Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.14 din 16 iunie 2015 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Numar 177-184 din data de 2015-06-16 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 10

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului muncii, protecției sociale și familiei, dna Laura Grecu, președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna Maria Borta, vicepreședintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna Tatiana Popa, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Ion Prisăcaru, şefului adjunct al Direcţiei finanţe în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială din cadrul Ministerului Finanţelor, dna Natalia Chihai, directorului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, dl Ion Holban, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, efectuat la Casa Națională de Asigurări Sociale.
       Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 au fost reglementate prin Legea nr.329 din 23.12.20132, fiind aprobată la venituri suma de 12192,4 mil.lei şi la cheltuieli – de 12271,2 mil.lei, deficitul de 78,8 mil.lei urmînd a fi acoperit din soldurile mijloacelor bănești disponibile ale Casei Naționale de Asigurări Sociale.
Rezultat al activităților instituțiilor de stat abilitate cu atribuții de încasare, monitorizare și control, veniturile totale au fost realizate în sumă de 12028,8 mil.lei, ceea ce constituie 98,7% faţă de nivelul precizat, în timp ce veniturile proprii au fost executate în proporţie de 100%. Mijloacele acumulate, în majoritate din contribuțiile de asigurări sociale obligatorii și transferurile din bugetul de stat, au fost utilizate în sumă totală de 12010,3 mil.lei, sau la nivel de 97,9%, fiind direcționate pentru acordarea prestațiilor sociale. În context, exercițiul bugetar a fost încheiat cu un excedent de 9,3 mil.lei şi un sold al disponibilităţilor băneşti în cont de 88,1 mil.lei, care potrivit prevederilor legale este tranzitoriu pe anul bugetar următor şi accesibil spre utilizare la acoperirea deficitului în limitele prevăzute de legea bugetară anuală.
Deşi  responsabilitatea achitării și declarării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii o poartă plătitorii, se atestă necesitatea perfecționării continue a mecanismelor existente în acest sens. Astfel, verificările de audit asupra conformităţii administrării și gestionării fondurilor publice ale bugetului de asigurări sociale de stat au constatat unele deficiențe la capitolul venituri, determinate atît de factori externi, cît și de nefuncționarea unor elemente ale controlului intern în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale CNAS auditate, cum ar fi:
 • deficienţe în procesul de control asupra îndeplinirii şi respectării principiului obligativității de achitare și declarare a contribuțiilor de către persoanele fizice și juridice participante la sistemul public, ceea ce nu asigură onorarea în termen şi în cuantum deplin a obligaţiilor faţă de BASS;
 • rezerve în activitatea persoanelor responsabile de înregistrarea plătitorilor la BASS, exprimate prin nedocumentarea corespunzătoare a acestui proces;
 • calificarea de către CNAS a unor contribuabili ca „inactivi”, în lipsa reglementărilor interne și a criteriilor în acest sens, precum și neintensificarea, potrivit competențelor legale, a activităților de diminuare a numărului acestora.
Totodată, reieșind din misiunea sa, Casa Națională, pentru exercitarea obligațiunilor sale, a întreprins unele măsuri şi proceduri de monitorizare, în scopul eficientizării procesului de declarare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum: adaptarea/perfecționarea sistemului informațional; acordarea asistenței metodologice angajaților și contribuabililor; schimbul de date cu autoritățile implicate în procesele operaționale etc.
Urmare a verificării executării cheltuielilor BASS, de asemenea se relevă unele deficienţe privind gestionarea mijloacelor alocate, care se exprimă prin:
 • nedeținerea unor rapoarte ale indicatorilor pe programe şi subprograme, prevăzuți la aprobarea cheltuielilor bugetului de asigurări sociale, nu permite evaluarea progresului, rezultatelor obţinute şi impactului utilizării banilor publici în realizarea obiectivelor acestora;
 • realizarea procesului de acordare a ajutorului de șomaj și a prestațiilor sociale șomerilor, prin: plata prestației înaintea emiterii deciziei în acest sens; lipsa deciziilor de recuperare și a evidenței sumelor plătite necuvenit ce urmează a fi încasate; lipsa evidenței soldurilor formate la conturile instituțiilor financiare, sumele fiind reflectate ca achitate beneficiarilor.
De asemenea, auditul a relatat admiterea de către Casa Naţională a plăţilor în avans pentru indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă, fără a se asigura de corectitudinea stabilirii, calculării şi plăţii acestora.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturihotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, conform Anexei.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit anexat se remit:
2.1. Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine conform competențelor și întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor înaintate;
2.2. Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru informare, examinare a rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe și monitorizare a implementării recomandărilor înaintate;
2.3. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru examinare conform competențelor și se cere:
   1. să înainteze, de comun cu organele interesate (Ministerul Finanţelor, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă etc.), propuneri de determinare a autorităţii în seama căreia urmează a fi pus controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare pentru ajutorul de şomaj şi prestaţiile sociale şomerilor;
   2. să înainteze, în modul stabilit, modificări/completări la cadrul legal, în vederea reglementării procesului şi termenelor de restituire în bugetul asigurărilor sociale de stat a sumelor aferente ajutorului de şomaj şi prestaţiilor sociale şomerilor neîncasate de beneficiari;
2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi asigurarea potrivit competenţelor a intensificării procesului de administrare și control, în vederea acumulării restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
2.5. Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, precum și Guvernului, pentru informare.
3. Se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.26 din 26.05.2014 „Cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013”, urmare a reiterării în prezentul Raport de audit a recomandărilor neimplementate.
4. Despre executarea cerinţelor din subpunctele 2.1.-2.4. din prezenta Hotărîre, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).
2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 nr.329 din 23.12.2013 (cu modificările ulterioare).

