Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 4 din 20 februarie 2015 privind auditul gestionării fondurilor publice de către Centrul Național Anticorupție în exercițiul bugetar 2014

Numar 59-66 din data de 2015-02-20 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezența directorului Centrului Național Anticorupție, dl Viorel Chetraru, șefului Direcției finanțe și administrare a Centrului Național Anticorupție, dl Vadim Racoviță, șefului adjunct al Direcției finanțele justiției, ordinii publice, apărării și securității a Ministerului Finanțelor, dna Margarita Andrieș, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului gestionării fondurilor publice de către Centrul Național Anticorupție în exercițiul bugetar 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activităţii de audit ale Curţii de Conturi pe anii 2014 și 20152.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 400 și ISSAI 4200)3 și cu bunele practici în domeniul auditului conformității asociat auditului situațiilor financiare.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Probele de audit colectate relevă, în general, conformitatea gestionării mijloacelor bugetare cu prevederile cadrului normativ aferent raportării financiare și potrivit normelor de evidență contabilă în sectorul public4. Concomitent, auditul denotă prezența unor deficiențe și problematici la: (1) implementarea controlului intern; (2) contractarea serviciilor auxiliare cu persoanele fizice, fapt ce creează impedimente la aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare; (3) lipsa regulilor speciale privind controlul gestionării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații; (4) neefectuarea conformă a inventarierii elementelor de activ și pasiv; (5) neînregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a unor imobile din gestiune, cu impact asupra veridicității raportării situației patrimoniale și a datelor raportului financiar.

       Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului gestionării fondurilor publice de către Centrul Național Anticorupție în exercițiul bugetar 2014, conform Anexei.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Centrului Național Anticorupție, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, prin realizarea unor acțiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate;
2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare și luare de atitudine, și se cere:
2.2.1. să asigure reglementarea la nivel central a contractării serviciilor auxiliare cu persoanele fizice și impunerea fiscală a acestora;
2.2.2. să elaboreze în comun cu Centrul Național Anticorupție și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit de lege, regulile privind controlul gestionării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații;
2.2.3. să înainteze propuneri de modificare și completare a cadrului normativ5, în vederea elucidării aspectelor ce vizează necesarul minim de mijloace financiare pentru efectuarea decontărilor în activitatea specială de investigații;
       2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare;
2.4. Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru informare.
3. Se i-a act, pînă la finalizarea misiunii de audit, Centrul Național Anticorupție a asigurat reflectarea conformă în evidența contabilă a unor bunuri materiale, restituirea soldului avansului neutilizat, precum și a inițiat procesul de înregistrare conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a unor imobile din gestiune.
4. Despre măsurile întreprinse privind executarea subpunctelor 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

Serafim URECHEAN
Preşedintele Curţii de Conturi1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare - Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2014” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 ,,Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 ,,Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
4 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 (cu modificările și completările ulterioare).
5 Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 ,,Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova”.

Recomandari (7)

1.Să asigure dezvoltarea continuă și consolidarea sistemului de management financiar și control, inclusiv prin descrierea proceselor, identificarea și evaluarea riscurilor aferente gestionării fondurilor publice, cu stabilirea procedurilor de control menite să minimizeze riscurile respective

response:
Scris. CNA nr.14/3572 din 11.09.2014 Centrul asigură în continuu dezvoltarea şi consolidarea sistemului de management financiar şi control prin descrierea proceselor, identificarea şi evaluarea riscurilor. Scris. CNA nr.14/3844 din 02.10.2015 Pentru confirmarea asigurarii continuu dezvoltării si consolidării sistemului de management financiar si control, anexam copiile proceselor operationale a angajatilor directiei economico-financiare și administrare și copia registrului riscurilor în care sunt identificate si evaluate riscurile aferente gestionarii mijloacelor bugetare si a patrimoniului public. (Anexa nr.l pe 13 file).

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

2.Să asigure funcționalitatea auditului intern prin încadrarea personalului corespunzător, în scopul îmbunătățirii sistemului de management financiar și control din cadrul entității.

response:
Scris. CNA nr.14/3572 din 11.09.2014 Funcţia de audit intern anterior a fost ocupată, dar angajatul a fost transferat într-un alt post din cadrul instituţiei. Atribuţiile aferente funcţiei respective au fost delegate temporar prin ordin Direcţiei securitate internă a CNA. Centrul v-a întreprinde toate măsurile de încadrarea personalului corespunzător „audit intern" pentru îmbunătăţirea sistemului de management şi control intern din cadrul instituţiei. Scris. CNA nr.14/3844 din 02.10.2015 Pentru suplinirea functiei vacante de audit intern, Centrul a organizat concurs in perioada februarie-martie 2015 la care nu s-a depus nici un dosar, ca urmare au fost utilizate alte modalitati de suplinire a functiei si anume prin transfer. Functia data a fost ocupata din 13.05.2015 pina pe 27.07.2015 din motive ca angajatul a fost transferat într-un alt post din cadrul institutiei. Pentru justificarea actiunilor Centrului anexam copiile ordinelor de angajare si de transfer. (Anexa nr.2 pe 2_file)

