Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.12 din 31 martie 2015 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare la Școala profesională nr.8 din mun. Chișinău pe exercițiul bugetar 2014

Numar 94-97 din data de 2015-03-31 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezența dnei Loretta Handrabura, viceministru al Educației, dlui Sergiu Căinăreanu, șef adjunct al Direcției generale economie, patrimoniu și finanțe a Ministerului Educației, dnei Svetlana Borțoi, șef al Direcției finanțele în învățămînt, cultură și știință a Ministerului Finanțelor, dnei Nadejda Slova, șef al Direcției rapoarte din cadrul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanțelor, dlui Ilie Pădureț, directorul Școlii Profesionale nr.8, mun. Chișinău, dnei Svetlana Cernatinschi, contabil-șef al Școlii Profesionale nr.8, mun. Chișinău, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului situațiilor financiare la Școala profesională nr.8 din mun. Chișinău pe exercițiul bugetar 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2014 și, respectiv, 20152, avînd drept scop atestarea corectitudinii întocmirii și prezentării, în toate aspectele semnificative, a situațiilor financiare raportate de entitate la 01.01.2015, cu expunerea opiniei asupra Raportului financiar.
Misiunea de audit a fost inițiată și realizată în conformitate cu standardele și regulile de profil aplicabile la scară națională și internațională3.
În vederea susținerii constatărilor, concluziilor și recomandărilor, probele de audit au fost obținute prin desfășurarea procedurilor de fond, cu folosirea diferitor tehnici și metode, inclusiv: examinarea documentelor contabile, intervievarea persoanelor responsabile, urmărirea tranzacțiilor în programul informațional, reconcilierea conturilor contabile, efectuarea calculelor independente, verificarea exactității înregistrărilor în registrele contabile.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
probele de audit obținute au identificat unele carențe și nereguli nesemnificative în aspectul obiectivelor aferente misiunii de audit. Aceste iregularități au fost remediate de către entitate pe parcursul misiunii, cu suportul auditorilor, ceea ce a servit drept bază pentru exprimarea opiniei fără rezerve vizavi de Raportul financiar al instituției la situația din 01.01.2015.
În același timp, se remarcă că managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde normelor legale, din cauza admiterii unor abateri de la cadrul regulator, care afectează eficiența utilizării mijloacelor publice, acestea, la rîndul lor, fiind determinate de neimplementarea Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. Aceste neconformități au condiționat cheltuieli neregulamentare la capitolul remunerarea muncii, a căror valoare se cifrează la 1083,6 mii lei, precum și cheltuieli aferente exprimate prin contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii (249,23 mii lei) și, respectiv, primele de asigurări medicale de stat (43,34 mii lei).
De asemenea, în cadrul instituției au fost identificate un șir de slăbiciuni instituționale, mai cu seamă cu referire la:
  • neasigurarea creării unui sistem eficient de management financiar și control, conform rigorilor regulamentare, nefiind elaborate și implementate unele proceduri aferente controlului intern, menite să responsabilizeze personalul implicat în procesul de fundamentare și executare a cheltuielilor bugetare;
  • nepreocuparea corespunzătoare a conducerii entității privind ținerea evidenței cantitativ-valorice și cadastrarea fondului imobiliar;
  • nerespectarea cadrului legal/regulator în domeniul achizițiilor publice;
  • utilizarea neadecvată a sistemelor informaționale;
  • neconformitatea cheltuielilor privind bursele, indemnizațiile și alimentația elevilor.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului situațiilor financiare la Școala profesională nr.8 din mun. Chişinău pe exercițiul bugetar 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Școlii profesionale nr.8, mun. Chișinău și se cere întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.2. Ministerului Educației și Ministerului Finanțelor, pentru documentare și luare de atitudine în procesul bugetar per ansamblu.
3. Se ia act că, pe parcursul misiunii de audit, managementul Școlii profesionale nr.8, mun. Chișinău a asigurat contabilizarea corectă a datoriilor, cheltuielilor și bunurilor materiale în sumă totală de 223,54 mii lei; a remediat deficiența în sumă de 450,8 mii lei admisă la raportarea achizițiilor publice de valoare mică la Agenția Achiziții Publice; prin recalculările de rigoare a restabilit cheltuielile neconforme privind retribuirea muncii personalului de conducere al școlii, în sumă de 7,55 mii lei; a asigurat recalcularea și achitarea elevilor a indemnizațiilor, ajutorului material și cheltuielilor pentru transport, în sumă totală de 55,85 mii lei; a luat măsuri în vederea elaborării și aprobării, conform cadrului legal-normativ în vigoare, a Regulamentului de ordine internă al entității, Regulamentului cu privire la condițiile și modul de acordare a burselor elevilor și altor forme de ajutoare sociale și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiului practic al elevilor; a întreprins măsuri de înlăturare a deficiențelor privind raporturile de muncă.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctului 2.1 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., nr.237-240/864 din 31.12.2008.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2014”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la adoptarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-5999) drept standarde proprii de audit”; Manualul de audit al regularității al Curții de Conturi.

