Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.3 din 30 ianuarie 2015 cu privire la Rapoartele auditurilor conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi unele entități din subordine pe anii 2013-2014

Numar 39-45 din data de 2015-01-30 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 23

Curtea de Conturi, în prezența ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în exercițiu, dl Marcel Răducan, viceministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, dl Anatolie Zolotcov, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc, președintelui raionului Hîncești, dl Anatol Loghin, primarului comunei Cotul Morii, dna Lucia Guștiuc, directorului Î.S. Institutul Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii „Urbanproiect”, dl Iurii Povar, administratorului interimar al Î.S. Sanatoriul-Preventoriu de Bază „Constructorul”, dl Serghei Romaniuc, ex-directorului S.A. „Stadionul Republican”, dl Vladimir Sula, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Rapoartele auditurilor conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și unele entități din subordine pe anii 2013-2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 20142 la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și la unele entități din subordine: S.A. „Stadionul Republican”, Î.S. Sanatoriul-Preventoriu de Bază „Constructorul” (în continuare – Î.S. „Constructorul”) și Î.S. Institutul Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii „Urbanproiect” (în continuare – Î.S. „Urbanproiect”). Auditul a avut ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că entitățile din subordine au administrat patrimoniul public potrivit reglementărilor aplicabile, gestionarea fondurilor publice a fost efectuată conform, iar rapoartele financiare ale MDRC, în toate aspectele semnificative, reprezintă o situație reală și fidelă.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi3, bunele practici în domeniul auditului conformității asociat situațiilor financiare, precum și cu Manualul de audit al regularității al Curții de Conturi. Auditării au fost supuse operațiunile economico-financiare executate în anii 2013-2014 şi rapoartele financiare aferente anului 2013.
Examinînd rezultatele auditurilor și audiind Rapoartele prezentate, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor monitorizează gestionarea proprietății publice a 11 întreprinderi de stat și 4 societăți pe acțiuni de pe teritoriul republicii, precum și a 2 entități economice aflate peste hotarele ei, al căror capital social este integral sau parțial de stat, cu raportarea situațiilor patrimoniale ca rezultat al sistematizării și consolidării datelor din rapoartele financiare ale acestora.
Situația patrimonială a entităților din subordine reflectă că valoarea activelor la finele anului 2013 (345,1 mil.lei) s-a diminuat cu 13,7 mil.lei, comparativ cu începutul perioadei (358,8 mil.lei), datorită micșorării activelor la două întreprinderi de stat. În perioada auditată, rezultatul activității economico-financiare (profitul net) al entităților din subordine s-a micșorat cu 2,7 mil.lei în urma deprecierii semnificative a acestui indicator la Î.S. „Urbanproiect” – cu 3,1 mil.lei, Î.S. „Mina de piatră din Mileștii Mici” – cu 0,9 mil.lei, Î.S. „Inmex” – cu 0,3 mil.lei. Concomitent, se relevă că S.A. „Stadionul Republican” (în procedură de lichidare), în lipsa desfășurării activității în perioada auditată, a înregistrat eronat o majorare cu 1,8 mil.lei a rezultatului activității economico-financiare.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în baza prevederilor legale, a asigurat implementarea sistemului de control intern, totodată fiind stabilite unele rezerve la implementarea managementului riscurilor și la evaluarea unor procese de control intern relevante gestionării patrimoniului public.
Misiunea de audit a identificat unele neconformități ce determină înregistrarea și raportarea  incorectă a patrimoniului statului și nedeținerea datelor integrale asupra bunurilor publice din gestiune. Astfel, s-a constatat:    
 • neactualizarea listelor entităților din subordine reflectate în Anexele nr.3 și nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.662din 10.11.20094;
 • necorespunderea capitalului statutar reflectat în evidența contabilă a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Î.S. „Mina de piatră din Mileștii Mici” (6,6 mii lei) cu cel din Registrul de stat al persoanelor juridice al Camerei Înregistrării de Stat (6644,1 mii lei);
 • înregistrarea neconformă a valorii capitalului statutar deținut de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în două întreprinderi din subordine înregistrate în afara țării;
 • nereglementarea, prin Politica de contabilitate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a metodelor și principiilor de constatare și înregistrare a investițiilor pe termen lung în părți legate, ținînd cont de normele stabilite.

Cu referire la patrimoniul gestionat de S.A. „Stadionul Republican”, se relevă o situaţie critică, generată de deciziile și acțiunile contradictorii ale organelor centrale implicate în perioadele anterioare și care au avut ca impact demolarea bunurilor, stoparea activității acesteia și direcționarea către lichidare. Totodată, gestionarea, inclusiv evidența patrimoniului public de către S.A. „Stadionul Republican”, nu au fost conforme cadrului legal, nefiind asigurată evidența și raportarea integrală și reală a patrimoniului.

