Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.16 din 18 iunie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Călărași pe anul 2014

Numar 213-222 din data de 2015-06-19 Nr. cerinte: 17 Nr. recomandari: 67

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Călărași, dl Ilie Rău; reprezentantului Guvernului în teritoriu, dna Larisa Croitoru; şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Călărași, dl Iurie Bobeica; primarului or.Călărași, dl Nicolaie Melnic, şi primarilor satelor/comunelor: Sipoteni, dl Vasile Rață; Hîrjauca, dl Vasile Manuil, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Călărași pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015, avînd drept scop determinarea dacă autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raion: au respectat legalitatea și regularitatea în procesul bugetar; au  identificat/evaluat/fundamentat potențialul economic, respectiv, baza de impozitare aferentă formării veniturilor publice; au gestionat cheltuielile bugetare în mod legal/regulamentar; au asigurat gestionarea și integritatea patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit, puse în aplicare prin Hotărîrea Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind: execuţia bugetară, execuția rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare – CR) şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:
Sintetizînd abaterile şi iregularitățile admise de autoritățile administrației publice locale din raionul Călărași în procesul bugetar şi în gestionarea patrimoniului public în anul 2014, se atestă că autoritățile menționate nu au urmărit obiectivul privind extinderea şi consolidarea bazei de impozitare, astfel nepreocuparea în cauză a  limitat sursele de formare a finanțelor teritoriilor administrate, acestea fiind compensate din contul sporirii volumului de transferuri din bugetul de stat. De asemenea, un spirit neeconomicos şi neriguros au manifestat autoritățile locale în administrarea patrimoniului proprietate publică. Aceste disfuncționalități, în consecință, influențează negativ dezvoltarea socioeconomică a UAT în ansamblu. În susținerea acestei opinii, precum şi pronunţîndu-se asupra constatărilor din Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă următoarele:
 • în procesul de evaluare şi elaborare a proiecțiilor fiscal-bugetare (pe anul 2014), autoritatea financiară din cadrul CR şi unele AAPL (de nivelurile I şi II) au subestimat veniturile bugetare cu suma totală de 4,4 mil.lei (evaluate de misiunea de audit), la altele fiind identificate rezerve nevalorificate în sumă totală de 0,7 mil.lei;
 • managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor, astfel fiind admise o serie de abateri şi nereguli, care au diminuat eficiența alocațiilor, acestea, la rîndul lor, fiind determinate de neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern3. Astfel, se menţionează:
 • urmare a solicitărilor din bugetul de stat a suportului financiar pentru finanțarea instituțiilor preșcolare corelate la contingentul planificat, însă neracordate la numărul efectiv de beneficiari, administrația raionului a obținut resurse financiare în mărimi supradimensionate (7,4 mil.lei);
 • AAPL, neconformîndu-se cerințelor regulamentare, au admis depășirea limitei stabilite de personal, respectiv, a alocațiilor bugetare, ceea ce a condiționat executarea cheltuie lilor suplimentare în sumă de 0,3 mil.lei. Totodată, nerespectarea normelor legale aferente retribuirii muncii a condiționat plăți neregulamentare în sumă de 0,16 mil.lei;
 • neconformarea cadrului de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achizițiilor publice evaluate la suma de 7,6 mil.lei;
 • gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor şi reparațiilor capitale, care a generat nereguli şi erori de tipul: efectuarea cheltuielilor ineficiente – 0,27 mil.lei; executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect elaborate şi verificate regulamentar – 26,54 mil.lei; neasigurarea perceperii garanției de bună execuție în mod regulamentar – 1,78 mil.lei;
 • sistemul de management al AAPL (de nivelul I şi nivelul II) ce nu asigură regularitatea şi legalitatea administrării patrimoniului public, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:
 • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 102,81 mil.lei, precum și a rețelelor de gazoduct – de 22,2 mil.lei;
 • neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de circa 2,1 mil.lei;
 • neasigurarea evidenței conforme a patrimoniului public (74,8 mil.lei) transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale;
 • nedispunerea şi nemonitorizarea de către CR a încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul din gestiunea instituțiilor de învățămînt în sumă totală de 4,8 mil.lei;
 • managementul financiar-contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, au determinat raportarea eronată a situațiilor patrimoniale;
 • verificările asupra conformării cerințelor şi recomandărilor auditului efectuat anterior de Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL din raion au ignorat necesitatea remedierilor de rigoare la unele recomandări. Astfel, din 16 recomandări expuse în Hotărîrea Curții de Conturi nr.23 din 21.07.2011 „Privind Raportul auditului formării și utilizării bugetului raionului Călărași pe perioada anilor 2009-2010”, 12 au fost executate integral, iar 4 – parțial.
În concluzie, se atestă că iregularităţile constatate sînt rezultatul neasigurării de către factorii de decizie din cadrul AAPL a eficienţei managementului financiar şi controlului intern la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Călărași pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Călărași, preşedintelui raionului Călărași, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Călărași, Bahmut, Hirova, Hîrjauca, Hoginești, Horodiște, Onișcani, Pitușca, Răciula, Sipoteni, Temeleuți și Tuzara, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Călărași confruntarea indicilor din sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;
2.3. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind: (i) activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Călărași ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare aferente formării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare; (ii) necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a bunurilor imobile proprietate publică (inclusiv privind elaborarea mecanismului de calculare și înregistrare a valorii patrimoniului public transmis de autoritățile publice locale în capitalul social al întreprinderilor municipale);
2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei cu referire la patrimoniul public gestionat, precum şi la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
2.5. Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, pentru informare, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.6. Guvernului, pentru o posibilă examinare a conformării autorităților publice de resort şi a celor locale privind respectarea cadrului legal şi regulator în materie de evidenţă/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
2.7. Comisiei Naționale de Integritate, pentru documentare și luare de atitudine privind posibilele conflicte de interese în cadrul administrației raionale Călărași;
2.8. Președintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.9. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget şi finanțe; administrație publică şi dezvoltare regională, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, AAPL (de nivelul I şi nivelul II) au evaluat şi contabilizat 50 de bunuri în valoare totală de 2,1 mil.lei; au conformat la cadrul legal/normativ o serie de înscrieri contabile în sumă totală de 80,6 mil.lei; au încasat venituri în bugetul local în sumă totală de 32,4 mii lei; au restituit mijloace financiare în sumă totală de 45,1 mii lei etc.
4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor precedentelor misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.23 din 21.07.2011 „Privind Raportul auditului formării și utilizării bugetului raionului Călărași pe perioada anilor 2009-2010”.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”.
3 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

