Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 75 din 24 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-11-24 Nr. cerinte: 29 Nr. recomandari: 134

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Hînceşti dl Gr.Cobzac, ex-preşedintelui raionului Hînceşti dl A.Chetraru, şefului Direcţiei Generale Finanţe dna V.Braga, şefului Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat, reprezentantul Guvernului în teritoriu dl A.Postolachi, şefului Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice dl M.Doruc, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti dl A.Loghin, şefului Trezoreriei teritoriale Hînceşti dna M.Chiriţă, contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului dna M.Butuc, şefului Oficiului Cadastral Teritorial Hînceşti al Î.S. "Cadastru" dl N.Alexa, primarului or.Hînceşti dl A.Botnari, primarului com.Sărata Galbenă dl Şt.Vlas, primarului s.Mingir dl H.Lazăr, primarului s.Lăpuşna dl Gh.Chiril, primarului s.Ciuciuleni dl Gh.Grigoraş, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere de la entităţile verificate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept scop verificarea: respectării prevederilor regulamentare în asigurarea procesului bugetar de către unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I şi nivelul II; corespunderii cheltuielilor normelor stabilite de cadrul legislativ şi regulator; utilizării eficiente a patrimoniului public.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi nivelul II din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor nereguli şi neconformităţi admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi la gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

