Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 6 din 27 februarie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Managementul gestionării Programelor de ajutor social fiind unul funcțional, necesită îmbunătățiri continue”

Numar 69-73 din data de 2015-02-27 Nr. cerinte: 18 Nr. recomandari: 46

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dl Sergiu Sainciuc, consultantului principal al Comisiei parlamentare permanente protecție socială, sănătate și familie, dl Valeriu Mostovoi, șefului Inspecției Sociale, dl Mircea Grigoriev, președinților Consiliilor raionale: Cimișlia, Drochia și Basarabeasca, respectiv, dnii Maxim Colța, Andrei Marian și Nicolae Chendighilean, șefilor Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei: Bălți, Ialoveni, Criuleni, Drochia, Cimișlia și Basarabeasca, respectiv, dnele Veronica Munteanu, Maria Tîrgoală, Ludmila Brînza, dnii Tudor Golban, Mihail Motroi, Mihail Martînov, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanței „Managementul gestionării Programelor de ajutor social fiind unul funcțional, necesită îmbunătățiri continue”.

Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:
în implementarea Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială2, precum şi în impulsionarea desfășurării reformelor în sistemul de asistență socială au fost înregistrate anumite progrese, și anume: implementarea și extinderea noului Sistem Informațional Automatizat ,,Ajutor social”; revizuirea parametrilor și criteriilor de eligibilitate pentru beneficiarii Programelor de ajutor social și implementarea unui cadru metodologic intern, în vederea inspectării corectitudinii de aplicare a cadrului legislativ-normativ în domeniul asistenței sociale.
Reieșind din constatările expuse în Raportul de audit, se concluzionează că, deși au fost instituite mecanisme de monitorizare, evaluare și control ale procesului de acordare a ajutoarelor sociale, obiectivele și indicatorii predefiniți în cadrul Proiectului nu au atins rezultatele scontate, situație ce a condiționat nedebursarea mijloacelor creditare în valoare de 7,0 mil. dolari SUA. Totodată, au fost atestate unele deficiențe și nereguli în actualul mecanism de acordare a ajutoarelor sociale și în cadrul sistemului de control intern instituit de către direcțiile de asistență socială și protecție a familiei, care au limitat eficiența și eficacitatea Programelor de ajutor social.
Printre cauzele care au determinat nerealizarea indicatorilor și obiectivelor Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, precum și au generat unele disfuncționalități în procesul de stabilire și acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, se evidențiază:
 • neimplementarea standardelor în procesul prestării serviciilor printr-un model nou de gestiune aplicabil Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei;
 • neintegrarea modulului ,,Inspecția Socială” în cadrul Sistemului Informațional Automatizat ,,Ajutor social”;
 • neajustarea la cerințele cadrului legal a regulamentelor de activitate ale direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei, fișelor de post ale angajaților cu atribuții de stabilire și acordare a ajutoarelor sociale;
 • neajustarea numărului unităților de personal ale asistenților sociali comunitari la cerințele cadrul normativ în vigoare;
 • neelaborarea unei politici de recrutare și formare a asistenților sociali comunitari;
 • neinstituirea unor instrumente eficiente de control în vederea verificării autenticității datelor incluse în cererile beneficiarilor de ajutoare sociale;
 • neimplementarea în cadrul direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei a unui sistem eficient de control intern aferent procesului de stabilire și achitare a ajutoarelor sociale.
Rezumînd cele menționate în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre, se concluzionează că mecanismele instituite în cadrul instituțiilor responsabile de gestionarea Programelor de ajutor social sînt funcționale, dar nu asigură pe deplin un management eficient al resurselor financiare destinate ajutoarelor sociale. Prin urmare, mai există oportunități pentru îmbunătățirea ulterioară a modului de funcționare a sistemului de asistență socială, prin consolidarea și eficientizarea managementului financiar și controlului intern.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
 1. Se aprobă Raportul auditului performanței „Managementul gestionării Programelor de ajutor social fiind unul funcțional, necesită îmbunătățiri continue”, anexat la prezenta Hotărîre.
 2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
  1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Inspecției Sociale, Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei Bălți, Cimișlia, Criuleni, Drochia, Ialoveni și Basarabeasca, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre;
  2. Consiliilor raionale Basarabeasca, Criuleni, Drochia și Ialoveni, pentru examinarea și ajustarea numărului de unități ale asistenților sociali comunitari potrivit cadrului normativ, în vederea realizării eficiente a atribuțiilor de serviciu;
  3. Consiliului municipal Bălți, Consiliilor raionale Basarabeasca, Cimișlia, Criuleni, Drochia și Ialoveni, pentru consolidarea și eficientizarea managementului financiar și control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistență socială;
  4. Oficiului Băncii Mondiale, pentru informare;
  5. Guvernului Republicii Moldova, pentru luare de atitudine și examinare în cadrul unei ședințe de Guvern a rezultatelor auditului performanței, în vederea evaluării problemelor constatate, care limitează eficacitatea sistemului de asistență socială;
  6. Comisiei parlamentare permanente protecție socială, sănătate și familie, pentru informare și o posibilă utilizare în luarea deciziilor aferente reformelor și inițiativelor de susținere a politicii în domeniul asistenței sociale;
  7. Președintelui Republicii Moldova, pentru documentare.
 3. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1.-2.3. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.


1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Legea nr.174 din 28.07.2011 ,,Privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială””.

Recomandari (46)

