Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 42 din 23 iulie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Teleneşti pe anul 2013

Numar 268-269 din data de 2014-07-23 Nr. cerinte: 38 Nr. recomandari: 142

Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Teleneşti pe anul 2013 fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 23 iulie 2014.

La şedinţă au fost invitaţi Maria Carauș, viceministrul Finanțelor, Valeriu Triboi, directorul Agenției Proprietății Publice, Boris Burcă, preşedintele raionului Teleneşti, Tudor Golub, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Diana Manole, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat al raionului Teleneşti, Ludmila Darii, șeful Direcției Finanțe a Consiliului raional Teleneşti, Ion Negrescu, șeful Direcție Educație a Consiliului Raional Telenești, Angela Sîrbu, șeful Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei, Vadim Lelic, primarul oraşului Telenești, precum şi primarii satelor Chiștelnița şi Scorțeni.

Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea legalității și regularității procesului bugetar şi administrării patrimoniului public de către autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) din raionul Teleneşti, prin prisma cadrului legal-normativ în vigoare, corelarea reglementărilor metodologice cu instrumentele de evaluare şi planificare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de formare şi gestiune a cheltuielilor bugetare.

Informaţie generală

Raionul Telenești este situat în centrul Moldovei și are o suprafață totală de 84,9 mii ha, din care:  11,8 mii ha - terenuri proprietate publică a statului; 22,5 mii  ha - terenuri proprietate publică a UAT, 50,6 mii ha - terenuri aflate în proprietate privată. Populaţia raionului  constituie - 73,5 mii locuitori.  În anul 2013, în raion, în sectorul public erau încadrate 1691,5 unităţi de personal, fiind finanţaţi 253 ordonatori terţiari de credite, inclusiv: 39 de instituţii preşcolare, 37 de instituţii şcolare,  46 de biblioteci, 41 de case de cultură, 1 şcoală sportivă etc.

În anul 2013, veniturile bugetelor UAT (de nivelul I şi II) din raion au fost executate la nivelul de 100,2% şi, respectiv, cheltuielile - 91,3% faţă de prevederile rectificate. Analiza bugetelor UAT din raion denotă că sursa de bază a veniturilor o constituie transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere a atins nivelul de 82,4%, prin urmare, veniturile proprii au constituit 17,6%.

Pe parcursul ultimilor 4 ani, veniturile totale ale bugetelor UAT au avut o tendinţă de creştere de la 164,2 mil. lei (anul 2010) pînă la 187,7 mil. lei (anul 2013), inclusiv: veniturile proprii au crescut de la 20,1 mil. lei (2010) pînă la 32,8 mil. lei (2013), sau cu 12,7 mil. lei, iar transferurile, de la 143,9 mil. lei (în 2010) pînă la 154,6  mil. lei (2013), sau cu 10,7 mil. lei.

Prin prisma clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetelor UAT din raion revine cheltuielilor pentru remunerarea muncii şi plăţilor corespunzătoare care derivă din acestea - 50,9 %, urmate de cheltuielile capitale - 22,1% și cheltuielile la art. 113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor" - 19,5 %. Totodată, în aspectul clasificaţiei funcţionale, ponderea cea mai mare revine cheltuielilor de casă  reflectate la grupa „Învăţămîntul" - 58,0 %.

Pe parcursul anului  2013, datoriile creditoare ale raionului s-au majorat cu 0,4 mil. lei, la situaţia din 01.01.2014 constituind 10,1 mil. lei, din care: 7,3 mil. lei - la retribuirea muncii şi plăţile ce derivă din aceasta; 0,7 mil. lei - pentru mărfuri şi servicii; ­­0,1 mil. lei - la investiţii şi reparaţii capitale etc. La finele anului  2013 datoriile debitoare au fost înregistrate în creștere cu 0,2 mil. lei și au constituit 314,7 mii lei.

Constatări de audit

Evaluînd abaterile și iregularităţile admise de autoritățile administrației publice locale din raionul Teleneşti în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anul 2013, se atestă că autorităţile respective nu și-au focalizat preocuparea întru stabilirea și evaluarea materiei impozabile aferentă formării finanțelor locale pentru realizarea intereselor în plan de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat. De asemenea, și modul de administrare a patrimoniului proprietate publică nu întrunește rigorile cadrului legal-normativ.

În perioada supusă auditării, AAPL nu au identificat și nu au evaluat potenţialul economico-financiar disponibil, întru fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea şi prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari aferenți sustenabilității financiare a bugetelor UAT (nivelul I şi II) din raion. Autoritatea financiară raională nu a demonstrat rigorile instituționale pentru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi cu autorităţile fiscale, statistice şi cadastrale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare.

Neasigurarea instrumentelor analitice și deficiențele cadrului metodologic s-au soldat cu diminuarea propunerilor de venituri la buget, totodată, neidentificarea şi neevaluarea surselor aferente finanţelor publice au determinat nemobilizarea veniturilor bugetelor locale estimate de audit la cca 3,1 mil. lei (inclusiv: 2,0 mil. lei  venituri din tranzacțiile cu terenurile proprietate publică; 1,1 mil. lei - venituri din folosinţa încăperilor, construcțiilor speciale și utilajului). De asemenea, conform estimărilor misiunii de audit, indicii fiscal-bugetari stabiliți de autoritățile publice locale au fost subestimați cu 3,5 mil. lei.

O rezervă nevalorificată la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2013, au însumat 1,9 mil. lei.

Managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde normelor legale, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli de la cadrul regulator care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestor iregularități fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern. Astfel, se menţionează:

valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare privind acest domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 2,4 mil. lei;
efectuarea unor plăți neregulamentare în sumă totală de 1,4 mil. lei;
nerespectarea limitelor de cheltuieli maxime aprobate pe unele tipuri de cheltuieli, cu formarea datoriilor creditoare în sumă totală de 2,3 mil. lei (ca urmare a valorificării lucrărilor în lipsa mijloacelor financiare preconizate);
neconformarea la cadrul de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achiziţiilor publice evaluate la 1,0 mil. lei.
Sistemul de management al AAPL (nivelul I şi II), care  nu asigură regularitatea şi legalitatea administrării patrimoniului public, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 167,3 mil. lei;
admiterea erorilor la raportarea patrimoniului proprietate publică în valoare de circa 26,5 mil.lei (inclusiv raportate Agenției Proprietății Publice - 16,5 mil. lei);
monitorizarea neconformă și neasigurarea transmiterii/primirii regulamentare a patrimoniului public în valoare totală de cca 125,0 mil. lei;
neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de cca 26,3 mil. lei;
decontarea neregulamentară a bunurilor imobile și materiale în valoare totală de 3,3 mil. lei;
neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT şi privată), evidenţa defectuoasă şi lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce amplifică riscul gestiunii neautorizate a terenurilor proprietate publică și, respectiv, al neimpunerii fiscale şi pierderii, după caz, a dreptului de proprietate.
Managementul financiar-contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.

Verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor din auditul efectuat anterior de Curtea de Conturi relevă faptul că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, din 12 recomandări expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.32 din 02.07.2009 asupra Raportului auditurilor regularității executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Telenești, Cantemir, Ștefan Vodă, Ocnița, Glodeni și Edineț pe anul 2008, 4 recomandări nu au fost executate, iar 2 recomandări  au fost  executate parţial.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul managementului financiar și controlului intern ineficient de care au dat dovadă factorii de decizie din cadrul AAPL la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (142)

2. să asigure conlucrarea între subdiviziunile Consiliului raional, inclusiv DF, Secţia economie, organele fiscale şi cadastrale, privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I şi nivelul II), care constituie obiect al impozitării.

1. să asigure elaborarea, aprobarea şi monitorizarea implementării proceselor operaţionale ce ţin de planificarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

1. să asigure elaborarea, aprobarea şi monitorizarea implementării proceselor operaţionale ce ţin de planificarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

3. în conlucrare cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

4. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
S-au luat decizii să asigure urgentarea delimitarii şi înregistrării terenurilor proprietate publică şi inventarierea integrală a datoriilor aferente relaţiilor funciare cu încasarea la buget a plăţilor şi implimentarea unui sistem de control eficient în domeniul gestionării şi administrării fondului funciar.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Toate contractele de locaţiune, cît şi de arendă a terenurilor pe un termen mai mare de trei ani sunt inregistrate la Oficiul Cadastral Teleneşti. Totodată la data de 01 ianuarie a fiecărui an se efectuiază recalculul la contracte conform Legii Bugetului.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Conform deciziei consiliului comunal Băneşti nr. 4/1 din 21 august 2013 a fost transmisă în comodat ÎS "Poşta Moldovei" Centrul de Poştă Teleneşti încăperea cu suprafaţa de 54 m din clădirea propritate publică nr. cadastral 8912115151, iar încăperea cu suprafaţa de 12 m din aceiaşi clădire a fost transmisă în locaţiune Filialei 44 Teleneşti a Băncii de Ecomomii SA. Conform contractului de locaţiune nr. 50 din 02 ianuarie 2014 plata pentru chirie a fost calculată şi încasată în sumă de 1552 lei (sînt anexate documente justificative).

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Au fost încheiate 3 contracte de locațiune a bunurilor immobile (în valoare de 19,4 mii lei), folosirea terenurilor aferente (27,9 mii lei), utilizarea în scopuri agricole a drumurilor proiectate (35,4 mii lei).

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

5. să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Au fost perfectate contractele privind darea în locaţiune a spaţiilor nelocative cu instituţiile bugetare finanţate din bugete diferite cu includerea plăţii de locaţiune.

6. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor pentru extragerea zăcămintelor minerale utile proprietate publică, să calculeze şi să încaseze plăţile cuvenite.

response:
Contabilitatea a executat calcule pentru arenda terenului destinat pentru extragerea zăcămintelor naturale (nisip) cu suprafaţa de 2 ha, care au fost prezentate agentului economic Nisip Fros şi Consiliului Local Scorţeni. Consiliul Local Scorţeni a decis prin decizia nr. 7/5 din 24 octombrie 2014 „Cu privire la modificarea contractului de arendă Terenului Industrial al carierii de nisip SRL Nisip Fros modificarea contractului şi stabilirea procentului de arendă în mărime de 8% cu condiţia recultivării terenului stabilindu-se suma de 41336,55 lei anual.(Se anexează copia calculului şi a Deciziei CL)

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
În scopul asigurării încasării restanțelor din arenda terenurilor, au fost expediate scrisori de avertizare arendașilor cu datorii.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
restanțele pentru arenda terenurilor agricole au fost achitate integral.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
S-a efectuat calcule privind plata si restanţa pentru arenda terenurilor. Au fost initiate discuţii cu arendaşul in vederea modificârii calculului plății pentru arenda conform legislatiei in vigoare. Deoarece acesta a refuzat achitarea datoriei, primăria a înaintat cerere de chemare in judecată cu privire la recuperarea prejudiciului material.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Consiliul comunal, anual stabileşte plata pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică din domeniul privat (aferente construcţiilor proprietate privată). Pentru anii 2013, 2014 au fost perfectate contractele de arendă, calculată plata pentru arenda terenurilor în sumă de 7580.55 lei. Au fost încasate 3989,35 lei. Restanța constituie 3591,20 lei. (sînt anexate docum.justificative)

