scrisorile nr.08-17/325 din 19 ianuarie 2015, nr.08-17/236 din 30 ianuarie 2015 şi, respectiv nr.08-17/41 din 12 martie 2015.

RO_2416_MF1.pdf
RO_2797_scris.MSaugust2015.pdf
RO_2798_scris.MF august2015.pdf