Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 29 ianuarie 2015 cu privire la Raportul auditului ,,Generează impact economic și social alocarea fondurilor publice pentru învățămîntul secundar profesional?”

Numar 52-57 din data de 2015-01-29 Nr. cerinte: 64 Nr. recomandari: 248

Curtea de Conturi, în prezența dnei Maia Sandu, ministru al Educației; dnei Loretta Handrabura, viceministru al Educației; dlui Sergiu Sainciuc, viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei; dlui Ion Holban, director al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă; dlui Vitalie Valcov, director general adjunct al Biroului Național de Statistică; dnei Angela Sîrbu, șef al Direcției generale economie, patrimoniu și finanțe a Ministerului Educației; dlui Silviu Gîncu, șef al Direcției învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate a Ministerului Educației; dnei Svetlana Borțoi, șef al Direcției finanțele în învățămînt, cultură și știință a Ministerului Finanțelor; dlui Vladimir Zaporojan, directorul ȘP nr.1 din mun. Bălți; dlui Tudor Tihon, directorul ȘP din or. Călărași; dlui Vasile Iapără, directorul ȘP din or. Criuleni; dlui Iurie Rașculiov, directorul ȘP nr.3 din mun. Chișinău; dnei Ecaterina Arefti, directorul ȘP din or. Drochia; dnei Ludmila Petrușan, directorul ȘP din or. Hîncești; dlui Dumitru Lupei, directorul ȘP din or. Nisporeni; dlui Nicolae Blîndu, directorul ȘP din or. Ocnița; dlui Ivan Luța, directorul ȘP din or. Soroca, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului ,,Generează impact economic și social alocarea fondurilor publice pentru învățămîntul secundar profesional?”.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2014 și 20152, avînd drept scop evaluarea gestionării resurselor financiare prin prisma raportării alocațiilor destinate învățămîntului secundar profesional la criteriul de cost-eficiență și la impactul scontat.
Auditul a fost efectuat conform Standardelor Internaționale de Audit3 și  manualelor adiționale, abordarea fiind bazată pe verificarea relevanței și plenitudinii cadrului de reguli și proceduri aferente managementului instituțional și financiar aplicat în domeniu.

Auditul a cuprins activitățile operaționale ale entităților auditate, în scopul evaluării impactului socioeconomic rezultat din funcționarea sistemului de învățămînt respectiv, identificării carențelor și formulării soluțiilor de rigoare.
Astfel, probele de audit au fost acumulate în cadrul Ministerului Educației și 30 de instituții de profil, cu analiza informațiilor prezentate la acest subiect de către ministerele Finanțelor, Economiei, Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Biroul Național de Statistică.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Domeniul educațional per ansamblu și învățămîntul secundar profesional în particular, din considerente obiective și subiective, nu întrunesc suficientă rigoare  și determinare pentru a răspunde adecvat provocărilor interne și externe, respectiv, rămîn o verigă vulnerabilă în contextul modernizării societății. Acest fapt este evidențiat și în Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic 2013-20204. De menționat, în acest sens, în perioada 2013-2014 Ministerul Educației și alte autorități publice centrale au acordat o importanță primordială reformării învățămîntului profesional, corelării ofertei educaționale cu cererea pieței forței de muncă. În același timp, auditul a constatat că implementarea reformelor în domeniul vizat se află de-abia în faza incipientă, oferta educațională fiind  una necompetitivă, respectiv, nu satisface exigențele mediului de afaceri. Unul dintre principalele impedimente la plasarea absolvenților în cîmpul muncii reprezintă decalajul evident dintre nivelul de pregătire, mai cu seamă, deficitul de abilități tehnice aferente proceselor tehnologice moderne, și cerințele angajatorului. Astfel, sistemul național de formare profesională este  conservator și rigid la schimbările structurale, calitatea studiilor fiind una contraindicată și nepotrivită aspirațiilor de modernizare.
Pornind de la aspectele evaluate, auditul public extern a cuantificat multiple probleme de sistem ale domeniului în cauză, nerestructurarea/neredimensionarea căruia generează/amplifică fenomenele de risipă de resurse, de necompetitivitate și contra-performanță în dezvoltarea social-economică per ansamblu.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului ,,Generează impact economic și social alocarea fondurilor publice pentru învățămîntul secundar profesional?”, anexat la prezenta Hotărîre.