1. Să întreprindă măsuri pentru eficientizarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare a Programelor de ajutor social, în vederea realizării integrale a rezultatelor planificate, precum şi a indicatorilor cu referire la debursări, în scopul eficientizării creditului contractat.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: Pentru realizarea acestei recomandări au fost identificate și realizate 4 acțiuni: Acțiunea 1.1: Monitorizarea indicatorilor stabiliți pentru anul curent: In aprilie 2015 s-a reuşit debursarea mijloacelor financiare în bugetul de stat în cuantum de 1 mii USD pentru îndeplinirea indicatorului legal de debursare (ILD) nr. 15 "Rata de detecție a neregularităților aferente prestațiilor atinge 10 % din cazurile inspectate de Inspecția Socială". Indicatorul legal de debursare în bugetul de stat în cuantum de 2 mii USD urma să fie efectuată la atingerea a 45 000 familii beneficiare a fost aprobat de către Ministerul Finanţelor în luna iunie curent şi debursat în luna iulie 2015. Anexa nr. 1 - acte confirmative privind debursarea mijloacelor financiare. Acțiunea 1.2: Conlucrarea cu structurile teritoriale de asistență socială în scopul prevenirii diminuării numărului beneficiarilor de ajutor social la necesitate: Conlucrarea cu structurile teritoriale de asistență socială (STAS) pe toate domeniile, astfel au fost remise inclusiv Programul de ajutor social se efectuează permanent prin intermediul: demersurilor, SIAAS, consultări telefonice, şedinţelor de lucru, instruirilor/atelierelor de lucru, şedinţelor Colegiului MMPSF. Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015, începînd cu 1 aprilie 2015, pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.l33-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, a fost stabilit nivelul venitului lunar minim garantat m mărime de 765 de lei (anterior acesta a constituit 720 lei). Prin intermediul SIAAS, specialiştii implicaţi în procesul de examinare şi stabilire au fost informaţi referitor la această modificare. În acest sens fiind remise nenumărate scrisoiri. ( 1.2 Anexa nr. 2-6 Corespondența se anexează). Acțiunea 1.3: Identificarea riscurilor în atingerea obiectivelor stabilite pentru acoperirea numărului de familii beneficiare de Ajutor Social pentru anul respectiv. Printre riscurile de bază care reduc numărul familiilor beneficiare de prestaţii stabilite în Legea nr. 133-XV din 13 iunie 2008, au fost identificate mai alte riscuri și acțiuni concrete de diminuare a acestora. Se anexează Anexa nr. 7-14. De asemenea, In scopul eficientizării mecanismului de implementare a Programului de ajutor social, responsabilizării beneficiarilor şi susţinerii familiilor defavorizate, de către MMPSF a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului "Pentru aprobarea legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social", care la moment este prezentat spre reavizare autorităţilor cointeresate (anexa nr. 15) Acțiunea 1.4: Mediatizarea Programului de Ajutor Social şi a modificărilor operate în cadrul normativ privind dreptul la prestaţia de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului: În scopul îmbunătăţirii procesului de comunicare a MMPSF cu publicul larg, sensibilizarea opiniei publice cu privire la prestaţiile de ajutor social/APRA, prin Ordinul nr. 24a din 04.03.2014 a fost aprobată Strategia de comunicare, sensibilizare 2014-2018 şi Planul de acţiuni 2014-2015 (vezi anexa nr. 14). Drept urmare în prima jumătate a anului au fost întreprinse măsuri media privind promovarea Ajutorului social. O serie de articole, interviuri şi comunicate de presă au fost realizate de serviciul de informare şi comunicare cu mass-media. Totodată, MMPSF a menţinut un dialog continuu cu reprezentanţii STAS în vederea promovării măsurilor locale de informare a populaţiei şi atragere în program a potenţialilor beneficiari, de informare privind majorarea VLMG, etc. In scopul asigurării unui dialog continuu în contextul promovării Programului de ajutor social, eficientizării acestuia prin ajustarea permanentă a parametrilor legali în cadrul proiectului "Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" a fost angajat un expert în comunicare pentru Comisia parlamentară Protecţie socială, sănătate şi familie. Alte două acţiuni au fost finalizate în august - septembrie 2015: - Realizarea unui spot publicitar referitor la noua modalitatea de plată a prestaţiilor sociale, inclusiv a Ajutorului Social. Spotul este difuzat începînd cu luna septembrie. - La data de 18 septembrie curent de către minister a fost organizată o şedinţa de lucru cu participarea actorilor din domeniul asistenţei sociale, precum şi cu participarea partenerilor externi de dezvoltare (circa 190 persoane). Scopul întrunirii a fost prezentarea priorităţilor MMPSF pentru perioada 2015-2016; abordarea principalelor acţiuni în contextul ameliorării situaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la resursele energetice şi susţinerea familiilor defavorizate, intensificarea măsurilor de comunicare şi informare cu privire la ajutorul social pentru familiile cu venituri mici şi ajutorul pentru perioada rece a anului ca o responsabilitate comună a tuturor autorităţilor administraţiei publice: centrale; nivelul I şi II; modificarea modalităţii de plată a prestaţiilor sociale, inclusiv pensiile, indemnizaţiile, alocaţiile sociale şi Programul de ajutor social; alte subiecte importante. în scopul mediatizării Programului de Ajutor Social şi a modificărilor operate în cadrul normativ privind dreptul la prestaţia de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului de către minister au fost organizate conferinţe de presă, colaboratorii ministerului au participat la diferite emisiuni audio şi video.

RO_2886_MMPSF nr. 06-1526 din 18.09.15.pdf

2. Să asigure la nivelul DASPF implementarea standardelor de prestare a serviciilor şi a noului model de administrare a Programului de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: Pentru realizarea acestei recomandări au fost identificate și realizate 4 acțiuni: Acțiunea 1: Elaborarea şi aprobarea prin ordinul ministrului Standardele de prestare a serviciilor şi a noului model de adniinistrare a Programului de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului. Prin Ordinul ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 83 din 27 mai 2015 cu privire la aprobarea Standardelor de prestare a serviciilor pentru structurile teritoriale de asistenţă socială au fost aprobate Standardele generale pentru prestarea serviciilor de către STAS şi Standardele de prestare a serviciilor pentru acordarea ajutorului social şi Ajutorului pentru perioada rece a anului. In luna iunie curent copia ordinului cu anexele respective au fost expediate STAS spre informare şi executare, (anexa nr. 12). Acțiunea 2: Elaborarea si înaintarea pentru examinare şi aprobare a proiectului hotărîrii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială: Pentru realizarea acestei activităţi, inclusiv a indicatorului de disbursare (DLI) nr. 12 a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială (anexa nr. 16). Conform uneia din atribuţiile stabilite Agenţia Naţională Asistenţă Socială, va monitoriza, evalua şi superviza metodologic activitatea structurilor teritoriale asistenţă socială în aplicarea cadrului normativ în domeniul asistenţei sociale. Acțiunea 3: Elaborarea şi înaintarea pentru examinare şi aprobare a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei raionale /municipale asistenţă socială şi protecţie a familiei, a structurii şi statelor - tip a acesteia. In contextul implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova (2015-2018), realizării Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014¬2016 ministerul a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a statelor - tip a acestuia (anexa nr. 17). Acțiunea 4: Instruirea personalului Direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru implementarea standardelor de prestare a serviciilor: Prin ordinul niinistrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 90 din 17 iunie 2015 cu privire la formarea profesională continuă a personalului angajat în cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială au fost aprobate Procedurile standardizate pentru evaluarea necesităţilor de formare şi utilizare a datelor obţinute pentru planificarea procesului de formare continuă (anexa nr. 18). Prin scrisoarea nr. 06/1079 din 23 iunie 2015 (vezi anexa nr. 2), STAS i-a fost expediat spre informare şi executare Ordinul nr. 83 din 27.05.2015 "Cu privire la aprobarea Standardelor de prestare a serviciilor pentru STAS" şi Ordinul nr. 90 din 17.06.2015 "Cu privire la formarea profesională continuă a personalului angajat în cadrul STAS". Concomitent, începînd cu luna octombrie curent urmează a fi instruiţi: asistenţii sociali comunitari; specialiştii din cadrul STAS; managerii STAS - privind aplicarea Metodologiei şi instrumentelor de evaluare a necesităţilor populaţiei; Mecanismului nou de gestionare a reclamaţiilor; Mecanismului de monitorizare a Indicatorilor Cheie de Performanţă a STAS; Mecanismului de planificare şi bugetare; Sistemului de management al performanţei STAS.

