Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.1 din 27 ianuarie 2015 privind Raportul auditului mediului în domeniul biocombustibililor

Numar 39-45 din data de 2015-01-27 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 13

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului în exercițiu al agriculturii și industriei alimentare, dl Vasile Bumacov, viceministrului în exercițiu al mediului, dl Dorin Dușceac, directorului Agenției pentru Eficiență Energetică, dl Mihail Stratan, șefului Direcției eficiență energetică și surse de energie regenerabilă din cadrul Ministerului Economiei, dl Oleg Izvoreanu, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului mediului în domeniul biocombustibililor.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activităţii de audit ale Curţii de Conturi pe anii 2014 și 20152.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit aplicate în baza Hotărîrii Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.20133, precum și cu Liniile Directoare ale auditului de mediu aplicate în baza Hotărîrii Curții de Conturi nr.7 din 10.03.20144. Pentru susţinerea opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor specifice de audit, implicînd o abordare proprie atît auditului conformității, cît și celui de performanță.

Auditul a analizat și evaluat gradul de ajustare a legislației naționale în domeniul biocombustibililor la bunele practici internaționale, nivelul atingerii scopurilor propuse în domeniu, impactul susținerii financiare și gradul realizării indicatorilor de progres, precum și alte aspecte importante.
Obiectivul general al auditului a fost: Legislația națională în domeniul biocombustibililor este racordată la bunele practici internaționale, iar în vederea atingerii scopurilor propuse există susținere financiară și indicatori de progres?
Pentru a răspunde la obiectivul auditului, au fost planificate și realizate 5 subobiective menționate în Raportul de audit.  
Auditul a fost efectuat la Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Agenția pentru Eficiență Energetică, fiind colectate probe şi solicitate informații inclusiv de la alte autorităţi, precum și de la unii beneficiari de mijloace financiare destinate realizării unor obiective de dezvoltare a surselor regenerabile de energie.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi  

a constatat:

Domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie a devenit unul important pentru Republica Moldova, ale cărei politici sînt orientate la dezvoltarea sectorului în ritmuri accelerate, crearea factorilor de creștere a economiei naționale, dar și a gradului de independență energetică.
Întrucît Republica Moldova nu deține resurse energetice importante, devine stringentă valorificarea oportunităților ce pot contribui la sporirea securității energetice a țării. Totodată, acest fapt permite de a face față și vulnerabilității unor aspecte de mediu, care derivă din utilizarea resurselor energetice tradiționale. În acest context, folosirea biocombustibililor este privită ca o alternativă din ce în ce mai atractivă pentru substituirea energiei din surse convenționale/tradiționale.
În vederea aplicării bunelor practici internaționale, Republica Moldova, în calitatea sa de ţară membră a Comunităţii Energetice, a elaborat și adoptat politici privind eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie.
Astfel, au fost obținuți unii indici de producere și valorificare a resurselor energetice regenerabile stabiliți în conformitate cu politicile de domeniu, a fost sporită susținerea financiară prin diverse proiecte și, implicit, numărul producătorilor de biocombustibili.
În același timp, auditul remarcă unele deficiențe și lacune ale cadrului legal în domeniu, neconformități în desfășurarea activităților specifice, ceea ce determină apariția unor obstacole în realizarea scopurilor propuse. În acest context, se menționează următoarele:

