Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 44 din 24 iulie 2014 privind Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2013

Numar 249-255 din data de 2014-07-24 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 13

Curtea de Conturi, în prezenţa șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl I.Prisăcaru, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Gh.Cojocari, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Iu.Lichii, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, dl V.Balinschi, consultantului principal al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, dl S.Lupușor, șefului Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală a Ministerului Finanțelor, dna A.Certan, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2013.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20142, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management și control intern organizat de organele Serviciului Fiscal de Stat garantează conformitatea administrării taxei pe valoarea adăugată cu reglementările aprobate.
Auditul a fost efectuat conform Standardelor de audit ale Curții de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400, ISSAI 4100)3, probele de audit fiind obținute prin testarea de fond și evaluarea unor elemente semnificative ale sistemului de control intern, cu aplicarea procedurilor specifice auditului. Sfera auditului a cuprins aspecte privind conformitatea: i) formării și raportării restanțelor și supraplăților aferente taxei pe valoarea adăugată; ii) înregistrării și anulării înregistrării agenților economici în calitate de plătitori de taxă pe valoarea adăugată; iii) administrării facturilor fiscale; iv) monitorizării activității subiecților înregistrați în calitate de plătitori de taxă pe valoarea adăugată; v) depunerii dărilor de seamă corectate; vi) procesului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.
Auditul a fost efectuat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, Direcția generală administrarea marilor contribuabili și 9 inspectorate fiscale de stat teritoriale (IFS Ialoveni, IFS Strășeni, IFS Călărași, IFS Orhei, IFS Nisporeni, IFS Hîncești, IFS Taraclia, IFS Leova și IFS Soroca).
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a  c o n s t a t a t:

Verificările auditului asupra conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către organele Serviciului Fiscal de Stat în anul 2013, precum și constatările expuse în Raportul de audit au relevat că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a întreprins unele acțiuni în vederea îmbunătățirii acestui proces, totodată încă persistînd unele rezerve.
Potrivit datelor raportate, în anul 2013 taxa pe valoarea adăugată administrată de organele Serviciului Fiscal de Stat a fost încasată în sumă totală de 3989,8 mil.lei, ceea ce constituie 99,8% față de indicatorii bugetari precizat, din care la bugetul de stat a fost încasată taxa pe valoarea adăugată în sumă de 3945,1 mil.lei, sau cu 549,9 mil.lei mai mult față de 2012. În perioada auditată, ponderea în PIB a taxei pe valoarea adăugată încasată de către organele Serviciului Fiscal de Stat a constituit 4%, sau la nivelul anului 2012, situație condiționată de creșterea PIB-ului în anul 2013 cu 12,1 mlrd.lei.
Totodată, auditul relevă următoarele nereguli și carențe:
  • creșterea continuă a restanțelor aferente taxei pe valoarea adăugată au însumat 488,9 mil.lei în anul 2013, care, din cauza insuficienței măsurilor de încasare a acestora de către organele Serviciului Fiscal de Stat, pot crea situații cu o probabilitate mare de nerecuperare la buget;
  • neconformitatea formării și raportării supraplăților la capitolul taxei pe valoarea adăugată, fapt ce a determinat micșorarea sumelor calculate, diminuarea restanțelor și îmbunătățirea nivelului de executare a indicatorilor planificați în sumă de 37,8 mil.lei;
  • nefuncționalitatea unor elemente ale sistemului de management și control intern la înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de taxă pe valoarea adăugată, ceea ce a condiționat: depășirea termenului legal de înregistrare în calitate de plătitor de taxă pe valoarea adăugată; diverse modalități de emitere a deciziei privind înregistrarea agentului economic în calitate de plătitor de taxă pe valoarea adăugată; neanexarea în dosarul contribuabilului a copiei certificatului de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată;
  • nerespectarea cerințelor cadrului legal care reglementează procesul de anulare a înregistrării contribuabilului ca plătitor al taxei pe valoarea adăugată, ceea ce a cauzat neinformarea acestuia de către organele Serviciului Fiscal de Stat despre necesitatea calculării taxei pe valoarea adăugată aferentă stocului de mărfuri şi mijloacelor fixe, la procurarea cărora taxa pe valoarea adăugată a fost trecută în cont;
  • nefuncționalitatea unor elemente de control intern și imperfecțiunea cadrului legal au condiționat: abordarea diferită a administrării facturilor fiscale restituite de către agenții economici anulați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată; eliberarea de către organele Serviciului Fiscal de Stat a facturilor fiscale agenţilor economici în data anulării înregistrării în calitate de plătitori de taxă pe valoarea adăugată sau în termene apropiate datei de anulare; emiterea facturilor fiscale de către contribuabilii anulați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată altor agenți economici plătitori de taxă pe valoarea adăugată, ceea ce a permis acestora trecerea în cont a taxei pe valoarea adăugată; neaplicarea amenzilor agenților economici care nu s-au conformat cadrului legal și nu au înregistrat facturile fiscale eliberate cumpărătorului în Registrul general electronic al facturilor fiscale; lipsa unei evidenţe prompte a tranzacţiilor efectuate de agenţii economici plătitori de taxă pe valoarea adăugată în vederea depistării de către organele Serviciului Fiscal de Stat a evaziunii fiscale şi pseudoactivităţii de întreprinzător, care au impact negativ asupra încasărilor la BPN etc.;
  • rezervele identificate la monitorizarea activității subiecților înregistrați în calitate de plătitori de taxă pe valoarea adăugată, exprimate prin: transmiterea neoperativă a informației de către Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, obținerea cu întîrziere a răspunsurilor de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat referitor la solicitările parvenite din Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale; efectuarea cu întîrziere a controalelor și vizitelor fiscale, instituirea tardivă a posturilor fiscale; imperfecțiunea cadrului legislativ și tergiversările admise de organele Serviciului Fiscal de Stat la prevenirea desfășurării pseudoactivității de către contribuabilii care prezintă risc, ceea ce a determinat efectuarea tranzacțiilor per ansamblu în volum de circa 749,1 mil.lei, nefiind achitată taxa pe valoarea adăugată la buget;
  • deși, pe parcursul anului 2013, organele Serviciului Fiscal de Stat au întreprins unele măsuri de îmbunătățire a procesului de restituire a taxei pe valoarea adăugată, se mai atestă unele probleme și carențe, exprimate prin: depășirea termenelor legale privind restituirea taxei pe valoarea adăugată; neaplicarea corectă a cerințelor cadrului normativ în cazurile specifice a condiționat refuzul neregulamentar de restituire a taxei pe valoarea adăugată; abordarea neuniformă a cerințelor cadrului normativ la acceptul/refuzul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată;
  • totodată, se denotă un nivel satisfăcător de executare a Hotărîrii Curţii de Conturi anterioare, deși unele probleme semnificative persistă, acestea fiind condiţionate, după caz, de insuficienţa și/sau ineficiența măsurilor întreprinse de către organele Serviciului Fiscal de Stat și de necesitatea unei perioade de timp mai îndelungate în vederea realizării lor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturihotărăşte:

