Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.15 din 18 iunie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Dondușeni pe anul 2014

Numar 177-184 din data de 2015-06-18 Nr. cerinte: 28 Nr. recomandari: 167

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Dondușeni, dl Anastasie Pavlov; șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Dondușeni, dna Maria Blajievschi; șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Dondușeni, dl Sorin Verejanu; primarilor: or.Dondușeni, dl Simion Rotaru; s.Scăieni, dl Anatol Vascauțan; s.Horodiște, dl Boris Burcatîi; com.Tîrnova, dl Valentin Cebotari, și a altor persoane din cadrul primăriilor s.Corbu, com.Frasin, s.Rediul Mare, s.Țaul,  călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Dondușeni pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015, avînd drept scop determinarea dacă APL din raion: au respectat legalitatea și regularitatea în procesul bugetar; au identificat/evaluat/fundamentat potențialul economic, respectiv, baza de impozitare aferentă formării veniturilor publice; au gestionat cheltuielile bugetare în mod legal/regulamentar; au asigurat gestionarea și integritatea patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit, puse în aplicare prin Hotărîrea Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin: examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor auditate. La fel, au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare – CR) şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Măsurile întreprinse de autorităţile executive din raionul Dondușeni privind managementul procesului bugetar nu au corespuns în măsură deplină rigorilor de legalitate şi regularitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind depistate unele nereguli şi abateri. De asemenea, carențe vizibile au fost atestate şi în gestionarea patrimoniului proprietate publică a raionului. Aceste deficienţe, în final, influenţează negativ dezvoltarea socioeconomică per-ansamblu.
Generalizînd iregularitățile și neconformitățile admise în administrarea finanţelor publice şi gestionarea patrimoniului public, expuse în Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă următoarele:
 • în perioada supusă auditării, AAPL nu au identificat și nu au evaluat potențialul economico-financiar disponibil pentru fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari aferenți sustenabilității financiare a bugetelor UAT (de nivelul I și nivelul  II). Autoritatea financiară raională nu a aplicat rigorile instituționale la fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare; nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL și cu autoritățile fiscale, statistice și cadastrale, precum și cu agenții economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare. Neasigurarea instrumentelor analitice, neelaborarea și nestandardizarea de către DF a procedurilor și proceselor de lucru aferente elaborării prognozei de buget s-au soldat cu diminuarea propunerilor de venituri; totodată, neidentificarea și neevaluarea surselor aferente finanțelor publice au determinat nemobilizarea veniturilor bugetelor locale estimate de audit la circa 1,3 mil.lei. De asemenea, conform calculelor misiunii de audit, indicii fiscal-bugetari stabiliți de autoritățile publice locale au fost subestimați cu 1,1 mil.lei;
 • o rezervă nevalorificată la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie restanțele contribuabililor, care, la situația din 31.12.2014, au însumat 1,4 mil.lei, inclusiv cu termenul de prescripție expirat – 0,8 mil. lei;
 • managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde normelor legale, în consecință fiind admise un șir de nereguli de la cadrul regulator care afectează eficiența utilizării mijloacelor publice, la originea acestor iregularități fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern3. Astfel, se menționează că:
 • deficiențele admise de AAPL din raion la prognozarea cheltuielilor și distribuirea echitabilă a transferurilor pentru acestea au generat planificarea neconformă a unor cheltuieli, ca urmare AAPL de nivelul II au beneficiat de transferuri suplimentare de la bugetul de stat în sumă totală de 1,4 mil.lei;
 • managementul neconform privind gestiunea mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, precum și nerespectarea legislației în vigoare ce ține de acest domeniu au generat nereguli și erori exprimate prin: contractarea lucrărilor pentru investiții și reparații capitale în sumă totală de 12,4 mil.lei, în lipsa proiectelor elaborate și verificate în modul stabilit; inițierea obiectelor și contractarea lucrărilor de construcții în lipsa acoperirii financiare (4,7 mil.lei); majorarea costului obiectelor nefinalizate din cauza extinderii termenelor de executare (4,4 mil.lei) și efectuarea lucrărilor suplimentare cu evitarea procedurilor de achiziții publice, în lipsa surselor de finanțare și fără contabilizarea lor (0,2 mil.lei);
 • la utilizarea unor mijloace financiare din contul bugetelor de nivelul I și nivelul II nu s-a ținut cont de competențele instituționale în efectuarea cheltuielilor publice, fiind finanțate unele cheltuieli ce nu se încadrează în limitele cadrului regulamentar (2,2 mil.lei); au fost admise unele plăți neregulamentare în sumă totală de 0,4 mil.lei;
 • nerespectarea normelor legale aferente retribuirii muncii a condiționat plăți neregulamentare (0,1 mil.lei);
 • managementul în materie de achiziții de mărfuri (lucrări și servicii) este unul necorespunzător, ceea ce a condiționat diminuarea controlului asupra respectării procedurilor de achiziții publice, acestea necesitînd a fi îmbunătățite;
 • sistemul de management al AAPL (de nivelul I și nivelul II) ce nu asigură regularitatea și legalitatea administrării patrimoniului public, precum și lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:
 • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 37,3 mil.lei și rețelelor de gazoduct – de 15,5 mil.lei;
 • neidentificarea și necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de circa 14,7 mil.lei. Totodată, contabilizarea incorectă a proiectelor și valorii investițiilor capitale aferente obiectelor finalizate a cauzat denaturarea datelor bilanțului executării bugetelor UAT pe anul 2014, atît pe fiecare UAT în parte, cît și pe raion, concomitent fiind diminuată valoarea mijloacelor fixe cu suma totală de circa 7,5 mil.lei;
 • managementul financiar-contabil necorespunzător, exprimat prin înregistrări neconforme ale operațiunilor financiare, precum și iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situațiilor patrimoniale;
În concluzie, auditul public extern reiterează că iregularitățile constatate sînt rezultatul iresponsabilității de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile auditate;
 • verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor din auditul efectuat anterior de Curtea de Conturi relevă că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, din 14 recomandări expuse în Hotărîrea precedentă a Curţii de Conturi nr.25 din 21.07.20114, 6 nu au fost executate, iar o recomandare a fost executată parţial.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Dondușeni pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Dondușeni, preşedintelui raionului, consiliilor locale și primarilor orașelor/satelor/comunelor: Dondușeni, Arionești, Baraboi, Briceni, Cernoleuca, Corbu, Climăuți, Crișcăuți, s.Dondușeni, Elizavetovca, Frasin, Horodiște, Moșana, Pocrovca, Plop, Pivniceni, Rediul Mare, Scăieni, Sudarca, Țaul, Teleșeuca și Tîrnova, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;
2.2. Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.3. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind: asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei cu referire la patrimoniul public gestionat, precum şi la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public; întreprinderea măsurilor ce țin de legalizarea utilizării terenurilor proprietate a UAT de către întreprinderile din subordinea Ministerului;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind interacțiunea și relevanța managementului autorităților financiare și fiscale din raionul Dondușeni în materie de cuantificare și evaluare a potențialului economic aferent formării bazei de impozitare per ansamblu, inclusiv pentru bugetele locale.
Se recomandă, în acest sens, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să inițieze controlul intradepartamental de rigoare privind funcționalitatea și eficiența administrării fiscale exercitate de IFS Dondușeni;
2.5. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului Fiscal de Stat Dondușeni, pentru informare, și se cere IFS Dondușeni confruntarea indicilor din sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare și sporirea gradului de conformare voluntară;
2.6. Guvernului, pentru informare și conformarea autorităților publice centrale de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
2.7. Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică și dezvoltare regională, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, AAPL au reflectat regulamentar în evidența contabilă bunurile imobile în valoare de 49,6 mii lei; 9 UAT din raion au încheiat 38 contracte de arendă a terenurilor agricole (208,7 ha) cu plata anuală de arendă în sumă totală de 195,2 mii lei și achitarea impozitului funciar în sumă de 20,8 mii lei.
4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor precedentelor misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.25 din 21.07.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public”.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”.
3 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.
4 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.25 din 21.07.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public”.