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

3. Să definească, prin prisma Indicatorilor de performanță, activitățile operaționale specifice tuturor subdiviziunilor CNA în activitatea de prevenire și combatere a corupției, pentru stabilirea regulamentară a sporului respectiv.

response:
Scris. CNA nr.14/3572 din 11.09.2014 prin dispoziţia directorului CNA a fost aprobat Cadrul activităţilor operaţionale ale subdiviziunilor CNA în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. Totodată, prin Dispoziţia respectivă s-a stabilit că, conducătorii subdiviziunilor Centrului, la înaintarea propunerilor privind acordarea sporului lunar pentru eficienţă în prevenirea şi combaterea corupţiei colaboratorilor din subordine, se vor conduce strict de Cadrul activităţilor operaţionale aprobate. Scris. CNA nr.14/3844 din 02.10.2015 A fost emisă dispozitia directorului CNA nr.lO-d din 03.09.2015 prin care a fost aprobat Cadrul activitatilor operationale ale subdiviziunilor CNA in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei. (Anexa nr.3 pe 14 file)

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

4. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit

response:
Scris. CNA nr.14/3572 din 11.09.2014 Centrul a intensificat controlul intern aferent procesului de achiziţii. Ceia ce ţine de contractarea serviciilor auxiliare cu persoane fizice fară statut de întreprinzător şi impozitarea acestora Vă informăm că contractele încheiate la achiziţia serviciilor de întreţinere, igienizare, transport curăţenie şi utilităţi publice dintr-o singură sursă a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.53 al.l lit. „c" al Legii nr.96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice. Conform prevederilor Ordinului ministerului finanţelor nr.75 din 09.06.2010 şi art.970 al Legii nr.H07-XV din 06.06.2002 „Codul civil au fost stabilite după necesitate tipul de servicii şi s-au încheiat contracte cu persoanele fizice înregistrînd la Agenţia achiziţii publice şi Trezoreria de stat. Cheltuielile ce intervin la contractarea prestării serviciilor sunt atribuite la alineatele respective ale art.l 13 „Mărfuri şi servicii", totodată în baza art.15 lit. a) şi art.88 alin. (5) al Codului fiscal sunt reţinute şi achitate impozitele pe venit, conform art.8 al Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale sunt calculate şi defalcate contribuţiile obligatorii de asigurări sociale şi asigurări medicale. Toate acţiunile cu privire la contractarea menţionată a fost coordonată cu autorităţile publice tangente: Trezorerie, Agenţia Acheziţii Publice şi Ministerul Finanţelor, care la rîndul lor au remis şi o scrisoare de recomandare privind procedura de asigurare încheierii contractelor menţionate. Menţionăm faptul, că toate calculele ce ţin de prestarea serviciilor în baza contractelor se efectuează în conformitatea cu legile stabilite, iar legislaţia în vigoare nu lezează drepturile sociale pentru persoanele fizice Scris. CNA nr.14/3844 din 02.10.2015 În perioada anului 2015 Centrul a intensificat controlul intern aferent procesului de achizitii și anume: -prin sistemul electronic de achizitii, anuntul de intentie a fost aprobat de catre Agentiei Achizitii Publice si publicat in Buletinul Achizitiilor Publice. Toodata, planul achizitiilor pentru anul 2015 este plasat pe pagina WEB a Centrului; -nu au fost incheiate contracte neprevazute in planul achizitiilor publice pentru anul 2015; -de la operatorii economici care au contracte incheiate cu Centrul in urma procedurii de licitatie publica au fost solicitate si primite garantiile de buna executare a contractelor; -contracte separate cu acelasi operator economic prin procedura cererii ofertelor de preturi nu au fost incheiate; -la toate procedurile de achizitii a fost asigurat numarul necesar de ofertanti. Concomitent, conform solicitarii anexam ordinul de instituire a grupului de lucru pentru achizitii din cadrul Centrului nr. 100 din 31.07.2014. (Anexa nr.4 pe 4 file)

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

5. Să intensifice controlul asupra utilizării și restituirii în termen a avansurilor acordate personalului pentru deplasări în interes de serviciu și raportarea conformă a rezultatelor deplasării.

response:
Scris. CNA nr.14/3572 din 11.09.2014 A fost intensificat controlul asupra utilizării şi restituirii în termen a avansurilor acordate personalului pentru deplasări precum şi raportarea rezultatelor acestora. Scris. CNA nr.14/3844 din 02.10.2015 Pentru intensificarea controlului asupra utilizarii și restituirii in termen a avansurilor acordate personalului pentru deplasări precum si raportarea rezultatelor acestora, persoanele responsabile pentru acest caz au fost verbal atentionate și preintimpinate.

