Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 56 din 08 decembrie 2014 cu privire la Raportul auditului tehnologiilor informaționale „Care este rezultatul implementării Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”?”

Numar 386-396 din data de 2014-12-08 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanțelor, dl Ștefan Creangă, directorului Agenției Achiziții Publice, dl Simion Botnari, directorului adjunct al Agenției Achiziții Publice, dl Ghenadie Grib, șefului Direcției statistică și achiziții electronice a Agenției Achiziții Publice, dna Natalia Postolache, şefului Serviciului e-Transformare a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, dl Dumitru Calalb, șefului Biroului de coordonare a proiectelor al Î.S. „CRIS „Registru””, dna Rodica Martin, managerului e-Servicii în cadrul Centrului de Guvernare Electronică, dl Dumitru Postu, consultantului național în e-Achiziții în cadrul Agenției Achiziții Publice, dl Ștefan Condrea, precum și a altor persoane responsabile din cadrul instituțiilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului tehnologiilor informaționale „Care este rezultatul implementării Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”?”, efectuat la Agenția Achiziții Publice.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014, avînd drept scop obţinerea probelor de audit competente, relevante şi rezonabile pentru susţinerea raţionamentelor, constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, cu înaintarea recomandărilor constructive, fiabile şi utile.

Auditul a fost planificat şi desfăşurat potrivit Standardelor Internaţionale de Audit2,3, Manualului de audit al performanţei şi Manualului de audit al tehnologiilor informaţionale, aprobate de Curtea de Conturi.
Misiunea de audit şi-a propus să răspundă la următoarea întrebare: Care este rezultatul implementării Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”?”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare a inițiat dezvoltarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare – SIA RSAP) în cadrul Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”, începînd cu anul 20084. În perioada 2008-2009 au fost realizate un șir de lucrări de cercetare prealabilă, de proiectare, livrare, instalare și testare, după care acestea au fost stopate pe o perioadă de circa 2 ani, din cauza lipsei de mijloace financiare. Asupra dezvoltării SIA RSAP s-a revenit în anul 2011, grație suportului PNUD acordat Agenției Achiziții Publice în cadrul Proiectului „Sprijin Tranzitoriu pentru Administrația Publică din Moldova” (asistență tehnică), precum și suportului oferit de Banca Mondială la sfîrșitul anului 2012, prin intermediul Grantului IDF „Consolidarea Achizițiilor Publice”.
Reieșind din domeniul supus auditului, în conformitate cu procedurile aplicate și aspectele evaluate, echipa de audit a identificat unele impedimente și limitări, care au generat rezultate modeste în dezvoltarea SIA RSAP. Una dintre principalele cauze o constituie finanțarea insuficientă a domeniului tehnologiilor informaționale, precum și monitorizarea și gestiunea ineficientă a proiectului la etapa inițială. Situația curentă reprezintă un risc pentru capacitatea instituțională a Agenției Achiziții Publice în realizarea programelor strategice ale Guvernului5,6.
Strategiile respective se consideră puncte de plecare pentru investițiile în domeniul tehnologiilor informaționale. În pofida acestui fapt, auditul constată că nu există o prognoză evidentă privind costurile estimative necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute în documentele de politici strategice. SIA RSAP se dezvoltă doar în funcție de disponibilitatea resurselor financiare, neavînd un buget propriu. Nici Agenția Achiziții Publice, nici alți actori interesați (Ministerul Finanțelor, Centrul de Guvernare Electronică) nu au un plan coordonat și o viziune clară privind implementarea SIA RSAP, precum și calcule estimative aferente dezvoltării și mentenanței acestuia. La moment nu se poate spune cu siguranță dacă SIA RSAP se va dezvolta în baza modulelor existente elaborate ca aplicații de tip „registru” sau va fi aplicată o altă abordare de creare a unui sistem modern de e-Achiziții publice, bazat pe tehnologii noi. În acest sens, se relevă susținerea Agenției Achiziții Publice de către Banca Mondială în vederea determinării posibilelor căi de dezvoltare a SIA RSAP și estimării costurilor de întreținere a acestuia.
Totodată, se atestă că Agenția Achiziții Publice nu dispune de o subdiviziune (sau cel puțin de un specialist) cu atribuții și responsabilități în domeniul tehnologiilor informaționale. Se constată că, sub aspect conceptual și administrativ, personalul Agenției Achiziții Publice face față și are resurse suficiente în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea conform competențelor a SIA RSAP, însă sub aspect tehnic nu îndeplinește rigorile necesare, rămînînd dependentă de contractarea serviciilor din exterior. În această conjunctură este strict necesar ca Agenția Achiziții Publice să-și asume rolul de conducător la toate etapele de dezvoltare, implementare și promovare a SIA RSAP, iar Ministerul Finanțelor, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (care elaborează politicile în domeniu), precum și alți subiecți implicați în dezvoltarea și funcționarea SIA RSAP (Centrul de Guvernare Electronică, Centrul de Telecomunicații Speciale) să ofere consiliere, susținere și implicare, conform competențelor delegate.
O expunere detaliată a constatărilor privind realizările și problemele aferente procesului de implementare și dezvoltare a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”, precum și recomandările de rigoare înaintate entităților relevante în vederea îmbunătățirii situațiilor create sînt expuse în Raportul de audit, care este parte integrantă a prezentei Hotărîri.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului tehnologiilor informaționale „Care este rezultatul implementării Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”?” realizat la Agenția Achiziții Publice, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit:
  1. Ministerului Finanțelor și Agenției Achiziții Publice, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit;
  2. Î.S. „CRIS „Registru””, pentru informare, și se cere, în comun cu Agenția Achiziții Publice, să asigure identificarea documentației tehnice pentru Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”, cu transmiterea acesteia în modul stabilit Agenției Achiziții Publice, în scopul instituirii unui proces eficient de gestiune și asigurării continuității acestuia;
  3. Centrului de Guvernare Electronică, pentru identificarea posibilităților de asigurare a unui proces eficient de asistență și consultanță necesar dezvoltării ulterioare a Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”;
  4. Guvernului, pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă, în comun cu Ministerul Finanțelor:
      1. să prevadă posibilități de finanțare continuă a activităților prevăzute în documentele strategice cu tangență în domeniul achizițiilor publice, inclusiv cu Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”;
      2. accelereze procesul de implementare a tehnologiilor informaționale în vederea dezvoltării unui sistem modern de e-Achiziții, prin mobilizarea capacităților manageriale și de execuție ale Agenției Achiziții Publice, Centrului de Guvernare Electronică etc., pentru realizarea obiectivelor din Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 și din Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”.
3. Se ia act că la data de 05.12.2014 Agenția Achiziții Publice a semnat cu Centrul de Guvernare Electronică un acord privind prestarea serviciilor, cu delimitarea rolurilor și responsabilităților asupra securității informației.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.3. din prezenta Hotărîre, inclusiv despre implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISASI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
4 Hotărîrea Guvernului nr.255 din 09.03.2005 „Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – “Moldova electronică””.
5 Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.857 din 31.10.2013.
6 Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 06.08.2013.