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Asigură lunar evidenta calculelor şi a achitărilor, datele fiind indicate in registru special, analizînd restanţele si informînd agentii restantieri prin scrisori.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
A fost achitată plata pentru locaţiunea începerilor de către SRL Alina si Roberto in suma de 17036 lei. Au fost trimise avertizări la toţi arendaşii cu restante, au fost invitaţi si la şedinţa consiliului local. Arenda terenurilor (bazinele acvatice) a fost achitata in suma de 25000 lei de cet. Berlina Vasile.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Datoriile acumulate la darea în locațiune, depistate la momentul auditului, au fost achitate in luna martie 2014: - arenda terenului cu destinatie agricolă în sumă de 45645,36 lei - arenda terenului cu о alta destinatie decît cea agricola în sumă de 25560,36 lei.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Au fost calculate plățile și restanțele pentru arenda terenurilor, precum și încasate datoriile în sumă de 11,4 mii lei.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Restanta la situaţia de 01.01.2014, la arenda terenurilor în sumă de 1801 lei a fost achitată de către SRL „Fruct Excom" la 10.06.2014 în baza extrasului trezorerial nr. 78311932. Referitor la restanţa la situaţia de 01.01.2014 a G. Ţ. Creţu Vasile, pentru arenda bazinului acvatic suma de 40293,66 nu a fost achitată.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Restanţa la plata de arendă a bazinului acvatic se va achita pînă la data de 31.05.2015, conform graficului, întocmit.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
La situaţia de la 31 decembrie 2013 restanţa la arenda iazului „Hîrtop" constituia suma de 3437,72 lei, care pe parcurs a fost achitată de către întreprinderea SRL „UIRGAR-COM".

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

response:
Restanţele acumulate pentru arenda terenurilor agricole au fost colectate pe parcursul anului 2014, conform ordinelor de încasare a numerarului: Nr.7094768din 28.02.2014 în sumă de 149,00 lei Nr. 72201500 din 17.03.2014 în sumă de 938,00 lei Nr. 86507818 din 26.09.2014 însumă de 1341,00 lei.

7. să asigure calculele și evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

8. să instituie un mecanism transparent și echitabil de determinare și alocare a transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora.

8. să instituie un mecanism transparent și echitabil de determinare și alocare a transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora.

9. să asigure stabilirea unor criterii fundamentate şi transparente de determinare a transferurilor/normativelor de finanţare bugetară.

10. în comun cu DE, să elaboreze criterii clare şi distincte la planificarea cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt, în conformitate cu noile metodologii de finanţare a acestora.

11. să asigure implementarea unui control intern adecvat privind respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu excluderea neajunsurilor constatate.

11. să asigure implementarea unui control intern adecvat privind respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu excluderea neajunsurilor constatate.

response:
Suma de 2,1 mii lei a fost restituită la bugetul Consiliului raional conform ordinului de plată nr.25 din02.09.2013.

12. să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri și a normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, pentru optimizarea cheltuielilor ce țin de domeniul dat și consolidarea controlului intern.

response:
In baza Deciziei Consiliului raionai nr.1/11 din 20.02.2014 a fost aprobat Regulamentul cu privire la aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu, limitei de parcurs pentru un autoturism. In baza Deciziei Consiliului raional nr.1/11 din 20.02.2014 a fost aprobat Regulamentul cu privire la stabilirea numărului abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate de către subdiviziunile Consiliului raionai la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

13. să intensifice procesul de monitorizare a alimentației persoanelor cazate în instituțiile sociale și copiilor din instituţiile preșcolare, implementînd proceduri și procese exhaustive de control intern în această privință, care să asigure respectarea normelor de alimentare prevăzute regulamentar.

response:
Pe parcursul anului 2014 s-a efectuat controlul intern selectiv la grădiniţa nr. 1 si nr. 2 privind respectarea normelor de alimentatie a copiilor. Cu toate că s-au facut atentionari la capitolul dat s-au depistat incălcări privind norma de alimentatie (anexa actele).

13. să intensifice procesul de monitorizare a alimentației persoanelor cazate în instituțiile sociale și copiilor din instituţiile preșcolare, implementînd proceduri și procese exhaustive de control intern în această privință, care să asigure respectarea normelor de alimentare prevăzute regulamentar.

13. să intensifice procesul de monitorizare a alimentației persoanelor cazate în instituțiile sociale și copiilor din instituţiile preșcolare, implementînd proceduri și procese exhaustive de control intern în această privință, care să asigure respectarea normelor de alimentare prevăzute regulamentar.

14. să implementeze proceduri de control intern, care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă și conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

15. să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea cadrului legal la acordarea compensațiilor, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

16. să descrie și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

16. să descrie și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

response:
toate investiţiile capitale pentru anul 2014 au fost efectuate in baza documentației de proiect, iar reparaţiile capitale in baza unui deviz de cheltuieli elaborate de Directia Construcţii Raională. În mаге parte pentru anul 2014 prioritare au fost drumurile de acces din sat, confirmate prin rectificarea bugetului de către Consiliul Local. Astfel in anul 2014 executarea cheltuielilor sau efectuat in limita mijloacelor aprobate, fără a admite datorii. Datoria de 88,7 mii lei faţă de SA ”Drumuri” a fost lichidată, confirmarea -ordinile de plata anexate.