Recomandari (7)

1. Să implementeze neîntîrziat proceduri adecvate de control intern pentru toate domeniile de activitate, care să asigure, inclusiv, ținerea evidenței contabile în strictă conformitate cu cadrul legislativ-normativ în vigoare.

response:
Conform Regulamentului intern al entităţii aprobat, au fost numite, prin ordin, persoanele responsabile de evidenţa timpului de muncă şi de completarea tabelelor de pontaj. A fost creată comisia pentru stabilirea vechimii în muncă şi sporul pentru vechimea muncii, elaborarea fişelor de post, întocmirea şi evidenţa registrelor pentru înregistrarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor de răspundere materială cu angajaţii instituţiei, înscrierea în carnetele de muncă angajaţilor a datelor privind conferirea noilor categorii şi grade de calificare, studiilor ceea ce permite implementarea procedurilor adecvate de control intern pentru toate domeniile de activitate. (Anexa nr.l) A fost elaborat planul privind numărul de angajaţi şi domeniile necesare pentru reciclare. (Anexa nr.2)

2. Să utilizeze Programul de evidență contabilă 1-C, versiunea 8.2 la toate sectoarele de evidență contabilă, cu adaptarea la cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
A fost contractat un nou prestator de servicii pentru automatizarea tuturor sectoarelor de evidentă contabilă cu adaptarea la cadrul legal-normativ în vigoare în scopul obținerii rezultatelor veridice. La momentul actual, în legătură cu implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.444 din 20.07.2015 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt profesional etnic” utilizarea serviciului 1С este efectuată parțial. (Anexa nr.3)

3. Să identifice/să stabilească prioritățile alocative în funcție de resursele financiare disponibile/bugetate.

response:
Planificarea burselor, indemnizatiilor şi alimentatia elevilor se efectuează conform legislaţiei în vigoare. Se întocmesc ordinele lunare privind acordarea burselor, sumele burselor neridicate în termenul stabilit reflectate la contul 177 şi in registrului de evidenţa analitică. (Anexa nr.7) Se asigură alimentatia gratuită a elevilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă/curatelă în perioada vacanţelor de iarnă şi primăvară, practicii de producţie, în zilele de odihnă şi sărbătoare comform prescripţiilor pct.4 dinHGnr.266 din 14.03.2006; (Anexanr.8) Se respectă norma financiară de asigurare cu prînz a elevilor, (Anexa nr.9) Se achită 50 % din costul biletelor de călătorie (două călătorii pe an în ţară tur-retur) cu domiciliul permanent în afara localităţii de reşedinţă a instituţiei de învăţămînt (Chişinău) conform pct.5 al HG nr.1009 din 01.09.2006. (Anexa nr.10) se achită ajutorului material la şfîrşitul anului de studii (1000 lei) tuturor elevilor. (Anexa nr.11)

4. Să stabilească și să aprobe statele de personal ale entității, cu fundamentarea acestora în corespundere cu actele normative în vigoare și cu volumul efectiv de lucru.

response:
Au fost elaborate statele de personal pentru anul 2015 de către ŞP nr.8, mun. Chişinău şi aprobate de către Ministerul Educației.

5. Să asigure utilizarea conformă a mijloacelor bugetare pentru retribuirea muncii, eradicînd astfel practicile utilizării neregulamentare.

response:
A fost elaborat Regulamentul intern privind premierea, acordarea ajutorului material salariaților, sporului şi suplimentelor la salariu şi prezentat la ME pentru coordonare, ceea ce a permis să întocmim ordinele cu privire la utilizarea mijloacelor bugetare pentru acordarea sporurilor, suplimentelor, premiilor şi altor stimulări, regulamentar, cu acordul Comitetului Sindical. (Anexa nr. 12)

6. Să elaboreze și să aprobe un regulament unic care ar prevedea exhaustiv criteriile de acordare și mărimea sporurilor, suplimentelor, premiilor și altor stimulări salariale.

response:
Vezi raspunsul la recomandarea nr.5

7. Să întreprindă măsuri privind înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică la oficiul cadastral, evaluarea cadastrală și ajustarea costului bunurilor reflectate în evidența contabilă a entității.

response:
Recomandarea în cauză nu poate fi implemntată la momentul actual, deoarece nu au fost efectuate modificările de rigoare la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, anexa 22, ceea се crează impedimente în procesul de înregistrare a imobilului la Cadastru.

Cerinte (1)

2.1. se cere întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris Școlii profesionale nr.8, mun. Chișinău nr.01-18/758 din 05.11.2015. În cadrul ședinței Consiliului Administrativ din 16.03.2015 și a Adunării Colectivului din 17.03.2015 a examinat rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi, fiind propuse masurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

RO_2875_Scoala profes nr.8.pdf