Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.11 din 31 martie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Își îndeplinește adecvat Consiliul Concurenței funcțiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condițiile măsurării și raportării obiective a rezultatelor obținute?”

Numar 110-114 din data de 2015-03-31 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 28

Curtea de Conturi, în prezența președintelui Consiliului Concurenței dna Viorica Cărare, membrilor Plenului Consiliului Concurenței dnii Mihail Cibotaru, Ion Maxim, Emil Guțu și Veaceslav Guțuțui, viceministrului muncii, protecției sociale și familiei dl Sergiu Sainciuc, șefului Direcției reforma administrației publice centrale  a Cancelariei de Stat dna Tamara Gheorghița, șefului Direcției finanțele autorităților publice din cadrul Ministerului Finanțelor dl Andrei Prisacari, șefului adjunct al Direcției politici salariale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei dna Viorica Revenco, precum și a altor persoane responsabile de la  instituția  auditată, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanței „Își îndeplinește adecvat Consiliul Concurenței funcțiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condițiile măsurării și raportării obiective a rezultatelor obținute?”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Principalii indicatori de competitivitate globală plasează Republica Moldova pe ultimele poziții ale clasamentului mondial, relevînd necesitatea realizării unor măsuri majore în direcția eficientizării regimului de concurență existent.
Consiliul Concurenței este o instituție relativ tînără, comparativ cu alte autorități similare din lume, care, în anul 2012, a devenit succesor de drepturi și obligațiuni al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței (ANPC), fondată în anul 2007. Perioada anilor 2011-2014 a fost marcată de reglementarea atribuțiilor autorității de concurență în baza a două legi: Legea cu privire la protecția concurenței2, care prezenta o serie de imperfecțiuni ce au limitat eficiența activității în domeniul prevenirii și combaterii practicilor anticoncurențiale, și Legea concurenței3 , adoptată în anul 2012. Cu toate că adoptarea unei legi moderne a aliniat regimul de concurență din Republica Moldova la standardele europene în materie de prevenire și combatere a practicilor anticoncurențiale, concurenței neloiale și realizării concentrărilor economice pe piață, activitatea Consiliului Concurenței în  anii 2013-2014 a fost marcată de unele impedimente, care au afectat realizarea eficientă a funcțiilor sale, după cum urmează: numirea cu întîrziere de către Parlament a membrilor Plenului Consiliului Concurenței, numărul redus de angajați în direcțiile concurență, implicarea personalului în activități de elaborare a cadrului normativ necesar implementării legislației în domeniul concurenței etc.
Reieşind din domeniul supus auditului, în conformitate cu procedurile aplicate şi aspectele evaluate, echipa de audit a identificat unele probleme, care au afectat realizarea eficientă a funcțiilor Consiliului Concurenței în condiții de economicitate, după cum urmează:
  • nestabilirea valorilor-țintă pentru indicatorii din documentul de planificare strategică pe anii 2012-2014, ceea ce nu a permis evaluarea, monitorizarea și raportarea eficientă a progreselor obținute, precum și lipsa unui asemenea document pe perioada anilor 2015-2017;
  • inexistența unui sistem de prioritizare a cazurilor, din care motiv nu va putea  fi asigurată concentrarea resurselor instituției la investigațiile cu impact puternic asupra performanței pieței și bunăstării consumatorului;
  • progrese neesențiale în evaluarea barierelor concurențiale și în realizarea investigațiilor utile pentru cercetarea pieței;
  • imposibilitatea implementării unor metode eficiente de depistare a înțelegerilor de tip cartel în cadrul legal existent;
  • lipsa elaborării mai detaliate a etapei de planificare a investigațiilor;
  • inexistența unui mecanism eficient de monitorizare a executării prescripțiilor etc.
În calitate de instituție publică, Consiliul Concurenței urmează să asigure gestionarea corectă a proceselor operaționale, în vederea utilizării eficiente a capitalului uman și resurselor financiare, în condiții de aplicare a principiilor bunei guvernări. Referitor la aceasta, s-a constatat că, sub influența unor factori obiectivi și subiectivi, conducerea nu a reușit să implementeze un management financiar corespunzător, cu asigurarea suficientă a personalului calificat și organizarea eficientă a procedurilor de gestionare a proceselor operaționale, ceea ce a rezultat în împovărarea excesivă a unor angajați cu sarcini, tergiversarea termenelor de finalizare a cazurilor, precum și a condiționat efectuarea de cheltuieli exagerate și, în unele cazuri, neregulamentare, cu impact asupra eficacității instituției. Aceste situații se datorează ambiguităților prezente în cadrul legislativ-normativ față de autonomia și independența instituțiilor independente/autonome ale statului, dar și nivelului insuficient de percepere a răspunderii și responsabilității managementului Consiliului Concurenței pentru buna guvernare. Neînlăturarea de către legiuitor a ambiguităților din cadrul legislativ-normativ privind structura și statutul instituției autonome, precum și nesoluționarea  problemelor legate de managementul financiar și control vor menține și pe viitor riscul obținerii unor performanțe modeste în activitatea de protecție a concurenței, precum și utilizării ineficiente a banilor publici.