  1. Se aprobă Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2013, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare și întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor auditului în scopul asigurării conformității administrării taxei pe valoarea adăugată;
2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și se cere examinarea situațiilor și oportunităților privind prezentarea propunerilor, în modul stabilit, Guvernului referitor la modificarea cadrului legal vizînd:
2.2.1. eliminarea normelor ce au admis în situații specifice formarea supraplăților nereale în sumă de 31,8 mil.lei;  
2.2.2. înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic al facturilor fiscale a facturilor fiscale cu totalul valorii impozabile ce nu depășește 100,0 mii lei;
2.2.3. înștiințarea obligatorie și în termene proxime de către notari a organelor Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea fondatorilor;
2.2.4. instituirea conturilor trezoreriale destinate taxei pe valoarea adăugată a contribuabililor, în scopul stopării evaziunilor fiscale în procesul de administrare a taxei respective;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare;
2.4. Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei permanente economie, buget și finanțe, pentru informare.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului și executarea subpunctelor 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Se exclude din regim de monitorizare Hotărîrile Curții de Conturi nr.40 din 17.07.2013 și, respectiv, nr.20 din 29.05.2009, date fiind reiterarea și înaintarea, prin prezenta Hotărîre, a unor cerințe/recomandări ale auditului precedent executate parțial.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare – Legea Curţii de Conturi).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la adoptarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-5999) drept standarde proprii de audit”.

Recomandari (13)

1.să înreprindă măsuri eficiente de monitorizare a procesului de formare și înregistrare a restanțelor la capitolul TVA, în scopul diminuării acestora;