RO_2886_MMPSF nr. 06-1526 din 18.09.15.pdf

3. Să dezvolte metodologia de inspecţie în baza profilurilor de risc în procesul de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, cu stabilirea mărimii eşantionului de beneficiari care vor fi supuşi procedurilor şi tehnicilor de inspecţie.

response:
Scrisoarea IS nr. 1127 din 29.12.15: Inspecţia Socială cu suportul expertului local din cadrul proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" a elaborat şi aprobat Ghidul privind metode, proceduri şi tehnici de inspectare a prestaţiilor sociale, act normativ intern care încorporează metodologia de inspecţie a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, inclusiv cu reglementarea stabilirii mărimii eşantionului de beneficiari care vor fi supuşi procedurilor şi tehnicilor de inspecţie. Documentul respectiv se va transmite în format electronic Direcţiei generale metodologie, planificare şi analiză. Anexă - ordinul şefului Inspecţiei Sociale privind aprobarea Ghidului.

RO_2982_Inspectia Sociala nr. 1127 din 29.12.15.pdf

4. Să elaboreze Planul strategic, care va constitui documentul principal de dezvoltare strategică a instituţiei pe termen mediu.

response:
Scrisoarea IS nr. 740 din 10.09.15: Inspecţia Socială cu suportul expertului local din cadrul proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" a elaborat şi aprobat Planul de Dezvoltare Strategică al Inspecţiei Sociale pe anii 2015-2017", document care stabileşte strategia de dezvoltare a instituţiei pe termen mediu. Se anexează Ordinul nr. 75 din 09.09.15 Cu privire la aprobarea PDS pe anii 2015-2017 și PDS-ul.

5. Să revizuiască formularul anchetei sociale, în scopul ajustării acestuia la cerinţele cadrului normativ actual.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: In scopul implementării prevederilor Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 ş Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvemulu nr. 1167 din 16 octombrie 2008, ministerul a elaborat un proiect de model al anchetei sociale şi procesului verbal, care urmează a fi aprobat prin ordinul ministrului (anexa nr. 19). Scrisoarea MMPSF nr. 06-68 din 20.01.2016: Ministerul a prezintat copia Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 210 din 24 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea modelului anchetei sociale şi procesului verbal (se anexează).

RO_2886_MMPSF nr. 06-1526 din 18.09.15.pdf
RO_3022_MMPSF nr. 06-68 din 20.01.2016.pdf

6. Să analizeze erorile generate de Sistemul Informaţional Automatizat „Ajutor social”, în vederea determinării cauzelor şi neadmiterii apariţiei acestora pe viitor.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: Pentru realizarea acestei recomandări au fost identificate și realizate 3 acțiuni: 4.1 Acţiunea Modificarea procedurilor de elaborare a listelor de plată a ajutorului social şi ajutor pentru perioada rece a anului în "Sistemul Informaţional Automatizat Ajutor Social". Acţiunea este în curs de realizare şi urmează a fi realizată pînă la finele trim. III 2015 prin implementarea unei versiuni actualizate şi extinse a SIAAS. în modulul pentru Ajutor Social şi APRA va fi utilizată o nouă modalitate de elaborarea a listelor de plată cu utilizarea serviciilor WEB actualizate cu CNAS şi alţi furnizori de date. Prin demersul nr 06/1525 din 17.09.2015, MMPSF a solicitat CNAS examinarea posibilităţii de modificare a contractelor încheiate cu prestatorii de servicii de plată cu scopul includerii şi a beneficiarilor de ajutor social/APRA precum şi modificarea stmcturii fişierului pentru listele de plată (anexa nr. 21). 4.2 Acţiunea: Conlucrarea cu Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru eficientizarea schimbului de informaţii cu privire la persoanele decedate. Urmare a şedinţelor de lucru a reprezentanţilor ministerului şi CNAS, Serviciul WEB din cadrul SIAAS pentru schimbul de date cu CNAS a fost optimizat, inclusiv prin extinderea setului de date pentru care se efectuează schimbul. Astfel, serviciul care va fi lansat în producţie pînă la finele trimestrului IV 2015 va conţine în schimbul lunar şi date privind decesele beneficiarilor de prestaţii sociale înregistrate la CNAS. Totodată, în urma şedinţelor cu reprezentanţii CNAS, a fost convenită modificarea în esenţă a schimbului de date între instituţii. Prin urmare, au fost elaborate specificaţiile tehnice noi privind modalitatea de prezentare, de către CNAS, a datelor cu privire la persoanele decedate. Se preconizează următoarea procedură: la depunerea cererii pentru acordarea ajutorului social se verifică datele cu sistemele informaţionale ale CNAS şi Registru de Stat a Populaţiei. Ulterior, lunar, o dată cu procedura de efectuare a listelor de plată, toţi beneficiarii, inclusiv şi membrii familiei, vor trece procedura de verificare. în acelaşi moment, va fi efectuată şi informarea privind persoanele decedate. Astfel, după testarea procedurii noi, va fi modificat Acordul de colaborare între MMPSF şi CNAS. Anexăm (anexa nr. 22), cerinţele tehnice pentru serviciile WEB în partea ce ţine de schimbul de date MMPSF-CNAS. Suplimentar, informăm că, prin scrisoarea nr. 06/119 din 05.02.2015 (anexa nr. 23), MMPSF a solicitat CNAS colaborarea cu dezvoltatorii de la BASS SYSTEMS, în vederea prezentării acestora a aplicaţiei pentru evidenţa biletelor de tratament balneo-sanatorial deţinută de CNAS. 4.3 Acţiunea: Monitorizarea permanentă a erorilor generate de SIAAS. Prin scrisoarea nr. 01-2428 din 20.07.2015 ministerul a informat STAS Soroca privind cauzele neincluderii în listele de plată a unor beneficiari de prestaţii conform Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 (cauza - prezentarea unor date eronate sau lipsa datelor de la CNAS la momentul verificării). Ulterior, acestea au fost remediate. Prin scrisoarea nr. 06/1135 din 03.07.2015, MMPSF a atenţionat STAS Sîngerei şi a informat Consiliul raional Sîngerei că, o bună parte dintre deciziile legate de acordarea prestaţiilor de ajutor social şi APRA au fost luate depăşind termenul prevăzut în cadrul legal (vezi anexa nr. 2). Prin ordinul 144/a din 28 august 2013 "Cu privire la Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţă Socială" şi anexele la acest ordin, utilizatorii sunt obligaţi să raporteze erorile depistate în SIAAS prin intermediul telefonului sau unui mesaj prin poşta electronică. Conform pct. 8 şi 9 al ordinului menţionat, în cazul identificării deficienţelor sau erorilor în funcţionarea sistemului utilizatorii SIAAS trebuie să informeze responsabilul local al SIAAS (din cadrul STAS). Responsabilul local al SIAAS va informa despre cazul identificat echipa de mentenanţă a sistemului prin intermediul e-mail: mmpsf@bass.md sau la numărul de telefon gratuit 80002424. Echipa de mentenanţă din cadrul BASSva procesa etorile parvenite, utilizînd un sistem de evidenta a errorilor,unde fiecare caz se creaza sub formă de ticket, la care au access şi responsabilulii locali al SIAAS din secţia "e-Transformare" din cadrul MMPSF, de unde pot fi extrase rapoarte despre erorile identificate. Astfel, erorile raportate prin intermediul Liniei Ferbinţi sau e-mail sunt monitorizate de către reprezentanţii secţiei E-Transformarea a MMPSF şi ai dezvoltatorului. Se anexează: 1. Lista şabloanelor pentru generarea rapoartelor privind erorile raportate (anexa nr. 24) 2. Raport generat pentru vizualizarea ticket-urilor înregistrate în ultima lună (anexa nr. 25) 3. Raport sumar expediat de către dezvoltator către MMPSF privind problemele apărute sau raportate (anexa nr. 26). Modul de vizualizare şi monitorizare a unui ticket anexa nr 27.