Recomandari (10)

1.Să elaboreze reglementări interne şi să contracteze în modul corespunzător autorităţile implicate, pentru asigurarea conformităţii procesului de stabilire, plată şi restituire a ajutorului de şomaj şi prestaţiilor sociale şomerilor.

response:
Scrisoarea ANOFM nr. 06-1120 din 08.12.15: Elaborarea reglementărilor interne: • revizuirea procesului de documentare a vizitei şomerilor, pentru ce, a fost elaborat şi aprobat Formularul-tip al Registrului de evidenţă a carnetelor eliberate beneficiarilor de ajutor de şomaj, în scopul ţinerii evidenţei eliberării de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a carnetelor date şi au fost introduse modificări în Formularul „Ordin cu privire la acordarea ajutorului de şomaj/alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională" şi anume s-a introdus menţiunea despre eliberarea carnetului de şomer, iar şomerul va confirma despre eliberarea acestuia prin semnătura sa (completările şi modificările au aprobate prin Ordinul ANOFM nr.80 din 11 noiembrie 2015); • referitor la înregistrarea vizitei şomerului la AOFM, menţionăm, că printr-o circulară, AOFM au fost atenţionate să utilizare în mod obligatoriu, pe partea verso pe suport de hîrtie a Fişei persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă a tabelului "5.Note în perioada de conlucrare cu solicitantul", care este aprobat prin Ordinul ANOFM nr.31 dini 7.10.2003 şi să nu utilizeze foile A4 fără tabelul menţionat; Întru verificarea în regim on-line a bazei de calcul pentru calcularea ajutorului de şomaj si a prestaţiilor sociale, transmiterea datelor conform formularelor REV-5, ANOFM a conlucrat cu CN AS în vederea implementării Acordului nr. 1967-10/14 privind prestarea serviciilor informaţionale prin intermediul web-serviciilor, încheiat între ANOFM şi CNAS la 28.10.2014 şi a întreprins un şir de măsuri (în limita posibilităţilor financiare), inclusiv: au fost elaboraţi termenii de referinţă şi lista modificărilor programelor aplicative din cadrul Sistemului informaţional automatizat al pieţei forţei de muncă, în scopul implementării prin intermediul Proiectului Băncii Mondiale "Consolidarea Eficacităţii Reţelei de Asistenţă Socială; pentru procurarea în cadrul Proiectului susnumit au fost înaintate şi cerinţele tehnice către echipamentele necesare modernizării infrastructurii de reţea la nivel central; a fost coordonată cu Centrul de Guvernare Electronică implementarea realizării conexiunii securizate pentru schimbul bilateral de date ANOFM-CNAS în baza standardelor realizate pe platforma de interoperabilitate MConnect; a fost creat şi activează grupul de lucru, format din specialiştii din domeniul economico-fmanciar şi tehnologii informaţionale, care au rolul de a coordona lucrările necesare de implementare a prevederilor Acordului nr.1967-10/14, inclusiv perfectarea listei de solicitări de date, elaborarea mecanismelor de schimb de date, structura datelor, optimizarea clasificatoarelor utilizate de ambele părţi, integrarea în cadrul sistemelor, informaţionale din gestiune, coordonarea elaborării şi implementării de servicii electronice pentru populaţie şi specialiştii instituţiilor, bazate pe resursele informaţionale deţinute de părţi. Cu referire la emiterea ordinelor cu privire la acordareaajutorului de şomaj cu întîrziere, au fost atenţionate agenţiile teritoriale printr-o circulară asupra resprectării emiterii ordinilor respective în termen de pînă la 5 zile de la înregistrarea cererii, conform legislaţiei în vifoare. în scopul stabilirii veridice: a mărimii îndemnizaţiei Ide şomaj, în cazul existenţei unor divergenţe între adeverinţa de salariu prezentată de beneficiar şi datele din extrasul de cont de la CTAS, prin circulara expediată agenţiilor teritoriale, specialiştii responsabili urmează să verifice cu exactitate adeverinţele prezentate, inclusiv prin efectuarea vizitelor la angajator pentru stabilirea corectă a indemnizaţiei cuvenite. Ţinem să menţionăm, că în urma lichidării Băncii Sociale şi a Băncii de Economii au fost restituite soldurile neridicate de către şomeri pe parcursul anilor precedenţi în sumă de 504,5 mii lei din bugetul BASS, la conturile agenţiilor teritoriale ce au fost deschise în trezoreriile teritoriale, surse ce au fost diminuate din finanţarea ulterioară de la CNAS;. Pentru asigurarea veridicităţii sumelor recuperate plătite fară temei legal, a fost elaborat proiectul Procedurii privind recuperarea de la şomeri a: plăţilor primite riecuvenit, care defineşte procesul de restituire şi de evidenţă a sumelor recuperate de la şomeri, precum şi modalitatea de depunere a mijloacelor respective la conturile curente deschise în trezoreriile teritoriale. Procedura dată, precum şi cea privind ţinerea şi completarea dosarelor şomerilor sunt în proces de examinare cu colaboratorii agenţiilor teritoriale şi odată cu aprobarea lor vor fi prezentate suplimentar. Totodată, în perioada 07 septembrie - 9 octombrie 2015, s-a desfăşurat misiunea de audit intern şi elaborat Raportul de audit intern Evaluarea procesului de acordare a ajutorului de şomaj", aprobat la 28 septembrie 2015 de conducerea ANOFM Contarea corespunzătoare a autorităților: - nu a fost emis un raspuns.

