Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.50 din 31.10.2014 privind Raportul auditului de performanță „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun.Chișinău?”

Numar nr.358-363 din data de 2014-10-31 Nr. cerinte: 9 Nr. recomandari: 16

Curtea de Conturi, în prezența viceprimarului general al mun. Chișinău, dl Nistor Grozavu; șefului adjunct al Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, dl Petru Profire; șefului Direcției Generale Finanțe a Consiliului municipal Chișinău, dna Veronica Herța; șefului Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului municipal Chișinău, dl Igor Gamrețki; șefului Direcției finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice a Ministerului Finanțelor, dl Viorel Pană; șefului Direcției organizare, sistematizare și efectuarea controlului în construcții a Inspecției de Stat în Construcții, dl Ion Barbalat; șefului Direcției Metode de Achiziții a Agenției Achiziții Publice, dna Eugenia Eni; șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc; directorului Întreprinderii municipale „Direcția Construcții Capitale” a Consiliului municipal Chișinău, dl Roman Sofroni; primarului com.Tohatin, dl Sergiu Cebotaru; primarului or. Sîngera, dl Valeriu Poiată, precum și a altor persoane responsabile din cadrul instituțiilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de performanță Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”.
Auditul de performanță a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate în baza Hotărîrii Curții de Conturi nr.60 din 11.12.20132, precum și cu Manualul adițional.
Scopul misiunii de audit a constat în evaluarea gestionării resurselor financiare, verificarea gradului de raportare a deciziilor instituționale la criteriile prestabilite de cost-eficiență, precum și impactul acestora în domeniul investițional.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:
Pornind de la aspectele evaluate aferente domeniului supus auditului și în conformitate cu procedurile aplicate, misiunea de audit a cuantificat multiple probleme de sistem, disfuncționalități instituționale și carențe generatoare de risipă a resurselor, inclusiv de subperformanță în gestiunea proiectelor investiționale.
În pofida unor acțiuni de remediere a procesului de alocare și gestiune a mijloacelor financiare publice per ansamblu, auditul public extern constată că autoritățile municipale nu au reușit să inverseze trendul descendent aferent investițiilor și nu și-au asumat plenar instituirea unui management prudențial raportat la eficiență și eficacitate. Practicile încetățenite de irosire a banului public, mai cu seamă în condiții de austeritate financiară, de (re)alocare concomitentă și în mod arbitrar a investițiilor pentru mai multe obiecte sînt încurajate în continuare. Acest „cerc vicios”, caracteristic și la scară națională, sustrage și absoarbe resurse materiale și financiare semnificative, impactul alocării acestora fiind unul contrar principiilor bunei guvernări. Printre slăbiciunile instituționale și gestiunea irelevantă, se atestă:
  • lipsa unei strategii de dezvoltare și modernizare a infrastructurii urbane, racordată la resurse sustenabile și proiecte viabile; proiecte investiționale neînsoțite de studii de (pre)fezabilitate, de oportunitate și de impact, respectiv, absența parametrilor tehnico-economici fundamentați și corelați la economicitate, eficiență și eficacitate; angajarea resurselor financiare, cu constrîngerile de rigoare, în multiple proiecte fără evaluarea și anticiparea posibilelor riscuri aferente realizării și finalizării acestora;
  • suprapuneri administrativ-funcționale și atribuții neconforme în activitatea ÎM „Direcția Construcții Capitale”, efectele exprimîndu-se printr-un management (instituțional, corporativ și financiar) defectuos, respectiv, prin politici de profil și gestiune de fonduri contrar intereselor publice;
  • administrarea imprudentă a investițiilor efectuate din contul creditelor și granturilor externe soldată cu nedebursarea în termene rezonabile a mijloacelor adiționale, consecințele fiind cheltuielile nejustificate (circa 6,6 mil.lei);
  • deficitul acut de viziuni și clauze dimensionate, din partea beneficiarilor de investiții, la elaborarea documentației de proiect, ceea ce cauzează întocmirea de către entitățile de profil a unor proiecte necalitative, iar expertizarea acestora de către organele abilitate negarantînd calitatea și sustenabilitatea proiecțiilor.
Totodată, Plenul Curții de Conturi atrage atenția autorităților din cadrul mun. Chișinău asupra neremedierii punctuale a iregularităților atestate de misiunile auditului public extern din anii 2012-2013, fapt ce denotă o atitudine iresponsabilă pentru administrarea conformă a banului public.
Curtea de Conturi, în susținerea concluziilor formulate de misiunea de audit, consideră imperios necesară o regîndire strategică a politicilor și regulilor aferente investițiilor. Astfel, în vederea depășirii situației critice și utilizării raționale a mijloacelor financiare, precum și realizării planurilor investiționale sînt necesare, cu titlu de neamînat și relevant, măsuri complexe privind: redefinirea și aprobarea strategiei investiționale a municipiului; interacțiunea conformă între entitățile responsabile, în scopul redimensionării priorităților și îmbunătățirii autentice a procesului investițional în ansamblu; revizuirea modelului actual de planificare și bugetare a cheltuielilor de capital; implementarea unui mecanism eficient de demarare-realizare a obiectivelor investiționale, precum și de angajare și gestiune a surselor de finanțare; implementarea unui sistem de control eficient la toate etapele procesului investițional, prin responsabilizarea unităților antrenate în acest proces; evaluarea, sintetizarea și deținerea informațiilor într-un sistem informațional unic al obiectivelor investiționale în curs de execuție, inclusiv privind valoarea lucrărilor efective, gradul de finisare și suportul financiar aferent.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului de performanțăNecesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului General al municipiului și primarilor orașelor/comunelor Vadul lui Vodă, Tohatin, Băcioi și Sîngera. AAPL vizate se cere:
2.1.1. să se conformeze și să implementeze, fără echivoc, recomandările conținute în Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete și exhaustive privind remedierea deficiențelor constatate, stabilirea termenelor și persoanelor responsabile;
2.1.2. să revizuiască, fără excepție, toate proiectele investiționale, iar includerea acestora în programele de dezvoltare (anuale, multianuale) în mod incontestabil să fie precedată de studiile de rigoare (de fezabilitate, oportunitate și impact), cu asigurarea/întrunirea, în acest sens, a criteriilor de eficiență și performanță;
2.1.3. Consiliului municipal Chişinău și Primarului General:
- să reactualizeze organigrama instituțională per ansamblu și statele de personal. Să revizuiască, în acest sens, și să (re)aprobe, conform competențelor delegate, regulamentele de activitate ale subdiviziunilor structurale, delimitînd clar funcțiile administrative și cele operaționale, respectiv, eliminînd suprapunerile de atribuții;
- în colaborare cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunurilor imobiliare (inclusiv a activelor în curs de execuție) dislocate pe teritoriul gestionat de AAPL de toate nivelurile; să creeze, în acest sens, un registru unic exhaustiv al bunurilor imobiliare proprietate publică locală în cadrul municipiului;
2.2. Inspecției de Stat în Construcții, pentru verificarea volumelor și construcțiilor lucrărilor executate în cadrul obiectivelor investiționale: „Organizarea zonei pietonale pe str. A. Diordița”; „Reparația capitală a str. Alecu Russo, mun. Chișinău”; ,,Instalarea compoziției sculpturale în memoria victimelor deportărilor regimului comunist, cu amenajarea complexă a scuarului existent și reconstrucția havuzului din fața Gării Feroviare”;
2.3. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind relevanța conformării politicilor publice investiționale resurselor disponibile, racordării proiectelor de dezvoltare la criteriile de economicitate, eficiență și eficacitate;
2.4. Guvernului, pentru informare și luare de atitudine, precum și pentru examinarea rezultatelor auditului în scopul evaluării slăbiciunilor instituționale generatoare de risipă și ineficiență a banului public destinat investițiilor;
2.5. Procuraturii Generale, pentru examinare conform competențelor a situațiilor constatate la obiectele ,,Instalarea compoziției sculpturale în memoria victimelor deportărilor regimului comunist, cu amenajarea complexă a scuarului existent și reconstrucția havuzului din fața Gării Feroviare” și „Organizarea zonei pietonale pe str. A. Diordița”;
2.6. Consiliului Concurenței, pentru examinare conform competențelor;
2.7. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; administrație publică și dezvoltare regională, pentru informare.
3. Se ia act că pe parcursul auditului Întreprinderea municipală „Direcția Construcții Capitale” a efectuat transmiterea la balanța primăriei or.Vadul lui Vodă a obiectivului investițional „Punctul termic la blocul locativ din str. Sf. Dumitru, 20 din or. Vadul lui Vodă”, în sumă de 0,47 mil.lei.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.3. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”.