RO_2886_MMPSF nr. 06-1526 din 18.09.15.pdf

7. Să revizuiască şi să ajusteze Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 1054/15 din 19.10.2015 s-a efectuat revizuirea şi ajustarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF Basarabeasca (regulamentul se anexează) .

RO_2897_DASPF Basarabeasca nr. 1054-15 din 19.10.15.pdf

7. Să revizuiască şi să ajusteze Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

response:
Scrisoarea CM Bălți nr. P-03-11/855 din 14.08.15 și Planul de implementare anexat și prin telefon s-a comunicat că Regulamentul va fi ajustat după aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a DASPF prin HG.

7. Să revizuiască şi să ajusteze Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

7. Să revizuiască şi să ajusteze Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.2015: Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora a fost revizuit la 20 februarie 2014, conform decizie Consiliului Raional nrOl-19. La moment Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a Familiei elaborează un nou proiect de Regulament privind organizarea şi funcţionarea DASPF si apoi se va revizui Regulamentul propriu.

RO_2894_DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.15.pdf

7. Să revizuiască şi să ajusteze Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: A fost elaborat un ghid/ instrucţiune pentru acordarea ajutorului social /APRA, lunar se organizează şedinţe d supervizare profesională de grup mic, grup mare se organizează seminare de instruire profesională c asistenţii sociali comunitari; Se anexează Comentarii: Încă nu este aprobată HG ce ar stabili un Regulament – cadru. Astfel, conform explicațiilor telefonice actualul Regulament urmează să fie ajustat după modificările normative.

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

7. Să revizuiască şi să ajusteze Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: La 16.12.2014, prin Ordinul DASPF nr. 265 a fost aprobat Regulamentul intern de activitate al direcției. La 10 aprilie 2015, prin Decizia Consiliului Raional Criuleni nr. 21.19 din 10.04.15 a fost aprobat regulamentul de activitate a DASPF ( Se anexează nr.l).

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

7. Să revizuiască şi să ajusteze Regulamentul de organizare şi funcţionare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităţilor delegate în conformitate cu prescripţiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: Ministerul a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a statelor - tip a acestuia (vezi anexa nr. 17). Proiectul actului normativ menţionat va avea un caracter de recomandare pentru autorităţile administraţiei publice locale, punîndu-le la dispoziţie un cadru uniform şi eficient de organizare a organelor locale de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei bazat pe necesităţile reale ale sistemului de asistenţă socială şi care dispune de resurse necesare pentru a implementa politica naţională în domeniul dat. Totodată, procesul de elaborare a acestui proiect de hotărîre a fost unul participativ şi transparent, fiind organizate mai multe şedinţe consultative cu reprezentanţii STAS. La moment, proiectul se află în proces de avizare la autorităţile cointeresate.

RO_2886_MMPSF nr. 06-1526 din 18.09.15.pdf

8. Să revizuiască fişele de post ale asistenţilor sociali comunitari, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 889/15 din 15.09.2015 și Planul de implementare: Au fost Revizuite fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social și a asistenţilor sociali comunitari pînă la 31.01.15. Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 1054/15 din 19.10.201 s-a remis fişa de post a asistentului social

RO_2896_DASPF Basarabeasca nr. 889-15 din 15.09.15.pdf
RO_2897_DASPF Basarabeasca nr. 1054-15 din 19.10.15.pdf

8. Să revizuiască fişele de post ale asistenţilor sociali comunitari, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

response:
Scrisoarea CM Bălți nr. P-03-11/855 din 14.08.15 și Planul de implementare anexat se comunică: A fost ajustată fișa de post a asistentului social comunitar în conformitate cu normele cerute . Se anexează modelul fișei de post

RO_2887_Primaria Balti nr. P0311-855 din 14.08.15.pdf

8. Să revizuiască fişele de post ale asistenţilor sociali comunitari, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

response:
Scrisoare DASPF Cimișlia nr. 361 din 11.05.15: Sa completat cu atribuţiile şi pus în aplicare Fişa postului pentru asistenţii sociali comunitari reeşind din responsabilităţile şi atribuţiile legale ale acestora, conform legii nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social. Comentarii: nu au fost remise anexele

RO_2898_DASPF Cimishlia nr. 361 din 11.05.15.pdf

8. Să revizuiască fişele de post ale asistenţilor sociali comunitari, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: Fişele post a asistenţilor sociali, cît şi a funcţionarilor DASPF au fost revizuite, modificate în luna ianuarie 2015 (anexa nr. 2).

