Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 24 iulie 2014 Cu privire la Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013

Numar 249-255 din data de 2014-07-24 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 12

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl I.Prisăcaru, șefilor adjuincți ai Inspectoratului Fiscal  Principal de Stat, dl Gh.Cojocari și, respectiv, dl Iu.Lichii, șefului  Inspectoratului Fiscal  de Stat pe mun.Chișinău dl V.Balinschi, şefului adjunct interimar al Direcţiei economico-financiare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dna M.Ţurcan, directorului Î.S. „Fiscservinform”, dl V.Coceban, precum și a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul prevederilor art.28, art.30 alin.(4) şi art.31 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20142, avînd drept scop evaluarea conformităţii utilizării, administrării şi raportării fondurilor publice și prezentării reale a situațiilor financiare de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 400, ISSAI 4200)3, cu aplicarea bunelor practici în domeniul auditului conformității asociat situaţiilor financiare, abordarea fiind bazată pe combinarea testelor de control, procedurilor analitice şi  testelor de detaliu.
În funcţie de tematica auditului, de nivelul materialităţii şi de riscurile identificate, probele de audit au fost acumulate la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFSP) și inspectoratele fiscale de stat teritoriale n continuare – IFST) din mun.Chişinău, Anenii-Noi, Ialoveni, Orhei, Taraclia și Cantemir, precum și la Î.S. „Fiscservinform”, al cărei fondator este IFPS.        
Examinînd rezultatele auditului şi audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
În calitate de executor de buget și organ ierarhic superior, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în baza responsabilităților ce-i revin privind buna guvernare a utilizării și gestionării fondurilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat, a asigurat condițiile de pregătire pentru instituirea sistemului de management financiar şi control, în anul 2013 acesta aflîndu-se la etapa de implementare.
Totodată, drept rezultat al verificărilor efectuate de audit se relevă următoarele aspecte, unele dintre acestea fiind caracteristice întregului sistem bugetar. Astfel, se atestă:
  1. prezența problematicii condiționate de acordarea concomitentă a statutului de executori secundari de buget atît IFPS, cît și IFST, urmare a cărui fapt, în condițiile actualei structuri organizatorice a organelor Serviciului Fiscal de Stat, se atestă situația suportării unor cheltuieli suplimentare, ceea ce determină întreprinderea măsurilor de optimizare, inclusiv prin posibilă centralizare instituțională;
  2. necesitatea reglementării disponibilului de mijloace de transport prin stabilirea numărului – limită al acestora pentru organele Serviciului Fiscal de Stat, a căror activitate include frecvente deplasări în teritoriu;
  3. nereglementarea constituirii mijloacelor speciale provenite din prestarea serviciilor de dare în locațiune a spaţiilor de către organele Serviciului Fiscal de Stat;
  4. nerespectarea, în unele cazuri, a reglementărilor privind înregistrarea în evidența contabilă și legalizarea drepturilor asupra bunurilor gestionate de organele Serviciului Fiscal de Stat, ceea ce afectează raportarea reală a situației patrimoniale;
  5. lipsa spațiilor proprii pentru IFPS și 12 IFST, fapt ce condiționează luarea în locațiune a spaţiilor de la diverși agenți economici, în acest aspect auditul atestînd necesitatea creării condițiilor de lucru optime și optimizării cheltuielilor aferente întreţinerii acestora, inclusiv prin întreprinderea măsurilor de asigurare cu spații proprii.
De asemenea, auditul menționează nerespectarea de către Î.S. „Fiscservinform” a propriei Metodologii de calculare a preţurilor la serviciile prestate şi bunurile livrate, precum și admiterea mai  multor nereguli și carențe în administrarea fondurilor financiare și patrimoniale ale întreprinderii.

       Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare și întreprinderea, conform competențelor, a măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor indicate în Raportul de audit, și se cere:
       2.1.1. să asigure intensificarea monitorizării asupra respectării cadrului legal la utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către organele Serviciului Fiscal de Stat;
       2.1.2. să înainteze propunerile de rigoare privind constituirea mijloacelor speciale provenite din darea în locaţiune a spaţiilor de către organele Serviciului Fiscal de Stat;
       2.1.3. să determine, în comun cu Ministerul Finanțelor numărul-limită al mijloacelor de transport pentru organele Serviciului Fiscal de Stat, cu aprobarea acestora în modul stabilit;
       2.1.4. să asigure, în calitate de fondator al Î.S. „Fiscservinform”, promovarea unei politici tehnice unice în cadrul ramurii prin consolidarea dezvoltării capacităților, în vederea asigurării administrării și mentenanței sistemelor informaționale aferente organelor fiscale,  precum și examinarea, prin intermediul Consiliului de administrație, a oportunităților de optimizare și eficientizare a fondurilor gestionate de întreprindere;
       2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare și se cere:
 2.2.1. să examineze situația referitor la necorespunderea atribuirii statutului, drepturilor și obligațiunilor, în calitate de executori secundari de buget, concomitent IFPS și IFST, cu înaintarea propunerilor de reglementare în modul stabilit, inclusiv cu optimizarea și centralizarea instituțională, după caz;
 2.2.2. să revizuiască cadrul regulator aferent evidenței contabile în instituțiile publice, cu includerea prevederilor ce țin de: (i) reflectarea cheltuielilor aferente dezvoltării și mentenanței adaptive a sistemelor informaționale la majorarea costului acestora; (ii) ajustarea valorii contabile la valoarea cadastrală a bunurilor imobile gestionate de instituțiile publice;
2.3. Guvernului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru informare.

3. Se ia act că, pînă la definitivarea auditului: (i) IFPS a înregistrat în evidenţa contabilă 40 programe informaţionale cu valoarea totală de 6,8 mil.lei; (ii) IFST Telenești, prin actul de primire-predare, a transmis la balanța Consiliului raional Telenești volumul lucrărilor de reparaţii capitale în valoare de 117,4 mii lei; (iii) IFST Călărași a înregistrat în evidența contabilă garajul cu suprafața de 78,2 m2 în valoare de 100,2 mii lei; (iv) IFST Bălți a inițiat procedura de corectare a situației reale privind imobilul și terenul gestionat; (v) IFST Sîngerei a adus în concordanță cu datele Registrului cadastral spațiile cu suprafața de 191,1 m2 de care dispune, iar celelalte IFST au inițiat procedurile respective; (vi) IFPS și IFST mun.Chișinău au asigurat regularitatea perfectării dosarelor de achiziții publice; IFST mun.Chișinău a stabilit expres atribuţiile fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziții și a asigurat înregistrarea ofertelor pentru anul 2014; (vii) Î.S. „Fiscservinform” a întocmit graficul privind efectuarea lucrărilor de mentenanță și evaluarea stării reale a echipamentului de calcul, precum și a aprobat reglementări referitor la mărimile maxime ale sporurilor și adaosurilor salariale.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor din subpunctele 2.1.-2.2. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

       5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014” (cu modificările și completările ulterioare).
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 ,,Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 ,,Cu privire la adoptarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-5999) drept standarde proprii de audit”.

Recomandari (12)

1.Să consolideze acţiunile în vederea definitivării implementării sistemului de management financiar și control la nivel de SFS.

response:
Scris.IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 Acţiunile întreprinse în vederea asigurării unei bune gestionări a mijloacelor financiare ale SFS, în special prin evaluarea riscurilor, este asigurată prin raportare lunară către conducerea IFPS. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Acțiunile concrete în vederea definitivării implementării sistemului de management financiar și control revine Direcției audit intern, care prezintă rapoartele respective după fiecare misiune în teritoriu. În scopul consolidării sistemului de MFC a fost instituit, prin Ordinul IFPS nr,410 din 18.05.2015 Comitetul pentru riscuri al IFPS, fiind aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. Prin Ordinul IFPS nr.1002 din 14.07.2014 a fost implementat Registrul riscurilor Serviciului Fiscal de Stat, precum și aprobat Ghidul privind Registrul riscurilor. Totodată, în scopul consolidării monitorizării activităților de control stabilite în cadrul SFS, auditul intern realizează misiuni de audit intern, planificate în baza unei analize detaliate a riscurilor, în procesele vulnerabile ale entității.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