response:
IFPS lunar întocmeşte şi prezintă la solicitare dări de seamă privind restanţa la bugetul public naţional, administrată de SFS corespunzător clasificaţiei bugetare de venituri şi la nivel de IFS teritoriale, asigurind plasarea acestora pe pagina internă şi oficială a SFS. Actualizarea informaţiei în SIA „Contul curent al contribuabilului" are loc permanent pe măsura prelucrării dărilor de seamă de către I.S.„Fiscservinform". In context, IFS teritoriale permanent selectează sumele restante la TVA, verifică corectitudinea întocmirii declaraţiilor cu întreprinderea acţiunilor ce se impun de legislaţia în vigoare, asigură măsurile respective de executare silită a restantelor. Ca exemple, pot fi menţionate acţiunile sau rezultatele realizate în unele teritorii: - de IFS mun. Chişinău, pe parcursul anului 2014 a fost aplicat sechestru în sumă de 27939,1 mii lei la 42 agenţi economici, a fost ridicat numerarul şi transferat la Bugetul de Stat 6319,9 mii lei de la 936 agenţi economici, au fost încasate de la conturile bancare 44030,8 mii lei de la 2860 agenţi economici; - de IFS pe raionul Căuşeni au fost petrecute 7 şedinţe ale Comisiei de precăutare a restanţierilor, în rezultatul cărora 22 agenţi economici au achitat TVA în sumă de 280,0 mii lei. Au fost remise 12 scrisori-avertizări privitor la admiterea restanţelor către bugetul de stat şi obligativitatea achitării acestora în termeni restrînşi. Pe perioada anului 2014 au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare a 136 de agenţi economici, asigurându-se încasarea la bugetul de stat a sumei de 1571,5 mii lei. Controlul operativ al casieriilor restanţierilor a soldat cu ridicarea în numerar a 49,7 mii lei de la 5 agenţi restanţieri. La 17.11.2014 a fost intentată procedura simplificată de faliment faţă de S.A.„Benderitex" (c/f 1004600072509 - restanţa TVA - 68,2 mii lei),'iar la 27.11.2014 - faţă de S.R.L.„Manoteia grup" (c/f 1009608001676 - restanţa TVA - 660.8 mii lei); - de IFS pe raionul Orhei au fost întreprinse următoarele măsuri, în urma cărora doi agenţi economici au fost declaraţi „fantomi" - 679,96 mii lei, nouă agenţi economici au achitat restanţa la TVA în ianuarie 2015 - 136,27 mii lei, la 3 agenţi economici au fost sechestrate bunuri materiale - 168,1 mii lei, la 13 agenţi economici sunt pregătite dosarele pentru a începe procedura de insolvabilitate, incluşive la S.A. „Orhei-Vin" (c/f 1002606001352) sunt înaintate creanţele la insovabilitate în sumă de 1467,3 mii lei; - de IFS pe raionul Râşcani, pe parcursul anului 2014 a fost diminuată restanţa TVA cu 258,3 mii lei sau 31,8%. La 31.12.2014 restanţa la acest capitol a constituit 812,7 mii lei, inclusiv pe Î.I.„NVV NOVAC" (c/f 1005602000440) - 542,2 mii lei sau 67,7% din suma totală. Agentul economic a admis cererea privind iniţierea procedurii de insolvabilitate; - de IFS pe raionul Străşeni, pe parcursul anului 2014 a fost diminuată restanţa TVA comparativ începutul anului, cu 2851,8 mii lei sau 44,7%. Pe parcursul trimestrului IV, în scopul diminuării restanţei au fost analizaţi şi monitorizaţi zilnic contribuabilii - restanţieri la TVA, asigurând măsurile respective de executare silită. In utrma vizitelor şi verificărilor efectuate la contribuabilii - restanţieri, s-au ridicat mijloace băneşti în numerar din casierii în sumă de 141,0 mii lei. S-au încasat mijloace băneşti de la conturile bancare în sumă de 337,8 mii lei, au fost sechestrate bunuri, ulterior fiind restituite în urma achitărilor - în sumă de 207,4 mii lei. S-au suspendat operaţiile pe conturile bancare la 24 agenţi economici; - de IFS pe raionul Ştefan-Vodă, asigurând măsurile respective de executare silită, s-au acumulat plăţi de bază, impozite şi taxe la bugetul public naţional în sumă totală de 9994,1 mii lei, şi anume: a) au fost ridicate mijloace băneşti din casieriile agenţilor economici restanţieri în sumă de 1034,6 mii lei; b) au fost încasate mijloace băneşti de pe conturile bancare ale contribuabililor în sumă de 6926,2 mii lei; c) au fost sechestrate bunuri materiale în sumă de 2518,2 mii lei. La situaţia din 31.12.2014, în stoc se aflau bunuri materiale cu drept de comercializare în sumă de 6838,1 mii lei, au fost comercializate în urma desfăşurării licitaţiilor - 1148,1 mii lei, au fost sechestrate şi ulterior restituite, în legătură cu achitarea benevolă a restanţelor, bunuri materiale în sumă de 650,0 mii lei, s-au încasat mijloace băneşti de pe conturile bancare ale debitorilor în sumă de 235,2 mii lei. Restanţa la BPN după situaţia de 31.12.2014, s-a diminuat faţă de începutul anului cu 5766,3 mii lei sau cu 29,5%; - de IFS pe raionul Teleneşti, monitorizarea sumelor restante la TVA este efectuată zilnic la rînd cu celelalte restanţe, ca urmare în anul 2014 prin executare silită au fost încasate 1241,1 mii lei, inclusiv: la conturile bancare restanţierilor si debitorilor au fost înaintate 72 de ordine incaso cu suma restanţei de 1394,6 mii lei, în buget încasându-se 954,9 mii lei; din casieriile restanţierilor au fost ridicate în numerar 234,1 mii lei; încasate de la comercializarea bunurilor sechestrate - 52,1 mii lei. In scopul asigurării achitării sumelor calculate la TVA au fost aplicate două sechestre, ca măsură de asigurare în sumă de 94,0 mii lei, suspendate operaţiuni la conturile bancare la 16 agenţi economici; - de IFS pe raionul Ungheni, ca măsuri de executare silită a obligaţiilor restante privind TVA au fost întocmite 22 ordine incaso, ca urmare a executării cărora a fost încasată suma de 260,8 mii lei şi 9 acte de ridicare a mijloacelor băneşti în numerar din casierii în sumă de 13,8 mii lei (vezi anexele). Ga măsură de asigurare a stingerii restanţelor au fost întocmite 42 de dispoziţii cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi urmărite bunurile a 2 agenţi economici, prin aplicarea sechestrului în sumă de 84,0 mii lei (vezi anexele); - de IFS pe raionul Glodeni şi alte organe fiscale teritoriale au fost aplicate măsuri nominalizate în informaţiile prezentate (conform anexelor). Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Menționăm că, conform informației reflectate în darea de seamă privind restanța la plățile de bază - situația din 31.12.2014 la compartimentul TVA, restanța constituie 491,9 mln lei, sau cu 3,0 mln lei (0,6%) mai mult decât restanța înregistrată la 31.12.2013. Monitorizarea continuă și la timp a restanței soldează inevitabil cu încasarea obligațiilor fiscale în vederea diminuării restanței, în deosebi la compartimentul TVA, eficiența fiind obținută în cazul întreprinderilor viabile, cu risc scăzut de dificultate periodică, care de moment înregistrează lipsa mijloacelor financiare și sau alte situații dificile de scurtă durată. E de menționat că, aplicarea promptă a procedurilor legale de executare forțată, față de această categorie de contribuabili urgentează achitările către bugetul public național. Referitor la impactul ce a dus la neîncasarea la buget a restanțelor la TVA: problematica din punct de vedere a încasării restanței la TVA este obligația fiscală calculată în rezultatul controalelor documentare a întreprinderilor ce nu activează o perioadă îndelungată, ce au depus cereri la lichidare și/sau se află în procedură de lichidare, inclusiv anularea plătitorilor de TVA, achitarea cărora este imposibilă din lipsa masei debitoare; neachitarea în termen de către instituțiile medicale pentru lucrările de construcții efectuate de agenții economici, ce au dus la imposibilitatea transferării TVA la buget; comercializarea de către instituțiile financiare, în contul creditelor nerambursate a bunurilor gajate de către contribuabili, fără a fi achitat la buget calculele la TVA. Efectul măsurilor întreprinse a fost pozitiv și în mare măsură eficient. Acțiunile realizate și rezultatele exemplelor menționate în lista organelor specificate în informația prezentată la 02.03.2015 demonstrează aceasta. În partea ce ține de executarea parțială, sau care este efectul/impactul măsurilor întreprinse și dacă acestea au fost eficiente menționăm că, conform informației cu privire la rezultatele executării silite a obligației fiscale, inspectoratele fiscale de stat teritoriale, aplică pârghiile executării silite conform prevederilor Capitolului 9 și 10 al Codului fiscal, în urma cărora, pe parcursul anului 2014 s-a încasat forțat la Bugetul public național sumă de 482,0 mln lei, ori cu 12,4 mln lei (2,6%) mai mult decât la 31.12.2013. Respectiv, executarea silită a obligației fiscale la Bugetul de Stat, pentru anul 2014 constituie 170,0 mln lei, sau cu 37,9 mln lei (28,6%) mai mult decât în perioada similară a anului precedent