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

8. Să revizuiască fişele de post ale asistenţilor sociali comunitari, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: Au fost complectate şi adaptate fişele de post a asistenților sociali comunitari din DASPF Drochia implicaţi în activitatea cu privin la completatea, introducerea, validarea, recepţionarea şi monitorizarea cererilor cu privire la ajutorii social/APRA; SE ANEXEAZA

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

8. Să revizuiască fişele de post ale asistenţilor sociali comunitari, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.2015: Fişele de post a specialistului în administrarea ajutorului social, şi asistenţilor sociali comunitari, s-au revizuit,conform ordinului nr. Din 03 iulie 2015, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiei sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS

RO_2894_DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.15.pdf

8. Să revizuiască fişele de post ale asistenţilor sociali comunitari, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: Prin Ordinul MMPSF nr. 54 din 10 iunie 2009, a fost aprobată Fişa de post-tip al asistentului social comunitar (anexa nr. 28). Prin Ordinul ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 144/a din 28.08.2013 "Cu privire la Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţă Socială" (vezi anexa nr. 20), au fost aprobate: - procedura informatică, prin care au fost descrise procedurile informatice de lucru al fiecărui utilizator cu SIAAS, precum şi determină rolurile, funcţiile şi responsabilităţile a fiecărui utilizator; - Regulamentul securităţii informaţionale a MMPSF; - Formularul declaraţiei-angajament a utilizatorului SIAAS privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal; - Instrucţiunea privind procedura de obţinere şi instalare a certificatului digital de autorizare pentru conectarea calculatorului la SIAAS. Astfel, prin scrisoarea nr. 06/1516 din 16.09.2015, (anexa nr. 29), MMPSF a solicitat de la STAS revizuirea şi ajustarea fişelor de post ale asistenţilor sociali comunitari şi alţi utilizatori ai sistemului informaţional, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru executarea corespunzătoare a acestora, în conformitate cu prevederile Ordinului MMPSF nr. 54 din 10 iunie 2009 si Ordinului MMPSF nr. 144/a din 28.08.2013.

9. Să definească o politică de recrutare şi formare continuă a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 889/15 din 15.09.2015 și Planul de implementare: Este întocmit planul lunar şi trimestrial cu privire la petrecerea seminarilor cu asistenţii sociali comunitari,în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora. Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 1054/15 din 19.10.201 s-a remis Planul de instruiri și Planul de activitate a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţilor şi sporirii eficienţei acestora.

RO_2896_DASPF Basarabeasca nr. 889-15 din 15.09.15.pdf
RO_2897_DASPF Basarabeasca nr. 1054-15 din 19.10.15.pdf

9. Să definească o politică de recrutare şi formare continuă a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora.

response:
Scrisoarea CM Bălți nr. P-03-11/855 din 14.08.15 și Planul de implementare anexat se comunică: - Au fost stabilite relații de parteneriat cu ANOFM, în acest sens DASPF Bălți solicită periodic listele de șomerilor; Se anexează corespondența; - Urmează să fie stabilite relații de parteneriat cu facultatea de Drept și Științe Sociale a US „A. Russo” Bălți. Totodată, Curții de Conturi i-au fost remise Planurile de instruire al angajaților DASPF mun. Bălți pentru anul 2014 și 2015.

RO_2887_Primaria Balti nr. P0311-855 din 14.08.15.pdf

9. Să definească o politică de recrutare şi formare continuă a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora.

response:
Scrisoare DASPF Cimișlia nr. 361 din 11.05.15: Planificarea lunară a instruirii asistenţilor sociali comunitari în scopul îmbunătăţirii procesului de formare şi sporirea eficienţei acordării prestaţiilor direcţionate, prin seminare şi reţele de comunicare. Comentarii: lipsesc documentele justificative

RO_2898_DASPF Cimishlia nr. 361 din 11.05.15.pdf

9. Să definească o politică de recrutare şi formare continuă a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: A fost elaborat Planul seminarelor instructive cu asistenți sociali pentru anul 2015 (se anexează).

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

9. Să definească o politică de recrutare şi formare continuă a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: A fost aprobată „strategia de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale pentru anii 2015-2018; A fost elaborat un ghid/ instrucţiune pentru acordarea ajutorului social /APRA, lunar se organizează şedinţe d supervizare profesională de grup mic, grup mare se organizează seminare de instruire profesională c asistenţii sociali comunitari; Se anexează

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

9. Să definească o politică de recrutare şi formare continuă a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora.

response:
Scrisoarea DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.2015: In scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei asistenţilor sociali comunitari sînt organizate şedinţe privind instruirea acestora în cadrul şedinţelor organizate de specialiştii DASPFconform planului de activitate a asistenţilor sociali comunitar, săptămînal, (specialistul în administrarea ajutorului social, şef serviciu asistenţi sociali comunitari),(p.9).