Recomandari (7)

1. Să instituie un proces eficient de gestiune a TI, cu asigurarea calității acestuia;

response:
Scrisoarea AAP nr.682 din 02.07.2015 Agenția Achiziții Publice a remis în adresa Curții de Conturi, Planul de acțiuni privind implementarea de către aceasta a recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi prin HCC nr.56 din 8 decembrie 2014: AAP nu deține angajați specialiști în domeniul TI, este necesar identificarea surselor financiare și angajarea unui expert în domeniul TI. Planificat 2016!!! De către AAP și CGE a fost semnat acordul privind mentenanța platformei tehnologice pentru SIA RSAP în cadrul M-Cloud. Scrisoare AAP nr. 29/2/6-2478 din 10.10.2016 Cu referință la măsurile de executare a recomandărilor date, AAP nu deține suficiente capacități interne, deoarece Agenția nu are angajați cu profil TI (administrator de rețea sau alți specialiști tehnici). Încă în martie 2015 Agenția a inițiat procedura de angajare a unui specialist cu studii în domeniul TI, pe funcția vacantă deținută în cadrul Direcției Statistică și Achiziții Electronice, care însă pe parcursul a mai mult de 18 luni nu a fost posibil de a o completa din lipsa solicitanților la concursurile de angajare organizate, cauza principală fiind salariul neatractiv pentru specialiștii din domeniul TI. Din acest motiv, Agenția sub aspect tehnic este dependentă de contractarea serviciilor din exterior. În scopul executării recomandărilor date, ca și soluție au fost identificate surse financiare în vederea contractării unui expert/specialist în domeniul TI. Acest expert a identificat și evaluat riscurile TI în cadrul AAP și a elaborat și aprobat Politica de securitate informațională la nivel de AAP.