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

2.să consolideze mediul de control intern aferent procesului de monitorizare a conformității prezentării și anulării de către contribuabil a declarațiilor privind TVA, în vederea asigurării veridicității și realității înregistrării și raportării de către SFS a restanțelor și supraplăților.

response:
Au fost lansate aplicaţiile „Anularea declaraţiei precedente", implementate pentru dările de seamă corectate prezentate atît în cadrul termenului stabilit, cît şi în cazul depăşirii acestuia. Prin scrisoarea IFPS nr.26-15/2-11-1789/6598 din 26.08.2014, IFS teritoriale au fost obligate de a anula toate dările de seamă, în cazul prezentării celor corectate pînă la 31 iulie 2014 (cu respectarea prevederilor art.188 alin.(4) din Codul fiscal). Pe parcurs, organele fiscal teritoriale asigură permanent selectarea agenţilor economici care n-au prezentat declaraţiile TVA, cu identificarea motivelor şi întreprinderea acţiunilor de rigoare, precum şi a sumelor restante şi a supraplăţilor cu identificarea motivelor de apariţie/formare a acestora şi întreprinderea acţiunilor ce se impun de legislaţie. Periodic a fost monitorizat produsul informaţional automatizat cu identificarea restanţelor şi supraplăţilor eronate, ajustată procedura de corectare a celor admise la procesarea documentelor de plată trezoreriale. Întru asigurarea abordării conforme de către IFS teritoriale a procedurii de documentare a procesului de înregistrare a contribuabililor în calitate de plătitori de TVA , a fost emisă o sinteză de serviciu (nr.26-08/2-11/1-1/2087/6089 din 08.08.2014) referitor la încălcările depistate în cadrul auditului şi măsurile de respectarea unică de către toate organele fiscale a Regulamentelor care prevăd procedura de documentare a procesului de înregistrare a plătitorilor TVA şi modalitatea de aplicare a semnăturilor pe Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA. De asemenea a fost prevăzută verificarea compartimentului nominalizat, în cadrul misiunilor de audit efectuate de personalul aparatului central al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Implementarea acțiunilor întreprinse este permanentă. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat asigură rezultatele monitorizării respectării de către IFS teritoriale a aspectelor vizate în explicațiile din informație. Reieșind din prevederile legale de a asigura monitorizarea acestor acțiuni permanent, considerăm executarea recomandării menționate – integrală.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

3.să asigure o abordare conformă de către IFS teritoriale a procedurii de documentare a procesului de înregistrare a contribuabililor în calitate de plătitori de TVA;

response:
Întru asigurarea abordării conforme de către IFS teritoriale a procedurii de documentare a procesului de înregistrare a contribuabililor în calitate de plătitori de TVA , a fost emisă o sinteză de serviciu (nr.26-08/2-11/1-1/2087/6089 din 08.08.2014) referitor la încălcările depistate în cadrul auditului şi măsurile de respectarea unică de către toate organele fiscale a Regulamentelor care prevăd procedura de documentare a procesului de înregistrare a plătitorilor TVA şi modalitatea de aplicare a semnăturilor pe Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA. De asemenea a fost prevăzută verificarea compartimentului nominalizat, în cadrul misiunilor de audit efectuate de personalul aparatului central al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Rezultatele măsurilor întreprinse, demonstrează că în cadrul misiunilor de audit intern realizate la IFS pe raioanele Rezina, Dondușeni, Nisporeni în anul 2014 și IFS pe raionul Orhei în anul 2015 au fost supuse analizei cazurile de înregistrare a contribuabililor în calitate de plătitori de TVA sub aspectul conformității cu normele instituite. Ca urmare au fost înaintate recomandările respective de îmbunătățire a procesului. Prin intermediul paginii web interne (intern.fisc.md) rapoartele de audit au fost aduse la cunoștință pentru toți angajații SFS (compartimentul Documente/ Oficial Aprobate/ Rapoarte de audit intern). La fel, pentru prevenire și luare de atitudine, de către Direcția audit intern au fost remise în adresa IFS teritoriale scrisori de avertizare cu deficiențe depistate în cadrul misiunilor de audit (scrisorile nr. 26-02/11-120/5570 din 11.06.2014, nr. 26-02/17-144/6526 din 22.08.2014, nr. 26-02/11-182/8534 din 14.11.2014.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