Cu referire la patrimoniul gestionat de Î.S. „Constructorul”, se atestă gestionarea neconformă a acestuia, prin:
 • tergiversarea dării în exploatare a bunurilor în timp ce acestea se uzează moral și fizic (cazangeria în valoare de 2,7 mil.lei, gardul aferent monumentului peisajer „Parcul din satul Țaul” în valoare de 0,4 mil.lei);
 • neînregistrarea patrimoniului public la organele cadastrale (inclusiv terenul de 64,4 ha);
 • raportarea eronată la 31.12.2013 a mijloacelor fixe (0,4 mil.lei);
 • neasigurarea transmiterii regulamentare Primăriei Țaul a monumentului de arhitectură peisajeră „Parcul din satul Ţaul”;
 • înregistrarea defectuoasă a unor tranzacții provenite din contabilizarea incorectă a unor cheltuieli (2,7 mil.lei), situație corectată pînă la 31.12.2014;
 • formarea creanțelor cu termen expirat (0,6 mil.lei), ceea ce creează riscul neîncasării acestora, cu majorarea pierderilor și diminuarea capitalului propriu;
 • nedeținerea de către entitate a sursei de formare a patrimoniului care constituie capitalul propriu;
 • neevaluarea o perioadă îndelungată de către entitate a patrimoniului gestionat;
 • admiterea angajării și înregistrării datoriilor pe termen lung și pe termen scurt, ceea ce determină unele riscuri financiare și posibile litigii.

Cu referire la patrimoniul gestionat de Î.S. „Urbanproiect”, se relevă admiterea neconformităților, unele generînd raportarea eronată a situațiilor patrimoniale, cum ar fi:
 • necorelarea valorii activelor nete, la expirarea anului financiar 2013, cu valoarea capitalului social al întreprinderii;
 • neînregistrarea bunurilor imobile aferente Bazei de odihnă „Parus” (5,4 mil.lei) în evidența contabilă și în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului;
 • nedeținerea în evidența contabilă a investițiilor în părți legate (întreprinderea-fiică), precum și lipsa unei raportări financiare consolidate.

Cu referire la gestionarea fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, se denotă că Ministerul deține în evidența contabilă mijloace fixe înregistrate conform în baza documentelor primare. Totodată, au fost identificate neconformități ca rezultat al lipsei unor elemente ale sistemului de control intern aferente proceselor din cadrul entității.
Prin urmare, a fost constată neînregistrarea conformă la organele cadastrale a dreptului asupra unui bun public (clădirea Parlamentului), ceea ce nu asigură integritatea patrimoniului de stat.
       Totodată, nevalorificarea în termenele stabilite a mijloacelor financiare provenite din granturi externe determină riscul retragerii acestora de către donatori. Astfel, în perioada auditată, mijloacele oferite pentru implementarea unor proiecte (6,3 mil. euro) nu au fost valorificate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agențiile de Dezvoltare Regională, fapt ce poate genera pe viitor retragerea acestora de către donator și, respectiv, neatingerea obiectivului propus – îmbunătățirea serviciilor publice acordate populației.
O situație problematică, determinată de nerespectarea unor proceduri în perioadele anterioare, este neînregistrarea în modul cuvenit în evidența contabilă a beneficiarului (Primăria comunei Cotul Morii) a proprietății recepționate cu titlu gratuit de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în valoare de 262,9 mil.lei, precum și a terenurilor destinate construcției caselor pentru sinistrații din comună. De menționat că înregistrarea la organele cadastrale a bunurilor specificate a fost recomandată și în Hotărîrile precedente ale Curții de Conturi, aceasta nefiind realizată și ulterior reiterată în prezentul Raport de audit.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:

 1. Se aprobă Rapoartele auditurilor conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi unele entități din subordine pe anii 2013-2014, care se anexează la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1 și Anexa nr.2).

2. Prezenta Hotărîre și Rapoartele de audit se remit pentru conformare și se cere:
2.1. Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor să elaboreze și să aprobe acțiuni concrete în vederea înlăturării carențelor și neconformităților constatate;
2.2. Consiliului raional Hîncești să asigure măsuri în vederea înregistrării drepturilor de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit construite sinistraților din comuna Cotul Morii;
2.3. Agenției Proprietății Publice, pentru informare și definitivarea recunoașterii pentru entitățile auditate a drepturilor de proprietate ale Republicii Moldova asupra bunurilor aflate peste hotarele țării;
2.4. Direcției pentru deservirea clădirilor în cadrul Secretariatului Parlamentului să asigure, în modul stabilit, înregistrarea în Cadastrul bunurilor imobile a dreptului patrimonial asupra clădirii Parlamentului și terenului aferent.
3. Prezenta Hotărîre, Rapoartele auditurilor conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi unele entități din subordine pe anii 2013-2014 se remit Guvernului, pentru documentare și luare de atitudine.
4. Ținîndu-se cont de revendicarea prin prezenta Hotărîre a cerinței neexecutate a auditului precedent, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.40 din 18 august 2011 „Privind Raportul auditului regularității executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor financiare publice alocate pentru investiții și reparații capitale în anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale”.
5.  Se ia act că, pînă la definitivarea auditului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: a înregistrat conform în evidența contabilă valoarea capitalului statutar al Î.S. „Mina de piatră din Mileștii Mici” (6,6 mil.lei);  a inițiat procedura de actualizare a Listei bunurilor imobile proprietate publică a statului gestionate de întreprinderile din subordine; Primăria comunei Cotul Morii a înregistrat în evidența contabilă casele de locuit pentru sinistrați în valoare de 262,9 mil.lei; Î.S. „Constructorul” a inițiat înregistrarea a două imobile la Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău.
6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum și despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1-2.4. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.61 din 11.12.2013 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 2014” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”; Hotărîrea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la adoptarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-5999) drept standarde proprii de audit”.
4 Hotărîrea Guvernului nr.662 din 10.11.2009„Pentru aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”.

