Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 55 din 08 decembrie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității procesului de subvenționare a agriculturii în anul 2013

Numar 1-10 din data de 2014-12-08 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 20

Curtea de Conturi, în prezența dlui Petru Maleru, director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, dlui Nicolae Ciubuc, director adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, dnei Ala Pînzari, şef al Direcţiei finanţe şi buget, contabil-şef al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, dlui Viorel Pană, șef al Direcției finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice a Ministerului Finanțelor, dnei Elena Masleanschi, şef adjunct al Direcției contabilizare plăți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, dlui Anatol Moraru, director general al Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității procesului de subvenționare a agriculturii în anul 2013.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20142, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management financiar și control organizat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (în continuare – MAIA) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – AIPA) este unul conform și întrunește rigorile de gestiune legală și regulamentară a fondurilor publice (destinate subvenționării producătorilor agricoli).
Auditul a fost efectuat conform Standardelor Internaționale de Audit3, abordarea fiind bazată pe evaluarea relevanței și plenitudinii cadrului de reguli și proceduri aplicate de autoritățile de resort în administrarea domeniului vizat.
Auditul a cuprins activitățile instituționale și operaționale aferente politicilor publice de subvenționare a producătorilor agricoli, precum și instrumentele de administrare a resurselor alocate, realizate de către managementul MAIA și AIPA în exercițiul bugetar 2013.
Cu aplicarea pragului de semnificație, probele de audit au fost acumulate de la MAIA, AIPA, precum și de la 50 beneficiari de subvenții, prin evaluarea sistemului de control intern, testarea controalelor-cheie, aplicarea testelor în detaliu asupra operațiunilor economico-financiare. Auditarea proceselor per ansamblu, inclusiv prin măsurarea impactului aferent, s-a efectuat prin verificarea a 339 cereri de subvenționare (sau 8,6% din numărul cererilor finanțate în anul 2013), cu valoarea subvențiilor acordate de 190,8 mil.lei (sau 42% din total). De asemenea, au fost utilizate informațiile din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:

autorităţile responsabile de subvenționarea producătorilor agricoli (MAIA și AIPA) au realizat un set de măsuri instituționale, inclusiv prin adaptarea și promovarea sistemelor avansate de susținere a sectorului vizat, bazate pe criterii relevante. În același timp, autoritățile în cauză nu și-au asumat în mod plenar angajamente punctuale pentru realizarea unui impact economic și social rezultat din sporirea competitivității sectorului agricol. Astfel, auditul public extern atestă că sistemul actual de subvenționare este afectat de deficiențe și iregularități, care se exprimă prin:
  • neprioritizarea sectoarelor-cheie generatoare de plusvaloare și necorelarea strategiilor de dezvoltare cu disponibilitățile efective de suport financiar;
  • aplicarea neuniformă a cadrului regulator, existența vidului de norme și prevederilor ambigue, generatoare de carențe și disfuncționalități;
  • absența unor proceduri clare, coerente și standardizate privind verificarea corespunderii cererii de subvenționare criteriilor de eligibilitate;
  • lipsa obiectivelor măsurabile aferente evaluării impactului subvenționării;
  • neracordarea resurselor alocate la principiile de cost-eficiență și de rezultate;
  • alocarea subvențiilor în lipsa setului complet de documente regulamentar stabilit;
 • implementarea necorespunzătoare de către AIPA a sistemului de control intern aferent subvenționării, potrivit rigorilor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
 • deficitul de predictibilitate și transparență a cadrului instituțional privind procesul de subvenționare per ansamblu.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității procesului de subvenționare a agriculturii în anul 2013, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, pentru conformare, şi se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit, o atenție primordială, în acest sens, acordînd:
- reconceptualizării/redefinirii strategiilor și politicilor publice în materie de subvenții, convergenței acestora cu disponibilitățile financiare sustenabile, precum și racordării la indicatori de productivitate, cost-eficiență și impact;
- standardizării cadrului regulator aferent proceselor și procedurilor operaționale aplicate de AIPA, asigurării predictibilității și transparenței funcționării institutului de subvenționare în ansamblu;
- promovării exprese a principiilor egalității de șanse și neutralității în raport cu toți potențialii beneficiari de resurse publice;  
2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine, şi se cere aprobarea cadrului normativ-metodologic în materie de evidență contabilă și de declarare, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor aferente subvenționării în agricultură;        
2.3. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și se cere verificarea corectitudinii/plenitudinii declarării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor aferente subvenționării în agricultură în anii 2010-2013;
2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și examinare, după caz, a raportului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură privind impactul subvenționării producătorilor agricoli asupra dezvoltării sectorului rural, în general, și a ramurii agricole, în particular;
2.5. Procuraturii Generale, spre examinare, conform competenței, precum și materialele auditului privind subvențiile acordate la 4 agenți economici;
2.6. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; agricultură şi industrie alimentară, pentru informare.

3. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor neimplementate ale misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.30 din 02.08.2011 „Privind Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenționării în agricultură în exercițiul bugetar 2010”.
4. Se ia act de faptul că, pe parcursul auditului, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a restituit în buget mijloacele financiare aferente subvențiilor acordate neregulamentar, în sumă de 963,8 mii lei.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1-2.3 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția recomandărilor nr.1-3 din Raportul de audit, pentru a căror executare/implementare se stabilește termenul de 18 luni, cu informarea semestrială privind măsurile întreprinse.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014”, cu modificările și completările ulterioare.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (20)

1. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: (Re)Evaluarea indicilor și potențialului de dezvoltare a sectorului agricol, elaborarea și/sau redimensionarea obiectivelor-cheie, inclusiv a celor aferente sprijinului financiar prin subvenționări curente și capitale, reactualizînd, în acest sens, criteriile și normele de (pre)selecție a potențialilor beneficiari;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 1.1 din Raportul de pogres anexat la scrisoare) se informează CC că: Prioritățile de politici pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar au fost definite în Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014) (anexa nr. 1). În baza unei analize ample a sectorului agroalimentar reflectată în Strategia dată au fost identificate 9 obiective-cheie de dezvoltare a sectorului (câte 3 în fiecare domeniu) în următoarele domenii (obiective generale): 1) creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței; 2) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură; și 3) îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale. Adițional, a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare (prin scrisoarea MAIA nr. 06-3148-188 din 21 mai 2015) Planul de Acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 (PA privind implementarea SNDAR) (anexa nr. 2), în care sunt trasați indicatorii de progres și rezultatele scontate în scopul măsurării realizării obiectivelor de dezvoltare.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

2. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: Elaborarea și aprobarea politicilor sectoriale relevante, (re)prioritizarea domeniilor subvenționate în concordanță cu resursele financiare disponibile;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 2.1 din Raportul de pogres anexat la scrisoare) se informează CC că: Au fost elaborate și aprobate prin Ordinul MAIA nr. 146 din 26.06.2014 următoarele programe: 1) “Programul de creştere şi ameliorare a ovinelor şi caprinelor în Republica Moldova pentru anii 2014-2020” și 2) “Programul de ameliorare a taurinelor în Republica Moldova pentru anii 2014-2020” (anexa nr. 3). A fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 138 din 24.02.2014 Planul de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2014-2016 (anexa nr. 4). Proiectul Programului agriculturii conservative pentru anii 2014-2020 a fost remis Guvernului spre examinare și aprobare prin scrisoarea nr. 18/1-167-138 din 25.03.2014 (anexa nr. 5). Ulterior, prin scrisoarea nr. 1466-312 din 08.04.2014, acesta a fost remis MAIA pentru revizuire. În conformitate cu Planul de Acțiuni privind implementarea SNDAR, Ministerul și-a propus, până-n anul 2016, elaborarea programelor sectoriale de dezvoltare în următoarele domenii: - zootehnic (carne şi lapte, conservarea resurselor genetice animale); - vegetal (fructe şi legume); - vinicol şi viticol; - acvaculturii; - cercetării-dezvoltării (2017); - promovării exporturilor produselor agroalimentare (2015). De asemenea, s-a propus: Elaborarea unui mecanism/proceduri de (re)distribuire a mijloacelor aprobate pentru subvenționare între măsuri, inclusiv de identificare a măsurilor prioritare. În acest sens fiind indeplinite următoarele acțiuni: În Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020, MAIA a propus o structură nouă a bugetului, în care sursele financiare sunt planificate în baza fondurilor disponibile și cu indicatori de monitorizare. Obiectivele-cheie de dezvoltare a politicilor în domeniul agroalimentar au fost preluate în proiectul Regulamentului pentru anul 2015, însă este necesară elaborarea unui mecanism sau proceduri pentru distribuirea sau redistribuirea mijloacelor financiare între măsurile de subvenționare în baza unor criterii stabilite.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

3.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: Crearea Registrului exploatațiilor agricole și stabilirea caracteristicilor exploatațiilor agricole optime, raportate la tipul acestora, care ar asigura o productivitate competitivă, precum și premise pentru eradicarea sărăciei în mediul rural;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 11 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: La 12 februarie 2014, între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor, a fost încheiat Contractul nr. 25/1 de achiziționare a mărfurilor (serviciilor) privind prestarea serviciilor de regenerare și conservare a resurselor genetice taurine (anexa nr. 7)