Recomandari (16)

1.1. să reactualizeze/reaprobe Planul de dezvoltare social-economică a municipiului, inclusiv și a strategiilor investiționale racordate la principii/criterii de cost-eficiență și performanță, precum și la resurse sustenabile;

response:
- Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: Se comunică: Prin scrisoarea DGF nr. 47/08-7/5 din 15.04.2015 au fost prezentate DGERRP propuneri la planul strategic de dezvoltare social-economică a mun. Chișinău pt. anii 2016-2010 (se anexează). - Scrisoarea Direcției generale Economie, Reforme și Relații patrimoniale, CMC nr. 07-12/241 din 22.05.15 : au fost sistematizate Planurile strategice de dezvoltare social-economică a subdiviziunilor CMC şi Primăriei mun. Chişinău pentru anii 2016-2020 pentru elaborarea proiectului Reactualizarea Planului Urbanistic General al mun. Chişinău, care, după aprobare, va deveni documentul de bază pentru reactualizarea/reaprobarea Planului de dezvoltare social-economică al municipiului, inclusiv a strategiilor investiţionale; - Scrisoarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din CMC nr. 21/1483-p din 07.07.15 se comunică: *In rezultatul concursului IMP Chişinăuproiect a elaborat lucrarea Analiza PUGactual şi formarea Caietului de sarcini pentru reactualizarea acestuia. * A fost înaintat MDRC Demersul nr.06-11/519 din 02.07.2015 – se anexează * Materialele sunt perfectate pentru examinare la comisiile de ramură a CMC.