16. să descrie și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

16. să descrie și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

response:
Valoarea lucrărilor executate în sumă de 83,5 mii lei a fost transmisă primăriei Teleneşti în baza actului de primire-predare din 31 iulie 2014.(sint prezentate docum. justificative)

17. să elaboreze și să implementeze politici şi proceduri scrise privind achizițiile publice, inclusiv cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, precum şi monitorizarea executării contractelor.

17. să elaboreze și să implementeze politici şi proceduri scrise privind achizițiile publice, inclusiv cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, precum şi monitorizarea executării contractelor.

17. să elaboreze și să implementeze politici şi proceduri scrise privind achizițiile publice, inclusiv cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, precum şi monitorizarea executării contractelor.

response:
Prin dispoziţia preşedintelui nr.74 din 18 iunie 2014 a fost modificat şi instituit grupul de lucru pentru achiziţii publice, unde şeful secţiei construcţii va fi responsabil de corectitudinea estitimativă a termenilor de executare a lucrărilor expuse în contract, iar de contractarea lucrărilor în limita mijloacelor financiare disponibile şi modalitatea de plată va fi responsabil contabilul şef al aparatului preşedintelui raionului.

18. în comun cu autoritățile de resort și AAPL de nivelul I, să asigure o raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu înlăturarea iregularităților constatate la acest compartiment.

response:
Primăria s. Inești: Obiectele nefinisate în valoare de 1,8 mln. lei au fost reflectate în evidența contabilă a primăriei ca obiecte finisate. Primăria com. Sărătenii Vechi: în luma decembrie 2014 a fosi luat la evidenţă contabila mijloace fixe în suma de 755,2 mii lei.

19. să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă.

response:
Referitor la inventarierea integrală a patrimoniului public, informează că blocurile şcolii vechi şi a grădiniţei de copii vechi au fost repartizate ca spaţii locative in legătură cu alunecările de teren din satul Bogzeşti conform deciziei Primăriei Bogzeşti în anul 1999, luînduse in considerate decizia Consiliului Raional.

19. să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă.

response:
In baza deciziei CL nr. 2/5 din 26.05.2014 (se anexează), a fost intocmit un act de casare a fijloacelor fixe si a fost scoase de la evidenta 8 apartamente cu о suprafată de 365,2 m.p, rămînînd in gestiunea primariei 4 apartamente cu suprafaţa de 162,1 m.p.

19. să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă.

19. să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă.

19. să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă.

20. să asigure revizuirea/(re)încheierea contractelor de comodat privind transmiterea în gestiune IMSP a patrimoniului public, cu indicarea valorii confirmate a acestuia și înregistrarea conformă în Registrul bunurilor imobile respectiv.

response:
De catre specialistul principal in probleme juridice au fost perfectate contractele de comodat cu instituţiile medicale publice. Serviciul contabil a asigurat evidenţa analitică a patrimoniului transmis în gestiune IMSP şi CS, avînd ca baza actele de primire-predare.

21. să întreprindă măsurile de rigoare privind identificarea bunurilor, cu stabilirea unor criterii pentru determinarea utilizării eficiente a patrimoniului public, asigurînd contabilizarea regulamentară a tuturor bunurilor.

21. să întreprindă măsurile de rigoare privind identificarea bunurilor, cu stabilirea unor criterii pentru determinarea utilizării eficiente a patrimoniului public, asigurînd contabilizarea regulamentară a tuturor bunurilor.

response:
Mijloacele fixe transmise primăriei Mîndrești în sumă de 470,0 mii lei au fost reflectate în evidența contabilă.

21. să întreprindă măsurile de rigoare privind identificarea bunurilor, cu stabilirea unor criterii pentru determinarea utilizării eficiente a patrimoniului public, asigurînd contabilizarea regulamentară a tuturor bunurilor.