Recomandari (167)

1.să asigure o conlucrare eficientă între subdiviziunile Consiliului raional, organele fiscale și cadastrale privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), care constituie obiect al impozitării, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de BPN.

response:
Conform informaţiilor prezentate de către Secţia statistică şi primarii, împreună cu contabilii-şefi s-au efectuat calculele privind stabilirea impozitului pe venitul din salariu pe fiecare agent economic din teritoriu în parte pentru anul 2016 şi prognoza pe anii 2017-2018. Conform dărilor de seamă privind fondul funciar pentru I semestru a anului 2015 aprobate de Serviciul relații funciare și cadastru Dondușeni, de comun cu perceptorii fiscali și inginerii cadastrali din primării, s-au efectuat calcule privind impozitul funciar pe fiecare agent economic din teritoriu și persoanele fizice pentru anul 2016 și prognoza pe anii 2017-2018.

2.DF să asigure elaborarea, aprobarea și monitorizarea implementării proceselor operaționale ce ţin de planificarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

response:
Conform dărilor de seamă privind bunurile imobile, avizate de către Inspectoratul Fiscal Donduşeni, împreună cu specialiştii corespunzători din primării s-au efectuat calculele privind impozitul pe bunurile imobiliare şi scutirile acordate pe fiecare agent economic din teritoriu şi a persoanelor fizice pentru anul 2016 şi prognoza pe anii 2017-2018.

3.în conlucrare cu AAPL de nivelul I și cu alte părți implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale și nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
Scris. Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: În scopul elaborării de către autoritaţile administraţiei publice locale a proiectului bugetelor locale pentru anul 2016 şi estimărilor pe anii 2017-2018 pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale, s-au efectuat calculele respective privind impozitele, taxele şi alte venituri locale in baza informaţiei privind activitatea agenţilor economici din teritoriu (calculul impozitului pe venit din salariu), dărilor de seamă privind fondul funciar, privind sumele impozitelor, inclusiv pe bunurile imobiliare şi scutirilor acordate. Calculele s-au efectuat reieșind din dinamica încasării veniturilor pe fiecare localitate pentru ultimii 3 ani. Scr. primăriei s. Dondușeni nr.25 din 02.06.2016: Gospodăriile Țărănești înregistrate achită taxa pentru amenajarea teritoriului. Scris. prim. s. Cernoleuca nr.155 din 07.06.2016: Cu privire la impozitul ре proprietate, s-a încasat suma de 0,5 mii lei inclusiv: chitanța de recepție nr. 0481814 din 07.04.2015 suma de 217,54 lei, chitanţa de recepţie nr. 375351 din 11.12.2015 suma de 54,67 lei, chitanţa de recepţie nr. 374639 din 07.06.2016 suma de 66,50 lei, ordin de plată nr.164 din 07.06.2016 suma de 146,24 lei. Scris.Presed.rlui nr.70 din 14.02.2017: in procesul de formare a bugetului de către APL pentru anii 2016, 2017 și estimărilor pe anii 2018-2019 s-au efectuat calculele respective privind impozitele și taxele locale. Cu scopul pregătirii către procesul de planificare bugetara, Direcția finanțe a studiat mersul executării bugetului la venituri pe anii precedent! pe fiecare tip de impozit si pe fiecare teritoriu in parte. De asemenea a solicitat de la Inspectorate fiscal și Secția statistică informațiile privind impozitul pe venit - forma CET 08 si salariul mediu lunar pe genuri de activitate economica si pe forme de proprietate. Pentru a implica primăriile in analiza cit mai precisa a activității agenților economici din teritoriu si identificarea bazei fiscale a fost solicitata informația privind denumirea ,codul fiscal, efectivul de salariați si fondul anual de salariu . Au fost folosite, de asemenea, datele precizate prezentate de Inspectorate fiscal privind sumele impozitului pe venit, declarate de către angajatori si sumele declarate de cetățeni pentru fiecare primărie în parte. Toate aceste date si informații au fost folosite la planificarea contingentului de impozit pe venit pe anul 2016. De către președintele raionului au fost emise dispoziții privind modul de elaborare, monitorizare si raportare a bugetelor pe programe cu desemnarea persoanelor responsabile. Direcția finanțe a elaborat procesul ”Elaborarea proiectului de buget la partea de venituri”, cu întocmirea diagramei §i descrierii combinate si narative a procesului.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Terenurile arabile utilizate de către persoanele fizice şi juridice în lipsa contractelor de arendă cu suprafața de 11,9 ha au fost transmise în arendă în anul 2015 societății comerciale SRL „Climăuţanul –Agro” în baza contractului nr.86 din 18.06.2015. Scris.nr.38 din 20.02.2017: Termenul contractului de arenda nr.86 din 18.06.2015 a expirat la data de 18.06.2016, ca rezultat a fost incheiat un nou contract de arenda nr.25 din 18.06.2016 intre Primaria Horodiste si agentul economic SRL "Climautanul-Agro", care include terenul cu suprafata de 11,93 ha (copia conlractului se anexeaza).

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
veniturile neacumulate la bugetului primăriei în sumă de 88,4 mii lei (impozite pe proprietate şi venituri nefiscale), au fost achitate parțial, dintre care: •conform contractelor nr.441,438,437 din 18.03.2015, de către întreprinderea agricolă SC AGROCRISTIAN-LIUX SRL a fost achitată suma de 28,3 mii lei, inclusiv: Plata privind arenda terenurilor cu destinație agricola – suma de 6046 lei, ordin de plată nr.749 din 19.06.2015. – suma de 19443,39 lei, ordin de plata nr.918 din 14.03.2016; Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă – suma de 640 lei, ordin de plata nr.750 din 19.06.2015, suma de 2133,60 lei, ordin de plată nr.933 din 14.03.2016. •Restanțele rămase, vor fi achitate de către întreprinderea agricolă SC AGROCRISTIAN-LIUX SRL, până la sfârșitul anului 2016, inclusiv: Plata privind arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă - suma de – 363,77 lei. Plata privind arenda terenurilor cu destinație agricola - suma de – 22588,90 lei. Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricola - suma de 1793,69 lei •Suma calculată, conform contractului nr.441 din 18.03.2015, de către întreprinderea agricola CAP MOŞANA, din lipsă de surse financiare, vor fi achitate pîna la sfârșitul anului 2016, suma totală de 29905lei 91 bani inclusiv: Plata privind arenda terenurilor cu destinație agricola- 26683,52 lei; Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricola – 5656,08 lei. •Suma calculată, arenda bazinelor acvatice în sumă de 2288,01 lei inclusiv, suma de 2124 lei, ordin de plată nr.18000286 din 28.11.2015. Suplimentar scris nr.208 din 14.01.2017: 1. Suma calculata, conform contractelor nr.441, 438,437 din 18.03.2015 și restanțele ramase, au fost achitate până în prezent de către Întreprinderea agricola SC AGROCRISTIAN-UUX SRL, inclusiv: - Plata privind arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricola - suma de - 363,70 lei, ordin de Plata nr.948 din 01.02.2017. - Plata privind arenda terenurilor cu destinație agricola - suma de - 22588,26 lei: • ordin de plata nr.893 din 01.02.2017 suma de 4954,06 lei, • ordin de plata nr.208 din 01.02.2017 suma de 14106,59 lei, • ordin de plata nr.193 din 01.02.2017, suma de 3481,0 lei • ordin de plata nr.938 din 01.02.2017 suma de 46,61 lei. - Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricola - suma de 1793,69 lei (ordin de plata nr.910 din 01.02.2017). 2. Suma calculata, conform contractului nr.441 din 18.03.2015, de către Întreprinderea agricola CAP MOȘANA, din lipsa de surse financiare, au fost achitate până în prezent inclusiv: Plata privind arenda terenurilor cu destinație agricola - 26683,52 lei (ordin de plata nr.30 din 30.01.2017) Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricola - 3222,39 lei (ordin de plata nr.31 din 30.01.2017)