  • politicile în domeniu necesită a fi actualizate în vederea elaborării reglementărilor privind producerea biocarburanților, calitatea acestora, impactul producerii materiei prime asupra terenurilor agricole, utilizarea stimulentelor pentru promovarea, utilizarea și producerea biocombustibililor, determinarea tarifelor pe tipuri de surse regenerabile, ceea ce va contribui la atingerea obiectivelor stabilite;
  • raportarea indicatorilor din domeniul biocombustibililor nu este relevantă și completă deoarece nu există o metodologie exhaustivă care ar stabili criterii, proceduri și metode de creare a acesteia. Autoritățile responsabile nu dețin date complete privind producerea, utilizarea, importul și exportul biocombustibililor, astfel încît nu poate fi sistematizată realizarea obiectivelor, dar și evaluat/monitorizat eficient domeniul respectiv;
  • urmare a neaprobării reglementărilor legal-normative privind producerea și utilizarea biocarburanților, nu sînt stabilite criteriile specifice de durabilitate ale acestora, fapt ce determină nerealizarea obiectivelor-țintă din programele naționale de domeniu;
  • finanțarea acțiunilor de implementare a politicilor privind producerea și utilizarea biocombustibililor este dispersată între autoritățile centrale de specialitate, datele privind atingerea obiectivelor prestabilite nu sînt sistematizate și analizate, ceea ce nu oferă o imagine de ansamblu a dezvoltării domeniului;
  • sectorul de producere a biocombustibililor necesită reglementări legal-normative aprobate și orientate la utilizarea eficientă și eficace a mijloacelor alocate, acestea fiind totodată obligatorii pentru informarea și raportarea de către autoritățile și entitățile care acordă sau valorifică mijloacele destinate dezvoltării domeniului către autoritatea centrală de specilitate, ceea ce ar permite efectuarea analizelor, colectarea datelor privind obținerea rezultatelor scontate, înregistrarea și evidența acestora;
  • mijloacele publice alocate din Fondul Ecologic Național pentru realizarea a două proiecte destinate obținerii resurselor energetice regenerabile (biogaz, biocombustibil solid), în valoare de 14,6 mil.lei, au fost alocate în lipsa unor evaluări fundamentate a proiectelor și a unei monitorizări sistematice, ceea ce a determinat valorificarea ineficientă și nejustificată a acestora, precum și neatingerea obiectivelor stabilite.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului mediului în domeniul biocombustibililor, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:
2.1. Ministerului Economiei, Agenției pentru Eficiență Energetică, pentru luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, precum și cu implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.2. Ministerului Mediului în comun cu autoritățile publice locale din raioanele Hîncești și Călărași, pentru analiza, evaluarea și elaborarea planurilor de acțiuni/măsuri în vederea definitivării realizării scopurilor pentru care au fost alocate mijloace publice importante, cu implementarea recomandărilor din Raportul de audit;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine;
2.4. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare;
2.5. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei permanente mediu și schimbări climatice, pentru documentare.
3. Se ia act că:
3.1. materialele auditului privind faptele ce presupun utilizarea ineficientă și nejustificată a resurselor alocate din Fondul Ecologic Naţional în cadrul implementării Proiectului „Utilizarea deșeurilor de origine vegetală în calitate de materie primă pentru producerea bioenergiei” au fost remise de către Ministerul Mediului, în perioada derulării auditului, în instanța de judecată pentru încasarea sumei de 2,6 mil.lei de la beneficiarul Proiectului;
3.2. materialele aferente abaterilor de la prevederile contractuale în cazul a 3  (trei) beneficiari ai mijloacelor financiare alocate pentru procurarea (în leasing) a echipamentului de procesare a biomasei şi de producere a biocombustibilului, în valoare de 2,2 mil.lei, au fost remise de către Agenția pentru Eficiență Energetică organelor de drept, conform competențelor.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1. și subpct.2.2. din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014” (cu modificările ulterioare) și Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”.
4 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000 - 9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (13)

1. Ministerului Economiei de comun cu Agenția pentru Eficiență în Energetică, să asigure elaborarea cadrului normativ necesar atingerii obiectivelor naționale în domeniul biocarburanților, care ar asigura realizarea scopurilor propuse în politicile privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (sursele de materie primă, calitatea, impactul producerii, utilizarea stimulentelor pentru promovare și producere).

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-4049 din 27.07.2015 Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile a fost aprobat prin HG nr. 200 din 20.03.2014 și a fost aprobat în prima lectură la 17.07.2014. Legea privind promovarea utilizării energiei regenerabile a fost aprobată - Legea nr. 10 din 26.02.2016 (MO din 25.03.2016) Scrisoarea SEE nr. 29-756 din 17.08.2015 Legea menționată, odată aprobată, urmează să creeze cadrul juridic de promovare, cît și condițiile de desfășurare a activităților de producere, de transport, de distribuție și de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile, a biogazului și a carburanților. Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 La 26.02.2016 de către Parlament, în lectura a doua a fost aprobată Legea privind promovarea utilizării energiei regenerabile.

