Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.13 din 30 aprilie 2015 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014

Numar 124-130 din data de 2015-04-30 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 13

Curtea de Conturi, în prezența ministrului culturii dna Monica Babuc, consultantului principal al Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media dl Sergiu Corneţchi, președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului dl Dinu Ciocan, reprezentanților Ministerului Finanţelor dna Svetlana Borţoi şi dna Ala Vizir, preşedintelui Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”  dna Ludmila Vasilachi, ex-directorului Radio Moldova dl Alexandru Dorogan, directorului TV Moldova 1 dl Mircea Surdu şi directorului financiar dna Galina Blanaru, precum şi a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 (cu modificările ulterioare), a examinat Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare - IPNA Compania „Teleradio-Moldova”) este un serviciu public de radiodifuziune şi televiziune, independent editorial, precum şi în activitatea sa de creație, autonom instituțional, constituit în baza capitalului financiar public, care acordă servicii de programe întregii societăți, cu acoperire a întregului teritoriu al republicii, avînd drepturile unei persoane juridice de drept public.
Situația patrimonială a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” raportată reflectă valoarea activelor la finele anului 2014 în sumă de 86,6 mil.lei, majorată cu  2,8 mil.lei faţă de începutul perioadei de gestiune (83,8 mil.lei).
În perioada auditată, rezultatul activității economico-financiare (profitul net) al entității s-a micșorat cu 3,2 mil.lei. Datele înregistrate în situațiile financiare ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” caracterizează totalitatea veniturilor și a cheltuielilor suportate. Astfel, în anul 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 112,5 mil.lei şi cheltuieli de 109,6 mil.lei, iar în anul 2014 - venituri în sumă de 119,6 mil.lei și cheltuieli de 119,0 mil.lei.
Conținutul raportului de audit, bazat pe probele colectate, denotă că unele procese operaționale ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”  sînt organizate în vederea asigurării respectării cadrului legal-normativ. În acelaşi timp, au fost constatate unele rezerve şi neconformităţi, cum ar fi:
 • nerealizarea pe deplin a măsurilor de păstrare şi protejare adecvată a fondului înregistrărilor radiofonice şi televizate, netransmiterea spre păstrare în  arhiva de stat şi neincluderea fondului în Registrul cultural național mobil, ceea ce nu asigură integritatea acestuia;
 • efectuarea proceselor de achiziție a unor bunuri şi servicii cu nerespectarea integrală a normelor legale;
 • elaborarea şi aprobarea anuală a politicii de contabilitate care nu reglementează unele aspecte specifice entităţii, cum ar fi:
 • imobilizările necorporale şi corporale;
 • creanțele compromise;
 • stocurile de mărfuri şi materiale;
 • cheltuielile aferente cotizaţiilor de membru al Uniunii Europene de Radioteleviziune;
 • evidenţa analitică a costurilor/cheltuielilor aferente producţiei proprii;
 • stabilirea neconformă a nivelurilor şi treptelor de salarizare, a majorării numărului unităților de personal, precum şi remunerarea unor angajați în lipsa reglementărilor aferente remunerării muncii (1,7 mil.lei);
 • nedispunerea de date reale cu privire la costurile suportate per emisiune, acestea fiind evidențiate doar la nivel global (per oră de emisie), fără a fi repartizate cu acuratețe și în mod riguros pe emisiuni;
 • reflectarea eronată a rezultatului financiar pe anii 2013-2014, prin neînregistrarea unor venituri proprii, neobținerea posibilelor venituri (6,1 mil.lei), precum şi efectuarea cheltuielilor nejustificate (2,7 mil.lei).