4.să îmbunătățească funcționalitatea controlului intern la toate etapele de desfășurare a procesului de înregistrare/anulare a înregistrării contribuabililor în calitate de plătitori de TVA, efectuat prin intermediul grupurilor de lucru privind administrarea TVA;

response:
In cadrul misiunilor de audit intern realizate în IFS pe raioanele Rezma, Donduşeni, Sîngerei, Nisporeni au fost supuse analizei cazurile de înregistrare/ anulare a contribuabililor în calitate de plătitori de TVA sub aspectul conformităţii cu normele instituite. Ca urmare au fost înaintate recomandările respective de îmbunătăţire a procesului cât şi de fortificare a controlului intern. Prin intermediul paginii web interne, rapoartele de audit au fost aduse la cunoştinţă pentru toţi angajaţii SFS. La fel, pentru prevenire şi luare de atitudine au fost remise in adresa IFS teritoriale, scrisori de avertizare cu deficienţele depistate in cadrul misiunilor de audit (scrisorile nr.26-02/11-120/5570 din 11.06.2014, nr.26-02/17-144/6526 din 22.08.2014, nr.26-02/11-153/6682 din 04.09.2014, nr.26-02/11-182/8534 din 14.11.2014). Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Recomandarea nominalizată se află la control permanent. Rezultatele reies din comentariile anterioare și dublate la numărul precedent al sintezei prezente

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

5.să consolideze conlucrarea între structurile subordonate IFPS și Î.S. „Fiscservinform” pentru asigurarea veridicității datelor din sistemul informațional „Lista agenților economici înregistrați ca plătitori de TVA, ce nu au prezentat Declarația privind TVA”.

response:
IFPS a elaborat un proiect de hotărâre, ce vizează introducerea amendamentelor la Hotărârea Guvernului Republicuii Moldova nr.294 din 17.03.1998 prin acordarea posibilităţii subiecţilor impozabili cu TVA la care este iniţiată procedura de anulare, a restituirii facturilor fiscale nefolosite organelor fiscale. In urma avizării proiectului în cauză de către toate instituţiile implicate în administrarea hotărârii, Ministerul Justiţiei prin nr.03/12259 din 29.12.2014 şi-a expus obiecţiile sale. După definitivarea proiectului, pachetul necesar de documente a fost prezentat pentru contrasemnare. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Suplimentar, Î.S.”Fiscservinform" a efectuat lansarea raportului respectiv SIA TVA în exploatare industrială începând cu 14.11.2014 (copia actului se anexează).

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

6. să elaboreze un mecanism, inclusiv și proceduri de restituire a facturilor fiscale nefolosite sau deteriorate în cazul anulării înregistrării agentului economic ca plătitor de TVA;

response:
IFPS a elaborat un proiect de hotărâre, ce vizează introducerea amendamentelor la Hotărârea Guvernului Republicuii Moldova nr.294 din 17.03.1998 prin acordarea posibilităţii subiecţilor impozabili cu TVA la care este iniţiată procedura de anulare, a restituirii facturilor fiscale nefolosite organelor fiscale. In urma avizării proiectului în cauză de către toate instituţiile implicate în administrarea hotărârii, Ministerul Justiţiei prin nr.03/12259 din 29.12.2014 şi-a expus obiecţiile sale. După definitivarea proiectului, pachetul necesar de documente a fost prezentat pentru contrasemnare. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Acțiunile au fost inițiate, însă la moment subdiviziunea de ramură încă nu a anunțat finalitatea.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

7. să dezvolte produsele informaționale existente ale SFS pentru asigurarea ținerii evidenței facturilor fiscale eliberate contribuabililor, transparenței circulației și stocurilor de facturi fiscale aflate în gestiunea contribuabililor plătitori de TVA;

response:
A fost iniţiată o procedură de elaborare a softului respectiv care va determina stocul de facturi fiscale neutilizate de subiectul impozabil reieşind din datele prezentate de către cumpărători. Prin scrisoarea nr.26-08/2-07/1-3819 din 21.01.2015 a fost solicitată de la I.S.„Fiscservinform", care va specifica elaborarea produsului informaţional conform unor criterii ce vor determina stocurile de facturi fiscale neutilizate de subiecţii impozabili, prin care din datele privind facturile fiscale primite se vor exclude facturile fiscale utilizate şi facturile fiscale declarate pierdute prin Monitorul Oficial. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Care-i situația actuală a acțiunilor inițiate va fi posibil de expus odată cu finalizarea auditului prezent.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

8. să instituie un mecanism care să stipuleze termeni concreți de anulare a înregistrării contribuabilului ca plătitor de TVA.

response:
Procedura de anulare a înregistrării contribuabilului ca plătitor de TVA este stipulată în Regulamentul cu privire la unele măsuri de administrare fiscală la compartimentul TVA, aprobat prin ordinele IFPS nr.1321 din 12.11.2012 şi nr.1613 din 24.12.2012 prin care expres se specifică termenii şi procedura. Totodată, în vederea identificării deficienţelor conform art.113 din Codul fiscal şi prevederilor Regulamentului menţionat, a fost emisă indicaţia nr.117 din 08.12.2014 în temeiul căreia au fost prevăzute un studiu şi o analiză a rezultatelor cu informarea conducerii IFPS pentru luare de atitudine.