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
S-au revizuit contractele privind arenda terenurilor cu destinație agricolă şi s-au încheiat contracte noi şi anume cu agenţii economici SRL Agro-Baraboeni, SRL Agro-Eugen. GŢGandrabura Igor.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
au fost întocmite contracte privind arenda terenurilor cu agenții economici: SRL Lidia Plus – 13,72 ha (nr.111 din 26.03.2015); SRL PONAGRo – 3,87 (nr.112 din 26.03.2015); GT Pilipenco V. – 1,94 (nr.113 din 26.03.2015). Suplimentar a informat ca cu totii agentii economici si persoane fizice au fost incheiate contracte de arneda si platile de arenda au fost transferate pe contul bancar in suma de 20,0 mii lei. Sint anexate contractele de arenda.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
s-a încasat suma de 4,1 mii lei, conform contractului de arendă: Venitul din taxa pentru amenajarea teritoriului percepute de la gospodăriile țărănești în mărime de 26,6 mii lei nu s-a acumulat din motivul că din cele 343 GŢ înregistrate în primărie fondatorii la 191 de gospodării sînt pensionari, respectiv sînt scutiţi de plată, 106 GŢ sînt date în arendă SRL "Climauţanul - Agro" 45 GŢ, SRL "MazRus-Agro" 30 GŢ, SRL "Dîngenarul" 31 GŢ, pentru care nu s-a calculat taxa respectivă. Creanțele formate de la arenda terenurilor proprietate publică la situația 01.01.2015 în mărime de 1,4 mii lei au fost încasate şi perfectat contractul de arendă.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Cu privire la impozitul pe proprietate, s-a efectuat încheierea contractelor privind arenda terenurilor agricole cu suprafaţa totală de 30,94 ha şi contract de arendă a încăperilor.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Scris nr. 3 din 10.02.2017: Pentru utilizarea efecienta a terenulior proprietate publica au fost revizuite contractele de arenda.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
au fost încheiate contracte privind arenda terenurilor agricole cu suprafața totală de 0,66 ha.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Valoarea creanțelor de la arenda terenurilor proprietate publică necontabilizate la UAT în sumă de 9,20 mii lei au fost încasate și contabilizate, cu perfectarea contractelor de arenda a terenurilor si bunurilor proprietate publică;

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
referitor la realizarea drepturilor de proprietate sau drepturilor de folosinţă a unor terenuri proprietate publică, primăria s. Donduşeni va respecta pct.32 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
pentru utilizarea eficientă a terenurilor proprietate publică a UAT contractele de arendă au fost, după caz, modificate sau perfectate;

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Au fost încheiate contracte de arendă cu toţi deţinătorii de terenuri și de locațiune a bunurilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Referitor la creanţele de la arenda terenurilor proprietate publică la situaţia din 01.01.2015 în sumă de 45,8 mii lei, la momentul actual sînt lichidate.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4.să efectueze încheierea sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locațiunea bunurilor publice și arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

5.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure: inventarierea terenurilor proprietate publică și înregistrarea informației exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, inclusiv privind modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor spre privatizare, cu calcularea și încasarea acestor plăți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabilirea/aplicarea penalității și ratei inflației pentru plățile reeșalonate.

response:
neregulile admise la gestionarea terenurilor proprietate publică UAT aferente întreprinderilor şi obiectivelor spre privatizare au fost lichidate deocamdată partial şi anume: о societate pe acţiuni a solicitat arenda terenului aferent ре о suprafaţă de 2,1485 ha iar venitul anual pentru arenda constituie 22,2 mii lei. În ceea ce priveşte arenda terenurilor cu altă destinaţie, decât cea agricolă situaţia rămâne, spre regret, neschimbată. Agentul economic, care arendează de la primărie un teren cu S=87,57 ha, necitând la multipiele notificări expediate nu şi-a onorat obligaţiile contractuale astfel, înregistrînd datorii în sumă de 1236800 lei. (103,8 mii lei - impozit pe proprietate; 1133,0 lei - plata pentru arendă). La capitolul venituri din vânzare şi privatizarea a proprietăţii publice, a fost acumulată suma de 15 mii lei.

6.în comun cu AAPL de nivelul I, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier) și sporirii acumulărilor de venituri în bugetele UAT, inclusiv să întreprindă măsurile de rigoare privind eficientizarea administrării fiscale, în general, şi a procesului de urmărire şi executare silită a obligaţiilor şi restanţelor fiscale, în special.

response:
De către IFS ре raionul Donduşeni, regulat se organizează seminare cu reprezentanții primăriilor - persoanele responsabile de încasarea impozitelor şi taxelor locale, de emiterea proiectelor de decizii privind aplicarea cotelor impozitelor şi taxelor locale. Permanent se conlucrează cu primăriile în privinţa identificării persoanelor care prelucrează terenuri cu suprafeţe considerabile şi care nu au înregistrate gospodării ţărăneşti, însă la moment aşa cazuri nu s-au constatat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
S-a luat un sir de masuri pentru stoparea activitatii neautorizate de comert. Nu se elibereaza autorizatii pentru actvitatea comerciala in baza patentelor. Sunt invitati specialisti de la IF Donduseni, de la Centrul Sanatate publica sinclusi colaboratori ai ASA. Persoanele care comercializeaza nelegal pe teritoriul satului sint amendatii.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
nu s-au acumulat 2,0 mii lei pentru amplasarea unităţilor comerciale de la Î.S.„Poşta Moldovei” din motivul, că conform Deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr.3ra-680/13 din 05.06.2013 şi scrisorii Ministerului de Economie nr.09/2-5989 din 10.11.2011 oficiile poştale nu pot fi calificați ca subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale (copia scrisorii se anexează)

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
Referitor la oficiile poştale ale Î.S." Poşta Moldovei" situate în satele Frasin şi Codrenii Noi, care desfășoară activitate de comerţ (realizarea cu amănuntul a jurnalelor, revistelor, mărfurilor de larg consum), nu sînt determinați ca subiecți ai impunerii şi respectiv nu achită taxa pentru amplasarea obiectelor de comerţ, conform Deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr.3-ra-680/13 din 05.06.2013 şi scrisorii Ministerului Economiei nr.09/2-5989 din 10.11.2011. Astfel Î.S."Poşta Moldovei" este exonerată de răspundere pentru lipsa autorizației în cauză..