Rezumînd cele menționate în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre, se atestă că există oportunități de îmbunătățire a activității  Consiliului Concurenței și de sporire a economicității utilizării fondurilor alocate acestuia.
În vederea îmbunătățirii mediului concurențial, îndeplinirii obiectivelor stabilite în domeniul protecției concurenței, precum și eficientizării activității Consiliului Concurenței, dar și pentru eliminarea deficiențelor sistemice, care au condiționat utilizarea neeconomă a mijloacelor bugetare, sînt necesare: (1) elaborarea documentelor strategice în domeniul protecției concurenței și dezvoltării resurselor umane; (2) asigurarea conlucrării eficiente între Consiliul Concurenței și autoritățile publice centrale în vederea identificării barierelor concurențiale și înaintării de propuneri concrete privind eliminarea acestora; (3) introducerea în Legea concurenței a competențelor suficiente pentru utilizarea și a altor metode în depistarea acordurilor anticoncurențiale, precum și pentru implementarea unui sistem de prioritizare a investigațiilor, cu luarea în considerare a impactului asupra bunăstării consumatorului, importanței strategice a sectorului pentru performanța pieței și cost-eficiența investigației; (4) perfecționarea mecanismului de monitorizare a executării prescripțiilor; (5) implementarea sistemului de management financiar și control intern; (6) aprobarea unei politici de motivare a personalului, care să stabilească un mecanism echitabil de stimulare a angajaților, criterii și condiții clare de acordare a sporurilor și premiilor; (7) revizuirea modelului actual de raportare asupra progreselor și rezultatelor obținute.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 alin. (1) lit. c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului performanței Își îndeplinește adecvat Consiliul Concurenței funcțiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condițiile măsurării și raportării obiective a rezultatelor obținute?”, conform Anexei.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit anexat se remit:
2.1. Conducerii Consiliului Concurenței, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării neajunsurilor constatate, precum și pentru implementarea recomandărilor auditului;
2.2. Ministerului Justiției, pentru examinarea în comun cu Consiliul Concurenței a oportunității modificării legislației penale, cu exceptarea aplicării prevederilor legii penale față de agenții economici care colaborează cu Consiliul Concurenței, în limitele realizării politicii de clemență;
2.3. Ministerului Justiției în comun cu Institutul Național de Justiție, pentru asigurarea procesului de instruire comprehensivă a corpului de judecători în vederea îmbunătățirii actului judiciar, ținînd cont de complexitatea legislației privind protecția  concurenței;
2.4. Guvernului, pentru examinarea oportunității stabilirii obligativității avizării de către Consiliul Concurenței a proiectelor de acte legislative și normative cu impact asupra mediului concurențial, precum și pentru:
2.4.1. responsabilizarea autorităților administrației publice centrale privind  acordarea suportului necesar Consiliului Concurenței în procesul de identificare a barierelor concurențiale, care afectează mediul concurențial adecvat;
2.4.2. examinarea situației existente, cu identificarea soluțiilor potrivite, în vederea asigurării Consiliului Concurenței cu spații pentru oficiu pe termen lung, în condiții rezonabile;
2.5.   Președintelui Republicii Moldova, pentru informare;
2.6. Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, pentru luare de cunoștință;
2.7. Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru luare de atitudine şi o posibilă utilizare la adoptarea deciziilor aferente reformelor şi inițiativelor de susţinere a politicii în domeniul prevenirii și contracarării practicilor anticoncurențiale, concurenței neloiale, precum și pentru:
2.7.1. examinarea oportunității modificării legislației în domeniul concurenței, în vederea acordării Consiliului Concurenței a competențelor suplimentare de  utilizare  și a altor metode pentru depistarea acordurilor anticoncurențiale;
2.7.2. revizuirea, în sensul excluderii din legislația în vigoare, a aspectelor ce limitează independența organizațională și financiară a instituțiilor autonome care raportează Parlamentului.
3. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1. – 2.4. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi periodic, pe măsura implementării acestora, în termen de 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare). M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Legea cu privire la protecția concurenței nr. 1103- XIV din 30.06.2000.
3 Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012.