2. Ministerului Economiei de comun cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: După adoptarea Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, să elaboreze și să aprobe un regulament privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanți.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Urmare adoptării Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în conformitate cu art. 12. al acesteia, Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei mediului, în termen de 6 luni de la data publicării, va elabora şi va prezenta Guvemului spre aprobare Regulamentul privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi. Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 Conform prevederilor art.12 din Legea privind promovarea utilizării energiei regenerabile, organul cetral de specialitate al administrației publice în domeniul protecției mediului va elabora regulamentul privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanți. scris.nr.07-3589 din 23.06.2017 "Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și care creează cadrul necesar pentru aplicarea Directivei nr. 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor nr. 2001/77/CE şi nr. 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 140/16 din 05.06.2009, a fost aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova în 26.02.2016. De precizat că data de intrare în vigoare a noului cadru primar cu privire la regenerabile, în conformitate cu Legea Nr. 35 din 24.03.2017 pentru modificarea articolului 45 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (MO119-126/14.04.17 art.191) este 25.03.2018. Legea menționată, odată intrată în vigoare, va crea cadrul juridic de promovare, cît și condiţiile de desfăşurare a activităţilor de producere, de transport, de distribuţie şi de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile, a biogazului şi a biocarburanţilor. De menționat faptul că, întru implementarea prevederilor Legii, Guvernul va elabora un șir de acte normative secundare, inclusiv cu privire la stabilirea criteriilor de durabilitate, producerea, și utilizarea biocarburanţilor în Republica Moldova. De precizat că responsabilitatea elaborării și prezentării Guvernului spre aprobare a Regulamentul privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi ține de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul protecției mediului. La moment, Ministerul Economiei este antrenat în revizuirea Planului Național de Acțiuni în domeniul Energiei din Surse Regenerabile pentru anii 2013-2020 (PNAESR, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1073 din 27.12.2013), exercițiu care presupune și revizuirea poziției Guvernului față de domeniul în cauză, implici față de ținta stabilită față de acest sector. Astfel, în condiții de constrângeri tehnice, financiare privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților în Republica Moldova, se poate opta pe acoperirea acestora din import. Însă pentru aceasta este necesar de a revedea și politica de prețuri astfel în cît importatorii de produse petroliere să fie cointeresați în importurile de biocarburanți. De asemenea, se propune de a prelua practica din unele țări europene în privința prevederii unei scheme de sprijin promovării producerii interne și importului de biocarburanți, prin scutiri de plata TVA, de plata accizelor, etc. Totuşi, în pofida absenţei unor scheme de sprijin, pe lângă exercițiul tehnic de elaborare a unor criterii de durabilitate pentru biocarburanți și aprobarea ulterioară a acestora, urmează a fi elaborată o reglementare clară pentru producerea internă a acestora, pentru importuri precum şi pentru utilizare, independent de sursă, în vederea asigurării unui cadru legislativ clar şi durabil. Tot aici merită a fi menționat faptul că, subiectul biocarburanților urmează a fi abordat în cadrul proiectului de asistență tehnică a fi oferit de către Delegația Uniunii Europene în domeniul energetic începând cu vara lui 2017. Astfel, consultantul internațional va oferi asistență autorităților naționale în cadrul componentei „Elaborarea modelului de piață și criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți” (En.: Elaboration of a market model for biofuels and of a national scheme for biofuels sustainable criteria). Anexe:  Proiectul PNAESR 2013-2020 (revizuit în 2017) "

3. Ministerului Economiei de comun cu Agenția pentru Eficiență Energetică, Să elaboreze o metodologie exhaustivă privind crearea unei baze de date aferente SER, inclusiv mecanisme și proceduri de colectare a informaţiilor veridice și depline privind producerea/consumul biocombustibililor şi de furnizare a rapoartelor pentru baza de date.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 Agenţia pentm Eficienţă Energetică, cu suportul ÂF-Industry AB, în cadrul proiectului de asistenţă tehnică "Technical Assistance for Capacity Building to Sustainable Energy Management", a elaborat metodologia „Aspectele de monitorizare şi raportare în sectoml energetic din Republica Moldova" - document care include o descriere a mecanismului de colectare a informaţiilor necesare întru monitorizarea evoluţiei lucrurilor în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă. Scrisoarea AEE nr. 29-756 din 17.08.2015 Rezultatele aplicării Metodologiei menționate permit elaborarea rapoartelor anuale de întocmirea cărora este responsabilă AEE. Totodată, în vederea confirmării și evidențierii importanței și relevanței deținerii unui SI, a fost elaborată Concepția SI al AEE. Aceasta din urmă enumeră componentele SI, descrie rolul acestora, particularitățile tehnice, abordează subiecte și aspecte de securitate, precum și trasează direcțiile strategice de activitate ulterioară întru integrarea tuturor componentelor într-un sistem unic. Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 Aprobarea Metodologiei va fi posibilă după implementarea activității 2 al contractului semnat între ME și AF Mercados privind implementarea proiectului „Consolidarea capacităților pentru gestionarea durailă a energiei”, cînd se va stabili o listă de indicatoriBottom-up cît și sursele de obținere a acestor informații.