În contextul celor consemnate şi în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:
 1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014,  conform Anexei.
 2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit:
  1. Consiliului de Observatori, pentru examinare în cadrul şedinţei, cu evaluarea situaţiilor ce au condiţionat neconformităţile şi erorile constatate în Raportul de audit;
  2. IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, pentru executare, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;
  3. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine în vederea armonizării cadrului legislativ-normativ ce reglementează procedura de achitare şi evidență a cotizațiilor de membru al Uniunii Europene de Radioteleviziune;
  4. Ministerului Culturii, pentru monitorizarea procesului de includere în Registrul cultural național mobil a fondului înregistrărilor radiofonice şi televizate ce prezintă valoare culturală şi istorică;
  5. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
  6. Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport şi mass-media, pentru informare şi o posibilă examinare.
 3. Se ia act:
 • situațiile ce conțin indici de fraudă (publicitate/locațiune) au fost remise organelor de drept, pentru examinare după competență;
 • pînă la definitivarea auditului, Instituţia Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Molodva” a înregistrat conform în evidenţa contabilă valoarea: capitalului statutar (72,5 mil.lei),  terenului luat în arendă (0,8 mil.lei), fondului radio şi TV (1,4 mil.lei); a corectat suma amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale (2,0 mil.lei),  precum şi a descris unele procese operaţionale.
 1. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1.- 2.4. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 2. Dată fiind reiterarea recomandărilor executate, a cerințelor neexecutate, precum şi a recomandărilor neimplementate ale misiunii precedente de audit extern în Raportul de audit anexat la prezenta Hotărîre, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.28 din 06.05.2010 privind Raportul auditului regularității pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2006-2008 la Instituţia Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Molodva”.
 3. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

Recomandari (13)

1. Să consolideze acțiunile în vederea implementării şi organizării conforme a sistemului de management financiar și control, cu elaborarea, aprobarea şi implementarea activităților în cadrul proceselor de control intern ce ar asigura conformitatea gestionării patrimoniului şi mijloacelor publice, în special, în procesele de: 1.1 elaborare a programului de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern pe fiecare subdiviziune a Companiei (pct.1 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 În baza hotărârii Consiliului de Observatori nr. 116 din 19.11.2015 a fost modificată schema de încadrare prin includerea Serviciului audit intern. A fost aprobat planul de activitate a Serviciului audit intern pentru anul 2016, care cuprinde implementarea controlului intern în procesul de achiziţii publice, retribuirea muncii, transmiterea în locaţiune a spaţiilor neutilizate, reglementare, contractare şi realizare a serviciilor de publicitate, coproducere, odihnă, etc. Având în vedere structura complexă a Companiei, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern pe fiecare subdiviziune se va efectua pe parcursul anilor 2016-2017. Scrisoarea nr. 01-10/818 din 28.06.16 Compania a remis în aresa CCRM Programul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern, aprobat la 24.06.16.

RO_3158_TRM 18.05.16
RO_3192_TRM 29.06.16.pdf

1.2 elaborare a proceselor operaționale şi identificare a instrumentelor de control intern (pct.1 din prezentul Raport de audit), inclusiv a procesului de: achiziții publice (pct.2.2 şi pct.2.12 din prezentul Raport de audit); retribuire a muncii (pct.2.11 din prezentul Raport de audit); transmitere în locațiune a spațiilor neutilizate şi de încasare a veniturilor din acestea (pct.2.9 din prezentul Raport de audit); reglementare, contractare şi realizare a serviciilor de publicitate, coproducție, odihnă etc. (pct.2.7; pct.2.8 și pct.2.10 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Au fost elaborate şi aprobate descrierile grafice şi narative ale proceselor operaţionale de bază. A fost aprobat ordinul cu privire la actualizarea şi modificarea reglementărilor interne în domeniul salarizării şi în domeniul acordării premiilor de stimulare a salariaţilor în cadrul Companiei. Documente prezentate: Ordin nr.22 din 02.03 2015, ordin nr.55 din 06.10.2015, Procese operaţionale, inclusiv achiziţii publice, retribuirea muncii, transmiterea în locaţiune a spaţiilor neutilizate şi de încasare a veniturilor din acestea, reglementare, contractare şi realizare a sserviciilor de publicitate, coproducţie, odihnă, Ordin nr. 19 din 26.02.2016.

1.3 identificare şi evaluare a riscurilor privind activitățile/operațiunile desfășurate cu întocmirea şi ținerea registrului riscurilor (pct.1 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Identificarea riscurilor care pot afecta desfăşurarea activităţii se va efectua pe parcursul anilor 2016- 2017 (o acţiune de lungă durată, avînd în vedere că structura Companiei este foarte complexă, va fi necesar ca să implementăm treptat sistemul de management al riscurilor în Companie, în câteva etape).