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
Veniturile ratate în urma neacumulării taxei pentru obiectivele comerciale în sumă de 2,0 mii lei - taxa pentru amplasarea unităților comerciale de la Î.S. „Poşta Moldovei” din motivul că conform Deciziei Curții Supreme de Justiție nr.3ra-680/13 din 05.06.2013 şi scrisorii Ministrului Economiei nr.09/2-5989 din 10.11.2011, oficiile poștale nu pot fi calificate ca subiecți ai impunerii pentru unitățile comerciale (copia se anexează). Scris.nr.38 din 20.02.2017: Veniturile ratate in urma neacumularii taxei pentru obiectivele comerciale in suma de 2.0 mii lei - taxa pentru amplasarea unitatilor comerciale de la IS "Posta Moldovei” din motivul ca genul de activitate a IS "Posta Moldovei” conform licentei BNM 000575 din 01.09.2014 este activitatea de prestare a serviciului de plata prevazut la art.4 alin.(1) pct.6) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plata si moneda electronica (remitere de bani), ceea ce nu reprezinta activitate de comert si respectiv, nu poate fi incasata taxa pentru amplasarea unitafilor comerciale.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
s-a înaintat un demers către Î.S.”Poşta Moldovei” Donduşeni în care a fost solicitata ca în termen de 10 zile să înainteze demers către Consiliul local Pivniceni pentru a primi autorizaţie de amplasare a obiectului comercial. În urma înregistrării deţinătorilor de teren agricol cu formă de GŢ s-a preconizat în anul 2016 de a acumula veniturile din taxa pentru amenajarea teritoriului în sumă de 0,6 mii lei.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
Scris.nr.3 din 10.02.2017: Privitor la stoparea activitatii unitatii comerciale I.S."Posta Moldovei", nu poate fi supus calcului ca subiect conform Deciziei Curtii de Justitie nr.3ra-680/13 din 05.06.2013

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
s-au acumulat veniturile (taxa pentru amenajare teritoriului), la conturile bancare în volum deplin. Suplimentar a informat ca taxa pentru unităţile comerciale nu a fost acumulat suma de 2,0 mii lei de la Poşta Moldovei din moţiv că conform Deciziei Curții Supreme de Justitie nr.3 din 05.06.2013, Oficiile poştale nu pot fi supuse calcului ca subiect cu taxa pentru unităţile comerciale.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
Taxa pentru unităţile comerciale nu a fost acumulat suma de 2,0 mii lei de la Poşta Moldovei din moţiv că conform Deciziei Curții Supreme de Justitie nr.3 Oficiile poştale nu pot fi supuse calcului ca subiect cu taxa pentru unităţile comerciale.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
Conform deciziei Consiliului local nr. 19/5 din 24 iulie 2014 au fost scutite de plata pentru amenajarea teritoriului din motivul că fondatorii GȚ sunt pensionari.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
serviciile poștale nu sunt subiecți de impunere ai taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Pe teritoriul primăriei s.Donduşeni nu dispunem de pieţe.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
La consiliul de aprobare a bugetului pentru anul 2016 s-a stabilit plata pentru unitatea comercială Poșta Moldovei în mărime de 3000 lei. Directorul Poștei Moldovei a fost anunțat despre decizia consiliului însă această hotărâre a fost respinsă prin documente justificative.

7.să asigure stoparea activității neautorizate de comerț, precum și să elaboreze/să aprobe procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

response:
în urma neacumulării taxei pentru obiectivele comerciale în sumă de 2,0 mii lei - taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale de la I.S. Poşta Moldovei din motivul că conform Deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr.3ra-680/13 din 05.06.2013 şi scrisorii Ministerului Economiei nr.09/2-5989 din 10.11.2011, oficiile poştale nu pot fi calificate ca subiecţi ai impunerii pentru unităţile comerciale.

8.DF să asigure respectarea întocmai a cadrului metodologic la stabilirea raporturilor între bugetul de stat şi bugetele locale, cu fundamentarea mărimii transferurilor alocate prin calculele corespunzătoare.

response:
Scris. Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: În procesul elaborării proiectului de buget pentru anul 2016 şi prognoza pe anii 2017-2018, la partea de venituri autoritățile administrației publice locale s-au condus de Setul metodologic privind elaborarea; aprobarea şi modificarea bugetului capitolele IV şi VII, precum şi de prevederile Codului fiscal în vigoare, deciziilor autorităţilor administraţiei publice în partea се ţine de competenţele proprii în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri locale. Scris nr.70 din 14.02.2017: Incepind cu 01.01.2015 in toate raioanele este implementat noul sistem de formare a bugetelor, instituit prin modificarile efectuate la Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finantele publice locale si Codul Fiscal. Astfel, intre bugetul raional si bugetele primariilor nu exista raporturi financiare de subordonare.

9.să asigure descrierea proceselor operaționale și implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să garanteze respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și excluderea neajunsurilor constatate; să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neregulamentare.

response:
Prin dispoziția primarului nr.10 din 01.07.2015, directorul casei de cultură a fost calificat ca conducător artistic.

9.să asigure descrierea proceselor operaționale și implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să garanteze respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și excluderea neajunsurilor constatate; să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neregulamentare.

9.să asigure descrierea proceselor operaționale și implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să garanteze respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și excluderea neajunsurilor constatate; să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neregulamentare.

response:
a fost modificată schema de încadrare a instituției „Căminul cultural”, directorul casei de cultură este salariat în calitate de conducător artistic. În baza Dispoziției primarului, din salariul persoanei cu demnitate publică s-au reținut premiile unice achitate incorect.

9.să asigure descrierea proceselor operaționale și implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să garanteze respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și excluderea neajunsurilor constatate; să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neregulamentare.

response:
au fost efectuate modificările necesare în treapta de salarizare a angajaților în sectorul culturii.

9.să asigure descrierea proceselor operaționale și implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să garanteze respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și excluderea neajunsurilor constatate; să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neregulamentare.

response:
Urmare auditului efectuat funcția de director a fost substituită, prin dispoziția primarului, cu funcția de conducător artistic.

9.să asigure descrierea proceselor operaționale și implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să garanteze respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și excluderea neajunsurilor constatate; să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neregulamentare.

response:
Scris. Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: Direcţia Finanţe şi Direcţia învăţământ au descris procesul de calculare şi achitare a salariului prin intermediul diagramelor şi descrierilor narative. La momentul actual premiile au fost acordate în baza deciziilor Consiliului raional. Pentru secret nu se achită sporul la salariu începînd cu perioada de după efectuarea auditului. De către DASPF au fost restituite indemnizaţiile pentru concediul de odihnă şi contribuţiile în sumă de 2,5 mii lei. Scris nr.70 din 14.02.2017: Cu referire la recomandarile privind excluderea neajunsurilor constatate la acordarea premiilor unice, Va informam, ca au fost intreprinse masuri de rigoare pentru a nu fi admise pe viitor astfel de deficiente. Totodata, nu a fost posibil de a obtine acordul Consiliului raional referitor la acordarea premiilor unice in baza dispozitiilor Presedintelui raionului, dat fiind faptul ca ultima sedinta in vechea componenta a fost petrecuta pe 30 aprilie 2015. Directia asistenta sociala si protectie a familiei a retinut 2500 lei indemnizatia la concediul de odihna calculate si achitate incorect.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

response:
1,3 mii lei au fost transferate IP Donduşeni în baza Deciziei consiliului comunal, ca răspuns la solicitarea Inspectoratului de Poliţie (solicitarea şi Decizia se anexează)

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

response:
Plăţi neregulamentare care nu țin de competența bugetelor locale au fost efectuate în sumă de 1,3 mii lei conform scrisorii Consiliului raional Donduşeni nr.141 din 27.03.2014 şi a deciziei Consiliului local Horodişte nr.24/2 din 29.05.2014 (copia scrisorii şi a deciziei se anexează).