RO_3077_ME 03.03.16.pdf

4. Ministerul Economiei de comun cu Agenția pentru Eficiență Energetică, Să prezinte propuneri de modificare a cadrului legislativ-normativ în vederea obligării entităților implicate de a furniza date concludente și relevante, cu asigurarea formării bazei de date.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 Scrisoarea AEE nr. 29-756 din 17.08.2015 În scopul creării bazei de date informaționale în domeniul eficienței energetice, AEE. avînd ca temei cadrul normativ existent, a solicitat de la entitățile implicate (Serviciul Vamal, CÎS, Camera de Licențiere) date concludente și informații necesare pentru studiere, evaluare și analiză, care urmează a fi incluse în această bază informațională. Cu toate acestea, principalul instrument de obținere a informației este chestionarea instituțiilor responsabile de anumite domenii, chestionarea agenților economici, a persoanelor fizice, etc. Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 AEE a introdus solicitările sale de informații în Chestionarul statistic pentru „Balanța Energetică” Scrisoarea ME nr.07-3589 din 23.06.17 "În vederea asigurării unui cadru juridic ce ar facilita obținerea de date de primă importanță pentru instituția responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile, în noul proiect de lege cu privire la eficiența energetică, de transpunere a Directivei Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), în varianta adaptată şi aprobată prin Decizia Consiliului Ministerial nr. D/2015/08/MC-EnC, au fost introduse prevederi care ar obliga autoritățile și instituțiile naționale să asigure schimbul de informații cu instituția menționată. Astfel, la art. 13 din proiectul de lege, au fost formulate următoarele prevederi, care vizează Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă (a fi creat prin comasarea Agenției pentru Eficiență Energetică și Fondului pentru Eficiență Energetică):  alin. (3) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Institutul colaborează, în special prin furnizarea reciprocă şi continuă de informaţii, cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, cu organismul naţional de acreditare, cu organismele de evaluare a conformităţii, cu alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu alte autorităţi publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale  alin. (4) Institutul colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale prin intermediul managerilor energetici angajaţi de Institut şi contribuie, la solicitare, la instruirea managerilor locali pentru eficienţă energetică din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.  alin. (5) Autorităţile şi organele administraţiei publice centrale de specialitate, autorităţile publice, precum şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să furnizeze Institutului informaţii necesare pentru elaborarea şi monitorizarea realizării programelor şi a planurilor naţionale de acţiuni în domeniul eficienţei energetice, precum şi alte informaţii solicitate de aceasta în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor stabilite în prezentul Articol. Totodată, atribuțiile instituției de a ține și dezvolta o bază de date în domeniile sale de competență au fost păstrate, astfel noile „instrumente” și pârghii de obținere a datelor cu caracter primar urmează a fi dezvoltate în cadrul secundar cu incidență în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile. În contextul cadrului primar aprobat pe domeniul energetic, și anume Legea Nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial Nr. 193-203, art. Nr. 413) și Legea Nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial Nr. 193-203, art. Nr. 415), au fost introduse prevederi similare în vederea obligării părților de asigura schimbul de informații pe domeniile menționate supra, în special cu autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul energetic. Mai mult ca atât, merită a fi menționat faptul că în scopul îmbunătățirii și armonizării legislației Republicii Moldova la acquis-ul comunitar privind statistica energetică, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 24.02.2014 privind crearea sistemului de statistică energetică, care prevede un Plan de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică. Obiectivul general al Planului de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică rezidă în crearea unui sistem de statistică energetică în baza tehnologiilor informaţionale, care ar deveni un sistem de referinţă menit să sprijine cele trei instituţii-cheie ale administraţiei publice centrale responsabile de: a) statistica energetică oficială – Biroul Naţional de Statistică; b) politica sectorului energetic – Ministerul Economiei c) implementarea, monitorizarea şi verificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei regenerabile, de producerea indicatorilor specifici de eficienţă energetică şi surselor regenerabile de energie, precum şi de producerea statisticilor energetice de calitate înaltă pentru raportare atît către părţile interesate, cît şi către organizaţiile internaţionale (de exemplu EUROSTAT, Agenţia Internaţională pentru Energie etc.), în conformitate cu cele mai bune standarde europene – Agenţia pentru Eficienţă Energetică. Sistemul va fi unul unic, gestionat de doi operatori de bază: Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Economiei. Acesta va avea un singur administrator în tehnologii informaţionale principal – Biroul Naţional de Statistică. Sistemul de statistică energetică va fi conectat cu sistemele de baze de date în eficienţa energetică şi în surse de energie regenerabile, instalate la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, care vor fi gestionate pentru monitorizarea şi verificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi a Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei regenerabile, inclusiv pentru producerea indicatorilor specifici de eficienţă energetică şi surselor de energie regenerabile. Sistemul de statistică energetică va avea trei componente principale: 1) componenta Biroului Naţional de Statistică: balanţele energetice istorice pentru ultimii ani şi indicatorii consolidaţi ai sectorului energetic, care reprezintă statistica energetică oficială pentru perioadele trecute; 2) componenta Ministerului Economiei: balanţele energetice pentru următorul an şi pe termen mediu şi lung, care reprezintă prognozele oficiale menite să asigure securitatea naţională a aprovizionării cu energie; 3) componenta Agenţiei pentru Eficienţă Energetică: baza de date în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabile pentru monitorizarea şi verificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi a Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei regenerabile, inclusiv pentru calcularea indicatorilor de eficienţă energetică şi energie regenerabilă. Cu referință la acțiunile implementate cu sprijinul asistenței financiare, vom menționa implementarea proiectului ""Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova"", sprijinit financiar de către Comisia Europeană, care a permis consolidarea capacităților Biroului Național de Statistică și elaborarea, în premieră pentru Republica Moldova, a balanțelor energetice (componenta consum) a raioanelor din Republică. Aceste materiale vor permite îmbunătățirea rezultatelor cercetărilor și analizelor elaborate de către Agenția pentru Eficiență Energetică. Totodată, în luna iunie 2016, Comisia Europeană a lansat Programul EU4Energy, cu o durată de implementare de patru ani. EU4Energy este un Program de asistență tehnică în domeniul energetic, oferit unui șir de state , printre care și Republica Moldova, implementat de către Agenția Internațională pentru Energie /IEA/, Secretariatul Comunității Energetice și Secretariatul Cartei Energiei, a cărui obiectiv general este de a îmbunătăți mediul legislativ și de reglementare pentru sectorul energetic, în conformitate cu obligațiile UE și cu cele mai bune practici, rezumându-se la următoarele activități: • Oferirea de suport la elaborarea legislației primare și secundare relevante; • Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru întregul ciclu de politici; • Îmbunătățirea climatului de investiții prin îmbunătățirea cadrului juridic; • Identificarea proiectelor prioritare de infrastructură energetică; • Îmbunătățirea calității datelor statistice din domeniul energetic și alinierea acestora la standardele internaționale; • Implicarea autorităților naționale în a face schimb de informație și experiență în depășirea provocărilor sectoriale. Anexe:  Proiectul de lege cu privire la eficiența energetică;  Programul de lucru EU4Energy pentru anii 2017-2018; "