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

4.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Fundamentarea necesarului de investiții pe fiecare măsură de sprijin în parte și stabilirea regulamentară a modului de (re)distribuire a mijloacelor aprobate pentru subvenționare între măsuri, ținînd cont de prioritățile de dezvoltare a ramurii agricole (în ansamblu și pe subsectoare);

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 3.1-3.2 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC că s-a propus: 3.1. Elaborarea și pilotarea Registrului exploatațiilor agricole. În cadrul conceptului e-Guvernare, elaborat și promovat de Guvern, MAIA a lansat procesul de digitalizare a sectorului agricol prin prisma conceptului e-Agricultura. În acest context, a fost elaborat Registrul exploatațiilor agricole (anexa nr. 6), care este în proces de pilotare pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. 3.2. Darea în exploatare a Registrului exploatațiilor agricole. Darea în exploatare a Registrului exploatațiilor agricole este planificată pentru finele primului semestru al anului 2016.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

5.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Elaborarea și aprobarea unor reglementări unice, necesare pentru determinarea pagubelor suferite de producătorii agricoli urmare a calamităților naturale (îngheț, secetă, grindină etc.);

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 4 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: În Regulamentul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de subvenționare a fost efectuată în baza priorităților de dezvoltare stabilite în principalul document de politici - Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

6.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Asigurarea recuperării compensațiilor aferente pagubelor suportate de producătorii agricoli urmare a calamităților naturale (secetă, grindină) din anii 2012 și 2013, acordate neregulamentar în sumă de 1107,2 mii lei;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 5 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC s-a propus: 5.1. Elaborarea unei metodologii-cadru pentru determinarea pagubelor suferite de producătorii agricoli urmare a calamităților naturale (îngheț, secetă, grindină etc.); Ministerul a solicitat suportul Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) pentru elaborarea unor note conceptuale în domeniile neacoperite de sursele bugetare sau proiectele de asistență externă în derulare, inclusiv și elaborarea unei metodologii-cadru pentru determinarea pagubelor suferite de producătorii agricoli urmare a calamităților naturale. O notă conceptuală la acest subiect a fost elaborată și prezentată la ședința cu donatorii, care a fost organizată în cadrul MAIA la 18 iunie 2015. 5.2.Elaborarea şi promovarea Legii privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. - Măsură nerealizată

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

7.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Revizuirea cadrului legal-normativ privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură, cu scopul: - desemnării autorității responsabile și stabilirii modului de verificare a corectitudinii de calculare a tarifului de asigurare și a valorii producției agricole asigurate; - reglementării exhaustive a termenelor de asigurare, precum și de depunere, examinare și autorizare a cererilor;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 6 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: Nota informative pe marginea compensațiilor aferente pagubelor suportate de producătorii agricoli, urmare a calamităților naturale (secetă, grindină) din anii 2012 și 2013, acordate în sumă de 1107,2 mii lei, cu argumentările de rigoare este în proces de elaborare.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

8.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Completarea Regulamentului privind subvenționarea în agricultură cu criterii de eligibilitate care ar asigura utilizarea eficientă a subvențiilor, protecția mediului ambiant, diversificarea piețelor de desfacere a producției agricole, ținerea conformă a evidenței contabile;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 7 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC că nu au fost întreprinsemăsuri.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