RO_2628_DR FINANTE, CMC 47-05-6-383 din 20.05.15.doc
RO_2826_directie econ, cmc 07-12-241 din 22.05.15.pdf
RO_2827_DGAURF nr. 211483-p din 07.07.15.pdf

1.2. să implementeze mecanisme exhaustive în materie de evaluări (studii de fezabilitate și impact), selectări și aprobări transparente și publice a proiectelor investiționale, asigurînd în acest sens convergența planurilor de investiții cu resursele financiare disponibile;

response:
- Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: Pentru executarea acestei rec. au fost întreprinse mai multe activități, și anume: 1.2.1 Conform dispoziţiei nr. 36-d din 30.01.2015^ la data de 03.02.2015 s-a desfăşurat audierea publică referitor la bugetul municipal Chişinău pe anul 2015, care a avut loc în incinta Primăriei municipiului Chişinău, sala de şedinţe. 1.2.2 La etapa examinării proiectului de buget municipal pe anul 2015 în comisiile de specialitate ale CMC la capitolul "Investiţii şi reparaţii capitale" consilierii au înaintat propuneri referitor la includerea obiectivelor suplimentare în programul de investiţii şi reparaţii capitale, DGF a sistematizat informaţia respectivă şi a perfectat materialele la proiectul de decizie; 1.2.3 Repartizările pe luni ale cheltuielilor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale pe anul 2015 după obiective şi beneficiari au fost verificate şi introduse în baza informaţională a MFpînă la 27.03.2015; 1.2.4 DGF, conform competenţelor, transferă mij loacele financiare solicitate (din debursări) la conturile trezoreriale ale beneficiarilor din procesul investiţional (direcţiilor din cadrul CMC) în limita mijloacelor financiare aprobate. - Suplimentar Scrisoarea DG capitale nr. 02-07/278 din 26.05.15, CMC: Obiective de importanţă interstatală, republicană, Direcţia construcţii capitale, deocamdată nu construieşte și nu sunt necesare Studii de fezabilitate/ prefezabilitate. Scrisoarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din CMC nr. 21/1483-p din 07.07.15 se comunică: se vor efectua revizuiri ale proiectelor investiţionale concomitent cu rectificarea bugetului, pînă la achiziţionarea serviciilor de proiectare.

RO_2826_directie econ, cmc 07-12-241 din 22.05.15.pdf
RO_2827_DGAURF nr. 211483-p din 07.07.15.pdf
RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf

1.3. să asigure implementarea procedurilor punctuale de control intern, care să garanteze respectarea cadrului legal-normativ la toate etapele procesului de planificare a investițiilor capitale, responsabilitatea managerială și anticiparea riscurilor pasibile impactului de ineficiența și ineficacitate;

response:
Scrisoarea DG transport public și căi de comunicații nr. 05-2-3622 din 10.06.2015, CMC: Au fost stabilite priorităţi în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor capitale. Sunt incluse în lista prioritară obiectivele cu suport financiar, ce întrunesc criterii de interes public. Suplimentar Scrisoarea DG capitale 02-07/278 nr. 26.05.15 din, CMC: La toate etapele al procesului de planificare a investiţiilor capitale se asigură control intern, permanent se conlucrează cu responsabilii tehnici, care patronează fiecare obiectiv inclus în planul investiţiilor capitale. Riscurile impactului de ineficienţă/ineficacitate Direcţia le anticipează în măsura posibilităţii. - Scrisoarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din CMC nr. 21/1483-p din 07.07.15: Prin ordinul DGAURF nr.ll din 02.12.2014 a fost creat grupul de lucru pentru achiziţii – se anexează; Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru obiectivele incluse în planul tematic a direcţiei prin anexa nr.24 la decizia CMC nr.1/3 din 17.03.2015 după aprobarea Studiilor de oportunitate şi impact.

RO_2827_DGAURF nr. 211483-p din 07.07.15.pdf
RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2833_Dir. gen transport public si cai de comunic. nr. 05-2-3622 din 10.06.15.pdf

1.4. să redefinească și să delimiteze drepturile și obligațiile beneficiarilor finali, persoanelor responsabile de supravegherea tehnică a lucrărilor de proiectare și de (re)construcție (ÎM „DCC”, DGTPCC etc.) și ale finanțatorului lucrărilor;

response:
Scrisoarea DG transport public și căi de comunicații nr. 05-2-3622 din 10.06.2015, CMC: Au fost actualizate fişele de post. Frecventarea cursurilor de perfecţionarea şi recalificare a cadrelor. Suplimentar Scrisoarea DG capitale nr. 02-07/278 din 26.05.15, CMC: Redefinirea, delimitarea drepturilor şi obligaţiunile beneficiarilor finali nu ţine de competenţa Direcţiei construcţii capitale.

RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2833_Dir. gen transport public si cai de comunic. nr. 05-2-3622 din 10.06.15.pdf

1.1. să reactualizeze/reaprobe Planul de dezvoltare social-economică a municipiului, inclusiv și a strategiilor investiționale racordate la principii/criterii de cost-eficiență și performanță, precum și la resurse sustenabile;

response:
Recomandare nr. 1: Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: Se comunică: Prin scrisoarea DGF nr. 47/08-7/5 din 15.04.2015 au fost prezentate DGERRP propuneri la planul strategic de dezvoltare social-economică a mun. Chișinău pt. anii 2016-2010 (se anexează).