2. Să fortifice mecanismele controlului intern privind îndeplinirea eficientă a obiectivelor ce ţin de înregistrarea/evidenţa plătitorilor la BASS şi a obligaţiunilor acestora, cu eliminarea neajunsurilor constatate de audit, inclusiv prin asigurarea: plenitudinii dosarelor, cu anexarea tuturor documentelor necesare; actualizarea registrelor, inclusiv pentru persoanele transferate de la o subdiviziune teritorială la alta; recepționarea și înregistrarea conform reglementărilor interne a Dărilor de seamă ale contribuabililor.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : Intru perfecţionarea sistemului de control intern în procesul de înregistrarea/evidenţa plătitorilor la BASS şi a obligaţiunilor acestora a fost asigurat: -verificarea respectării prevederilor cadrului normativ intern în procesul înregistrării şi evidenţei plătitorilor la BASS, precum şi acordarea asistenţei metodologice şi consultative în 7 subdiviziuni teritoriale; -sistematizarea neajunsurilor constatate şi atenţionarea colaboratorilor întru neadmiterea acestora pe viitor (Anexa 3); -organizarea instruiri interne cu şefii direcţiilor/secţiilor venituri din cadrul CTAS (Anexa 4); -sporirea responsabilităţii specialiştilor implicaţi în procesele de înregistrare şi evidenţă a plătitorilor la BASS, precum şi recepţionării declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) - prin organizarea în cadrul CTAS a activităţilor de instruire internă, atenţionarea specialiştilor responsabili, revizuirii constituirii dosarelor plătitorilor la BASS.

3. Să elaboreze reglementări interne ce ar stabili criteriile de calificare a unor contribuabili ca „inactivi”, precum şi activităţi concrete de monitorizare a acestora.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : Pe parcursul desfăşurării auditului extern s-a luat act de constatările prezentate şi pentru a evita inerpretării diferite a cadrului legal s-a convenit de a exclude statutul "inactiv" pentru plătitorii de contribuţii din sistemul de evidenţă al CNAS. Totodată, a fost asigurată revizuirea reglementărilor interne ce ţin de plătitorii la BASS, care nu prezintă declaraţiile timp îndelungat şi remiterea spre executare CTAS (Anexa 5). Suplimentar, au fost înaintate sesizări către Ministerul Economiei, Camera înregistrării de Stat şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind numărul sporit de plătitori la BASS care nu prezintă declaraţii şi prezentate propuneri de remediere a situaţiei (Anexa 6). în contextul elaborării unui Plan de acţiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, CNAS a înaintat Ministerului Economii propuneri referitor la suspendarea activităţii întreprinzătorilor individuali, precum şi reglementarea procedurii de radiere din oficiu a personelor juridice passive (Anexa 7).