2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit nominalizat în pct.1 se remit:
2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;
2.2. Ministerului Educației, pentru conformare, și se cere fără echivoc:
- reformarea sistemului secundar profesional per ansamblu, inclusiv prin reactualizarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor), redimensionarea ciclului de studii și contingentului de elevi;
-  implementarea standardelor de calitate în învățămîntul vocațional/tehnic;
- stabilirea indicatorilor de performanță pentru instituțiile de învățămînt din subordine, monitorizînd în permanență îndeplinirea acestora;
- de comun cu Ministerul Economiei și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, evaluarea/monitorizarea/determinarea necesităților pieței forței de muncă, corelînd astfel indicii aferenți pregătirii cadrelor;
- aprobarea regulamentară a tarifelor la serviciile educaționale acordate de instituțiile de învățămînt secundar profesional;
2.3. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine, și se cere aprobarea:
- metodologiei privind stabilirea chiriei pentru persoanele terțe cazate în căminele pentru elevi;
- cadrului normativ-metodologic în materie de raportare separată a veniturilor și cheltuielilor aferente atelierelor de producție (gospodăriilor didactice) ale instituțiilor de profil și cazării altor persoane în căminele pentru elevi;
2.4. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru informare și luare de atitudine, și se cere:
- asigurarea neîntîrziată a procesului de aprobare a standardelor ocupaționale;
- de comun cu Ministerul Educației, revizuirea sistemului de salarizare în instituțiile de învățămînt;
- corelarea cadrului normativ privind indemnizațiile pentru alimentație acordate copiilor orfani și aflați sub tutelă și curatelă, precum și alimentația elevilor din instituțiile de învățămînt secundar profesional;
- de comun cu Biroul Național de Statistică, evaluarea situației forței de muncă din punct de vedere cantitativ și calitativ, precum și corespunderii activităților desfășurate de personalul angajat cu studiile efectuate;
2.5. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă, de comun cu Ministerul Educației și patronatele, elaborarea unui cadru de parteneriat public-privat aferent practicilor de producție, angajării și reciclării absolvenților instituțiilor de învățămînt profesional;
2.6. Biroului Național de Statistică și se cere, de comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, Ministerul Economiei, revizuirea conținutului dărilor de seamă statistice aferente unui cadru de raportări concludente privind evoluția forței de muncă, inclusiv cererea și oferta;
2.7. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și examinare, după caz, a raportului Ministerului Educației privind impactul socioeconomic al învățămîntului  profesional;
2.8. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, pentru informare.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1-2.6 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția subpunctelor nr.2.2-2.5 din prezenta Hotărîre, pentru a căror executare/implementare se stabilește termenul de 18 luni, cu informarea semestrială privind măsurile întreprinse.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., nr.237-240/864 din 31.12.2008.
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014”, cu modificările și completările ulterioare; Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
4 Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.97 din 01.02.2013.

Recomandari (248)

1. coordonarea și aprobarea unui plan de măsuri, adițional implementării obiectivelor și acțiunilor aferente reformării și eficientizării învățămîntului vocațional/tehnic, conform strategiilor de dezvoltare a educației profesionale;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Responsabil de elaborarea Planului de acțiuni a Strategiei de dezvoltare a învățământului este Min.Educației.

RO_4172_Min.Muncii.pdf

1. coordonarea și aprobarea unui plan de măsuri, adițional implementării obiectivelor și acțiunilor aferente reformării și eficientizării învățămîntului vocațional/tehnic, conform strategiilor de dezvoltare a educației profesionale;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii Protecție Sociale și Familiei va examina și coordona aprobarea unui plan de măsuri, adițional implementării obiectivelor și acțiunilor aferente reformării și eficientizării învățământului vocațional/tehnic, conform strategiei de dezvoltare a educației profesionale înaintat de Ministerul Educației. În acest sens, menționăm că, Ministerul Educației n-a înaintat nici o propunere la subiectul respectiv.

