Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 54 din 28 noiembrie 2014 cu privire la Raportul auditului performanței Fondului pentru Eficiență Energetică „Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de eficiență energetică sînt modeste”

Numar 372-384 din data de 2014-11-28 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 16

Curtea de Conturi, în prezența directorului Agenției pentru Eficiență Energetică, dl M.Stratan, directorului interimar al Fondului pentru Eficiență Energetică, dl C.Negură, administratorului Fondului pentru Eficiență Energetică, dl V.Munteanu, șefului Direcției eficiență energetică și surse de energie regenerabilă din cadrul Ministerului Economiei, dl O.Izvoreanu, precum și a altor persoane responsabile din cadrul instituțiilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanței Fondului pentru Eficiență Energetică „Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de eficiență energetică sînt modeste”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
urmare a delegării competențelor privind promovarea politicii de eficiență energetică Ministerului Economiei, au fost evidențiate rezultate pozitive care au impulsionat procesul de realizare a obiectivelor strategice în domeniul vizat. Astfel, au fost elaborate și aprobate principalele documente de planificare strategică pe termen lung2 și mediu3, care identifică prioritățile politicii de eficiență energetică, au fost create Agenția pentru Eficiență Energetică4 – structură la nivel național care înfăptuiește politica statului în domeniul eficienței energetice, și Fondul pentru Eficiență Energetică5, ca instrument financiar pentru promovarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică.
Verificările efectuate în cadrul auditului performanței, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat că mecanismele de realizare a obiectivelor de eficiență energetică au fost elaborate cu rețineri majore de timp. Procesele de selectare, evaluare, implementare și monitorizare a proiectelor de eficiență energetică s-au desfășurat cu unele abateri de la exigențele cadrului regulator, totodată fiind identificate un șir de probleme ce au limitat activitatea eficientă a Fondului pentru Eficiență Energetică, care, în ansamblu, nu au permis atingerea impactului scontat.

Cauzele care au limitat eficiența acțiunilor desfășurate de actorii implicați în elaborarea, promovarea și implementarea politicii de eficiență energetică, precum și au generat nevalorificarea resurselor financiare disponibile, sînt următoarele:
 • neelaborarea și tergiversarea implementării actelor legislativ-normative cu privire la promovarea politicii de eficiență energetică;
 • calitatea redusă a rapoartelor de audit energetic, care urmau să identifice necesitățile de eficientizare a consumului de energie;
 • capacitățile instituționale limitate ale Fondului pentru Eficiență Energetică, care au determinat nevalorificarea, în anii 2012-2014, a mijloacelor disponibile în valoare de 284,4 mil.lei;
 • numirea, în componența atît a Consiliului de administrare, cît și a Comitetului de investiții a unor persoane care sînt axate, prioritar, pe realizarea funcțiilor lor la locul de muncă de bază;
 • tergiversarea semnării contractelor de grant între Fondul pentru Eficiență Energetică și beneficiarii de proiecte de eficiență energetică, care urmau să asigure asimilarea mijloacelor financiare alocate;
 • nestabilirea unor termene de examinare a propunerilor de proiecte pentru fiecare etapă din managementul circuitului general al proiectelor;
 • modificarea indicatorilor de remunerare a Administratorului Fondului pentru Eficiență Energetică, care nu reflectă performanța atinsă în implementarea proiectelor de eficiență energetică, a condiționat cheltuieli de 3,5 mil.lei;
 • contractarea cu întîrziere a consultanților tehnici, responsabili de verificarea calității lucrărilor executate în cadrul proiectelor de eficiență energetică, precum și neluarea în calcul a neajunsurilor stabilite de către aceștia la executarea lucrărilor propriu-zise;
 • capacitățile instituționale reduse ale autorităților administrației publice locale de nivelul II, care urmau să elaboreze planurile și programele locale de eficiență energetică;
 • calitatea necorespunzătoare a proiectelor tehnice de execuție a lucrărilor, iar în unele cazuri lipsa acestora au tergiversat implementarea proiectelor de eficiență energetică;
 • deficiențele la organizarea și desfășurarea achizițiilor publice de lucrări pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică.
Rezumînd cele menționate în Raportul de audit, precum și în prezenta Hotărîre, se concluzionează că realizarea obiectivelor stabilite în Programul național de eficiență energetică 2011-2020 și în Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice 2013-2015 are o importanță majoră în promovarea eficienței energetice, în diversificarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Cu toate că au fost depuse eforturi și întreprinse măsuri care au contribuit la crearea mecanismului de înfăptuire a politicii de eficiență energetică, auditul a constatat un șir de probleme și deficiențe care au minimizat eficiența activității actorilor implicați în atingerea obiectivelor stabilite în documentele de politici.
Pentru remedierea situației create și asigurarea implementării politicii de eficiență energetică, asigurarea gestionării și valorificării mijloacelor disponibile ale Fondului pentru Eficiență Energetică este necesară consolidarea capacităților instituționale ale Fondului pentru Eficiență Energetică, Ministerului Economiei, Agenției pentru Eficiență Energetică, precum și ale autorităților administrației publice locale de nivelul II.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit. c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