RO_2894_DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.15.pdf

9. Să definească o politică de recrutare şi formare continuă a asistenţilor sociali comunitari, în scopul dezvoltării competenţelor şi sporirii eficienţei acestora.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: Prin Ordinul MMPSF nr. 54 din 10 iunie 2009, a fost aprobată Fişa de post-tip al asistentului social comunitar (anexa nr. 28). Prin Ordinul ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 144/a din 28.08.2013 "Cu privire la Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţă Socială" (vezi anexa nr. 20), au fost aprobate: - procedura informatică, prin care au fost descrise procedurile informatice de lucru al fiecărui utilizator cu SIAAS, precum şi determină rolurile, funcţiile şi responsabilităţile a fiecărui utilizator; - Regulamentul securităţii informaţionale a MMPSF; - Formularul declaraţiei-angajament a utilizatorului SIAAS privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal; - Instrucţiunea privind procedura de obţinere şi instalare a certificatului digital de autorizare pentru conectarea calculatorului la SIAAS. Astfel, prin scrisoarea nr. 06/1516 din 16.09.2015, (anexa nr. 29), MMPSF a solicitat de la STAS revizuirea şi ajustarea fişelor de post ale asistenţilor sociali comunitari şi alţi utilizatori ai sistemului informaţional, cu specificarea responsabilităţilor şi obligaţiilor în conformitate cu cerinţele cadrului regulator şi ale atribuţiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru executarea corespunzătoare a acestora, în conformitate cu prevederile Ordinului MMPSF nr. 54 din 10 iunie 2009 si Ordinului MMPSF nr. 144/a din 28.08.2013. scris.nr.01-1853 din 21.06.2017 Potrivit articolului 13 din Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea organizează structura teritorială de asistenţă socială, care, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, realizează politica de asistenţă socială şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial. La 18 noiembrie 2016 Guvernul a instituit Agenția națională asistență socială prin Hotărîrea nr. 1263 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției naționale asistență socială, a structurii și efectivului-limită ale acestuia. Misiunea Agenţiei constă în sporirea calităţii asistenţei sociale acordate populaţiei prin implementarea politicii statului în domeniul asistenţei sociale. În activitatea sa Agenţia exercită următoarele funcţii de bază: 1) elaborarea cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislaţiei în domeniul asistenţei sociale; 2) gestionarea activităţii instituţiilor publice în care Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei exercită calitatea de fondator (în continuare – instituţii de asistenţă socială şi de reabilitare/recuperare), enumerate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre; 3) facilitarea procesului de consolidare a capacităţilor profesionale ale personalului din sistemul de asistenţă socială. În scopul facilitării procesului de consolidare a capacităţilor profesionale ale personalului din sistemul de asistenţă socială Agenția națională asistență socială exercită următoarele atribuții: a) colectează şi sistematizează informaţia privind necesităţile de formare ale personalului din sistemul de asistenţă socială, prezentată de către structurile teritoriale de asistenţă socială şi alţi prestatori de servicii sociale; b) elaborează planul anual general de formare a personalului din sistemul de asistenţă socială; c) analizează şi sistematizează curriculumurile, suporturile de curs pentru formarea personalului din sistemul de asistenţă socială; d) ţine şi actualizează baza de date a formatorilor/prestatorilor de servicii de formare profesională; e) selectează şi contractează, în baza criteriilor aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, formatori/prestatori de servicii de formare profesională iniţială şi continuă în domeniul asistenţei sociale, conform necesităţilor identificate ca rezultat al modificării cadrului legal, precum şi în baza evaluării necesităţilor respective de către structurile teritoriale de asistenţă socială; f) colaborează cu organizaţiile internaţionale, mediul academic, structurile teritoriale de asistenţă socială şi societatea civilă în vederea îmbunătăţirii procesului de formare profesională iniţială şi continuă; g) ţine evidenţa evaluărilor cunoştinţelor acumulate şi abilităţilor formate ale personalului în cadrul activităţilor de formare desfăşurate, precum şi calitatea activităţilor respective; h) ţine evidenţa şi actualizează datele privind formarea profesională din Registrul de stat al personalului din sistemul de asistenţă socială. Conform statelor de personal Serviciul formare profesională din cadrul Agenției naționale asistență socială, este format din 3 unități. La moment în cadrul Serviciului, sunt angajate 2 persoane, dintre care o unitate este vacantă și este organizat concurs pentru suplinirea acesteia.Demararea activităților legate de procesul de formare a angajaților din cadrul sistemului de asistență socială urmează a fi realizate în anul 2018. "

RO_2886_MMPSF nr. 06-1526 din 18.09.15.pdf

10. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.

response:
Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 1054/15 din 19.10.201 : - sa-u analizat erorile generate ale Sistemului Informaţional Automatizat Ajutor Social şi în fiecare lună se monitorizează beneficiarii la domiciliul şi se complectează ancheta socială pentru constatarea datelor din cererea pentru acordarea ajutorului social . Toţi asistenţii sociali comunitari informează beneficiarii despre plata ,conform listelor. La moment in raion nu sunt beneficiari de ajutor social care n-au primit plăţile. La sfirşitul lunii se efectuează verificări cu filială Banca de Economii, privind restanţele de plata a beneficiarilor; - s-a efectuat revizuirea şi ajustarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF Basarabeasca (regulamentul se anexează) . - Totodată sa remis decizia nr.05/02 din 05.12.2008 a Consiliului raional Basarabeasca cu privire la aprobarea serviciului de asistenta sociala comunitara.

RO_2897_DASPF Basarabeasca nr. 1054-15 din 19.10.15.pdf

10. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.

response:
Scrisoarea CM Bălți nr. P-03-11/855 din 14.08.15 și Planul de implementare anexat se comunică: A fost elaborat și aprobat „Mecanismul intern privitor la procedurile de stabilire a plăților de ajutor social și/sau APRA în cadrul DASPF ” mun. Chișinău conform prevederilor Legii 133-XVI din 13.06.2008. Totodată a fost elaborat Registrul Riscurilor al direcției.

RO_2887_Primaria Balti nr. P0311-855 din 14.08.15.pdf

10. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.

response:
Scrisoare DASPF Cimișlia nr. 361 din 11.05.15: sa întocmit un. Registru pentru asistenţii sociali comunitari de evidenţă a beneficiarilor cu data eliberării cererii şi semnătura: precum că a recepţionat recipisa ,de primire a deciziei de acordare/neacordare, sau incetarea plăţii.

RO_2898_DASPF Cimishlia nr. 361 din 11.05.15.pdf

10. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: În decembrie 2014 s-a elaborat registrul riscurilor în scopul identificării şi prevenirii erorilor în activitatea de bază (anexa nr. 4). A fost aprobat Regulamentul intern de activitate al DASPF Criuleni. A fost instituită comisia permanentă în cadrul DASPF pentru efectuarea vizitelor selective la domiciliul beneficiarilor cu scopul verificării datelor incluse în cereri, la 30.12.2014 prin Ordinul nr. 280 (anexa nr. 3).

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

10. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: - A fost elaborat aprobat „ regulamentul cu privire la controlul intern, formele de control intern exercitat I nivelul DASPF Drochia,, - A fost elaborat „ registrul riscurilor,, - A fost aprobată „strategia de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale pentru anii 2015-2018

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

10. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.

response:
Scrisoarea DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.2015: s-a instituit grupul de lucru privind identificarea, evaluarea, înregistrarea şi monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate şi elaborarea măsurilor de diminuare a probabilităţilor riscurilor şi/sau impactul acestora asupra activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.(p. 10).