RO_2885_MinEcon.pdf
RO_4170_Ministerul Economiei.pdf

1. coordonarea și aprobarea unui plan de măsuri, adițional implementării obiectivelor și acțiunilor aferente reformării și eficientizării învățămîntului vocațional/tehnic, conform strategiilor de dezvoltare a educației profesionale;

response:
Scris.nr.05-02/1/8 din 13.04.17 Conform art.40 din Codul Educației, aprobat prin Legea nr.152 din 17.07.14, atribuția de a elabora și promova politicile de stat în domeniul educației, precum și de elaborare a proiectelor de acte legislative și normative în domeniul educației îi aparține Ministerului Educației. Deși planul de măsuri adiționale nu este aprobat, au fost aprobate un șir de acte normative, elaborate de către Min.Educației și examinate și avizate de Min.Finanțelor, care sporesc implementarea obiectivelor și acțiunilor aferente reformării și eficentizării învățămîntului vocațional/tehnic, conform strategiilor de dezvoltare a educației profesionale: 1. HG nr.150 din 06.04.15 Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt secundar profesional; 2.HG nr.191 din 22.04.15 Cu privire la Agenția Națională de Asigurare a Calității Învățămîntului Profesional; 3.HG nr.230 din 04.05.15 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru restructurarea rețelei instituțiilor de învățămînt prefesional tehnic pe aa.2015-2020; 4.HG nr.444 din 28.07.15 Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt profesional tehnic; 5.HG nr.616 din 18.05.16 Pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt prefesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instutuțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă; 6. HG nr.872 din 21.12.15 Cu privire la lucrurile și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile subordonate Min.Educației; 7.HG nr.1077 din 23.09.16 Cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învățămînt profesional tehnic; 8.Ordinul Ministrului Educației nr.661 din 12.07.16 cu privire la aprobarea statelor tip de personal din instituțiile de învățămînt prefesional tehnic; A fost elaborat de Min.Educației proiectul de hotărîre a Guvernului Cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului, prin care se modifică și se completează HG nr.74 din 2007 Pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățămînt și HG nr.99 din 30.01.2007 Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine. Proiectul în cauză a fost examinat și avizat de Min.Finanțelor prin demersul nr.07-17/23 din 07.02.17 (anexa nr.26b). Totodată, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.114 din 17.08.16 Privind modificarea și completarea Clasificației bugetare au fost divizate veniturile și cheltuielile aferente activității de antreprenoreat (ateliere de producție/gospodăriile didactice) în instituții de învățămînt profesional tehnic.

RO_2884_MinFin _2_2015.pdf

1. coordonarea și aprobarea unui plan de măsuri, adițional implementării obiectivelor și acțiunilor aferente reformării și eficientizării învățămîntului vocațional/tehnic, conform strategiilor de dezvoltare a educației profesionale;

response:
anual se prezintă Guvernului informație privind implementarea Planului de acțiuni aprobat prin HG nr.97 din 01.02.13 (scris.nr.04/11-64 din 27.01.17); anual se prezintă Guvernului Raportul de monitorizare consolidat privind Planul de acțiuni pentru restructurarea rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic pe anii 2015-2020 aprobat prin HG nr.23 din 04.05.15 (scris.nr.04/11-159 din 21.02.17)

2.1 redefinirea acțiunilor organizaționale și structurale în materie de management financiar, în contextul Strategiei aprobate prin HG nr.1402 din 30.12.2005, prin crearea unui sistem eficient și durabil de interacțiune a politicilor sectoriale (subsectoriale) cu procesul bugetar, respectiv, prin introducerea instrumentelor relevante de stabilire/evaluare/monitorizare a indicatorilor de performanță;