 1. Se aprobă Raportul auditului performanței Fondului pentru Eficiență Energetică „Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de eficiență energetică sînt modeste”, conform Anexei.

 1. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
  1. Ministerului Economiei, Agenției pentru Eficiență Energetică, Fondului pentru Eficiență Energetică, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului;
  2. Ministerului Economiei, pentru:
   1. evaluarea punctelor slabe și a problemelor constatate care au condus la nerealizarea obiectivelor și proiectelor de eficiență energetică, în vederea înlăturării acestora, precum și instituționalizarea monitorizării și evaluării permanente a progreselor înregistrate;
   2. fortificarea capacităților instituționale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de eficiență energetică;
  3. Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, pentru informare şi sporirea eforturilor în vederea eficientizării procesului de elaborare și aplicare a cadrului regulator aferent performanței energetice a clădirilor;
  4. Băncii Mondiale, pentru informare;
  5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru:
   1. examinarea în cadrul unei ședințe de Guvern a rezultatelor auditului, în vederea eliminării problemelor care limitează activitatea actorilor implicați în implementarea politicii de eficiență energetică;
   2. sporirea eforturilor privind eficientizarea procesului de dezvoltare a domeniului de eficiență energetică și îmbunătățirea performanțelor scontate;
   3. intensificarea monitorizării deciziilor Consiliului de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică privind procesele de implementare a politicilor și a proiectelor de eficiență energetică;
  6. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare;
  7. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; mediu și schimbări climatice, pentru informare şi o posibilă utilizare în luarea deciziilor aferente reformelor şi inițiativelor de susținere a politicii în domeniul eficienței energetice.

 1. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1.-2.3. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 1. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2Hotărîrea Guvernului nr.833 din 10.11.2011 ,,Cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020”.
3 Hotărîrea Guvernului nr.113 din 07.02.2013 ,,Cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2013-2015”.
4 Hotărîrea Guvernului nr.1173 din 21.12.2010 ,,Cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică”.


5 Hotărîrea Guvernului nr.401 din 12.06.2012 ,,Cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică”.

Recomandari (16)

1. să întreprindă, conform termenelor prevăzute, măsurile de rigoare în vederea elaborării și aprobării actelor normative pentru asigurarea realizării obiectivelor stabilite de cadrul de politici privind eficiența energetică;

response:
Scris. FEE nr.588 din 01.06.2015: în scopul asigurării realizării obiectivelor stabilite de cadrul de politici privind eficienţa energetică, MEc a elaborat cadrul normativ secundar aferent Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic. In acest context, în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1003 din 10.12.2014 au fost aprobate 5 Regulamente pentru coordonarea activităţii din acest domeniu. In baza HG nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului national de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, MEc are obligaţia pentru anul 2015, să transpună 5 regulamente europene, cu privire la cerinţele de etichetare energetică a produselor cu impact energetic, precum şi să transpună 11 regulamente europene, privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. In conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, a fost elaborat şi definitivat proiectul Hotăi'îrii Guvernului care transpun 11 regulamente europene in domeniul cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, fiind transmise spre coordonare şi avizare, în adresa autorităţilor publice şi instituţiilor cointeresate, precum şi Centrului de Armonizare a Legislaţiei. Scrisoarea FEE nr.876/28.07.2015 l.R - In conformitate cu recomandarea Curţii de Conturi, Fondul a elaborat şi aprobat „Politica de suplinire a posturilor vacante", aprobată de către Consiliul de administrare (CA) (Proces-verbal nr. 27 din 11.12.2014, anexa nr. 2), prin care Capitolul 2.3 din Manualul operational a fost completat sub aspectul introducerii procedurilor de angajare a personalului cu stabilirea criteriilor clare de angajare, totodată fiind structurate atribuţiile generale specifice funcţiilor prevăzute în statul de personal al Fondului. Astfel, Fondul după identificarea şi estimai'ea preliminară a necesităţilor de personal, a operat modifîcări în Organigramă, aprobată de către Consiliul de administrare (Proces-verbal nr. 26 din 21.11.2014, anexa nr. 1). Totodată, Fondul a revizuit fişele postului pentru funcţiile existente şi elaborate fişele postului pentru funcţiile vacante rezultate în urma aprobării organigramei, prin introducerea criteriilor clare privind studiile şi experienţa similară cu precizarea vechimii în muncă pentru toţi angajaţii.