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

response:
Cheltuielile neregulamentare la organizarea măsurilor culturale în sumă de 5,0 mii lei au fost efectuate pentru mențiuni la jocuri distractive şi concursuri conform deciziei Consiliului local Arionesti nr.22/2 din 16.04.2016 (copia se anexeaza)

10.să implementeze procese și proceduri eficiente de control intern ce țin de domeniul vizat, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor.

response:
Scris.Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: Direcția Finante a descris procesul de procurare a resurselor materiale prin intermediul diagramelor şi descrierilor narative (anexă). Scris nr.70 din 14.02.2017: Pe parcursul anilor 2015-2016 au fost intreprinse unele actiuni pentru asigurare conformitatii efectuarii cheltuielilor si anume: a fost primita decizia din 29 ianuarie 2015 nr. 1/23 privind lichidarea publicatiei periodice publice ziarul raional „Pasul nou”, la care Consiliul raional era fondator, s-a stopat practica alocarii surselor financiare din soldul disponibil pentru cheltuieli, ce nu tin de competenta bugetului raional.

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

response:
se monitorizează strict evidența elevilor pe clase de către diriginți și se face înscrierea în tabela de evidență;

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

response:
au fost întocmite tabele de evidență a alimentației elevilor din cl. I-IV, ținîndu-se cont de frecvența zilnică a elevilor. Respectiv, procesul dat este monitorizat prin controale zilnice și sistematice a frecvenței elevilor;

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

response:
se întocmesc tabelele de evidență a alimentației elevilor claselor I-IV.

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

response:
se verifică frecvența copiilor din catalogul claselor

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

11.să eficientizeze controlul intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru alimentația elevilor, cu asigurarea transparenței respective în ceea ce privește evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

response:
se monitorizează strict evidența elevilor pe clase de către diriginți și se face înscrierea în tabela de evidență.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

response:
conform Deciziei Consiliului local nr. 6/1 din 10.12.2015 a fost aprobat Regulamentul privind numărul – limita a autoturismului de serviciu și a parcursului limita.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

response:
conform deciziei nr.3/9 din 23 aprilie 2015, s-au optimizat cheltuielile pentru întreținerea transportului din gestiunea primăriei.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

response:
Au fost optimizate cheltuielile ce țin de activitatea primăriei

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

12.să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și optimizarea acestora.

response:
Scris.Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: Pe parcursul trimestrului III al anului 2015 a fost efectuată analiza cheltuielilor la întreținerea autoturismelor de serviciu şi s-a pregătit demersul respectiv pentru ședința Consiliului raional. Ulterior, pentru a optimiza cheltuielile menționate, pe parcursul a trei luni ale anului 2016 din cele trei autoturisme au fost utilizate doar două. Direcţia învăţământ a înaintat un demers către Consiliul raional de a revedea parcursul limită anual al autoturismelor în folosință, fiind emisă Decizia Consiliului raional nr.6/17 din 10.12.2015, punctul 4.1. Scris.Președintelui r-lui Dondușeni nr.70 din 14.02.2017: Pe parcursul trimestrului IV al anului 2016 Directia finante a elaborat si prezentat Consiliului raional Regulamentul privind numarul-limita al autoturismelor de serviciu si a parcursului limita anual pentru un autoturism, care ulterior a fost aprobat prin decizia din 17 ianuarie 2017 nr. 1/2. De catre seful Directiei invatamint a fost emis ordinul nr.31 din 10.02.2017 prin care responsabil de evidenta incadrarii autoturismelor in limita de parcurs a fost numita d-na Victoria Guranda.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
sînt descrise procesele de achiziționarea a mărfurilor și serviciilor (sînt anexate documente justificative)

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Dosarele de achiziții publice au fost ajustate conform cerințelor.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Dosarele achizițiilor publice au fost cusute, numerotate și ștampilate.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Dosarele achizițiilor publice au fost aduse în conformitate cu legislația în vigoare.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
La momentul actual, primăria nu încheie contracte privind achizițiile publice din lipsa surselor de finanțare. Dosarele pentru achiziții publice au fost cusute, numerotate şi ștampilate şi sînt păstrate în safeu.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
în prezent Primăria s. Rediul Mare întocmeşte planurile anuale de achiziţii conform bugetului aprobat.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Pentru anul 2016 este elaborat planul de efectuare a achizițiilor publice privind achiziționarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor. Cu privire la păstrarea dosarelor achizițiilor publice: toate sînt broșurate, numerotate şi ștampilate.

13.să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Scris. Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: De către secţia economie a CR şi Direcţia învăţământ au fost descrise procesele de achiziţii a produselor petroliere şi a produselor alimentare. Aparatul preşedintelui și Directia Invăţământ şi au întocmit planuri de achiziţii pe anul 2016 îndată după aprobarea alocaţiilor pe anul respectiv. Direcția învătămînt a publicat în BAP nr.43 din 10 iunie 2016 invitaţie de participare la procedura de achiziţie a produselor alimentare, iar Consiliul raional a publicat în BAP invitațiile de prezentare a ofertelor de prețuri la benzină si la lucrările de reparaţie capitală a str. Independenţei, iar ulterior și pentru achizitionare a cărbunelui.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

response:
Scris nr.3 din 10.02.2017: Au fost elaborate procese de control intern privind estimarea, contractarea investitiilor capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

response:
se va asigura evaluarea de către instituțiile abilitate a lucrărilor reparațiilor capitale din liceu.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

response:
Consiliul local, petrece trimestrial şedinţe, în cadrul cărora se discută subiectul privind alocarea surselor financiare pentru cheltuielile capitale din soldul disponibil, cu adoptarea hotărârilor respective. Grupul de lucru pentru achiziții al primăriei întocmeşte regulamentar procese-verbale după fiecare ședință de lucru. Devizul de cheltuieli este coordonat cu şeful secţiei de construcţii al Consiliului Raional. Conform anunţului de achiziţii a lucrărilor de proiect de alimentare cu ара a s. Rediul Mare publicat în BAP nr. 2140 - op /13 a fost desfășurată achiziționarea lucrărilor de proiectare cu încheierea contractului cu SRL Relaxare în sumă de 126,2 mii lei, care prin urmare a fost modificat cu un acord adițional în sumă de 33,7 mii lei, în total 159.9 mii lei, lucrările fiind finanțate din bugetul raional în proporție de 120 mii lei și bugetul local - 39.9 mii lei.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

14.să implementeze proceduri şi procese de control intern care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru cheltuielile capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

response:
Scris. Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: De către Direcţia EIPICGCD au fost elaborate procese de control intern privind estimarea, contractarea, finanțarea si achiziționarea lucrărilor legate de investiții şi reparații capitale. În octombrie 2015 proiectele gazoductelor a 3 primării în suma totală de 222,7 lei au fost transmise la balanţa primăriilor respective, copiile actelor de primire-predare se anexează. În luna decembrie 2015 au fost micşorate cheltuielile pentru investiţiile capitale cu costul proiectelor.