response:
anual se onsolidează interconexiunea dintre subdiviziunile ME responsabile de elaborarea politicilor, inclusiv Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (DAMEP) și Direcția responsabilă de procesul bugetar (DGEPF) prin: organizarea unor seminare comune privind bugetarea bazată pe programe, cu participarea reprezentanților Min.Finanțelor (ședință din 04.05.17); anual se execută corelarea activităților de elaborare a Strategiei sectoriale de cheltuieli între DAMEP și DGEPF și subdiviziunile de profil. Anual se prezintă Raportul de performanță pe subprograme scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Implementat Anual se consolidează interconexiunea dintre subdiviziunile Ministerului Educaţiei responsabile de elaborarea politicilor, inclusiv Direcţia, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (DAMEP) şt direcţia responsabilă de procesul bugetar (DGEPF), prin: I (Organizarea unor seminare interne comune privind bugelarea bazată pe programe, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor; (pentru anul 2017- desfâşurat în data de 4 mai). De asemenea, anual se execută corelarea activităţilor de elaborare a Strategiei sectoriale de cheltuieli între DAMEP şi DGEPF şi subdiviziunile de profil. Totodată. Ministerul Educaţiei prezintă semianual şi anual Raportul de performanţa pe subprograme.

2.2 inventarierea (din punct de vedere tehnic, cadastral, economic și didactic) a patrimoniului instituțiilor de învățămînt secundar profesional, precum și determinarea modului de valorificare a bunurilor care nu sînt utilizate în procesul educațional;

response:
Scris nr. 11/15-58G din 28.10.15 Prin H.G. nr. 230 din 4 mai 2015 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru restructurarea reţelei de instituţii de învăţământ profesional tehnic, iar prin HG nr. 444 din 20 iulie au fost reorganizate 23 de instituţii de învăţământ. Nomenclatorul meseriilor a fost aprobat prin HG nr. 425 din 3 iulie 2015. S-a inițiat elaborarea Conceptului cu privire la managementul calităţii în învăţământ profesional tehnic, în baza acestuia vor fi elaborate standardele de calitate. Indicatorii de performanţă vor fi stabiliţi în cadrul bugetelor pe programe pentru fiecare subprogramă în parte pe fiecare instituție prin intermediul sistemului informational SIMF. În opinia Ministerului Educaţiei, evaluarea necesităţilor piefei forţei de muncă depăşeşte competenţa instituției. Anual, ÎIРТ prezintă propuneri pentru elaborarea Proiectului Planului de admitere către Ministerul Educaţiei (DISPMS), în temeiul solicitarilor Agenţilor Economiei Regionali/Locali şi capacitatea Instituţiei de învăţămînt, care ulterior, se redirecţionează către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei. Elaborarea şi promovarea HG privind aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor pentru lucrările şi/sau serviciile prestate contra cost, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a veniturilor acumulate de către autorităţile/instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei.

RO_2883_Scris MEd.pdf

2.3. raționalizarea/redimensionarea, prin restructurarea instituțională și operațională, rețelei instituțiilor de învățămînt secundar profesional, în scopul optimizării și eficientizării resurselor financiare alocate, precum și justificării/conformării contingentului instruit în raport cu cererea pieței muncii;

response:
Prin HG nr.230 din 04.05.15 s-a aprobat Planul de restructurare a rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic, prin HG nr.444 din 20.07.15 și nr.786 din 23.06.16 rețeaua de învățământ a fost redimensionată scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Prin Hotărârea nr. 230 din 04.05.2015 Guvernul a fost aprobat un Plan de restructurare a reţelei instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, iar prin Hotărârile Guvernului nr 444 din 20.07.2015 și 786 din 23.06.16, rețeaua instituțiilor de învățământ a fost redimensionată.