2. să asigure instruirea managerilor energetici din cadrul AAPL de nivelul II, precum și să acorde suportul metodologic necesar la întocmirea și elaborarea planurilor și programelor locale de eficiență energetică.

response:
Scrisoarea AEE nr.700/06.07.2015: Agenţia asigură implicarea activă şi directă a managerilor energetici locali, a reprezentanţilor APL şi a altor specialist! din domeniu, în elaborarea documentelor de planificare în domeniul ЕЕ şi SER, fiind distinse în acest sens mai multe niveluri de abordare — planificare municipală, raională şi regională. Acest prim exerciţiu a fost asigurat împreună cu proiectele de asistenţă tehnică ale partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, în strânsă coordonare cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică. In contextul educării specialiştilor locali, de la emiterea Raportului sus-menţionat şi până în prezent, au fost organizate un şir de şcolarizări, instruiri, mese rotunde şi ateliere de lucru. Pe lângă implicarea managerilor energetici locali în activităţi de instruire şi şcolarizare, cu focusare pe consolidarea capacităţilor acestora, Agenţia pentru Eficienţă Energetică asigură, cu suportul partenerilor de dezvoltare, cu suportul proiectelor in domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea unei baze de materiale didactice „solide", a unor Iinii directoare de implementare a proiectelor pe domenii specifice. Documente justificative anexate. Raspuns prezentat de catre FEN: Distribuirea propunerilor iniţiale de proiecte (PIP) se efectuează către Directorul executiv Ia propunerea Directorului operaţiuni, în ordinea cronologică de recepţionare a lor, procedură instituită prin ordinul Directorului executiv nr. 06 din 11.02.2015 (anexa nr. 4). In mod similar, a fost stabilită procedura de distribute a descrierilor detaliate a proiectelor (DDP) pentru dezvoltare şi evaluare (ordinul Directorului executiv nr. 02 din 05.01.2015, anexa nr. 3). Procedurile date au fost descrise in manualul operational, modificările aprobate de Consiliul de Administrare (CA) al FEE în şedinţa din 02.06.2015. De asemenea, într-u minimizarea riscului de apariţie a unor conflicte de interese şi de eficientizare a procesului de evaluare a proiectelor, a fost completat manualul operational cu completările de rigoare la acest aspect, modificări aprobate m cadrul şedinţei Consiliului de Administrare din 16.07.2015. Suplimentar a fost elaborat Formular-tip „Declaraţia de imparţialitate" care urmează a fi semnat de către experţii de proiect antrenaţi în procesul de recepţionare, examinare şi evaluare a PIP şi DDP, formulai'ul dat fund aprobat în cadrul şedinţei Consiliului de administrare la data de 16.07.2015.

3. să includă în Regulamentul FEE procedura de selectare și numire a membrilor CA, pentru a asigura transparența și succesivitatea activității CA;

response:
Scris FEE nr.876 din 28.07.2015: Hotarîrea Guvernului RM nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică stabileşte expres ordinea evaluării şi aprobării etapelor din ciclul de management al proiectelor, drept urmare comasarea etapelor poate fi efectuată doar prin modificarea cadrului legal reiterat. Totodată, FEE a intervenit cu solicitarea către CA de a lua m considerare oportunitatea comasării etapelor II „Evaluarea şi aprobarea iniţială a proiectelor" şi III „Evaluarea şi aprobarea prealabilă a proiectelor" din circuitul general al proiectului şi de a propune Ministerului economiei întreprinderea paşilor concreţi în vederea modificării cadrului legal de referinţă.