Recomandari (67)

1. să asigure o conlucrare punctuală și rezultativă între subdiviziunile Consiliului raional, organele fiscale și cadastrale şi alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului pentru implementarea modelelor analitice și procedurilor tehnice aferente inventarierii potențialului și materiei impozabile.

response:
Conform informației parvenite de la președintele r-lui Călărași (scr.nr. 379 din 12.08.2016), se asigură confruntarea indiciilor din sistemul informational al Serviciului Fiscal cu datele tuturor primăriilor din raion pentru identificarea, evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare a bugetului UTA. Ca rezultat au fost corectate toate divergenţele constatate fiind ajustaţi toţi indicatorii de venituri care due la mărirea bazei de impozitare. De către serviciul Fiscal şi Direcţia Finanţe s-a efectuat verificarea corectitudinii şi plenititudinii calculării impozitelor funciare şi pe bunurile imobile pe anul 2015 şi a deciziilor primăriilor privind corectitudinea stabilirii taxelor locale pentru anii 2015-2016, precum şi a stabilirii cotelor impunerii cu impozite funciar şi pe bunurile mobile, divergenţele constatate fiind înlăturate.

2. în conlucrare cu AAPL de nivelul I și cu alte părți implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale și nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
De către Direcţia Finanţe în comun cu autorităţile publice locale de nivelui I s-a asigurat standartizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozite pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate in calcul la formarea veniturilor proprii. Toate autorităţile la etapa elaborării prognozelor fiscal-bugetare au prezentat indicatorii relevanţi privind impozitul pe venit din salariu conform Formularelor stabilite la Notele metodologice a MF „Privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2016 şi estimărilor pe anii 2017-2018". S-a analizat informaţia Serviciului Fiscal privind sumele impozitului pe venit declarate de angajatori (conform notelor de informare IALS) şi de persoanele fizice- cetăţeni (conform declaraţiei CET08) divizate pe primării, inclusiv Iocalităţi. Calculele încasărilor impozitelor şi taxelor sa efectuat în baza justificărilor corespunzătoare din partea instituţiilor de resort. Ca rezultat în anul 2015 în bugetul consolidat al raionului s-au executat venituri proprii în sumă. de 18953,1 mii lei şi venituri colectate in sumă de 6528,7 mii lei, executarea constituind 104,1% faţă de aprobat. Pentru anul 2016 sînt aprobate venituri proprii in bugetul consolidat în sumă de 19897,9 mii lei sau cu 944,8 mii lei mai mult şi venituri colectate în sumă de 7080,0 mii lei sau cu 551,3 mii lei mai mult. Scris. or. Călărași nr.1015 din 30.06.2016: Pe parcursul anului 2015 şi 5 luni a anului 2016 în urma privatizării apartamentelor, în bugetul primăriei au fost încasate mijloace în suma de 133484 lei.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
în anii următori va asigura acumularea veniturilor proprii.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
Primarul comunei in comun cu factorii de decizie in domeniul vizat au implimentat procese operationale şi proceduri de control intern care v-a asigura elaborarea , aprobarea , identificarea, evaluarea bazei fiscale , prognozare şi planificare.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
informația remisă este sub formă de explicații, nefiind implementate procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, recomandate de către CC.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
Primarul satului împreună cu specialiștii din domeniul vizat au implementat procese operaţionale şi proceduri de control intern pentru identificarea bazei impozabile, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe şi impozite, diminuarea restanţelor contribuabililor la BPN. La acest capitol se lucrează permanent şi în special pentru a nu diminua baza fiscală la calcularea impozitelor şi taxelor locale şi în special pentru a nu acumula restanţe noi la bugetul local.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
S-a asigurat implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operațional, ce țin de prognozele bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților; S-a asigurat executarea veniturilor prognozate; S-a asigurat încheierea contractelor de arendă şi perceperea plaților respective de la locatarii imobilelor publice; S-a identificat forma organizatorică-juridică potrivită de acordare a serviciilor de apă şi canalizare cu respectarea cadrului legal-fiscal în acest scop, s-a decis formarea gospodăriei comunale.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
S-a asigurat identificarea precum şi acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe. Au fost majorată suma taxei balneară.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, precum și acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), ce constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
Preşedintele raionului în comun cu factorii de decizie din domeniul vizat, au implementat procese operaționale şi proceduri de control intern pentru identificarea bazei impozabile, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe şi impozite diminuarea restanţelor contribuabililor la Bugetul Public National. Ca rezultat al măsurilor întreprinse restanţele contribuabililor la bugetul Public National pe raion au fost diminuate la situaţia din 01.06.2016 comparativ cu 31.12.2014 cu 8,2 mln lei sau cu 57,4%( de la 14,3 mln lei la 6,1 mln lei), inclusiv restantele la Bugetele Unităţilor Administrativ Teritoriale s-au diminuat cu 1,6 mln lei sau cu 61,5 % (de la 2,6 mln lei la 31.12.2014 la 1,0 mln lei la situaţia din 01.06.2016). La acest capitol se lucrează permanent şi in special pentru a nu acumula restanțe noi.