9.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Eliminarea normelor de ordin regulator-normativ din Regulamentul privind subvenționarea în agricultură stabilite în prezentul Raport de audit, generatoare de coliziuni juridice și interpretări arbitrare, Privind: aplicarea anuală a prevederilor regulamentului; utilizarea unor noțiuni fără definirea exhaustivă a acestora; abordări discriminatorii la calcularea subvențiilor; calcularea inechitabilă a subvențiilor pentru tehnică/utilaje similare; asigurarea continuității activităților agricole; cota folosirii utilajului/tehnicii subvenționate în procesul propriu de producție; stimularea asocierii producătorilor agricoli la procurarea utilajului și tehnicii agricole; nesubvenționarea utilajului destinat întreprinderilor din industria prelucrătoare; determinarea valorii investiției (ținînd cont de modul de procurare (importat sau procurat în țară), datele existente în documentele de însoțire, înregistrarea furnizorului și beneficiarului în calitate de plătitor al TVA); prezentarea unor documente în lipsa fundamentării necesității acestora; eliminarea riscului de majorare a valorii investiției în cazul tranzacțiilor între companii/persoane interdependente; modul de confirmare a originii de rasă a animalelor și calității materialului săditor; eficientizarea procesului de irigare a terenurilor agricole; eliminarea sau diminuarea posibilității de apariție a riscurilor asociate, cu rezilierea anticipată a contractelor de arendă a terenurilor pe care s-au efectuat investițiile subvenționate; eliminarea prevederilor ce contravin Legii cu privire la asociațiile obștești etc.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 8 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: În Regulamentului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2015 au fost incluse principiile privind: a) utilizarea eficientă a subvențiilor - în p.14 (capitolul III); b) protecția eficientă a resurselor naturale și conservarea mediului ambiant - p.115 (domeniul 2), c) diversificarea piețelor de desfacere a producției agricole - drept obiectiv pentru alocarea subvențiilor în p.6. (capitolul II). Scrisoarea AIPA nr. 277/10 din 09.06.2015 se informează CC că: Prin HG nr. 352 din 10.06.15 a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2015. Noile prevederi impune condiții care asigură respectarea acestei recomandări. Anexa nr. 1

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

10.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Regîndirea relevanței subvenționării creditării producătorilor agricoli în forma actuală (dat fiind faptul că investițiile în agricultură sînt subvenționate la alte măsuri);

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 9 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: Carențele expuse pe marginea Regulamentului de subvenționare vor fi analizate și abordate în procesul de pregătire a Regulamentului de subvenționare pentru anul 2016. Parțial acestea au fost elucidate și în proiectul Regulamentului pentru anul 2015.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

11.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: Alocarea mijloacelor financiare pentru subvenționarea însămînțării artificiale a taurinelor numai în baza unui contract de prestări servicii și costurilor stabilite regulamentar;

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 9 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC, s-a propus: 10.1. Evaluarea necesităților privind crearea Fondului de garantare a creditelor agricole; Până la momentul actual, a fost solicitată asistența Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru angajarea unui consultant național responsabil de evaluarea necesităților privind crearea Fondului de garantare a creditelor agricole. Consultantul selectat va elabora analiza ex-ante la tematica “Identificarea unui mecanism viabil pentru accesarea creditelor în sectorul agroalimentar”. 10.2 10.2. Elaborarea cadrului normativ privind reglementarea Fondului de garantare a creditelor agricole. Cu suportul IFAD, vor fi elaborate propuneri privind cadrul normativ privind reglementarea Fondului de garantare a creditelor agricole.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

12. ÎS „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”: Elaborarea/aprobarea proceselor standardizate aferente activităților de antreprenoriat (inclusiv contabile) și procedurilor de rigoare, precum și implementarea sistemelor de control intern pentru asigurarea unui management (instituțional, corporativ și financiar) sistemic și prudențial;

response:
Scrisoarea CRARA nr. 65 din 29.05.15: 1. Au fost înaintate la Minister propuneri de modificare şi completare a următoarelor proiecte de acte legislative şi normative: - Legea privind modificarea şi completarea Legii Zootehniei; - Strategia sectorului de lapte în Republica Moldova pentru anii 2012-2015; - Regulamentul privind transferul de embrioni în zootehnie. Au fost elaborate şi înaintate la Minister pentru examinare Regulile şi instrucţiunile tehnologice pentru însămînţarea artificială a taurinelor, porcinelor ovinelor şi caprinelor. Toate propunerile se anexează. 2. Controlul intern la întreprindere este efectuat de specialiştii principali şi persoane de răspundere conform obligaţiunilor de serviciu, iar rapoartele financiare trimestriale sunt aprobate de Consiliul Administrativ al ÎS"CRARA" şi transmise Fondatorului. Au fost elaborate și aprobate Obiectivele, Indicii de performanță a întreprinderii pentru anul 2015, precum și Devizul de Cheltuieli 2015. Prin ordinul nr.54 P, din 30 decembrie 2014, la întreprindere a fost elaborată şi aprobată politicile de contabilitate, conform prevederilor Legii Republicii Moldova nr. 113 din 27.04.2007 "Legea contabilităţii" şi a Planului de Conturi, în care se stabilesc principiile de organizare a evidenţei contabile pe anul corespunzător. (anexa2) In evidenţa contabilă conform politicilor de contabilitate au fost divizate cheltuielile utilizate din sursele bugetare, pentru menţinerea fondului genetic taurin şi reproducerea lor, de cheltuielile proprii ale întreprinderile anexează anexa nr.3.. Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 12 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: Procesele standardizate, ce țin de implementarea însămânțărilor artificiale ale taurinelor din sectorul asociat și particular al populației din Republica Moldova, au fost elaborate și aprobate (anexa nr. 8). Conform contractului, încheiat la 30 septembrie 2014 (anexa nr. 9), Societatea de audit “Audit Elit Consulting” SRL a acordat servicii de audit conexe, efectuând procedurile de verificare a legalității operațiunilor economico-financiare pentru perioada 01.01.2013-31.12.2014, constatate prin raportul auditorului din 23 octombrie 2014, fiind eliminate ulterior și dificultățile din evidența contabilă și fiscală depistate prin raportul dat.