RO_2422_scrisIFPS.pdf

9. să intensifice măsurile de monitorizare pentru asigurarea că tranzacțiile efectuate de agenții economici nu prezintă risc pentru administrarea TVA, prin consolidarea conlucrării structurilor SFS implicate în procesul de administrare a TVA;

response:
Cu acest scop se verifică RGEFF cu informarea contribuabilului în cazurile tranzacţiilor ce provoacă dubii şi a organului fiscal în care este deservit. Atenţionarea referitor la intensificarea măsurilor în vederea depistării plătitorilor cu risc sporit de neconformare a fost generalizată şi perfectată sub o circulară în adresa IFS teritoriale cu nr.26-10/2-12-6685/631 din 27.01.2014 privind monitorizarea şi iniţierea controalelor la agenţii economici care efectuează livrări către persoane fizice cetăţeni, eliberînd facturi fiscale în sume considerabile. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 În cadrul misiunilor de audit intern realizate în inspectoratelor fiscale de stat teritoriale au mai fost întreprinse măsuri de analiză a lucrului efectuat referitor la: - utilizarea produselor informaționale în vederea depistării unor contribuabili neconformiști; - administrarea posturilor fiscale; - eficiența vizitelor și controalelor fiscale; - programul de conformare etc. Ca urmare au fost înaintate recomandările respective de îmbunătățire a procesului, cit și de fortificare a controlului intern. Au fost elaborate „Normele metodologice privind determinarea și clasificarea riscurilor de conformare fiscală”, aprobate prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.107 din 11.02.2015. Au fost elaborate 31 de riscuri divizate în 3 categorii: generale, speciale și aferente TVA. Respectiv, analiza activității agenților economici conform gradelor de risc, simplifică metodele și măsurile de identificare și monitorizare a tranzacțiilor efectuate cu risc sporit – pentru administrarea TVA.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

10. să examineze oportunitatea delegării responsabilităților de instituire a posturilor fiscale de către structurile teritoriale, în scopul sporirii eficacității acestora.

response:
Conform prevederilor art.134 alin.(2) din Codul fiscal, este prevăzut expres ca, doar IFPS are dreptul să instituie posturi fiscale. Totodată, întru perfecţionarea administrării posturilor fiscale, a fost stabilită oportunitatea revizuirii Regulamentului-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale, în vederea eficientizării activităţii acestora. Astfel, în scopul executării sarcinii trasate a fost perfectată o indicaţie în adresa subdiviziunilor teritoriale şi interne a IFPS privind expunerea asupra deficienţelor stabilite la aplicarea Regulamentului existent. Ulterior, după recepţionarea obiecţiilor şi propunerilor, acestea au fost generalizate şi sunt examinate în vederea realizării stabilirii modificărilor şi completărilor privind implementarea acestora în atribuţii. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Suplimentar, întru perfecționarea administrării posturilor fiscale și eficientizarea activității acestora, prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.409 din 18.05.2015 a fost aprobat un nou Regulament privind funcționarea posturilor fiscale.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

11. să intensifice monitorizarea procesului de anulare a Declarației privind TVA prezentată repetat de către agentul economic, pentru asigurarea înscrierii corecte a informațiilor în contul curent al contribuabilului.

response:
Periodic este monitorizat produsul informaţional automatizat cu identificarea restanţelor şi supraplăţilor eronate, anularea automată a declaraţiilor precedente celor corectate şi procesarea celor admise pentru acţiunile de plată trezoreriale. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Monitorizarea procesului este permanentă și respectiv în informația remisă au fost expuse acțiunile

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

12. să intensifice activitățile de control intern pentru asigurarea respectării stricte și conforme a cadrului legal și normativ la restituirea TVA;

response:
în rezultatul analizei informaţiei introduse de IFS teritoriale în perioada 01.01-30.09.2014 în „Registrul electronic al cererilor şi deciziior privind restituirea TVA" s-au constatat 19 cazuri de executare a cererilor de restituire a TVA, cu depăşirea termenului stabilit conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicuii Moldova nr.93 din 01.02.2013. în acest context, au fost atenţionate toate subdiviziunile teritoriale, inclusiv Direcţia generală administrarea marilor contribuabili din cadrul IFPS despre faptul abordării obiective a ordinii privind acţiunile ce ţin de iniţierea controalelor şi evitarea cazurilor de tărăgănare a procesului de restituire a TVA, precum şi excluderea situaţiilor de examinare preferenţială a cererilor de restituire a TVA parvenite de la unul sa alt solicitant, în detrimentul celorlalţi. Pentru neadmiterea prezentării de către IFS teritoriale cu întârziere a documentelor de plată privind restituirea TVA, acestea sunt examinate zilnic şi transmise Trezoreriei de Stat spre executare fără reţinere. Verificarea respectării cadrului normativ la restituirea TVA este un obiectiv permanent în cadrul misiunilor de audit, efectuate în organele fiscale teritoriale. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 În rezultatul acțiunilor întreprinse, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat se asigură de conformitatea aplicării cadrului legal la restituirea TVA, care în cazuri excepționale depinde numai de posibilitatea organelor Ministerului Finanțelor de a acoperi sumele transmise Trezoreriei de Stat. În anul 2015 Direcția control fiscal IFS pe mun. Chişinău a fost supusă analizei la compartimentul vizavi de restituirea TVA sub aspectul conformității modului de monitorizare a respectării termenelor pentru inițierea controlului, întocmirea actului de control fiscal, examinarea dezacordului, adoptarea deciziei asupra cazului, examinarea contestațiilor pe marginea deciziilor, emiterea deciziilor pe marginea contestațiilor.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