4. de comun cu DGF, să asigure executarea cheltuielilor din contul bugetului raional potrivit competențelor delimitate.

response:
Preşedintele raionului a informat că cheltuielile bugetului raional pentru anul 2016 au fost aprobate şi se execută conform competenţelor stabilite în Legea nr. 436 din 28. 12. 2006, privind administraţiapublică locală şi Legea nr. 435 din 28.12.2006 art. 4 (2) privind descentralizarea administrativă. Activităţile care trebuie desfaşurate prin cooperare sînt fixate în acordurile semnate între părţi în condiţiile de conformitate cu resursele bugetare disponibile şi cu responsabilităţile asumate.

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
S-a asigurat executarea art. 33 din legea nr.355/23.12.05 ”Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, conform căruia se prevede că indicii, mărimile şi termenele de premiere a conducătorilor unităților bugetare se stabilesc de către organul de conducere ierarhic superior, prin decizia consiliului de la 07.03.2015 s-a decis aprobarea dispoziției primarului nr.74 din 22.12.14 ,prin care suma de 2,6 mii lei, a fost alocată primarului.

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Pe viitor la perfectarea contractelor de muncă primăria va ţine cont de actele normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii.

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
În baza ordinului nr. 134 din 19.06.2014 al Ministerului Culturii, ansamblului de dans popular „Izvoras" din comuna Sipoteni şi Fanfara din Sipoteni este conferat titlul de colectiv artistic „model".

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
nu a implementat recomandarea înaintată.

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
S-a asigurat respectarea actelor normative care reglementeaza domeniul retribuirii muncii.Contabil pentru evidenţa bunurilor material au fost angajat in grupa 20, pe perioada determinată, salarizarea din contul cheltuelilor art. 113,45. Bibliotecar salariu conform reţelei tarifare unice.

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
reieșind din prevederile art. 19 din Legea nr.229 „Privind controlul financiar public intern" din 23.09.2010, pentru anul 2010 prin decizia Consiliului Orăşănesc nu s-a aprobat unitate de audit intern, propunerea va fi făcută pentru anul 2017, respectiv fiind prevăzută şi acoperirea financiară.

6. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor din instituțiile preșcolare, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
alimentarea copiilor de la grădiniță se efectuează conform normativelor.

6. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor din instituțiile preșcolare, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
S-a asigurat respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor din Instituţia Preşcolară.

6. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor din instituțiile preșcolare, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
S-a asigurat implementarea controlului intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea evidenței contabile în procesul alimentației copiilor din instituțiile preșcolare. Norma de alimentare constituie 16,05 lei: -de la buget 10,70 lei; -de la plata părintească 5,35 lei. La alimentație pentru anul 2015 sa executat suma de 138,1 mii lei, adică revine 15,92 lei la un copil alimentat.

7. de comun cu instituțiile din cadrul CR, să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor, deplasări etc.), precum și optimizarea acestora.

response:
De către Preşedintele raionului au fost întreprinse acţiuni în vederea conformării realizării atribuţiilor de serviciu, întru eficientizarea şi optimizarea acestora. Pentru anul 2016, Consiliul raional nu a mai aprobat limite de parcurs pentru autoturizmele personale a celor 8 funcţionari publici, economia mijloacelor financiare constituind 46,3 mii lei. Prin decizia Consiliului raional nr. 10/10 din 17 decembrie2015 a fost modificată decizia Consiliului raional nr. 02/02 din 20. 02.2014 „Cu privire la parcursul limită al autoturizmelor de serviciu" prin care a fost micşorat parcursul limită anual al autoturizmelor cu 35,0 mii km (de la 212,0 mii km m anul 2014 - la 177,0 mii km in anul 2016), economia de surse financiare constituind 45,0 mii lei. Delegările în străinătate a salariaţilor se efectuiază în baza deciziilor Consiliului raional, numărul lor fiind în micşorare. După încheierea vizitelor efectuate, persoanele delegate prezintă informaţii privind rezultatele deplasării (chestiunile abordate şi soluţionate, deciziile luate, concluziile şi propunerile respective).