RO_2845_Centrul de Ameliorare nr. 65 din 29.05.15.pdf
RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

13. ÎS „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”: Recalcularea impozitului pe venit și TVA în conformitate cu prevederile cadrului legal.

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 13 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: În baza constatărilor auditului, au fost corectate declarațiile privind TVA și declarațiile pe venit din perioada 2012-2014, acestea fiind transmise ulterior Inspectoratului Fiscal de Stat ca modificare a rapoartelor (anexa nr. 10). Scrisoarea CRARA nr. 105 din 09.09.15: se informează CC că: În luna decembrie 2014 de către ÎS „CRARA” a fost calculat și achitat TVA în sumă de 1062500,0 lei. (Se anexeaza Documente justificative)

RO_2845_Centrul de Ameliorare nr. 65 din 29.05.15.pdf
RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

14.Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură: Respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului privind subvenționarea producătorilor agricoli cu referire la: recepționarea și examinarea cererilor de subvenționare doar în cazul prezentării tuturor documentelor stabilite regulamentar; corespunderea solicitanților de subvenții criteriilor de eligibilitate; confirmarea datelor și informațiilor utilizate la calcularea subvenției prin documente anexate la cererea de solicitare a subvenției; inițierea și executarea inspecțiilor postachitare;

response:
Scrisoarea AIPA nr. 277/10 din 09.06.2015 se informează CC că: Prin HG nr. 352 din 10.06.15 a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2015. Noile prevederi impune condiții care asigură respectarea acestei recomandări. Anexa nr. 1 De asemenea au fost efectuate Inspecţiile privind respectarea de către beneficiarii de subvenţii a angajamentelor contractuale asumate executate. Se ataşează actele de inspecţie şi control. Anexa nr. 2

RO_2847_AIPA 277-10 din 09.06.15.pdf

15.Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură: Elaborarea procedurilor de control intern care ar asigura: includerea în „fișa de calcul” a subvenției a tuturor informațiilor necesare; eliminarea posibilității de calculare a subvenției în baza documentelor utilizate anterior pentru calcularea subvenției; indicarea deciziilor luate pe fiecare cerere și fundamentarea acestora atît la momentul depunerii cererii, cît și ulterior;

response:
Scrisoarea AIPA nr. 277/10 din 09.06.2015 se informează CC că: A fost elaborat modelul fişei de calcul a subvenţiei care va include toate informaţiile necesare procedurii de autorizare a plăţilor. Anexa nr. 3 Pentru eliminarea posibilității de calculare a subvenției în baza documentelor utilizate anterior pentru calcularea subvenției: se informează CC că Creditele revolving, leasing, overdraft şi creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul Măsurii 1.7.1 stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare, indiferent de sursa lor. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri solicitantul va depune o singură cerere pentru ianul 2015.

RO_2847_AIPA 277-10 din 09.06.15.pdf

16.Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură: Restituirea fără echivoc a subvențiilor în sumă de 325,5 mii lei, inclusiv, calculate neregulamentar în sumă de: 27,2 mii lei (c/f 1011602003329), 84,4 mii lei (c/f 1010602002288), 40,8 mii lei (c/f 1011611002876), 2,1 mii lei (c/f 1013620003550), 0,7 mii lei (c/f 1008602005631), precum și a celor acordate neregulamentar: 39,2 mii lei (c/f 1011602003329), 46,7 mii lei (c/f 1002604000591) și 84,4 mii lei (c/f 1008602005631);