2. Să ajusteze prevederile politicii contabile la normele legale, în vederea asigurării: 2.1 elaborării reglementărilor privind evidența capitalului propriu (pct.2.5 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Politicile de contabilitate ale IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 au fost discutate în cadrul şedinţei Consiliului de Observatori (CO) din 21 ianuarie 2016. Prevederile Politicii de contabilitate au fost ajustate la normele legale, în vederea asigurării elaborării reglementărilor privind evidenţa capitalului propriu. (Documentele confirmative au fost prezentate)

2.2 evidenței contabile, evaluării și raportării conforme a stocurilor de mărfuri și materiale (pct.2.3 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Prevederile Politicii de contabilitate au fost ajustate la normele legale, în vederea asigurării evidenţei contabile, evaluării şi raportării conforme a stocurilor de mărfuri şi materiale, în scopul asigurării şi susţinerii procesului de emisie în Centrele tehnice Radio/TV au fost stabilite locaţii suplimentare pentru păstrarea rezervelor curente şi numite persoane responsabile. (Documentele confirmative au fost prezentate)

2.3 inventarierii, înregistrării, evaluării şi raportării conforme a creanțelor şi datoriilor (pct.2.4 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Prevederile Politicii de contabilitate au fost ajustate la normele legale, în vederea asigurării inventarierii, înregistrării, evaluării şi raportării conforme a creanţelor şi datoriilor; In vederea determinării timpurii şi prevenirea riscurilor de neachitare în termen a plăţilor, precum şi în scopul stabilirii măsurilor necesare spre executare în vederea colectării creanţelor de locaţiune, publicitate, coproducere, etc. a fost elaborat Regulamentul cu privire la creanţele potenţial problematice şi creanţele problematice. Au fost trasate obiectivele fundamentale si principiile de reglementare şi gestionare coerentă a creanţelor cu risc sporit de ratare a încasărilor, care vor sta la baza funcţionării Regulamentului cu privire la creanţele potenţial problematice si creanţele problematice. (Documentele confirmative au fost prezentate)

2.4 înregistrării şi păstrării fondului radio şi TV (pct.2.1 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Prevederile Politicii de contabilitate au fost ajustate la normele legale, în vederea asigurării înregistrării şi păstrării fondului radio şi TV (documentele confirmative au fost prezentate)

2.5 evidenţei contabile a cheltuielilor privind cotizaţiile de membru al UERT (pct.2.13 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Prevederile Politicii de contabilitate au fost ajustate la normele legale, în vederea asigurării evidenţei contabile a cheltuielilor privind cotizaţiile de membru al UERT. Aestea sunt înregistrate la conturi extrabilanțiere. (Documentele confirmative au fost prezentate). Totodată, acesta nu atestă contabilizarea conformă a cheltuielilor. Recomandarea nu mai este valabilă. Venituri aferente UERT din 2015 nu mai sunt, a fost remisă copia contractului cu UERT privind modalitatea de plata din 2015.

RO_3240_UERT finantare 2015 002.jpg

2.6 evidenţei analitice a costurilor de producţie a emisiunilor (pct.2.14 din prezentul Raport de audit) etc.;

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Evidenţa analitică a costurilor de producţie a emisiunilor va fi descrisă odată cu elaborarea şi implementarea metodologiei privind sistemul de evidenţă a costurilor pe surse şi emisiuni.

3. Să asigure ajustarea reglementărilor aferente politicii tarifare pentru serviciile acordate, cu aplicarea prevederilor legale cu specificarea: 3.1 structurii tarifelor incluse la determinarea acestora (pct.2.7 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Regulamentul privind modul de contractare, de producere şi de difuzare a publicităţii emisiunilor (reportajelor) comerciale/sponsorizate, de stabilire a tarifelor şi de utilizare a veniturilor comerciale şi a ordinul cu privire la stabilirea politicilor comerciale şi de promovare pentru produsele mediatice oferite de IPNA "Teleradio Moldova” a fost discutat în cadrul şedinţei CO din 11 februarie 2016. Prin ordinul preşedintelui Companiei a fost ajustat ordinul „Cu privire la stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor de publicitate şi coproducţie” prin includerea anexei nr.4 „Reduceri adiţionale la bugetele publicitare alocate TRM”. Au fost introduse în uzul intern politica de plasare a publicităţii, politica de promovare a resurselor mediatice aflate în gestiune Companiei, politica de abordare a clienţilor publicitari, în ordinul cu privire la stabilirea politicilor comerciale şi de promovare pentru produsele mediatice oferite de IPNA ”Teleradio Moldova” au fost incluse: • politica de plasare a publicităţii; • politica de promovare a resurselor mediatice; • politica de abordare a clienţilor publicitari. Ordinul prevede structura tarifelor, criteriile de selectare şi atribuire a beneficiarilor, condiţiile de acceptare, acordare şi stabilire a reducerilor şi categoriilor de beneficiari. (Documentele justificative au fost prezentate)

3.2 criteriilor de selectare şi atribuire a beneficiarilor (pct.2.7 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 A fost prezentat Ordinul cu privire la completarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de publicitate și coproducție - 3 anexe.