15.să elimine practica de executare a lucrărilor de reparații curente din contul mijloacelor publice prin intermediul persoanelor care nu dispun de licență în domeniu.

15.să elimine practica de executare a lucrărilor de reparații curente din contul mijloacelor publice prin intermediul persoanelor care nu dispun de licență în domeniu.

response:
Cheltuieli ineficiente la executarea reparaţiilor curente în sumă de 38,5 mii lei au fost executate de unii locuitori ai satului (au fost încheiate contracte cu persoane fizice pentru îndeplinirea lucrărilor) având în vedre experiența lor de muncă peste hotare în domeniul construcții şi cu scopul de ai încadra în câmpul muncii.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
la situația din 01.01.2016 au fost înregistrate în darea de seamă funciară a bunurilor imobile și suprafața terenului aferent de 0,21 ha. Conform Deciziei Consiliului local nr.1/4 din 25.03.2015, depozitul de gaz a a fost trecut la rebut.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
conform scrisorii nr. 01-04/165 din 30 mai 2016 a Întreprinderii de Stat „Cadastru” comunicăm, că in conformitate cu art. 4 al Legii Cadastrului bunurilor imobile, rețelele de gaze nu urmează a fi înregistrate in registrul bunurilor imobile.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
au fost efectuate proceduri de înstrăinare de la persoana fizica a casei de locuit care a fost înregistrata ca proprietate privata in rezultatul greșelilor cadastrale. La momentul dat se efectuează corectarea înscrierii din Registrul bunurilor imobile ținut de către ОСТ Dondușeni, filiala Î.S. „Cadastru”

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
bunurile imobile in valoare de 3843 mii lei sînt înregistrate la organul cadastral: Casa de Cultură-3444000030; Baia -3444000031; Grădiniţa de copii-344400030; Gimnaziul – 3444000028.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
Scris nr. 11 din 13.02.2017: Primaria a inregistrat 9 bunuri imobile la organul cadastral (lista se anexeaza), iar pe anul 2017 se planifica inregistrarea la organul cadastral a refelei de gaze cu lungimea de 7,24 km.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

16.să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
Pe parcursul anilor precedenti s-au luat masuri pentru inregistrarea patrimoniului proprietate publica la organele cadastrale anumitor bunuri imobile (cladiri si constructii speciale) (Extras din registrul bunurilor imobiliare se anexeaza). Cladirea primariei si a casei de cultura vor fi inregistrate pe rcursul anului 2017 in dependenta de sursele financiare disponibile.

17.să asigure revizuirea statutelor ÎM şi conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietăţii publice.

response:
S-a revizuit statutul Î.M. Barservcom, a fost aprobată schema de încadrare şi de salarizare a Î.M. Barservcom.

17.să asigure revizuirea statutelor ÎM şi conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietăţii publice.

17.să asigure revizuirea statutelor ÎM şi conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietăţii publice.

17.să asigure revizuirea statutelor ÎM şi conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietăţii publice.

17.să asigure revizuirea statutelor ÎM şi conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietăţii publice.

17.să asigure revizuirea statutelor ÎM şi conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent şi principiilor de administrare eficientă, legală şi transparentă a proprietăţii publice.

18.să întreprindă măsurile de rigoare pentru aprobarea schemei de încadrare și de salarizare a ÎM „Apă-Canal”, conform prevederilor legale, cu implementarea procedurilor de control intern în vederea excluderii cazurilor de efectuare a plăților salariale neregulamentare.

19.de comun cu administratorul ÎM „Apă-Canal” Dondușeni, să asigure inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică locală transmise întreprinderii, cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat de către ÎM.

response:
Pentru obiectul „Aprovizionarea cu apă a oraşului Donduşeni" au fost efectuate şi achitate lucrări geologice de 39732 lei, cheltuielile fiind înregistrate la contul 203 „Cheltuieli pentru investiţii capitale".

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
la data de 15.02.16 a fost stabilit prețul pentru realizarea maculaturii de comisia de casare și realizată conform actului de confirmare a vînzării (se anexează). Iar din banii obținuți s-au procurat cărți pentru copii înregistrate în registrul de inventar al bibliotecii gimnaziului și date în folosința bibliotecii (factura și bonul fiscal de procurare a cărților se anexează);

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
DÎ (f/nr) – referitor la tabăra de odihnă pentru copii ”Izvorul Verde” din s. Arioanești, în luna ianuarie a fost luată la evidența suma de 451,7 mii lei la codul economic ”alte mijloace fixe” conform notei de contabilitate nr.10 (se anexează)

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
au fost luate la evidenţă următoarele obiecte: -Construcţia gazoductului de aducțiune spre s. Arionesti – 3997,8 mii lei; -proiecte la gazificarea satului şi verificarea lor – 29,608 mii lei, -executarea lucrărilor din contul FISM în sumă 347,099 mii lei (copiile se anexează);

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
este formată comisia de casare a bunurilor materiale, maculaturii, materialelor neferoase și a altor materiale;

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
au fost luată la evidența contabilă conform actului maculatura în sumă totală de 1200 lei. Banii sunt folosiți pentru necesitatea Gimnaziului;

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
în trimestrul II a anului 201,5 au fost scoase de la evidenţă imobilul în valoare de 43,5 mii lei şi imobilul în valoare de 52,6 mii lei fiind executată Hotărârea Judecătoriei din 17.04.2008. În luna martie 2015 suma de 15,9 mii lei a fost luată la evidenţă, fiind majorată valoarea drumului. Valorii proiectelor în sumă de 149,4 mii lei, reflectată incorect, a fost contabilizată la conturile respective, majorând valoare mijloacelor fixe.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
fântâna în cauză este luată la evidența primăriei, nota de contabilitate nr.6 din martie 2015. Referitor la suma de 155,2 mii lei se evidențiază costul proiectului la gazificare sat.Sudarca elaborate încă in anii 2008-2009,proiectele în cauză nu sînt utilizare din motivul lipsei surselor de finanțare pentru gazificare.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
în darea de seamă conform situației la 01.01.2015 au fost efectuate modificări privind obiectul nefinalizat (gazoductul), acesta fiind reflectat corect la contul 203.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Au fost luate la evidenta contabila, conform actului de primire predare a Î.S ”SPB Constructorul”, patrimoniul monumentului de arhitectura peisajera ”Parcul din s.Taul”, în valoare de 4233,3 mii lei si suprafața terenului de 62,2 ha.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
A fost corectata eroarea contabil privind valoarea proiectelor în sumă de 374 mii lei (de la cheltuieli bugetare pentru investiții capital la mijloace fixe).

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Se întreprind măsuri de lichidare a încălcărilor depistate în cadrul auditului Curţii de Conturi privind ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Suma de 180,7 mii lei a fost corectată prin contabilizarea la contul mijloacelor fixe în luna aprilie 2015.

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
maculatura decontată a fost realizată în sumă de 893 lei;

20.să întreprindă măsuri eficiente pentru ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
Scris.nr.70 din 14.02.2017: La punctul 10.3 din Planul de masuri va informam ca, au fost identificate surse financiare in marime de 49,0 mii lei, dispozitia Presedintelui raionului nr.236-d din 05.12.2016, pentru achitarea deplina a proiectului Stadionului din or. Donduseni, care au fost transferate conform facturii FA4206069 si ordinului de plata nr.716 din 13 decembrie 2016

21.să întreprindă măsuri privind inventarierea terenurilor proprietate publică, cu înregistrarea acestora în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Procesul privind inventarierea terenurilor este în curs de desfăşurare.