13. să asigure emiterea unor îndrumări/explicații metodologice în sensul aplicării univoce a cadrului normativ de reglementare a procesului de restituire a TVA.

response:
de către IFPS a fost elaborată o circulară (nr.26-08/2-11/1-2698/7505)31 din 03.10.2014 „Cu privire la confirmarea organului vamal privind livrarea mărfurilor la export". Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Pentru neadmiterea prezentării de către IFS teritoriale cu întârziere a documentelor de plată privind restituirea TVA, acestea sunt examinate zilnic și transmise Trezoreriei de Stat spre executare fără reținere

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

Cerinte (5)

2.1. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare și întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor auditului în scopul asigurării conformității administrării taxei pe valoarea adăugată;

response:
Scris.IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 A fost elaborat şi aprobat prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1459 din 06.10.2014 un Plan de măsuri necesare a fi aplicate (se anexează). Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 La momentul prezentării informației (02.03.2015) au fost generalizate toate acțiunile întreprinse întru lichidarea neajunsurilor expuse în Raportul de audit. Au fost analizate și anexate documente justificative a fiecărei recomandări - pe 570 de foi.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

2.2.1. Ministerului Finanțelor, pentru informare și se cere examinarea situațiilor și oportunităților privind prezentarea propunerilor, în modul stabilit, Guvernului referitor la modificarea cadrului legal vizînd: 2.2.1. eliminarea normelor ce au admis în situații specifice formarea supraplăților nereale în sumă de 31,8 mil.lei;

response:
Scris.IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 La elaborarea şi înaintarea propunerilor de ajustare a actelor legislative şi normative în cadrul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2015, au participat şi subdiviziunile structurale de competenţă ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (sinteza propunerilor proiectului de lege se anexează). Scris.IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 Pentru eliminarea normelor ce au admis în situaţii specifice formarea supraplăţilor nereale în sumă de 31,8 mii.lei numeroase şedinţe de lucru cu participarea I.S.„Fiscservinform" şi „DAAC System Integrator" SRL, în rezultatul cărora au fost aprobate amendamentele nr.5 şi 6 la Sarcina tehnică a SIA „Contul curent al contribuabilului". Concomitent a fost aprobat planul de acţiuni privind implementarea funcţionalităţilor adiţionale ale SIA „CCC", specificate în amendamentele menţionate (se anexează). Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Serviciul Fiscal de Stat a desfăşurat mai multe şedinţe de lucru cu participarea Î.S. „Fiscservinform" şi „DAAC System Integrator" SRL, iar ca rezultat au fost elaborate şi contrasemnate de către părţile implicate amendamentele nr. 5 şi 6 la Sarcina tehnică a SIA „Contul curent al contribuabilului", (copiile actelor confirmative se anexează, Anexele nr. 8-9 (4 file)). Concomitent, se menţionează faptul că, în baza unui memorandum de înţelegere privind elaborarea funcţionalităţilor adiţionale în scopul extinderii SIA „Contul curent al contribuabilului" a fost elaborat şi contrasemnat de părţile implicate un Plan de acţiuni privind implementarea funcţionalităţilor adiţionale specificate în amendamentele menţionate, (copia memorandumului se anexează, Anexa nr. 10 (3 file)). Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Măsurile întreprinse au asigurat eliminarea diferitor situații, constatate în Raportul de audit, însă la moment continuă implementarea diferitor acțiuni specifice subiectului nominalizat. Documentele justificative respective au fost anexate la informația Ministerului Finanțelor. Scris. MF nr.08-17/183 din 20.08.2015 admiterea formării supraplăţilor la TVA nu atrage după sine modificarea Codului fiscal şi problema în cauză este soluţionată prin monitorizarea şi întreprinderea acţiunilor necesare de către Serviciul Fiscal de Stat în situaţii specifice identificate, fapt invocat în scrisoarea Ministerului Finanţelor nominalizată.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2593_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf
RO_2786_scris.MF august2015.pdf

