Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 22 decembrie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali

Numar 1-10 din data de 2014-12-22 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 5

Curtea de Conturi, în prezența șefului Serviciului de Stat de Curieri Speciali, dl Vasile Pîslaraș, contabilului-șef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali, dna Lidia Ninicu, șefului Direcției generale juridice a Ministerului Afacerilor Interne, dna Daniela Morari, șefului Direcției finanțele autorităților publice a Ministerului Finanțelor, dl Andrei Prisacari, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității privind gestionarea fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali.
Misiunea de audit s-a desfășurat la Serviciul de Stat de Curieri Speciali, în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, potrivit Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20142, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la conformitatea gestionării fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali pe parcursul exercițiului bugetar 2014, cu formularea concluziei de audit.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit3, iar probele de audit au fost obținute prin testarea de fond și evaluarea unor elemente semnificative ale sistemului de control intern, cu folosirea diferitor tehnici și metode.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Probele de audit obținute denotă că deși Serviciul de Stat de Curieri Speciali în calitate de executor primar de buget, și-a orientat activitățile spre asigurarea conformității executării cheltuielilor, a gestionării patrimoniului public, verificările auditului au stabilit prezența unor neconformități. Astfel, aceste deficiențe se exprimă prin: (i) neconcordanța actelor legislative și normative care reglementează cadrul instituțional al Serviciului de Stat de Curieri Speciali; (ii) nedepunerea Declarației privind buna guvernare; (iii) nerespectarea cadrului legal privind detașarea personalului; (iv) nelegalizarea drepturilor patrimoniale asupra fondurilor publice gestionate (clădiri și un teren); (v) nerespectarea regulilor generale de organizare contabilă la capitolul evidența mijloacelor fixe; (vi) neconformitatea documentării procedurilor de achiziții publice.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității privind gestionarea fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Serviciului de Stat de Curieri Speciali și se cere implementarea recomandărilor auditului expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de acțiuni;
2.2. Ministerului Afacerilor Interne și se cere să elaboreze și să înainteze spre aprobare proiectele actelor legislativ-normative privind stabilirea statutului Serviciului de Stat de Curieri Speciali și al persoanelor atestate detașate acestuia din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
2.3. Ministerului Finanțelor și se recomandă să examineze, prin prisma competențelor legale, situațiile consemnate de audit;
2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și soluționare a situațiilor cu privire la statutul instituțional al Serviciului de Stat de Curieri Speciali și al persoanelor atestate detașate acestuia din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

               3. Se ia act că, pînă la definitivarea auditului, Serviciul de Stat de Curieri Speciali a înlăturat neconformitățile stabilite în evidența mijloacelor fixe și s-a conformat cadrului regulator privind documentarea procedurilor de achiziții.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului și executarea subpunctelor 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2014” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la adoptarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) drept standarde proprii de audit”.

Recomandari (5)

1. Să intensifice acțiunile privind aprobarea reglementărilor și corelarea actelor legislative aferente cadrului instituțional.

response:
În vederea implementării recomandării privind aprobarea reglementărilor și corelarea actelor legislative aferente cadrului instituțional, SSCS a întreprins următoarele acțiuni. Au fost remise interpelări către: 1. Ministrul Afacerilor Interne nr.l69 din decembrie 2014; 2. Prim -ministrului nr.174 din decembrie 2014. 3. Cancelariei de Stat nr.38 din 16 februarie 2015. 4. Prim - ministrului nr.77 din 30 martie 2015. 5. Ministrului Afacerilor Interne nr. 104 din 20 mai 2015. 6. Ministrului Afacerilor Interne nr. 111 din 02 iunie 2015. În rezultat a fost emisă indicația Guvernului RM nr. 1220-109 din 08 mai 2015, referitor la elaborarea proiectului actului normativ, privind reglementarea activității Serviciului de Stat de Curieri Speciali, în calitate de autoritate administrativă cu statut special, subordonată Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Serviciului de Stat de Curieri Speciali a elaborat un proiect de modificari la Legea nr.402 din 02 decembrie 2004, privind Serviciul de Stat de Curieri Speciali, care a fost prezentat Ministerului Afacerilor Interne, sub nr.111 din 02 iunie 2015.

2. Să implementeze normele prevăzute de Legea nr.229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern”, prin identificarea și descrierea proceselor aferente elementelor sistemului de control intern.

response:
A fost aprobat ordinul nr.16/1 din 27 februarie 2015, privind Organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control.

3. Să elaboreze Registrul riscurilor în vederea consolidării unui management financiar eficient.

response:
S-a elaborat Registrul riscurilorilor în vederea consolidării unui management financiar efecient.

4. Să elaboreze Registrul evidenței cheltuielilor reale finanțate din contul bugetului de stat și din contul mijloacelor speciale în conformitate cu Ordinul ministrului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010.

response:
A fost elaborat Registrul evidenţei cheltuielilor reale finanţate din contul bugetului de stat şi din contul mijloacelor speciale.

5. Să asigure conformitatea gestionării patrimoniului public, cu înregistrarea regulamentară în evidența contabilă (cantitativ și valoric) a bunurilor imobile și perfectarea obligatorie a drepturilor de proprietate asupra acestora.

response:
A fost înaintat demers către ОСТ Chişinău ,,Cadastru”, solicitînd efectuarea modificărilor în Registrul Bunurilor Imobile, cu înregistrarea ulterioară, în mod regulamentar, in evidenţa contabilă (cantitativ şi valoric)a bunurilor imobile şi perfectarea obligatorie a drepturilor de proprietate asupra acestora. Totodată s-a menţionat, că evidenţa contabilă valorică a bunurilor imobile este în process de executare. La momentul actual Serviciul de Stat de Curieri Speciali a întreprins următoarele acţiuni: - s-a remis demers către ОСТ Chişinău ,,Cadastru”, nr.l63 din 17 noiembrie 2014. - răspunsul primit de la ОСТ Chişinău filiala Î.S. ,,Cadastru” nr.01-11/6 din 12 ianuarie 2015; - Achitarea lucrărilor cadastrale de inventariere tehnică a construcţiilor. - Inventarierea curentă.

Cerinte (2)

2.1. se cere implementarea recomandărilor auditului expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de acțiuni;

response:
Scris. SSCS nr. 116 din 22.06.2015: În scopul implementării recomăndărilor CC, SSCS a aprobat ordinului nr.16/1 din 27 februarie 2015.

RO_2768_Serv curieri.pdf

2.2. se cere să elaboreze și să înainteze spre aprobare proiectele actelor legislativ-normative privind stabilirea statutului Serviciului de Stat de Curieri Speciali și al persoanelor atestate detașate acestuia din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

response:
A fost emisă indicația Guvernului RM nr. 1220-109 din 08 mai 2015, referitor la elaborarea proiectului actului normativ, privind reglementarea activității Serviciului de Stat de Curieri Speciali, în calitate de autoritate administrativă cu statut special, subordonată Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Serviciului de Stat de Curieri Speciali a elaborat un proiect de modificari la Legea nr.402 din 02 decembrie 2004, privind Serviciul de Stat de Curieri Speciali, care a fost prezentat Ministerului Afacerilor Interne, sub nr.111 din 02 iunie 2015.