21.să întreprindă măsuri privind inventarierea terenurilor proprietate publică, cu înregistrarea acestora în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Cerinte (28)

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Conform Deciziei nr.8/9 din 27.11.2015 a fost aprobat Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor indicate în Raportul de audit cu stabilirea termenelor de realizare a acestora.

RO_3426_or.Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a examinat rezultatele auditului.

RO_3427_Arionesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. prim. Baraboi f./nr: a examinat rezultatele auditului

RO_3428_Baraboi.pdf
RO_3815_S.Baraboi, Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a examinat rezultatele auditului

RO_3862_Briceni1_Donduseni.pdf
RO_3863_Briceni_anexe_Donduseni.pdf
RO_3864_Briceni_anexe2_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr.155 din 07.06.2016 si nr.40 din 23.02.2017: a examinat rezultatele auditului

RO_3430_Cernoleuca.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a examinat rezultatele auditului.

RO_3431_Climauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.16 din 06.06.2016 si nr. 4 din 15.02.2017: a examinat rezultatele auditului.

RO_3989_Teleseuca2_Donduseni.pdf
RO_4538_Teleseuca.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.56 din 03.06.2016 si nr.33 din 17.02.2017: a examinat rezultatele auditului.

RO_3443_Tirnova.pdf
RO_3999_Tirnova2_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a examinat rezultatele auditului.

RO_3444_Taul.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
scris nr. 43 din 26.05.2016 si nr. 11 din 13.02.2017: a examinat rezultatele auditului

RO_3435_Frasin.pdf
RO_3884_Frasin_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.80 din 06.06.2016 si nr. 38 din 20.02.2017: a examinat rezultatele auditului

RO_3436_Horodiste.pdf
RO_3988_Horodiste2_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr. 208 din 14.01.2017: a examinat rezultatele auditului

RO_3437_Mosana.pdf
RO_3882_Mosana_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.69 din 06.02.2017: a examinat rezultatele auditului

RO_3438_Pivniceni.pdf
RO_3860_Pivniceni1_Donduseni.pdf
RO_3861_Pivniceni_anexe_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris f.nr si nr. 3 din 10.02.2017: Prin decizia nr.1/7 din 17 noiembrie 2015, Consiliul local Plop a aprobat planul de măsuri privind realizarea recomandărilor Curţii de Conturi.

RO_3439_Plopi.pdf
RO_3887_Plop_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a întreprins măsuri necesare în vederea înlăturarea iregularităților constatate de audit.

RO_3440_Pocrovca.pdf
RO_3865_Pacrovca1_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a examinat rezultatele auditului.

RO_3441_Scaieni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
au prezentat Note explicative DF Dondușeni, care la rîndul său a generalizat informația. Scris nr.138 din 13.02.2017

RO_3442_Sudarca.pdf
RO_3888_Sudarca_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a examinat rezultatele auditului

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr. 8 din 31.01.2017: a examinat rezultatele auditului

RO_3432_Criscauti.pdf
RO_3816_Criscauti Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr.25 din 02.06.2016 si nr.7 din 06.02.2017: a examinat rezultatele auditului

RO_3433_s.Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a examinat rezultatele auditului

RO_3434_Elizavetovca.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris f./nr si nr.24 din 13.02.2017: a examinat rezultatele auditului.

RO_3425_Rediul Mare.pdf
RO_3885_Rediul-Mare_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.Președintelui r-lui Dondușeni nr.182 din 07.07.2016: Raportul dat a fost examinat la şedinţa Consiliului rational, fiind aprobat un Plan de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum și stabilite termene şi persoane responsabile de implementarea recomandărilor. (anexa: Decizia nr.5/2 din 22.10.2015 și Planul de măsuri). Suplimentar Scris nr.70 din 14.02.2017

RO_3419_CR Donduseni.pdf
RO_3424_Pl de masuri rnul Donduseni.pdf
RO_3883_CR_Donduseni Scris2.pdf

2.2. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Oficiul teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat a remis interpelări CR Donduşeni, președintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor, satelor, comunelor privind înlăturarea încălcărilor şi neajunsurilor elucidate în Raportul de audit, de asemenea a efectuat controlul administrativ a actelor ce cad sub incidența controlului de legalitate.

RO_3423_OT Donduseni.pdf

2.3. pentru informare şi luare de atitudine privind: asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei cu referire la patrimoniul public gestionat, precum şi la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public; întreprinderea măsurilor ce țin de legalizarea utilizării terenurilor proprietate a UAT de către întreprinderile din subordinea Ministerului;

response:
APP, prin scrisoarea nr.06-147 din 19.02.2016, a solicitat CR Donduşeni prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea autorităţilor publice locale, potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2016, ajustate la cerinţele şi recomandările expuse in hotărârile Curţii de Conturi nominalizate. Conform dărilor de seamă prezentate de consiliile raionale, la situaţia din 01.01.2016, valoarea patrimoniului public al AAPL din r-nul Donduşeni s-a majorat cu 52 618,4 mii lei. Referitor la recomandarea Curţii de Conturi privind întreprinderea de către Ministerul Economiei a măsurilor ce ţin de legalizarea utilizării terenurilor proprietate a unităţii administrativ teritoriale Donduşeni de către întreprinderile subordonate ministerului, relatăm că potrivit art.6 alin.(3) al Legii nr.l24-XVIII din 23.12.2009 cu privire la energia electrică, terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se transmit în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorului reţelei de transport şi de sistem sau operatorilor reţelelor de distribuţie pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării reţelelor electrice. Astfel, S.A."RED Nord- Vest" este scutită de plata pentru utilizarea terenurilor aferente bunurilor imobile ce-i aparţin. Cît priveşte terenurile aferente bunurilor imobile ale S.A."Moldtelecom", menţionăm că, acestea sunt utilizate în baza Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr.45 şi nr.46, eliberate in temeiul Deciziei Consiliului orăşenesc Donduşeni nr.21/2 din 21.01.2002 (se anexează). Anexe - 3 file.

RO_3421_MinEcon.pdf

2.4. pentru informare și luare de atitudine privind interacțiunea și relevanța managementului autorităților financiare și fiscale din raionul Dondușeni în materie de cuantificare și evaluare a potențialului economic aferent formării bazei de impozitare per ansamblu, inclusiv pentru bugetele locale. Se recomandă, în acest sens, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să inițieze controlul intradepartamental de rigoare privind funcționalitatea și eficiența administrării fiscale exercitate de IFS Dondușeni;

response:
MF a comunicat că, începînd cu 1 ianuarie 2015, în toate unitățile administrativ-teritoriale este implementat noul sistem de formare a bugetelor locale, instituit prin modificările operate la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale şi Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin Legea nr.267 din 1 noiembrie 2013, elucidînd, principalele particularități ale noului sistem de formare a bugetelor locale sunt De asemenea, a descris avantajele şi oportunităţile noului sistem. Totodată, s-a menționat că noul sistem are menirea de a stimula colectarea veniturilor proprii ale administraţiilor locale prin mecanismele stabilite.