22. să implementeze proceduri de monitorizare a gestionării fondului silvic administrat, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Din cele 5 bunuri imobile au fost înregistrate la Oficiul Cadastral Teleneşti 2 bunuri imobile: Casa de Cultură - nr. cadastral 8958102072 ; Clădirea administrativă a primăriei" - nr. cadastral 8958102023. Dn lipsa mijloacelor financiare în bugetul satului, celelalte imobile vor fi înregistrate ре parcursul acumulării sumei necesare in buget.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate la Oficiul Cadastral Teritorial Teleneşti clădirea Căminului de cultură, clădirea Gimnaziului. In anul 2015 se planifîcă înregistrarea altor clădiri.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Prin decizia nr.1/4 din 06.02.2015 a alocat suma de 20,0 mii lei pentru înregistrarea bunurilor unităţii administrativ teritoriale la ОСТ Teleneşti.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
A fost înregistrat bunul imobil proprietate publică cu nr.cadstral 8942201030,şi anume clădirea gimnaziului Pistruieni cu valoarea de 3755,8 mii lei. In prezent un alt imobil proprietate publică este în proces de lucru la Ofîciul cadstral Teleneşti.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
A inregistrat la ОСТ un singur bun imobil iar altele doua sunt in proces de lucru.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Au fost avertizaţi specialistul în domeniul reglementării funciare şi contabilul-şef al primărie despre îndeplinirea prevederilor Legii nr. 1543-XIII Cadastrul bunurilor imobile, eventual înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publica a UAT s. Ordăşei. Ре parcursul anului 2014 şi pînă la momentul actual au fost înregistrate toate constructiile şi terenurile aferente acestor constructii la ОСТ Teleneşti.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
În perioada de referinţă au fost înregistrate regulamentar drepturile primăriei asupra 3 fîntîni de sondă (nr. cadastrale, respectiv: 8924203315, 8924204234, 8924204232). La fel au fost înregistrate dreptule asupra 10 terenuri agricole cu о suprafaţa totală de 2,5 ha (nr. cadastrale: 8924106035, 8924106041, 8924104385, 8924106042, 8924201137, 8924201030, 8924204109, 8924204232, 8924203315, 8924202177); au fost inregistrate drepturile asupra clădirilor gimnaziului din localitate (nr. cadastrale: 8935213.307.01, 8935213.307.02, 8935213.307.03, 8935213.307.04,) ale Casei de Cultură (nr. cadastrale: 8924201.137.01) şi ale grădiniţei de copii (nr. cadastrale: 8924201.030.01, 8924201.030.02; În prezent in proces de flnalizare se află înregistrarea all terenuri cu о suprafaţă totală de 4.7 ha; În perioada imediat următoare urmează a fi inregistrate drepturile asupra sistemului centralizat de alimentare cu apă, precum şi a unui tronson de gazoduct ce alimenteaza cu gaze naturale gimnaziul şi oficiul medicului de familie din localitate, valoarea de deviz a gazoductului fiind de 375000,00 lei.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Primăria Chistelniţa a intreprins un șir de măsuri de formare a bunurilor imobile (se anexeză deciziile), terenuri aferente construcţiilor. Deoarece procedura de inregistrare a imobililor este costisitoare, iar primaria nu dispune de mijloace pentru a inregistra toate imobilele, au fost selectate о parte din acestea. Astfel s-a initiat procedura de formare a bunurilor imobile a clădirii administratiei, căminului cultural, grădiniţei de copii nr. 1 si nr.2, clădirile gimnaziului fiind formate in anul 2012.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Au fost înregistrate la ОСТ Teleneşti: terenurile aferente instituţiilor publice (gimnaziu, grădiniţa de copii, casei de cultură); terenuri aferente ale unor constrcţii private care au fost văndute ulterior; au fost înregistrate bazinele avatice, proprietate a UAT, apoi date în arendă; în luna aprilie 2015 urmează a fi înregitrate la ОСТ altele 5 bunuri care mai apoi urmează a fi vîndute.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
La momentul actual toate bunurile imobile menționate în Raport, au număr cadastral cu excepţia clădirii primăriei. Clădirea primăriei este întrodusă în înregistrarea masivă a bunurilor imobile. Suprafaţa de teren agricol este partial neutilizată. Din suprafaţa totală de 3,3 ha este neutilizată 0,51 ha.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Din lipsa surselor financiare, la momentul actual sînt înregistrate la OCT doar 4 obiecte.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
A fost înregistrat la OCT dreptul asupra clădirilor grădiniței de copii și gimnaziului din localitate.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Primăria a început Procedura de înregistrare a patrimoniului la organele cadastrale şi la moment este deja înregistrată clădirea gimnaziului cu numărul cadastral 8926106062 cu valoare de bilanţ de 6895,6 mii lei. (este anexat planul geometric eliberat din 21.02.2013) Înregistrarea celorlalte obiecte la moment nu este finisată. Este numit specialistul în reglementarea problemelor funciare, este desemnat ca persoană responsabilă pentru înregistrarea patrimoniului primăriei la organele cadastrale.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
О parte din bunuri proprietate publica au fost înregistrate la organele cadastrale in Registrul bunurilor imobile. Lipsa de surse financiare nu a permis finisarea evaluării bunurilor, acțiune preconizată in a doua jumătate a anului 2015.

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
Au fost întreprinse măsuri în vederea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a patrimoniului proprietate publică. Astfel. La ОСТ Teleneşti au fost înregistrate 12 bunuri imobile (este anexată lista imobilelor înregistrate la OCT Telenești).

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

23. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale

response:
La moment este în proces de înregistrare la ОСТ numai a Secţiei administrativ-militare. Proprietatea de pe str. Renaşterii 69 este înregistrată în Registrul bunurilor imobile conform extrasului.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Incepînd cu luna noiembrie 2014, sistemul centralizat de alimentare cu apă a fost transmis integral in gestiune de către primărie şi a fost aprobat aprobat tariful pentru 1 m.c. de apă: 7 lei/m.c. - consumatorii casnici, 10 lei/m.c. - consumatorii non-casnici. în rezultat, s-au majorat veniturile obţinute la grupa 15.02.176 (mijloace speciale la gospodăria comunală) cu 20300,00 lei in a. 2014, iar pentru anul bugetar 2015 a fost planiflcată о creştere la venituri la aceiaşi grupă in sumă de 60000,00 lei.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Consiliul local nu a luat nici о decizie in acest sens.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Referitor la sistemul de aprovizionare cu apă, este initiată procedura de instalare a contorului electric şi la următoarea şedinţă a consiliului local, care este planificată în luna mai, se v-a examina înfiinţarea unei întreprinderi de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu ара.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Va respecta recomandarea data după finisarea proiectului de constructiei a reţelei de apeduct.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
La bilanţul Primăriei comunei Zgărdeşti se află Fîntîna arteziană şi apeductul, care deserveşte cu apă potabilă mai mult de 29% din gospodăriile s. Zgărdeşti. Primarul comunei de mai multe ori a propus transmiterea în arendă a obiectivului dat însă pînă în prezent nici un agent economic n-a dorit să-l еiе, motivînd că plata pentru arendă este mare, care nu poate fi răscumpărată din plata cetăţenilor pentru ара folosita;