RO_3077_ME 03.03.16.pdf

5. Ministerul Economiei de comun cu Agenția pentru Eficiență Energetică:Să asigure certificarea calității biocombustibililor.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 a fost lansată procedura de selectare a unui laborator de încercări acreditat în Republica Moldova care ar confirma/certifica corespunderea biocombustibililor solizi criteriilor de calitate cu Aprobarea Laboratorului „Biocombustibili solizi" de pe lîngă Universitatea Agrară de Stat din Moldova drept învingător al Concursului organizat în acest sens, cu un handicap de 3,5 puncte. Scrisoarea AEE nr. 29-756 din 17.08.2015 Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 PEBM a desfășurat o procedură de achiziție internațională, astfel, în ianuarie 2016, furnizorul selectat de PEBM a instalat echipamentul și a întreprins acțiunile necesare pentru școlarizarea reprezentanților Laboratorului de Biocombustibili solizi pe lîngă Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În prezent, Laboratorul se află în proces de acreditare. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "În contextul implementării prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 1070 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid, în calitate de măsuri ce fac parte din sistemul de supraveghere de către stat a pieței biocombustibilului solid, serviciile de elaborare a încercărilor asupra acestor produse sunt efectuate, la zi, de către Laboratorul ”Biocombustibil Solid” de pe lângă Universitatea Agrară de Stat din Moldova, pentru toți parametrii fizici şi chimici solicitați de hotărârea menționată supra. Laboratorul a fost acreditat conform certificatului de acreditare Nr. LÎ-103 din 04.03.2016 de către Centru Național de Acreditare MOLDAC. Laboratorul a beneficiat de un suport financiar considerabil, în valoare de 100 mii EUR din partea Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, în dotarea acestuia cu echipament necesar efectuării încercărilor parametrilor chimici. Merită a fi evidențiat faptul că acest proiect a fost posibil datorită suportului financiar oferit de Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, faza II, și platformei create pe lângă Agenţia pentru Eficienţă Energetică, ce a luat forma unei Comisii Tehnice dedicate, unde au fost invitați toate părțile vizate de acest subiect, precum Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Institutul Naționale de Metrologie, Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC, Universitatea Tehnică a Moldovei, etc."