 • Planificarea necorespunzătoare de către AAPL a veniturilor bugetare formate în teritoriu şi neasigurarea colectării depline a veniturilor planificate şi calculate au dus la ratarea unor venituri în sumă de circa 7913,7 mii lei, iar managementul ineficient al bunurilor publice - la ratarea unor venituri din chiria şi privatizarea spaţiului locativ.
 • Nemonitorizarea conformă şi interacţiunea necorespunzătoare a autorităţilor din domeniul economico-financiar şi fiscal au determinat formarea, la 31.12.2010, a restanţelor fiscale şi nefiscale în sumă totală de 2282,2 mii lei.
 • Cadrul normativ metodologic imperfect privind determinarea transferurilor de la bugetele ierarhic superioare către bugetele locale,destinate uniformizării nivelului de asigurare financiară, precum şi lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli au generat un sold în sumă de 19,1 mil.lei, realocat în scopuri neprevăzute iniţial.
 • Salarizarea în sumă de 278,9 mii lei a personalului de conducere din cadrul unor instituţii de învăţămînt s-a efectuat cu abateri de la prevederile legale.
 • Unele AAPL au achiziţionat lucrări şi servicii de amenajare a teritoriului contrar prevederilor legale în materie de liberă concurenţă şi transparenţă, astfel generînd datorii creditoare în sumă de 1516,2 mii lei şi raportînd neregulamentar cheltuieli în sumă de 571,0 mii lei.
 • Neasigurarea unui management financiar eficient privind alocaţiile pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu au cauzat un şir de nereguli şi erori, exprimate prin: nerespectarea procedurilor de achiziţie publică; contractarea lucrărilor în sumă de 493,2 mii lei fără declararea conflictelor de interese şi a lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini în sumă de 380,1 mii lei; contractarea şi executarea lucrărilor în sumă de 2105,2 mii lei în lipsa proiectului elaborat şi verificat regulamentar; modificarea neargumentată a elementelor contractuale încheiate în sumă de 223,1 mii lei; neasigurarea reţinerii garanţiei de bună execuţie în sumă de 526,9 mii lei; dezafectarea mijloacelor bugetare în sumă de 1,4 mil.lei pe un termen de 8 luni, precum şi efectuarea unor cheltuieli în sumă de 14504,2 mii lei fără asigurarea eficienţei şi raţionalităţii lor.
 • La lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, nu s-au aprobat în termen oportun procedurile şi reglementările privind statutul de sinistrat, ceea ce a dus la acordarea nejustificată a ajutorului material în sumă de 5846,5 mii lei.
 • Lipsa unei evidenţe contabile conforme privind primirea şi consumul produselor alimentare în sumă de 1747,4 mii lei determină un risc înalt al inexistenţei acestor cheltuieli.
 • Repartizarea către instituţiile educaţionale a ajutorului umanitar în sumă de 1837,9 mii lei cu termenul de păstrare expirat, folosit pentru alimentarea copiilor, reprezintă un pericol pentru sănătatea acestora.
 • Angajarea neregulamentară prin cumul în proiectele de finanţare a funcţionarilor publici abilitaţi cu funcţii în domeniul de resort din contul granturilor externe a determinat apariţia conflictului de interese şi utilizarea neconformă a mijloacelor financiare gestionate în sumă de 965,6 mii lei.
 • Lipsa evidenţei adecvate a patrimoniului public a condiţionat denaturări şi devieri între datele Camerei Înregistrării de Stat, evidenţei contabile şi ale dării de seamă prezentate Agenţiei Proprietăţii Publice, precum şi nereflectarea în evidenţa contabilă a patrimoniului public în sumă de 13264,7 mii lei.
 • Neaprobarea rapoartelor financiare ale agenţilor economici fondaţi şi lipsa acestora la AAPL determină nemonitorizarea patrimoniului public gestionat de către agenţii economici, precum şi riscul pierderii acestuia.
 • Neînregistrarea în Registrul bunurilor imobile de către unele AAPL a drepturilor asupra clădirilor şi reţelelor de gaze, inclusiv terenurile aferente, în valoare de 107990,9 mii lei, precum şi asupra altor bunuri imobile generează riscul pierderii acestora.
 • Neîncheierea cu instituţiile medico-sanitare publice a contractelor privind transmiterea în comodat a patrimoniului gestionat de către acestea în sumă totală de 103299,1 mii lei şi lipsa unei metodologii de evidenţă a bunurilor transmise în comodat determină folosirea bunurilor în lipsa drepturilor, precum şi evidenţa necorespunzătoare a lor.
 • Neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile, lipsa unei evidenţe a bunurilor imobile locative şi nelocative, precum şi a unui control adecvat din partea Consiliului orăşenesc Hînceşti şi primăriei or. Hînceşti asupra activităţii întreprinderilor municipale au dus la pierderea patrimoniului orăşenesc în valoare de 569,6 mii lei.
 • Încălcarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcţie de către funcţionarii primăriei or.Hînceşti, lipsa acţiunilor din partea Inspecţiei de Stat în Construcţiei pe raionul Hînceşti, precum şi efectuarea lucrărilor de construcţie cu încălcări semnificative ale normelor tehnice au cauzat distrugerea unei porţiuni de drum public din partea de centru a oraşului Hînceşti, ceea ce a dus la prejudicierea proprietăţii publice cu suma de circa 11,3 mil. lei.
 • Executarea lucrărilor de proiectare în lipsa determinării surselor de finanţare a lucrărilor de proiectare şi executare a determinat imobilizarea de către CR Hînceşti a mijloacelor financiare în sumă de 2049,3 mii lei.
 • Neasigurarea interacţiunii eficiente dintre AAPL şi Oficiul Cadastral Teritorial Hînceşti, precum şi a finalizării lucrărilor de înregistrare primară masivă a terenurilor si de delimitare a terenurilor proprietate publică determină lipsa evidenţei conforme a terenurilor proprietate publică, gestionarea lor de către persoane neautorizate, pierderea drepturilor de proprietate asupra lor, neimpozitarea tuturor bunurilor imobile etc.
 • Primăria or. Hînceşti şi primăria s.Ciuciuleni, la vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică locală, au acordat neregulamentar dreptul de eşalonare a plăţilor în sumă de 326,7 mii lei pe o perioadă de pînă la trei ani.
 • Unele AAPL nu au asigurat un management contabil corespunzător, ceea ce a dus la reflectarea neregulamentară în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru reparaţii şi investiţii capitale în sumă totală de 3691,3 mii lei, a altor cheltuieli în sumă de 293,0 mii lei, precum şi a valorii patrimoniului local în sumă de 3648,1 mii lei.