2.4. atestarea cadrelor didactice și managerilor instituțiilor de învățămînt, inclusiv în baza indicatorilor de reușită a elevilor și, respectiv, indicatorilor de implementare a sistemului de management financiar și control intern;

response:
Min.Educației a emis ordinele nr.377 și nr.381 din 17.05.17 prin care s-au constituit Grupuri de lucru pentru elaborarea conceptului de evaluare a cadrelor didactice și manageriale în bază de performanțe. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Harpa! implementat. Ministerul Educaţiei a emis ordinele nr. 377 şi nr. 381 din 17.05.2017 prin care au fost constituite Grupuri de lucru pentru elaborarea conceptului de evaluare a cadrelor didactice şi manageriale în bază de performanţe Termenele de realizare stabilite in ordinele menţionate - 15 06.2017

2.5. revizuirea statelor-tip din instituțiile de învățămînt secundar profesional;

response:
Prin Ordinul Min.Educației nr.661 din 12.07.16 au fost aprobate statele-tip de personal din instituțiile de învățământ profesional tehnic. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr 661 din 12 iulie 2016 au fost aprobate statele-tip de personal din instituţiile de învăţământ profesional tehnic. Ordinul enunţat este accesibil pe pagina-vveb oficială a Ministerului Educaţiei: http://edu.gov.md/sites/defauli/files/o me_nr_661_din_12.07.2OI6.pdf

2.6. determinarea și aprobarea resurselor și, respectiv, costului standard pentru asigurarea unui învățămînt calitativ;

response:
Prin HG nr.1077 din 23.09.16 a fost aprobat costul standard pentru asigurarea învățământului calitativ scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Implementat. Recomandarea este implementată prin aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 1077 din 23.09.2016 cu anexele respective.

2.7. implementarea în cadrul Ministerului a sistemului de management financiar și control intern;

response:
Prin Ordinul ME nr.1043 din 14.12.16 a fost desemnat grupul de lucru privind organizarea modului de implementare a sistemului MFC . În cadrul ministerului în perioada martie-iunie 2016 s-au desfășurat 4 seminare de instruire internă, cu suportul a 2 ezperți olandezi. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Parpațial implementat. în temeiul Ordinului Ministrului Educaţiei (OME) nr. 1043 din 14 decembrie 2016 "cu privire la modificarea ordinului nr. 1086 din 10.11.2015" a fost desemnat grupul de lucru privind organizarea modului de implementare a sistemului MFC în conformitate cu prevederile cadrului legal aferent’. în baza OME nr. 165 din 01 martie 2016 a fost demarat procesul de implementare a sistemului de management financiar şi control intern (MFC) în cadrul aparatului central al ministerului. în perioada martie -iunie 2016 au fost desfăşurate 4 seminare de instruiri interne pe tematica implementării sistemul MFC destinate conducătorilor de subdiviziuni ale M. Educaţiei, instruirile au fost petrecute cu asistenţa tehnică şi suportul a 2 experţi olandezi. în contextul Memorandumului de Cooperare dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei.

2.8. publicarea tuturor actelor normative în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

response:
S-au publicat următoarele acte normative: 1) Ordinul Min.Educației nr.840 din 21.08.15 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar; 2) Ordinul Min.Educației nr.550 din 10.06.15 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar; 3) Ordinul Min.Educației nr.1158 din 04.12.15 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență; 4) Ordinul Min.Educației nr.1203 din 16.12.15 cu privire la probarea modelelor actelor de studii în învățământul profesional tehnic; 5) Ordinul Min.Educației nr.673 din 09.07.15 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Implementat. Au fost publicate următoarele acte normative: -OMF.J Nr. 840 din 21.08.2015 pentru aprobarea Regulamentul ui-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar (Monitorul Oficial Nr. 275-280 din 09.10.2015. an Nr: 1918) -OME Nr. 550 din 10.06.2015 pentru aprobarea Regulamcntului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Monitorul Oficial Nr. 206- 210 din 07.08.2015, art Nr: 1362); -OME Nr. 1158 din 04.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de excelenţă (în Monitorul Oficial Nr. 13-19 din 22.01.2016, art Nr: 53); -OME Nr. 1203 din 16.12.2015 cu privire la probarea modelelor actelor de studii în învăţământul profesional tehnic (în Monitorul Oficial Nr. 13-19 din 22.01.2016. art Nr: 54); -OME Nr. 673 din 09.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, cu toate modificările (în Monitorul Oficial Nr. 206-210 din 07.08.2015. art Nr: 1363).