6. Ministerul Economiei: Să aprobe reglementări privind procesul de susținere și dezvoltare a sectorului de producere a combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, care să asigure conformitatea selectării beneficiarilor și utilizării mijloacelor financiare, pentru atingerea scopurilor propuse.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 Agenţia pentru Eficienţă Energetică a revizuit Regulamentul Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului de producere a biocombustibilului solid în Republica Moldova, în baza propunerilor de modificare şi completare a aprobate în cadrul şedinţei Consiliului de Coordonare a Proiectului Energie şi Biomasă din Moldova, din data de 07 iulie 2015. Scrisoarea AEE nr. 29-756 din 17.08.2015 Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 Documente confirmative au fost prezentate.

7. Ministerul Economiei de comun cu Agenția pentru Eficiență Energetică: Să elaboreze planuri de progres, cu stabilirea obligatorie a indicatorilor de performanță ce urmează a fi realizați.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 Scrisoarea AEE nr. 29-756 din 17.08.2015 Agenţia pentru Eficienţă Energetică a elaborat şi aprobat la 15.01.2015 Planul de acţiuni al subdiviziunii responsabile de implementarea Programelor şi Proiectelor în anul 2015, care include următoarele componente: a. Obiective; b. Acţiuni; c. Sub-acţiuni; d. Indicatori de performanţă; e. Termeni de realizare; f. Executorul/-ii responsabil. Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 Este remisă aceeași informație. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "Poziția și acțiunile întreprinsă de către MEc și AEE. Agenția pentru Eficiență Energetică a elaborat și aprobat la 15.01.2015 Planul de acțiuni al subdiviziunii responsabile de implementarea Programelor și Proiectelor în anul 2015, care include următoarele componente: a. Obiective ; b. Acțiuni; c. Sub-acțiuni; d. Indicatori de performanță; e. Termeni de realizare; f. Executorul/-ii responsabil. "

8. Să asigure reglementări conforme destinate procesului privind instalarea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 a fost votat noul mecanism de subvenţionare pentru perioada de implementare 2015-2017, cît şi decizia prezentării acestei recomandări, în data de 7 iulie curent, membrilor Consiliului de Coordonare al Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova spre aprobare. Scrisoarea AEE nr. 29-146/a din 25.02.2016 În adresa Curții a fost remis procesul-verbal al ședinței Consiliului din 07.07.2015 și Regulamentul „Privind desfășurarea Programului de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil solid” Scrisoarea AEE nr. 29-756 sin 17.08.2015 La 07.07.2015, în urma ședinței Consiliului Proiectului Energie și Biomasă, au fost votate mai multe ajustri/completări la Regulamentul de desfășurare a Programului de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil solid. Acesta cuprinde inclusiv: cuantumul subvenționării maxime adminisbile; succesiunea acordării subvenției, monitorizarea realizării Programului. Procesul verbalal ședinței Consiliului Proiectului din 07.07.2015 și Regulamentul menționat a fost prezentat.

RO_3061_AEE 2 02.2016.pdf

9. Agenția pentru Eficiență Energetică: Să asigure activități de monitorizare a realizării proiectului, precum și a obiectivelor propuse ținînd cont de mijloacele financiare alocate.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 In perioada ianuarie - martie 2015 conform planului de acţiuni au fost efectuate vizite de monitorizare la beneficiarii Programului de procurare a echipamentului de brichetare şi peletizare în leasing, cu o dobîndă de 0%. Scrisoarea AEE nr. 29-756 sin 17.08.2015 Scrisoarea AEE nr. 29-146/a din 25.02.16 În adresa Curții au fost remise documentele justificative privind activitățile de monitorizare a realizării Proiectelor implementate (procese verbale de constatare a instalării CT pe biocombustibil solid, somații)

10. Ministerul Mediului: Să analizeze și să întreprindă măsuri privind realizarea obiectivelor stabilite în proiectele auditate (12,0 mil.lei), precum și să implementeze mecanisme de control la etapa de examinare și expertizare a proiectelor propuse spre finanțare.

response:
Scrisoarea MMed nr. 07-05 din 23.06.15 Pentru continuarea finanțării agentul economic trebuie să vină cu o altă cerere de solicitare a grantului. Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015

11. Ministerul Mediului și Consiliul raional Călărași: Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri/activități destinate părților implicate pentru asigurarea utilizării eficiente și justificate a mijloacelor publice, în vederea definitivării și realizării scopului proiectului.