2.Să asigure regularitatea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, inclusiv a muncii în afara orelor de lucru în conformitate cu prevederile cadrului legal și limitele de alocații aprobate.

response:
Pentru asigurarea regularităţii cheltuielilor pentru retribuirea muncii, inclusiv a muncii în afara orelor de lucru în conformitate cu prevederile cadrului legal şi limitele de alocaţii aprobate, elaborarea unui Regulament intern privind retribuirea muncii în cadrul SFS a orelor extra program nu este necesară, deoarece asemenea plăţi nu sunt prevăzute de actele normative în vigoare. Pentru motivarea şi stimularea financiară a angajaţilor la exercitarea eficientă a atribuţiilor de funcţie, perfecţionarea profesională, este aprobat Regulamentul privind modul de stabilire şi acordare a sporurilor şi suplimentelor, de premiere şi acordare a ajutorului material angajaţilor, aprobat la 14.05.2014. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Alte acte normative nu-s prevăzute de legislație

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

3.Să instituie proceduri de control intern care ar asigura eliminarea neconformităților constatate la utilizarea și raportarea alocațiilor pentru întreținerea mijloacelor de transport.

response:
Prin Indicaţia nr.105 din 17.10.2014 pentru asigurarea optimă cu autoturisme de serviciu, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a solicitat de la teritorii informaţia cu privire la autoturismele din dotare. în temeiul acesteia, prin Ordinul IFPS nr.1593 din 30.10.2014 au fost puse în aplicare normele de consum a carburanţilor pentru perioada toamnă-iamă, iar prin Ordinul nr.1595 au fost aprobate numărul-limită şi parcursul-limită anuale a mijloacelor de transport pentru organele teritoriale. Pentru organul central au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.152 din 03.11.2014, iar normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor au fost aprobate prin Ordinul IFPS nr.1814 din 31.12.2014. Ulterior, prin Ordinul nr.ll din 17.01.2015 a fost creată o comisie pentru verificarea vitezometrilor la mijloacele de transport. Concomitent, a fost elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.l la Hotărârea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005", prin care se reglementa utilizarea autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice. Proiectul a fost remis de Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr.26-16/2-06/119/8379 din 11.11.2014 pentru aviz conform procedurii. Ulterior, după coordonare proiectul va fi promovat în adresa Guvernului (anexate); Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Situația a fost expusă la pct.3 al hotărârii Curții de Conturi nr.45

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

4.Să asigure respectarea normelor contabile aferente trecerii la cheltuieli a bunurilor procurate în numerar.

response:
Se întocmesc acte de casare pentru activităţile desfăşurate la care au fost utilizate bunuri procurate în numerar. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Exemplu concret: actul anexat de decontare nr.7 din 28.02.2015

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

5. Să întreprindă măsuri concrete în vederea ținerii evidenței și raportării reale a situației patrimoniale, prin lichidarea neajunsurilor constatate de audit.