RO_3422_MinFin.pdf

2.5. pentru informare, și se cere IFS Dondușeni confruntarea indicilor din sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare și sporirea gradului de conformare voluntară.

response:
Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Donduşeni confirmă că, toate adresările şi solicitările din partea Direcţiei Financiare în procesul activităţii au fost executate conform obligaţiunilor de serviciu şi în limita informaţiei disponibile din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat. Pentru anul 2014, Direcţia Financiară nu a solicitat de la IFS Donduşeni nici о confirmare a proiectelor perfectate. Conform rezultatelor controlului documentar total al contribuabilului nominalizat, pentru perioada de activitate 01.02.2009-31.05.2011 a fost adoptată Decizia IFPS nr.436 din 21.10.2011, prin care s-au calculat suplimentar obligaţii faţă de buget, inclusiv şi taxă pentru unităţi comerciale şi de prestări servicii de deservire socială în sumă de 219,7 mii lei, amendă pentru diminuarea acesteia în sumă de 68,1 mii lei şi penalitate pentru neachitarea in termen a acestei taxe în sumă de 36,8 mii lei. Conform prevederilor deciziei CCCCA al CSJ, oficiile poştale nu pot fi numite unităţi comerciale, unul din argumente fiind faptul că potrivit art.288 alin.(4) Cod fiscal, unitatea comercială este definită ca fiind imitate de comerţ cu amanuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială, iar prin alin.(5) era stabilit (abrogat începând cu 25.04.2014) că servicii de deservire socială sunt serviciile partriculare, indicate m Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei. In perioada octombrie 2011- iunie 2013 ÎS„Poşta Moldovei" s-a conformat prevederilor legate şi a solicitat autorizaţii de la autorităţile locale pentru oficiile poştale, unde se desfăşura comerţ cu amănuntul, a declarat şi a achitat la buget obligaţiile sale privind taxa pentru unităţile comerciale (aceste oficii poştale). Ulterior, in baza argumentelor expuse și Decizia CCCCA al CSJ din 05.06.2013 IS„Poşta Moldovei" s-a adresat IFPS la data de 28.06.2013 şi a solicitat anularea dărilor de seamă prezentate privind taxă pentru unităţi comerciale pentru perioada 2011-2012. Solicitarea a fost satisfăcută, fiind anulată taxa în sumă de 185,6 mii lei, care includea atât obligaţiile pentru oficiile poştale locale cît şi pentru chioşcurile şi gheretele, unde se desfăşura activitate comercială şi la care exista autorizaţia autorităţilor publice locale. Din 05.06.2013, data pronunţării Deciziei CSJ, ÎS„Poşta Moldovei" a încetat să solicite autorizări de la autorităţile publice locale şi să mai achite taxa in bugetele locale pentru activitatea de comerţ, care о desfăşoară prin intermediul oficiilor poştale. Despre acest fapt IFPS a fost informat de mai multe autorităţi locale, dar şi de inspectoratele fiscale teritoriale, și aceasta deși ÎS„Poşta Moldovei" a continuat să desfăşoare activitate de comet cu amănuntul prin intermediul oficiilor poştale, activitatea de bază a cărora este prestarea serviciilor poştale. In legătură cu referinţele privind acumularea taxei pentru amenajarea teritoriului de la gospodăriile ţărăneşti comunicăm următoarele: De către IFS ре raionul Donduşeni, regulat se organizează seminare cu reprezentanţii primăriilor - persoanele responsabile de încasarea impozitelor şi taxelor locale, de emiterea proiectelor de decizii privind aplicarea cotelor impozitelor şi taxelor locale. Permanent se conlucrează cu primăriile în privinţa identificării persoanelor care prelucrează terenuri cu suprafeţe considerabile şi care nu au înregistrate gospodării ţărăneşti, însă la moment aşa cazuri nu s-au constatat. Totodată, permanent se conlucrează cu SCITL-urile din cadrul primăriilor privind încasarea sumelor calculate la taxa pentru amenajarea teritoriului pentru neadmiterea restanţelor. La situaţia din 31.12.2015 s-a înregistrat restanţă la taxa pentru amenajarea teritoriului calculată GŢ in total în sumă de 2,9 mii lei. Potrivit informaţiei generalizate pe republică la situaţia din 31.12.2015, IFS pe raionul Donduşeni înregistrează restanţe la Bugetul public national (plăti de bază) în mărime de 3374,7 mii lei, sau cu 5716,5 mii lei mai puţin faţă de situaţia din 31.12.2014, inclusiv: la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale - 844,8 mii lei, sau cu 1348,4 mii lei mai puţin. Conform informaţiei cu privire la rezultatele încasărilor prin metode de executare silită a obligaţiei fiscale, la situaţia din 31.12.2015, IFS pe raionul Donduşeni a acumulat venituri în mărime de 6816,1 mii lei, sau mai mult cu 1213,5 mii lei, faţă de situaţia din 31.12.2014. Referitor la împrejurarea excepţională, creată în legătură cu creşterea restanţelor la bugetele UAT la situaţia din 31.12.2014, inclusiv la capitolul impozit pe venit din salariu, care a alcătuit о pondere considerabilă a restanţelor, lămurim următoarele: Creşterea restanţei a alcătuit suma de 405,6 mii lei şi s-a format din cauza, că 163,0 mii lei о constituie restanţa nereală şi aparţine agenţilor economici care au prezentat dările de seamă fiscale şi au transferat impozitul fară indicarea în documentele de plată a codurilor de subdiviziuni. Creşterea restanţei în sumă de 285,0 mii lei aparţine SRL „MAGT-VEST" (c/f 1004607000286), şi s-a format reieşind din situaţia financiară dificilă, din care cauză datoriile pe salariile lucrătorilor subdiviziunii (fabrica de zahăr Donduşeni) au fost achitate în natură (cu zahăr). Din suma totală a tuturor restanţelor la BPN, în partea ce revine bugetelor UAT la situaţia din 31.12.2014 о pondere considerabilă aparţinea SRL „Magt-Vest", care constituia în total 914,0 mii lei, inclusiv impozitul pe venit din salariu 664,3 mii lei. Adresa juridică a contribuabilului nominalizat este înregistrată în or. Soroca şi apreciat ca contribuabil mare, deservit de DGAMC din cadrul IFPS, iar щ teritoriul raionului Donduşeni are înregistrată doar о subdiviziune, din care considerente IFS teritorial nu are împuterniciri de a întreprinde de sine stătător careva măsuri de executare silită a obligaţiilor fiscale. Principalul gen de activitate a subdiviziunii SRL MAGT-VEST, înregistrate pe teritoriul raionului Donduşeni, este prelucrarea sfeclei de zahăr, care se clasifică ca activitate sezonieră şi îndeosebi revine lunilor septembrie-decembrie. In afară de aceasta, începînd cu perioada de lucru a anului 2014 subdiviziunea întreprinderii nu activează, din care motiv a fost imposibilă executarea hotărîrii IFPS. Pe parcursul anului 2015, către întreprinderea SRL „MAGT-VEST" a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, în legătură cu ce sumele restante, în corespundere cu prevederile Codului fiscal, au fost trecute la о evidenţă specială. Suplimentar informăm că, pe marginea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L „Magt-Vest”, Colegiul civil şi contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi, a emis încheierea nr.2i-396/2015 din 09.11.2015, prin care a admis spre examinare cererea cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, fiind desemnat un administrator provizoriu în persoana Stejar Veaceslav, cu stabilirea şedinţei de examinare a fondului, pentru data de 23.12.2015, ulterior amînată pe data de 12.01.2016, şi respectiv către data de 23.03.2016.

2.5. pentru informare, și se cere IFS Dondușeni confruntarea indicilor din sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare și sporirea gradului de conformare voluntară.

response:
Vezi raspunsul prezentat de catre IFPS

RO_3420_IFS Donduseni.pdf