2.2.2. înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic al facturilor fiscale a facturilor fiscale cu totalul valorii impozabile ce nu depășește 100,0 mii lei;

response:
Scris.IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 A fost elaborat Raportul „Lista agenţilor economici care eliberează pe parcursul perioadei fiscale mai mult de 10 facturi cu sume între 80,0 şi 99,999 mii lei". Pe parcurs, la această temă a fost elaborat un proiect de lege ce specifică obligaţia de înregistrare în RGEFF a facturilor fiscale, valoarea de tranzacţie al cărora începe de la 1 leu. Proiectul a fost monitorizat pentru a fi inclus în legea politicii bugetar-fiscale pe anul 2015 (vezi sinteza anexată). Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a înaintat (la etapa formulării politicii fiscale) propunerea cu privire la înregistrarea obligatorie în registrul general electronic al facturilor fiscale în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de zero lei. Propunerea menţionată a fost inclusă în proiectul de lege pentru completarea şi modificarea unor acte legislative, ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2015 (www.mf.gov.md/TranspDeciz/ProiecDeciz). însă, în rezultatul consultărilor publice cu părţile interesate şi reprezentanţii mediului de afaceri din 05.08.2014, propunerea respectivă /a fost exclusă din proiectul de lege în cauză, urmare a acceptării argumentelor aduse de către reprezentanţii mediului de afaceri şj_alternative în vederea asigurării administrării fiscale eficiente a facturilor fiscale, precum SIA „e-Factura". În contextul celor menţionate, la moment, se consideră inoportună promovarea propunerii date. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Propuneri prezentate Ministerului Finanțelor. Curtea de Conturi a fost informată prin stocul de sinteză a proiectelor anexate. Situația descrisă în informația Ministerului Finanțelor, persoana responsabilă de promovarea proiectelor înaintate

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2593_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

2.2.3. înștiințarea obligatorie și în termene proxime de către notari a organelor Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea fondatorilor;

response:
Scris.IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 Implementarea recomandării în cauză nu a fost efectuată din considerentul că, informaţia privind modificarea fondatorilor este disponibilă prin utilizarea produsului informaţional "Informaţie privind modificarea fondatorilor" din sistemul de raportare "CODFISC", informaţie prezentată de către Camera înregistrării de Stat în regim online, iar ajustarea cadrului legal în acest scop încă n-a fost asigurată. Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Idem răspunsul SFS Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Motivul se explică prin ne asigurarea ajustării cadrului legal în acest scop pentru a fi prezentată de către Camera înregistrării de Stat informația respectivă în regim online

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2593_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf

2.2.4. instituirea conturilor trezoreriale destinate taxei pe valoarea adăugată a contribuabililor, în scopul stopării evaziunilor fiscale în procesul de administrare a taxei respective;

response:
Scris.IFPS nr.26-17/13 – 292/20 din 02.03.2015 Intru efectuarea unei analize mai ample a datelor ce ţin de restituirea TVA şi întru neadmiterea cazurilor de restituire a sumelor TVA nepermise de legislaţia în vigoare, prin nr.26-15/2-14/2320/8247 din 06.11.2014 adresată LS.,,Fiscservinform" s-a solicitat modificarea borderourilor notelor de transfer/borderourilor ordinelor de plată, prin completarea acestora cu o coloană nouă, în care se va indica tipurile de livrări pentru care se acordă restituirea TVA. Urmare a solicitării prezentate, a fost implementat Clasificatorul tipurilor de livrări pentru care se acordă restituirea TVA, iar borderourile menţionate au fost modificate. Actul de lansare a modificărilor solicitate este semnat la 17.12.2014. Totodată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a intervenit către Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr.26-08/2-10/1/3510/9476 din 17.12.2014 cu solicitarea expunerii asupra subiectului în cauză. Scris.MF nr.05-02/1/02 din 24.04.2015 Clasificaţia veniturilor bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 91 din 20.10.2008 „Privind clasificaţia bugetară", prevede capitolul 115 cu paragrafele 01, 02 şi 03, în baza cărora se formează contul trezorerial pentru încasarea şi restituirea taxei pe valoarea adăugată. Structura contului trezorerial de încasări se formează în baza punctului 1, anexa nr. 1-13 din Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28.11.2005. Totodată, conform prevederilor pct. 2.3.15 din Normele metodologice nominalizate, beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări (Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inspectoratelor fiscale teritoriale şi altor organe învestite cu dreptul de acumulare, evidenţă şi control asupra veniturilor bugetelor de toate nivelurile), zilnic li se eliberează extrasele din conturile trezoreriale de încasări, la care se anexează documentele justificative ale operaţiunilor interne pe suport de hîrtie, ştampilate şi semnate de executorii trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, iar pe suport electronic se prezintă informaţia la nivel de document de plată. Scris. IFPS nr.26-27/13-837/97 din 22.06.2015 Motivul - lipsa acțiunilor adecvate din partea Ministerului Finanțelor. Scris. MF nr.08-17/183 din 20.08.2015 Conceptul privind gestionarea şi administrarea TVA doar prin conturi trezoreriale a fost examinat mai mulţi ani la rînd începînd cu mijlocul anilor 2000 atît de autorităţile naţionale, cît şi internaţionale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional. Aceştia s-au expus negativ asupra realizării conceptului, deoarece duce la înrăutăţirea activităţii agenţilor economici, inclusiv disponibilizarea mijloacelor financiare care pot fi utilizate la efectuarea investiţiilor sau altor scopuri, fapt invocat şi în scrisorile precedente la raporturile Curţii de Conturi privind auditul veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, în contextul angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, armonizarea Codului fiscal, în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată, se realizează în conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene, care la rîndul său nu reglementează conceptul privind gestionarea şi administrarea taxei pe valoarea adăugată prin conturi trezoreriale. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat poate întreprinde acţiuni de combatere a evaziunii fiscale în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată prin alte metode decît prin instituirea conturilor trezoreriale destinate impozitului respectiv.

RO_2422_scrisIFPS.pdf
RO_2593_scris.MFaprilie2015.pdf
RO_2785_scris IFPSiunie.pdf
RO_2786_scris.MF august2015.pdf