4. să examineze posibilitatea de includere a reprezentantului AEE în componența CA, cu drepturi depline de membru;

response:
FEE: Cu referire la stabilirea termenilor de verificare a eligibilităţii unui proiect, Fondul a iniţiat în acest sens modificarea Manualului operational, aprobată de către Consiliul de administrare (Proces - verbal nr. 27 din 11.12.2014). In particular, in Manualul operational urmează a fi incluşi termeni la examinarea documentelor atît de către experţii de proiect, cît şi de Administrator. Este de menţionat că potrivit Capitolelor 9 şi 10 ale Manualului operational, termenul de procesare a cererii privind aprobarea etapelor implementate este de 30 zile. Ulterior, in vederea eficientizării procesului de examinare, evaluare şi aprobare a proiectelor de eficienţă energetică, FEE a operat modificâri în MO la Capitolul 4 „Managementul proiectelor" (aprobate in cadrul şedinţei CA, Proces-verbal nr. 32 din 02.06.2015, Anexa 5) stabilind următoarele termene pentru etape.

5. să revizuiască structura organizatorică a FEE și să analizeze modalitatea integrării funcției de Administrator în cadrul acestuia;

response:
La momentul actual, MEc cu susţinerea experţilor internaţionali angajaţi în cadrul Asistenţei Tehnice pentru implementarea Programului de Susţinerea al Politicilor Sectoriale (TA-SPSP Energy), au examinat structura şi activitatea Fondurilor din Austria, Slovenia şi Croatia. La data de 3 şi 4 februarie curent, la sediul FEE, au fost prezentat şi examinat modelul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică din Croatia. FEE: In vederea responsabilizării consultanţilor termici la prezentarea în termen a Rapoartelor privind vizita pe terenpentru aprobare experţilor de proiect, Fondul a instituit funcţia şi a angajat un expert de proiect cu studii în domeniul construcţiilor civile şi calificare de diriginte de şantier, conform organigramei modificate a Fondului (Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administrare nr. 26 din 21.11.2014 şi nr. 27 din 11.12.2014) care este responsabil de reception area, verificarea şi vizarea Rapoartelor privind vizita pe teren ale consultanţilor tehnici. De asemenea, menţionăm că expertul este responsabil de dirijarea activităţii consultanţilor tehnici şi coordonarea Actelor de primire -predare a serviciilor. Suplimentar, FEE a sesizat consultanţii tehnici asupra instituirii măsurilor de penalizare aplicate în temeiul dispoziţiilor punctului 17.8 al Cap. 7 „Reclamaţii şi sancţiuni" al Acordului -Cadru „Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Promitent-prestatorul poartă răspundere materială in valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar пи mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Acord-cadru.", precum şi pet. 10.1 al Cap. 10 „Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor" din Contractele subsecvente încheiate între părţi „In cazul tn care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile aswnate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, о sumă echivalentă си о cotă procentuală de până la 3% din prelul contractelor subsecvente." scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "În prezent, Ministerul Economiei, în cadrul exercițiului de transpunere a Directivei 27/2012/UE cu privire la eficiența energetică în legislația națională, a dezvoltat proiectului Regulamentului organizarea și funcționarea Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă (în redacție nouă). De notat că proiectul Regulamentului este deja disponibil iar recomandările menționate în Raportul Curții de Conturi au fost integrate în documentul respectiv. Conform recomandărilor Consultantului internațional antrenat de către SIDA cu scopul elaborării analizei „An Organisational Review and Systems Audit of the Moldova Energy Efficiency Fund”, precum și a recomandărilor Curții de Conturi, verticala managerială a instituției, precum și organigrama acesteia, urmează să sufere modificări. Astfel, noul model de administrare și organizare a FEE include numirea unui Consiliu de supraveghere, Consiliu de administrare și un Director executiv, în calitate de organ executiv al instituției. Componența organelor de conducere și administrare menționate mai sus, atribuțiile acestora, modul de desemnare/ alegere, precum și criteriile ce stau la baza acestui exercițiu, sunt stipulate în Regulament, fiind elaborate în baza practicilor existente la moment în spațiul comunitar. Mai mult decât atât, detaliile în cauză au fost coordonate cu principalii actori/ Parteneri de Dezvoltare ai Republicii Moldova, în vederea validării organigramei respective. De subliniat că, în conformitate cu noul cadru juridic cu privire la eficiența energetică, funcția de Administrator al Fondului pentru Eficiență Energetică nu se mai regăsește, aceasta fiind absorbită de către organigrama instituției nou-create. Vezi: - Proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă (produsul comasării Agenției pentru Eficiență Energetică și a Fondului pentru Eficienţă Energetică). "

