Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 46 din 25 iulie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, pentru exercițiul bugetar 2013

Numar 261-267 din data de 2014-07-25 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 5

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului sănătății, dl M.Ciocan, şefului interimar al Direcţiei Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, dl M.Moldovanu, șefului Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, dl I.Țurcanu, contabilului-şef al Direcţiei Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, dna S.Guţan, precum și a directorilor unor Instituții Medico-Sanitare Publice municipale, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, pentru exercițiul bugetar 2013.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul prevederilor art.30 alin.(4) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 20142 la Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău (în continuare – Direcția Sănătății), avînd drept obiectiv oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management financiar și control al Direcției Sănătății garantează că administrarea patrimoniului, precum și efectuarea operațiunilor financiare poartă un caracter legal și regulamentar.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.20133. Probele de audit au fost acumulate la Direcția Sănătății, cu aplicarea procedurilor de fond și evaluarea unor elemente ale controlului intern în cadrul proceselor de bază, fiind folosite diferite tehnici și metode, cum ar fi: examinarea regulamentelor și actelor normative relevante domeniului auditat, contractelor încheiate, registrelor contabile și documentelor primare; analiza, calcularea și confruntarea datelor; intervievarea și solicitarea explicațiilor de la persoanele responsabile; colectarea, după caz, a informațiilor de la terțe persoane etc.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Direcţia Sănătăţii este instituţie publică cu statut de persoană juridică, care, fiind subdiviziune a Consiliului municipal Chişinău, soluţionează un complex de probleme orientate spre menţinerea şi ameliorarea nivelului sănătăţii publice în mun. Chişinău.
Pentru realizarea activităților stabilite, ce derivă din sistemul  municipal de sănătate și din politicile statului în domeniu, Direcției Sănătății, prin decizia Consiliului municipal Chișinău din 02.04.2013, i-au fost alocate din bugetul local și din mijloace speciale resurse financiare în sumă de 37,8 mil.lei.
În anul 2013, bugetul Direcției Sănătății s-a majorat cu 10,4 mil.lei, comparativ cu anul 2012, ca urmare a sporirii (cu 9,4 mil.lei) a alocărilor direcționate la reparația capitală a subdiviziunilor curative/auxiliare ale IMSP municipale și procurarea utilajului medical pentru dotarea acestora.
Auditarea conformității administrării mijloacelor publice și gestionării patrimoniului de către Direcția Sănătății a constatat unele abateri și iregularități, determinate de controlul intern irelevant pentru aceste procese, ceea ce a determinat:
  • nerespectarea prevederilor legal-normative la: capitolul resurse umane și cheltuieli aferente; organizarea și desfășurarea achizițiilor publice;   executarea lucrărilor de reparație capitală, achitarea și recepția finală a acestora; acordarea dreptului de a beneficia de asistență medicală stomatologică gratuită; efectuarea gestionării și inventarierii patrimoniului public;
  • nedeținerea certificatelor de origine a mărfii și de calitate pentru utilajul procurat, seturile de accesorii pentru glucometre, produsele medicamentoase și produsele pentru copii;        
  • divergenţe între specificațiile componentelor utilajului contractat, achiziționat și celui pus în funcțiune;
  • nerespectarea prevederilor legale la documentarea și înregistrarea tranzacțiilor economice.

Totodată, situaţia incertă privind numirea în funcţie de şef interimar4 , acesta fiind responsabil pentru asigurarea implementării controlului financiar public intern5, poate crea unele disensiuni pentru actele emise în procesul gestionării mijloacelor publice alocate din bugetul municipal Chişinău.


Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității fondurilor publice de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, pentru exercițiul bugetar 2013,  anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău și se cere implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor și neregulilor constatate, precum și stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestora;
2.2. Consiliului municipal Chișinău, Primarului general al mun. Chișinău, pentru informare și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe, cu monitorizarea implementării recomandărilor înaintate;
2.3.        Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din mun. Chişinău în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;
2.4. Comisiilor permanente parlamentare: protecție socială, sănătate și familie; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare și documentare;
2.5. Fracțiunii Partidului Liberal Reformator, pentru informare.
3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum și despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1. – 2.2. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.61 din 11.12.2013 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 2014” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 Dispoziţia primarului general al mun. Chişinău nr.217/2-dc din 18.06.2013 „Cu privire la numirea dlui Mihai Moldovanu în funcţia de şef interimar al Direcţiei Sănătăţii” este contestată de Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat în instanţa de judecată, aceasta aflîndu-se în proces de examinare.
5 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

Recomandari (5)

1. Să revizuie organigrama/structura și Regulamentul Direcției Sănătății, în scopul racordării acestora la cadrul legal în domeniu și la modificările operate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău, cu înaintarea spre aprobare Consiliului municipal Chișinău.

response:
Scris. Nr.02-109/5688 din 01.04.2015 A fost elaborat proiectul de decizie şi înaintat spre examinare şi aprobare Consiliului municipal Chişinău (numărul de intrare CMC 509 din 01.07.2013 proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea organigramei şi a Regulamentului privind activitatea Direcţiei sănătăţii a Primăriei municipiului Chişinău" (se anexează).