8. de comun cu AAPL de nivelul I, să asigure stabilirea priorităţilor în vederea finanţării lucrărilor de reparații capitale în curs de execuţie, cu identificarea mijloacelor necesare și implementarea măsurilor de rigoare pentru finalizarea lucrărilor.

response:
Preşedintele raionului, de comun cu autorităţile administraţiei publice locale, stabilește priorităţile ce țin de lucrările de reparaţii capitale în curs de execuţie, precum și se identifică mijloacele financiare necesare, examinînd toate sursele posibile (fondurile naţionale, partenerii externi, surse interne) Aici se menționează: sporirea eficienţei energetice a instituţiilor bugetare, infrastructura drumurilor, ара şi canalizare).

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
Actiuni similar referitoare la respectarea cadrului legal in domeniul achizitiilor publice, au fost intreprinse si de catre Directia Invatamint. De asemenea, au fost petrecute instruiri în domeniul vizat. Urmare măsurilor întreprinse, se va asigura conformitatea procesul de achiziții, cu excluderea deficiențelor stabilite.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
S-a implementat proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, care asigură conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal; Se monitorizează executarea contractelor. Se asigură ținerea regulamentară a evidenței contabile. - Sa achitat plăţile cuvenite bugetului. - Se respecta cu strictețe prevederile Legii Nr.96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice şi prevederile Hotărârile Guvernului Nr.148 din 14.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului achizițiilor publice de valoare mică.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
au fost întreprinse următoarele măsuri: S-a implementat procedura de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, care asigură conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal; Se monitorizează executarea contractelor; Se asigură ţinerea regualmentară a evidenţei contabile; S-a achitat plăţile cuvenite bugetului. Se va respecta cu strictețe prevederile Legii nr.96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice şi prevederile Hotărârii Guvernului nr.148 din 14.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul primarii a hotărât de a anula procesul - verbal de recepție finală din decembrie 2014, a stabilit procentul de penalizare în suma de (159,10 lei), despre care antreprenorul SA "DRUM-3" a fost înștiințat. Primăria comunei a solicitat Inspecției teritoriale în Construcţii Călăraşi, verificarea calității la Lucrările de reparație a drumurilor de acces din s.Bahmut, deoarece exista dubii în privința calității lucrărilor. Din suma totală a proiectului de 698867,20 lei Primăria comunei nu a achitat 72,6 mii lei pentru lucrări nejustificate şi a reţinut penalitatea în sumă de 159,10 lei calculată pentru lucrările executate întârziat. În urma neachitării sumei de 231,70 mii lei de către Primăria Bahmut către SA "DRUM-3", Antreprenorul s-a adresat în instanța de judecată pentru încasarea datoriei forțate. La moment cauza data se examinează în judecătoria Călărași

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
la procesul achiziţiilor publice primăria Hoginești se va conforma legislatiei.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
S-a implementat procedure de control intern la Dosarele de achiziţii publice se vor întocmi şi păstra conform regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 17.01.2008.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
La procesul achiziţiilor publice primăria Horodiste se va conforma legislatiei la procedura de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor publice. De către primarul satului a fost emisă dispoziţia nr. 14 din 13.05.2014 „Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziţii publice,, prin care s-au repartizat atribuţiile membrilor grupului de lucru privind achiziţiilr publice. -Primaria a valorificat mijloacele alocate pentru cheltuieli capitale la construcţia fîntînii arteziene şi care a fost luată la evidenţă.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților costatate de audit.

response:
Preşedintele raionului, în comun cu subdiviziunile Consiliului rational, a examinat situaţia atestată în domeniul achiziţiilor publice şi, prin Dispoziţiile nr. 423 şi 424 din 03. 08. 2015, a instituit noi grupuri de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice, separat pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii şi, respectiv, pentru achiziţii publice de lucrări. Prin aceste dispoziţii au fost aprobate atribuțiile grupurilor de lucru, inclusiv pentru fiecare membru. Actiuni similar referitoare la respectarea cadrului legal in domeniul achizitiilor publice, au fost intreprinse si de catre Directia Invatamint. De asemenea, au fost petrecute instruiri în domeniul vizat. Urmare măsurilor întreprinse, se va asigura conformitatea procesul de achiziții, cu excluderea deficiențelor stabilite.

10. să examineze oportunitatea ajustării la cadrul legal a Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, în scopul finanțării cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar şi care nu puteau fi anticipate şi, respectiv, prevăzute în bugetul aprobat, totodată stabilind proceduri de control intern privind utilizarea conformă a mijloacelor fondului respectiv.

response:
Consiliul raional şi preşedintele raionului au examinat oportunitatea ajustării Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă. Ca rezultat a fost adoptată Decizia Consiliului raional nr. 10/08 din 17 decembrie 2015 „ Cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor din Fondul de rezervă al Consiliului raional", prin care au fost stabilite procedurile corespunzătoare de utilizare conformă a mijloacelor fondului menționat.