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

6. Să asigure delimitarea, evaluarea şi înregistrarea la organele cadastrale, precum și reflectarea conformă în evidența contabilă a tuturor imobilelor din gestiune

response:
Scris. CNA nr.14/3572 din 11.09.2014 Centrul a obţinut dosarele tehnice şi titlurile de autentificare a dreptului deţinător de teren pe toate obiectele aflate în gestiune (Chişinău, Bălţi şi Cahul), care au fost înregistrate la Î.S. „Cadastru". Concomitent, actualmente se efectuează evaluarea tuturor imobile din gestiune pentru reflectarea valorilor corecte în evidenţa contabilă. Scris. CNA nr.14/3844 din 02.10.2015 Au fost prezentate documentele ce confirmă acțiunile întreprinse de entitate potrivit scrisorii anterioare remise în adresa CC (Anexa nr.5 pe 10 file)

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

7. Să asigure conformitatea efectuării inventarierii tuturor activelor, cu stabilirea existenței acestora și reflectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu cerințele legale.

response:
Scris. CNA nr.14/3572 din 11.09.2014 A fost efectuată şi reflectată în conformitate cu cerinţele legale, despre ce a fost informat şi prezentat echipei de audit pînă la finalizarea misiunii. Scris. CNA nr.14/3844 din 02.10.2015 a fost efectuata și reflectata in conformitate cu cerintele legale, despre ce a fost informat și prezentat echipei de audit pina la fmalizarea misiunii. (Anexa nr.6 pe 3 file)

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

Cerinte (4)

2.1. Centrului Național Anticorupție, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, prin realizarea unor acțiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate;

RO_2777_scris.CNA.pdf
RO_2778_scris CNA2.pdf

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare și luare de atitudine, și se cere: 2.2.1. să asigure reglementarea la nivel central a contractării serviciilor auxiliare cu persoanele fizice și impunerea fiscală a acestora;

response:
Scris. MF nr.05-02/1/06 din 14.09.2015 Dat fiind faptul neincluderii, la etapa de aprobare a statelor de personal a Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), a funcţiilor care asigură menţinerea şi administrarea clădirii şi a teritoriilor adiacente acesteia, s-a identificat necesitatea achiziţionării serviciilor de întreţinere, igienizare, curăţenie, transport şi utilităţi publice. Suplimentar, luînd în considerare aspectul că CNA este o instituţie specializată, s-a propus ca serviciile menţionate să fie achiziţionate de la persoanele fizice, foşti angajaţi ai CNA. Prin urmare, conform Clasificaţiei bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008, aceste cheltuieli au fost atribuite la articolul 113 „Mărfuri şi servicii". Concomitent, în baza art. 15, litera a) şi art.88, alin.(5) al Codului fiscal, au fost reţinute şi achitate impozitele pe venit, iar conform art.8 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi a Legii nr.l593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, au fost calculate şi defalcate contribuţiile obligatorii de asigurări sociale şi primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Scris. MF nr. 24/3-7-363 din 12.11.2015 Codul fiscal prin articolul 88, alineatul (5) prevede, că dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a). Luînd în considerație aspectul că, Centrul Naţional Anticorupție este o instituție specializată, serviciile de întreținere, igienizare, curățenie, transport şi utilități publice sînt achiziționate de la persoanele fizice, foşti angajaţi ai Centrului. Achitarea serviciilor respective se efectuează concomitent cu efectuarea transferurilor impozitelor reţinute din salariu, contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurărilor obligatoriii de asistenţă medicală, controlul fiind asigurat de către trezoreria teritorială deserventă.

2.2.2. să elaboreze în comun cu Centrul Național Anticorupție și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit de lege, regulile privind controlul gestionării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații;