RO_2628_DR FINANTE, CMC 47-05-6-383 din 20.05.15.doc
RO_2826_directie econ, cmc 07-12-241 din 22.05.15.pdf
RO_2827_DGAURF nr. 211483-p din 07.07.15.pdf

1.2. să implementeze mecanisme exhaustive în materie de evaluări (studii de fezabilitate și impact), selectări și aprobări transparente și publice a proiectelor investiționale, asigurînd în acest sens convergența planurilor de investiții cu resursele financiare disponibile;

response:
- Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: Pentru executarea acestei rec. au fost întreprinse mai multe activități, și anume: 1.2.1 Conform dispoziţiei nr. 36-d din 30.01.2015^ la data de 03.02.2015 s-a desfăşurat audierea publică referitor la bugetul municipal Chişinău pe anul 2015, care a avut loc în incinta Primăriei municipiului Chişinău, sala de şedinţe. 1.2.2 La etapa examinării proiectului de buget municipal pe anul 2015 în comisiile de specialitate ale CMC la capitolul "Investiţii şi reparaţii capitale" consilierii au înaintat propuneri referitor la includerea obiectivelor suplimentare în programul de investiţii şi reparaţii capitale, DGF a sistematizat informaţia respectivă şi a perfectat materialele la proiectul de decizie; 1.2.3 Repartizările pe luni ale cheltuielilor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale pe anul 2015 după obiective şi beneficiari au fost verificate şi introduse în baza informaţională a MFpînă la 27.03.2015; 1.2.4 DGF, conform competenţelor, transferă mij loacele financiare solicitate (din debursări) la conturile trezoreriale ale beneficiarilor din procesul investiţional (direcţiilor din cadrul CMC) în limita mijloacelor financiare aprobate. - Suplimentar Scrisoarea DG capitale nr. 260515 din 02-07/278, CMC: Obiective de importanţă interstatală, republicană, Direcţia construcţii capitale, deocamdată nu construieşte și nu sunt necesare Studii de fezabilitate/ prefezabilitate. Scrisoarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din CMC nr. 21/1483-p din 07.07.15 se comunică: se vor efectua revizuiri ale proiectelor investiţionale concomitent cu rectificarea bugetului, pînă la achiziţionarea serviciilor de proiectare.

RO_2628_DR FINANTE, CMC 47-05-6-383 din 20.05.15.doc
RO_2827_DGAURF nr. 211483-p din 07.07.15.pdf
RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf

1.3. să asigure implementarea procedurilor punctuale de control intern, care să garanteze respectarea cadrului legal-normativ la toate etapele procesului de planificare a investițiilor capitale, responsabilitatea managerială și anticiparea riscurilor pasibile impactului de ineficiența și ineficacitate;

response:
Scrisoarea DG transport public și căi de comunicații nr. 05-2-3622 din 10.06.2015, CMC: Au fost stabilite priorităţi în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor capitale. Sunt incluse în lista prioritară obiectivele cu suport financiar, ce întrunesc criterii de interes public. Suplimentar Scrisoarea DG capitale nr. 260515 din 02-07/278, CMC: La toate etapele al procesului de planificare a investiţiilor capitale se asigură control intern, permanent se conlucrează cu responsabilii tehnici, care patronează fiecare obiectiv inclus în planul investiţiilor capitale. Riscurile impactului de ineficienţă/ineficacitate Direcţia le anticipează în măsura posibilităţii. - Scrisoarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din CMC nr. 21/1483-p din 07.07.15: Prin ordinul DGAURF nr.ll din 02.12.2014 a fost creat grupul de lucru pentru achiziţii – se anexează; Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru obiectivele incluse în planul tematic a direcţiei prin anexa nr.24 la decizia CMC nr.1/3 din 17.03.2015 după aprobarea Studiilor de oportunitate şi impact.

RO_2827_DGAURF nr. 211483-p din 07.07.15.pdf
RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2833_Dir. gen transport public si cai de comunic. nr. 05-2-3622 din 10.06.15.pdf

1.4. să redefinească și să delimiteze drepturile și obligațiile beneficiarilor finali, persoanelor responsabile de supravegherea tehnică a lucrărilor de proiectare și de (re)construcție (ÎM „DCC”, DGTPCC etc.) și ale finanțatorului lucrărilor;

response:
Scrisoarea DG transport public și căi de comunicații nr. 05-2-3622 din 10.06.2015, CMC: Au fost actualizate fişele de post. Frecventarea cursurilor de perfecţionarea şi recalificare a cadrelor. Suplimentar Scrisoarea DG capitale nr. 02-07/278 din 26.05.15, CMC: Redefinirea, delimitarea drepturilor şi obligaţiunile beneficiarilor finali nu ţine de competenţa Direcţiei construcţii capitale.

RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2833_Dir. gen transport public si cai de comunic. nr. 05-2-3622 din 10.06.15.pdf

1.5. să examineze oportunitatea contractării unei instituții/companii independente, cu experiență în evaluare și monitorizare, în vederea revizuirii, dezvoltării și adaptării PUG și PAT la noile condiții economice, sociale și tehnice, precum și asigurării elaborării unor rapoarte anuale privind stadiul implementării acestora;

response:
Scrisoarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din CMC nr. 21/1483-p din 07.07.15: - Prezentarea Primăriei mun. Chişinău a rapoartelor anuale privind nivelul de îndeplinire a prevederilor PAT şi PUG reactualizat. Oportunitatea contractării unei instituţii sau companii independente, cu experienţă în evaluare şi monotorizare, în vederea revizuirii, dezvoltării şi adaptării PAT şi PUG la noile condiţii.