11. să elaboreze şi să aprobe un plan de măsuri/activităţi pentru asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor publice, în vederea definitivării şi realizării scopului proiectului.

response:
De către Preşedintele raionului este aprobat un plan de activităţi pentru definitivarea realizării proiectului „De prelucrare a deşeurilor din masă plastică". La acest subiect s-au elaborat obiectivele şi condiţiile proiectului de parteneriat public-privat care au fost aprobate prin decizia Consiliului raional nr. 02/06 din 26 mai 2016 „ Cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru servicii de reciclare a deşeurilor de masă plastică în raionul Călăraşi”. In prezent se efectuează studiu de fezabilitate.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
La prognozarea bugetului, la capitolul „Venituri" se ţine cont de datele din registrul cadastral. In anul 2011 s-a efectuat înregistrarea masivă a terenurilor cu destinaţie grădină conform art. 82 al Codului funciar al R.Moldova şi deaceea s-au acumulat mai multe impozite.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Prin prezenta primăria Tuzara vă informează că in cadrul primăriei se implementează proceduri de control intern,se asigură ţinerea reglementară a evidenţei contabile,în scopul reglementării a situaţiilor financiare cu remedierea iregularităţilor constatate de audit. • Obiectivele acvatice proprietate publică cu suprafaţa de 18,34 ha cu construcţiile hidrotehnice adiacente sunt înregistrate la ОСТ Călăraşi ,planurile geometrice se anexează. • Referitor la încasarea plăţilor de la arendaşi primăria înfruntă greutăţi cu arendatorul SRL „Burovăţserg" din care motiv a înaintat cerere repetară în instanţa de judecată privitor la încasarea datoriilor şi rezilierea contractului de arendă. • Referitor la realizarea terenurilor agricole preţurile sunt neuniforme din motiv că de către comisia de delimitare a terenurilor au fost stabilite preţurile de comercializare luîndu - se în consideraţie locul amplasării terenului şi anume terenul cu suprafaţa de 1,3615 ha este amplasat în zona de alunecări de teren şi preţul de comercializare nu este mai mic decît preţul normativ al pământului, conform legislaţiei în vigoare. • Primăria a asigurat condiţii pentru ca persoanele interesate să poată dobândi drepturi reale în condiţiile legii a fost efectuată publicarea avizului privitor la comercializarea terenurilor în Monitorul oficial şi plasarea avizului ре panoul publicitar al primăriei.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
nu a implementat recomandarea înaintată. Conform informației remise, sunt inițiate unele acțiuni de înregistrare a bunurilor imobile organele cadastrale.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Ре data de 20 iunie 2016 a fost expediată scrisoare în adresa Î.S. „Cadastru" fil.Călăraşi cu solicitarea de a efectua reevaluarea bunurilor imobiliare din or.Călăraşi

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
au fost întreprinse următoarele măsuri: S-a asigurat de comun cu autorităţile de profil inventarierea, evaluarea, evidenţa (fizică, valorică, contabilă); S-au efectuat controale interne, pentru a asigura respectarea cadrului legal - normativ privind administarrea/gestionarea patrimoniului local şi întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării a terenurilor proprietate bublică) şi înlăturarea iregularităţilor constatată de audit (perioada 2015 - 2019); S-au contabilizat corespunzător, art. 17 şi art. 19 din Legea contabilităţii şi art.77 din legea nr.436-XVI din 28.12.2006, dreptul asupra terenurilor şi a unor fonduri fixe: •un imobil cu suprafaţa construcţiilor înregistrate la ОСТ de 80 m2 la valoarea de 6,0 mii lei; •un turn de apă demontat de la şcoala s.Hirova in valoare de 19,0 mii lei; •un monument la valoare de 10,0 mii lei.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
S-a asigurat de comun cu autorităţile de profil inventarierea, evaluarea, evidenţa (fizică, valorica, contabilă) şi înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului public, administrat conform prerogativelor delegate puterii locale în condiţiile legislaţiei în vigoare. S-au efectuat controale interne, pentru a asigură respectarea cadrului legal - normativ privind administararea/gestionarea patrimoniului public local se întreprind măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării a terenurilor proprietate publică) şi înlăturarea iregularităților constatate de audit./perioada 2015-2019/. S-au contabilizat corespunzător, art. 17 şi art. 19 din Legea contabilității şi art.77 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, dreptului asupra terenurilor şi a unor fonduri fixe. Astfel, se exemplifică s-a contabilizat: Clădirea fostului atelier din fosta gospodărie agricolă din s. Onişcani, în care este amplasat postul de poliţie din s. Onişcani şi un magazin alimentar: Un depozit şi un şopron în preajma căminului cultural Hirbovăţ; Un şopron în incinta primăriei Onişcani; Un depozit şi un şopron în preajma căminului cultural Hirbovăţ; Un şopron în incinta primăriei Onişcani Au fost date formulele contabile, de reglementare a evidenţei mijloacelor fixe.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
S-a asigurat de comun cu autorităţiile de profil inventarierea, evaluarea, evidenţă (fizică, valorică, contabilă) şi înregistrarea la ОСТ Călăraşi а patrimoniului public, administrat conform prerogativelor delegate puterii locale în condiţiile legislaţiei în vigoare.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
În scopul implementării acestei recomandări, Preşedintele raionului a emis dispoziţia nr. 675 din 09.12.2015 „Cu privire la instituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor imobile proprietate a Consiliului raional Călăraşi”. In baza acestei dispoziţii a fost efectuată inventarierea bunurilor imobile, proprietatea publică a Consiliului raional Călăraşi. Drept urmare, in temeiul art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 91-XVI din 05. 04. 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor către primăriile din raion au fost înaintate demersuri privind transmiterea terenurilor aferente constructilor proprietate publică a Consiliului raional. La moment deja 10 primării au acceptat transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor aferente contrucţiilor din proprietatea publică (domeniul public) a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I în proprietatea publică (domeniul public) a Consiliului raional Călăraşi.