Iregularităţile şi abaterile constatate se datorează nivelului scăzut al disciplinei financiare a factorilor de decizie din cadrul entităţilor supuse verificării, respectării insuficiente de către aceştia a cadrului normativ, precum şi controlului intern nesatisfăcător.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi nivelul II din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hînceşti, pentru informare, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.3. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti şi se cere verificarea, prin confruntare, a datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raionul Hînceşti privind suprafeţele publicitare din raion, cu stabilirea devierilor şi cauzelor acestora;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare, şi se cere:

2.4.1. îmbunătăţirea cadrului normativ-metodologic privind calcularea transferurilor de la bugetele ierarhic superioare către bugetele inferioare, destinate uniformizării nivelului de asigurare financiară a acestora, în vederea stabilirii unor criterii şi atribuţii privind competenţele autorităţilor locale de redimensionare a mijloacelor financiare pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor subordonate;

2.4.2. elaborarea şi aprobarea unor norme metodologice privind planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriilor şi întreţinerea drumurilor locale, precum şi a normativelor de finanţare a domeniilor respective;

2.4.3. revizuirea cadrului normativ privind acordarea de ajutoare persoanelor ce au suferit în urma calamităţilor naturale, în vederea stabilirii tipului ajutoarelor acordate, cuantumului lor, precum şi a condiţiilor ce urmează să le întrunească acestea pentru a beneficia de ajutoare etc.;

  2.4.4. asigurarea, în comun cu trezoreriile teritoriale, a achitării plăţilor pentru mărfurile, lucrările şi serviciile procurate de către autorităţile administraţiei publice locale doar în cazul confirmării documentare a contractării şi livrării acestora, în special pentru serviciile de amenajare a teritoriului;

2.4.5. revizuirea actelor normative, cu stabilirea exhaustivă a modului de înregistrare în evidenţa contabilă a instituţiilor publice a patrimoniului transmis în comodat instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi a modului de majorare a valorii acestuia cu valoarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale efectuate de instituţiile medico-sanitare publice;

2.5. Ministerului Economiei, pentru informare, şi se cere asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestora în Registrul patrimoniului public;

2.6. Procuraturii Generale, în vederea examinării conform competenţelor;

2.7. Guvernului, pentru informare, şi se propune revizuirea cadrului legal, în vederea înlăturării piedicilor şi urgentării înregistrării drepturilor asupra patrimoniului public;

2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională; cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, pentru informare;

2.9. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, pentru informare.

3. Se ia act că primăria or. Hînceşti:

- a luat la evidenţă mijloacele fixe în sumă de 6895,4 mii lei, transmise în gestiune S.A. "Amen -Ver";

- a înregistrat în evidenţa contabilă datoria faţă de S.A. "Amen-Ver" existentă la situaţia din 01.10.2011;

- a încheiat cu S.A. "Amen - Ver" contracte de achiziţii publice privind amenajarea teritoriului şi iluminatul public;

- în perioada august-octombrie 2011 a fost consolidată groapa de fundaţie din str. M.Hîncu nr. 154 şi restabilit parţial drumul public.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1-2.5 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (134)

1. Preşedintele raionului şi DGF să asigure standardizarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei impozabile fundamentate, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi o planificare conformă a acestora.

1. Preşedintele raionului şi DGF să asigure standardizarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei impozabile fundamentate, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi o planificare conformă a acestora.

2. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I şi alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

2. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I şi alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

2. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I şi alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.1. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

3.2. Să asigure planificarea, calcularea şi încasarea impozitului funciar conform normelor legale.

4. Primăria or. Hînceşti, în comun cu IFS pe raionul Hînceşti, să asigure o estimare corectă a veniturilor din taxa pentru plasarea publicităţii şi să verifice, prin confruntare, datele existente în sistemul informaţional al SFS cu datele primăriei or. Hînceşti (privind suprafaţa publicitară), cu stabilirea şi eliminarea divergenţelor şi cauzelor acestora.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

5. DGF, DGÎTS şi AAPL de nivelul I să asigure calcularea salariilor conform cadrului legal, cu eliminarea deficienţelor constatate de audit.

6. Secţia Cultură să asigure raportarea regulamentară a cheltuielilor pentru remunerarea muncii.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

7. Consiliul raional Hînceşti, preşedintele raionului, primarul or. Hînceşti şi primarii satelor/comunelor Cărpineni, Mingir, Negrea, Logăneşti, Lăpuşna să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamnetar, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind cheltuielile neregulamentare.

8. AAPL menţionate la acest compartiment să asigure procurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului doar prin proceduri de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor bugetare.

8. AAPL menţionate la acest compartiment să asigure procurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului doar prin proceduri de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor bugetare.

8. AAPL menţionate la acest compartiment să asigure procurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului doar prin proceduri de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor bugetare.

8. AAPL menţionate la acest compartiment să asigure procurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului doar prin proceduri de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor bugetare.

9. DGF, în comun cu AAPL de nivelul I, să elaboreze o metotologie privind planificarea cheltuielilor privind amenajarea teritoriului.

10. Primăria or. Hînceşti să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu asigurarea înlăturării tuturor deficienţelor constatate de audit, inlusiv prin reflectarea în evidenţa contabilă a datoriilor creditoare pentru amenajarea teritoriului.

11. Consiliul orăşenesc Hînceşti să examineze necesitatea deţinerii în comodat a autoturismului AUDI Q7, cu determinarea persoanelor care poartă răspundere de înregistrarea neregulamentară a cheltuielilor de întreţinere a autoturismului ca cheltuieli de amenajare a teritoriului.

12. CR Hînceşti să elaboreze şi să aprobe un plan concret de acţiuni în caz de situaţii excepţionale, cu indicarea persoanelor responsabile de implementarea lor, inclusiv de ţinerea evidenţei contabile conforme a primirii şi utilizării mijloacelor şi bunurilor primite ca ajutor umanitar.

13. CR Hînceşti, în comun cu Centrul de Sănătate Publică Hînceşti, să întreprindă măsuri urgente referitor la asigurarea alimentaţiei calitative a copiilor în instituţiile de învăţămînt.

14.1. Să asigure un management eficient al proiectelor implementate şi o monitorizare adecvată a activităţii acestora.

14.2. La încheierea contractelor de grant şi la implementarea proiectelor, să asigure respectarea cadrului legal şi normativ existent.

14.2. La încheierea contractelor de grant şi la implementarea proiectelor, să asigure respectarea cadrului legal şi normativ existent.

14.1. Să asigure un management eficient al proiectelor implementate şi o monitorizare adecvată a activităţii acestora.

14.3. Să ia atitudine faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor constatate de audit şi să întreprindă măsurile de rigoare necesare pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de gestionarea defectuoasă a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectelor.

14.3. Să ia atitudine faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor constatate de audit şi să întreprindă măsurile de rigoare necesare pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de gestionarea defectuoasă a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectelor.

14.4. să angajeze doar personalul necesar pentru implementarea proiectelor şi în conformitate cu cadrul legal, eliminînd apariţia conflictelor de interese.

14.4. să angajeze doar personalul necesar pentru implementarea proiectelor şi în conformitate cu cadrul legal, eliminînd apariţia conflictelor de interese.