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
In baza deciziei nr. 1/4 din 18.02.2015 a Consilului Local a fost fondată Intreprinderea municipală, care a fost înregistrată la Camera Inregistrării de Stat la data de 16.03.2015.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Pînă la moment sistema de alimentare cu ара potabilă este gestionată de trei persoane fizice. Banii se colectează conform bonurilor de plată de către persoanele responsabile. La fel se procedează şi cu reparaţiile curente. О problemă a gestionării apeductului din sat este lipsa contoarelor la consumatori şi starea avariată a bazinelor pentru acumularea apei potabile. Se examinează posibilitatea atragerii unui agent economic care ar prelua în gestiune rsistemul de aprovizionare a satului cu apă potabilă.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Se examinează în continuare posibilitatea transmiterii in baza de contract unui agent economic a sistemului de aprovizionare cu ара pentru deservirea tehnică.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
A fost finalizată la data de 18.03.2015 transmiterea de la FISM la bilanţul Primăriei a investiţiilor ca grant acordat comunităţii la restabilirea sondei arteziene nr.312, reţelelor de apă, turnului de captare, reţelelor şi echipamentelor electrice, zonei sanitare şi a pachetului de documente privind realizarea proiectului. Urmează ca la următoarea şedinţă a consiliului comunal să fie examinat modul de gestiune a sistemului de aprovizionare cu apă transmis.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Pe teritoriul primăriei Leuşeni funcţionează două fîntîni artiziene care alimentează populaţia cu apă potabilă. Fîntînile sînt la evidenţă la primărie. Achitările se fac din contul locuitorilor pentru deservirea tehnică a pompei şi achitarea energiei electrice. Primăria examinează posibilitatea transmiterii în gestiune al apeductului, dar din lipsa de agenţi economici în teritoriu situatia e problematica. Canalizare in localitate nu este. Formarea unei întreprinderi de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare este dificilă, din cauza lipsei sistemei de canalizare.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
Pînă în prezen nu a fost întreprinse măsuri concrete în acest sens, urmează in timpul apropiat să decidem asupra rezolvării problemei în cauză.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

response:
A examinat posibilitatea transmiterii sistemului de aprovizionare cu ара aflat la evidenţa contabilă a primariei, la deservirea tehnică a agentilor economici, însa in teritoriu nu exista potenţiali agenti economici de a prelua sistemul menționat.

24. să examineze posibilitatea transmiterii sistemelor de aprovizionare cu apă la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract oneros (cu plată) sau să înfiinţeze întreprinderi municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

response:
Din fondul funciar al comunei sînt date în arendă terenuri cu destinaţie agricolă şi neagricolă, care pe parcursul anului gestionar agenţii economici regulat achită plata de arendă şi a impozitului funciar;

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

response:
Este in proces de lucru înregistrarea fondului funciar conform art. 11 al Codului funciar această acțiune fiind preconizată pentru anul 2015 in programul de înregistrare primară masivă.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

response:
Restanțele formate de la darea în arendă a terenurilor au fost recuperate.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

response:
Va implimenta proceduri de control intern în vederea asigurarii gestionarii conforme a fondului funciar, cu luarea masurilor de rigoare in vederea recuperării restanţelor la acest capitol. Sarcina respectivă a fost pusă in seama secretarului consiliului local, contabilului şef şi specialiştilor primariei.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

response:
În scopul reglamentării şi bunei gestionări a fondului funciar în anul 2014 s-a efectuat înregistrarea masivă în Registrul cadastral a terenurilor din intravilan şi extravilan. În total au fost înregistrate 1094 bunuri imobile.

25. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării administrării şi gestionării conforme a fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor.

26. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică, precum și să elaboreze și să aprobe criterii/reglementări bine determinate privind modul de atribuire a terenurilor pentru construcții familiilor nou create, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
In anul 2013 au fost executate servicii de proiectare şi verificarea proiectului „Grădiniţa de copii din s.Hîrtop, r-l Teleneşti" în sumă totală de 115935 lei, care au fost luate la evidenţa contabilă la Dt contului 019, deoarece lucrarile de construcţie la obiectul dat nu sînt finanțate pînă în present.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Au fost efectuate corectările în evidența contabila la capitolul ce ține de Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitate în suma de 62140 lei.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Rezultatele misiunii de audit au fost examinate în cadrul şedinţei consiliului local Ţînţăreni, adoptată Decizia nr. 6/2 din 24.10.2014, prin care s-a dispus organizarea evidenței contabile conform legislaţiei în vigoare.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Va întreprinde toate măsurile pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Conform Deciziei nr. 8/2 din 13 decembrie 2012 a Consiliului local Suhuluceni (se anexează) imobilul gimnaziului Suhuluceni cu suprafaţa de 1638 metri patraţi şi cu toate bunurile ce-i aparţin au fost transmise in comodat cu titlu gratuit de la unitatea administrativ teritorială Suhuluceni pe un termen nelimitat autorităţii administraţiei publice locale de nivelul II (Consiliul raional Teleneşti).