response:
Scrisoarea AIPA nr. 277/10 din 09.06.2015 se informează CC că: au fost restituită suma de 325,5 mii lei. Documente confirmative se atașează. SUMA STABILITA DE ECHIPA DE AUDIT: CONFORM INFORMAȚIEI REMISE SPRE MONITORIZARE • calculate neregulamentar • calculate neregulamentar dar remediate 27,2 mii lei (c/f 1011602003329), 66,4 mii lei – restituit (27,2mii lei +39,2 mii lei) 84,4 mii lei (c/f 1010602002288), 84,4 mii lei – Hotărire de judecata privind incasarea banilor 40,8 mii lei (c/f 1011611002876), 40,8 mii lei – Hotărire de judecata privind incasarea banilor 2,1 mii lei (c/f 1013620003550), 2,1mii lei – reținuți la acordarea subvenției in 2015 0,7 mii lei (c/f 1008602005631), 7,3 mii lei - restituiți • acordate neregulamentar • acordate neregulamentar dar remediate 39,2 mii lei (c/f 1011602003329), 66,4 mii lei – restituit (27,2mii lei +39,2 mii lei) 46,7 mii lei (c/f 1002604000591) și 46, 7 mii lei – reținuți la acordarea subvenției in 2015 84,4 mii lei (c/f 1008602005631); 84,4 mii lei – Hotărire de judecata privind incasarea banilor

RO_2847_AIPA 277-10 din 09.06.15.pdf

18.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: Determinarea corectitudinii de alocare a subvențiilor persoanelor ce nu corespund cerințelor de eligibilitate și celor ce nu au anexat la cererea de subvenționare documentele indicate în Regulament

response:
Scrisoarea MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 (pct. 14 din Raportul de pogres anexat la scrisoare. ) se informează CC: În p.8 al Capitolului II din proiectul Regulamentului pentru anul 2015, sunt stipulate principiile de bază privind valorificarea surselor Fondului de subvenționare, după cum urmează: 1) asigurarea gestionării transparente a mijloacelor alocate din fond şi oferirea informațiilor de interes public; 2) asigurarea consecvenței şi previzibilității în activitatea de selectare şi implementare a măsurilor de sprijin; 3) egalitatea în drepturi şi responsabilități a producătorilor agricoli beneficiari de subvenții prin eliminarea măsurilor şi condițiilor de eligibilitate discriminatorii; 4) asumarea responsabilităților de către beneficiarii de subvenții drept condiție obligatorie pentru obținerea de ajutor din partea statului. Totodată, procedeele de alocare a subvențiilor vor fi în continuă perfecționare.

RO_2850_Scris MAIA nr. 06-4-7675 din 15.07.15 raport primul.jpg

17.Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură: Elaborarea unui mecanism clar privind includerea în Lista de interdicție a solicitanților și fondatorilor acestora care au prezentat date neveridice, informații false și care nu au îndeplinit angajamentele stabilite în contractul de subvenționare

response:
Scrisoarea AIPA nr. 277/10 din 09.06.2015 se informează CC că: 1. Mecanismul a fost descris prin aprobarea Regulamentului cu privire la modul de includere în lista de interdicţie; 2. Includerea în lista de interdicţie a solicitanţilor care au prezentat date neveridice, informaţii false şi care nu au îndeplinit angajamentele stabilite în contractul de subvenţionare

RO_2847_AIPA 277-10 din 09.06.15.pdf

19.Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură:Implementarea în cadrul AIPA a procedurilor de control intern care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, precum și la efectuarea deplasărilor;

response:
Scrisoarea AIPA nr. 277/10 din 09.06.15: s-a informat CC că au fost: - Elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de efectuare a achizițiilor publice cu stabilirea volumelor de servicii şi bunuri necesare pentru perioada respectivă;Seanexează PAP -întocmirea şi prezentarea semestrială, pînă la data de 15 a lunii următoare semestrului de gestiune, la AAP a dării de seamă privind contractele de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă;Ae anexeaza Darea de seamă pentru I sem 2015. - Elaborarea unui Manual de proceduri care va reglementa activitatea de achiziţii în cadrul AIPA; - întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii în conformitate cu prevederile actelor normative şi legislative în vigoare.

RO_2847_AIPA 277-10 din 09.06.15.pdf

20.Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură:Revizuirea organigramei/structurii aparatului AIPA, fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru.

response:
Scrisoarea AIPA nr. 277/10 din 09.06.15: s-a raspune că la moment nu există metodologii sau ghiduri elaborate privind modul de organizare a normării muncii.