response:
Scris. MF nr.05-02/1/06 din 14.09.2015 Conform art.37 alin.(2) al Legii 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii controlul asupra utilizării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigaţii este exercitat de către conducătorul autorităţii respective, precum şi de către un reprezentant al Ministerului Finanţelor special împuternicit, conform regulilor speciale aprobate de Guvern. Totodată, baza juridică pentru finanţarea cheltuielilor ce ţin de activităţile speciale de investigaţii constituie Legea nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii şi Legea bugetară anuală. Astfel, în art. 6, alin.(l) sunt stabiliţi subiecţii care efectuează activitatea specială de investigaţii, alin.(l) al art.37 prevede asigurarea financiară, iar alin.(6) al art. 18 stipulează că procedurile, regulile, precum şi utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, sunt stabilite printr-un regulament comun al autorităţilor care efectuează activitatea specială de investigaţii, inclusiv de comun acord cu Procuratura Generală. Prin urmare, autorităţile vizate în efectuarea măsurilor speciale de investigaţii de comun acord cu Procuratura Generală, au elaborat şi aprobat Regulamentul privind organizarea şi efectuarea activităţii de investigaţii, care a intrat în vigoare concomitent cu legea prenotată. Regulamentul în cauză conţine norme care reglementează gestionarea mijloacelor financiare destinate finanţării activităţilor speciale de investigaţii şi anume: planificarea anuală a mijloacelor în acest sens, destinaţia cheltuielilor, categoriile de plăţi şi mărimea acestora, categoriile de persoane remunerate, conducătorii autorităţilor cu drept de a aproba repartizarea mijloacelor băneşti, respectiv stabileşte documentele-tip privind utilizarea banilor, modul de întocmire a rapoartelor financiare, etc. In contextul celor expuse, precum şi dat fiind faptul că, controlul gestionării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv şi a mijloacelor financiare pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații, care sunt parte componentă a acestora se efectuează pe principii generale, în scopul excluderii interpretărilor contradictorii, Ministerul Finanţelor a decis operarea modificărilor la alin.(2) din art.37 al Legii nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, prin substituirea sintagmei „conform regulilor speciale aprobate de Guvern" cu sintagma „conform legislaţiei în vigoare", care vor fi prevăzute în politica bugetar-fiscală pentru anul 2016. Astfel, verificarea corectitudinii gestionării şi utilizării acestor mijloace va fi efectuată în baza art. 78 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 25 iulie 2010. Scris. MF nr. 24/3-7-363 din 12.11.2015 Cu privire la modificarea alineatului (2) din articolul 37 al Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, Ministerul Finanţelor informează că, pentru consultare publică, este propus spre avizare proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative", inclusiv modificări la alineatul respectiv, după cum urmează: - cuvintele „conform regulilor speciale aprobate de Guvern" se exclud (copia se anexează). Dat fiind faptul că, mijloacele financiare alocate pentru activitatea specială de investigații sînt mijloace publice, controlul asupra utilizării acestora urmează a fi bazat pe principiile generale stabilite prin legislație, utilizîndu-se prevederile regulamentului comun al autorităților care efectuează activitate specială de investigații de comun acord cu Procuratura Generală privind utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații. Reieşind din aceasta, s-a propus excluderea necesității de aprobare de către Guvern a regulilor speciale de control. Scris. MF nr. 5-02/1/8 din 13.04.2017 Dat fiind faptul că, controlul gestionării şi utilizării mijloacelor publice, inclusiv şi a mijloacelor financiare pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, care sunt parte componentă a acestora se efectuează pe principii generale, în scopul excluderii interpretărilor contradictorii, Ministerul Finanţelor a decis operarea modificărilor la art.37 al Legii nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, însă politica bugetară pe anul 2016 nu a fost promovată. Prin urmare, propunerile respective urmează a fi înaintate la obiectivele politicii bugetare pe anul 2018.

2.2.3. să înainteze propuneri de modificare și completare a cadrului normativ , în vederea elucidării aspectelor ce vizează necesarul minim de mijloace financiare pentru efectuarea decontărilor în activitatea specială de investigații;

response:
Scris. MF nr.05-02/1/06 din 14.09.2015, Scris. MF nr. 24/3-7-363 din 12.11.2015 Ministerul Finanțelor, Centrul Național Anticorupție și Inspecția Financiară, în urma ședinței organizate la data de 5 august curent, au decis adoptarea modificărilor la Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992, după cum urmează: -punctul 8 de expus în redacția: „întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata subvențiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mai mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituția financiară, cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării activităților speciale de investigații"; -la sfîrşitul punctului 10, de inclus o nouă propoziție cu următorul conținut: „Decontările pentru mijloacele bănești primite în numerar pentru desfășurarea măsurilor speciale de investigații se efectuează în baza regulamentului comun, aprobat de către autoritățile care efectuează activitate specială de investigații de comun acord cu Procuratura Generală". Scris. MF nr. 5-02/1/8 din 13.04.2017 Ţinînd cont de specificul activităţii autorităţilor de forţă, precum şi întru corelarea cadrului normativ, prin Flotărîrea Guvernului nr.883 din 18 iulie 2016 cu privire la completarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.217-229/960 din 22 iulie 2016) a fost completată Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25 noiembrie 1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova. Recomandarea din Raportul de audit