Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.53 din 26 noiembrie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Taraclia pe anul 2013

Numar 372-384 din data de 2014-11-26 Nr. cerinte: 19 Nr. recomandari: 52

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Taraclia, dl Feodor Truhanov, reprezentantului Guvernului în teritoriu, dl Andrei Uzunov, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Taraclia, dl Ion Nicolau, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc, contabilului-șef al Direcției finanțe a Consiliului raional Taraclia, dna Natalia Cavlac, şi primarilor: or. Taraclia, dl Serghei Filippov, or. Tvardița, dl Ion Jeleapov, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Taraclia pe anul 2013.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit al Curţii de Conturi pe anul 2014, avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Taraclia a prevederilor legal-normative în procesul bugetar; verificarea corespunderii procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor/taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare cadrului normativ şi analitic; evaluarea conformităţii administrării şi asigurării integrității patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme de audit, puse în aplicare prin hotărîrea Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, a rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării și a registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; prin observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din entităţile supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare – CR) şi ale preşedintelui raionului, actele autorităților deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice din raionul Taraclia privind managementul financiar nu au întrunit întocmai rigorile de conformitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind admise unele abateri şi nereguli. De asemenea, se relevă un șir de slăbiciuni instituționale și o preocupare inadecvată a factorilor responsabili și decizionali din cadrul AAPL în anticiparea și diminuarea efectelor generatoare de iregularități și indisciplină în administrarea resurselor și fondurilor publice. Aceste disfuncționalități, în consecință, influenţează negativ dezvoltarea socioeconomică a UAT în ansamblu. Sintetizînd constatările expuse în Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă următoarele.
 • În perioada supusă auditării, AAPL din raion nu au identificat şi nici evaluat potenţialul economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea şi prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT (de nivelul I şi nivelul II) din raion, cu evitarea disproporţiilor şi inegalităţilor în stabilirea raporturilor cu bugetul de stat. Totodată, autoritatea financiară nu a aplicat exigenţele de profil pentru fundamentarea proiecţiilor fiscal-bugetare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi cu autorităţile fiscale, statistice şi cadastrale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare fiind redus şi gradul de responsabilitate atribuit Direcţiei finanţe prin atribuţiile funcţional-instituţionale care-i revin. Neasigurarea instrumentelor analitice şi deficienţele cadrului metodologic au avut ca rezultat diminuarea propunerilor de venituri la buget și, respectiv, necolectarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de pînă la 1,5 mil.lei.
O rezervă nevalorificată la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2013, au însumat 2,9 mil.lei.
 • Managementul cheltuielilor bugetare a fost afectat de unele abateri de la cadrul regulator, care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, această situație fiind determinată de neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern3. Astfel, se menţionează:
 • valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare privind acest domeniu, care au condiţionat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 8,2 mil.lei;
 • neconformarea la cadrul de proceduri regulamentare şi principiului de transparenţă în procesul achiziţiilor publice;
 • nerespectarea normelor financiare aferente alimentației copiilor în instituțiile preșcolare, fiind diminuate alocațiile bugetare pentru această destinație (0,2 mil.lei).
 • Activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) în vederea asigurării conformității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
 • neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare în valoare de 71,7 mil.lei şi terenurilor cu suprafaţa de 12,3 mii ha;
 • raportarea neautentică a situațiilor patrimoniale ca urmare a diminuării (cu 1,6 mil.lei) și majorării (cu 50,5 mil.lei) valorii patrimoniului public la unele AAPL;
 • înregistrarea neconformă a tranzacţiilor de vînzare-cumpărare și arendă a terenurilor, precum și necontabilizarea creanțelor din aceste operațiuni în sumă de 2,7 mil.lei.
 • Atît AAPL (ca fondatori), cît și administratorii întreprinderilor municipale nu au manifestat respect și prudență privind implementarea sistemelor de management corporativ şi financiar, gestiunea economică nefiind axată pe rezultate și eficiență a fondurilor materiale/financiare administrate. Drept rezultat, auditul a identificat multiple slăbiciuni instituționale, exprimate prin:
 • neelaborarea principiilor de gestiune economică și a indicatorilor bazați pe rezultate, inclusiv de cost-eficiență, în sectorul prestării serviciilor publice;
 • neasigurarea evidenţei conforme a patrimoniului public transmis de către AAPL din raion în gestiune economică întreprinderilor municipale şi instituțiilor medico-sanitare publice în sumă totală de 160,5 mil.lei;
 • neîntreprinderea măsurilor de către AAPL privind redresarea situației economico-financiare precare a entităților fondate, acestea acumulînd pierderi de 5,6 mil.lei.
 • Managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării şi ţinerii evidenţei contabile, precum şi raportarea situaţiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea bunurilor materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii lor, ca urmare fiind raportate eronat situaţiile financiare şi patrimoniale.
 • Neîntreprinderea măsurilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor de audit ale Curții de Conturi4, exprimate prin neînregistrarea în evidența contabilă a bunurilor edificate din mijloacele unui grant în valoare de 15,6 mil.lei.
Abaterile de la cadrul legal-normativ elucidate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă în mare măsură gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Taraclia pe anul 2013, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Taraclia, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Taraclia, Tvardița, Albota de Jos, Albota de Sus, Aluatu, Balabanu, Budăi, Cairaclia, Cealîc, Corten, Musaitu, Novosiolovca, Valea Perjei, Vinogradovca și Salcia şi se cere:
2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;
2.1.2. preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile de resort, să asigure implementarea unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale în scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicării rigorilor şi instrumentelor de control intern;
2.2. Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii AAPL de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Taraclia ce ţine de identificarea și evaluarea bazei de impozitare aferente formării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare, precum şi privind necesitatea elaborării și implementării unor norme/reguli specifice pentru asigurarea evidenţei contabile a terenurilor publice și a tranzacțiilor economice cu acestea;
2.4. Guvernului, pentru elaborarea mecanismului și identificarea mijloacelor financiare în vederea punerii în aplicare a cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/înregistrare a patrimoniului public gestionat de către AAPL;
2.5. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.6. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfăşurării misiunii de audit, AAPL, instituţiile publice și întreprinderile fondate au contabilizat patrimoniul transmis în gestiunea instituțiilor medico-sanitare publice şi întreprinderilor municipale în sumă totală de 187,6 mil.lei; au reflectat regulamentar în evidenţa contabilă activele AAPL şi ale instituţiilor publice în sumă totală de 36,3 mil.lei; au exclus din evidenţa contabilă clădirea școlii sportive privatizată (0,8 mil.lei); au înregistrat la OCT Taraclia bunuri imobile în valoare de 13,9 mii lei și 85,25 ha terenuri proprietate publică.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.2. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
3 Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.
4 Hotărîrea Curții de Conturi nr.63  din  06.10.2011 „Privind Raportul auditului performanţei „Au fost realizat obiectivele Proiectului Energetic II în condiţiile de utilizare eficientă şi eficace a surselor financiare?”.