1.6. de comun cu entitățile implicate în realizarea investițiilor, să asigure un mecanism eficient de identificare și monitorizare a tuturor surselor de finanțare a investițiilor capitale, cu asigurarea unei evidențe conforme a acestora și excluderea cheltuielilor ineficiente la contractarea creditelor;

response:
Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: 1.6.1 Regulamentul şi organigrama DGF au fost elaborate, dar nu au fost aprobate de Consiliul municipal Chişinău. Fişele de post, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă au fost aprobate la 27.01.2015. 1.6.2 Conform Legii nr. 181 din 25.07.2014, cheltuielile întru onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat/unităţii administrativ-teritoriale au calitate de plăţi prioritare, respectiv DGF efectuează plăţile către creditorii externi în strictă conformitate cu clauzele contractelor încheiate şi aprobate. -Concomitent, Secția datorii și angajamente financiare își desfășoară activitatea privindîntocmirea și prezentarea trimestrială, semestrială și anuală a RF. 1.6.3 DGF prezintă MF informația referitor la valorificarea mijloacelor financiare destinate investițiilor și reparațiilor capitale pt fiecare investiție.

RO_2837_DR FINANTE, CMC 47-05-6-383 din 20.05.15.pdf

1.7. să elaboreze și aprobe modul și prioritățile de finalizare a construcțiilor în curs de execuție, asigurînd gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate în aceste scopuri.

response:
Suplimentar Scrisoarea DG construcții capitale nr. 02-07/278 din 26.05.15, CMC: Modul şi priorităţile de finalizare a construcţiilor în curs de execuţie nu are sens de elaborat şi nu ţine de competenţa Direcţiei construcţii capitale. Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: 1.7.1 Regulamentul intern privind modul de finanțare a cheltuielilor și investițiilor capitale prevăzute în bugetul mun. Chișinău a fost aprobat de șeful DG Finanțe la data de 04.12.2014 (se anexează). 1.7.2 La 07-08 aprilie 2015 a avut loc seminarul cu contabilii-şefi ai instituţiilor bugetare, primăriilor oraşelor, comunelor (satelor) din subordinea municipiului Chişinău, s-a menţionat că la întocmirea listelor cu obiectivele de investiţii capitale se pune drept scop selectarea obiectivelor prioritare, concentrarea resurselor financiare în scopul finalizării şi dării în exploatare a obiectivelor cu un grad înalt de finalizare începute în anii precedenţi, precum şi continuarea obiectivelor cu un grad înalt de finalizare, anterior prevăzute în programele investiţionale. Totodată, au fost informaţi şi despre modul de finanţare şi evidenţă a investiţiilor şi reparaţiilor capitale în conformitate cu ordinul Ministrului Finanţelor nr. 148 din 27.10.2014. 1.7.3 Prin ordinul DGF nr. 19 din 30.01.2015 au fost reactualizate procesele referitor la modul de finanţare şi raportare a cheltuielilor la capitolul „Investiţii şi reparaţii capitale" (se anexează).

RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2837_DR FINANTE, CMC 47-05-6-383 din 20.05.15.pdf

2.1. să dispună elaborarea dosarelor pentru fiecare obiect investițional, în conformitate cu prevederile regulamentare, totodată asigurînd înregistrarea dreptului de proprietate asupra acestora, determinarea beneficiarului final și a resurselor necesare pentru finalizarea obiectivului, analiza eficienței investiției după darea în exploatare a obiectivului (post-implementare), precum și generalizarea acestor informații într-un sistem informațional unic (municipal);

response:
Scrisoarea Direcției generale Economie, Reforme și Relații patrimoniale, CMC nr. 07-12/241 din 22.05.15 : Conform legislaţiei în vigoare listele bunurilor imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale administrate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul de nivelul al doilea servesc temei pentru înregistrarea primară a bunurilor respective în registrul bunurilor imobile. Listele sus- menţionate se întocmesc în baza inventarierii bunurilor proprietate publică, cere conform art. 10l din Legea privind administrarea şi deratizarea proprietăţii publice, legiuitorul a prevăzut faptul că, Guvernul va stabili modul şi termenele inventarierii şi delimitării de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a bunurilor imobile proprietate publică. Suplimentar prin Scrisoarea DG transport public și căi de comunicații nr. 05-2-3622 din 10.06.2015, CMC, se anunță CC că: La fiecare obiect de reparaţie şi construcţie capitală este colectată toată documentaţia de execuţie a lucrărilor conform legislaţiei în vigoare. Suplimentar prin Scrisoarea DG construcții capitale nr. 02-07/278 din 26.05.15, CMC, se anunță CC că: Î.M. „Direcţia construcţii capitale" întocmeşte şi păstrează dosarele achiziţiilor publice conform Regulamentului. Resursele necesare pentru finalizarea obiectivului se determină prin Decizia Consiliului municipal Chişinău la propunerea Direcţiei construcţii capitale de comun acord cu Direcţia generală finanţe în temeiul Legii.