Recomandari (23)

1. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: Să ajusteze Listele întreprinderilor din subordine la situaţia actuală, cu operarea modificărilor de rigoare în Anexele nr.3 şi nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.662 din 10.11.2009 “Pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”;

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: In baza deciziei Guvernului nr.2903-115 din 30.04.2015 a fost instituit un grup de lucru pentru operarea modificărilor la regulamentul de organizare și funcționare a ministerului. Se anexează Decizia nominalizată. Motivul neexecutării: Lipsa instituirii Guvernului scris.nr.10-1263 din 04.07.17 A fost iniţiată procedura de elaborare a proiectului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.662 din 10.11.2009

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

2. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: Să evalueze şi să înregistreze capitalul statutar al întreprinderilor din subordine la valoarea reflectată în documentele de constituire ale acestora;

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Pe parcursul auditului contul 136 "Investiţii pe termen lung în părţi legate" a fost corectat la valoare de 6,6 mil. lei – Mina de Piatră și 0,1 mil. lei Induastrial Proiect conform datelor capitalului social înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice, ţinut de Camera înregistrării de Stat (copia extrasului din contul 136 se anexă nr.l). scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr.01005200073, trecut în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri nr.3055 din 24.06.2015 (anexa nr.4) Motivul neexecutării: în conformitate cu prevederile art. 25 al Legii cadastrului bunului imobil, nr. 1543 din 25.02.1998, înregistrarea dreptului asupra bunului imobil se efectuează după executarea lucrărilor cadastrale şi după întocmirea planului cadastral al teritoriului si al dosarului cadastral al bunului imobil, totodată potrivit art. 18 al legii sus menţionate planul geometric se întocmeşte în baza măsurărilor pe teren, cu indicarea obligatorie a punctelor de cotitura ale hotarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere si amplasamentului tuturor construcţiilor pe teren. Luând în consideraţie că lucrările de reconstrucţie la clădirea Parlamentului nu sunt finalizate şi supuse recepţiei, la moment nu pot fi efectuate lucrările cadastrale, prin urmare nu poate fi constituit dosarul cadastral si supus înregistrării bunul.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

3. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: Să revizuiască Politica de contabilitate a entităţii prin includerea metodelor, principiilor şi regulilor de constatare şi înregistrare a investiţiilor pe termen lung în părţi legate conform cadrului regulator;

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Prin Ordinul 54 din 22.05.2015 a fost modificată Politica de contabilitate a MDRC. Se anexează ordinul și Politica de contabilitate in care este descris cum sunt contabilizate investițiile. Totodată, prin telefon s-a comunicat că prin Ordinul nr. 105 din 16.09.15 a fost aprobată o nouă Politică de contabilitate în rezultatul modificărilor Ordinului Min Fin nr. 102 din 14.07.15 „privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 ”.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

4. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: Să identifice soluţii optime pentru recuperarea şi utilizarea conformă a proprietăţii publice, precum şi monitorizarea demarării acţiunilor/măsurilor în vederea diminuării riscurilor posibile.

response:
Scrisoarea MDRC nr.10-2500 din 16.11.2016 și Notă Informativă. S.A „ Stadionul Republican” se află în proces de lichidare, iar comisia de lichidare a efectuat inventarierea bunurilor și includerea lor în masa debitoare a întreprinderii.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

5.SPB “Constructorul” Î.S.: Să înlăture deficienţele constatate în cadrul lucrărilor efectuate la cazangeria autonomă şi să definitiveze procedura de dare în exploatare a bunului;

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Recepție finală a cazangeriei se preconizează pentru luna septembrie anul curent

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

6. SPB “Constructorul” Î.S.: Să definitiveze înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile (clădirea depozitului şi clădirea staţiei de oxigen).

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Pentru a executa recomandarea, SPB „ Constructorul” ÎS a prezentat Certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 162853 din 21.11.2014 (anexa nr.3) nr. 162853 din 21.11.2014.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

7. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de comun cu SPB “Constructorul” Î.S.: Să lichideze divergenţele referitoare la suprafaţa terenului şi imobilele aferente Monumentului de arhitectură peisajeră “Parcul din satul Ţaul”, inclusiv cele privind cantina sanatoriului, care se află înafara Parcului;

response:
Scrisoarea MDRC nr.10-2500 din 16.11.2016 și Notă Informativă. Ministerul a elaborat proiectul hotărârii Guvernul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.520/2014, cu completarea diferențelor de suprafețe și bunurilor imobile. La moment, proiectul se află spre examinare și aprobare la Guvern.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

8. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de comun cu SPB “Constructorul” Î.S.: Să definitiveze transmiterea conformă a Monumentului de arhitectură peisajeră “Parcul din satul Ţaul” autorităţilor publice locale.

response:
Scrisoarea MDRC nr.10-2500 din 16.11.2016 și Notă Informativă. Actul de predare-primire a monumentului este anexat la Scrisoare

9. SPB “Constructorul” Î.S.:Să asigure, conform normelor legale, măsuri de recuperare a creanţelor în sumă de 0,5 mil.lei, cu neadmiterea pe viitor a situaţiilor similare.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Au fost intentate acţiuni privind recuperarea creanţelor în instanţele de judecată (anexa nr.4)

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

10. SPB „Constructorul” Î.S.Să asigure evidenţa conformă a capitalului propriu, cu verificarea şi ajustarea mărimii acestuia.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: A fost anunţat concurs public pentru desfăşurarea auditului (MO nr. 185-189 dinl7.07.2015) care împreună cu Contabilul-Șef v-a asigura executarea acestei recomandări. (anexa nr.5)

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

11. SPB “Constructorul” Î.S. Să asigure măsuri/acţiuni în vederea achitării angajamentelor asumate (6,5 mil.lei) pentru evitarea riscurilor posibile.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: A fost elaborat şi aprobat Planul de lichidare a datoriilor faţă de furnizor (anexa nr.6)

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

12. Recomandări Consiliului de administrare al Î.S. INCP “Urbanproiect” de comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: Să asigure corelarea valorii patrimoniului de stat inclus în capitalul social al Î.S. INCP “Urbanproiect” cu valoarea activelor nete ale acesteia.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: La ședința din 28.05.2015 Consiliul de administrație a Î.S. URBANPROIECT INCP, a luat cunoștință de acțiunile întreprinse de către administratorul întreprinderii referitor la executarea recomandărilor CC și anume: a fost efectuată în anul 2014 corelarea valorii activelor nete cu valoarea capitalului social al întreprinderii. S-a expediat Darea de seamă privind imobile proprietate publică a statului la 01.01.2015 și Raportul financiar al anului 2014 unde este prezentat corelarea valorii patrimoniului (Bazei de odihnă „Parus”) de stat inclus în capitalul social al Î.S. INCP “Urbanproiect” cu valoarea activelor nete ale acesteia (anexa nr. 7). Scrisoarea IS Urbanproiect nr. 02-270 din 29.09.2015: se comunică: Corelarea valorii activelor nete cu valoarea capitalului social al întreprinderii s-a pro¬dus în anul 2014. întreprinderea nu a înregistrat pierderi.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf
RO_2745_Urbanproiect Nr. 02-270 din 29.09.15.pdf

13. Recomandări Consiliului de administrare al Î.S. INCP “Urbanproiect” de comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: Să asigure gestionarea şi evidenţa conformă a bunurilor publice, cu includerea imobilelor aferente Bazei de odihnă “Parus” în evidenţa contabilă (proprietate a Republicii Moldova pe teritoriul altui stat) şi reflectarea în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: S-a restabilit obiectul de pe teritoriul Ucrainei în evidenţa contabilă a institutului pe parcursul efectuării auditului. Transmis în anul curent Agenţiei Proprietăţii Publice copiile actelor de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bazei de odihnă „Parus". Scrisoarea IS Urbanproiect nr. 02-270 din 29.09.2015: Fondatorul întreprinderii de stat, de comun cu institutul a iniţiat elaborarea proiec¬tului Hotărîrii de Guvern în care bunurile imobile aferente Bazei de odihnă „Parus" să fie incluse în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a înaintat Ministerului Econo¬miei proiectul modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 în care bunurile imobile aferente Bazei de odihnă "Parus" să fie incluse în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului (în baza recomandărilor Curţii de Contu¬ri).Copiile materialelor se anexează. Institutul a înaintat solicitare la IS „Cadastru" de a oferi unele explicaţii privind înregistrarea în ţara noastră a proprietăţii imobiliare a Republicii Moldova, gestionată de instituţia noastră prin intermediul întreprinderii Fiice "Inecourbanproiect", pe teri¬toriul Ucrainei în or. Sergheevka, str. Gorikii, nr. 2"b". In răspuns IS „Cadastru" a evidenţiat faptul, că de competenţa ei sunt numai bunu¬rile imobiliare, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Institutul în prima decadă a lunii aprilie a.c. a transmis Agenţiei Proprietăţii Publi¬ce copiile actelor de înregistrare a dreptului de proprietate asupra Bazei de odihnă „Parus".