response:
Scrisoarea MMed nr. 07-05 din 23.06.15 În scopul recuperării surselor financiare alocate din FEN și utilizate neregulamentar de către CR Călărași, la 16.12.14, ministerul a înaintat o cerere de chemare în judecată privind încasarea sumei grantului de 2605424 lei. Acțiunea se află pe rol la judecătoria Călărași. Scrisoarea CR Călărași nr. 430 din 20.08.2015 Deoarece Consiliul raional nu dispunea de spaţii la momentul procurărilor utilajul a fost transmis spre păstrare la SRL"VIGI" or. Călăraşi. Dat fiind faptul că termenul de impementare a proiectului a expirat la 05.07.2014 şi nu s-a reuşit procurarea şi instalarea liniei de reciclare a deşeurilor de masă lemnoasă pentru producerea peleţilor Consiliul raional s-a adresat către Ministerul Mediului cu rugămintea de a prelungi termenul de finalizare a proiectului pentru achiziţionarea tuturor componentelor necesare şi efectuarea recepţiei finale a obiectului. Pînă la momentul de faţă la această solicitare nu am primit nici un răspuns (adresarea nr.795 din 24.11.2014). In prezent utilajul este asamblat şi reglat, iar raportul final asupra executării lucrărilor, cu documentele confirmătoare, a fost prezentat Ministerului Mediului. In scopul implimentării proiectului menţionat de către Consiliul raional a fost fondată întreprinderea Municipală "BioEnergie Călăraşi" (decizia nr. 03/21 din 21.05.2015). Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 117-C din 06.08.2015 a fost anunţat concursul phtru ocuparea funcţiei de şef al întreprinderii, şi odată cu instituirea administratorului proiectul urmează să fie implimentat. Scrisoarea CR Călărași nr. 132 din 11.03.2016 Conform Deciziei CR nr. 09/11 din 29.10.2015, utilajul procurat în cadrul Proiectului în valoare de 2605424 lei, a fost depus în capitalul social al Î.M. „Bioenergie Călărași”.

RO_2647_MMed nd 929 din 24.06.15.pdf
RO_2721_H1 2015 CR Calarasi.pdf

11. Ministerul Mediului și Consiliul raional Călărași: Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri/activități destinate părților implicate pentru asigurarea utilizării eficiente și justificate a mijloacelor publice, în vederea definitivării și realizării scopului proiectului.

response:
Scrisoarea MMed nr. 07-05 din 23.06.15 În scopul recuperării surselor financiare alocate din FEN și utilizate neregulamentar de către CR Călărași, la 16.12.14, ministerul a înaintat o cerere de chemare în judecată privind încasarea sumei grantului de 2605424 lei. Acțiunea se află pe rol la judecătoria Călărași. Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 Acțiunile respective au fost executate pe p-da auditului. Scrisoarea CR Călărași nr. 430 din 20.08.2015 Cr Călărași s-a adresat către MM pentru prelungirea termenului de implementare a proiectului pentru achiziționarea tuturor componentelor necesare și efectuarea recepției finale. În prezent utilajul este asamblat și reglat.

12. Ministerul Economiei de comun cu Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:Să elaboreze și să aprobe norme specifice domeniului, studii privind impactul ecologic, economic și social al producerii materiei prime și utilizării biocombustibililor, ceea ce ar asigura o abordare coerentă între politicile energetice și cele de mediu, precum și stabilirea criteriilor de dezvoltare durabilă în domeniu.