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Au fost efectuate corectările de rigoare în evident contabilă, cheltuielile pentru investiții capital – 779,1 mii lei, fiind reflectate corect.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

27. să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Au fost efectuate corectările respective în evidența contabilă. După confirmarea luării la bilanţ a mijloacelor fixe de către partenerul privat, servicliul contabil a înregistrat regulamentar, conform notei contabile din 30.03.2014, bunurile transmise în gestiune diminuînd soldul contul 011 şi majorînd soldul contului 135. In urma verificării documentelor contabile din arhiva Consiliului raional s-a restabilit evidenţa analitică a cheltuielilor de reparaţii capitale obiecte în perioada 2006-2009. Inregistrarea cheltuielilor pentru reparaţii capitale a fost efectuată în baza facturilor şi proceselor verbale de executare a lucrărilor în perioadele 2006-2013.

28. să asigure monitorizarea bunurilor transmise în concesiune în cadrul parteneriatului public-privat și a modului de gestiune a procesului de producţie, precum şi utilizarea eficientă a utilajului, cu efectul de reducere a cheltuielilor AAPL din raion pentru încălzirea instituțiilor publice.

16. să descrie și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

17. să elaboreze și să implementeze politici şi proceduri scrise privind achizițiile publice, inclusiv cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru, precum şi monitorizarea executării contractelor.

21. să întreprindă măsurile de rigoare privind identificarea bunurilor, cu stabilirea unor criterii pentru determinarea utilizării eficiente a patrimoniului public, asigurînd contabilizarea regulamentară a tuturor bunurilor.

Cerinte (38)

2.3.1. pentru informare şi luare de atitudine privind: activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Teleneşti ce ţine de identificarea și evaluarea bazei de impozitare aferente formării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare;

response:
Scris. MF nr.05-02/1/01 din 14.01.2015 - la data de 1 noiembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind modificarea şi complelarea unor acte legislative nr. 267 din 01.11.2013, prin care au fost operate modificări la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-X111 din 24 aprilie 1997, astfel fiind instituit un nou sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, care urmează a fi implementat în toate unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv Telenești. Noul sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale are menirea să stimuleze colectarea veniturilor proprii de către autorităţile publice locale, precum şi să asigure autorităţilor publice locale stabilite, transparenţă şi predictibilitate în planificarea strategică şi gestionarea treburilor locale. Mai mult ca atît, în condiţiile noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, cheltuielile autorităţilor publice locale sînt determinate de nivelul veniturilor obţinute de fiecare imitate administrativ-teritoriala şi nu de valoarea estimata la nivel central, ca in prezent. Astfel, fiecare autoritate publică locală va fi direct interesată să colecteze cît mai multe venituri pcntru a putea cheltui mai mult potrivit nevoilor lor specifice.

RO_2534_HCC_42_MinFin.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
scris.nr.02/1-19-124 din 31.03.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2522_Crasneseni_Telenesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
vezi raspunsul prezentat de președintele r-lui.

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.71 din 02.04.2015: Raportul a fost discutat la şedinta consiliului local, unde s-au luat decizii despre lichidarea încălcărilor constatate.

RO_2511_Bogzesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
A examinat rezultatele auditului.

RO_2512_Brinzenii Noi.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim s.Budăi nr.02-1/14-11 din 01.04.2015 - au fost examinate rezultatele auditului efectuat și propuse măsuri de realizare a recomandărilor înaintate.

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr. 413 din 15.04.2015 - au fost examinate rezultatele auditului efectuat și propuse măsuri de relizare a recomandărilor înanintate.

RO_2548_Banesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scri nr.62 din 14.03.15: a examinat rezultatele auditului.

RO_2519_Chistelnita.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.25 din 06.04.15: În cadrul şedinţei consiliului comunal Chiţcanii Vechi nr.6 din 28.08.2014 s-a examinat Raportul de audit al Curții de Conturi, fiind atenționate persoanele responsabile despre neregulile depistate.

RO_2513_Chitcanii Vechi.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Hotărîrea Curţii de Conturi a fost adusă la cunoştinţă Consiliului sătesc Ciulucani, care în şedinţa din 08.09.2014 a dispus măsuri în vederea realizării cerinţelor şi recomandărilor Curţii de Conturi.

RO_2514_Ciulucani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim s. Cîșla nr.22 din 02.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2536_Cisla.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.prim Căzănești nr.40 din 01.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2537_Cazanesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.02/1-37/33 din 10.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2539_Ghiliceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr. 02/1-100 din 02.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2540_Hiriseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr. 29 din 06.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2541_Inesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr. 278 din 07.04.2015: Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Teleneşti ре anul 2013 a fost examinat în cadrul ședinței Consiliului orăşenesc Teleneşti, fiind adoptată Decizia nr.4/3 din 28.07.2014. S-a întocmit un plan de acţiuni stabilite termenele și persoanele responsabile de înlaturarea neajunsurilor stabilite.

RO_2507_Prim or Telenesti.pdf
RO_2508_Planul de actiuni or.Telenesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr. 1427 din 06.11.2014: a examinat rezultatele auditului efectuat, fiind aprobată Decizia nr. 6/1 din 27.10.2014.

RO_2509_Verejeni_Telenesti.doc

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim. nr.02/1-37/295 din 01.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2526_Vsieni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim. Zgărdești nr.02-7/54 din 02.04.2015 - au fost examinate rezultatele auditului.

RO_2528_Zgardesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris prim. Țînțăreni nr. 02/1-37-200 din 03.04.2015 - au fost examinate rezultatele auditului în cadrul şedinţei consiliului, fiind aprobată Decizia nr. 6/2 din 24.10.2014.

RO_2529_Tintareni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.17 din 01.04.15: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat și propuse măsuri de realizare a recomandărilor înaintate.