4. Să îmbunătățească procedurile de responsabilizare a specialiștilor CNAS, precum și măsurile de conștientizare/încurajare a plătitorilor privind onorarea obligațiilor la BASS.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : În scopul sporirii responsabilităţii specialiştilor CNAS, precum şi întreprinderea măsurilor conştientizare/încurajare a plătitorilor privind onorarea obligaţiilor la BASS au fost realizate următoarele: - organizarea seminarului instructiv cu participarea a 42 colaboratorii CTAS privind intensificarea acţiunilor de constatare a contravenţiilor (Anexa 4); - organizarea în incinta CTAS a şedinţelor cu plătitorii care nu-şi onorează obligaţiile fată de BASS; - participarea reprezentanţilor CTAS în cadrul comisiilor mixte cu reprezentanţii organelor fiscale, şedinţelor organizate de Consiliului Raional (unele exemple în Anexa 8). - mediatizarea, prin sursele mass-media locale, a obligativităţii onorării obligaţiilor de către plătitorii BASS (unele exemple în Anexa 9); - plasarea pe pagina oficială a CNAS a listei plătitorilor cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 30.06.2015, 03.08.2015, 07.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015 (Anexa 10); - publicarea în ziarului „Asigurarea socială" a listei plătitorilor cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 30.06.2015, 01.11.2015 (Anexa 11).

5. Să îmbunătăţească controlul intern pentru elucidarea cazurilor privind plăţile în avans a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : Întru intensificarea controlului intern, fiecare subdiviziunea teritorială a intensificat organizarea seminarelor cu plătitorii de contribuţii privind corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă (Anexa 12). A fost asigurată participarea reprezentanţilor CNAS la seminare, organizate de Asociaţia contabililor şi auditorilor profesionişti din Republica Moldova şi Institutul Muncii cu plătitorii de contribuţii privind stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă (Anexa 13).

6. Să revadă necesitatea de ţinere manuală a registrelor, în situaţia în care sînt automatizate procesele.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : Ţinînd cont că CNAS se axează pe aplicarea tehnologiilor informaţionale modeme a fost prioritizat regimul electronic faţă de cel manual în procesul de înregistrare a plătitorilor de contribuţii. Procedura dată a fost formalizată în Regulamentul intern privind evidenţa plătitorilor la BASS (Anexa 14).

7. Să intensifice controlul intern în subdiviziunile teritoriale privind asigurarea conformităţii procedurilor de verificare asupra corectitudinii stabilirii şi plăţii indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : Întru perfecționarea sistemului de control intern în cadrul procesului de control a unităților economice privind corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă a fost realizat: - verificarea respectării prevederilor cadrului normativ intern în procesul de efectuare a controlului unităţilor economice privind corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în 7 subdiviziuni teritoriale; sistematizarea neajunsurilor constatate şi atenţionarea colaboratorilor întru neadmiterea acestora pe viitor (Anexa 3); - organizarea instruiri interne cu şefii direcţiilor/secţiilor venituri din cadrul CTAS (Anexa 4); - sporirea responsabilităţii specialiştilor implicaţi în procesele de verificare asupra corectitudinii stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă prin petrecerea în cadrul fiecărei CTAS a activităţilor de instruire internă, atenţionare a specialiştilor responsabili, efectuarea verificărilor inopinate.

8. Să intensifice controlul intern asupra procesului de organizare şi asigurare cu bilete de tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate din entităţile economice în care nu există organizaţii sindicale primare.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : Întru perfecționarea sistemului de control intern în cadrul procesului de organizare şi asigurare cu bilete de tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate din entităţile economice în care nu există organizaţii sindicale primare s-a realizat: - elaborarea şi punerea în aplicare în sistemul informaţional a algoritmelor noi de verificare, ce permit asigurarea corectitudinii casării biletelor de tratament (Anexa 15) ; - intensificarea procesului de instruire internă prin organizarea seminarului instructiv cu colaboratorii CTAS privind: i) intensificarea acţiunilor întru asigurarea prezentării dărilor de seamă de către entităţile economice în care nu există organizaţii sindicale primare; ii) corectitudinea casăriibiletelor de tratament; verificarea corectitudinii utilizării de către entutăţile economice a biletelor de tratament (Anexa 16). - sporirea responsabilităţii specialiştilor implicaţi în procesul de verificare a corectitudinii utilizării de către agenţii economici a biletelor de tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate din entităţile economice în care nu există organizaţii sindicale primare prin petrecerea în cadrul fiecărei CTAS a activităţilor de instruire internă, atenţionare a specialiştilor responsabili, efectuarea verificărilor inopinate