RO_3737_AAP 2015.pdf

2. Să identifice și să actualizeze toate documentele aferente proceselor ciclului de viață al software-ului SIA RSAP pentru ulterioarele etape de dezvoltare;

response:
Scrisoarea AAP nr.682 din 02.07.2015 Sarcina tehnică (cerințele tehnice) pentru modificarea/elaborarea unei versiuni noi a SIA RSAP a fost elaborată de către un expert internațional contractat în acest scop de către CGE și a fost coordonată și aprobată de către CGE și AAP. Scrisoare AAP nr. 29/2/6-2478 din 10.10.2016 A fost elaborat conceptul de mentenanță a SIA RSAP de către consultantul național e-achiziții. Sarcina tehnică (cerințele tehnice) pentru modificarea /elaborarea unei versiuni noi a SIA RSAP a fost elaborată de către un expert internațional contractat în acest scop de către CGE și a fost coordonată și aprobată de către AAP și CGE. Acest document a fost transmis de către CGE Curții de Conturi pentru informare și Ministerului Finanțelor pentru coordonare.

RO_3732_scrisoare AAP.pdf
RO_3737_AAP 2015.pdf

3. Să identifice mecanismul/modul de delegare a drepturilor de registratori, cu ulterioara transmitere a acestor drepturi în mod oficial către autoritățile contractante;

response:
Scrisoarea AAP nr.682 din 02.07.2015 Acțiune planificată pentru trim.III-IV a anului 2015, o dată cu elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a SIA RSAP. Scrisoare AAP nr. 29/2/6-2478 din 10.10.2016 A fost elaborat și aprobat Regulamentul cu privire la utilizarea SIA RSAP. Prezentul regulament stabilește reguli de utilizare a SIA RSAP în scopul organizării procedurilor de achiziție publică și formarea registrului procedurilor de achiziție publică, stabilirea cerințelor minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și celei adiacente, cerințelor minime față de echipamentul tehnic și de program pentru utilizatorii SIA RSAP.

RO_3732_scrisoare AAP.pdf
RO_3737_AAP 2015.pdf

4. Să elaboreze și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare a SIA RSAP;

response:
Scrisoarea AAP nr.682 din 02.07.2015 Acțiune planificată pentru trim.III-IV a anului 2015. Scrisoare AAP nr. 29/2/6-2478 din 10.10.2016 A fost elaborat și aprobat Regulamentul cu privire la utilizarea SIA RSAP. Prezentul regulament stabilește reguli de utilizare a SIA RSAP în scopul organizării procedurilor de achiziție publică și formarea registrului procedurilor de achiziție publică, stabilirea cerințelor minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și celei adiacente, cerințelor minime față de echipamentul tehnic și de program pentru utilizatorii SIA RSAP.

RO_3732_scrisoare AAP.pdf
RO_3737_AAP 2015.pdf

5. Să asigure întocmirea și semnarea unui acord privind nivelul de prestare a serviciilor între instituțiile implicate în procesul de funcționare a SIA RSAP;

response:
Scrisoarea AAP nr.682 din 02.07.2015 AAP negociază cu elaboratorul SIA RSAP contractul privind prestarea serviciilor de mentenanță a SIA RSAP. Scrisoare AAP nr. 29/2/6-2478 din 10.10.2016 A fost încheiat contractul privind prestarea serviciilor de mentenanță a SIA RSAP. A fost semnat un acord privind mentenanța platformei tehnologice pentru SIA RSAP în cadrul M-cloud cu CGE

RO_3732_scrisoare AAP.pdf
RO_3737_AAP 2015.pdf

6. Să identifice soluții în vederea identificării și dezvoltării capacităților interne de gestiune a domeniului TI;

response:
Scrisoarea AAP nr.682 din 02.07.2015 În luna iunie 2015 au fost desfășurate 3 seminare de instruire privind utilizarea SIA RSAP în cadrul cărora au fost instruiți 28 de angajați ai Serviciilor Teritoriale ale AAP. Scrisoare AAP nr. 29/2/6-2478 din 10.10.2016 În luna iunie 2015 au fost desfășurate 3 seminare de instruire privind utilizarea SIA RSAP în cadrul cărora au fost instruiți 28 angajați ai Serviciilor Teritoriale ale AAP. Periodic angajații Direcției Statistică și Achiziții Electronice participă la seminare și ateliere de lucru ce țin de domeniul TI. Au fost încheiate contracte de prestare servicii de consultanță TI.