6. să examineze activitatea unor instituții similare din țările membre ale UE care au înregistrat succese în implementarea proiectelor de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă, pentru preluarea bunelor practici.

response:
FEE: Procesele în cauză sunt reflectate în contractele încheiate între Fond şi consultant tehnici, care efectuează activităţile (i)-(v) în cadrul vizitelor. De asemenea, procesele menţionate sunt abordate şi prin Raportul privind vizita în teren (aprobat prin Ordinul Directorului executiv nr. 59 din 12.12.2014). Totodata, FEE a elaborat şi a inclus un nou punct în MO „ 9.6 - Vizitele pe teren". In conformitate cu acesta, este descrisă procedura aferentă monitorizării implementării proiectelor, şi anume efectuarea vizitelor pe tereri pentru verificarea etapelor de implementarea a proiectelor, corespunderea cu condiţiile stipulate în Contractele de grant semnate cu FEE, inclusiv şi premtâmpinarea posibilelor devieri. De asemenea, au fost descrise tipurile vizitelor şi etapele la care pot fi efectuate. Totodată, în conformitate cu actualizarea MO şi cu modificăi'ile incluse, experţii de proiect responsabili de monitorizarea implementării proiectelor au fost divizaţi în două categorii, aceştia fiind desemnaţi prin ordinul Directorului executiv. De asemenea, pentru monitorizarea procedurii de efectuare a vizitelor pe teren, a fost elaborată şi о bază de date (Anexa 10), iar EPC este responsabil de actualizarea bazei (ordinul nr. 20 din 28.07.2015 cu pnvire la desemnare a experţilor de proiect responsabili de baza de date).

7. să elaboreze și să implementeze proceduri de recrutare a personalului său, prin stabilirea unor criterii clare la selectarea și angajarea experților de proiect conform prevederilor MO.

response:
In temeiul pet. 98 al Hotărârii Guvernului RM nr. 401 din 12.06.2012 cu pnvire la Fondul pentru Eficienţă Energetică, beneficiarul de proiect din sectoral public procură bunuri şi servicii m conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Totodată, potrivit cap. 7.2 al Manualului operational, Fondul poate participa m procesul achiziţiilor publice doar prin desemnarea reprezentantului său în calitate de observator. Totodată, ţinînd cont de atribuţiile AEE în calitate de organ administrativ in domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie, FEE a solicitat asistenţa AEE în vederea implementării recomandării CCRM sus-menţionate.

8. să asigure implementarea unor proceduri de control intern privind imparțialitatea experților de proiect la examinarea și evaluarea propunerilor inițiale de proiecte, în scopul minimizării riscului de apariție a unor conflicte de interese;

response:
În cadrul Apelurilor de Propuneri de Proiect nr. 3 şi nr. 5 destinate sectorului public, Fondul a stabilit obligativitatea prezentării de către beneficiari a caietelor de sarcini la etapa descrierii detaliate a proiectelor. In cadrul etapei menţionate caietele de sarcini sunt verificate, iar aprobarea proiectului confirmă coordonarea acestora. Acest aspect este menţionat şi în prevederile Contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii de proiect, în care aceştia din urmă sunt obligaţi să prezinte spre coordonare Caietul de sarcini pentru organizarea licitaţiei la achiziţiile preconizate de bunuri, lucrări şi/sau servicii.