RO_2451_scris.DS.pdf

2. Să descrie și să implementeze proceduri de control intern la capitolul resurse umane și cheltuieli de personal, pentru excluderea situațiilor de admitere a unor neconformități și deficiențe.

response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015 Serviciul resurse umane al Direcţiei sănătăţii este la acest moment în proces de implementare a procedurilor interne, în conformitate cu Recomandările metodice „Ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs" elaborate în baza Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l58-XVl din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public".

RO_2451_scris.DS.pdf

3. Să descrie și să implementeze proceduri de control intern la capitolul cheltuieli de întreținere și inventariere a patrimoniului gestionat, în scopul excluderii neregulilor constatate.

response:
Scris. nr.02-109/5688 din 01.04.2015 In scopul eficientizării întreţinerii şi inventarierii patrimoniului gestionat, conform recomandării nr. 3, Direcţia sănătăţii, prin intermediul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a CMC, a elaborat un proiect de decizie a CMC privind darea în locaţiune a imobilelor Direcţiei sănătăţii, care a fost aprobat de CMC la data de 13 noiembrie 2014 prin decizia nr. 9/35-2 „Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Bucureşti, 35 lit. A, lit. B (clădire separată, etajul 1) Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău", în baza căreia se prevede înregistrarea imobilelor la organul cadastral (anexată).

RO_2451_scris.DS.pdf

4. Să elaboreze o procedură clară și legală de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv celor centralizate, cu delimitarea atribuțiilor și responsabilităților, în scopul excluderii neconformităților menționate.

response:
Scris. nr.02-109/5688 din 01.04.2015 Referitor la achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii, inclusiv a celor centralizate (recomandarea nr. 4), aceasta este efectuată cu delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor, conform procedurilor legale în vigoare: Legea nr. 96 din 13.04.2007 „Privind achiziţiile publice"; Hotărîrea de Guvern nr. 1380 din 10.12.2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii", ordinul Direcţiei sănătăţii nr. 14 din 03.03.2015 „Cu privire la crearea şi modul de activitate a grupului de lucru pentru achiziţii" (se anexează)

RO_2451_scris.DS.pdf

5. Să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la înregistrarea în evidența contabilă a tranzacțiilor economice, cu neadmiterea neconformităților, asigurînd justificarea cheltuielilor efectuate.

response:
Scris. nr.02-109/5688 din 01.04.2015 au fost elaborate proceduri de control intern privind evidenţa contabilă a tranzacţiilor economice. Este elaborat de asemenea şi proiectul de decizie a CMC „Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău (se anexează).

RO_2451_scris.DS.pdf

Cerinte (3)

2.2. Consiliului municipal Chișinău, Primarului general al mun. Chișinău, pentru informare și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe, cu monitorizarea implementării recomandărilor înaintate;

response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015 Recomandările adresate Consiliului municipal Chişinău, sunt îndeplinite parţial, soluţionarea definitivă urmează a fi realizată pe parcursul anului 2015 Scris. CMC nr.02-109/5313 din 11.08.2015 Acest subiect va fi inclus pe ordinea de zi la una din ședințele următoare ale Consiliului municipal Chișinău.

RO_2451_scris.DS.pdf

2.1. Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău și se cere implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor și neregulilor constatate, precum și stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015 Recomandările adresate Consiliului municipal Chişinău, sunt îndeplinite parţial, soluţionarea definitivă urmează a fi realizată pe parcursul anului 2015

RO_2451_scris.DS.pdf

2.2. Consiliului municipal Chișinău, Primarului general al mun. Chișinău, pentru informare și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe, cu monitorizarea implementării recomandărilor înaintate;

response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015 Recomandările adresate Consiliului municipal Chişinău, sunt îndeplinite parţial, soluţionarea definitivă urmează a fi realizată pe parcursul anului 2015 Scris. CMC nr.02-109/5313 din 11.08.2015 Acest subiect va fi inclus pe ordinea de zi la una din ședințele următoare ale Consiliului municipal Chișinău.

RO_2451_scris.DS.pdf