RO_2826_directie econ, cmc 07-12-241 din 22.05.15.pdf
RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2833_Dir. gen transport public si cai de comunic. nr. 05-2-3622 din 10.06.15.pdf

2.2. să asigure elaborarea și implementarea procedurilor de control intern aferente (re)evaluării activelor în curs de execuție, inventarierii periodice a acestora, înregistrării regulamentare a drepturilor patrimoniale, transmiterii la balanța beneficiarilor finali a obiectivelor finalizate.

response:
prin Scrisoarea DG transport public și căi de comunicații nr. 05-2-3622 din 10.06.2015, CMC, se anunță CC că: Se efectuează inventarierea obiectivelor în curs de execuţie. Suplimentar prin Scrisoarea DG construcții capitale nr. 02-07/278 din 26.05.15, CMC, se anunță CC că: După finalizarea obiectivelor noi Direcţia construcţii capitale înregistrează dreprutile patrimoniale la organele cadastrale cu transmiterea ulterioară la balanţa beneficiarilor finali. Dreptul de proprietate beneficiarii finali repetat înregistrează obiectivele finalizate la organele cadastrale. Pe parcursul anului financiar, prin intermediul responsabililor tehnici, la obiectivele care sunt în stadiul de construcţie, permanent se supun controlului. Obiectivele se supun reevaluării în caz de depistare a volumelor suplimentare de lucrări, schimbarea preţurilor la componentele preţurilor de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac parte obiectul contractului. Ajustarea periodică a valorii contractului se permite în caz de executarea lucrărilor în termen mai mare de un an.

RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2833_Dir. gen transport public si cai de comunic. nr. 05-2-3622 din 10.06.15.pdf

1.5. să examineze oportunitatea contractării unei instituții/companii independente, cu experiență în evaluare și monitorizare, în vederea revizuirii, dezvoltării și adaptării PUG și PAT la noile condiții economice, sociale și tehnice, precum și asigurării elaborării unor rapoarte anuale privind stadiul implementării acestora;

response:
Scrisoarea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din CMC nr. 21/1483-p din 07.07.15: - Prezentarea Primăriei mun. Chişinău a rapoartelor anuale privind nivelul de îndeplinire a prevederilor PAT şi PUG reactualizat. Oportunitatea contractării unei instituţii sau companii independente, cu experienţă în evaluare şi monotorizare, în vederea revizuirii, dezvoltării şi adaptării PAT şi PUG la noile condiţii.

RO_2827_DGAURF nr. 211483-p din 07.07.15.pdf

1.6. de comun cu entitățile implicate în realizarea investițiilor, să asigure un mecanism eficient de identificare și monitorizare a tuturor surselor de finanțare a investițiilor capitale, cu asigurarea unei evidențe conforme a acestora și excluderea cheltuielilor ineficiente la contractarea creditelor;

response:
Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: 1.6.1 Regulamentul şi organigrama DGF au fost elaborate, dar nu au fost aprobate de Consiliul municipal Chişinău. Fişele de post, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă au fost aprobate la 27.01.2015. 1.6.2 Conform Legii nr. 181 din 25.07.2014, cheltuielile întru onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat/unităţii administrativ-teritoriale au calitate de plăţi prioritare, respectiv DGF efectuează plăţile către creditorii externi în strictă conformitate cu clauzele contractelor încheiate şi aprobate. -Concomitent, Secția datorii și angajamente financiare își desfășoară activitatea privindîntocmirea și prezentarea trimestrială, semestrială și anuală a RF. 1.6.3 DGF prezintă MF informația referitor la valorificarea mijloacelor financiare destinate investițiilor și reparațiilor capitale pt fiecare investiție.

RO_2837_DR FINANTE, CMC 47-05-6-383 din 20.05.15.pdf

1.7. să elaboreze și aprobe modul și prioritățile de finalizare a construcțiilor în curs de execuție, asigurînd gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate în aceste scopuri.

response:
Suplimentar Scrisoarea DG construcții capitale nr. 02-07/278 din 26.05.15, CMC: Modul şi priorităţile de finalizare a construcţiilor în curs de execuţie nu are sens de elaborat şi nu ţine de competenţa Direcţiei construcţii capitale. Scrisoarea Direcției Generale Finanțe din CMC nr. 47/05-6/383 din 20.05.2015: 1.7.1 Regulamentul intern privind modul de finanțare a cheltuielilor și investițiilor capitale prevăzute în bugetul mun. Chișinău a fost aprobat de șeful DG Finanțe la data de 04.12.2014 (se anexează). 1.7.2 La 07-08 aprilie 2015 a avut loc seminarul cu contabilii-şefi ai instituţiilor bugetare, primăriilor oraşelor, comunelor (satelor) din subordinea municipiului Chişinău, s-a menţionat că la întocmirea listelor cu obiectivele de investiţii capitale se pune drept scop selectarea obiectivelor prioritare, concentrarea resurselor financiare în scopul finalizării şi dării în exploatare a obiectivelor cu un grad înalt de finalizare începute în anii precedenţi, precum şi continuarea obiectivelor cu un grad înalt de finalizare, anterior prevăzute în programele investiţionale. Totodată, au fost informaţi şi despre modul de finanţare şi evidenţă a investiţiilor şi reparaţiilor capitale în conformitate cu ordinul Ministrului Finanţelor nr. 148 din 27.10.2014. 1.7.3 Prin ordinul DGF nr. 19 din 30.01.2015 au fost reactualizate procesele referitor la modul de finanţare şi raportare a cheltuielilor la capitolul „Investiţii şi reparaţii capitale" (se anexează).