RO_2847_AIPA 277-10 din 09.06.15.pdf

Cerinte (5)

2.1. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, pentru conformare, şi se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit, o atenție primordială, în acest sens, acordînd: - reconceptualizării/redefinirii strategiilor și politicilor publice în materie de subvenții, convergenței acestora cu disponibilitățile financiare sustenabile, precum și racordării la indicatori de productivitate, cost-eficiență și impact; - standardizării cadrului regulator aferent proceselor și procedurilor operaționale aplicate de AIPA, asigurării predictibilității și transparenței funcționării institutului de subvenționare în ansamblu; - promovării exprese a principiilor egalității de șanse și neutralității în raport cu toți potențialii beneficiari de resurse publice;

response:
Partial Executat Nu sînt implementate toate recomandările

RO_2847_AIPA 277-10 din 09.06.15.pdf

2.1. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, pentru conformare, şi se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit, o atenție primordială, în acest sens, acordînd: - reconceptualizării/redefinirii strategiilor și politicilor publice în materie de subvenții, convergenței acestora cu disponibilitățile financiare sustenabile, precum și racordării la indicatori de productivitate, cost-eficiență și impact; - standardizării cadrului regulator aferent proceselor și procedurilor operaționale aplicate de AIPA, asigurării predictibilității și transparenței funcționării institutului de subvenționare în ansamblu; - promovării exprese a principiilor egalității de șanse și neutralității în raport cu toți potențialii beneficiari de resurse publice;

response:
Au fost implemetate toate recomandările

RO_2845_Centrul de Ameliorare nr. 65 din 29.05.15.pdf

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine, şi se cere aprobarea cadrului normativ-metodologic în materie de evidență contabilă și de declarare, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor aferente subvenționării în agricultură;

response:
Scrisoarea MF nr. 11/1-2-09/5961 din 28: Referitor la pct. 2.2 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 55 din 08 decembrie 2014, în menţionăm că: Art. 2 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, republicată în Monitorul Oficial nr. 27-34 din 7.02.2014, prevede că legea se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor, mediatorilor şi birourilor înfiinţate de aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova (denumite în cele ce urmează entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. Conform art. 7 alin. (2) al legii menţionate, entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească situaţiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 11 alin.(2) lit.a). Astfel, Standardul Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii", aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 06 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevede modul de contabilizare a capitalului propriu şi datoriilor şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare. Totodată, mai menţionăm, că modul de contabilizare a subvenţiilor este stabilit de pct. 68 - 80 ale standardului menţionat. Cît priveşte, lacunele depistate la planificarea necesarului de mijloace financiare pe fiecare măsură de subvenţionare în parte, vă informăm că, Ministerul Finanţelor nu este consultat în prealabil şi nu participă anual în grupul de lucru pentru elaborarea proiectului şi regulamentului de subvenţionare, de aceia perioada scurtă de timp avută la dispoziţie pentru examinarea şi avizarea proiectului respectiv, versus complexitatea documentului, creează situaţia de neconcordanţă între resurselor planificate în bugetul de stat şi prioritizarea măsurilor de subvenţionare fără a se asigura impactul economic scontat.

RO_2842_MF nr. 11-1-2-09-5961 din 28.07.15.pdf

2.3. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și se cere verificarea corectitudinii/plenitudinii declarării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor aferente subvenționării în agricultură în anii 2010-2013;