RO_3732_scrisoare AAP.pdf
RO_3737_AAP 2015.pdf

7. În comun cu Ministerul Finanțelor, să inițieze propuneri de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.355 din 08.05.2009 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”, în vederea ajustării la necesitățile actuale aferente procedurilor de achiziții publice.

response:
Scrisoarea AAP nr.29/216-1637 din 29.06.2015 În conformitate cu pct.7 din Planul de acțiuni privind implementarea de către Agenția Achiziții Publice a recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi prin HCC nr.56 din 8 decembrie 2014 măsurile privind implementarea recomandării sunt planificate pentru anul 2016. Scrisoare AAP nr. 29/2/6-2478 din 10.10.2016 În legătura cu intrarea în vigoare a Legii 131/2015 privind achizițiile publice, SIA RSAP urmează a fi ajustat la prevederile noi ale acesteia. În acest context, de la începutul anului 2016 Agenția Achiziții Publice beneficiază de proiectul finanțat de BERD ”Policy Advice and Support in legislative Drafting for eProcurement reforms”. Ca urmare a acestui proiect urmează a fi elaborate/revizuite actele normative ce reglementează domeniul de e-achiziții, inclusiv Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice ”și Sarcina tehnică (cerințele tehnice) pentru modificarea /elaborarea unei versiuni noi a SIA RSAP. Totodată, sistemul nou de e-achiziții urmează să fie dezvoltat din sursele donatorilor externi (Delegația Europeană) începând cu anul 2017. La moment, Agenția a recepționat draftul Sarcinii tehnice pentru modificarea /elaborarea unei versiuni noi a SIA RSAP care a fost elaborat în cadrul proiectului finanțat de BERD. Iar Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” este în proces de revizuire și ajustare efectuat de către experții din cadrului proiectului finanțat de BERD, în conformitate cu prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice și Directivei UE 24/2014.

RO_3732_scrisoare AAP.pdf
RO_3737_AAP 2015.pdf

Cerinte (2)

pentru informare, și se cere, în comun cu Agenția Achiziții Publice, să asigure identificarea documentației tehnice pentru Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”, cu transmiterea acesteia în modul stabilit Agenției Achiziții Publice, în scopul instituirii unui proces eficient de gestiune și asigurării continuității acestuia;

response:
Scrisoarea nr.646 din 19.06.2015 Î.S. ,,CRIS ,,Registru” informează că, toată documentația tehnică stipulată de Contractul nr.21-01/07 din 20.08.2008 cu privire la instituirea Sistemului Informațional Automatizat ,,Portalul Sistemului Achizițiilor Publice Electronice și Acordul adițional nr.1 din 22.11.2011 la Contractul menționat a fost predată de ÎS ,,CRIS ,,Registru” și primită de Agenția Achiziții Publice în modul stabilit, fapt confirmat prin actele de predare-primire. Totodată, entitatea informează că, documentele date au fost prezentate echipei de audit pe parcursul efectuării misiunii.

pentru identificarea posibilităților de asigurare a unui proces eficient de asistență și consultanță necesar dezvoltării ulterioare a Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”;

response:
Scrisoarea nr.703 din 07.07.2015 Urmare a dispozițiilor Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150 din 24.10.2013 prin care a fost creat grupul de lucru privind implementarea sistemului e-Achiziții, Centrul de Guvernare Electronică (CGE) a angajat un expert internațional (Tom Annikve, Estonia) care a elaborat (în colaborare cu AAP) și prezentat termenii de referință (cerințele tehnice) a sistemului e-Achiziții. Ulterior, în perioada ianuarie-aprilie 2015, cerințele tehnice au fost ajustate (conform legislației în vigoare) și definitivate de specialiștii AAP și CGE. Drept urmare, cerințele tehnice au fost expediate MF pentru coordonare în vederea stabilirii pașilor următori de implementare a sistemului și respectiv identificării și/sau planificării resurselor financiare necesare inițierii procedurii de licitații pentru implementarea sistemului ,,e-Achiziții”.