Recomandari (28)

1. La elaborarea Planului de Dezvoltare Strategică pe anii 2015-2017, să precizeze valorile-țintă pentru indicatorii stabiliți și să instituie proceduri specifice privind monitorizarea realizării acestuia, cu prezentarea periodică a rapoartelor de progres vizavi de obiectivele prevăzute, identificarea cauzelor eventualelor insuccese, precum și cu propunerea acțiunilor corective de îmbunătățire a performanței.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016, Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei nr. 3 din 12.09.2015 a fost elaborat si aprobat Planul de Dezvoltare Strategică 2016-2018;

2. La elaborarea planurilor anuale de activitate ale Consiliului Concurenței, să includă toate prioritățile stabilite în PDS și în alte documente strategice de nivel național.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016, Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborat si aprobat Planul anual de acțiuni pentru 2016 și 2017 în conformitate cu prioritățile stabilite în PDS 2016-2018;

3. Să instituie un sistem de prioritizare pentru selectarea investigațiilor inițiate din oficiu, cu utilizarea criteriilor care să asigure că sînt selectate pentru investigare cazurile cu impact semnificativ asupra bunăstării consumatorului, în domeniile care necesită în mod prioritar intervenția autorității, cu luarea în calcul a criteriului cost-eficiență;

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborată Instrucțiunea cu privire la aplicarea sistemului de prioritizare a investigațiilor inițiate din oficiu (sunt anexate documente justificative).

4. Să examineze oportunitatea modificării Legii concurenței prin introducerea unor criterii suplimentare pentru inițierea investigațiilor în baza plîngerilor, în vederea asigurării cost-eficienței acestora;

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Au fost elaborate modificările necesare și remise Parlamentului Republicii Moldova și Ministerului Justiției. Scrisoarea nr. DJ-01/399 din 29.06.2016 și nr. DJ-02/191 din 11.04.2017. (sunt anexate documente justificative)

5. Să evalueze și să publice anual indicatorul de eficiență ce vizează beneficiul direct asupra bunăstării consumatorului, obținut din activitățile de implementare a politicii în domeniul concurenței.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost evaluat indicatorul de performanta "Bunăstarea consumatorului" și publicat în Raportul anual de activitate a Consiliului Concurenței precum și raportat Ministerului Finanțelor conform legislației in vigoare (sunt anexate documente justificative).