13. să asigure respectarea cadrului legal-regulamentar la toate etapele de monitorizare/gestionare și evidență a patrimoniului public transmis entităților fondate, cu implementarea controlului intern, respectiv, luarea măsurilor de rigoare pentru remedierea neregulilor admise.

13. să asigure respectarea cadrului legal-regulamentar la toate etapele de monitorizare/gestionare și evidență a patrimoniului public transmis entităților fondate, cu implementarea controlului intern, respectiv, luarea măsurilor de rigoare pentru remedierea neregulilor admise.

13. să asigure respectarea cadrului legal-regulamentar la toate etapele de monitorizare/gestionare și evidență a patrimoniului public transmis entităților fondate, cu implementarea controlului intern, respectiv, luarea măsurilor de rigoare pentru remedierea neregulilor admise.

response:
Fondul locativ din proprietatea publică în valoare de 1,9 mil. lei (gestionat de IM „GLC Călăraşi") care include 48 apartamente (inclusiv un cămin cu 13 apartamente) au fost luate la evidența contabilă.

14. să asigure inventarierea fondului locativ neprivatizat, cu contabilizarea acestuia și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria lui.

response:
S-a asigurat inventarierea fondului locativ neprivatizat, cu contabilizarea acestuia.

14. să asigure inventarierea fondului locativ neprivatizat, cu contabilizarea acestuia și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria lui.

response:
La situaţia de 01 iunie 2016 din numărul total de apartamente neprivatizate, au fost privatizate 35 apartamente.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
au fost întreprinse următoarele măsuri: -Se implementează un sistem de control intern eficient in domeniul administrării şi gestionării terenului subacvatic cu încasarea veniturilor bugetare pentru arenda terenurilor, restanţele neîncasate, etc.; -Se execută inventarierea proprietăţii publice pentru a fi înregistrate la ОСТ şi în evidenţă, precum şi legitimarea relaţiilor cu deţinătorii de obiectivele publice şi private. -S-a încasat la bugetul local datoria la plata de arendă a iazului în sumă de 3,4 mii lei de la „arendaşul” Spînu Dumitru.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
S-a întreprins măsuri eficiente pentru încasarea veniturilor şi prejudiciului constatate în actul de revizie precedent din 05.11.2010, inclusiv - incasarea plăţiior de arenda a patrimoniului de la LI. „Ecaterina Spînu” în sumă de 36625, 78 lei şi 14081,51 lei pentru utilizarea unei încăperi cu suprafaţa de 15,6 m.p. Au fost înaintate cerere în judecată pentru încasarea veniturilor. Proces de judecată început în anul 2012. Prin decizia consiliului comunal Onişcani nr. 06/17 din 21.07.2015 s-a acceptat darea în comodat prin contract pe un termen de 2 ani încăpere cu suprafața de 9,8 m.p. ÎS „Poşta Moldovei”. S-a găsit de către. trezoreria Călăraşi pe contul inspectoratului fiscal Ungheni suma de 7213,59 lei de la realizarea terenului aferent al garajului Onişcani cet. Sidorov Anatolii, care; nu au ajuns pe contul primăriei Onişcani. Se întreprind măsuri pentru rambursarea sumei date la contul primăriei Onişcani. S-a asigurat respectarea cu stricteţe prevederile Anexei nr.3 la ordinul Ministerului de Finanţe nr.91 din 20.10.2008 la achitarea contractelor de muncă încheiate cu diferite persoane fizice. S-a reţinut impozitul pe venit în suma de 440,0 lei şi respectiv contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 1034,0 lei şi medicale în sumă de 154,0 lei pentru lemnele de foc eliberate în contul datoriilor salariale cu transferarea ulterioară la bugetele respective. S-a încasat la bugetul de stat din contul persoanelor vinovate lipsa a 2,0 m/steri de lemne de foc în sumă de 800,0 lei şi s-a înregistrat în evidența contabilă 30,0 m/steri de creanga de foc în sumă de 150,0 lei. S-a întreprins măsuri pentru restituirea la bugetul local a sumei de 15 000 lei transferată nelegitim la ÎM „Construcții capitale" Călărași pentru lucrări neexecutate. S-a întreprins măsurile necesare pentru încasarea la bugetul local a venitului ratat in suma de 1947,16 lei admis în rezultatul utilizării către ÎS „Poşta Moldovei" m perioada 2012-2014 a unei încăperi cu suprafața de 9,8m.p. S-a întreprins măsuri pentru încasarea la bugetul local a datoriei la plata de arendă a ÎI „Ecaterina Spînu" în sumă de 14081,51 lei. S-a întreprins măsurile necesare pentru încasarea la bugetul local a prejudiciului în sumă de 26965,16 lei admis din cauza aplicării tarifului de calculare a prețului normativ al pământului diminuat de la transmiterea în arenda a terenului subacvatic. S-a întrerupt practica decontării produselor petroliere în lipsa datelor justificative şi de respectat cu strictețe prevederile Legii contabilității nr.112-XVI din 27.04.2007 şi prevederilor Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor(comunelor) orașelor, aprobat prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr.94 din 19.07.2010.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
S-a asigurat ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situaţii financiare