RO_2894_DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.15.pdf

10. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1526 din 18.09.15 și Informația anexată: Acţiunea 1:Elaborarea şi înaintarea pentru exarninare şi aprobare a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cadrude organizare şi funcţionare a Direcţiei raionale /municipale asistenţă socială şi protecţie a familiei, a structurii şi statelor - tip a acesteia, care prevede în atribuţiile direcţiei efectuarea controlului intern al corectitudinii implementării legislaţiei cu privire la prestaţii sociale pe care le stabileşte şi serviciile sociale pe care le prestează. Totodată, în atribuţiile Şefului direcţiei a fost inclusă responsabilitatea organizării controlului intern al activităţii direcţiei: In contextul implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova (2015-2018) şi realizării Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014¬2016, ministerul a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a statelor - tip a acestuia. Totodată, procesul de elaborare a acestui proiect de hotărîre a fost unul participativ şi transparent, fiind organizate mai multe şedinţe consultative cu reprezentanţii STAS. La moment, proiectul se află în proces de avizare la autorităţile cointeresate (vezi anexa nr. 17).

11. Să revizuiască fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiilor sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS.

response:
Scrisoarea CM Bălți nr. P-03-11/855 din 14.08.15 și Planul de implementare anexat se comunică: A fost ajustată fișa de post a Specialistului pincipal din cadrul DASPF Bălți, în conformitate cu normele cerute . Se anexează modelul fișei de post

RO_2887_Primaria Balti nr. P0311-855 din 14.08.15.pdf

11. Să revizuiască fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiilor sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS.

response:
Scrisoare DASPF Cimișlia nr. 361 din 11.05.15: Sa inclus în Fişa de Post a Şef SASC şi specialist în acordarea ajutorului social atribuţiile concrete de verificare şi control în acordarea ajutorului social/APRA, conform legii nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social.

RO_2898_DASPF Cimishlia nr. 361 din 11.05.15.pdf

11. Să revizuiască fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiilor sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS.

response:
Scrisoarea DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.2015: Fişele de post a specialistului în administrarea ajutorului social, şi asistenţilor sociali comunitari, s-au revizuit,conform ordinului nr. Din 03 iulie 2015, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiei sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS

RO_2894_DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.15.pdf

11. Să revizuiască fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiilor sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS.

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: Au fost complectate şi adaptate fişele de post ai Specialiștilor din DASPF Drochia implicaţi în activitatea cu privin la completatea, introducerea, validarea, recepţionarea şi monitorizarea cererilor cu privire la ajutorii social/APRA; SE ANEXEAZA

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

11. Să revizuiască fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiilor sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS.

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: Fişele post a specialiștilor, cît şi a funcţionarilor DASPF au fost revizuite, modificate în luna ianuarie 2015 (anexa nr. 2).

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

11. Să revizuiască fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social, cu definirea tuturor responsabilităţilor în domeniul prestaţiilor sociale, potrivit cadrului normativ şi atribuţiilor ce le revin în utilizarea SIAAS.

response:
Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 889/15 din 15.09.2015 și Planul de implementare: Au fost Revizuite fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social și a asistenţilor sociali comunitari pînă la 31.01.15. Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 1054/15 din 19.10.201 s-a remis fişa de post a specialistului în administrarea ajutorului social

RO_2896_DASPF Basarabeasca nr. 889-15 din 15.09.15.pdf
RO_2897_DASPF Basarabeasca nr. 1054-15 din 19.10.15.pdf

12. Să creeze comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente.

response:
Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 889/15 din 15.09.2015 și Planul de implementare: Au fost instituită comisia specială pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentare de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului în or.Basarabeasca,s.Iordanovca, responsabili fiind Şef DASPF Martinov M. Specialist Gherbali M. Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 1054/15 din 19.10.2015 s-a remis decizie nr.9/1 din 03.03.2015, dispoziţia nr.28 din 19.03.2015 privind crearea comisiei speciale pentru verificarea la domiciliul a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului or.Basarabeasca, s.Iordanovca

RO_2896_DASPF Basarabeasca nr. 889-15 din 15.09.15.pdf

12. Să creeze comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente.

12. Să creeze comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente.

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: Prin ordinul nr. 447 din 13.06.13 a fost creată Comisia în cadrul DASPF Drochia pt efectuarea controlului selectiv a cererilor. Se anexează

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

12. Să creeze comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente.

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: A fost instituită comisia permanentă în cadrul DASPF pentru efectuarea vizitelor selective la domiciliul beneficiarilor cu scopul verificării datelor incluse în cereri, la 30.12.2014 prin Ordinul nr. 280 (anexa nr. 3).

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

12. Să creeze comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente.

response:
Scrisoare DASPF Cimișlia nr. 361 din 11.05.15: S-au creat comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente

RO_2898_DASPF Cimishlia nr. 361 din 11.05.15.pdf

12. Să creeze comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticităţii datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente.

response:
Scrisoarea CR Ialoveni nr. 02/1-7-533 din 14.09.2015 Pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială, la nivel de Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei: - s-a emis ordin cu privire la instituirea comisiei cu scopul verificării datelor incluse de către beneficiari în cererile de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, nr. 11 din 30 ianuarie 2015. - s-a instituit grupul de lucru privind identificarea, evaluarea, înregistrarea şi monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate şi elaborarea măsurilor de diminuare a probabilităţilor riscurilor şi/sau impactul acestora asupra activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei. Se anexează

RO_2895_CR Ialoveni nr. 02-1-7-533 din 14.09.15.pdf

Cerinte (18)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Nu sînt executate toate recomandările CC

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Nu au fost executate toate recomandarile

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: La Direcţie au fost invitaţi asistenţii sociali comunitari. In cadrul discuţiei s-au examinat neregularităţile constatate, trasîndu-se acţiuni concrete întru înlăturarea neregularităţilor depistate. Suplimentar se menționează că au fost înlăturate și neregularitățile unor cereri de ajutor social, cum urmează: • Pentru 2 beneficiari care au ridicat pentru luna februarie 2014 sume de doua ori, s - au întocmit ordine de rambursare şi sumele au fost retumate către CNAS prin Banca de Economii. • Referitor la cererea cu termenul tergiversat 9 luni, (Dubăsarii Vechi) este cererea din noiembrie 2013 din cauza numărului mare de cereri, apoi cererea a fost introdusă cu erori, apoi a fost trimisă în anchetă socială de două ori cu termeni lărgiţi, notificarea de la raion menager, asistentul a înscris-o cu întirziere, respectiv cererea a fost validată cu întîrziere. • Pentru cele patru persoane decedate, am înaintat un demers către Banca de Economii pentru a ne informa daca au fost ridicate sumele.