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf
RO_2745_Urbanproiect Nr. 02-270 din 29.09.15.pdf

14. Să asigure o raportare financiară consolidată conformă, care ar include înregistrarea activităţii întreprinderii-mamă şi a întreprinderii-fiice, ca un tot unitar

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: • În anul 2014 din contul 331 în contul 141a fost recuperată valoarea de bilanț a mijloacelor fixe a bazei "Parus" - ca investiție în întreprindere fiică, • Pentru anul 2014 a fost întocmit Raportul financiar consolidat cu Inekourbanproiect (întreprindere-fi ica) (anexa nr. 8) Scrisoarea IS Urbanproiect nr. 02-270 din 29.09.2015: Pe parcursul efectuării auditului s-a restabilit obiectul de pe teritoriul Ucrainei în evidenţa contabilă a institutului. Au fost înaintate solicitări pentru a obține explicațiile din partea Ministerului Finanțelor privind prezentarea raportului financiar consolidat pentru anul 2014 și au avut loc consultări cu organele competente. În anul 2014, din contul 331 în contul 141 a fost recuperată valoarea de bilanț a mijloacelor fixe a bazei „Parus", ca o investiție într-o întreprindere-fiică, conform re-comandărilor Curții de Conturi și a scrisorii Ministerului de Finanțe Nr. 15-08/50 din 27.01.2015. Situațiile financiare pentru anul 2014 au fost prezentate Biroului Național de Statistică la 30.03.2015 şi Fondatorului.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf
RO_2745_Urbanproiect Nr. 02-270 din 29.09.15.pdf

1. Să asigure înregistrarea în modul stabilit a drepturilor de proprietate asupra imobilelor deţinute, cu operarea modificărilor în Registrul bunurilor imobile;

response:
Scrisoarea MDRC nr.10-2500 din 16.11.2016 și Notă Informativă. Ministerul, în baza duplicatelor contractelor de vânzare-cumpărare, a înregistrat drepturile de proprietate a statului în Registrul bunurilor imobile la OCT Cadastru. Ulterior bunurile au fost remise în proprietatea tinerilor specialiști.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

2. Consiliului raional Hînceşti şi Consiliului local al comunei Cotul Morii: Să identifice soluţii optime în vederea perfectării etapizate a documentelor aferente drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole atribuite construcţiei cartierelor locative pentru sinistraţii din comuna Cotul Morii.

response:
Scrisoarea Președintelui rn. Hîncești nr. 07/1-129 din 12.02.15: La toate întrunirile de lucru petrecute cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pe tema schimbării destinaţiei terenurilor agricole ocupate de localităţile construite reprezentanţii r-nului Hînceşti propuneau ideia realizării în etape a lucrărilor date. Ca primă etapă, s-a propus întocmirea şi prezentarea Guvernului spre examinare a dosarului cadastral pentru terenurile agricole pe care s-a amplasat sectorul II al s. Sărăteni (este soluționat deja). Ţinînd cont de complexitatea situaţiei în raport cu terenurile agricole ocupate de construcţia s. Cotul Morii, susţineam cu perseverenţă calea soluţionării în mai multe etape şi a acestui dosar, însă ARFC, prin reprezentanţii I.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului" combăteau această ideie, afirmînd că ea nu rezolvă problema în esenţă, iar din punct de vedere economic - o face mai costisitoare (acest lucru îl putem proba prin demersurile noastre corespunzătoare). Intr-un sfîrşit, cedînd insistenţelor noastre, autoritatea centrală de specialitate ne-a informat că lucrările cadastrale privind perfectarea dosarului de modificare a celor 46 ha de terenuri proprietate publică a comunei pot fi începute cu condiţia încheierii de către Primăria corn. Cotul Morii a unui contract de execuţie, costul căruia se ridică la 250 mii lei. Evident, în lipsa unor astfel de mijloace disponibile în bugetele comunei şi raionului au fost făcute demersuri Guvernului pentru acoperire a acestor cheltuieli. Executivul central a fost informat suplimentar asupra necesităţii, în viitorul apropiat, de cel puţin 1,253 mln lei pentru compensarea pierderilor şi pagubelor cauzate de înstrăinarea forţată celor trei persoane fizice a 17 ha de terenuri, de 1,5 mln lei pentru exproprierea a altor 17 ha de terenuri agricole ce aparţin persoanelor decedate (123 la număr), dăcă bunurile imobile în cauză nu vor fi însuşite de către stat în baza dreptului de moştenire asupra unui patrimoniu vacant şi încă de alte 200 mii lei pentru întocmirea dosarului cadastral de modificare a destinaţiei terenurilor, care astăzi sunt a acestor două grupuri de oameni. Cu părere de rău, prin Ministerul Finanţelor, Guvernul repetat ne-a refuzat în alocarea celor 250 de mii de lei solicitaţi de ARFC pentru realizarea lucrărilor respective.

RO_2878_PRESEDINTE rn. Hîncesti nr. 021-201-514 din 18.08.15.pdf

2. Consiliului raional Hînceşti şi Consiliului local al comunei Cotul Morii: Să identifice soluţii optime în vederea perfectării etapizate a documentelor aferente drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole atribuite construcţiei cartierelor locative pentru sinistraţii din comuna Cotul Morii.