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
nu a implementat recomandarea înaintată;

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
De catre Directia Invatamint au fost încheiate contracte de răspundere materiala cu persoanele responsabile de transportul școlar, integritatea lor fiind asigurata.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Referitor la transmiterea in folosinţă a activelor institutiei de învăţământ APL Tuzara a luat la evidenţă bunul imobil de 4659,3 mii lei şi sunt raportate in bilanţul contabil.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
La data de 01 decembrie 2015 prin notă justificativă au fost contabilizate (returnate) în evidenţa Primăriei a imobililor transmise către instituțiile de învățământ în valoare de 8235,1 mii lei.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
De către Preşedintele raionului, în comun cu subdiviziunile consiliului raional, a fost întreprinse acţiuni de ţinere regulamentara a evidenţei contabile. In scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, în perioada iunie 2015- iunie 2016 s-au petrecut 12 seminare teoretico-practice privind ţinerea regulamentara a evidenţei contabile. Printre cele mai importante se numără: - aplicarea prevederilor ordinului ministerului finanţelor nr. 101 din 14.07.2015, privind modificarile ce tin de noţiunea mijloacelor fixe, excluderea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu atribuirea acestora la mijloace fixe sau materiale, evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi calculul uzurii acestora; - trecerea de la Planul de conturi al evidenţei contabile (ordinul nr. 93 din 19.07.2010) şi ordinul nr. 94 din 19. 07. 2010) la Planul de conturi contabile m sistemul bugetar (ordinul nr. 216 din 28.12.2015) conform tabelului de trecere a soldurilor subconturilor contabile la situaţia din 31.12.2015; - implementarea prevederilor ordinului nr. 216 din 31.12.2015, „cu privire la aprobarea Planului de conturi şi Normelor Metodologice Privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar" şi altele. Se acordă permanent consultaţii metodologice însoţite de scrisori informative. Reieșind din iregularităţile constatate de audit, au fost întreprinse următoarele: în luna februarie 2015 au fost luate la evidenţă contabilă obiectul Centru de sănătate Pituşca (lucrări de proectare) în valoare de 66,0 mii lei şi obiectul Staţia de epurare a gimnaziului Dereneu – în valoare de 30,0 mii lei. In luna februarie 2015 s-a luat la evidenţă contabilă şi s-au transmis instituţiilor respective: - primăriei Dereneu conform facturii seria WA nr. 0626415 din 17.02.2015 - primăriei Pituşca conform facturii cu seria WA nr. 0626424 din 17.02.2015. - suma de 1,9 mil lei a fost transmisă liceului V. Alecsandri in baza deciziei consiliului nr. 01/26 din 19.02.2015, factura nr.WA 0626382 din 04.03.2015. - suma de 107,1 mii lei aferentă împrumutului contractat pentru efectuarea lucrărilor de investiţii în construcţia blocului locativ a fost luată la evidenţă în luna aprilie2015. - lucrările de raparaţie efectuate din contul taxei de folosire a drumului în sumă de 2,8 mii lei au fost transmise primăriilor respective cărora aparţin drumurile reparate în baza deciziei Consiliului raional nr. 10/28 din 17.12.2015. - prin Decizia Consiliului din 21.05.2015 au fost modificate deciziile prin care s-a legalizat transmiterea cheltuielilor în valoare de 2,7 mii lei de la instituţiile de învăţâmînt la primăriile respective. De catre Directia Invatamint au fost încheiate contracte de răspundere materiala cu persoanele responsabile de transportul școlar, integritatea lor fiind asigurata.

16. în comun cu IMSP, să asigure inventarierea şi să aducă în concordanţă valoarea investiţiilor pe termen lung, pentru excluderea diferenţelor între datele IMSP şi datele fondatorului.

response:
Președintele raionului a informat, că în rezultatul inventarierii petrecute, s-a adus în concordanţă valoarea investiţiilor pe termen lung, iar diferenţa de 1,7 mii lei între datele IMSP şi datele fondatorului au fost corectate în luna martie 2015.

Cerinte (17)

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
nr.110 din 25.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3495_Hirjauca.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
nr. 160 din 25.07.2016: Prin decizia consiliului comunal Onişcani nr. 06/02 din 21.07.2015 a fost aprobat planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi şi acţiuni întreprinse privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor depistate.

RO_3506_Oniscani.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3644_Raciula.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3494_Tuzara.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3493_Sipoteni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
nr.71 din 15.08.2016- S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3515_Temeleuti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
nr.1015 din 30.06.2016 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3509_Prim or.Calarasi.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
3. Bahmut nr.80 din 21.06.2016 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3491_Bahmut.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi fiind elaborat un program de acţiuni.