response:
în adresa inspectoratelor teritoriale a fost remisă scrisoarea cu nr.26-13/2-32-26/8125 din 30.10.2014, prin care s-a atenţionat asupra executării în termen a cerinţelor din raportul Curţii de Conturi. Analogic, întru identificarea precizărilor de îmbunătăţire a situaţiei create la înregistrarea bunurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat, la data de 12.11.2014 a fost organizată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o masă rotundă la care au participat specialişti din domeniile respective: din cadrul Ministerului Finanţelor, Proprietăţii Publice, Î.S.„Cadastru" şi Serviciului Fiscal de Stat. Discuţiile întreţinute de participanţi au fost fară rezultate concrete la acest capitol. Suplimentar, Ministerului Finanţelor i-au fost înaintate problemele cu care se confruntă inspectoratele fiscale de stat teritoriale la capitolul dat. Până în prezent MF nu s-a expus asupra clarificării problemei în cauză. Urmare a generalizării informaţiilor din teritoriu în vederea raportării reale a situaţiei patrimoniale prin: înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra a 7 bunuri imobile au fost înregistrate numai 4, au rămas neînregistrate 3 bunuri (garaj) ale IFST: Anenii Noi, Briceni şi Hînceşti. Au fost modificate drepturile patrimoniale la 2 bunuri imobile (IFST Bălţi şi Hînceşti), iar ce ţine de reflectarea în evidenţa contabilă a 14 terenuri aferente unor IFST au fost luate la evidenţă numai 7 terenuri, nereflectate au rămas 7 terenuri ale IFST: Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Donduşeni, Făleşti, Ialoveni şi Leova. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 a fost asigurată înregistrarea și evaluarea în evidența contabilă a SFS – 3 terenuri cu suprafața de 0,4513 ha în valoare de 369,142 mii lei, precum și înregistrate la OTC 5 bunuri imobile cu suprafața de 704,6 m.p. cu valoare de 1347,7 mii lei și evaluate la OTC 5 bunuri imobile cu valoare totală de 3879,956 mii lei -– recomandările cu numerele 1 și 5 înaintate IFPS

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

6. Să asigure conformitatea procesului de casare a bunurilor neutilizare în activitatea entităților.

response:
Prin Ordinul IFPS nr. 1012 din 18.07.2014 a fost creată Comisia pentru determinarea activelor neutilizate, conform criteriilor specificate în Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.480 din 28.03.2008. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Bunurile neutilizare în activitatea entităților au fost casate conform criteriilor legale.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

7. Să instituie proceduri de control intern în vederea respectării prevederilor cadrului regulator aferent dării în locaţiune a spaţiilor proprii.

response:
Pentru implementarea acestora, au fost elaborate şi iniţiate acţiuni de verificare a înregistrărilor regulamentare la organele cadastrale a terenurilor şi imobilelor gestionate de SFS, care urmează a fi asigurate prin control permanent. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Contractele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale privind darea în locațiune a spațiilor proprii sunt contrasemnate permanent de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

8. Să revizuiască și să aprobe Metodologia de calcul a preţurilor la serviciile prestate, cu armonizarea prevederilor acesteia la cadrul regulator aferent domeniului.

response:
Metodologia respectivă a fost coordonată şi examinată în şedinţa Consiliului de administraţie din 29.12.2014. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Metodologia respectivă a fost aprobată și pusă în aplicare prin ordinul administratorului Î.S.”Fiscservinform”, menționat la pct.4 al Hotărârii.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

9. Să asigure ținerea evidenţei analitice pe centre de cost și tipuri de servicii.

response:
începând cu luna ianuarie a anului 2015, întreprinderea asigură ţinerea evidenţei contabile pe centre de cost şi tipuri de servicii, utilizând conturile contabile. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Temeiul – pct.141 a Politicii de contabilitate (extrasul se anexează)

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

11. Să examineze situația privind casarea activelor nemateriale al căror termen de utilizare a expirat, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare.

response:
Prin Ordinul IFPS nr.1592 din 30.10.2014 a fost creată Comisia pentru casarea activelor nemateriale. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Suplimentar se anexează documentele la procesul verbal de determinare a activelor.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

12. Să examineze situația cu privire la activitatea Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, în sensul eficientizării şi justificării mijloacelor investite.

response:
Întreprinderea informează că, activitatea publicaţiei este analizată regulat în şedinţele Consiliului de administraţie. Totodată, menţionăm că din momentul încheierii exerciţiului financiar pentru anul 2014, se va efectua controlul documentar al activităţii economico-fmanciare a publicaţiei, în conformitate cu prevederile statutului. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Situația la zi – alte documente justificative prevăzute în pct.3 al Procesului-verbal din 15.04.2015 n-au fost prezentate

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

10. Să asigure respectarea prevederilor Politicii de contabilitate referitor la calcularea uzurii, în special prin stabilirea valorii probabile rămase pentru toate obiectele din categoria mijloacelor fixe.

response:
In acest sens, începând din ianuarie 2015, I.S.„Fiscservinform stabileşte valorile probabile rămase pentru toate obiectele nominalizate, în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Temeiul – pct.37 al Politicii de contabilitate (extrasul se anexează).