6. Să asigure definitivarea procesului de evaluare a cadrului legislativ în vederea identificării barierelor concurențiale pe cele mai importante piețe care afectează concurența, cu înaintarea propunerilor concrete de modificare a legislației.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Au fost elaborate propunerile cu privire la modificarea legislației care ulterior au fost incluse in proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative si remise Ministerului Justiției (Scrisoarea nr. DJ-02/191 din 11.04.2017)(sunt anexate documente justificative).

7. Să decidă asupra piețelor care urmează a fi cercetate în mod prioritar.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Sectoarele care urmează a fi cercetate în mod prioritar conform cap. 3.6 al Raportului anual de activitate a Consiliului Concurenței sunt după cum urmează: •Asigurări; •Achiziții publice; •Piața serviciilor de transport rutier pentru calatori; •Serviciile aeroportuare și avia; •Sectorul bancar; •Sectorul farmaceutic; •Piața grâului si a cerealelor; •Piața florii soarelui; •Piața zaharului; •Piața pesticidelor. (sunt anexate documente justificative)

8. Să elaboreze o metodologie detaliată privind realizarea investigațiilor utile pentru cercetarea pieței.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborată Metodologia privind realizarea investigațiilor utile pentru cercetarea piețe (sunt anexate documente justificative).

9. Să monitorizeze în dinamică, în baza indicatorilor de risc, principalele piețe.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016: A fost elaborat si aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Concurentei nr. 31 din 03.03.2016 Regulamentul cu privire la Consiliul de experți pe lângă Consiliul Concurentei; Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborată Metodologia privind monitorizarea indicatorilor de risc a principalelor piețe (Anexa 10).

10. Să creeze un grup specializat de analiză economică, care să acorde suportul metodologic și analitic echipelor angajate în realizarea investigațiilor utile pentru cercetarea pieței.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborat si aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei nr. 31 din 03.03.2016 Regulamentul cu privire la Consiliul de experți pe lângă Consiliul Concurentei (sunt anexate documente justificative.);

11. Să reexamineze în baza sectoarelor prioritare portofoliul investigațiilor utile pentru cercetarea pieței, cu determinarea oportunității de continuare a acestora.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost identificat portofoliul investigațiilor utile cu oportunitatea de cercetare a piețelor pentru anul 2017 după cum urmează: •Piața serviciilor bancare; •Piața farmaceutica; •Piața serviciilor de depozitare a semințelor de floarea-soarelui: •Piața uleiului din semințe de floarea-soarelui; •Piața serviciilor de depozitare a grâului; •Piața serviciilor de transport al grâului si al semințelor de floarea-soarelui. (sunt anexate documente justificative)

12. Să identifice un mecanism eficient de schimb de informații cu Agenția Achiziții Publice și alte instituții cu competența de verificare a procedurilor de achiziții publice, care să stabilească modalitatea de conlucrare în vederea depistării ofertelor trucate.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost identificat mecanismul de schimb de informații cu Agenda Achiziții Publice, ca urmare informația a fost remisă Ministerului Finanțelor (Scrisoarea nr. DJ-06/553 din 25.09.2016) (sunt anexate documente justificative)

13. Să examineze oportunitatea modificării legislației concurențiale pentru implementarea și a altor tipuri de metode reactive în depistarea cartelurilor.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Au fost elaborate modificările necesare și remise Parlamentului Republicii Moldova. Scrisoarea nr. DJ-01/399 din 29.06.2016 (sunt anexate documente justificative)

14. Să creeze o bază de date, cu sistematizarea electronică a practicii decizionale a instituției, sub forma unui registru de accesare comună pentru personalul implicat în activitățile de control, și să asigure instruiri privind deficiențele depistate în examinarea cazurilor care nu au fost susținute de instanțele judiciare, în vederea evitării acestora pe viitor.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborat Instrucțiunea privind evidenta si monitorizarea actelor executorii emise de Plenul Consiliului Concurentei. Concomitent a fost create baza de date a practicii decizionale cu completarea "Registrului privind evidenta si monitorizarea deciziilor și prescripțiilor Plenului Consiliului Concurentei" (sunt anexate documente justificative)