RO_3492_Hirova.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_3622_Hojinesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
nr. 206 din 25.10.2016 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
1.Informația parvenită de la președintele raionului (scr.nr. 379 din 12.08.2016)

RO_3489_CR Calarasi anexe.pdf
RO_3490_CR Calarasi.pdf

2.2. pentru informare, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Călărași confruntarea indicilor din sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Scris.IFPS nr.26-17/13-289/118 din 18.07.2016, a comunicat: 1. A fost asigurata confruntarea indicilor din sistemul informaționale al Serviciului Fiscal de Stat cu datele a 28 primarii din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare a bugetelor UTA de nivelul I, find corectate toate divergentele constatate si fiind ajustati/corelati toti indicatorii de venituri (actele de ve rificare pe 5 din 28 primarii se anexează). 2.A fost efectuata verificarea corectitudinii si plenitudinii calculării impozitelor funciar si pe bunurile imobiliare pentru anul 2015 administrate de serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale din primarii (actele de verificare pe 5 din 28 primarii se anexează). 3.Au fost verificate deciziile a 28 primarii privind corectitudinea stabilirii taxelor locale pentru anii 2015-2016, precum si a stabilirii cotelor impunerii cu impozitul funciar si pe bunurile imobiliare. Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Calarasi, in scopul conlucrării cu AAPL de nivelul I si acordării ajutorului pentru estimarea/prognozarea venitului pentru anul 2017, a remis tuturor primăriilor din raion scrisoarea nr. 38-2/842/1 din 23.06.2016 (se anexează). Totodată, organul fiscal conlucrează permanent cu Consiliul raional Calarasi pe toate întrebările ce tin de veniturile fiscale ale bugetului, participând la toate ședințele pe probleme fiscale, precum si participând săptămânal la ședințele operative organizate de președintele raionului.

RO_3507_IFPS Chisinau.pdf

2.3. pentru informare și luare de atitudine privind: (i) activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Călărași ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare aferente formării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare; (ii) necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a bunurilor imobile proprietate publică (inclusiv privind elaborarea mecanismului de calculare și înregistrare a valorii patrimoniului public transmis de autoritățile publice locale în capitalul social al întreprinderilor municipale);

response:
nr.05-02/1/04 din 27.07.2016: (i)În contextul cerinței înaintate, MF a relatat principalele particularități ale noului sistem de formare a bugetelor locale instituit prin operarea modificărilor la Legea nr.397-XV din 16.10.2003, precum și avantajele și oportunitățile acestuia, fără a indica măsurile concrete ce se impun în acest sens. (ii)MF menționează, că reglementările exhaustive în materie de evidență contabilă a bunurilor imobile proprietate publică deja sunt prevăzute în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015.

RO_3597_Min Fin.pdf

2.4. pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei cu referire la patrimoniul public gestionat, precum şi la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

response:
nr. 21-3936 din 27.06.2016: Prin scrisorile nr.06-147 din 19.02.2016 şi nr. 06-144 din 19.02.2016 (se anexează), Agenţia Proprietăţii Publice a solicitat Consiliului raional Donduşeni şi, respectiv, Consiliului raional Călăraşi prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea autorităților publice locale, potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2016, ajustate la cerinţele şi recomandările expuse in hotărârile Curţii de Conturi nominalizate. Conform dărilor de seamă prezentate de consiliile raionale, la situaţia din 01.01.2016, valoarea patrimoniului public al autorităților publice locale din raionul Călărași s-a majorat cu 46 395,1 mii lei.

RO_3510_MinEcon.pdf

2.5. pentru informare, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Scris. OT Ungheni nr. 1303/OT10-207 din 06.07.2016: Au fost întreprinse acţiuni în scopul respectării obiectivelor de asigurare a legalităţii actelor administrative adoptate şi emise de autorităţile administraţiei publice locale, racordarea lor la principiile legale, accentuându-se tot mai mult conlucrarea autorităţilor publice locale cu serviciile publice desconcentrate şi descentralizate, cît şi cu organele de drept din teritoriu. În perioada iunie 2015 - iunie 2016 s-a acordat în permanenţă ajutor metodologic şi consultativ-juridic AAPL, în special, preşedintelui şi vicepreședinților raionului, primarilor, viceprimarilor, secretarilor şi consilierilor, funcționarilor publici şi altor persoane din unităţile administrativ-teritoriale ale raionului Călăraşi (peste 7578 de consultaţii metodologice acordate). În scopul perfecţionării şi familiarizării acestor persoane cu ultimele modificări ale legislaţiei şi în scopul evitării ре viitor а derogărilor de la legislaţie, au fost organizate pe raionul Călăraşi 5 seminare instructive cu participarea primarilor, viceprimarilor, secretarilor consiliilor locale şi funcţionarilor publici din primării, consilierilor locali, şefilor serviciilor publice descentralizate ale consiliului raional, şefilor serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor publice centrale de specialitate şi a altor cetăţeni. Au fost organizate deplasari în primăriile localităţilor raionului Călăraşi în scopul acordării suportului metodologic în domeniile ce ţin de competenţa autorităţilor publice locale. În cadrul seminarelor şi deplasărilor organizate, о deosedită atenţie a fost acordată întrebărilor de gestionare raţională a patrimoniului public, înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile la Oficiul Cadastral Teritorial Călăraşi în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea rețelelor de gazoducte date în exploatare, la avizarea statelor de personal de către Cancelaria de Stat, etc. Prin urmare s-a stabilit efectuarea unui control de legalitate mai riguros din partea ОТ Ungheni al CS asupra actelor administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale de niv. I şi II ale raionului Călăraşi. S-a recomandat funcționarilor AAPL studierea sistematică a cadrului legal cu modificările şi completările ulterioare, publicate în Monitorul Oficial în scopul ridicării profesionalismului, prevenirii derogărilor de la legislația în vigoare în procesul de elaborare şi adoptare a actelor administrative.

RO_3508_OT Ungheni.pdf