response:
Scrisoarea Președintelui rn. Hîncești nr. 07/1-129 din 12.02.15: La toate întrunirile de lucru petrecute cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pe tema schimbării destinaţiei terenurilor agricole ocupate de localităţile construite reprezentanţii r-nului Hînceşti propuneau ideia realizării în etape a lucrărilor date. Ca primă etapă, s-a propus întocmirea şi prezentarea Guvernului spre examinare a dosarului cadastral pentru terenurile agricole pe care s-a amplasat sectorul II al s. Sărăteni (este soluționat deja). Ţinînd cont de complexitatea situaţiei în raport cu terenurile agricole ocupate de construcţia s. Cotul Morii, susţineam cu perseverenţă calea soluţionării în mai multe etape şi a acestui dosar, însă ARFC, prin reprezentanţii I.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului" combăteau această ideie, afirmînd că ea nu rezolvă problema în esenţă, iar din punct de vedere economic - o face mai costisitoare (acest lucru îl putem proba prin demersurile noastre corespunzătoare). Intr-un sfîrşit, cedînd insistenţelor noastre, autoritatea centrală de specialitate ne-a informat că lucrările cadastrale privind perfectarea dosarului de modificare a celor 46 ha de terenuri proprietate publică a comunei pot fi începute cu condiţia încheierii de către Primăria corn. Cotul Morii a unui contract de execuţie, costul căruia se ridică la 250 mii lei. Evident, în lipsa unor astfel de mijloace disponibile în bugetele comunei şi raionului au fost făcute demersuri Guvernului pentru acoperire a acestor cheltuieli. Executivul central a fost informat suplimentar asupra necesităţii, în viitorul apropiat, de cel puţin 1,253 mln lei pentru compensarea pierderilor şi pagubelor cauzate de înstrăinarea forţată celor trei persoane fizice a 17 ha de terenuri, de 1,5 mln lei pentru exproprierea a altor 17 ha de terenuri agricole ce aparţin persoanelor decedate (123 la număr), dăcă bunurile imobile în cauză nu vor fi însuşite de către stat în baza dreptului de moştenire asupra unui patrimoniu vacant şi încă de alte 200 mii lei pentru întocmirea dosarului cadastral de modificare a destinaţiei terenurilor, care astăzi sunt a acestor două grupuri de oameni. Cu părere de rău, prin Ministerul Finanţelor, Guvernul repetat ne-a refuzat în alocarea celor 250 de mii de lei solicitaţi de ARFC pentru realizarea lucrărilor respective.

RO_2878_PRESEDINTE rn. Hîncesti nr. 021-201-514 din 18.08.15.pdf

3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de comun cu Direcţia pentru deservirea clădirilor în cadrul Secretariatului Parlamentului: Să întreprindă măsurile necesare pentru înregistrarea, în modul stabilit, a clădirii Parlamentului şi terenului aferent în Cadastrul bunurilor imobile.

response:
Scrisoarea MDRC nr.10-2500 din 16.11.2016 și Notă Informativă. În conformitate cu prevederile art.25 al Legii cadastrului bunului imobil, nr.1543 din 25.02.1998, înregistrarea dreptului asupra bunului imobil se efectuează după executarea lucrărilor cadastrale și după întocmirea planului cadastral al teritoriului și al dosarului cadastral al bunurilor imobil. Luând în considerație că lucrările de reconstrucție la clădirea Parlamentului nu sunt finalizate și supuse recepției, la moment nu pot fi efectuate lucrările cadastrale, prin urmare nu poate fi constituit dosarul cadastral și supus înregistrării bunului.

RO_2739_Secretariat Parlament nr. 207 din 29.07.15.pdf

4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei de comun cu Agenţiile de Dezvoltare Regională Centru, Sud, Nord: Să elaboreze şi să aprobe un plan de acţiuni privind măsurile/activităţile şi perioadele de valorificare a mijloacelor financiare acordate de donatorii externi.

response:
SScrisoarea MDRC nr.10-2500 din 16.11.2016 și Notă Informativă. Executarea proiectului „ Modernizarea serviciilor publice locale” - pentru anul 2015 a constituit 12 412,6 mii lei; - pentru anul curent executarea la situația din 14.11.2016 este de 40468, 3 mii lei; - Soldul curent este de 83 143 ,1 mii lei Executarea scontată pentru anul 2016 este de 40639,2 mii lei

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

5. Să elaboreze şi să aprobe proceduri de control intern aferente investiţiilor capitale gestionate, care ar asigura conformitatea formării garanţiei de bună execuţie la încheierea contractelor de antrepriză cu operatorii economici, precum şi recepţionării acestora.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Obiectul" Construcţia grădiniţei de copii din satul Săiţi, raionul Căuşeni" a fost transmis Primăriei din Săiţi în 29.12.2014. Termenul garanţiei de bună execuţie pentru elaborarea proiectului grădiniţei este depăşit, în anul curent ministerul nu a demarat proiecte aferente investiţiilor capitale. scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi construcţiei nr,108-A din 27.09.2016 cu privire la investiţiile capitale publice implementate de MDRC (anexa nr.5)

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

6. Să asigure asumarea angajamentelor contractuale pentru elaborarea documentelor normative în construcţii respectînd limita alocaţiilor disponibile.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Planul multianual de elaborare a documentelor normative a fost revizuit şi la elaborarea graficului de execuţie a Planului tematic privind elaborarea documentelor normative în construcţii pentru anul 2015 a fost aplicată recomandarea Curţii de Conturi. scris.nr.10-1263 din 04.07.17 în anul 2015 MDRC nu a desfăşurat noi proceduri de licitaţie. Contractele încheiate pentru elaborarea documentelor normative în construcţii sunt înregistrate în Tezoreria de Stat, respectiv limita alocaţiilor este respectată