15. Să examineze oportunitatea revizuirii statutului investigațiilor inițiate la cerere conform Legii cu privire la protecția concurenței, în funcție de probele anexate la dosar, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Toate investigațiile inițiate conform Legii nr. 1103- XIV din 30.06.2000 cu privire la protecția concurenței au fost finalizate.(sunt anexate documente justificative)

16. Să asigure elaborarea mai detaliată a planului de acțiuni al investigației, cu descrierea concretă a documentelor ce trebuie solicitate inițial, stabilirea tehnicilor de colectare a probelor și abordării în examinarea cazului.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Planul de acțiuni al investigației este elaborat in conformitate cu IV Standarde de lucru secțiunea 4.2 Standarde special pct. 4.2.3.1 din Regulamentul intern al Consiliului Concurentei aprobat prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr.123-Р din 15.07.2013 (sunt anexate documente justificative)

17. Să perfecționeze programul de evidență a timpului prevăzut pentru examinarea cazurilor, în scopul facilitării deciziilor de desemnare a raportorilor și de repartizare a sarcinilor în cadrul investigațiilor.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost perfecționat programul de evidenta a timpului in conformitate cu cap.IV Standarde de lucru secțiunea 4.1 Standarde generale pct. 4.1.8 Planificarea activității Regulamentul intern al Consiliului Concurentei. aprobat prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr.l23-P din 15.07.2013 (sunt anexate documente justificative)

18. Să reglementeze în modul corespunzător procesul de monitorizare a executării prescripțiilor emise de către Consiliul Concurenței.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborată Instrucțiunea privind evidenta si monitorizarea actelor executorii emise de Plenul Consiliului Concurentei (sunt anexate documente justificative)

19. Să instituie un registru generalizator per instituție, care va include și va sistematiza informații aferente prescripțiilor emise, cu indicarea termenelor de executare, persoanelor vizate și a celor responsabile din cadrul Consiliului Concurenței, precum și a statutului prescripțiilor (executat/neexecutat).

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborat și întocmit Registrul generalizator al prescripțiilor emise.(sunt anexate documente justificative)

20. Să asigure monitorizarea permanentă a registrului generalizator, cu raportarea periodică către președintele Consiliului Concurenței a situației ce vizează executarea prescripțiilor cu termen scadent.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Monitorizarea permanentă a registrului generalizator este asigurată în conformitate cu pct. 5 din Instrucțiunea privind evidenta si monitorizarea actelor executorii emise de Plenul Consiliului Concurenței (sunt anexate documente justificative)

21. Să întreprindă măsuri rezultative privind dezvoltarea și consolidarea unui sistem de MFC care să cuprindă toate activitățile și procesele instituționale, inclusiv să evalueze riscurile în conformitate cu cerințele sistemului MFC și să elaboreze Registrul riscurilor.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost evaluat Sistemul de Management financiar si control intern/emisă Declarația de buna guvernare pentru anul 2015 si 2016 (sunt anexate documente justificative)

22. Să emită Declarația privind buna guvernare conform cerințelor Legii privind controlul financiar public intern.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016; Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Declarația de buna guvernarea pentru anul 2015 și 2016 a fost emisă si plasată pe pagina web www.competition.md la data de 22 martie 2016.

23. Să angajeze un auditor intern și să se asigure că activitatea acestuia corespunde prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 și Standardelor Naționale de Audit Intern.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016, Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Pentru perioada 2015-2017 au fost organizate 8 concursuri de angajare pentru funcția de audit intern, însă la momentul actual acesta rămâne vacanta.