Recomandari (52)

1. să asigure conlucrarea între subdiviziunile Consiliului raional, inclusiv DF, Secţia economie, autorităţile fiscale şi cadastrale, privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării şi evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (nivelul I şi nivelul II), care constituie obiect al impozitării.

response:
Au fost organizate întruniri cu toate subdiviziunile consiliului raional, în cadrul căreia a fost menționată necesitatea asigurării conlucrării acestora în scopul crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării şi evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (nivelul I şi nivelul II), care constituie obiect al impozitării.

2. DF, în conlucrare cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

3. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi.

4. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

4. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

4. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

response:
Terenul (0,2043 ha) a fost transmis din proprietate publica în proprietate privată. Au fost revizuite contractele de arenda a bunurilor, după caz, întocmite acorduri adiționale.

4. să documenteze relațiile de arendă pentru folosirea regulamentară, stabilirea și încasarea veniturilor din arenda terenurilor arabile proprietate publică.

5. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor asupra potenţialului economic şi bazei de impozitare, precum şi să îmbunătăţească comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

5. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor asupra potenţialului economic şi bazei de impozitare, precum şi să îmbunătăţească comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

5. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor asupra potenţialului economic şi bazei de impozitare, precum şi să îmbunătăţească comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

5. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor asupra potenţialului economic şi bazei de impozitare, precum şi să îmbunătăţească comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

5. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor asupra potenţialului economic şi bazei de impozitare, precum şi să îmbunătăţească comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT.

6. să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7.1. să asigure elaborarea unui mecanism de administrare şi monitorizare bine definit în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit;

7.2. să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Au fost organizate seminare în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor din raion, oferit suport metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor

8. în comun cu instituțiile de învățămînt, să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor, ținînd cont de prevederile cadrului normativ și noile metodologii de finanţare a instituţiilor respective.

8. în comun cu instituțiile de învățămînt, să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor, ținînd cont de prevederile cadrului normativ și noile metodologii de finanţare a instituţiilor respective.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
A înregistrat la OCT dreptul de proprietate asupra terenului cu suprafața de 7,034 ha.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
A fost înregistrată la OCT clădirea farmaciei (nr. cadastral 8729302981).