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: DASPF Drochia în strictă conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a elaborat un plan de activităţi care în mare parte a fost realizat. în perioada de referinţă de la recepţionarea Hotărîri Curţii de Conturi şi pînă la data de 01.09.2015 au fost întreprinse un şir de măsuri.

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Prin Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 889/15 din 15.09.2015: a fost remis Planul de implementare a recomandărilor CCRM.

RO_2896_DASPF Basarabeasca nr. 889-15 din 15.09.15.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Scrisoarea DASPF Ialoveni nr. 1269 din 16.10.2015: Nu toate recomandările sint executate

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Nu toate recomandările sînt executate

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
Scrisoare MMPSF nr. 06/1138 din 03.07.15: MMPSF a elaborat și aprobat prin ordinul 101 din 29.06.15 un Plan de implementare a recomandărilor HCC nr. 6 din 27.02.15.

RO_2852_MMPSF nr. 06-1138 din 03.07.15.pdf

2.2. pentru examinarea şi ajustarea numărului de unităţi ale asistenţilor sociali comunitari potrivit cadrului normativ, în vederea realizării eficiente a atribuţiilor de serviciu;

response:
Prin telefon s-a comunicat că urmează să fie înaintat un Demers si prezentată o copie CCRM

2.2. pentru examinarea şi ajustarea numărului de unităţi ale asistenţilor sociali comunitari potrivit cadrului normativ, în vederea realizării eficiente a atribuţiilor de serviciu;

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: DASPF a expediat un demers în adresa Consiliului raional Drochia prin care s-a solicitat finanţare suplimentar pentru 7 unităţi de asistenţi sociali comunitari.

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

2.2. pentru examinarea şi ajustarea numărului de unităţi ale asistenţilor sociali comunitari potrivit cadrului normativ, în vederea realizării eficiente a atribuţiilor de serviciu;

response:
Scrisoarea CR Ialoveni nr. 02/1-7-533 din 14.09.2015: In vederea realizării eficiente a atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hot. Guv. nr.381 din 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare", prin Decizia Consiliului Raional nr.03-02 din 15 aprilie 2015, s-a examinat şi ajustat numărul de unităţi asistenţilor sociali comunitari, cu plus 6 unităţi. Se anexează

RO_2895_CR Ialoveni nr. 02-1-7-533 din 14.09.15.pdf

2.2. pentru examinarea şi ajustarea numărului de unităţi ale asistenţilor sociali comunitari potrivit cadrului normativ, în vederea realizării eficiente a atribuţiilor de serviciu;

2.3. pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială;

response:
Scrisoarea CM Bălți nr. P-03-11/855 din 14.08.15 se comunică: A fost elaborat și aprobat „Mecanismul intern privitor la procedurile de stabilire a plăților de ajutor social și/sau APRA în cadrul DASPF ” mun. Chișinău conform prevederilor Legii 133-XVI din 13.06.2008. Totodată a fost elaborat Registrul Riscurilor al direcției.

RO_2887_Primaria Balti nr. P0311-855 din 14.08.15.pdf

2.3. pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială;

response:
Scrisoare DASPF Cimișlia nr. 361 din 11.05.15: S-au aprobat unităţi de personal de asistent social comunitar în primăriile ( s.Gura Galbinei,s.Mihailovca,s.Selemet) cu un nr. mai mare de 3000 de locuitori.

RO_2887_Primaria Balti nr. P0311-855 din 14.08.15.pdf

2.3. pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială;

response:
Scrisoarea DASPF Criuleni nr. 1451 din 15.09.2015: La 10 aprilie 2015, prin Decizia Consiliului Raional Criuleni nr. 21.19 a fost aprobat regulamentul de activitate a DASPF (anexa nr.l); în decembrie 2014 s-a elaborat registrul riscurilor în scopul identificării şi prevenirii erorilor în activitatea de bază (anexa nr. 4).

RO_2889_CR Criuleni nr. 1451 din 15.09.15.pdf

2.3. pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială;

response:
Scrisoarea DASPF Drochia nr. 747 din 17.09.2015 și Planul de implementare: - A fost elaborat aprobat „ regulamentul cu privire la controlul intern, formele de control intern exercitat I nivelul DASPF Drochia,, - A fost elaborat „ registrul riscurilor,, - A fost aprobată „strategia de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale pentru anii 2015-2018

RO_2892_CR Drochia nr. 747 din 17.09.15.pdf

2.3. pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială;

response:
Scrisoarea CR Ialoveni nr. 02/1-7-533 din 14.09.2015 Pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială, la nivel de Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei: - s-a emis ordin cu privire la instituirea comisiei cu scopul verificării datelor incluse de către beneficiari în cererile de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, nr. 11 din 30 ianuarie 2015. - s-a instituit grupul de lucru privind identificarea, evaluarea, înregistrarea şi monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate şi elaborarea măsurilor de diminuare a probabilităţilor riscurilor şi/sau impactul acestora asupra activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei. Se anexează

RO_2895_CR Ialoveni nr. 02-1-7-533 din 14.09.15.pdf

2.3. pentru consolidarea şi eficientizarea managementului financiar şi control intern, în vederea implementării unor mecanisme eficiente în sistemul de asistenţă socială;

response:
Scrisoarea DASPF Basarabească nr. 1054/15 din 19.10.2015 : - sa-u analizat erorile generate ale Sistemului Informaţional Automatizat Ajutor Social şi în fiecare lună se monitorizează beneficiarii la domiciliul şi se complectează ancheta socială pentru constatarea datelor din cererea pentru acordarea ajutorului social . Toţi asistenţii sociali comunitari informează beneficiarii despre plata ,conform listelor. La moment in raion nu sunt beneficiari de ajutor social care n-au primit plăţile. La sfirşitul lunii se efectuează verificări cu filială Banca de Economii, privind restanţele de plata a beneficiarilor; - s-a efectuat revizuirea şi ajustarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF Basarabeasca (regulamentul se anexează) . - Totodată sa remis decizia nr.05/02 din 05.12.2008 a Consiliului raional Basarabeasca cu privire la aprobarea serviciului de asistenta sociala comunitara.

RO_2897_DASPF Basarabeasca nr. 1054-15 din 19.10.15.pdf