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

7. Să elaboreze şi să aprobe procese de control intern pentru asigurarea contractării şi efectuării conforme a cheltuielilor de arendă, care ar corespunde situaţiei reale

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Suprafaţa încăperilor dată în chirie ministerului de Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului RM este indicată în contractul de comodat şi prestare a serviciilor comunale în corespundere cu Dosarul de inventariere tehnică

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

8. Să asigure activităţi privind implementarea şi consolidarea sistemului de management financiar şi control, inclusiv prin evaluarea de către auditul intern a eficacităţii funcţionării sistemului de management financiar şi control al principalelor procese din cadrul Ministerului.

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Responsabilitatea pentru stabilirea şi menţinerea sistemului de management financiar şi control este asumată managerilor subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea MDRC. Grupul de lucru în conlucrare cu Secţia audit intern evaluează eficacitatea funcţionării şi implementării sistemului de management financiar si control scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Responsabilitatea pentru stabilirea şi menţinerea sistemului de management financiar şi control este asumată managerilor subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea MDRC. Grupul de lucru în conlucrare cu Secţia audit intern evaluează eficacitatea funcţionării şi implementării sistemului de management financiar şi control (anexa nr.5a)

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

Cerinte (4)

2.1. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor să elaboreze şi să aprobe acţiuni concrete în vederea înlăturării carenţelor şi neconformităţilor constatate;

response:
Scrisoarea MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15 și Nota Informativă: Au fost discutate constatările echipei de audit în cadrul Consiliilor de administrare. Urmează să fie expediate Copii ale Proceselor-verbale. Nu sunt executate toate recomandările.

RO_2744_MDRC nr. 10-1448 din 21.07.15.pdf

2.2. Consiliului raional Hînceşti să asigure măsuri în vederea înregistrării drepturilor de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit construite sinistraţilor din comuna Cotul Morii;

response:
Scrisoarea Președintelui rn. Hîncești nr. 07/1-129 din 12.02.15: La toate întrunirile de lucru petrecute cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pe tema schimbării destinaţiei terenurilor agricole ocupate de localităţile construite reprezentanţii r-nului Hînceşti propuneau ideia realizării în etape a lucrărilor date. Ca primă etapă, s-a propus întocmirea şi prezentarea Guvernului spre examinare a dosarului cadastral pentru terenurile agricole pe care s-a amplasat sectorul II al s. Sărăteni (este soluționat deja). Ţinînd cont de complexitatea situaţiei în raport cu terenurile agricole ocupate de construcţia s. Cotul Morii, susţineam cu perseverenţă calea soluţionării în mai multe etape şi a acestui dosar, însă ARFC, prin reprezentanţii I.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului" combăteau această ideie, afirmînd că ea nu rezolvă problema în esenţă, iar din punct de vedere economic - o face mai costisitoare (acest lucru îl putem proba prin demersurile noastre corespunzătoare). Intr-un sfîrşit, cedînd insistenţelor noastre, autoritatea centrală de specialitate ne-a informat că lucrările cadastrale privind perfectarea dosarului de modificare a celor 46 ha de terenuri proprietate publică a comunei pot fi începute cu condiţia încheierii de către Primăria corn. Cotul Morii a unui contract de execuţie, costul căruia se ridică la 250 mii lei. Evident, în lipsa unor astfel de mijloace disponibile în bugetele comunei şi raionului au fost făcute demersuri Guvernului pentru acoperire a acestor cheltuieli. Executivul central a fost informat suplimentar asupra necesităţii, în viitorul apropiat, de cel puţin 1,253 mln lei pentru compensarea pierderilor şi pagubelor cauzate de înstrăinarea forţată celor trei persoane fizice a 17 ha de terenuri, de 1,5 mln lei pentru exproprierea a altor 17 ha de terenuri agricole ce aparţin persoanelor decedate (123 la număr), dăcă bunurile imobile în cauză nu vor fi însuşite de către stat în baza dreptului de moştenire asupra unui patrimoniu vacant şi încă de alte 200 mii lei pentru întocmirea dosarului cadastral de modificare a destinaţiei terenurilor, care astăzi sunt a acestor două grupuri de oameni. Cu părere de rău, prin Ministerul Finanţelor, Guvernul repetat ne-a refuzat în alocarea celor 250 de mii de lei solicitaţi de ARFC pentru realizarea lucrărilor respective.