15.1. Să întreprindă măsuri pentru efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului AAPL transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a patrimoniului transmis şi aprobarea anuală a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

15.1. Să întreprindă măsuri pentru efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului AAPL transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a patrimoniului transmis şi aprobarea anuală a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

15.1. Să întreprindă măsuri pentru efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului AAPL transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a patrimoniului transmis şi aprobarea anuală a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

15.1. Să întreprindă măsuri pentru efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului AAPL transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a patrimoniului transmis şi aprobarea anuală a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

15.1. Să întreprindă măsuri pentru efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului AAPL transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a patrimoniului transmis şi aprobarea anuală a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

15.1. Să întreprindă măsuri pentru efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului AAPL transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a patrimoniului transmis şi aprobarea anuală a rapoartelor financiare ale întreprinderilor fondate.

15.2. Să asigure întocmirea actelor de primire - predare a patrimoniului în gestiune, corelarea capitalului social cu activele nete ale întreprinderilor fondate şi corectarea altor iregularităţi constatate de audit.

15.2. Să asigure întocmirea actelor de primire - predare a patrimoniului în gestiune, corelarea capitalului social cu activele nete ale întreprinderilor fondate şi corectarea altor iregularităţi constatate de audit.

15.2. Să asigure întocmirea actelor de primire - predare a patrimoniului în gestiune, corelarea capitalului social cu activele nete ale întreprinderilor fondate şi corectarea altor iregularităţi constatate de audit.

15.2. Să asigure întocmirea actelor de primire - predare a patrimoniului în gestiune, corelarea capitalului social cu activele nete ale întreprinderilor fondate şi corectarea altor iregularităţi constatate de audit.

15.2. Să asigure întocmirea actelor de primire - predare a patrimoniului în gestiune, corelarea capitalului social cu activele nete ale întreprinderilor fondate şi corectarea altor iregularităţi constatate de audit.

15.2. Să asigure întocmirea actelor de primire - predare a patrimoniului în gestiune, corelarea capitalului social cu activele nete ale întreprinderilor fondate şi corectarea altor iregularităţi constatate de audit.

15.3. Să examineze oportunitatea lichidării întreprinderilor care nu funcţionează timp îndelungat.

15.3. Să examineze oportunitatea lichidării întreprinderilor care nu funcţionează timp îndelungat.

15.3. Să examineze oportunitatea lichidării întreprinderilor care nu funcţionează timp îndelungat.

15.3. Să examineze oportunitatea lichidării întreprinderilor care nu funcţionează timp îndelungat.

15.3. Să examineze oportunitatea lichidării întreprinderilor care nu funcţionează timp îndelungat.

15.3. Să examineze oportunitatea lichidării întreprinderilor care nu funcţionează timp îndelungat.

16.1. Consiliul raional și președintele raionului să asigure încheierea cu IMSP a contractelor privind transmiterea în comodat a patrimoniului gestionat de către acestea şi înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile din gestiunea lor.

16.2. Consiliul raional și președintele raionului să asigure inventarierea patrimoniului real gestionat de către fiecare IMSP în parte, cu eliminarea deficienţelor constatate în evidenţa contabilă a IMSP.

16.3. Consiliul raional și președintele raionului să întreprindă măsuri întru recuperarea prejudiciilor cauzate în sumă de 49,5 mii lei.

17. DGF, de comun acord cu IMSP, să elaboreze o medodologie privind evidenţa patrimoniului gestionat de către IMSP, inclusiv la efectuarea investiţiilor capitale, care să asigure conformitatea valorii patrimoniului raional gestionat de către IMSP.

18.1. CR Hînceşti şi preşedintele raionului: Să asigure înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile la organele cadastrale

18.2. CR Hînceşti şi preşedintele raionului: Să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile şi transmiterea către beneficiarii finali a cheltuielilor pentru reparaţii capitale.

18.3. CR Hînceşti şi preşedintele raionului: Să lichideze abaterile şi erorile constatate de audit la acest compartiment.