RO_4174_Min.Educatiei 2.pdf

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.1. implementarea în cadrul IÎSP a sistemului de management financiar și control intern, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate în activitatea instituțiilor de învățămînt secundar profesional;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

RO_4174_Min.Educatiei 2.pdf

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.2. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.3. efectuarea retribuirii muncii în strictă conformitate cu cadrul legal-normativ;

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

RO_4174_Min.Educatiei 2.pdf

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

3.4. asigurarea regulamentară a elevilor cu alimentație, burse și loc de cazare.

Cerinte (64)

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. instituțiilor de învățămînt secundar profesional, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.2. Ministerului Educației, pentru conformare, și se cere fără echivoc: - reformarea sistemului secundar profesional per ansamblu, inclusiv prin reactualizarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor), redimensionarea ciclului de studii și contingentului de elevi; - implementarea standardelor de calitate în învățămîntul vocațional/tehnic; - stabilirea indicatorilor de performanță pentru instituțiile de învățămînt din subordine, monitorizînd în permanență îndeplinirea acestora; - de comun cu Ministerul Economiei și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, evaluarea/monitorizarea/determinarea necesităților pieței forței de muncă, corelînd astfel indicii aferenți pregătirii cadrelor; - aprobarea regulamentară a tarifelor la serviciile educaționale acordate de instituțiile de învățămînt secundar profesional;

response:
Scris nr. 11/15-58G din 28.10.15 Prin H.G. nr. 230 din 4 mai 2015 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru restructurarea reţelei de instituţii de învăţământ profesional tehnic, iar prin HG nr. 444 din 20 iulie au fost reorganizate 23 de instituţii de învăţământ. Nomenclatorul meseriilor a fost aprobat prin HG nr. 425 din 3 iulie 2015. S-a inițiat elaborarea Conceptului cu privire la managementul calităţii în învăţământ profesional tehnic, în baza acestuia vor fi elaborate standardele de calitate. Indicatorii de performanţă vor fi stabiliţi în cadrul bugetelor pe programe pentru fiecare subprogramă în parte pe fiecare instituție prin intermediul sistemului informational SIMF. În opinia Ministerului Educaţiei, evaluarea necesităţilor piefei forţei de muncă depăşeşte competenţa instituției. Anual, ÎIРТ prezintă propuneri pentru elaborarea Proiectului Planului de admitere către Ministerul Educaţiei (DISPMS), în temeiul solicitarilor Agenţilor Economiei Regionali/Locali şi capacitatea Instituţiei de învăţămînt, care ulterior, se redirecţionează către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei. Elaborarea şi promovarea HG privind aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor pentru lucrările şi/sau serviciile prestate contra cost, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a veniturilor acumulate de către autorităţile/instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Executat. -Prin Hotărârea Guvernului nr 425 din 03.07.2015 a fost aprobat Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor şi prin I lotărârca Guvernului nr. 853 din 14.12.2015 a fost aprobat Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi nonterţiar. -în domeniul asigurării calităţii în învăţământul profesional tehnic sunt în proces de elaborare: (I) Standardele ocupaţionale prerogativa MMPSF, lista cărora poate fi accesată pe adresa de link: https://vvvvvv.dropbox.com/sh/fufxav bgke40us9/AAAu- GlqtDgNS_eqcypi9lhia?dl=0 (II) Calificările profesionale sunt în proces de elaborare, lista cărora poate fi accesata pe adresa de link: http://edu.gov.md/sites/default/files/o rne nr.922_din_0l.ll.2016.pdf (III) Curricula care sunt în proces de realizare.Respectiv, lista acstora poate fi accesată pe adresa de link: htt://edu.gov.md/ro/content/curriculum în contextul aprobării Hotărâm Guvernului nr, 1077 din 23 09.2016 a instituţiilor publice de învăţământ profesional tehnic, indicatorul de performanţă îl constituie numărul de elevi. în anul 2018 urmează a 11 pilotată Formula de finanţare aprobată prin Anexa nr. 1 la hotărârea sus menţionată din perspectiva utilizării mai multor indicatori de performanţă (până la trei: rata de retenţie. coeficientul fondului de competitivitate. coeficientul de premiu). Prin Dispoziţia. viceminislrului educaţiei nr 493 din 21.10.2016. Ministerul Educaţiei a colectat informaţia cu referire la necesarul de forţă de muncă şi utilizează aceste date în procesul elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu referire la comanda de Stat de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei Datele cu referire la această dispoziţie pot fi accesate pe adresa de link: https://www.dropbox.com/sh/mwt6f u6udSoqovj/AAAETc55CQto5xVTk Twf9eRRa?dl=0 Prin Hotărârea Guvernului nr. 872 din 21.12.2015 a fost aprobat Nomenclatorul şi tarifele pentru lucrările şi/sau serviciile prestate contra plată de către autoritâţilc/instituţiile din suhordinea Ministerului Educaţiei.