RO_2878_PRESEDINTE rn. Hîncesti nr. 021-201-514 din 18.08.15.pdf

2.3. Agenţiei Proprietăţii Publice, pentru informare şi definitivarea recunoaşterii pentru entităţile auditate a drepturilor de proprietate ale Republicii Moldova asupra bunurilor aflate peste hotarele ţării;

response:
Scrisoarea ME nr. 21-1383 din 24.03.15 se comunică: În conformitate Partea ucraineană optează pentru recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unei părţi a „Nodului Hidrotehnic Tampon al Centralei Hidroelectrice de Acumulare Nistrene", amplasate pe teritoriul Republicii Moldova în apropiere de satul Naslavcea, r-1 Ocniţa. In rezultatul inventarierii obiectelor moldoveneşti din Ucraina, dreptul de proprietate asupra cărora nu este recunoscut şi evaluării stării acestora au fost stabilite şi propuse părţii ucrainene 25 de obiecte pentru semnarea „în pachet" a protocoalelor de recunoaştere, concomitent cu protocolul privind statutul juridic (dreptul de proprietate) a unei părţi a „Nodului Hidrotehnic Tampon al Centralei Hidroelectrice de Acumulare Nistrene". Până în prezent, din aceste 25 de obiecte, în procesul negocierilor, Fondul Proprietăţii de Stat al Ucrainei a acceptat recunoaşterea dreptului de proprietate asupra a 15 obiecte moldoveneşti din Ucraina, inclusiv şi asupra patrimoniului întreprinderilor de stat „Cariera de piatră concasată din granit" din or.Pervomaisc şi „Cariera de prundiş şi nisip" din Cernăuţi, subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. în privinţa celorlalte 10 obiecte, inclusiv a 7 obiecte din or.Sergheevka, ce aparţin sindicatelor din Republica Moldova şi sunt mai valoroase, negocierile nu s-au finalizat. Astfel, protocoalele privind statutul juridic (dreptul de proprietate) al Carierei de prundiş şi nisip din Cernăuţi şi al Carierei de piatră concasată din granit din or.Pervomaisc pot fi semnate după finalizarea negocierilor pe toate obiectele incluse în „pachet". Totodată, menţionăm că protocolul privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului bazei de odihnă „Parus", or.Scrgecvka, reg.Odesa, aflate în gestiunea l.S. „Urbanproiect", a fost semnat la 26.03.2004, dreptul de proprietate asupra construcţiilor acestei baze de odihnă fiind înregistrat. scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 în cadrul reuniunii a 13-a a Comisiei interguvemamentale mixte moldo- ucrainene pentru colaborare comercial-economică, care a avut loc în perioada 10-11 noiembrie 2011, părţile au convenit asupra perfectării, coordonării şi semnării „în pachet” a protocoalelor privind statutul juridic (dreptul de proprietate) a obiectelor amplasate pe teritoriul părţilor, pentru care au fost prezentate seturile de documente suficiente pentru recunoaşterea drepturilor de proprietate. Partea ucraineană optează pentru recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unei părţi a „Nodului Hidrotehnic Tampon al Centralei Hidroelectrice de Acumulare Nistrene”, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, s. Naslavcea, r-1 Ocniţa. în rezultatul inventarierii obiectelor moldoveneşti din Ucraina, dreptul de proprietate asupra cărora nu este recunoscut şi evaluării stării acestora au fost stabilite şi propuse părţii ucrainene 25 de obiecte pentru semnarea protocoalelor de recunoaştere, concomitent cu protocolul de recunoaştere a dreptului de proprietate al Ucrainei asupra părţii „Nodului Hidrotehnic Tampon al Centralei Hidroelectrice de Acumulare Nistrene”, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. în rezultatul acţiunilor întreprinse de Agenţia Proprietăţii Publice, în procesul negocierilor partea ucraineană a acceptat recunoaşterea dreptului de proprietate al Republicii Moldova asupra majorităţii obiecte moldoveneşti din Ucraina, inclusiv şi asupra patrimoniului întreprinderilorde stat „Cariera de piatră concasată din granit” din or.Pervomaisc şi „Cariera de prundiş şi nisip” din Cernăuţi, subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, însă pînă în prezent n- au fost eliminate divergenţele referitor la posibilitatea recunoaşterii dreptului de proprietate asupra a două obiecte, bunurile imobile ale cărora au fost fraudulos înregistrate cu drept de proprietate după terţe persoane. Astfel, protocoalele privind statutul juridic (dreptul de proprietate) al Carierei de prundiş şi nisip din Cernăuţi şi al Carierei de piatră concasată din granit din or.Pervomaisc pot fi semnate după finalizarea negocierilor pe toate obiectele incluse în „pachet”.

RO_2748_ME nr. 21-1383 din 24.03.15.pdf

2.4. Direcţiei pentru deservirea clădirilor în cadrul Secretariatului Parlamentului să asigure, în modul stabilit, înregistrarea în Cadastrul bunurilor imobile a dreptului patrimonial asupra clădirii Parlamentului şi terenului aferent.

response:
Scrisoarea Secretariatului Parlamentului RM nr. 07/1-129 din 12.02.15: Se comunică despre înregistrarea terenului de 0,20656 ha aferent sediului Parlamentului situat la adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 la organul cadastral (anexă confirmativă). Clădirea sediului Parlamentului situat la aceeaşi adresă, urmează a fi înregistrat după finalizarea lucrărilor de reparaţie capitală a acesteia, la moment aflîndu-se la balanţa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

RO_2739_Secretariat Parlament nr. 207 din 29.07.15.pdf