19. Primăria com. Mereşeni să asigure reflectarea conformă în evidenţa contabilă a valorii gazoductului.

20.1. Să asigure elaborarea şi aprobarea concepţiei de restaurare a complexului de clădiri „Manuc Bei".

20.2. Să examineze oportunitatea finalizării lucrărilor de proiectare şi să determine sursele financiare pentru finanţarea lucrărilor de proiectare şi construcţie a obiectelor.

21.1. Să asigure inventarierea patrimoniului public local, înregistrarea regulamentară a drepturilor asupra lor şi o evidenţă conformă a acestuia.

21.2. Să asigure monitorizarea permanentă a activităţii întreprinderilor fondate.

21.3. Să determine persoanele responsabile de gestionarea defectuoasă a patrimoniului orăşenesc şi de prejudiciile aduse, cu întreprinderea măsurilor conform cadrului legal.

21.4. Să asigure formarea asociaţiilor de coproprietari în condominiu, cu transmiterea în gestiunea acestora a blocurilor locative (cu excepţia apartamentelor neprivatizate).

21.5. Să examineze oportunitatea calculării şi încasării chiriei pentru folosirea apartamentelor neprivatizate.

21.6. Să întreprindă măsuri eficiente în vederea restabilirii drumului public.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

22. AAPL să efectueze inventarierea exhaustivă a patrimoniului deţinut, cu asigurarea înregistrării drepturilor asupra acestuia la organele cadastrale.

23.1. Să asigure încasarea restanţelor de la arenda şi vînzarea terenurilor.

23.1. Să asigure încasarea restanţelor de la arenda şi vînzarea terenurilor.

23.2. Să asigure o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor de la arenda şi vînzarea terenurilor.

23.2. Să asigure o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor de la arenda şi vînzarea terenurilor.

Cerinte (29)

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.5. Ministerului Economiei, pentru informare, şi se cere asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestora în Registrul patrimoniului public

2.4.1. Îmbunătăţirea cadrului normativ-metodologic privind calcularea transferurilor de la bugetele ierarhic superioare către bugetele inferioare, destinate uniformizării nivelului de asigurare financiară a acestora, în vederea stabilirii unor criterii şi atribuţii privind competenţele autorităţilor locale de redimensionare a mijloacelor financiare pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor subordonate.

2.4.2. Elaborarea şi aprobarea unor norme metodologice privind planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriilor şi întreţinerea drumurilor locale, precum şi a normativelor de finanţare a domeniilor respective.

2.4.3. Revizuirea cadrului normativ privind acordarea de ajutoare persoanelor ce au suferit în urma calamităţilor naturale, în vederea stabilirii tipului ajutoarelor acordate, cuantumului lor, precum şi a condiţiilor ce urmează să le întrunească acestea pentru a beneficia de ajutoare etc.

2.4.4. Asigurarea, în comun cu trezoreriile teritoriale, a achitării plăţilor pentru mărfurile, lucrările şi serviciile procurate de către autorităţile administraţiei publice locale doar în cazul confirmării documentare a contractării şi livrării acestora, în special pentru serviciile de amenajare a teritoriului.

2.4.5. Revizuirea actelor normative, cu stabilirea exhaustivă a modului de înregistrare în evidenţa contabilă a instituţiilor publice a patrimoniului transmis în comodat instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi a modului de majorare a valorii acestuia cu valoarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale efectuate de instituţiile medico-sanitare publice.

2.3. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti şi se cere verificarea, prin confruntare, a datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raionul Hînceşti privind suprafeţele publicitare din raion, cu stabilirea devierilor şi cauzelor acestora

2.2. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hînceşti, pentru informare, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.

2.2. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hînceşti, pentru informare, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Consiliului raional Hînceşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Hînceşti şi satelor/comunelor Boghiceni, Bozieni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoie, Cotul Morii, Dancu, Lăpuşna, Mereşeni, Mingir, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Sărata Galbenă, pentru informare, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, de către instituţiile din subordine şi agenţii economici fondaţi, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.