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

Cerinte (6)

2.1.1. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare și întreprinderea, conform competențelor, a măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor indicate în Raportul de audit, și se cere: 2.1.1. să asigure intensificarea monitorizării asupra respectării cadrului legal la utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către organele Serviciului Fiscal de Stat;

response:
Scris. IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 în scopul executării şi implementării recomandărilor din Raport, prin scrisoarea nr.26-13/2-32-26/8125 din 30.10.2014, conducătorii subdiviziunilor teritoriale au fost informaţi despre concluziile Curţii de Conturi şi le-a fost indicată examinarea minuţioasă a materialelor şi necesitatea verificării situaţiilor analogice; Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Monitorizarea se efectuează trimestrial. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat se asigură că, instituțiile din subordine execută cerințele – odată cu examinarea dărilor de seamă trimestriale, inclusiv anuală.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

2.1.2. să înainteze propunerile de rigoare privind constituirea mijloacelor speciale provenite din darea în locaţiune a spaţiilor de către organele Serviciului Fiscal de Stat;

response:
In contextul înlăturării discordanţelor în legislaţie, a fost elaborat un proiect de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1136 din 2 octombrie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale IFPS şi IFS teritoriale", cu venituri provenite de la darea în locaţiune/arendă a bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat, care la moment este la etapa definitivării şi ulterior va fi expediat Guvernului spre examinare; Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.107 din 27.03.2015 a fost modificată și completată hotărârea Guvernului nr.1136 din 2 octombrie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și inspectoratelor fiscale de stat teritoriale",

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

2.1.3. să determine, în comun cu Ministerul Finanțelor numărul-limită al mijloacelor de transport pentru organele Serviciului Fiscal de Stat, cu aprobarea acestora în modul stabilit;

response:
Prin Indicaţia nr.105 din 17.10.2014 pentru asigurarea optimă cu autoturisme de serviciu, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a solicitat de la teritorii informaţia cu privire la autoturismele din dotare. în temeiul acesteia, prin Ordinul IFPS nr.1593 din 30.10.2014 au fost puse în aplicare normele de consum a carburanţilor pentru perioada toamnă-iamă, iar prin Ordinul nr.1595 au fost aprobate numărul-limită şi parcursul-limită anuale a mijloacelor de transport pentru organele teritoriale. Pentru organul central au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.152 din 03.11.2014, iar normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor au fost aprobate prin Ordinul IFPS nr.1814 din 31.12.2014. Ulterior, prin Ordinul nr.ll din 17.01.2015 a fost creată o comisie pentru verificarea vitezometrilor la mijloacele de transport. Concomitent, a fost elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.l la Hotărârea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005", prin care se reglementa utilizarea autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice. Proiectul a fost remis de Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr.26-16/2-06/119/8379 din 11.11.2014 pentru aviz conform procedurii. Ulterior, după coordonare proiectul va fi promovat în adresa Guvernului (anexate); Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea anexei nr.l la Hotărârea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005" a fost remisă anterior Guvernului, însă până la alegeri nu s-a examinat. Ulterior a fost remisă în noua componența, însă avizul Ministerului Economiei a fost negativ. În prezent proiectul este înaintat pentru o nouă discuție și examinare.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

2.1.4. să asigure, în calitate de fondator al Î.S. „Fiscservinform”, promovarea unei politici tehnice unice în cadrul ramurii prin consolidarea dezvoltării capacităților, în vederea asigurării administrării și mentenanței sistemelor informaționale aferente organelor fiscale, precum și examinarea, prin intermediul Consiliului de administrație, a oportunităților de optimizare și eficientizare a fondurilor gestionate de întreprindere;

response:
Consiliul la 29.12.2014 a examinat şi coordonat „Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a rezervelor la întreprindere", care reglementează activitatea. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 În temeiul procesului-verbal nr.05/14 din 29.12.2014, a fost emis ordinul Î.S. „Fiscservinform” nr.190 din 31.12.2014 au fost puse în aplicare metodologiile respective (se anexează).