24. Să elaboreze politici și proceduri distincte și complete care să reglementeze utilizarea surselor financiare pentru acordarea premiilor și ajutoarelor materiale, cu specificarea condițiilor pentru utilizarea plăților respective, criteriilor de eligibilitate, tipurilor de premii și mărimii plăților, precum și modalitatea de efectuare a plăților și documentele justificative necesare, care să corespundă prevederilor legale în vigoare.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016, Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborat si aprobat prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurentei Regulamentul privind premierea angajaților Consiliului Concurentei (sunt anexate documente justificative)

25. Să asigure eficacitatea procedurilor de control intern în cadrul procesului de recrutare a personalului.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016, Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței a fost elaborată si aprobată Instrucțiunea privind recrutarea si selectarea personalului Consiliului Concurentei (sunt anexate documente justificative).

26. Să elaboreze o strategie în domeniul resurselor umane, cu specificarea priorităților pe termen lung, în vederea asigurării calificărilor necesare personalului, inclusiv prin fundamentarea instruirilor în baza necesităților individuale.

response:
Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane din cadrul Consiliului Concurenței (sunt anexate documente justificative)

27. Să consolideze procesul de instruire a conducătorilor subdiviziunilor structurale în domeniul managementului performanței, în special pe segmentul ce vizează stabilirea indicatorilor de evaluare a performanței.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016: A fost elaborat si aprobat Planul de instruire a angajaților Consiliului Concurentei pentru anul 2016. Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Pentru perioada 2015-2017 au fost organizate următoarele seminare de instruire privind managementul performantei: •Instruire externă a șefilor de subdiviziuni organizata de Proiectul Suport pentru Consiliul Concurenței cu tema ”Planificarea strategică”; •Cursuri de instruire in cadrul Academiei de Administrare Publica "Dezvoltarea abilităților manageriale. Competentele managerului eficient. Sistemul de management al performantei. Monitorizarea si evaluarea performanței colective și individuale." • Instruire internă "Manager eficient"

28. Să se decidă asupra implementării bunelor practici în ce privește publicarea pe pagina oficială a Consiliului Concurenței atît a programelor strategice, cît și a planurilor anuale de activitate, precum și asupra sporirii transparenței evaluării rezultatelor prin expunerea informației statistice din raportul său anual într-o formă mai clară și completă, cu efectuarea unei analize în dinamică pe termen mediu.

response:
Scris.CC nr.SCB-03/33-919 din 23.05.2016, Scris.CC nr.SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: A fost elaborat proiectul Regulamentului privind funcționarea paginii web oficiale a Consiliului Concurentei.

Cerinte (6)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării neajunsurilor constatate, precum și pentru implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scris CC nr.SCB-03/32-869 din 16.05.2016: în vederea lichidării neajunsurilor constatate a fost elaborat un Plan de actiuni pentru perioada 2015-2017; Scris CC nr. SCB-03/33 din 23.05.2016: CC a informat despre întreprinderea unor măsuri de implementare a unor recomandări. Scris CC nr. SCB-06/22-1005 din 10.05.2017: Suplimentar a informat despre implementarea recomandarilor auditului.

RO_3768_CC_1 scris.pdf
RO_3769_scris 2.docx
RO_4152_Anexe CC la scris 3.PDF
RO_4153_CC_scris 3.PDF

2.2. pentru examinarea în comun cu Consiliul Concurenței a oportunității modificării legislației penale, cu exceptarea aplicării prevederilor legii penale față de agenții economici care colaborează cu Consiliul Concurenței, în limitele realizării politicii de clemență;

response:
Direcția generală legislație Prin scrisoarea nr. 03/1541 din 16 februarie 2017, Ministerul Justiției a expediat solicitarea de a furniza informații privind aplicabilitatea articolelor 246 și 2461, în adresa Consiliului Concurenței, Curții Supreme de Justiție, Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne, în vederea modificării legii penale. Menționăm că a fost demarată procedura de elaborare a proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, în acest context, vor fi examinate și aspectele în partea ce ține de exceptarea aplicării prevederilor legii penale față de agenții economici care colaborează cu Consiliul Concurenței, în limitele realizării politicii de clemență.