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-40499 din 27.07.2015 La acest subiect, AEE a asigurat realizarea următoarelor cercetări: - Analiza impactului sistemului de impozitare asupra producătorilor de combustibil din biomasă - Studiu, focusat pe două opţiuni/ scenarii, precum: • impactul reducerii cotei TVA pentru livrările de biocombustibil solid • impactul reducerii cotei TVA pentru fumizarea de energie termică şi apă caldă menajeră produsă din biocombustibili solizi Scrisoarea AEE nr. 29-756 sin 17.08.2015 Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 Informația prezentată cuprinde conținutul răspunsurilor anterioare. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "Poziția și acțiunile întreprinsă de către MEc și AEE. La acest subiect, AEE a asigurat realizarea următoarelor cercetări: - Analiza impactului sistemului de impozitare asupra producătorilor de combustibil din biomasă - Studiu, focusat pe două opțiuni/ scenarii, precum: • impactul reducerii cotei TVA pentru livrările de biocombustibil solid; • impactul reducerii cotei TVA pentru furnizarea de energie termică și apă caldă menajeră produsă din biocombustibili solizi. Mai mut ca atît, în baza datelor obținute, AEE a elaborat proiectul de Lege cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cît și Analiza impactului de reglementare privind modificarea regimului TVA aferent livrărilor de biocombustibili solizi. Totodată, subiectul biomasei, sub aspectul potențialului, al factorilor de natură tehnică, fiscală, economică, etc., este abordat în cadrul Comisiilor Tehnice instituite pe lîngă AEE, și anume: • CT cu privire la evaluarea şi necesitatea dezvoltării potenţialului energetic al fondului forestier din Republica Moldova; • CT cu privire la dezvoltarea plantelor energetice în Republica Moldova. De menționat că, în cadrul Proiectului Energie și Biomasă, faza II, în cadrul parteneriatului stabilit de către Proiect și AEE, urmează a fi realizat un studiu de estimare a potențialului de biomasă al Republicii Moldova, cu culegerea datelor în teren, în vederea actualizării informației deținute de autorități la zi și validarea rezultatelor activității menționate mai sus. Inițierea elaborării acestui material este planificată pentru perioada următoare. Avînd în vedere cele mai sus expuse, o parte din recomandările Curţii de Conturi au fost deja implementate, iar în partea ce ţine de modificarea cadrului normativ, Ministerul Economiei va veni cu propuneri suplementare de elaborare și modificare a cadru legal ce ţine de biocombustibili, inclusiv în partea ce ţine de recomandările Curţii de Conturi. "

Cerinte (3)

2.1. Ministerului Economiei, Agenției pentru Eficiență Energetică, pentru luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, precum și cu implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea AEE nr. 29-756 din 17.08.2015 Scrisoarea AEE nr. 29-146/a din 25.02.2016 A se vedea recomandările de mai jos.

RO_2719_H1 2015 AEE.pdf
RO_2720_H1 2015 AEE anexa.pdf
RO_3061_AEE 2 02.2016.pdf

2.1. Ministerului Economiei, Agenției pentru Eficiență Energetică, pentru luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, precum și cu implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea ME nr. 06/2-404 din 27.07.2015 Scrisoarea ME nr. 06/2-1267 din 03.03.2016 Scrisoarea ME nr.07-3589 din 23.06.17 "Toate cerințele și recomandările Curții de Conturi au fost luate în considerare de către Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică și alte instituții din subordinea Ministerului, fiind transpuse în cadrul juridic ce le reglementează activitatea sau, după caz, se regăsesc printre completările/ modificările aflate la etapa de avizare de către instituțiile cointeresate de subiect, urmând a fi puse în aplicare în perioada imediat următoare. De precizat că modificările și completările la cadrul legal în vigoare, după caz, au fost asigurate reieșind din prioritățile de pe agenda instituțiilor în cauză, precum și a angajamentelor asumate de către părți prin Planurile anuale de activitate aprobate, Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2016-2018, 2017-2019. Totodată, reieșind din faptul că un set de recomandări sunt expres vizate de către legislația primară cu incidență în domeniul energiei regenerabile, cu luna martie 2018 drept termen de intrare în vigoare, acestea se află la moment la diferite etape de promovare a actului normativ. În același timp, având în vedere unele segmente sensibile, precum este consumul de energie regenerabilă în sectorul transporturi, promovarea cogenerării de înaltă eficiență, inclusiv din regenerabile, generarea de biogaz și injectarea acestuia în sistemul național de transport/ distribuție al gazelor naturale, etc., oferirea unei expertize internaționale dedicate ar fi necesară. În acest sens, Ministerul Economiei este în contact permanent cu Partenerii naționali de Dezvoltare, Donatorii pe domeniu, instituțiile internaționale, în vederea comunicării necesităților de asistență și atragerea, după caz, a unui suport tehnic, financiar și de oricare altă natură, de o actualitate sporită. "

RO_2690_ME 27.07.2015.pdf
RO_3077_ME 03.03.16.pdf

2.2. Ministerului Mediului în comun cu autoritățile publice locale din raioanele Hîncești și Călărași, pentru analiza, evaluarea și elaborarea planurilor de acțiuni/măsuri în vederea definitivării realizării scopurilor pentru care au fost alocate mijloace publice importante, cu implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scrisoarea MMed nr. 07-05 din 23.06.15 Scrisoarea CR Călărași nr. 430 din 20.08.2015 Scrisoarea MMed nr. 04-07/461 din 10.03.2016 - informația prexentată nu este relevantă li nu atestă implementarea recomandărilor. Scrisoarea CR Călărași nr. 132 din 11.03.2016 (recomandarea nr. 11)