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
A fost înregistrat la OCT Taraclia clădirea muzeului în sumă 13,9 mii lei și 85,25 ha

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Pentru anul 2015 au fost prevăzute mijloace financiare în bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor legate de înregistrarea patrimoniului la OCT.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Pentru anul 2015 au fost prevăzute mijloace financiare în bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor legate de înregistrarea patrimoniului la OCT.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

10. să asigure reglementarea proceselor de activitate, elaborarea și implementarea procedurilor de control intern care să responsabilizeze conducătorii serviciilor contabile ale AAPL și entităților din subordine, în vederea alinierii managementului contabil la normele/regulile aferente domeniului și monitorizării metodologice asupra veridicităţii rapoartelor financiare şi patrimoniale.

10. să asigure reglementarea proceselor de activitate, elaborarea și implementarea procedurilor de control intern care să responsabilizeze conducătorii serviciilor contabile ale AAPL și entităților din subordine, în vederea alinierii managementului contabil la normele/regulile aferente domeniului și monitorizării metodologice asupra veridicităţii rapoartelor financiare şi patrimoniale.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

11. să elaboreze și să implementeze proceduri și instrumente eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ existent în domeniul ținerii cadastrului funciar; gestionării fondului funciar și administrării veniturilor din arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea asigurării plenitudinii colectării veniturilor publice.

12. să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public, cu înregistrarea conformă a patrimoniului transmis în gestiune economică și aprobarea anuală (de fondatori) a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

12. să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public, cu înregistrarea conformă a patrimoniului transmis în gestiune economică și aprobarea anuală (de fondatori) a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

Cerinte (19)

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr. 57 din 10.06 din 2015, e examinat rezultatele auditului

RO_2863_Albota de Jos.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr.35 din 03.07.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2871_Hot_53_Albota de Sus.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr.69 din 03.07.2015: Informația prezentată nu atestă implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi.

RO_2870_Aluatu.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. f./nr.: a examinat. rezultatele auditului

RO_2867_Balabanu.pdf
RO_2880_Balabanu scris2.pdf
RO_2881_Balabanu 3.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr.621 din 11.06.2015: in cadrul ședinței consiliului local au fost examinate rezultatele auditului efectuat.

RO_2816_Vinogradovca.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Primăria Budăi nr.134 din 16.06.2015: Informația prezentată nu atestă implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi.

RO_2864_Budai.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr.02/1-18-167 din 02.07.2015: Informația prezentată nu atestă implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi.

RO_2872_Cairaclia.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr. 233 din 26.06.2015> a examinat rezultatele auditului.

RO_2868_Corten.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr.76 din 29.06.2015: a examinat rezultatele auditului.

RO_2869_Musaitu.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Primăria Novosiolovca nr.93 din 17.06.2015: Conform deciziei nr.2/1 din 14.08.2015 au fost examinate rezultatele auditului efectuat și aprobat un plan de măsuri.

RO_2865_Novosiolovca.pdf
RO_2882_Novosiolovca 2.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris nr. 156 din 24.06.2015, a examinat rezultatele auditului.

RO_2866_Valea Perjei.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. din 21.04.2015 Consiliul or. Tvardița a emis Decizia nr. 2/10 din 24.04.2015, prin care s-a luat act de rezultatele auditului efectuat și a fost aprobat Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor auditului. De asemenea, au fost atenționați responsabilii din cadrul primăriei despre deficiențele stabilite, precum și neadmiterea acestora pe viitor.

RO_2815_Tvardita_Taraclia.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr.527 din 05.06.2015: Consiliul or. Taraclia a examinat rezultatele auditului efectuat, fiind emisă Decizia nr. 1/4 din 04.03.2015, prin care s-a luat act de Hotărîrea și Raportul CC și propuse măsuri de înlăturare a neregulilor stabilite.

RO_2817_primaria or. Taraclia.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.nr.527 din 05.06.2015: a examinat rezultatele auditului efectuat. Conform Deciziei nr. 2/9 din 05.03.2015, au fost propuse măsuri de înlăturare a neregulilor depistate prin implementarea recomandărilor CC.

RO_2814_CR Taraclia 11.06.15.pdf

2.1.2. preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile de resort, să asigure implementarea unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale în scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicării rigorilor şi instrumentelor de control intern;

2.2. Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii AAPL de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Scris.nr.1303/OT2-291 din 17.007.2015: de către Oficiu au fost supuse controlului obligatoriu de legalitate actele admnistrative parvenite de la administratia publică locală a Raionului Taraclia în limita competenţelor deţinute. Referitor la cerinţele solicitate la punctul 2.1 din Hotărîre, la şedinfa Consiliului raionului Taraclia din 11 martie 2015 s-a examinat Raportul sus mentionat, unde sa stabilit ca în prima jumătate a anului 2015 să se execute şi înlăture încălcările depistate.

RO_2820_OT Cahul.pdf