RO_2515_Ordasei.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim. Pistruieni nr.142 din 06.04.2015 - au fost examinate rezultatele auditului efectuat.

RO_2530_Pistruieni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.252 din 03.04.15: a fost adoptată Decizia Consiliului local al comunei Ratus nr. 5/8 din 04.09.2014 "Cu privire la Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 42 din 23 iulie 2014 Privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Telenesti pe anul 2013".

RO_2516_Ratus.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim. s. Scorțeni nr.50 din 30.03.2015, a examinat rezultatele auditului.

RO_2523_Scorteni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris prim. Suhuluceni nr. 71 din 01.04.2015, au fost examinate rezultatele auditului efectuat și propuse măsuri de ralizare a recomandărilor înaintate.

RO_2524_Suhuluceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scri. prim. Sărătenii Vechi nr. 315 din 03.04.2015 - au fost examinate rezultatele auditului efectuat.

RO_2525_Saratenii Vechi.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris prim. com Tîrșiței nr. 34 din 01.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2527_Tirsitei.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr. 291 din 03.04.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2542_Leuseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr.101 din 15.04.2015: a examinat rezultatele auditului efectuat, în cadrul ședinței din 22.08.2014, fiind propuse măsuri de lichidare a deficiențelor stabilite.

RO_2510_Mindresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim. com. Negureni f./nr. - a examinat rezultatele auditului, fiind transmise documente justificative.

RO_2532_Negureni_Telenesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim. s. Nucăreni nr. 02/1-37-18 din 31.03.2015 - a examinat rezultatele auditului.

RO_2531_Nucareni_Telenesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
scris.nr. 41 din 15.04.15: a examinat rezultatele auditului.

RO_2520_Codrul-Nou.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
scris.nr. 250 din 02.04.15: a examinat rezultatele auditului.

RO_2521_Coropceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris Presedintele r-lui nr. 02-07/140 din 07.04.2015, examinat rezulatetele auditului efectuat fiind aprobată Decizia nr.3/7 din 21.08.2014. (este anexată decizia și planul de acțiuni)

RO_2506_Presedintele raionului.pdf

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului Fiscal de Stat Teleneşti, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Teleneşti confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Scris. IFPS nr. 26-17/13-323/27 din 06.03.2015 - Verificarea activităţii SCITL (serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale) din cadrul primăriilor raionului Teleneşti, inclusiv şi verificarea bilanţei pământului se efectuează conform planului de activitate comună a IFS Teleneşti cu autorităţile administraţiei publice locale. Conform pet. 1.4 din planul comun de activitate - verificarea corectitudinii îndeplinirii şi ţinerii Registrului de evidenţă a contribuabililor la impozitul funciar şi bunurile imobiliare de către SCITL prin contrapunerea informaţiilor din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei, Registrul gospodăriilor ţărăneşti şi Registrul cadastrului funciar se efectuiază după fmisarea anului fiscal, pînă la calcularea de către SCITL a obligaţiilor fiscale. La momentul actual, conform planului de acţiuni comun cu APL, se petrece verificarea Registrelor sus menţionate şi contrapunerea lor cu datele din Sistemul informational institutional în vederea controlului bilanţei pământului. (procesele verbale se anexează). Conform momentelor nominalizate in Raportul de audit, IFS Teleneşti v-a ţine cont şi v-a implementa in continuare recomandarile şi cerinţele expuse, pentru a exclude erorile neântemeiate din îndeplinirea obligaţiunilor şi sarcinilor puse ca bază organului fiscal teritorial.

RO_2533_IFPS_42_Telenesti.pdf

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului Fiscal de Stat Teleneşti, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Teleneşti confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

2.4. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale (nivelul I şi II) în corespundere cu cadrul legal-normativ, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Scris. OT Orhei nr. 1303/OT8-237 din 03.04.2015 - în scopul neadmiterii încălcărilor şi asigurarea respectării cadrului legal-normativ, lunar, cu secretarii Consiliilor locale, precum şi cu aleşii locali, se desfaşoară seminare de instruire cu tematică diversă. In plus, imediat după alegerile locale, se vor desfaşura seminare zonale cu prezentări ale practicii activităţii autorităţilor gazdă. Menţionăm că, seminarele se desfaşoară şi se pregătesc de secretarii Consiliilor, cu suportul metodologie şi consultativ al specialiştilor Ofîciului. Monitorizarea fiind efectuată de şeful/şeful-adjunct al Oficiului. În practica de activitate a Oficiului teritorial Orhei (rl Teleneşti) s-a introdus deprinderea secretarilor Consiliilor locale de plasare a proiectelor actelor administrative ale autorităţilor locale în Google Docs, fapt ce permite specialiştilor Oficiului să determinate eventualele derogări de la legislaţie şi să le anticipeze. Totodată, actele deja adoptate sunt publicate pe www.actelocale.md.

RO_2535_OT Orhei.pdf

2.3.2. stabilirea unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a bunurilor imobile proprietate publică;

response:
Instrucțiunca cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 şi Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010, prevăd reflectarea în evidenţa contabilă a proprietății instituțiilor publice. Suplimentar, Ministerul Finanțelor aduce la cunoştință faptul că, la recomandările Curţii de Conturi, au fost expediate în adresa Consiliilor raionale, scrisori prin care s-a solicitat reflectarea distinctă în evidenţa contabila a tuturor mijloacelor fixe, obiectelor dc mică valoare şi scurtă durată, valorii capitalului social, precum şi a cotei părţi in societățile ре acțiuni, iar drept document confirmativ, se anexează copia uneia dintre solicitări.