2.3. în comun cu Institutul Național de Justiție, pentru asigurarea procesului de instruire comprehensivă a corpului de judecători în vederea îmbunătățirii actului judiciar, ținînd cont de complexitatea legislației privind protecția concurenței;

response:
Direcția grnerală legislație La 19 mai 2016 și 15 decembrie 2016 au fost organizate seminare de instruire continuă a 33 de judecători, cu tematica „Particularităţile examinării cauzelor ce rezultă din legislaţia cu privire la protecţia concurenţei. Practica judiciară”. În cadrul seminarelor au fost abordate subiecte ce țin de regulile Concurenței, rezolvarea dosarelor de concurență, controlul judecătoresc asupra deciziilor adoptate de autoritatea de concurență, acorduri anticoncurenţiale: noțiuni, categorii, evaluare, sancţionare, clemenţă și practici relevante, contestarea deciziilor Consiliului Concurenţei în instanţele de judecată și aspectele practice, abuz de poziţie dominantă: noțiuni, forme specifice de abuz, evaluare, sancţionare și practici relevante.

2.4. pentru examinarea oportunității stabilirii obligativității avizării de către Consiliul Concurenței a proiectelor de acte legislative și normative cu impact asupra mediului concurențial, precum și pentru:

response:
Scris.Min.Economiei nr. 07-3208 din 07.06.2017: Ministerul Economiei la elaborarea proiectelor de acte legislative și/sau normative domeniului specific, asigură constant coordonarea acestora cu Consiliul Concurenței, fiind respectate exigențele art.34 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012. Concomitent menționăm despre aprobarea de către Guvern a proiectului de Lege pentru aprobarea Programului național în domeniul concurenței și al ajutorului de stat pentru anii 2017-2020, care creează premise suplimentare necesare derulării procesului de identificare a barierelor concurențiale, care afectează mediul concurențial adecvat (pct.15, 18, 19 din Planul de acțiuni). Adițional, tangențial subiectului abordat, menționăm că și Planul de activitate a ministerului aprobat pentru anul 2017, sunt stabilite acțiuni privind revizuirea cadrului normativ de reglementare a mediului de afaceri privind compatibilitatea cu Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 (Anexa nr.1-Extras din Planul de activitate în cauză).

2.4.2. examinarea situației existente, cu identificarea soluțiilor potrivite, în vederea asigurării Consiliului Concurenței cu spații pentru oficiu pe termen lung, în condiții rezonabile;

2.4.1. responsabilizarea autorităților administrației publice centrale privind acordarea suportului necesar Consiliului Concurenței în procesul de identificare a barierelor concurențiale, care afectează mediul concurențial adecvat;

response:
Scris.Min.Economiei nr. 07-3208 din 07.06.2017: Ministerul Economiei la elaborarea proiectelor de acte legislative și/sau normative domeniului specific, asigură constant coordonarea acestora cu Consiliul Concurenței, fiind respectate exigențele art.34 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012. Concomitent menționăm despre aprobarea de către Guvern a proiectului de Lege pentru aprobarea Programului național în domeniul concurenței și al ajutorului de stat pentru anii 2017-2020, care creează premise suplimentare necesare derulării procesului de identificare a barierelor concurențiale, care afectează mediul concurențial adecvat (pct.15, 18, 19 din Planul de acțiuni). Adițional, tangențial subiectului abordat, menționăm că și Planul de activitate a ministerului aprobat pentru anul 2017, sunt stabilite acțiuni privind revizuirea cadrului normativ de reglementare a mediului de afaceri privind compatibilitatea cu Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 (Anexa nr.1-Extras din Planul de activitate în cauză).