response:
Scrisoarea IFPS nr. 26-17/13-898/110 din 15.07.15: IFPS a supus verificărilor informaţia din Raportul auditului, referitor la cazurile de înregistrare sau anulare a agenţilor economici ca plătitori a TVA, corectitudine a calculării, declarării, achitării obligaţiilor fiscale, cu scopul de a aprecia contribuabili concreţi care în urma selectării să fie supuşi controalelor fiscale. Astfel, la moment de la Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Orhei a fost solicitată verificarea totală a SRL „Neocar" (c/f 1004606001183), care a demarat la 26 iunie 2015. După necesitate, rezultatele acesteia ar fi posibil de prezentat numai după finisarea controlului, examinarea materialelor şi pronunţarea deciziei respective. Efectuarea controlului la SRL „Enico Ingineering" (c/f 1010600045533) solicitată organului fiscal teritorial a devenit imposibilă. Citaţia remisă în adresa agentului economic, cu solicitarea de a prezenta documentele necesare pentru control, a fost restituită de Poşta Moldovei cu menţiunea „Nu-i aşa firmă". Totodată, comunicăm că faţă de SRL „Enico Ingineering" la 17 aprilie 2013 a fost intentată procedura de insolvabilitate, fapt confirmat şi în Raportul de audit. Ulterior conform Hotărârii Curţii de Apel Chişinău nr.2c-428/2012 din 12.05.2015, agentul economic a fost lichidat. Un alt control (la SRL V.A.B. „COM", c/f 1010611002628) a fost dispus pentru efectuare Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Taraclia. Controlului a fost supusă perioada de activitate a agentului economic de la 01.01.2011 până la 30.11.2014 (actul nr.5-655838 din 31.12.2014 - copia se anexează). Rezultatele controlului au fost examinate la 21.01.2015 şi pronunţată decizia cu nr.13 (copia se anexează), prin care au fost calculate suplimentar obligaţiuni fiscale în sumă de 4080 lei, inclusiv sancţiuni - în sumă de 2330 lei. La data pronunţării deciziei nominalizate, conform informaţiei din fişa de evidenţă, întreprinderea dispunea de datorii faţă de buget în sumă de 552,67 lei şi o supraplată în valoare de 2837,951ei. Pe lângă acesta, la solicitarea Procuraturii teritoriale Taraclia din 20.03.2015, a mai fost efectuată o verificare tematică referitor la relaţiile reciproce cu firma SA „AIDIN" (c/f 1003611002318) - actul de control din 07.05.2015 nr.469322 (se anexează). Faptele constatate nu au adus la diminuarea obligaţiilor fiscale şi respectiv n-a apărut necesitatea emiterii de decizii. Scrisoarea IFS nr. 1365/175 din 10.12.15 In urma verificărilor suplimentare efectuate la iniţiativa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de către unele organe fiscale teritoriale, privind situaţiile expuse în Raportul de audit, nu s-au constatat încălcări în sume considerabile, care ar fi dus la diminuarea impozitelor şi taxelor. Controlul fiscal prin metoda verificării totale la SRL „Neocar" (c/f 1004606001183) a fost efectuat de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei în perioada 26.06.2015 - 17.07.2015 pentru activitatea efectuată de la 01.01.2011 până la 31.05.2015 (actul nr.5-671314 şi în prelungire nr.5-671323, cu tabelele şi explicaţiile respective - se anexează). Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei a fost emisă la 03.08.2015 (nr.l450-C). Astfel, concluzionăm că pe faptul expunerii asupra realizării de către SRL „Neocar" (c/f 1004606001183) a stivuitorului electric, conform Legii pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, mărfurile şi serviciile destinate realizării - se livrează pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota „zero". In partea ce ţine de corectitudinea aplicării deducerilor cheltuielilor referitoare la obţinerea de producătorii agricoli a venitului scutit de impozitare, expunerea pe marginea acestui subiect este de competenţa Ministerului Finanţelor. Poziţia Serviciului Fiscal de Stat vis a vis de asigurarea executării prevederilor Codului fiscal a fost expusă Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr.26-08/1-1-07-4768/3021 din 23.04.2015 (copia se anexează). Din partea MF nefiind remis un răspuns. Cu referinţă la pagina 39 a Raportului de audit - „o S.A.(c/f 1003607003132) în rubrica „ Cheltuieli legate de obţinerea venitului scutit de impozitare" (cod 0309) din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (2013) a inclus suma totală a subvenţiilor primite în mărime de 3641,8 mii lei în loc de cheltuielile legate de subvenţionare (270,8 mii lei). De menţionat că, din lipsa descifrării sumelor reflectate în capitolul „ Cheltuieli", auditul nu a putut să se expună asupra corectitudinii calculării impozitului pe venit în perioada fiscală.", Serviciul Fiscal de Stat a efectuat la S.A. nedescifrată de echipa de auditori (Alfa - Nistru) un control fiscal faptic privind verificarea declarării corecte a veniturilor şi cheltuielilor aferente subvenţionării în agricultură în anul 2013. In rezultatul controlului s-a stabilit că, agentul economic a ajustat evidenţa menţionată şi nu a afectat cu nimic bugetul de stat. Copiile actului de control nr.3-551480 din 03.XI.2015 şi a notei explicative a contabilului şef se anexează. Rezultatele altor verificări asupra activităţii agenţilor economici menţionaţi în Raportul de audit nu au depistat erori pasibile de a fi sancţionate.

RO_2843_IFPS.doc
RO_2994_IFS nr. 1365-175 din 10.12.15.pdf

2.1. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, pentru conformare, şi se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit, o atenție primordială, în acest sens, acordînd: - reconceptualizării/redefinirii strategiilor și politicilor publice în materie de subvenții, convergenței acestora cu disponibilitățile financiare sustenabile, precum și racordării la indicatori de productivitate, cost-eficiență și impact; - standardizării cadrului regulator aferent proceselor și procedurilor operaționale aplicate de AIPA, asigurării predictibilității și transparenței funcționării institutului de subvenționare în ansamblu; - promovării exprese a principiilor egalității de șanse și neutralității în raport cu toți potențialii beneficiari de resurse publice;

response:
Nu au fost implementate toate recomandările

RO_2844_Scris MAIA CC raport primul.jpg