RO_2883_Scris MEd.pdf

2.3. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine, și se cere aprobarea: - metodologiei privind stabilirea chiriei pentru persoanele terțe cazate în căminele pentru elevi; - cadrului normativ-metodologic în materie de raportare separată a veniturilor și cheltuielilor aferente atelierelor de producție (gospodăriilor didactice) ale instituțiilor de profil și cazării altor persoane în căminele pentru elevi;

response:
Scris nr.05-02/1-06 din 01.07.2015 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2007 „Cu privire la taxele de cazare în cămincle instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării" a fost aprobată Metodologia privind stabilirea chiriei pentru persoanele terţe cazate în căminele pentru elevi. În scopul revizuirii şi aprobării unei noi metodologii, care ar reflecta cheltuielile reale aferente cazării şi care ar permite crearea condiţiilor optime de funcţionare a căminelor, Ministerul Educaţiei a elaborat un proiect de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2007. In urma examinării proiectului respectiv, Ministerul Finanţelor şi-a expus propunerile şi comentariile, prin scrisoarea nr. 07-1 7/37 din 26 martie 2015 (copia avizului se anexeazci). Ulterior, proiectul a fost contrasemnat la data de 12 iunie 2015 (copia se anexeaza). Cît priveşte aprobarea cadrului normativ-metodologic în materie de raportare separata a veniturilor şi cheltuielilor aferente atelierelor de producţie (gospodciriilor didactice) ale institutiilor de profil şi cazării altor persoane în caminele pentru elevi, se menţionează că, in scopul delimitării activităţii atelicrelor de producţie, Ministerul Finanţelor urmează să introducă modificarea respectivă în clasificaţia bugetară, Ordinul ministrului finanţelor nr. 190 din 31 decembrie 2014 ,,Privind clasificatia busetară”, cu aplicare începînd cu anul 2016. Referitor la separarca veniturilor şi cheltuielilor aferente cazării altor persoane în cămine, se comunică faptul că activitatea căminelor se reflectă la tipul de instituţii, respectiv „Cămine”, unde se înregistrează totalitatea de venituri obţinute şi cheltuieli efectuate in acest scop. In această situaţie, Ministerul Finanţelor consideră posibilă soluţionarea problemei abordate printr-un raport analitic contabil, astfel pînă la finele anului 2015 se va dezvolta raportui 3-16 „Privind efectivul de locatari în cămine”, acesta fiind completat cu poziţii referitoare la descifrarea categoriilor de locatari, veniturile şi cheltuielile aferente fiecărei categorii. Formularul nou urmează a fi pus în aplicare începînd cu semestrul I al anului 2016.