9. să examineze oportunitatea comasării etapelor a II-a și a III-a din circuitul general al proiectului pentru eficientizarea implementării proiectelor de eficiență energetică;

response:
Hotărârea Guvernului RM nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică, stabileşte expres că punerea în aplicare a proiectului este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului de proiect (pct. 101). în ceea ce priveşte înregistrarea, evidenţa şi utilizarea ulterioară a contractelor de antrepriză prezentate de către benefîciari, aceste documente se anexează obligatoriu la dosarul Contractului de finanţare şi constituie о parte componentă а lui, fiind necesare pentru etapele debursărilor efectuate de către Fond.

10. să stabilească termene pentru fiecare etapă din circuitul general al proiectului, în vederea eficientizării procesului de examinare, evaluare și aprobare a proiectelor de eficiență energetică;

response:
Punerea în aplicare a proiectului este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului de proiect, conform Hotărîîii Guvernului RM nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică (pct. 101). Prin urmare, stabilirea ca cerinţă obligatorie pentru beneficiari a elaborării proiectelor tehnice depăşeşte domeniul de competenţă al Fondului, dat fiin faptul că acest aspect este reglementat de legislaţia existentă în domeniul construcţiilor.

11. să instituie măsuri de responsabilizare a consultanților tehnici pentru neprezentarea în termen a rapoartelor privind vizita în teren;

12. să stabilească procese fiabile aferente organizării, realizării, documentării și raportării activității consultanților tehnici în cadrul vizitelor realizare în teren pentru fiecare tip în parte, inclusiv la: (i) planificarea lucrărilor; (ii) verificarea curentă a lucrărilor; (iii) vizitele extraordinare (ad-hoc); (iv) finalizarea anumitor etape; (v) verificarea finală; (vi) verificarea la solicitarea beneficiarului.

13. să găsească soluții fiabile care ar contribui la minimizarea riscurilor în procesul de achiziții publice, inclusiv operarea modificărilor în cadrul legislativ-normativ privind competențele FEE în procesul de achiziționare a lucrărilor aferente implementării proiectelor de eficiență energetică;

14. să instituie proceduri de verificare și coordonare a caietelor de sarcini cu beneficiarii de proiect;

15. să stabilească procedura de înregistrare, evidență și utilizare ulterioară a contractelor de antrepriză prezentate de beneficiari;

16. să stabilească ca cerință obligatorie elaborarea proiectelor tehnice pentru proiectele finanțate din FEE.

Cerinte (3)

2.2.1. evaluarea punctelor slabe și a problemelor constatate care au condus la nerealizarea obiectivelor și proiectelor de eficiență energetică, în vederea înlăturării acestora, precum și instituționalizarea monitorizării și evaluării permanente a progreselor înregistrate;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "La solicitarea Ministerului Economiei, Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare a finanțat elaborarea unei analize a funcționalității Fondului pentru Eficiență Energetică, și anume „An Organisational Review and Systems Audit of the Moldova Energy Efficiency Fund"". Obiectivul analizei respective a fost aprecierea mandatului Fondului, ca instrument de finanțare a eficienței energetice și energiei regenerabile, precum și a rolului acestuia în cadrul instituțional pe domeniu. În acest sens, analiza a vizat următoarele subiecte și domenii majore, după cum urmează:  Politica națională și obiectivele pe domeniu;  Statutul juridic al Fondului pentru Eficiență Energetică;  Relațiile cu alte părți interesate;  Structura organizatorică;  Strategia de debursare;  Identificarea Proiectului;  Procesul de Evaluare a Proiectului;  Managementul informaţiei;  Activităţile de marketing ale Fondului;  Politici şi Proceduri interne;  Managementul Resurselor Umane;  Managementul financiar; Astfel, concluziile și recomandările formulate de către Consultant urmăreau implementarea unui set de măsuri în vederea transformării FEE într-un fond de tip revolving, cu utilizarea unui număr de instrumente financiare mai mare decât cel utilizat în anii de operare 2012-2017, precum și cu implementarea unui model de guvernanță corporativă, cu accent pe transparență și ajustare maxim posibilă a propriei activități la prioritățile de pe agenda Guvernului. Recomandările sugerate urmăresc preluarea unei alte practici în administrarea Fondului, la fel presupun și modificarea Manualului Operațional al FEE, cu facilitarea modului de implementare al unui proiect, de la identificarea inițiativei la monitorizarea post-implementare a acesteia. De notat că toate propunerile oferite de către Consultant au fost transpuse în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă (produsul comasării Agenției pentru Eficiență Energetică și a Fondului pentru Eficienţă Energetică), care a inclus toate soluțiile generate de experții internaționali, cât și experiența obținută de către Fond pe parcursul operării unui termen de 5 ani pe segmentul respectiv de politici. În contextul aspectelor de monitorizare și verificare a proiectelor, ținem să precizăm includerea în proiectul de Lege cu privire la eficiența energetică a unor prevederi expres cu privire la monitorizarea proiectelor de eficiență energetică și energi regenerabilă. Astfel, în contextul alin. (11) al art. 8 Schema de obligaţii în domeniul eficienţei energetice, ”Măsurarea şi verificarea măsurilor de eficienţă energetică realizate de părţile contractate urmează a fi făcută de auditorii energetici sau de alte companii specializate selectate urmare a licitaţiilor organizate de Institutul Naţional pentru Energie Sustenabilă.” în vederea asigurării imparțialității acțiunilor întreprinse. Mai mult decât atât, INES îi este atribuită sarcina de a crea ”[…] sistemul de verificare a economiilor de energie realizate […]”, în conformitatea cu prevederea de la art. 13, alin. (1), lit. p) din proiectul de lege menționat supra. Prevederile respective se regăsesc și în proiectul hotărârii de Guvern care creează cadrul juridic necesar activității instituției create, și urmează să ia forma unor acte/ documente dedicate, conform practicilor existente la moment. Anexe  Analiza funcțională a Fondului pentru Eficiență Energetică (cu finanțare din partea SIDA), „An Organisational Review and Systems Audit of the Moldova Energy Efficiency Fund"";  Proiectul de lege cu privire la eficiența energetică;  Proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă (produsul comasării Agenției pentru Eficiență Energetică și a Fondului pentru Eficienţă Energetică). "