3.3 condițiilor de acceptare, acordare şi stabilire a reducerilor şi categoriilor de beneficiari (pct.2.7 din prezentul Raport de audit);

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 A se vedea răspunsul de la recomandarea 3.1.

4. Să elaboreze, să aprobe şi să implementeze metodologia privind sistemul de evidență a costurilor pe surse şi emisiuni (pct.2.14 din prezentul Raport de audit).

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 Realizarea obiectivului aferent elaborării şi implementării metodologiei privind sistemul de evidenţă a costurilor efective înregistrate pe emisiuni, se soldează cu dificultăţi majore în condiţiile de lipsă a mij loacelor financiare disponibile. Compania a apelat la organizaţiile şi instituţiile atît naţionale cît şi la cele internaţionale cu privire la oferirea suportului financiar necesar, însă fără succes. în pofida celor menţionate, Compania totuşi preconizează cu propriile forţe realizarea sarcinii în scopul conformării definitive cu recomandările Curţii de Conturi. La momentul actual, a fost iniţiată procedura intermediară de identificare şi sistematizare a centrelor de profit existente în cadrul Companiei cu repartizarea acestora pe tipuri de emitere. La etapa dată se preconizează a fi conturate elementele fundamentale ce vor sta la baza metodei de repartizare a costurilor directe şi indirecte pe produse finale. De asemenea se vor identifica grupele de responsabilitate cu competenţele distincte a acestora, ce contribuie atît la procesul de realizare a producţiei cît şi la corelarea interdepartamentală, cu stabilirea ulterioară a restricţionărilor ce vizeaza aspectul financiar a etapelor menţionate. Ţinînd cont de structura Companiei, precum şi de volumul emisiunilor tv şi radio, elaborarea, aprobarea şi implementarea metodologiei privind sistemul de evidenţă a costurilor pe surse şi emisiuni se constată a fi de lungă durată.

Cerinte (4)

2.1. Consiliului de Observatori, pentru examinare în cadrul şedinţei, cu evaluarea situaţiilor ce au condiţionat neconformităţile şi erorile constatate în Raportul de audit;

2.2. IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, pentru executare, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea TRM nr. 01-10/692 din 18.05.2016 A se vedea recomandările de mai jos.

2.3. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine în vederea armonizării cadrului legislativ-normativ ce reglementează procedura de achitare şi evidență a cotizațiilor de membru al Uniunii Europene de Radioteleviziune;

response:
Scrisoarea MF NR. 05-02/1/01 din 22.03.2016 În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat anual aprobată, MF elaborează anual HG cu privire la achitarea dn bugetul de stat pentru anul de gestiune a cotelor de membru și a datoriilor RM față de organismele internaționale și regionale.

2.4. Ministerului Culturii, pentru monitorizarea procesului de includere în Registrul cultural național mobil a fondului înregistrărilor radiofonice şi televizate ce prezintă valoare culturală şi istorică;

response:
scris. nr. 08-09/650 din 13.07.2017 Gestionarea şi evidenţa patrimoniului cultural mobil se efectuează în baza Regulamentului privind evidenţa şi conservarea patrimoniului cultural mobil, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1111 din 11.09.2003. Legea 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil stabileşte procedura de clasare a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, fond şi tezaur, precum şi modalitatea de constituire a Registrului de stat al patrimoniului cultural mobil. Până la etapa actuală, atât din cauza procedurii birocratice de lungă durată privind clasarea bunurilor cultural mobile, cât şi din cauza elaborării lente sau chiar lipsa registrelor de evidenţă ale proprietarilor de bunuri culturale, ale muzeelor şi altor instituţii, în proprietatea sau folosinţa cărora se află bunurile culturale, Registrul naţional sau de stat al patrimoniului cultural mobil nu a fost elaborat.

RO_4491_MCULTURII.pdf