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf

2.2.1. Ministerului Finanţelor, pentru informare și se cere: 2.2.1. să examineze situația referitor la necorespunderea atribuirii statutului, drepturilor și obligațiunilor, în calitate de executori secundari de buget, concomitent IFPS și IFST, cu înaintarea propunerilor de reglementare în modul stabilit, inclusiv cu optimizarea și centralizarea instituțională, după caz;

response:
Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 nu a fost realizată, întrucît examinarea situaţiei referitor la necorespunderea atribuirii statutului, drepturilor şi obligaţiunilor, în calitate de executori secundari de buget, concomitent IFPS şi IFST, cu înaintarea propunerilor de reglementare în modul stabilit, inclusiv cu optimizarea şi centralizarea instituţională necesită timp suplimentar. Scris.MF nr.05-02/1/03 din 28.05.2015 prin procesul-verbal al şedinţei Colegiului Ministerului Finanţelor nr.2/1 din 30 aprilie 2015 (copia se anexează), a fost aprobat conceptual proiectul Legii Serviciului Fiscal de Stat şi proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevăd revizuirea statutului juridic al IFPS şi inspectoratelor fiscale teritoriale şi crearea unui organ unitar de administrare fiscală - Serviciul Fiscal de stat cu statut de persoană juridică. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Solicită timp suplimentar.

RO_2423_scrisIFPS.pdf
RO_2594_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf
RO_2788_scris.MFiunie2015.pdf

2.2.2. să revizuiască cadrul regulator aferent evidenței contabile în instituțiile publice, cu includerea prevederilor ce țin de: (i) reflectarea cheltuielilor aferente dezvoltării și mentenanței adaptive a sistemelor informaționale la majorarea costului acestora; (ii) ajustarea valorii contabile la valoarea cadastrală a bunurilor imobile gestionate de instituțiile publice;

response:
Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 15 din 31.01.2015 (copia ordinului se anexează, Anexa nr. 11 (3 file)), au fost operate modificări şi completări în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19.07.2010. Astfel, conform prevederilor punctului 46 al Instrucţiunii respective, evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală (programe informatice) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 783 din 30.06.2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală". Cheltuielile pentru modernizarea programelor informatice (subcontul 019) măresc valoarea iniţială a mijlocului. Totodată, la solicitarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ministerul Finanţelor şi-a expus poziţia pe marginea subiectului privind reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente dezvoltării şi mentenanţei a sistemelor informaţionale aferente administrării fiscale prin scrisoarea nr. 24/3-5-162 din 23.05.2014. (copia scrisorii se anexează, Anexa nr.12 (2 file)). Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 15 din 31.01.2015 (copia ordinului se anexează, Anexa nr. 11 (3 file)), au fost operate modificări şi completări în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19.07.2010. Astfel, conform prevederilor punctului 46 al Instrucţiunii respective, evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală (programe informatice) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 783 din 30.06.2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală". Cheltuielile pentru modernizarea programelor informatice (subcontul 019) măresc valoarea iniţială a mijlocului. Totodată, la solicitarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ministerul Finanţelor şi-a expus poziţia pe marginea subiectului privind reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente dezvoltării şi mentenanţei a sistemelor informaţionale aferente administrării fiscale prin scrisoarea nr. 24/3-5-162 din 23.05.2014. (copia scrisorii se anexează, Anexa nr.12 (2 file)). Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a înaintat propunerile respective Ministerului Finanțelor. Modificările operate au fost expuse în informația Ministerului Finanțelor.

RO_2594_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2787_scris IFPSiunie.pdf
RO_2788_scris.MFiunie2015.pdf