RO_2884_MinFin _2_2015.pdf

2.4. pentru informare și luare de atitudine, și se cere: - asigurarea neîntîrziată a procesului de aprobare a standardelor ocupaționale; - de comun cu Ministerul Educației, revizuirea sistemului de salarizare în instituțiile de învățămînt; - corelarea cadrului normativ privind indemnizațiile pentru alimentație acordate copiilor orfani și aflați sub tutelă și curatelă, precum și alimentația elevilor din instituțiile de învățămînt secundar profesional; - de comun cu Biroul Național de Statistică, evaluarea situației forței de muncă din punct de vedere cantitativ și calitativ, precum și corespunderii activităților desfășurate de personalul angajat cu studiile efectuate;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17: Au fost elaborate 33 standarde în conformitate cu Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale nr.863 din 08.10.14, completată prin HG nr.1091 din 27.09.16, în conformitate cu prevederile Codului Educației. Potrivit Metodologiei noi (completate) Comitetele sectoriale sînt organele responsabile de elaborarea calitativă a standardelor ocupaționale din domeniu. Totodată, MMPSF este în proces de elaborare a proiectului de Lege cu privire la Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, scopul proiectului fiind acordarea statutului juridic al acestora. Concomitent au fost planificate în Strategia Sectorială de Cheltuieli pe termen mediu (2018-2020) 300 mii lei din bugetul de stat pentru elaborarea a 10 standarde ocupaționale anual. - În procesul de realizare și implementare a reformei salariale în sectorul bugetar, precum și a noului proiect de Lege a salarizării în sectorul bugetar va fi inclusă și salaarizarea în instituțiile de învățământ. Totodată, Min.Educației cu suportul parnererilor externi a elaborat un niu concept de salarizare al cadrelor didactice, bazat pe performanțe. - În scopul susținerii pentru continuarea studiilor copiilor orfani, a fost aprobată HG nr.870 din 28.07.2004 despre aprobarea normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii orfani și cei aflați sub tutela din școlile profesionale și de meserii, instituțiile de învățământ mediu și de specialitate și superior universitar, școlile detip internat și casele de copii care stabilește normele de cheltuieli și perioada pentru care se acordă. Toate normele de cheltuieli în bani sunt achitate de către înstituțiile de învățământ în care sunt înmatriculați elevii rămași fără ocrotire părintească. Astfel, la moment MMPSF se află în proces de elaborare a proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a îndemnizațiilor pentru elevii orfani. - MMPSF a contribuit la dezvoltarea observatorului pieței muncii, care a fost recent creat în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice.

RO_4172_Min.Muncii.pdf

2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă, de comun cu Ministerul Educației și patronatele, elaborarea unui cadru de parteneriat public-privat aferent practicilor de producție, angajării și reciclării absolvenților instituțiilor de învățămînt profesional;

response:
Scris.nr.10-4069 din 28.07.2015 Ministerul Economiei a comunicat ca, Ministerul Educatiei, pînă la momentul actual, n-a remis in adresa Ministerului Economiei nici о propunere cu privire la cadrul de parteneriat public-privat aferent practicilor de productie, angajării şi reciclării absolvenţilor instituţiilor de învățămînt profesional. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Reieșind din cerințele hotărârii nominalizate, Ministerul Educației, în calitate de autoritate centrală de specialitate în domeniul educației nu a înaintat careva propuneri cu privire la reglementarea specifică a acestui domeniu prin aplicarea parteneriatului public-privat. În acest context, remarcăm că, Ministerul Economiei va coordona și examina propunerile înaintate de Ministerului Educației cu privire la cadrul de parteneriat public-privat aferent practicilor de producție, angajării și reciclării absolvenților instituțiilor de învățământ profesional.

RO_2885_MinEcon.pdf
RO_4170_Ministerul Economiei.pdf

2.6. Biroului Național de Statistică și se cere, de comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, Ministerul Economiei, revizuirea conținutului dărilor de seamă statistice aferente unui cadru de raportări concludente privind evoluția forței de muncă, inclusiv cererea și oferta;

response:
Scris nr.21-06/111 din 19.06.2015 Datele statistice privind cererea de forţă de muncă, conform practicilor international, sunt obţinute de la întreprinderi/angajatori (statistica locurilor de muncă). La acest capitol, in conformitate cu Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (Capitolul 6: Statistici), BNS planifică să armonizeze în anii 2016-2017 statisticile privind locurile de muncă vacante cu normele europene. Acest lucru este stipulat in Proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national 2015-2020

RO_4175_Bir.de Statistisa.pdf