9. Să întreprindă măsurile necesare pentru actualizarea în sistemul informaţional a deciziilor de acordare a alocaţiilor lunare de stat.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : A fost realizată modificarea softului în sistemul informaţional „Protecţia Socială". Prin urmare a fost elaborat şi pus în aplicare un document nou - decizia de majorare a alocaţiei lunare de stat, care prevede data majorării cuantumului prestaţiei, cuantumul acesteia şi actul legislativ, în baza căruia s-a efectuat majorarea (Anexa 17).

10 Să întreprindă măsuri de responsabilizare a membrilor grupului de lucru în vederea respectării prevederilor legale în procesul de achiziţii, inclusiv a aspectelor ce ţin de asigurarea garanţiei de bună execuţie.

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : în baza ordinului Preşedintelui CNAS, sunt stabilite expres atribuţiile necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice pentru fiecare membru al grupului. A fost asigurat instruirea membrilor grupului de lucru privind particularităţile procedurilor de achiziţie, inclusiv a aspectelor ce ţin de asigurarea garanţiei de bună execuţie (Anexa 18). Totodată, săptămînal, se organizează şedinţele cu membrii grupului de lucru privind discutarea problemelor ce apar în procesul de activitate cu raportarea conducerii CNAS. S-a revizuit cadrul normativ intern privind modalitatea de avizare a contractelor (Anexa 19)

Cerinte (5)

2.1. Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine conform competențelor și întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor înaintate;

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : La cerinţele din subpct.2.1 şi subpct.2.2 al Hotărîrii informăm că în scopul executării cerinţelor expuse a fost elaborat şi aprobat Programul de măsuri respectiv (Anexa 1). Rezultatele auditului şi modul de implementare a recomandărilor au fost discutate în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) pe data de 6 noiembrie 2015 (Anexa 2). Referitor la întreprinderea măsurilor întru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit se prezintă următoarele informații.

2.3. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru examinare conform competențelor și se cere: 2.3.1 să înainteze, de comun cu organele interesate (Ministerul Finanţelor, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă etc.), propuneri de determinare a autorităţii în seama căreia urmează a fi pus controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare pentru ajutorul de şomaj şi prestaţiile sociale şomerilor;

response:
Prin Scrisoarea MMPSF nr. 01-2485 din 20.07.15 : a fost prezintat anexat Planul de măsuri care urmează a fi întreprinse pentru implementarea recomandărilor stipulate în Hotărîre.

2.2. Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru informare, examinare a rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe și monitorizare a implementării recomandărilor înaintate;

response:
Scrisoarea CNAS nr. 7111 din 29.12.15 : La cerinţele din subpct.2.1 şi subpct.2.2 al Hotărîrii informăm că în scopul executării cerinţelor expuse a fost elaborat şi aprobat Programul de măsuri respectiv (Anexa 1). Rezultatele auditului şi modul de implementare a recomandărilor au fost discutate în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) pe data de 6 noiembrie 2015 (Anexa 2). Referitor la întreprinderea măsurilor întru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit se prezintă următoarele informații.

2.3.2 să înainteze, în modul stabilit, modificări/completări la cadrul legal, în vederea reglementării procesului şi termenelor de restituire în bugetul asigurărilor sociale de stat a sumelor aferente ajutorului de şomaj şi prestaţiilor sociale şomerilor neîncasate de beneficiari;

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi asigurarea potrivit competenţelor a intensificării procesului de administrare și control, în vederea acumulării restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat;

response:
Scrisoarea IFS nr. 26-17/13-05/03 din 11.01.16: Cât priveşte procedura de luare la evidenţă specială a datoriilor faţă de BASS, reglementările corespunzătoare au fost stabilite de Regulamentul privind evidenţa specială, aprobat prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.l 108 din 07.12.2015 (se anexează). Comentarii: alte informații din scrisoare nu sunt relevante pentru această recomandare.

RO_2991_IFS nr. 0503 din 11.01.16.pdf