RO_3878_ME_hot_54_2014.pdf
RO_3879_ME_anexe.pdf

2.2.2. fortificarea capacităților instituționale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de eficiență energetică;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "La data 30 iunie 2011 a fost semnat Acordul Specific între Guvernul Suediei şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la consolidarea capacităților din cadrul Ministerului Economiei în domeniul Eficienței Energetice și a Energiei Regenerabile în Moldova. Bugetul proiectului de Asistenţă Tehnică oferită de către Guvernul Suedez pentru Consolidarea capacităţilor pentru gestionarea durabilă a energiei a constituit 2,1 mln. Euro. Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2011 – decembrie 2016, la Acordul de bază fiind negociate două noi activități, după cum urmează: - amendamentul nr. 1 la 14 septembrie 2015 Conform acestui amendament, valabilitatea Acordului specific a fost prelungită până la 31 decembrie 2016, astfel încât să se implementeze noi sarcini legate de activitatea Agenției pentru Eficiență Energetică și Fondul pentru Eficiența Energiei. - amendamentul nr. 2 din 07 aprilie 2016 Amendamentul a inclus noi sarcini legate de Direcția Securitate și Eficiență Energetică al Agenției pentru Eficiență Energetică, și anume - ""Dezvoltarea și implementarea cadrului legislativ și de reglementare"". Obiectiv general al proiectului: Consolidarea cadrului legal şi instituţional, precum şi capacităţilor profesionale pentru implementarea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică şi energie regenerabilă în contextul implementării Strategiei Naţionale energetice, contribuind astfel la balanţa energetică şi consum durabile. Obiective specifice :  consolidarea capacităţilor departamentului de resort al Ministerului Economiei în aplicarea cadrului legal şi strategic în domeniul eficienţei energetice şi energiei renovabile aliniate la legislaţia Uniunii Europene;  consolidarea capacităţilor Ministerului Economiei în coordonarea eficientă şi managementul planificării sectorului energetic şi asistenţei internaţionale;  crearea cadrului necesar pentru funcţionarea Agenției pentru Eficiență Energetică în calitate de punctul naţional focal în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile;  creşterea conștientizării despre beneficiile energiei regenerabile şi măsurilor de eficienţă energetică în rîndurile publicului larg, sectorului privat şi grupelor profesionale relevante;  crearea capacităţilor pentru audit de performanţă în domeniu. Proiectul a constat în implementarea a patru componente majore, fiecare dintre ele conținând elemente de fortificare a capacităților instituționale existente: • Componenta A. Acordarea asistenței tehnice Direcției Securitate și Eficiență Energetică și Agenție pentru Eficiența Energetică în cadrul Ministerului Economiei. • Componenta B. Asistența Agenției pentru Eficiență Energetică (domeniul achiziției de echipamentelor de birou). • Componenta C. Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea capacității Fondul pentru Eficiența Energiei (Expert financiar la Board-ului FEE și asistență pentru elaborarea și aprobarea documentelor interne ale Fondului). • Componenta D. Auditul conturilor programului pentru perioada anilor 2011-2016. Totodată, în cadrul asistenţei tehnice oferite de către Guvernul Suedez pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale în sectorul energetic, consorţiul AF – Consult, în conformitate cu planul desfășurării cursurilor în domeniul „Managementul Proiectelor”, a organizat 10 module a