RO_2830_dir constr capitale 02-07-278 din 26.05.15.pdf
RO_2837_DR FINANTE, CMC 47-05-6-383 din 20.05.15.pdf

Cerinte (9)

2.3. pentru informare și luare de atitudine privind relevanța conformării politicilor publice investiționale resurselor disponibile, racordării proiectelor de dezvoltare la criteriile de economicitate, eficiență și eficacitate;

response:
Scrisoarea MF nr. 05-02/1/04 din 04.06.2015 Informația din scrisoare se face referință la Legile auditate anterior de echipa de audit, și anume 1.) Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 și 2.) Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. De asemenea se face eferință la Hotărîrea Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investiţiile capitale publice" prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la investiţiile capitale publice. Și conform punctului 3 al Regulamentului dat, pentru proiectele de investiţii capitale, exclusiv din bugetele locale, autorităţile publice locale, stabilesc proceduri proprii de pregătire, aprobare, implementare şi monitorizare a proiectelor de investiţii capitale. Astfel, în contextul celor expuse, Primăria municipiului Chişinău urmează să racordeze toate propunerile de investiţii capitale, reieşind din programele aprobate.

RO_2627_MF 05-02-1-04 din 04.06.15.pdf

2.1.1. să se conformeze și să implementeze, fără echivoc, recomandările conținute în Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete și exhaustive privind remedierea deficiențelor constatate, stabilirea termenelor și persoanelor responsabile;

response:
Cerința nr. 2.1.1 Scrisoarea Primăriei mun. Chișinău nr. 04-109/8488 din 22.05.2015: În scopul executării cerințelor expuse în Raportul de audit, prin dispoziția nr. 1264-d din 10.12.2014 au fost stabilite responsabilități concrete conducătorilor entităților supuse auditării. Conform pct. 2 al dispoziției respective, managerii urmează să perfecteze individual planuri de acțiuni privind implementarea recomandărilor și să prezinte Curții de Conturi şi Primăriei municipiului Chişinău informația privind măsurile întreprinse întru remedierea deficiențelor constatate şi modul de implementare a recomandărilor, până la 20.05.2015. (Se anexează)

RO_2623_primaria 04-109-8488 din 22.05.15.pdf

2.1.3. Consiliului municipal Chișinău și Primarului General: - să reactualizeze organigrama instituțională per ansamblu și statele de personal. Să revizuiască, în acest sens, și să (re)aprobe, conform competențelor delegate, regulamentele de activitate ale subdiviziunilor structurale, delimitînd clar funcțiile administrative și cele operaționale, respectiv, eliminînd suprapunerile de atribuții; - în colaborare cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunurilor imobiliare (inclusiv a activelor în curs de execuție) dislocate pe teritoriul gestionat de AAPL de toate nivelurile; să creeze, în acest sens, un registru unic exhaustiv al bunurilor imobiliare proprietate publică locală în cadrul municipiului;

2.1.2. să revizuiască, fără excepție, toate proiectele investiționale, iar includerea acestora în programele de dezvoltare (anuale, multianuale) în mod incontestabil să fie precedată de studiile de rigoare (de fezabilitate, oportunitate și impact), cu asigurarea/întrunirea, în acest sens, a criteriilor de eficiență și performanță;

response:
Scrisoarea Primăria mun. Chișinău nr. 01-108/491 din 01.09.15: Primăria mun. Chișinău a s-a adresat către MF și MDRC să examineze suplimentar pentru ce obiective se elaborează studiile de fezabilitate și se susține propunerea de modificare a HG 1029 din 19.12.13 ” Cu privire la investiţiile capitale publice „, conform scrisorii Primariei mun. Ch. Și anume excluderea efectuării studiilor de fezabilitate (se anexează). Rezultă că studiile de fezabilitate se vor elabora după modificarea HG.

RO_2838_Municipi Chisinau nr. 02-108-491 din 01.09.15.pdf

2.2. pentru verificarea volumelor și construcțiilor lucrărilor executate în cadrul obiectivelor investiționale: „Organizarea zonei pietonale pe str. A. Diordița”; „Reparația capitală a str. Alecu Russo, mun. Chișinău”; ,,Instalarea compoziției sculpturale în memoria victimelor deportărilor regimului comunist, cu amenajarea complexă a scuarului existent și reconstrucția havuzului din fața Gării Feroviare”;