cursurilor de perfecţionare cu tematici din domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, precum sunt: 1. Cele mai bune practici privind măsurile de eficienţă energetică în sectorul industriei; 2. Cele mai bune practici privind structura și reglementarea pieței energiei și politicile energetice; 3. Cele mai bune practici – Evaluarea economică a proiectelor de eficiență energetică și energie regenerabilă”; 4. „Cele mai bune practici privind masurile de eficienţă energetică în sectorul locuinţelor şi clădirilor”; 5. „Cele mai bune practici privind tehnologiile de valorificare a surselor de energie regenerabile” 6. „Eficienţa energetică şi modelarea clădirilor” ș.a. La cursurile de perfecţionare susmenționate au participat angajații Direcției generale securitate și eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, precum și reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică, Fondului pentru Eficiență Energetică, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică. Mai mult ca atât, în cadrul componentei extinse ""Dezvoltarea și implementarea cadrului legislativ și de reglementare"", Consultantul a asigurat aplicarea principiului „on-the-job” trening la transpunerea Directivei 27/2012/UE în legislația națională. Ca finalitate a proiectului de consolidarea capacităților din cadrul Ministerului Economiei oferit de către Guvernul Suedez, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în domeniul energetic a realizat Raportul final al Programului ""Dezvoltarea Capacităților instituționale pentru Ministerul Economiei""(se anexează). Acest raport redă progresul implementării Programului susmenționat în perioada: 22 decembrie 2011 - 31 decembrie 2016. Raportul cuprinde datele privind activitățile cheie realizate de entitățile implicate în procesul de implementare a Proiectului în cadrul tuturor componentelor Proiectului, pe toate nivelurile proceselor de management (financiare, achiziții, planificare strategică, comunicare etc.), inclusiv componenta de fortificare a capacităților. Anexe: - Raportul final al Programului ""Dezvoltarea Capacităților instituționale pentru Ministerul Economiei"". "

pentru informare şi sporirea eforturilor în vederea eficientizării procesului de elaborare și aplicare a cadrului regulator aferent performanței energetice a clădirilor;

response:
Scris FEE nr.672 din 30.06.2015: MDRC informează că, Sunt în curs de elaborare: -Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor; - Regulamentul privind peiformanţa energetică şi cerinţele energetice minime ale clădirilor; - Regulamentul privind inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi climatizare; - Metodologia privind calcului nivelului optim, din punctul de vedere al costurilor, ai performanţei energetice a clădirilor. De asemenea, sunt in curs de modificare 20 de normative şi coduri practice în construcţii, care vor prevedea utilizarea standardelor europene la proiectarea şi execuţia lucrărilor. Menţionăm faptul, că în acest sens a fost semnată о Foaie de parcurs pentru implementarea în Republica Moldova a Directivei europene 2010/31 privind performanţa energetică a clădirilor, între MDRC şi AEE, care prevede implicarea experţilor BERD-lui. Aceşti experţi au facut prima vizită în Rep. Moldova, în luna iunie, şi urmează să vină cu un plan de implementare a Legii nr. 128 din 11.07.2014 privind eficienţa energetică a clădirilor şi normativelor conexe prin facilitarea de finanţare a eficienţei energetice în Rep. Moldova II (FEEF-MO II) semmndu-se un Contract cadru pentru servicii de consultanţă.