RO_2626_ISC nr. 903-i-4 din 27.05.15.pdf

2.1.2. să revizuiască, fără excepție, toate proiectele investiționale, iar includerea acestora în programele de dezvoltare (anuale, multianuale) în mod incontestabil să fie precedată de studiile de rigoare (de fezabilitate, oportunitate și impact), cu asigurarea/întrunirea, în acest sens, a criteriilor

response:
Scrisoarea Prim. Bacioi nr. 02/1-37/1120 din 02.07.15: Deficienţe sau constatat la două obiective investiţionale supuse auditării şi anume: - reparaţia capitală a Grădiniţei creşă nr. 140 din comuna Băcioi; - reparaţia capitală a terenului sportiv din comuna Băcioi, unde sa depistat modificarea termenelor de executare a lucrărilor, cît şi tergiversarea termenului de executare a lucrărilor, lipsa unei strategii de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii urbane, racordată ia resurse sustenabile şi proiecte viabile, lipsa de studii de fezabilitate, oportunitate şi de impact. Totodată aducem la cunoştinţă, că lucrările de reparaţie la obiectivele enumerate sunt indeplinite în raport de 50% la grădiniţa creşă nr.140 şi 80% la tenenul sportiv, fmanţatea a fost efectuată conform proceselor verbale de recepţie a lucrărilor de reparaţie capitală şi facturilor fiscale prezentate de agenţii economici. Menţionăm, că în activitatea sa pe viitor APL va ţine cont de recomandările expuse în pct.2.1.1 şi 2.1.2 din Hotărîrea nr.50 din 31.10.2014 şi nu va admite deficienţe în gestionarea resurselor financiare publice, va revizui toate proiectele investiţionale, iar includerea lor în programele de dezvoltare anuale, miltianuale vor fi precedate de studiile de fezabilitate, oportunitate şi impact.

RO_2841_Primaria com. Bacioi nr. 02-1-37-1120 din 02.07.15.pdf

2.1.2. să revizuiască, fără excepție, toate proiectele investiționale, iar includerea acestora în programele de dezvoltare (anuale, multianuale) în mod incontestabil să fie precedată de studiile de rigoare (de fezabilitate, oportunitate și impact), cu asigurarea/întrunirea, în acest sens, a criteriilor

response:
Scrisoarea Consiliu Comunal Tohatin nr. 137 din 07.05.2015: Se aduce la cunoștință că lucrările de reparaţie a obiectivelor enumărate mai sus sunt finanţate, fiind întocmite şi procese-verbale de recepţie finală respective. Totodată, se menţionează, că APL va ţine cont de recomandările expuse în pct.2.1.1 şi 2.1.2 din I lotărîrea nr.50 din 3 1.10.2014 în activitatea sa pe viitor şi nu va mai admite.

RO_2840_Consiliu Tohatin, 137 din 07.05.2015.pdf

2.1.2. să revizuiască, fără excepție, toate proiectele investiționale, iar includerea acestora în programele de dezvoltare (anuale, multianuale) în mod incontestabil să fie precedată de studiile de rigoare (de fezabilitate, oportunitate și impact), cu asigurarea/întrunirea, în acest sens, a criteriilor

2.1.2. să revizuiască, fără excepție, toate proiectele investiționale, iar includerea acestora în programele de dezvoltare (anuale, multianuale) în mod incontestabil să fie precedată de studiile de rigoare (de fezabilitate, oportunitate și impact), cu asigurarea/întrunirea, în acest sens, a criteriilor

response:
Scrisoarea Consiliu orasenesc Vadul lui Vodă nr. 05-5/522 din 29.06.15: Conform contractului nr.10 din 26 ianuarie 2012 privind achiziţia serviciilor de proiectare a lucrărilor a fost încheiat contract cu Institutul de Proiectări de Stat "Iprocom", privind elaborarea documentaţiei de proiect "Reparaţia străzilor din or. Vadul lui Vodă" (str. Unirii, Miron Costin, Voluntarilor, Tineretului, Cantemir). Documentaţia de proiect elaborată constituia: memoriu explicativ, proiect de execuţie şi documentaţia de deviz, în care este şi formularul 1 "Lista cu cantităţile de lucrări" în care erau calculate toate volumele de lucrări necesare pentru executarea lucrărilor. Această documentaţie de proiect a fost transmisă Direcţiei Construcţii Capitale a municipiului Chişinău, care şi au pregătit documentaţia de licitaţie împreună cu "Lista cu cantităţile de lucrări". în conformitate cu decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.3/2 din 27.04.2012 s-a inclus in Programul de finanţare a investiţiilor pentru anul 2012 obiectul „Construcţia drumului în cartierul locativ nou pe străzile M.Costin, Tineretului, D.Cantemir, G.Asachi, A.Onica, Voluntarilor din oraşul Vadul lui Vodă", la care beneficiar şi responsabil de verificarea lucrărilor de construcţie a fost Direcţia Construcţii Capitale municipiul Chişinău. Referitor la transmiterea în proprietatea primăriei or. Vadul lui Vodă a "Punctului termic la blocul locativ din str. Sf. Dumitru 20 din or. Vadul lui Vodă" Direcţia Construcţii Capitale municipiul Chişinău, urma să perfecteze actele respective de predare-primire a punctului termic. Insă pînă la moment aceste acte nu au fost perfectate, din care motiv nu a fost efectuată predarea-primirea obi^rnlui nientibhât şi nu este luată la evidenţa contabilă a primăriei or. Vadul lui Vodă.

RO_2839_Vadul lui Voda nr. 05-5-522 din 29.09.15.pdf